Convenio Colectivo Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo

Características

Afecta a miles de trabajadores
Vigencia:
2009/01/01 - 2011/12/31

Duración: TRES AÑOS

Publicación:

2008/10/08

DOGC 5231

Ámbito: Provincial
Área: Barcelona
Código: 08000025011994
Actualizacion: 2008/10/08
Convenio Colectivo Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo. Última actualización a: 08-10-2008 Vigencia de: 01-01-2009 31-12-2011 . Duración TRES AÑOS. Última publicación en DOGC 5231.

Tabla de contenidos

Índice

CONVENIO COLECTIVO (BOP Dilluns, 25 de juliol de 2011)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al grup de distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona per als anys 2009-2011 (codi de conveni núm. 0800025)

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball per al grup de distribuidors de gasos liquats del petroli de la provincia de Barcelona, subscrit per l’Associacio de Distribuidors de Gasos Liquats de Petroli de la provincia de Barcelona i FITECACCOO, el dia 20 de desembre de 2010, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marc, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i diposit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuracio del Departament d’Empresa i Ocupacio, i altres normes d’aplicacio, Resolc:

-1 Disposar la inscripcio del Conveni col·lectiu de treball per al grup de distribuidors de gasos liquats del petroli de la provincia de Barcelona per als anys 2009-2011 (codi de conveni num. 0800025) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupacio a Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL GRUP DE DISTRIBUIDORS DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI DE LA PROVINCIA DE BARCELONA, PER ALS ANYS 2009-2011.

CAPITOL 1.- Ambit d’aplicacio

Article 1 (Ámbit funcional)

El present Conveni estableix les normes basiques i regula les condicions de treball de les agencies distribuidores oficials de Repsol Butano,SA, dedicades a la venda, distribucio i recollida als consumidors dels gasos envasats per aquesta empresa i rebuts en magatzems propis.

Les activitats principals d’aquestes agencies son les seguents:

Magatzem Recepcio i venda de les bombones de gas, tant les plenes rebudes de Repsol Butano,S.A. com les buides recollides dels usuaris.

Oficina Dedicada al servei comercial de clients, administracio, contractacio i control de serveis.

Distribucio Dedicat al lliurament i recollida de bombones dels clients.

Server tecnic Per a l’economia i la seguretat de l’usuari.

Article 2 (Ámbit personal)

Es regeixen pel present Conveni:

a) Com a empreses: totes les agencies oficials distribuidores de Repsol Butano,SA., que es refereixen a l’article anterior.

b) Com a treballadors: tots els qui presten els seus serveis professionals a les empreses anomenades a l’apartat anterior, tant si realitzen una funcio tecnica o administrativa, com manual o purament de vigilancia o d’atencio.

Els empleats tecnics o administratius que compleixin funcions que pertanyin a qualsevol de les categories professionals que en aquest Conveni queden definides i que, amb caracter temporal o nomes parcial assumeixin funcions propies de la direccio, no en quedaran exclosos.

Article 3 Ambit territorial

Les disposicions contingudes en el present Conveni regeixen a tots els centres de treball que les empreses tinguin dins de la provincia de Barcelona.

Article 4 Ambit temporal

Aquest Conveni entra en vigor a tots els seus efectes, inclusos els economics, a partir de l’1 de gener de 2009, qualsevol que sigui la data de la seva signatura i publicacio, i te una durada de 3 anys, la seva vigencia finalitza el 31 de desembre de 2011 prorrogable tacitament d’any en any si no denuncia per qualsevol de les parts abans de la data de finalitzacio.

CAPITOL 2.- Organitzacio de la feina

Article 5 (Organitzacio de la feina)

L’organitzacio practica de la feina amb subjeccio en aquest Conveni i a la legislacio vigent es facultat de la direccio de l’empresa.

Els sistemes de racionalitzacio, mecanitzacio i direccio del treball que s’adoptin mai no poden perjudicar la formacio professional del personal, aixi com la salut i seguretat en el treball.

CAPITOL 3.- Classificacio del personal

Article 6 (Classificacio del personal)

Les classificacions del personal consignades en el present Conveni son merament enunciatives i no suposen l’obligacio de tenir proveides totes les places que s’hi enumeren si la necessitat i el volum de l’empresa no ho requereix.

Malgrat que, des del mateix moment que hi hagi en una empresa un treballador que realitzi les funcions, especificades en la definicio d’una categoria professional determinada, ha de ser remunerat, com a minim, amb la retribucio que s’hi assigna en aquest Conveni.

Aixi mateix son enunciatives les diferents comeses assignades a cada categoria o especialitat, ja que qualsevol treballador al Server de les empreses afectades per aquest Conveni esta obligat a efectuar tantes feines i operacions com li manin els seus superiors dins de les generals comeses de la seva competencia professional.

Article 7 (Classificacio del personal)

La classificacio professional dels treballadors als quals afecta aquest Conveni esta integrada per grups i subgrups funcionals, grups professionals i categories que es descriuen als articles seguents i que es resumeixen a l’annex 1.

CAPITOL 4.- Definicions professionals

Grup funcional 1: tecnics

Article 8 Tecnics

Son aquells a qui, per l’acompliment de la seva funcio, se’ls exigeix la possessio d’un titol professional reconegut oficialment per l’estat espanyol, sempre que siguin contractats per a funcions propies de la seva carrera.

