Convenio Colectivo Distribuidores de Glp

Características

Afecta a miles de trabajadores
Vigencia:
2016/01/01 - 2021/12/31

Duración: SEIS AÑOS

Publicación:

2020/10/27

BOP TARRAGONA

CONVENIO

Ámbito: Provincial
Área: Tarragona
Código: 43001335011995
Actualizacion: 2020/10/27
Convenio Colectivo Distribuidores de Glp. Última actualización a: 27-10-2020 Vigencia de: 01-01-2016 31-12-2021 . Duración SEIS AÑOS. Última publicación en BOP TARRAGONA del tipo: CONVENIO.

Índice

CONVENIO COLECTIVO (BOP 27 – 10 – 2020)

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de distribuïdors de GLP, de la província de Tarragona, per als anys 2016 – 2021 (codi de conveni núm. 43001335011995).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de distribuïdors de GLP, subscrit per part empresarial i per part dels treballadors pels sindicats CCOO i USOC en data 19 de desembre de 2019 i presentat per les mateixes parts en data 15 de juliol de 2021 i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, modificat pel Decret 234/2019, de 12 de novembre.

RESOLC:

1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector distribuïdors de GLP de la província de Tarragona per als anys 2016- 2021 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 15 d’octubre de 2020.

Marta Cassany Virgili.

Directora dels Serveis Territorials.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE DISTRIBUÏDORS DE GLP PER LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA PER ALS ANYS 2016- 2021.

Capítol 1. Disposicions generals.

Article Preliminars.

El present Conveni es subscriu entre la central sindical USOC, i la central sindical CCOO i la part empresarial com organitzacions més representatives del sector, tenint per tant, eficàcia general per a les empreses i per als treballadors afectats.

Article 1. Àmbit d’aplicació territorial.

Aquest conveni s’aplica a totes les empreses que són o poden ésser en el futur agències distribuïdores de GLP i que són ubicades a la província de Tarragona.

Article 2. Àmbit d’aplicació personal.

Les condicions pactades en aquest conveni tenen força normativa i son d’aplicació a tots els treballadors i treballadores d’empreses i agències distribuïdores oficials de GLP les relacions jurídic-personals dels quals són regulades per l’Acord Marc Estatal d’Agències distribuïdores de GLP, en vigor des de I’1 de gener de 1996 com a conseqüència de la derogació de l’Ordenança Laboral de 31 de desembre de 1995.

Article 3. Àmbit d’aplicació temporal.

Aquest conveni és efectiu en la totalitat dels seus pactes a partir de la data de la seva signatura per ambdues parts. Els seus efectes econòmics es retrotreuen des de I’1 de gener de 2018 La durada d’aquest conveni col·lectiu s’estén fins el 31 de desembre de 2021 i es prorroga tàcitament d’any en any amb els efectes establerts per les normes legals, llevat de denúncia expressa d’alguna de les parts comunicada a I‘altra per escrit, amb tres mesos d’antelació com a mínim a la data de la seva finalització de per qualsevol de les parts.

Capítol 2. Organització de treball.

Article 4. Classificació professional.

La classificació professional dels treballadors i treballadores als quals afecta el present conveni està integrada pels grups i categories de l’annex 1.

A partir de l’1 de gener de 2019 les categories professionals de telefonista, Aspirant i mosso desapareixen i tot el personal amb qualsevol d’aquestes categories queda integrat directament a la categoria de auxiliars ,amb tots els efectes econòmics que es deriven d’aquest canvi d’acord amb les taules salarials acordades.

Capítol 3. Calendari, Jornada i Horari laboral.

Article 5. Calendari Laboral.

Durant l’últim trimestre de cada any, les empreses hauran d’acordar amb la RLT el calendari laboral de l’any següent, establint les festes oficials de la Generalitat de Catalunya, les festes locals i els períodes de vacances.

Article 6. Jornada Laboral.

La Jornada laboral, a partir de l’aprovació d’aquest conveni és de 1.800 hores anuals, és a dir 40 hores setmanals de treball efectiu.

Article 7. Horari.

Per a tot el personal és de dilluns a divendres en jornada partida de matins i tarda, i els dissabtes de 4 hores pel mati.

Tot i allò que diu el paràgraf anterior, hi haurà la flexibilitat necessària per treballar els set dies de la setmana si les circumstàncies ho requereixen i de comú acord entre empresaris i treballadors.

