Convenio Colectivo Industria Vinícola de Vilafranca del Penedés

Características

Afecta a miles de trabajadores
Vigencia:
2018/01/01 - 2022/12/31

Duración: CINCO AÑOS

Publicación:

2018/10/01

BOP BARCELONA

R. SALARIAL

Ámbito: Provincial
Área: Barcelona
Código: 08002384011993
Actualizacion: 2018/10/01
Convenio Colectivo Industria Vinícola de Vilafranca del Penedés. Última actualización a: 01-10-2018 Vigencia de: 01-01-2018 31-12-2022 . Duración CINCO AÑOS. Última publicación en BOP BARCELONA del tipo: R. SALARIAL.

Tabla de contenidos

Índice

CONVENIO COLECTIVO (BOP 3-5-2018)

RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria vinícola de Vilafranca per als anys 2018 – 2022 (codi de conveni núm. 08002384011993).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria vinícola de Vilafranca, subscrit, d’una banda, per la part empresarial formada per l’Associació Vinícola Catalana i, d’altra banda, per la part social formada l’Associació sindical USOC, el dia 15 de febrer de 2018, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació, Resolc:

1. Disposar la inscripció de Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria vinícola de Vilafranca per als anys 2018 -2022 (codi de conveni núm. 08002384011993) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA VINÍCOLA DE VILAFRANCA PER ALS ANYS 2018 -2022.

Àmbit d’aplicació.

Article 1. Funcional.

El present Conveni obliga a totes les empreses d’indústries vinícoles, embotelladores i magatzemistes de vins, vinagreries, alcoholeres, fabricació i magatzemistes i fabricació i embotellat de begudes alcohòliques amb l’excepció de les cerveses.

Article 2. Territorial.

El Conveni afectarà a tots els centres de treball, que compresos en l’àmbit funcional del mateix, es troben ubicats en els termes municipals de Vilafranca del Penedès a l’inici de la seva vigència, encara quan, el domicili social de les empreses a que pertanyin, radiqui fora del mateix, així com aquells centres o empreses que durant la seva vigència s’ubiquin en el mateix àmbit.

L’àmbit serà també ampliable a aquelles empreses que per acord entre treballadors/es i empresa així ho hagin decidit i estiguin dins de la Denominació d’Origen de vins del Penedès.

Article 3. Personal.

Afecta a la totalitat del personal al servei de les empreses compreses en aquest Conveni, a més a més del que, amb tal caràcter, ingressi en les mateixes, durant la seva vigència.

Vigència.

Article 4. Vigència, duració i pròrroga.

L’entrada en vigor del Conveni, serà a partir de l’1 de gener de 2018 i la seva durada serà de 5 anys, o sigui, fins el dia 31 de desembre de 2022, prorrogant -se en la seva finalització, d’any en any, per tàcita reconducció, si no mitjançant denúncia del mateix, que haurà de formular -se amb 3 mesos d’antelació al seu venciment, o al de qualsevol de les seves pròrrogues.

Compensació i absorció.

Article 5. Compensació i absorció.

Les empreses no podran compensar o absorbir el plus voluntari que puguin percebre tots o part dels seus treballadors/es, amb càrrec als increments que provinguin del present Conveni, excepte en aquelles empreses, en les que s’acordi, una aplicació diferent per un acord especial entre les mateixes i els treballadors/es afectats o en situacions econòmiques negatives de les empreses que sí podran compensar o absorbir -ho.

Classificació del personal.

Article 6.1. Classificació professional.

La classificació del personal afecte a aquest Conveni és merament enunciativa. Les empreses, doncs, no estan obligades a cobrir tots el llocs enumerats si la necessitat de la feina normal no ho requereix.

El personal podrà ser adscrit a la realització de qualsevol de les tasques que integren el grup professional. No serà precís desenvolupar la totalitat de les tasques que integra cada grup professional.