En funcio del Grau de titulacio oficial exigit i, si escau, de les funcions exercides, es distingeixen els seguents subgrups i categories:

1. Subgrup de tecnics superiors

Tecnic titular superior, amb comandament

Es aquell que reuneix els requisits de formacio, experiencia i aptitud necessaries en cada cas i sota la immediata dependencia de la propia direccio de l’empresa o d’un altre cap superior, exerceix de forma permanent funcions de comandament amb responsabilitat.

Tecnic titular superior

Es aquell que reuneix els requisits de formacio, experiencia i aptitud necessaries en cada cas i depen directament del tecnic superior amb comandament.

2. Subgrup de tecnics mitjos

Tecnic en cap titulat

Correspon al tecnic titulat que, a les ordres directes o funcionals del seu superior jerarquic, realitza amb plena responsabilitat tasques propies de la seva professio i esta al davant de determinades seccions tecniques.

Tecnic titulat

Es aquell que, reuneix els requisits de formacio, experiencia i aptitud necessaries en cada cas i depen directament del tecnic superior amb comandament.

Article 9 Tecnics sense titol

Son els qui, sense que se’ls exigeixi titol oficial, posseeixin i exerceixen coneixements tecnics especifics de les activitats de l’empresa.

3. Subgrup de tecnics especialitzats

Tecnic en cap especialitat

Es aquell qui sense prejudici de poder realitzar pel seu compte els treballs tecnics especificats i sota les directrius dels seus superiors, te al seu carrec la responsabilitat en la percepcio i eficiencia en el treball, disciplina i seguretat del personal a les seves ordres, essent cap directe sobre capatassos, tecnics especialitzats, etc.

Tecnic especialitzat

Es aquell qui realitza funcions semblants a les del tecnic en cap especialitzat, sense comandament sobre altres treballadors.

Grup funcional 2: administratius

Article 10 Administratiu

Son els empleats que realitzen funcions comercials, d’oficina, maneig de centraletes telefoniques (per a la comunicacio de les dependencies de l’empresa dintre seu i amb l’exterior, o la recepcio de comandes de carregues de gas, reclamacions i avisos d’avaries als centres telefonics establerts per aquest efecte), maneig de transmissions i mitjans per al tractament de la informacio mitjancant sistemes informatics o d’altres funcions analogues, ja sigui dins de l’organitzacio central de l’empresa o en les seves dependencies i ramificacions diverses.

1. Subgrup de personal d’oficina

Cap administratiu de 1ª

Es aquell qui te al seu carrec diverses seccions o funcions que en l’empresa estan qualificades com de primera.

Cap administratiu de 2ª

Es el qui te al seu carrec una seccio o funcions que en l’empresa estan qualificades com de segona.

Cap de negociat

Es l’empleat que te al seu carrec un negociat o funcio concreta que desenvolupa amb iniciativa i amb responsabilitat, i es qualificat per distribuir la feina entre els oficials i auxiliars a les seves ordres.

Oficial de 1a administratiu

Es l’empleat que, a les ordres dels seus respectius superiors pot executar treballs administratius de maxima responsabilitat, amb capacitat suficient per resoldre per propia iniciativa les dificultats que sorgeixin en el desenvolupament de les seves funcions.

Oficial de 2a administratiu

Es l’empleat que compleix els requisits de la definicio general i ha adquirit una experiencia suficient.

Auxiliar administratiu

Es el qui ajuda els seus superiors en feines de tipus administratiu en qualsevol de les seves facetes i posseeix coneixements elementals de caracter burocratic, tals com mecanografics en general, maneig de maquines de calcular, calcul numeric, manipulacio d’efectes i documents i preparacio de rebuts i carrecs.

Aspirant administratiu

Es l’empleat major de 16 anys i menor de 18 que, per adquirir l’experiencia necessaria per exercir al seu dia el carrec d’auxiliar administratiu, realitza treballs elementals d’oficina i, en complir els 18 anys, passa automaticament a la categoria d’auxiliar administratiu.

Telefonista

Es qui te al seu carrec el maneig de les centraletes telefoniques per la comunicacio de les dependencies de l’empresa dintre seu i amb l’exterior, i pren nota, a mes, de tots els avisos del public, i en especial de les comandes de carrega de gas, reclamacions i avisos d’avaries.

2. Subgrup de personal d’informatica

Analista d’aplicacio

Es aquell qui posseeix, amb categoria de cap administratiu de 1a, capacitat de sintesis i coneix les possibilitats i limitacions de l’equip de proces de dades, utilitza la tecnica de programacio amb tota la seva extensio, dissenya els documents d’entrada i sortida de l’aplicacio i projecta millores en els procediments i tecniques a fer servir.

Programador

Es aquell qui tradueix a un llenguatge comprensible per l’ordinador les ordres necessaries per a l’execucio d’un tractament, a partir de la documentacio realitzada per l’analista d’aplicacio. Es responsable de la prova i la posada al punt de la unitat de tractament que li ha estat assignada.

Oficial de 1a d’ordinador

Es el mes proper col·laborador del programador, qui li confia algunes parts de la seva missio, principalment aquelles relacionades directament amb la produccio, la preparacio i el control d’execucio de tasques.

Oficial de 2a operador d’ordinador

Es el que opera i controla el funcionament de l’ordinador i els seus elements auxiliars. Ha de saber detectar i resoldre els problemes operatius determinats si son errors d’operacio o de maquina.

Operador de consola

Realitza l’execucio a l’ordinador de les aplicacions, segons el quadern de treballs rebuts, rendeix comptes del conjunt d’incidents i aturats, visualitza fitxes de clients i les controla.