Article 8. Vacances.

Les vacances anuals retribuïdes són de 30 dies naturals per a tots els treballadors i treballadores.

Durant el primer trimestre de cada any, les empreses hauran d’acordar amb la RLT el període de gaudiment de les vacances que el treballador/a haurà de conèixer amb una antelació mínima de 3 mesos al seu gaudiment.

Capítol 4. Règim econòmic.

Article 9. Percepcions salarials del personal.

Les percepcions salarials del personal afectat per la totalitat del conveni, són els especificats a la taula annex número 1.

Article 10. Increment Salarial.

Per als anys 2016 i 2017 les taules salarials queden establertes a l’annex 1 del present conveni Per a l’any 2018 s’acorda un increment salarial del 3,4% sobre les taules de 2015 a tots els conceptes salarials i no salarials existents a cada empresa. Les taules salarials queden establertes a l’annex 1 del present conveni.

Per a l’any 2019 s’acorda un increment salarial resultant d’aplicar l’IPC interanual de Catalunya a 31-12-2018 més un 1% sobre les taules de 2018 a tots els conceptes salarials i no salarials existents a cada empresa. Les taules salarials queden establertes a l’annex 1 del present conveni.

Per a l’any 2020 s’acorda un increment salarial resultant d’aplicar l’IPC interanual de Catalunya a 31-12-2019 sobre les taules de 2019 a tots els conceptes salarials i no salarials existents a cada empresa. Per a la categoria de Conductor-Venedor del Grup 2, s’estableix un salari base de 925,00€ mensuals.

Per a l’any 2021 s’acorda un increment salarial resultant d’aplicar l’IPC interanual de Catalunya a 31-12-2020 sobre les taules de 2020 a tots els conceptes salarials i no salarials existents a cada empresa.

Article 11. Menyscapte de diners.

Tots els repartidors/es, ajudants/es de repartidors/es, visitadors/es i instal·ladors/es, han de percebre per aquest concepte i mensualment la quantitat de 59,93€ per al l’any 2018 i de 61,37€ per a l’any 2019. Per la resta d’anys de vigència del present acord la seva quantitat serà la que resulti d’aplicar el mateix increment que a la resta de percepcions salarials d’acord amb l’article 10 del present acord.

Article 12. Prima de Productivitat.

Es manté la prima de productivitat per ampolla repartida d’acord amb el tram següent d’ampolles repartides diàries per a l’any 2018 i 2019. Per la resta d’anys de vigència del present acord la seva quantitat serà la que resulti d’aplicar el mateix increment que a la resta de percepcions salarials d’acord amb l’article 10 del present acord.

Article 13. Pagues extraordinàries.

Les empreses han de satisfer dues pagues extraordinàries de 30 dies cadascuna de salari base més complement personal. Per la resta d’anys de vigència del present acord la seva quantitat serà la que resulti d’aplicar els increments d’acord amb l’article 10 del present acord. Per acord entre l’empresa i la RLT es podran prorratejar en 12 mensualitats.

A partir de 2018 la prima addicional de l’anterior conveni, un cop realitzat l’augment corresponent, queda inclosa al salari base mensual prorratejada en 15 pagues.

La meritació de la paga de juliol es de l’1 de gener fins el 30 de juny i la de nadal de l’1 de juliol fins el 31 de desembre.

Article 14. Paga de Beneficis.

En concepte de participació de beneficis les empreses han de abonar anualment als seus treballadors/es en el mes de març, l’import d’una mensualitat de salari base, mes el complement personal. Per la resta d’anys de vigència del present acord la seva quantitat serà la que resulti d’aplicar els increments d’acord amb l’article 10 del present acord. Per acord entre l’empresa i la RLT es podran prorratejar en 12 mensualitats.

A partir de 2018 la prima addicional de l’anterior conveni, un cop realitzat l’augment corresponent, queda inclosa al salari base mensual prorratejada en 15 pagues.

Aquesta paga, per acord entre l’empresa i la RLT es podrà prorratejar en 12 mensualitats. La meritació d’aquesta paga es de l’1 d’abril de l’any anterior fins el 31 de març de l’any en curs.

Article 15. Dietes.

El treballador/a, ha de percebre una dieta de 11,00€ en concepte de dieta per menjar, per cada desplaçament del seu lloc de treball habitual.

Article 16. Retribució de vacances.

