INCREMENTS ECONÒMICS

PROPOSTES SINDICALS DE CCOO PEL PERSONAL QUE TREBALLA A LES ADMINSTRACIONS LOCALS (INCLOU SECTOR PÚBLIC*)

*LPGE 2023 TÍTULO III – CAPÍTULO I De los gastos de personal al servicio del sector público. Artículo 19. Uno.

A més de l’increment del 9,5 % inclòs a l’Acord Marc estatal del 19 d’octubre de 2022 assolit per a CCOO, proposem treballar per aconseguir més millores salarials:

  • Exigir la modificació de Taules Retributives per a cobrar de manera íntegra les pagues extres i dels triennis retallats des del 2011 (article 26.seis.1 i 2 de la  LPGE 2011)

Taules retributives 2023 –>

  • Incentivar la realització de Valoracions de Llocs de Treball per adequar les retribucions del personal a les funcions que realment es realitzen. Això permet augments per sobre dels límits de les lleis de Pressupostos anuals.
  • Implementació d’una Carrera Professional que garanteixi la progressió a tots els grups de classificació (veure punt de Carrera).
  • Aconseguir que, a més dels increments salarials (diferents a les contraprestacions pel treballa), es pugui modificar les LPGE per a  realitzar aportacions suplementàries per a “Millores socials” (ajuts per infants o familiars a càrrec, despeses sanitàries, per conciliació, cultural, esportives o d’incentiu a la mobilitat sostenible. També l’administració faci aportacions als Plans de Pensions dins de la Previsió Social Complementària.