Grup funcional 3: operaris

Article 11 Personal operari

1. Subgrup de conductors

Conductor de vehicles pesats, articulats o amb remolc

Es aquell qui, amb possessio del carnet de conduir de la classe que el correspon, te coneixements mecanics d’automobil suficientment provats i te la tecnica especial pels transports de gasos liquables del petroli a l’engros o envasat, les funcions del qual consisteix a conduir vehicles pesats, realitzar per si mateix les reparacions que siguin necessaries en ruta o quan no tingui feina de conductor, sempre que no hi hagi personal o mitjans mes especialitzats, i es responsable del vehicle durant el servei. Dirigeix la carrega i descarrega de mercaderies, en respon en aquesta accio, i es correspon cedir o exigir en cada cas els resguards o rebuts corresponents a les mercaderies o efectes que rebi o entregui en comencar o finalitzar el trajecte si durant el viatge no s’encomana a altra persona donant, si li ho exigissin, un comunicat diari escrit del Servei efectuat i de l’estat del camio. Ha de cobrir els recorreguts pels itineraris i en els temps que hagin estat fixats.

Conductor de camio

Es el treballador que, amb possessio del carnet de conduir de classe C, com a minim, amb coneixements mecaniques i de la tecnica en especial pel transport de gasos liquables del petroli a l’engros o envasat, realitza per si mateix les reparacions que siguin necessaries en ruta o quan no tingui treball de conductor a fer, i es responsable del vehicle durant el Servei. Dirigeix la carrega i descarrega de la mercaderia i en respon i hi interve en aquesta accio, corresponent-li cedir o exigir en cada cas els resguards o rebuts corresponents a les mercaderies o efectes que rebi o entregui en comencar o finalitzar el trajecte.

Conductor de repartiment

Es el qui, amb possessio del carnet de categoria adient al vehicle que tingui assignat (motocarro, furgoneta, camions, etc.), efectua el repartiment domiciliari de bombones de gasos liquables i altres efectes o materials que l’empresa li encomani i les operacions de carrega, descarrega i lliurament de les bombones als destinataris, i ha de posseir coneixements i practica, tant dels acoblaments d’envasos als aparells de consum com de mecanica de l’automobil, suficients per realitzar les reparacions normals que no exigeixin mitjans o personal especialitzat, responsabilitzar de la carrega i de la bona conservacio i us del material de transport al seu carrec, de la rigorosa observacio de les normes tecniques i legals per al transport del gas i de la puntualitat en el servei, aixi com de l’import de les bombones servides o cobrades als clients.

Ajudant de conductor de camio

Es el qui, amb possessio del carnet de la classe C com a minim, acompanya els conductors de camio i segueix les seves instruccions, i els ajuda en el compliment de la seva comesa i els substitueix si es necessari, amb obligacio de participar en el treball de carrega, descarrega i condicionament de la mercaderia.

Magatzemer

Es el qui, amb coneixement dels materials que es maneguen, te al seu carrec la recepcio, classificacio, col·locacio, vigilancia i despatx d’aquests, fitxes d’existencia o moviments, preparacio de trameses, etc, te cura, a mes, de la seguretat i conservacio dels materials dins del magatzem.

Conductor de carreto elevador

Es qui, amb possessio del carnet de conduir de la classe B, com a minim, amb els coneixements tecnics necessaris de maneig i manteniment, efectua els treballs de carrega i descarrega dins del recinte dels magatzems i el seu trasllat en casos excepcionals.

Mosso ajudant de conductor de repartiment

Es qui acompanya el conductor de repartiment, segueix les seves instruccions i l’ajuda a realitzar totes les tasques que tingui encomanades (carrega, descarrega i entrega de bombones als usuaris, a magatzems, cobrament d’imports, etc.).

2.Subgrup d’especialistes

Mecanic visitador. Oficial de 1a

Es l’oficial mecanic que amb instruccions especials coneix les tecniques de manipulacio dels gasos liquables del petroli, envasos, valvules, manoreductors, instal·lacions d’utilitzacio industrial o domestica i de les avaries que es poden produir en tots aquests elements. La seva missio, consisteix en les visites periodiques als usuaris per inspeccionar les condicions de seguretat en les instal·lacions d’aparells i com a consequencia de la trucada del client per causa d’avaria, i, en un altre cas, fer aquelles reparacions necessaries en els mateixos domicilis dels usuaris si no es necessaria, per indole de l’avaria, realitzar-les en les dependencies de l’empresa. Estar en possessio del carnet corresponent que li faculta a aquest efecte. Es el qui gaudeix de la confianca del seu cap superior immediat per a la manipulacio i transport de documentacio.

Mecanic visitador. Oficial de 2a

Es l’oficial mecanic que, amb instruccions especials, coneix les tecniques de manipulacio dels gasos liquables del petroli, envasos, valvules, manoreductors, instal·lacions d’utilitzacio industrial o domestica i de les avaries que a tots aquests elements es poden produir. La seva missio consisteix en les visites periodiques als usuaris per inspeccionar les condicions de seguretat en les instal·lacions d’aparells o com a consequencia de la trucada del client per causa d’avaria i, en un o altre cas, fer aquelles reparacions necessaries en els mateixos domicilis dels usuaris si no fos necessari, l’indole de l’avaria, realitzades en les dependencies de l’empresa. Estar en possessio del carnet corresponent que li faculta a aquest efecte.

