EXIGIM AUGMENTS SALARIALS QUE COMPENSIN LA PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU DEL PERSONAL DELS SERVEIS PÚBLICS

 

Des de l’Àrea Pública de CCOO exigim la negociació d’un nou acord
salarial i de condicions de treball que garanteixi el poder adquisitiu,
derogui els decrets de retallades de drets del 2010 i del 2012, i millori
substancialment les condicions de treball al sector públic. Calen
augments salarials que compensin la pèrdua de poder adquisitiu del
personal dels serveis públics.

Cliqueu aquí per a veure nou díptic “salari o conflicte”.

EXIGIM UN ACORD QUE PREVEGI: 

1. VIGÈNCIA
Acord plurianual.

2. OCUPACIÓ
a. Eliminació de la taxa de reposició, per tal de dimensionar
correctament les plantilles.
b. Plans d’ocupació per rejovenir les plantilles.

3. AUGMENT SALARIAL

4. RECUPERACIÓ de la pèrdua de poder adquisitiu i fons addicionals
2021-2024.

5. JORNADA LABORAL
Implantació de les 35 hores setmanals al conjunt del sector públic.

6. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL
a. 2021. Culminació de la disposició transitòria tercera de l’EBEP.
b. Adaptació del model de classificació professional.

7. JUBILACIONS ANTICIPADES I SEGONA ACTIVITAT
a. Anàlisi de llocs de treball o col·lectius amb vista a anticipar l’edat
de jubilació.
b. Implantació de la segona activitat per aquells col·lectius amb alt
grau d’afectació psíquica i/o física.

8. CARRERA PROFESSIONAL
Extensió de la carrera professional a tots els empleats i empleades
públics.

9. DEROGACIÓ dels decrets del 2010 i del 2012, i reversió de les retallades
que van comportar.

10. DEROGACIÓ de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local (LRSAL).

11. CANVI I ADAPTACIÓ NORMATIVA per als plans d’igualtat i els
protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe.

12. PARTICIPACIÓ I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA en els processos
de digitalització, teletreball i modernització de les administracions
públiques.

13. TELETREBALL a la Generalitat de Catalunya: Augment dels dies i
modalitats. Extensió a més col·lectius.

14. FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.

15. COMPLIMENT ÍNTEGRE de la llei de prevenció Salut laboral i
prevenció de riscos laborals.

16. DESENVOLUPAMENT I MILLORES de l’EBEP, la Llei AGE i les lleis de
funció pública les comunitats autònomes.

17. AUGMENT de les indemnitzacions per raó de serveis (quilometratge
i dietes).

18. CLASSES PASSIVES
Increment substancial dels havers reguladors dels grups de l’A2 a l’E,
per evitar que se segueixi deteriorant la qualitat de les pensions de les
classes passives.

Les empleades i empleats públics hem demostrat, una vegada més en
aquesta crisi sanitària, la professionalitat i la dedicació a la nostra tasca
com a servidors públics i no permetrem que es menyspreï la nostra feina.
És necessari, doncs, tancar un nou acord salarial, de reconeixement i de
millora de les nostres condicions de treball.

#salariOConflicte

SER DE CCOO SURT A COMPTE!

AFILIA’T JA! AQUÍ

 

04.07.2022