L’ingrés dels treballadors/es en les empreses s’ha d’ajustar a les normes generals sobre col·locació i, específicament, al que disposa el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d ‘octubre, del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

El personal a què fa referència aquest Conveni es classifica en grups i subgrups professionals, agrupant en cadascun d’ells les funciones que es consideren homogènies, sens perjudici del major o menor grau d’autonomia i responsabilitat en l’exercici de les mateixes.

La classificació professional es divideix en 4 grups professionals:

GRUPS PROFESSIONALS

– Tècnic: Aquells treballadors/es que, pels seus coneixements i/o experiència, realitzen tasques generals de caràcter tècnic i activitats específiques de llocs de laboratori i investigació i desenvolupament.

– Administratiu: Aquells treballadors/es que, pels seus coneixements i/o experiència, realitzen tasques generals de caràcter administratiu i activitats específiques de llocs d’oficina, que permeten informar de la gestió, coordinar feines o realitzar tasques auxiliars.

– Comercial: Aquells treballadors/es que, pels seus coneixements i/o experiència, realitzen tasques generals de caràcter comercial, amb dedicació plena i exclusiva, en activitats específiques de llocs de venda o promoció de productes, així com tasques auxiliars a les mateixes.

– Producció-operacions: Aquells treballadors/es que, pels seus coneixements i/o experiència, realitzen tasques generals relacionades amb la producció i activitats específiques d’elaboració, embotellat, preparació, transport, emmagatzematge, manteniment o altres operacions auxiliars vinculades directament al procés productiu.

SUBGRUPS PROFESSIONALS.

SUBGRUP PROFESSIONAL 1

– Criteris generals:

Aquells treballadors/es que dirigeixen les diverses activitats de l’empresa. Les seves funcions comprenen l’elaboració de polítiques, ordenació i control d’activitats de l’organització, establiment i manteniment de les estructures productives i de suport, així com el desenvolupament de la política industrial, financera, comercial o de recursos humans de l’empresa. Prenen decisions o participen en la seva elaboració i desenvolupen llocs de total responsabilitat sobre cadascun dels grups professionals.

– Formació:

Tindran una formació de titulació universitària de grau superior o de postgrau o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

– Funcions:

– Dirigir i integrar els treballs en els àmbits de viticultura, enologia, producció, comercial, financer o administratius, mantenint la planificació i el control dels mateixos, amb dots de comandament i relacions humanes.

– Resoldre anomalies o incidents, coordinant l’execució de les tasques departamentals heterogènies dins de les seves àrees d’actuació.

– Actuar per delegació de la direcció de l’empresa donant explicacions de la seva gestió, assumint plena responsabilitat en el compliment de la seva missió.

– Assumir plena responsabilitat sobre totes les activitats dins de l’àrea, servei o departament. Això suposarà:

a) En àmbits productius, dirigir tots els treballs d’elaboració i/o fabricació, tenint a les seves ordres els treballadors/es dels centre productiu, ja siguin tècnics o obrers; b) En àmbits administratius, dirigir conforme a criteris organitzatius, coneixent els mètode de treball, comptabilitat superior, anàlisi i previsions econòmiques i financeres; c) En l’àmbit comercial, dirigir conforme a criteris de mercat, tenint coneixement d’organització comercial, prospecció de mercats i publicitat, així com l’actuació en els mercats nacionals i internacionals.

– Organitzar i administrar amb total autonomia i iniciativa la seva àrea, controlant la qualitat, definint processos, i adaptant -los a les necessitats que vagi tenint el negoci.

Es corresponen amb aquest subgrup els grups de cotització de la Seguretat Social 1 i 2.

SUBGRUP PROFESSIONAL 2

– Criteris generals:

Aquells treballadors/es que coordinen diverses funcions, amb plena responsabilitat de gestió d’un o varis departament de l’empresa, a partir de directrius generals molt àmplies directament emanades dels seus superiors, als quals hauran de donar explicacions de la seva gestió. Les seves funcions suposen la realització de tasques d’alta complexitat o inclús la participació en la definició dels objectius a aconseguir, amb alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat.