3. Personal no especialitzat

Personal de neteja

Es el personal que te al seu carrec la neteja general de patis, dependencies i qualsevol mena de local de l’empresa.

Vigilant jurat

Es qui te al seu carrec, be durant el dia o la nit, vigilancia d’edificis, recintes, instal·lacions o magatzems, portant armes de foc amb llicencia correspon, havent obtingut el nomenament oportu de les autoritats competents.

Guarda

Es qui sense posseir la condicio de vigilant jurat, te al seu carrec, be durant el dia o la nit, la vigilancia d’edificis, recintes, instal·lacions o magatzems.

Mosso de magatzem

Es el qui realitza qualsevol mena de feina manual que se li encomani i, en particular, el de carrega i descarrega, moviments i condicionament de bombona en els magatzems, i fins i tot, amb mitjans mecanics i tenint cura del bon ordre i neteja dels materials.

CAPITOL 5.- Retribucions

Article 12 Aspectes economics

Per el any 2009, es mantenen les mateixes taules salarials que el 2008.

Per el any 2010, es produeix un augment de 1,5 % sobre la taula salarial del 2009, amb caracter retroactiu des de el 1 de gener 2010.

Per el any 2011 Es pacta un augment a compte del IPC, del 1 % sobre les taules salarials del 2010. A final dany aquest augment es revisara amb caracter retroactiu en base al IPC real d’ambit estatal.

Per al proper Conveni col·lectiu, sempre i quan es mantinguin les condicions economiques i d’activitat fins ara vigents, ambdues representacions es comprometen a estudiar una recuperacio del poder adquisitiu en cadascun dels anys de vigencia del proper conveni.

Article 13 Salari base

Salari base 2009

Grup profesional – Euros mes:

1: 1.552,37

2: 1.456,46

3: 1.360,91

4: 1.265,00

5: 1.074,07

6: 1.031,47

7: 999,64

8: 967,65

9: 935,69

10: 712,60

Salari Base 2010

Grup profesional – Euros mes:

1: 1.575,65

2: 1.478,31

3: 1.381,32

4: 1.283,97

5: 1.090,18

6: 1.046,94

7: 1.014,63

8: 982,16

9: 949,72

10: 723,29

Salari Base 2011 ( Provisional )

Grup profesional – Euros mes:

1: 1.591,41

2: 1.493,09

3: 1.395,13

4: 1.296,81

5: 1.101,08

6: 1.057,41

7: 1.024,78

8: 991,98

9: 959,22

10: 730,52

Article 14 Antiguitat

Es mantenen els augments periodics per aquest concepte meritats sota el sistema de quadriennis vigent fins a l’1 de juny de 1986; a partir d’aquesta data els complements salarials per antiguitat es meriten per triennis vencuts, i es poden acumular tants triennis com pugui consolidar cada treballador fins a la seva jubilacio que es paguen a rao 39,746 euros mensuals cada trienni. Els augments per antiguitat es perceben des del primer dia del mes seguent al qual es meritin.

Article 15 Pagues extraordinaries

Tot el personal percep anualment 2 pagues extraordinaries, la quantia de les quals correspon a 30 dies de salari base per paga, mes l’antiguitat que en el seu cas correspongui.

Article 16 Paga de beneficis

Tot el personal percep anualment 1 paga de beneficis, la quantia de la qual correspon a 30 dies de salari base, mes l’antiguitat que en el seu cas correspongui.

Article 17 Abonament de pagues extraordinaries i beneficis

L’abonament de pagues extraordinaries i de beneficis s’efectua el dia 10 de cada mes:

Paga de juny: 10 de juny.

Paga de Nadal: 10 de desembre.

Paga de beneficis: 10 de marc.

Article 18 Forma de pagament

Les percepcions s’abonen per mesos vencuts i per mitja de xecs o de transferencies bancaries.

Article 19 Menyscapte de diners

Es mante el plus de menyscapte de diners amb una quantitat mensual de 17,87 euros per mes efectivament treballat, i que s’han de abonar a repartidors, ajudants de repartiment, mecanics, i tots aquells empleats que efectuin tasques de cobrament i superin 120,00 euros diaris cobrats, de mitjana durant el mes al qual es refereix. L’esmentat plus no te incidencia en la cotitzacio a la Seguretat Social.

Article 20 Plus d’ajuda al consum

Es mantindra el plus d’ajuda al consum, que consisteix a abonar l’import de 42 carregues de gas buta de 12,50 Kg l’any, i prorratejant per mesos. Aquest import s’ha d’anar adequant a les variacions de preu.

Article 21 Plus TPC

L’import de les taxes establertes per l’administracio publica per a l’obtencio, per part dels conductors, de la reglamentaria autoritzacio per dedicar-se al transport de gas buta, ha de ser reintegrat a tots ells per les seves respectives empreses.

Article 22 Hores extraordinaries

La compensacio per hores extraordinaries es del 125% sobre l’hora ordinaria.

Article 23 Garanties de salari

Les empreses renuncien a exigir el comunicat de baixa per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna durant els seus 3 primers dies, sens perjudici del seu dret d’inspeccio i sense minva d’ingressos per part del treballador.

CAPITOL 6.- Plantilles i escalafons

Article 24 Plantilla

Amb independencia del cens de personal i escalafo, les empreses a les quals afecta el present Conveni han de confeccionar anualment una relacio de la plantilla que inclogui les necessitats reals de personal.

Les empreses poden modificar les seves plantilles sense cap mes requisits que els exigits per disposicions vigents sobre la materia.