El salari a percebre durant el període de vacances és el següent:

– Salari Base

– Complement Personal

– Més Ia part proporcional de la prima de productivitat dels 11 mesos anteriors al seu gaudiment, o la part corresponent al temps treballat.

Capítol 5. Retens.

Article 17. Servei de Guàrdia o Retén.

Aquelles empreses que tinguin un servei un servei de guàrdia o retén dels seus mecànics instal·ladors, hauran d’acordar amb la RLT la regulació d’aquest servei en el termini no superior a 3 mesos a la signatura del present acords. Alhora d’organitzar aquest servei hauran de tenir en compte les següents especificacions:

S’entén per servei de guàrdia o retén el temps durant el qual el treballador/a està a disposició de l’empresa fora de la seva jornada laboral, però localitzable en tot moment i amb l’obligació, en cas de ser cridat, d’atendre amb la major diligència possible les urgències del servei.

Dies de Retén.

El dia de Retén consisteix en aquell dia on el treballador/a ha de romandre localitzat per cobrir una emergència i tindran una compensació econòmica amb independència del nombre de serveis d’urgència que puguin sorgir durant el dia. El temps de retén no computarà com activitat laboral Temps del Servei El temps del servei emprat per la realització del servei d’urgència si que computa com activitat laboral, per la qual cosa s’haurà de compensar be amb temps de descans o compensació econòmica.

Aquests dies de retén podran ser en dia laborable o en dia festiu.

Capítol 6. Beneficis i Millores Socials.

Article 18. Assegurança d’accidents, d’incapacitat i mort S’acorda una assegurança d’accidents que ha de cobrir les quantitats següents:

– Per mort: 19.000€.

– Per invalidesa permanent: 25.000€.

Article 19. Assumptes Propis.

Tot el personal subjecte a aquest acord dins dels seus àmbits, tenen dret al gaudiments de dos dies personals d’assumptes propis l’any que es considerarà com a jornada efectiva de treball.

Article 20. Retirada del carnet de conduir.

S’acorda que en cas de retirada del carnet de conduir produït per causes alienes als treballadors i durant la jornada laboral i amb el vehicle de l’empresa, aquesta abonarà els salaris corresponents durant el temps que duri la retirada del carnet, fins un màxim de sis mesos.

Article 21. Certificats.

L’empresa es farà càrrec dels tràmits per obtenir els certificats per la renovació del carnet de Mercaderies Perilloses o qualsevol altra certificació reglamentària per al transport de gas butà.

Article 22. Vestuari.

L’empresa ha de facilitar a tot el personal dos jocs complerts de roba de treball d’hivern i dos d’estiu.

Article 23. Situacions especials.

Es respectaran totes aquelles condicions individuals més beneficioses que les establertes en aquest conveni que per mutu acord o per decisió unilateral de I‘empresa es tinguin a la signatura d’aquest acord.

Article 24. Contractació.

Amb el que es refereix a la contractació s’estarà a allò disposat a l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors. D’acord amb el que s’estableix en dit article en el seu punt 1.b), quan per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes es podran realitzar contractes de durada determinada d’un màxim de 12 mesos dintre d’un període de 18 mesos a partir del moment en què es produeixen les causes esmentades. En cas de concertar-se per un durada inferior a la màxima, es podrà prorrogar per un sol cop sense que la durada total pugui excedir de dita durada màxima.

Article 25. Comissió Paritària.

La Comissió Paritària està integrada per dos representants dels treballadors i dos representants dels empresaris, qui designaran entre ells un secretari, més un suplent per cada part.

Cada part podrà designar assessors permanents o ocasionals amb un nombre màxim per cada organització signant. Així mateix la Comissió podrà acordar Ia designació d’un o més àrbitres externs per la solució d’algun conflicte determinat.

A més de les funcions de vigilància i interpretació, la Comissió haurà de mediar, conciliar o arbitrar, coneixent i donant solució a totes les qüestions o conflictes, individuals o col·lectius, que els hi siguin sotmesos per les parts.

Les qüestions i conflictes seran presentats a la Comissió a través de les organitzacions empresarials i sindicals signants del present conveni.

Article 26. Drets Sindicals.

Ambdues parts acorden acollir-se sobre el tema sindical a allò disposat per la legislació vigent.

Article 27. Ultraactivitat.