També aquells treballadors/es titulats de grau superior que desenvolupin funcions en un lloc de treball que requereixi aquesta titulació.

– Formació:

Tindran una formació de titulació universitària de grau superior o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

– Funcions:

– Supervisar i organitzar els diferents treballs de producció, administració o comercialització, amb l’ordenació de responsabilitats i de llocs de treball, tendents a concretar els resultats esperats en la seva funció.

– Funcions de caràcter tècnic anàlogues o subordinades a les realitzades pel personal tècnic titulat, transmetent ordres a nivell de producció, administratiu o comercial.

– Activitats que comportin comandament directe sobre els subordinats a ells, amb total responsabilitat sobre els actes d’aquests.

– S’encarrega d’imprimir unitat dins de l’equip, tenint al seu càrrec un departament i amb la responsabilitat sobre la gestió de la mateixa.

– Intermediari entre la direcció de l’àrea i les persones sota la seva responsabilitat, explicant la seva gestió davant la citada direcció.

– Participació en la definició dels objectius a aconseguir.

Es corresponen amb aquest subgrup els grups de cotització de la Seguretat Social 1, 2 i 3.

SUBGRUP PROFESSIONAL 3

-Criteris generals:

Aquells treballadors/es que coordinen alguna funció que suposa la integració de les tasques realitzades per un equip de col ·laboradors, d’àmbit inferior al departament. Desenvolupen tasques complexes però homogènies amb cert contingut intel·lectual o d’interrelació humana.

També, en el grup de tècnics i administratius, aquells treballadors/es titulats de grau superior o mig que desenvolupin les seves funcions en un lloc de treball que requereixi l’esmentada titulació.

– Formació :

Tindran una formació de titulació universitària de grau superior o mig o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

– Funcions:

– Realització de proves i de treballs complexes sota la iniciativa del responsable departamental, donant explicacions de la seva gestió, tenint els coneixements suficients per la seva adequada interpretació.

– Ordenar els treballs realitzats pels treballadors/es de la secció o equip que se li ha encomanat, distribuint les tasques que componen els diferents treballs.

– Respondre del bon ús dels equips.

– En l’activitat comercial, efectua visites periòdiques a la zona o regió que té assignada amb l’objectiu de promoure vendes, comprovar el treball de viatjants, supervisors de vendes i altres agents o representant i visitar clients, realitzant qualsevol altra missió que tingui per objecte el desenvolupament de la distribució i venda dels productes de l’empresa.

– Coordinació d’equips en les activitats d’elaboració, embotellat, emmagatzematge i administració dels productes de l’empresa, estant a les ordres dels caps departamentals d’aquesta o del personal tècnic.

Es corresponen amb aquest subgrup els grups de cotització de la Seguretat Social 2 i 3.

SUBGRUP PROFESSIONAL 4

– Criteris generals:

Aquells treballadors/es que realitzen tasques consistents en l’execució d’operacions, que encara quan es realitzin sota instruccions precises, requereixen adequats coneixements professionals i aptituds pràctiques i de la qual la responsabilitat està limitada per una supervisió.

– Formació :

Tindran una formació de titulació a nivell de batxiller o tècnic especialista o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

– Funcions:

– Realització de les ordres o encàrrecs dels caps i del personal tècnic, essent responsable de la seva execució i del bon ús dels equips, dins de la seva especialitat. Tasques amb iniciativa, especialització i plena responsabilitat en la seva escomesa, amb la possibilitat de supervisar o realitzar la tutoria a altres treballadors/es.

– Té al seu càrrec en particular alguna funció vinculada a activitats d’enologia i elaboració, embotellat, control de qualitat, manteniment, comptabilitat, control de gestió, administració comercial, compres, planificació, logística, jurídic, recursos humans, màrqueting, vendes, relacions públiques, sistemes d’informació, auditoria, etc.