En la plantilla inicial, i en les successives, les empreses poden amortitzar les vacants que es produeixin, a fi efecte d’acomodar l’esmentada plantilla a les necessitats reals de personal, i es sotmeten per aixo a les disposicions al·ludides en el paragraf anterior.

De la relacio anual de plantilla i successives modificacions han de ser informats degudament i de manera documental el comite d’empresa, delegats de personal o el delegat sindical, els quals poden emetre informe.

Article 25 Escalafons i recursos

Les empreses han de redactar, en el termini de 60 dies seguents a l’aprovacio de les plantilles, l’escalafo del seu personal, amb separacio dels grups que l’integren.

En aquest escalafo s’ha de relacionar el personal per categories i, dins d’aquestes, per antiguitat en el carrec o categoria, i s’ha de fer constar, a mes, les circumstancies seguents:

– Nom i cognoms dels interessats.

– Data de naixement i antiguitat en l’empresa – Categoria professional i antiguitat en la categoria.

– Data en la qual correspongui el primer augment periodic per rao d’antiguitat i nombre d’ordre.

– La rectificacio dels escalafons s’ha de fer anualment.

– L’empresa ha de publicar l’escalafo per a coneixement del personal i l’ha d’exposar al tauler d’anuncis durant el termini de 15 dies i els treballadors que es considerin perjudicats poden reclamar per escrit dins del mateix termini davant la direccio de l’empresa.

– En el cas que l’empresa denegui la peticio, o transcorregut 1 mes sense haver-se resolt, els interessats poden formular demanda davant la jurisdiccio de treball amb la consulta previa a la Comissio Paritaria del conveni.

CAPITOL 7.- Ingressos, mobilitat i cessaments

Article 26 Ingressos

L’ingres dels treballadors s’ha d’ajustar a les normes legals recollides en l’Estatut dels treballadors i decrets llei de contractacio. Tenen dret preferent per a l’ingres fix, en igualtat de merits, els qui hagin exercit o exerceixin funcions a l’empresa amb caracter eventual.

Article 27 Ascensos

Es ascens de categoria passar d’una a l’altra, de les que figuren a l’annex 1 del present Conveni dins del mateix grup professional. Es ascens de grup l’ascens de categoria que comporta un ascens de grup professional.

Quan es produeixi’n vacants en les plantilles de les empreses, aquestes sense detriment de les seves facultats de direccio i organitzacio, han de donar preferencia el personal ja en plantilla perque, si reuneix les condicions requerides, pugui accedir a llocs de categoria o de grup superior.

Article 28 Trasllats i canvi de lloc de treball

Sobre aquestes materies cal atenir-se a l’Estatut dels treballadors.

Article 29 Cessaments i acomiadaments

Sobre aquestes materies cal atenir-se a l’Estatut dels treballadors.

CAPITOL 8.- Jornada, vacances i festes

Article 30 Jornada

Durant la vigencia del present Conveni, la jornada anual de treball es de 1.748 hores de treball efectiu.

Per atendre el Server en cas d’urgencia les empreses es comprometen que els seus treballadors no treballin els dissabtes de temporada baixa, i establir una idonia roda de guardia entre els treballadors d’acord amb aquests, s’ha d’encaminar que aquesta es formi amb el menor nombre de persones possible; la reduccio de jornada que pugui resultar en la temporada baixa el treballador l’ha de compensar en la temporada alta. En tot cas s’han de respectar sempre i a cada empresa els drets adquirits en la practica.

Article 31 Vacances

S’estableixen 31 dies naturals de vacances per a tots els empleats amb una antiguitat minima d’1 any o la part proporcional en funcio del temps de Servei en l’empresa.

El treballador mante el dret a gaudi dels dies de descans de vacances que li corresponguin traspassant si cal l’any natural, tot i que el calendari de vacances sigui coincident amb una incapacitat temporal derivada d’accident de treball, malaltia professional o amb els periodes de descans per maternitat, adopcio o acolliment recollits a l’article 48.4 del vigent Estatut dels treballadors.

Article 32 Assumptes propis

Cada treballador pot disposar, durant la vigencia del present Conveni, sense necessitat de justificacio i previa sol·licitud del treballador amb 8 dies d’anticipacio, de 2 dies d’absencia retribuida i no recuperable.

L’esmentada absencia es concedeix, pero s’ha de salvaguardar, en tots els casos, els interessos de l’organitzacio de la feina i les necessitats de cada empresa, sense que el nombre d’absencies simultanies pertorbi la normalitat del proces productiu. La retribucio ha de ser equivalent a la de l’activitat normal.

Article 33 Calendari laboral anual

En l’ultim trimestre de cada any l’empresa s’ha de reunir amb la representacio legal dels treballadors per negociar el calendari de treball del seguent any. Aquest calendari ha d’incloure el calendari oficial de festes de la Generalitat de Catalunya, i els periodes de vacances.

Si no existeix la representacio legal, l’empresa ha de ser la que en el periode esmentat ha de prendre la responsabilitat de publicar aquest calendari per a coneixement de tots els seus treballadors.

Les possibles discrepancies, previa la via jurisdiccional, han de ser sotmeses a la Comissio Paritaria del Conveni.

