Qui som el Sector de l’Administració Local (SAL) ?Com estem organitzats ?

El Sector de l’Administració Local (SAL) forma part de la FSC, la qual representa entorn a 32.000 treballadors i treballadores i a més de 6.000 delegades i delegats escollits sota les sigles de CCOO. Sota el paraigua de la FSC, s’organitza fins a 13 Sectors productius amb diferents problemàtiques professionals però amb un element comú: el servei a la ciutadania.

Sectors

Els Sectors són estructures que agrupen i articulen l’organització dels treballadors i treballadores professionalment pertanyents a empreses, administracions i/o organismes del mateix sector d’activitat.

Són estructures per a l’acció sindical que canalitzen la seva actuació en el territori a través de les organitzacions territorials federals amb les quals manté una coordinació.

Agrupacions

Dins dels Sectors, trobem també les Agrupacions, les quals, organitzen a determinats col·lectius professionals molt específics. Per exemple, dins del SAL, està constituït l’Agrupació de Policies Locals (APL).

Organitzacions territorials

L’organització territorial és la representació de la FSC en el territori. Els sindicats comarcals i intercomarcals integran totes les seccions sindicals d’empresa del seu àmbit territorial:

Òrgans de Direcció del SAL i la seva composició

El Sector de l’Administració Local agrupa i articula l’organització de les persones treballadores de les administracions públiques locals i el seu Sector Públic. Com hem dit abans, inclou també l’Agrupació de Policia Local de CCOO.

La direcció del Sector de l’Administració Local de Catalunya (SAL) es compon per:

  • Un Òrgan de Coordinació (inclou persona Coordinadora i de l’APL)
  • Un Plenari

Totes les persones, a tots els nivells de l’organització, són escollides democràticament complint amb els estatuts del sindicat.

Òrgan de Coordinació

Es reuneix de manera ordinària mensualment.

Els objectius de l’Òrgan de Coordinació és establir les directrius i orientacions necessàries per a la negociació col·lectiva a les administracions locals coordinant les línies d’actuació de CCOO a Catalunya.

A cada “Organització territorial” (veure apartat anterior) hi treballen la majoria dels membres de l’Òrgan de Coordinació com a responsables de canalitzar l’acció sindical del SAL fent difusió entre els delegats i delegades de les seves comarques.

Plenari Sectorial

Es reuneix de manera ordinària quadrimestralment.

És el màxim Òrgan de direcció sectorial entre congressos. Està compost per l’Òrgan de Coordinació, les persones responsables sectorial escollits per les comissions executives dels sindicats intercomarcals de la FSC-CCOO de Catalunya i persones de les seccions sindicals amb més representativitat a Catalunya.

Tenint en compte l’anterior, el nombre de persones a cada territori al Plenari és la següent:

Barcelonès 8
Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf. BLLAPAG4
Vallès Occidental-Catalunya Central  4
Vallès Oriental – Maresme – Osona. Vormaros 3
Comarques Gironines2
Tarragona   2
Terres de Lleida   2

Aquests òrgans conformen la primera xarxa sindical del país interconnectant milers de delegats i delegades de CCOO. Això suposa una capacitat d’intercanvi d’informació i de coneixement que enforteix la nostra acció sindical als ens locals.

Com pots posar-te en contacte amb el SAL?

Treballes a un ens local? Vols afiliar-te? Vols ser delegat o delegada de CCOO? O potser necessites assessorament o suport?

  • Dirigir-te a qualsevol local de CCOO a Catalunya sol·licitant ser atès per una persona responsable del Sector de l’Administració Local
  • Posar-te en contacte amb la centraleta de CCOO Catalunya per telèfon o amb un missatge per WhatApp

A CCOO, organitzem la lluita per a millorar les condicions de treball i de vida de les persones treballadores dels ens local.

SUMA’T A LES PERSONES QUE NO ES RESIGNEN!

REIVIDIQUEM, LLUITEM, ARRIBEM A ACORDS!