Són exemples d’aquestes activitats en el grup de tècnics: els anàlisi físics, químics, biològics i determinacions de laboratori, la cura dels aparells i la seva homologació, preparació de reactius necessaris, obtenció de mostres i extensió de certificats i butlletins d’anàlisi.

En el grup de producció -operacions:

Tasques de regulació i control de processos de producció que generen transformació de producte, preparació d’operacions en màquines convencionals que comportin l’autocontrol del producte elaborat.

En el grup administratius:

La comptabilitat consistent en reunir informació per la confecció de balanços, costos, previsions de tresoreria i altres feines anàlogues en base al pla comptable de l’empresa; càlcul de salaris i valoració dels costos de personal, funcions de cobrament i pagament; tractament de textos amb coneixement d’idioma estranger.

– En el grup de comercials, el supervisor de vendes supervisarà exclusivament l’activitat de viatjants, distribuïdors i agents tercers, sense dedicació a la venda.

– Tasques de pràctica i aplicació amb alt grau de perfecció i rendiment que suposen una especial dedicació i delicadesa.

Es corresponen amb aquest subgrup els grups de cotització a la Seguretat Social 5 i 8.

SUBGRUP PROFESSIONAL 5

– Criteris generals:

Aquells treballadors/es que realitzen tasques seguint un mètode de treball precís, amb alt grau de supervisió, que normalment exigeixen coneixements professionals de caràcter elemental.

– Formació:

Tindran una formació de titulació a nivell d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o tècnic mig o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

– Funcions:

– Realització de les ordres o encàrrecs dels caps i el personal tècnic, essent responsable de la seva execució i del bon ús dels equips, dins de la seva especialitat.

– Té al seu càrrec alguna funció vinculada a activitats d’enologia i elaboració, embotellat, control de qualitat, manteniment, comptabilitat, control de gestió, administració comercial, compres, planificació, logística, jurídic, recursos humans, màrqueting, relacions públiques, sistemes d’informació, auditoria, etc.

Són exemples d’aquestes activitats en el grup de tècnics: els anàlisis senzills i rutinaris de fàcil comprovació i funcions de prendre mostres i preparació de la mostra per l’anàlisi, presa de dades en processos de producció, reflectint -los en parts o plantilles segons els codis preestablerts, lectura, anotació, vigilància i regulació, sota instruccions detallades, dels processos industrials o del subministrament de serveis generals d’elaboració.

En el grup producció -operacions: conducció de màquines autopropulsades d’elevació, càrrega i descàrrega i tasques complementaries i d’ajuda a magatzems; preparació i operatòria en màquines convencionals que comportin l’autocontrol del producte elaborat; manipulació de màquines d’envasat o condicionat.

En el grup administratius: arxiu, registre, càlcul, facturació o similars que requereixen algun grau d’iniciativa; tasques que consisteixin en establir, en la base a documents comptables, una part de la comptabilitat; tasques elementals de càlcul de salaris, valoració de costos, funcions de cobrament i pagament, etc.

En el grup comercials: realitza visites a clients o possibles clients amb l’objecte d’obtenir comandes i efectuar altres feines pròpies de la seva escomesa, com la comunicació de preus, condicions de crèdit i entrega, tramitació de comandes, etc.

– Es qui sense tenir l’especialització exigida al grup 4, executa les feines corresponents a un determinat ofici amb la suficient correcció i rendiment.

Es corresponen a aquest subgrup els grups de cotització a la Seguretat Social 4, 5, 6 i 9.

SUBGRUP PROFESSIONAL 6

– Criteris generals:

Aquells treballadors/es que realitzen tasques sota instruccions específiques, clarament establertes, amb un alt grau de dependència, que requereixin preferentment un esforç físic, pràctica i atenció.

– Formació:

Tindran una formació de titulació a nivell d’Ensenyança Secundària Obligatòria (ESO)

– Funcions: – De tipus tècnic, subordinades a les realitzades pel personal tècnic titulat, sense responsabilitat tècnica, essent una ajuda pels seus superiors en treballs senzills, que poden tenir una ràpida comprovació.