CAPITOL 9.- Dietes, llicencies i excedencies

Article 34 Dietes

Si per necessitats del servei algun treballador ha de traslladar-se en comissio o viatge de la localitat ton habitualment te la seva destinacio, la seva residencia i lloc on normalment efectua el seu treball, l’empresa li ha d’abonar les despeses de locomocio i dietes; l’import es de 23,446 euros per cada dieta completa, sempre que aquesta actuacio s’efectui fora de la demarcacio de l’agencia on presti Servei

Article 35 Llicencies

El treballador, previ avis i justificacio, pot absentar-se del treball amb dret a remuneracio, per algun dels motius i pel temps seguents:

a) 15 dies naturals en cas de matrimoni.

b) 2 dies en els casos de naixement de fill o per defuncio, accident, malaltia greu o hospitalitzacio de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan, per aquest motiu, el treballador necessiti fer un desplacament, fora de Catalunya, el termini es de 4 dies.

c ) En els casos de naixement de fill prematur o que, per una altra causa hagi de romandre hospitalitzat a continuacio del part, el pare o la mare tenen dret a absentar-se de la feina durant 1 hora i mentre duri l’hospitalitzacio.

d) 1 dia per trasllat de domicili habitual.

e) Pel temps indispensable pel compliment d’un deure inexcusable de caracter public i personal. Quan consti en una norma legal o convencional un periode determinat, cal atenir-se al que aquesta disposi quant a durada de l’absencia i a la seva compensacio economica.

Quan el compliment del deure abans esmentat suposi la impossibilitat de la prestacio del treball degut en mes del 20% de les hores laborables en un periode de 3 mesos, l’empresa pot passar el treballador afectat a la situacio d’excedencia regulada a l’article 46.1 de la Llei 8/1980, de 10 de marc de l’estatut dels treballadors.

En el suposit que el treballador, per compliment del deure o exercici del carrec, percebi una indemnitzacio, se li ha de descomptar l’import del salari al qual tingui dret a l’empresa.

f) Per realitzar funcions sindicals o de representacio del personal en els termes establerts legalment o convencionalment.

g) Pel temps indispensable per a la realitzacio d’examens prenatals i tecniques de preparacio al part que hagin de realitzar-se dins de la jornada de treball.

h) Les treballadores, per lactancia d’un fill menor de 9 mesos, tenen dret a 1 hora d’absencia del treball, que poden dividir en 2 fraccions. La dona, per la seva voluntat, pot substituir aquest dret per una reduccio de jornada normal en mitja hora per la mateixa finalitat. Tambe, i amb el acord previ amb la empresa pot optar per l’acumulacio d’aquestes 98 hores efectives a jornades completes, per ampliar el permis legal de maternitat. Aquest permis el pot gaudir indistintament la mare o el pare en cas que ambdos treballin.

i) Els qui per raons de guarda legal tinguin al seu carrec directe algun menor de 8 anys o un discapacitat fisic o psiquic, que no exerceix una altra activitat retribuida, tenen dret a una reduccio de la jornada de treball, amb la disminucio del salari entre, almenys, un terc i un maxim de la meitat de la seva durada. Te el mateix dret qui necessiti encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se pel seu compte, i que no exerceixi activitat retribuida.

j) Les llicencies recollides en l’apartat b) poden gaudir-se, previ acord amb l’empresa, de manera parcial en mitges jornades de treball, i ampliant proporcionalment els dies de gaudi.

k) La concrecio horaria, la forma i determinacio del periode de gaudi de les llicencies recollides en els apartats c), i) i j), correspon al treballador, que ha de preavisar amb antel·lacio l’empresari dels termes del gaudi de la llicencia i de la data prevista d’incorporacio a la seva jornada ordinaria.

Article 36 Maternitat, adopcio i acolliment

1. Maternitat

En cas de part, la suspensio te una durada de 16 setmanes, que s’han de gaudir de manera ininterrompuda, ampliades en cas de part multiple en 2 setmanes mes per cada fill a partir del segon. El periode de suspensio es distribueixen a opcio de la interessada sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, el pare pot fer us de la totalitat, o, en el seu cas, de la part que resti del periode de suspensio.

No obstant aixo, i sens perjudici de les 6 setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que el pare i la mare treballin, aqueta, a l’iniciar-se el periode de descans per maternitat, pot opta perque el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del periode de descans posterior al part, be de manera simultania o successiva amb el de la mare, llevat que en el moment de la seva efectivitat la incorporacio al treball de la mare suposi risc per a la seva salut.

2. Adopcio i acolliment

En els suposits d’adopcio i acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors fins a 6 anys, la suspensio te una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en cas, d’adopcio o acolliment multiple en 2 setmanes mes per cada fill a partir dels segon, comptades a eleccio del treballador, be a partir de la decisio administrativa o judicial de l’acolliment, be a partir de la resolucio judicial per la qual es constitueix l’adopcio. La durada de la suspensio ha de ser, Aixa mateix de 16 setmanes amb els suposits d’adopcio o acolliment de nen major de 6 anys d’edat, quan es tracti de menors discapacitats o que per especials dificultats d’insercio social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents. En el cas que la mare i el pare treballin, el periode de suspensio es distribueix a opcio dels interessats, que poden gaudir-lo de manera simultania o successiva, sempre amb els periodes ininterromputs i amb els limits assenyalats.

En els suposits d’adopcio internacional, quan calgui el desplacament previ dels pares al pais d’origen de l’adoptat, el periode de suspensio pot iniciar-se fins a 4 setmanes abans de la resolucio per la qual es constitueix l’adopcio.

3. Gaudi dels periodes de descans

En els casos de gaudi simultani dels periodes de descans recollits en el present article, adopcio, la seva suma no pot excedir de les 16 setmanes o de les que corresponguin en cas de part multiple.

