ASSETJAMENT SEXUAL

PROPOSTES SINDICALS DE CCOO PEL PERSONAL QUE TREBALLA A LES ADMINSTRACIONS LOCALS (INCLOU SECTOR PÚBLIC*)

*LPGE 2023 TÍTULO III – CAPÍTULO I De los gastos de personal al servicio del sector público. Artículo 19. Uno.

Com assenyala l’article 48 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, totes les empreses han de disposar de protocols per la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Per l’elaboració dels protocols s’atendrà a les recomanacions contemplades a la “Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa” del Consell de Relacions Laborals.

CCOO treballem mitjançant la nostra representació als ens locals i de manera supramunicipal per a dotar a totes les administracions de Protocols. Cal que qualsevol persona treballadora tingui al seu abast l’assessorament necessari i suport quan decideix comunicar o denunciar un assetjament sexual o per raó de sexe. Ni un cas sense resposta eficaç!