– Realitzar operacions elementals administratives i, en general, purament mecàniques inherents a la feina d’aquelles, de dedicació dins de l’oficina com introducció de dades d’informàtica, tractament de textos, treballs de mecanografia, arxiu, càlcul, facturació, telefonista/recepcionista sense coneixement d’idioma estranger, etc.

– Tasques de suport als responsables de funció d’execució de les tasques pròpies d’aquests, efectuant treballs propis de la professió, sense arribar al nivell i rendiment d’aquells.

– La promoció de vendes, merchandising, reposició de lineals i degustacions es realitza en establiments comercials sense que suposi la venda dels mateixos.

– Els auxiliars de laboratori realitzaran labors elementals d’anàlisis, presa de mostres, etc.

– Els peons realitzaran activitats senzilles i rutinàries o d’ajuda en processos d’elaboració de productes, activitats de condicionament o envasat amb regulació i posta a punt o maneig de quadres indicadors i panells no automàtics, recompte de peces; labors d’embalatge i etiquetatge d’expedicions; càrrega, transport, apilament i descàrregues manuals o amb ajuda d’element s mecànics simples; tasques elementals de subministrament de materials en el procés de producció. En cap cas podran tenir al seu càrrec una màquina d’embotellat, de tractament o de transport, així com la conservació de la mateixa, involucrant en ell les petites reparacions.

– Realitzar les activitats pròpies de la neteja de les instal·lacions, locals, maquinària, mobiliari d’oficina, material de laboratori, utillatge i vestuari.

Es corresponen a aquest subgrup els grups de cotització a la Seguretat Social 7 i 10.

SUBGRUP PROFESSIONAL 7

– Criteris generals:

Aquells treballadors/es que estan acollits a algun dels contractes formatius vigents en cada moment, tenint per objecte l’adquisició de la formació teòrica -pràctica necessària per al desenvolupament adequat d’un ofici o lloc de treball que requereixi un determinat nivell de qualificació.

– Formació:

Tindran una titulació reconeguda oficialment en el cas de contracte en pràctiques i Ensenyança Secundaria Obligatòria (ESO) o Certificat d’Escolaritat o equivalent en el cas de contracte de formació .

– Funcions:

– Activitats de suport en els llocs de treball per als quals realitza la formació teòrica-pràctica.

– Es corresponen a aquest subgrup els grups de cotització a la Seguretat Social establerts segons la legislació vigent.

Article 6.2 . Mobilitat funcional.

La mobilitat funcional en les empreses s’efectuarà d’acord amb les titulacions acadèmiques o professionals precises per exercir la prestació laboral i amb respecte a la dignitat del treballador/ a .

Article 6.3. Treballs de diferent grup professional.

En el cas de delegar funcions de diferent grup professional per un període superior a 6 mesos durant 1 any o 8 durant 2 anys, el treballador/a podrà reclamar la cobertura de la vacant corresponent a les funcions que hagi realitzat, sense prejudici de reclamar la diferència salarial corresponent, en cas que s’hagi produït.

Article 6.4. Ascensos.

S’estableix com a norma per la progressió i promoció del personal, amb la finalitat d’ocupar els diferents llocs, la capacitat professional.

En cas d’igualtat en la puntuació es concedirà el lloc de feina al primer que l’hagi demanat.

D’aquesta norma general, s’exclouen tots aquells llocs de feina que impliquen un exercici d’autoritat o mandat enfront a altres persones en qualsevol cas, la provisió de la vacant es realitzarà per lliure designació de l’empresa.

Condicions econòmiques.

Article 7. Salari base de Conveni.

S’entendrà com a salari base de Conveni, el que per cada subgrup salarial figura a l’annex d’aquest Conveni, corresponent per cada any, les quantitats dels quals resulten, un cop aplicats els increments que correspongui segons l’article 10 d’aquest Conveni.

Article 8. Gratificacions extraordinàries.

