CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

PROPOSTES SINDICALS DE CCOO PEL PERSONAL QUE TREBALLA A LES ADMINSTRACIONS LOCALS (INCLOU SECTOR PÚBLIC*)

*LPGE 2023 TÍTULO III – CAPÍTULO I De los gastos de personal al servicio del sector público. Artículo 19. Uno.

Cliqueu sobre la imatge

Tal com determina l’apartat quart de “El acuerdo para una Administración del siglo XXI”, s’ha creat un grup de treball paritari al si de la comissió de seguiment prevista en aquest acord per dur a terme l’impuls i la coordinació d’actuacions perquè, al llarg de l’any 2023, la classificació professional esmentada assoleixi la seva plena implantació en el conjunt de les administracions públiques, tenint en compte, igualment, el que preveu l’article 77 del TREBEP en relació amb el personal laboral.

Aquest sens cap dubte serà un dels principals reptes que haurem d’emprendre per poder desenvolupar l’article 76 i 77, una vegada culminada la disposició transitòria tercera als seus apartats 1 i 2 i aconseguir així plena implantació del model de classificació professional conforme a l’actual Marc Espanyol de Qualificacions Professionals

Una de les reivindicacions més insistent és crear el grup de classificació professional B (article 76 del TREBEP) per encabir tot el personal amb titulació de Tècnic Superior (la desapareguda FP2). Òbviament això haurà d’anar acompanyat d’una adequació econòmica.