JUBILACIÓ

PROPOSTES SINDICALS DE CCOO PEL PERSONAL QUE TREBALLA A LES ADMINSTRACIONS LOCALS (INCLOU SECTOR PÚBLIC*)

*LPGE 2023 TÍTULO III – CAPÍTULO I De los gastos de personal al servicio del sector público. Artículo 19. Uno.

L’Acord estatal anomenat “Acuerdo Marco para una administració del siglo XXI” inclou la derogació de les retallades de l’any 2012 (RDL 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària) i que van suposar la supressió del dret a la jubilació parcial per al personal funcionari.

En aquest moment, s’estan realitzant les adaptacions normatives pertinents i s’espera que en els pròxims mesos sigui una realitat pel personal funcionari.

En termes generals, per a tenir accés a la jubilació parcial, s’ha d’haver complert una determinada edat amb un període de cotització determinat (LGSS) acreditant un període de antiguitat en el mateix ens local de, al menys, 6 anys immediatament anterior a la data del fet. I la reducció de jornada ha de ser d’un mínim d’un 25 % y d’un màxim del 50 %, o del 75 % on es contracti personal relleu.