L’import de cada una de les gratificacions extraordinàries de juliol i Nadal, es fixa en 30 dies de salari base, i plus complementari .

Article 9. Concepte de plus complementari.

a) El plus complementari s’explica per la supressió pactada a anteriors Convenis, del sistema de promocions econòmiques per antiguitat, regulats a l’article 49 de l’Ordenança laboral d’indústries vinícoles, ordre 11 de juny de 1971, i a l’article 25 de l’Estatut dels treballadors i al Conveni arbitral del Ministeri de Treball de 29 de març del 1996, així com qualsevol concepte que tingui com a finalitat la promoció econòmica del treballador/a segons la seva antiguitat a l’empresa. Es considera, i així es pacta, que el simple fet de treballar més o menys anys en una empresa, no dona dret a cap mena d’increment de la retribució salarial.

b) Qualsevol treballador/a, que ingressi a les empreses afectades, a partir de l’entrada en vigor de l’anterior Conveni, no podrà reclamar cap dret econòmic en funció del concepte suprimit de l’antiguitat de l’Ordenança laboral i Estatut dels treballadors.

c) Els valors del plus complementari resulten dels que tenien consolidats els treballadors/es amb dret a aquest plus complementari en data 31 de desembre de 1998, valors els de data 31 de desembre de 1998, que es prendran com a referència en el futur

Article 10. Increments salarials.

Els increments salarials per el salari conveni (salari base + plus complementari) són els següents:

Any 2018: 2% fixe consolidable

Any 2019 a 2022: 1,5% fixe anual + variable consolidable, vinculat al creixement del PIB estatal interanual de l’any natural anterior d’acord amb el següent escalat:

Si creixement interanual PIB = ò >1% s’afegirà un 0,25% a l’increment salarial fixe.

Si creixement interanual PIB = ò >2% s’afegirà un 0,50% a l’increment salarial fixe.

Si creixement interanual PIB = ò >3% s’afegirà un 1% a l’increment salarial fixe.

En cas de que no s’assoleixin aquests valors, el variable consolidable serà 0.

En el cas de que una empresa tanqui un exercici anual amb pèrdues econòmiques no abonarà l’increment variable previst pel Conveni per l’any següent a les pèrdues, però sí es tindrà en compte pel càlcul de l’increment de l ‘any successiu, sense que es meritin endarreriments.

Article 11. Plus de nocturnitat i penositat.

S’estableix un plus de nocturnitat per als treballs efectuats entre les 22.00 i les 0 6.00 hores de la matinada, per un import de 35% del salari hora, en la determinació del qual han de tenir -se en compte tots els conceptes salarials.

En el supòsit que el Comitè de Seguretat i Salut Laboral, per mutu acord, o l’Autoritat Laboral, determinessin una situació de perillositat o penositat, es compensarà amb un plus del 10% del salari fins el moment en que s’elimini l’esmentada situació.

Article 12. Aperduament de moneda.

Els treballadors/es, quan manipulin diners per cobrament de factures, no seran responsables per les quantitats que per error involuntari manquin del total percebut.

Indemnització per malaltia i accident de treball

Article 13 . Indemnització per malaltia i accidents de treball.

En cas de baixa per malaltia comú, professional o accident, sigui de treball o no, el treballador/a rebrà, des del primer dia, el 100% de les retribucions, fins a 18 mesos, excepte els mesos en que l’empresa tingui un 4% o més d’absentisme (calculat amb les dades de les baixes per malaltia comuna sobre el total de la plantilla), en els quals el complement d’IT es reduirà per tal que el treballador/a tingui només garantit un 85% de la seva retribució.

Pagament de salaris

Article 14. Pagament.

La liquidació i el pagament dels salaris es farà puntualment i documentalment, a la data i lloc convinguts, conforme a ús i costums.

El període de temps a que es refereix l’abonament de les retribucions periòdiques i regulars, no podrà excedir d’1 mes.

El treballador/a, i amb la seva autorització, els seus representants legals, tindrà dret a percebre avançaments a compte del treball realitzat.