Les parts signants del present Conveni col·lectiu acorden, que abans de la finalització del termini de vigència, la mesa negociadora es compromet a prosseguir el procés de negociació, la durada del qual s’acordarà mútuament per les parts. Durant aquest període continuarà essent d’aplicació el conveni vençut. Finalitzat el període de negociació, cadascuna de les parts podrà decidir que la negociació està exhaurida, quedant vigent aquest conveni mentre no se’n negociï un de nou, tant les clàusules normatives com les obligacionals.

Article 28. Solució extrajudicial de conflictes.

1. D’acord a l’establert a l’article 25 del present Conveni, ambdues part sotmetran a la Comissió Paritària les qüestions de la seva competència en matèria d’interpretació i aplicació del Conveni. Aquesta Comissió haurà de convocar-se en el termini d’una setmana des de la seva sol·licitud, i haurà d’emetre resolució en el termini d’una nova setmana. La resolució presa per la Comissió Paritària, podrà ser amb o sense avinença: En cas d’avinença, la resolució s’adoptarà per majoria simple de les parts. En cas de no avinença, haurà de sotmetre’s la qüestió plantejada als òrgans de resolució extrajudicial de conflictes, existents en tot moment.

2. Per a la resolució dels conflictes laborals d’índole col·lectiu o plural que poguessin suscitar-se, així com les discrepàncies sorgides durant els períodes de consulta, ambdues parts se sotmeten expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

3. Per a la resolució de les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació de les condicions de treball al fet que es refereix el 82.3 de l’Estatut dels Treballadors, les parts recorreran a els procediments que hagués establerts en els acord interprofessionals d’àmbit autonòmic, prevists en l’art. 83 de la citada llei.

Article 29. Procediment per a la inaplicació salarial.

D’acord amb els articles 82.3 i 85.3.c) de l’Estatut dels Treballadors; quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en una empresa, es podrà establir la inaplicació, total o parcial, de les condicions establerts en aquest Conveni. Per poder-ho fer, caldrà portar a terme un període de negociació i consultes i arribar a un acord entre l’empresa i els treballadors.

En aquests supòsits, les empreses han de comunicar als representants legals dels treballadors o, altrament als seus treballadors, les raons justificatives per dur a terme aquestes mesures. Aquesta comunicació, en el cas d’acord, s’ha de remetre per escrit a la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu i a l’Autoritat Laboral.

L’acord ha de determinar les noves condicions de treball aplicables a l’empresa; així com la seva durada, que no es pot perllongar més enllà del moment en què resulti d’aplicació la vigència d’un nou conveni col·lectiu.

En el cas que es produeixi un desacord durant el període de consultes; qualsevol de les parts podrà sotmetre la discrepància a la Comissió Paritària del Conveni, la qual disposarà d’un termini de 30 dies per comunicar un pronunciament en relació a la mesura proposada.

En el cas que no s’assoleixi un acord al si de la Comissió Paritària del conveni; l’empresa i els representants dels treballadors podran recórrer als sistemes de mediació i arbitratge establerts al Tribunal Laboral de Catalunya, per mirar de solucionar les discrepàncies sorgides.

Capítol 7. Règim disciplinari.

Article 30. Règim disciplinari.

En matèria de règim disciplinari s’estarà en lo disposat al capítol IV de “Acuerdo de cobertura de vacíos”.

ANNEX 1.

CONVENIO COLECTIVO DE DISTRIBUIDORES DE GLP DE TARRAGONACONVENIO COLECTIVO (BOP 27 - 10 - 2020)Article 6. Jornada Laboral.

La Jornada laboral, ... és de 1800 hores anuals, ...

ANNEX 1.TAULA SALARIAL PER A L'ANY 2016-2017
2016-2017 Salari Base Mes Paga de Beneficis Paga d'Estiu Paga de Nadal Prima X 3 Pagues Salari Anual
Grup 1

Cap Adm. de 1ª 1.223,82 1.017,19 1.017,19 1.017,19 44,50 17.870,91
Cap Adm. de 2ª 1.163,67 968,21 968,21 968,21 44,50 17.002,17
Oficial de 1ª 1.068,65 890,43 890,43 890,43 44,50 15.628,59
Oficial de 2ª 1.002,41 836,89 836,89 836,89 44,50 14.673,09
Auxiliar 802,67 733,63 733,63 733,63 44,50 11.966,43
Aspirant 645,30 645,30 645,30 645,30 44,50 9.813,00
Magatzemer 947,56 791,56 791,56 791,56 44,50 13.878,90
Carretoner 998,97 833,45 833,45 833,45 44,50 14.621,49
Telefonista 731,35 688,95 688,95 688,95 44,50 10.976,55
Grup 2

