convenios colectivos

Convenio Colectivo de Frutas, Verduras y Hortalizas del Mercado del Campo de Reus y Tarragona

Convenio Colectivo de Frutas, Verduras y Hortalizas del Mercado del Campo de Reus y Tarragona de ámbito Provincial.
La durada d’aquest Conveni és fins el 31 de desembre de 2020. Aquest conveni s’entén prorrogat tàcitament per períodes anuals successius si no es produeix l’oportuna denúncia en temps i forma amb un termini màxim de preavís de 90 dies respecte la data en què finalitza la seva vigència.

En cas d’haver-hi denuncia a la finalització de la vigència del Conveni, es mantindrà la vigència d’aquest fins l’entrada en vigor d’un nou conveni col·lectiu, mantenint-se doncs totes les seves condicions.

Els increments salarials previstos seran els següents:Per l’any 2020, l’increment serà 1,5%, amb efectes retroactius 1 de gener 2020.