Cessament i preavís

Article 15. Cessament i preavís.

El contracte de treball s ‘extingirà per dimissió del treballador/a, estan t obligat a donar el termini de preavís següent:

Grup professional de tècnics : 1mes.

Grup professional d’administratius : 15 dies.

Grup professional de comercials: 1 mes.

Grup professional de producció -operacions : 15 dies.

L’incompliment del termini de preavís comportarà al descompte equivalent al salari dels dies en que el termini de preavís s’hagi incomplert sobre la liquidació de parts proporcionals meritades.

Jornada de treball.

Article 16. Jornada de treball.

1. La jornada de treball anual de treball efectiu durant els cinc anys de vigència del conveni serà la següent:

Any 2018: 1.784 hores anuals.

Any 2019: 1.784 hores anuals.

Any 2020: 1.784 hores anuals.

Any 2021: 1.780 hores anuals.

Any 2022: 1.780 hores anuals.

2. El treball es realitzarà de dilluns a divendres com a norma general, sens perjudici del que es dirà a continuació sobre la distribució irregular de la jornada i de casos justificats i excepcionals.

3. Per fer front a les necessitats productives les empreses podran distribuir irregularment la jornada anual de treball prevista en aquest Conveni d’acord a la legislació vigent amb els següents criteris i sens perjudici dels acords a que s’arribi amb la representació legal o sindical dels treballadors/es:

a) L’empresa podrà disposar d ‘un saldo positiu o negatiu de fins un màxim de 100 hores anuals de treball efectiu de cada treballador/a, que en tot cas es compensaran durant la vigència del Conveni. En condicions excepcionals acordades en cada centre, podrà ampliar -se previ acord amb el treballador/a afectat i previ avís i coneixement dels representants legals dels treballadors/es.

b) Aquesta disposició consistirà a augmentar la jornada diària de treball, respectant en qualsevol cas el descans de 12 hores entre jornades previst a l’Estatut dels treballadors, de manera que les hores que es facin de més per sobre de l’horari previst donaran dret a un descans en hores equivalent que s’acumularà preferentment en jornades senceres els dilluns o els divendres. També pot consistir en lliurar dies de treball del calendari i recuperar -los en dates posteriors o viceversa.

c) La distribució irregular de la jornada no alterarà els conceptes salarials mensuals.

d) La reducció de la jornada o el lliurament d’ 1 dia de treball del calendari haurà de comunicar -se personalment a cada treballador/a amb la màxima antelació possible i en tot cas 5 dies abans.

e) L’augment de la jornada de treball o la recuperació dels dies de treball lliurats del calendari haurà de comunicar -se personalment a cada treballador/a amb la màxima antelació possible i en tot cas 9 dies abans.

f) Quan l’augment de la jornada de treball o la recuperació de dies de treball lliurats del calendari es faci en diumenges o festius, es compensarà a preu d’hora extra festiva.

g) En els casos de finalització de la relació laboral, el saldo existent es liquidarà al preu vigent en aquell moment.

h) En el cas d’afectació col·lectiva a un Departament es notificarà prèviament a la representació legal dels treballadors/es.

4. El temps emprat en l’esmorzar en cap cas es computarà a l’efecte de la jornada laboral.

5. De comú acord entre empresa i representants dels treballadors/es , es podrà pactar la realització de jornada continuada els mesos d’estiu.

Vacances.

Article 17. Vacances.

Els treballadors/es tindran dret a gaudir en concepte de vacances anuals retribuïdes, de 22 dies laborables. Dels dies laborables, 15 com a mínim, seran realitzats, de forma continuada dins del període que va del dia 1 de juliol al 30 de setembre i seran fixats de comú acord, entre empresa i treballadors/es. La resta, es distribuiran de forma individual o col·lectiva, segons l’acord al que s’arribi, a cada centre de treball, entre empresa i treballadors/es, sens perjudici de pactar el gaudiment de les vacances en un període diferent a l ‘estiu.

