SALUT LABORAL

PROPOSTES SINDICALS DE CCOO PEL PERSONAL QUE TREBALLA A LES ADMINSTRACIONS LOCALS (INCLOU SECTOR PÚBLIC*)

*LPGE 2023 TÍTULO III – CAPÍTULO I De los gastos de personal al servicio del sector público. Artículo 19. Uno.
Cliqueu sobre la imatge

La seguretat i la salut dels treballadors/es es regula a través de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure, mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries, la prevenció dels riscos laborals (PRL) derivats del treball. L’objectiu fonamental és evitar que s’arribin a produir.

Aquesta normativa estableix drets per a la plantilla, l’obligació empresarial d’organitzar i realitzar activitats preventives (i comprovar la seva eficàcia) i responsabilitats públiques de promoció, control i sanció. També determina la participació dels treballadors/es en tots aquells aspectes que afecten a la seva salut i seguretat en el treball, i una figura per la seva representació autònoma: els delegats i delegades de prevenció (DPs).

La salut laboral es construeix en un ambient de treball adequat, amb condicions de treball òptimes on el conjunt de treballadors pugui desenvolupar la seva activitat amb dignitat i on sigui possible la seva intervenció per a la millora de les condicions laborals, de salut i seguretat.

Es pot evitar que el treball danyi a la salut! L’obligació legal de l’empresa (o administració en el nostre cas) és que així sigui. Els accidents i les malalties laborals són evitables si s’adopta una adequada política de prevenció.

Els delegats i delegades de prevenció de CCOO vetllen per a que això sigui aixì. Des dels Comitès de Seguretat i Salut als ens locals, treballen intensament per a donar resposta a les necessitats. Quan cal, activen els mecanismes que tenen al seu abast: comunicats de riscos i denuncies a l’Inspecció de Treball.

PROPOSTA DE CCOO:

  • Per elaborar Plans de Prevenció de riscos laborals: cliqueu aquí.