CARRERA PROFESSIONAL

PROPOSTES SINDICALS DE CCOO PEL PERSONAL QUE TREBALLA A LES ADMINSTRACIONS LOCALS (INCLOU SECTOR PÚBLIC*)

*LPGE 2023 TÍTULO III – CAPÍTULO I De los gastos de personal al servicio del sector público. Artículo 19. Uno.

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que té el caràcter de norma estatal bàsica per a totes les administracions públiques espanyoles, regula la carrera professional del personal del personal funcionari de carrera en el seu Títol III, titulat “Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics”, contenint un conjunt d’elements que permeten a cada Administració conformar els seu propi esquema de carrera fent predominar uns o altres aspectes segons els seus propis desigs o necessitats.

Com assenyala el propi informe de la Comissió d’Experts per a la redacció de l’EBEP “un bon disseny de carrera permet millorar el rendiment i la productivitat de l’empleat públic i, en definitiva, l’eficàcia de l’Administració, ja que de les possibilitats de carrera o promoció en l’ocupació pública depenen la motivació i satisfacció professional de cada treballador/a i inclòs, en molts casos, la mateixa permanència en l’ocupació pública”.

La carrera professional horitzontal és doncs alguna cosa més que un mer ascens professional, és un conjunt d’expectatives de progrés per al personal empleat públic que busca incentivar la millora continua i el coneixement expert d’aquests.

No obstant això, hem de tenir en compte que el TREBEP té caràcter bàsic de manera que l’Estat regula, mitjançant aquest, determinades matèries però deixant, a les comunitats autònomes, la responsabilitat de desenvolupar-les en l’exercici de les seves competències tal com indica l’article 149.1.18a CE .

Respecte a la Carrera Professional, l’artícle 16 del TREBEP indica: “Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito (…)”.

CCOO hem reivindicat amb insistència el compliment d’aquest precepte!

Després d’una negociació amb els sindicats, la Llei de Funció Pública per a l’AGE passarà en breu per la tramitació parlamentària per a la seva aprovació.  És una norma que afecta directament al personal de l’Administració General de l’Estat, però cal assenyalar que a falta de norma de desenvolupament autonòmic, serà d’aplicació subsidiària als treballadors i treballadores de les administracions locals a Catalunya. Respecte a la Carrera indica que en el termini màxim de 6 mesos s’haurà d’haver desenvolupat.

Més enllà d’això, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya hem exigit que el Parlament tenia la obligació de desenvolupar el TREBEP (aprovat al 2007). Hem de tenir en compte que, per fí, ja s’està començant a treballar amb els sindicats majoritaris la futura Llei d’Ocupació de les administracions públiques de Catalunya que també inclourà el tema de la Carrera Professional.

La nostra lluita, fora i dins de les Meses de Negociació està donant els seus fruits!

PROPOSTA:

  • Implementar una CP basada en la progressió i consolidació de grau sense necessitat de canviar de lloc de treball.
  • Incloure al personal interí com un dret. Tal com assenyala la jurisprudència, no hi ha causes objectives que justifiquin una desigualtat de tracte entre el personal fix i el temporal.
  • Assegurar que tots el personal, incloent òbviament els de nivells més baixos, tinguin les mateixes oportunitats que la resta de progressar dins de la CP que s’implanti.
  • El reconeixement de la capacitació professional adquirida en el desenvolupament del lloc de treball dins d’un procés de millora professional basada en la formació continua de tot el personal.
  • Dotació pressupostaria suficient per a donar resposta als acords que es puguin arribar a la Mesa General de Negociació.
  • Adequar, on calgui, el nivells mínims dels subgrups de classificació (article 3.1 del RD 861/1986).

Document CARRERA PROFESSIONAL en PDF: cliqueu aquí.