Poden gaudir-se els periodes a que es refereix el present article, en regim de jornada completa o a temps parcial, previ acord amb l’empresa dels temps i horaris de treball.

Article 37 Excedencies

1) L’excedencia pot ser voluntaria o forcosa. La forcosa, que dona dret a la conservacio del lloc i al Comput. de l’antiguitat de la seva vigencia, es concedeix per designacio o eleccio per a un carrec public que impossibiliti l’assistencia al treball. El reingres ha de ser sol·licitat dins del mes seguent al cessament en el carrec public.

2) El treballador amb una antiguitat, com a minim, en l’empresa d’1 any, te dret que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedencia voluntaria per un termini minim de 4 mesos i no mes gran de 5 anys. Aquest dret nomes pot ser exercit una altra vegada pel mateix treballador si han transcorregut 4 anys des del final de l’anterior excedencia. El treballador excent conserva nomes un dret preferent al reingres en les vacants d’igual o similar categoria a la seva que hi hagi o es produeixi a l’empresa.

3).Els treballadors tenen dret a un periode d’excedencia no superior a 3 anys, per tenir cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopcio, o en els suposits d’acolliment, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopcio, o en els suposits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data del seu naixement o, si escau, de la resolucio judicial o administrativa.

Tambe tenen dret a un periode d’excedencia, de durada no superior a 2 anys, els treballadors per tenir cura d’un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se pel seu compte i no exerceixi activitat retribuida.

L’excedencia prevista en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes i dones. No obstant aixo, si 2 o mes treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari pot limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

Quan un nou subjecte causant doni dret a un nou periode d’excedencia, el seu inici dona fi al que, si escau, s’estigui gaudint.

El periode en el qual el treballador estigui en situacio d’excedencia d’acord amb el que esta establert en aquest article, es computable a efectes d’antiguitat i el treballador te dret a l’assistencia a cursos de formacio professional, a la participacio dels quals ha de ser convocat per l’empresari, especialment amb ocasio de la seva reincorporacio. Durant el primer any, te dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

4) Aixi mateix, poden sol·licitar el seu pas a la situacio d’excedencia a l’empresa els treballadors que exerceixin funcions sindicals d’ambit provincial o superior mentre duri l’exercici del carrec representatiu.

CAPITOL 10.- Seguretat i salut laboral

Article 38 Salut laboral

En relacio amb la salut laboral cal atenir-se a allo establert a l’Acord interprofessional de Catalunya 2005-2007, rubricat pels sindicats CCOO i UGT i per patronal Foment del Treball Nacional i tambe el contingut de l’Acord de recomanacions en materia de seguretat laboral de 12 de novembre de 2004.

1.Consulta als treballadors Les modificacions de processos d’organitzacio de la feina, Aixa com la introduccio de canvis i modificacio d’activitats son objecte d’informacio i consulta previa amb la representacio legal dels treballadors a fi d’analitzar conjuntament la repercussio sobre les condicions de treball, la contractacio i la seguretat.

2.Avaluacio de risc D’acord amb l’activitat especifica dels sector en la distribucio, l’avaluacio de riscos i la planificacio de l’activitat preventiva ha de recollir, amb adequada atencio, els riscos relacionats amb els accidents de transit i planificar una completa investigacio de causa i l’adopcio de mesures preventives.

3.Risc durant l’embaras L’avaluacio de riscos considera la possible existencia de riscos (i les mesures de prevencio adequades) per a l’embaras, la reproduccio i el periode de lactancia. Quan l’avaluacio de riscos reconegui l’existencia de riscos per a la reproduccio, l’empresa ha d’actuar (previa a l’exposicio de la treballadora)adaptant les condicions o el temps de treball; si es necessari el canvi de lloc de treball, la treballadora te dret a l’esmentat canvi sense minva de retribucio.

4.Proteccio a la maternitat Amb la finalitat de protegir la salut de la treballadora embarassada, si l’organitzacio de la feina a l’empresa comporta un sistema de torns, la treballadora pot escollir el torn de treball a exercir.

5.Formacio El temps destinat a la formacio, inicial i periodica, en materia de seguretat i salut dels delegats de prevencio ha des ser considerat amb caracter general com temps de treball efectiu.

6.Vigilancia de la salut S’ha d’efectuar coma minim una revisio medica anual a tot el personal. Dels objectius i continguts de la revisio (sempre adaptada als protocols especifics de cada lloc de treball) ha de ser informat previament el treballador de manera documentada i se li ha de requerir consentiment informat. Tambe els delegats de prevencio han de ser informats dels continguts protocol·litzats i del resultat epidemiologic col·lectiu, preservant la obligada confidencialitat de les dades personals de salud.

En el cas que el treballador presenti, com a resultat dels examens medics, una situacio de no aptitud per al lloc de treball habitual, amb independencia de les causes de la ineptitud, s’ha de prioritzar sempre la intervencio sobre les condicions de treball, i en el cas que ni sigui possible aquesta intervencio, el canvi de lloc de treball respectant els criteris rectors de la mobilitat funcional.

7. Equips de proteccio individual En prevencio d’accidents, les empreses han de facilitar calcat de seguretat i guants de seguretat als treballadors que traginen bombones de gas i tambe qualsevol altra peca de treball i equip de proteccio individual que sigui d’us recomanat per a qualsevol treballador en l’avaluacio de riscos del lloc de treball.

