Convenio Colectivo de Industria Siderometalúrgica de Barcelona

El 23 de desembre de 2020, CCOO d’Indústria de Catalunya, UGT-FICA de Catalunya i la patronal UPM vam signar el Conveni del metall de la província de Barcelona per als anys 2020-2021, en els termes del principi d’acord assolit el 25 de novembre de 2020, fent un exercici de responsabilitat, però assegurant que les treballadores i treballadors d’aquests sectors no perden els seus drets. El principi d’acord va ser ratificat per la representació-afiliació del sector. Aquest conveni recull les principals reivindicacions que ens havíem marcat la part social.

El 14 de desembre de 2020 vam signar les taules salarials de 2021, amb un increment del 2 % sobre les taules salarials de 2019. Les taules salarials del 2020 seran les mateixes que les de 2019, però es preveu que el mes de desembre de 2020 es meritarà un pagament únic per a cada grup professional que resultarà d’aplicar un 0,8 % a l’annex 1 de les taules del 2019.

El text del conveni, així com les taules salarials de 2020 i 2021 s’han publicat al BOP de Barcelona, de 26 de gener de 2021. Aquest conveni afecta més de 160.000 treballadors i treballadores.