Conductor Venedor 829,72 829,72 829,72 829,72 44,50 12.579,30
Oficial de 1ª 1.035,81 872,85 872,85 872,85 44,50 15.181,77
Oficial de 2ª 997,56 834,61 834,61 834,61 44,50 14.608,05
Mosso 703,92 703,92 703,92 703,92 44,50 10.692,30
Mecànic Instal·lador 829,69 829,69 829,69 829,69 44,50 12.578,85Prima de Productivitat 2016-2017

Ampolles per dia Repartides Prima per ampolla
De 0 a 70 ampolles repartides 0,06
De 71 a 140 ampolles repartides 0,12
De 141 a 175 ampolles repartides 0,14
De 176 a 200 ampolles repartides 0,17
Mes de 201 ampolles repartides 0,22Ampolles Industrials 1 x 3

Menyscapte 2016-2017 57,96


TAULA SALARIAL PER A L'ANY 2018
2018 Salari Base Mes Paga de Beneficis Paga d'Estiu Paga de Nadal Salari Anual
Grup 1

Cap Adm. de 1ª 1.274,63 1.060,97 1.060,97 1.060,97 18.478,48
Cap Adm. de 2ª 1.212,43 1.010,33 1.010,33 1.010,33 17.580,20
Oficial de 1ª 1.114,18 929,90 929,90 929,90 16.159,92
Oficial de 2ª 1.045,69 874,54 874,54 874,54 15.171,94
Auxiliar 839,16 767,77 767,77 767,77 12.373,25
Aspirant 676,44 676,44 667,24 667,24 10.146,64
Magatzemer 988,98 827,67 827,67 827,67 14.350,74
Carretoner 1.042,13 870,99 870,99 870,99 15.118,58
Telefonista 765,42 721,57 712,37 712,37 11.349,75
Grup 2

Conductor Venedor 867,13 867,13 867,13 867,13 13.006,96
Oficial de 1ª 1.080,23 911,73 911,73 911,73 15.697,91
Oficial de 2ª 1.040,68 872,19 872,19 872,19 15.104,68
Mosso 737,05 737,05 737,05 737,05 11.055,80
Mecànic Instal·lador 867,10 867,10 867,10 867,10 13.006,49Prima de Productivitat 2018

Ampolles per dia Repartides Prima per ampolla
De 0 a 70 ampolles repartides 0,07
De 71 a 140 ampolles repartides 0,12
De 141 a 175 ampolles repartides 0,15
De 176 a 200 ampolles repartides 0,18
Mes de 201 ampolles repartides 0,23Ampolles Industrials 1 x 3

Menyscapte 2018 59,93


TAULA SALARIAL PER A L'ANY 2019
2019 Salari Base Mes Paga de Beneficis Paga d'Estiu Paga de Nadal Salari Anual
Grup 1

Cap Adm. de 1ª 1.305,22 1.086,44 1.086,44 1.086,44 18.921,97
Cap Adm. de 2ª 1.241,53 1.034,58 1.034,58 1.034,58 18.002,13
Oficial de 1ª 1.140,92 952,22 952,22 952,22 16.547,76
Oficial de 2ª 1.070,79 895,53 895,53 895,53 15.536,06
Auxiliar 859,30 786,20 786,20 786,20 12.670,21
Magatzemer 1.012,71 847,54 847,54 847,54 14.695,16
Carretoner 1.067,15 891,89 891,89 891,89 15.481,43
Grup 2

Conductor Venedor 887,94 887,94 887,94 887,94 13.319,12
Oficial de 1ª 1.106,15 933,61 933,61 933,61 16.074,66
Oficial de 2ª 1.065,65 893,12 893,12 893,12 15.467,20
Mecànic Instal·lador 887,91 887,91 887,91 887,91 13.318,65Prima de Productivitat 2019

Ampolles per dia Repartides Prima per ampolla
De 0 a 70 ampolles repartides 0,07
De 71 a 140 ampolles repartides 0,12
De 141 a 175 ampolles repartides 0,15
De 176 a 200 ampolles repartides 0,18
Mes de 201 ampolles repartides 0,24Ampolles Industrials 1 x 3

Menyscapte 2019 61,37