FORMACIÓ

PROPOSTES SINDICALS DE CCOO PEL PERSONAL QUE TREBALLA A LES ADMINSTRACIONS LOCALS (INCLOU SECTOR PÚBLIC*)

*LPGE 2023 TÍTULO III – CAPÍTULO I De los gastos de personal al servicio del sector público. Artículo 19. Uno.
RESUM de totes les nostres propostes al Qr

Entre els drets individuals, recollits en l’article 14 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Empleat Públic (en endavant EBEP), es troba en el seu apartat g) el  dret a “la formació continua i a l’actualització permanent dels seus coneixements i  capacitats professionals, preferentment en horari laboral”.

Poca normativa concreta respecte a la formació continua es troba més enllà dels permisos i llicencies, deixant la regulació dels particularitats de la gestió d’aquesta, en  l’àmbit de les Entitats Locals, a pactes, acords o convenis.

D’acord amb l’article 37.1f de l’EBEP, serà objecte de negociació “els  criteris generals dels plans i fons per a la formació”, per la qual cosa s’entén que, a nivell de cada ens locals, es pot negociar el règim de permisos de formació (condicions i límits en funció de les característiques de la formació), així com un pla de formació.

CCOO entenem la formació d’una forma global atès que l’aprenentatge de les  persones es perllonga durant tota la vida, i en el cas que ens ocupa, durant tota la seva vida laboral.

Per aquest motiu, la nostra proposta és la següent:

 • Formació pel desenvolupament professional en el context específic del lloc de treball
 • Formació pel desenvolupament i preparació de les persones per a que puguin avançar amb l’organització quan aquesta canvia, creix i es desenvolupa
 • Formació pel desenvolupament integral de la persona.

Per CCOO, la formació dels treballadors i treballadores dels ens on tenim representació sindical és una prioritat al llarg de tota la vida laboral. En aquest sentit cal treballar i negociar un Pla de formació que respongui a les necessitats reals:

 • Tota la formació s’ha de realitzar preferentment dins de la jornada de treball. CCOO defensem acords que estableixin que “obligatòriament” la formació que estigui directament relacionada amb les funcions del lloc de treball es faci dins de la jornada.
 • Garantint la igualtat d’oportunitats a l’hora de participar en accions formatives demanant que no es discrimini la formació de les categories administratives en front de les tècniques.
 • Establint criteris de selecció dels participants a la formació. Exigint la participació dels representants dels treballadors en el procés de disseny de l’itinerari formatiu dels treballadors (dret reconegut a l’EBEP)
 • Afavorir el desenvolupament integral de la persona:
  • Planificant la realització de formació no estrictament professional.
  • Incloent formació d’idiomes: Català i altres com poden ser l’Anglès, Francès, etc.
 • Mateixos drets pel personal que no tingui una jornada ordinària. Cal ajustar la formació, per exemple, a qui tingui torn de tarda, nit o que treballa els caps de setmana (aquesta circumstància no ha de perjudicar el fet que la seva formació es faci dins de la jornada). També, el personal interí de substitució ha d’exercir el seu dret en formació.