El risc que pugui comportar l’us d’aquests equips ha des ser degudament avaluat.

CAPITOL 11.- Regim social

Article 39 Roba de treball

Les empreses ha de lliurar anualment, a tot el personal encarregat de traginar bombones de gas, roba de treball adequada que consisteix en:

Hivern: 2 camises, 2 pantalons i 1 cacadora que s’han de lliurar abans del 30 d’octubre.

Estiu: 2 camises i 2 pantalons que s’han de lliurar abans del 30 d’abril.

Article 40 Premi de permanencia

Es mante el premi de permanencia a l’empresa que es percep quan l’empleat accedeix a la jubilacio, cessi voluntariament o cessi de prestar els seus serveis a l’empresa amb ocasio de ser declarat en situacio d’incapacitat permanent absoluta. El premi consisteix en 1 mensualitat de salari base mes l’antiguitat que li correspongui a cada treballador, per cada 10 anys de Server continuat a l’empresa, i s’ha de prorratejar per decimes parts el temps que excedint d’una decada no arribi a constituir una altra de completa.

Article 41 Asseguranca d’accidents, incapacitat i defuncio

S’acorda una asseguranca d’accidents que cobreix la quantia seguent:

Per defuncio: 18.000 euros

Per incapacitat: 24.000 euros

Les empreses han de lliurar fotocopia a cada treballador de la poliza de asseguranca d’accidents, incapacitat i defuncio.

Article 42 Retirada del carnet de conduir

En el cas que a un conductor li sigui retirat el carnet de conduir i sempre que aixo sigui com a consequencia de conduir un vehicle de l’empresa i per la seva ordre i compte, ha de ser acoblat a un lloc de treball el mes proper possible al de la seva categoria, i se li ha de retribuir com a minim amb el salari corresponent al nivell 7 del present Conveni col·lectiu.

Aquest article no ha de ser d’aplicacio al treballador que se li retiri el carnet per conduir temerariament o amb alcohol a la sang.

CAPITOL 12.- Altres disposicions

Article 43 Formacio professional

En relacio amb la formacio professional cal atenir-se al que estableix l’Acord interprofessional de Catalunya 2005-2007.

Article 44 Eleccions sindicals

Ambdues parts s’han d’atenir als possibles acords que es derivin entre organismes patronals i dels treballadors en aquesta materia.

Article 45 Drets sindicals

Els delegats de personal i membres de comites d’empresa que participin en les comissions negociadores del Conveni i a la Comissio Paritaria disposaran del permis retribuit necessari per exercir la tasca assignada.

Els representants legals dels treballadors poden usar les noves tecnologies de la informacio, disponibles en l’empresa, per a l’exercici de les seves activitats de representacio. El correu electronic es una eina habitual per a la transferencia comunicativa i d’informacio sindical cap a i des de la representacio sindical i legal dels treballadors, Aixi com a altres instancies, essent sempre l’objectiu i l’abast les tasques propies de la representacio sindical i social.

Article 46 Exposicio de documents

Les empreses es comprometen a esposar al tauler d’anuncis o lloc de facil acces per al personal el impres model TC-2 de cotitzacio a la Seguretat Social corresponent al darrer mes ingressat i el justificant de constitucio de l’asseguranca la qual es refereix a l’article 41 d’aquest Conveni.

Article 47 Garantia “ad personam”

Es respectaran les condicions superiors que puguin ser acreditades amb caracter personal els treballadors afectats pel present Conveni; les condicions que es fixin en aquest Conveni es consideren minimes i, en consequencia, qualsevol pacte en contrari entre treballador i empresa no preval sobre el que s’ha establert.

Article 48 Paga d’endarreriments

Els endarreriments per diferencies salarials derivades de l’aplicacio del present Conveni han de ser satisfets per les empreses als seus treballadors en un termini que finalitza el 28 de febrer del 2011.

Article 49 Nivell de col·locacio

Les empreses es comprometen a mantenir el nivell de col·locacio durant l’any de vigencia inicial del present Conveni.

Article 50 Foment d’ocupacio

Les empreses han d’aplicar el Reial decret 1194/1985, del 17 de juliol, reduccio de l’edat de jubilacio i creacio d’ocupacio, pel qual l’edat minima de 65 anys, que s’exigeix amb caracter general en el sistema de la Seguretat Social per causar dret a la pensio de jubilacio, es rebaixa als 64 anys per als treballadors per compte d’altri les empreses dels quals els substitueixin, simultaniament al seu cessament per jubilacio, per altres treballadors, en les condicions previstes per l’esmentat Reial Decret.

Article 51 Comissio Paritaria

Es constituira una Comissio Paritaria com a organ d’interpretacio i vigilancia del compliment del Conveni; aquesta Comissio es compon de 4 vocals (2 vocals per la representacio social i 2 per l’empresarial), i tambe 2 assessors nomenats un per cada representacio. Els 4 vocals de la Comissio poden designar-se d’entre els membres o no de la Comissio Negociadora del present Conveni i d’entre ells s’han d’escollir els carrecs de president i secretari, els 2 assessors han de ser nomenats lliurement per cada part.

Article 52 Marc de referencia i solucio de conflictes

Com a marc de referencia i d’aplicacio, aquest Conveni pren el que estableix l’Acord professional de Catalunya 2005- 2007, i es sotmet als procediments de conciliacio, mediacio i arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya, amb adhesio a les seves diferents comissions.

ANNEX 1. (Grups i categories)