OCUPACIÓ

PROPOSTES SINDICALS DE CCOO PEL PERSONAL QUE TREBALLA A LES ADMINSTRACIONS LOCALS (INCLOU SECTOR PÚBLIC*)

*LPGE 2023 TÍTULO III – CAPÍTULO I De los gastos de personal al servicio del sector público. Artículo 19. Uno.
Cliqueu sobre la imatge

Exigim l’estabilització del personal temporal que ha demostrat durant anys la seva professionalitat.

La llei 20/2021, de 28 de desembre, és la culminació de la lluita sindical de CCOO i conseqüència de l’acord estatal sindical que es va traduir en el Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Tot i que CCOO també ha utilitzat la via judicial, ha treballat intensament, des de la negociació col·lectiva, cercant solucions al problema de l’abús de la temporalitat amb l’objectiu d’arribar a acords i /o modificacions legislatives que:

  • Evitin abocar als tribunals al personala costosos i llargs litigis.
  • Siguin d’aplicació per a tot el personal interí(independentment si es poden o no pagar un advocat)

En aquest moment, en cap cas, el fet que algú hagi iniciat una demanda judicial suposa cap avantatge respecte a la resta que no van fer-ho (o no vam poder-ho fer). CCOO ho vam dir des del principi!

CCOO ha liderat a Catalunya els processos de negociació relacionats amb l’estabilització del personal en abús d’interinitat. Per una banda, hem lluitat a les reunions de Mesa de Negociació però també als tribunals (pendents de sentències) per a que abans del 30 juny de 2022, es publiquessin el màxim nombre de places possible.

Posteriorment, i abans del 31 de desembre de 2022, hem treballat incansablement les bases de les convocatòries amb l’objectiu que, amb les màximes garanties jurídiques, aconseguir l’estabilització del personal que porta molts anys demostrant la seva professionalitat. Ja era hora!

L’execució àgil de les Ofertes Públiques d’Ocupació anuals

L’article 1 de la Llei 20/2021 d’estabilització del personal interí inclou un nou redactat de l’article 10 del TREBEP. Entre altres coses assenyala que si una vacant no es cobreix en el termini màxim de 3 anys, la plaça s’haurà d’amortitzar (art.10.4). Entenem que aquest element evitarà que les administracions no es prenguin seriosament el fer de realitzar les Ofertes Públiques d’Ocupació necessàries. Òbviament, CCOO estarem molts atents per a que aquesta mesura no es tradueixi en amortitzacions sinó en publicacions de places i convocatòries.

CCOO exigirem que es compleixi amb allò que assenyala també el TREBEP: que les places vacants surtin a Oferta Pública el mateix any que s’ocupi o el any següent.

Eliminació de la taxa de reposició de personal.

CCOO hem exigit, exigim i exigirem que s’elimini l’imposició de les taxes de reposició que suposen que, de totes les places vacants existent, només es poden cobrir de manera definitiva (publicar a les OPOS) un nombre determinat: això és un dels problemes que va originar el nombre indecent d’interins a les administracions!

La Llei de Pressupostos Generals 2023, després de la negociació prèvia amb els sindicats, ha habilitat una taxa de reposició extraordinària. No és la nostra solució, però en certa manera permet reduir la temporalitat. No obstant, com a conseqüència d’això, CCOO exigirem incloure a les Ofertes públiques 2023 totes les places “de naturalesa estructural”, és a dir, que hagin estat ocupades ininterrompudament i pressupostades durant més de tres anys.

Per suposat, en cas que no s’hagi fet, hem de seguir exigint que s’incloguin totes les places que, a 31 de desembre de 2020, complien amb els requisits de la Llei 20/2021: “estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020”.

Recordem que CCOO defensem que s’han d’estabilitzar les places per programes i/o que depenen de subvencions, independentment de la seva font de finançament.

Borses de Treball reglamentades que garanteixin els principis de transparència, igualtat, capacitat o mèrit en els processos selectius i respectin l’ordre de prelació per a realitzar la crida per a nomenaments temporals (substitucions) i oferiments de qualsevol vacants que es produeixi.

CCOO lluitem per a que la crida per a treballar a una administració seguint estrictament l’ordre de prelació de les borses. No és admissible que una vegada publicada la resolució definitiva de la llista de candidats/tes, es pugui cridar a la persona que es vulgui amb l’excusa mai justificada que té un “perfil” més adient. CCOO ho hem denunciat i ho seguirem denunciant sindicalment i, si cal, judicialment.

EXIGIM:

  • Criteris transparents d’adjudicació i de gestió de la borsa
  • Conciliació de interessos dels aspirants i de la corporació
  • Mesures de protecció a la discapacitat
  • Sistemàtica de contactes de propostes d’ofertes de treball garantistes als aspirants
  • Zero discrecionalitat i tendenciositat en les peticions i adjudicacions de places
  • Tipificació dels estatus dels aspirants (disponible, suspens, eliminat…).
  • Millora de la contractació (nomenaments) depenent de l’oferta. S’ha de facilitar l’oferiment de nomenaments més llargs (per suposat sempre les vacants) a les persones amb millor posició a la borsa (encara que ja tinguin altres nomenaments).

Document OCUPACIÓ en PDF: cliqueu aquí.