35 HORES

El Sector de l’Administració Local (SAL) de la FSC de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya iniciem una campanya per EXIGIR la implantació de les 35 HORES A TOTES LES ADMINISTRACIONS LOCALS (inclós el seu Sector Públic).

A l’apartat segon de l’Acord estatal anomenat “Por una administración pública del siglo XXI” (cliqueu aquí), s’estableix que “s’eliminaran les limitacions actuals, previstes a la disposició addicional 144 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018 perquè, cada Administració Pública, en l’exercici de les seves competències d’autoorganització, estableixi, prèvia negociació col·lectiva a la taula o òrgan que correspongui, una jornada de 35 hores setmanals per al personal al seu servei i al del seu sector públic institucional”.

Per tant aquest acord ens habilita a recuperar i NEGOCIAR JA , la jornada setmanal ordinària de 35 hores. CCOO ja ho estem demanant a totes les administraccions en el sentit que aquest tema s’incorpori a l’ordre del dia i es tracti a les reunions de Mesa General de Negociació. 

A més, cal tenir en compte que el compromís adquirit és implantar de manera immediata la Jornada de 35 hores a l’Administració General de l’Estat, sent aquesta una mesura molt important per al món local, ja que a l’article 94 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local: “La jornada de treball dels funcionaris de l’Administració local és en còmput anual la mateixa que es fixa per als funcionaris de l’Administració civil de l’Estat”.

Per tant, la resolució que es preveu que en breu es faci a l’AGE en relació a les 35 hores, establirà també pels ens locals de Catalunya, una norma d’obligat compliment.

En qualsevol cas, CCOO estarem molt pendents d’allò que els ens locals facin al respecte. Exigirem de manera immediata, mitjaçant la negociació col·lectiva, l’equiparació amb l’AGE, sense descartar la resta d’eines sindicals que tenim al noste abast (el conflicte, judicialització, entre d’altres) per a que s’estableixi les 35 hores ja.

El SAL de CCOO no ens resignem. Lluitem i lluitarem per a millorar les condicions de treball i de vida del personal que treballa a les administracions públics locals.

CCOO LLUITEM-ARRIBEM A ACORDS-MILLOREM CONDICIONS

Cliqueu aquí per accedir al cartell (1) 35 hores JA!

Cliqueu aquí per accedir al cartell (2) 35 hores JA!