Quan el període de vacances fixat en el calendari de la empresa coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada del embaràs, el part, o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball, en els casos de part del article 48.4 de l’Estatut dels treballadors, es tindrà dret a gaudir de les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que li correspongui, al finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural que correspongui .

Llicència i permisos.

Article 18. Llicència i permisos.

El treballador/a, previ avís i justificació, podrà absentar -se del treball, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següent:

– Matrimoni: 15 dies naturals en cas de matrimoni o unió de fet estable. En aquest últim suposat, només podran beneficiar -se d’aquesta llicència 1 sola vegada en el període contractual de cada empresa.

– Naixement de fills/es: 3 dies laborables en cas de naixement d’un fill/a. Quan per aquest motiu es precisi fer un desplaçament fora de Catalunya, aquest termini serà com a màxim de 5 dies laborables.

En els supòsits de naixement de fill, adopció, cura amb fins d ‘adopció o acolliment , el treballador/a tindrà dret a suspendre el contracte durant 4 setmanes ininterrompudes, que s’ampliaran en el cas de part, adopció, cura amb fins d ‘adopció o acolliment de mes d’un fill, en 2 dies més per cada fill a partir del segon.

Aquesta suspensió es acumulable als 3 dies que consten en aquest apartat.

– Hospitalització, malaltia greu, accident o mort de familiars: 4 dies en cas de mort i 3 dies per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, de familiars, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, o derivada de relació de fet estable. A aquests efectes s’entendrà també per hospitalització, quan aquesta comporti la pernoctació en l’hospital o bé si a la sortida del mateix, el familiar necessita assistència indicada pel facultatiu corresponent. Quan per aquest motiu es precisi fer un desplaçament fora de Catalunya, aquest termini serà com a màxim de 5 dies.

– Intervencions sense hospitalització de familiars, visites mèdiques i afers particulars: 2 dies en cas d’intervenció sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, per familiars fins el segon grau de consanguinitat o afinitat.

– Altres: 2 dies anuals per assumptes propis, sense justificació, no acumulables amb els dies de vacances, sens perjudici de pacte amb l ‘empresa i sempre i que l ‘àrea de treball, l’organització i productivitat de l’empresa quedi suficientment coberta. S’haurà de donar un preavís amb la màxima antelació i sempre amb un mínim de 3 dies hàbils, excepte en situacions urgents degudament justificades. Aquest 2 dies es podran distribuir en períodes de 4 hores.

Addicionalment al 2 dies d’assumptes propis, els treballadors/es tindran 1 dia laborable més de vacances a gaudir que es restarà de la jornada de treball efectiu anual.

Els treballadors/es disposaran de 8 hores a l’any per treballador/a per acompanyar a visites mèdiques, pel temps imprescindible justificat, els parents de primer grau. En el cas de parelles de treballadors/es de la mateixa empresa, no es podran superar les 8 hores per parella.

En aquest supòsit es mantindran els drets adquirits a aquelles empreses que tinguin un sistema més favorable al treballador/a.

– Trasllat de domicili: 1 dia per trasllat de domicili habitual.

Deure de caràcter públic:

Pel temps indispensable pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal. Quan consti en una norma legal o convencional, un període determinat, s’estarà al que aquesta disposi en quan a durada de l’absència, i a la seva compensació econòmica.

Quan el compliment del deure abans referit suposi la impossibilitat de la presentació al treball degut en més d’un 20% de les hores laborables en un període de 3 mesos, l’empresa podrà passar al treballador/a afectat/da a la situació d’excedència regulada a les lleis.

En el suposat que el treballador/a per compliment del deure o acompliment del càrrec rebi una indemnització, es descomptarà l ‘import de la mateixa del salari que tingués dret a l’empresa.

Per realitzar funcions sindicals o de representació de personal, als termes establerts legal o convencionalment.

– Lactància: Les treballadores, per lactància d’un fill menor de 9 mesos, tindran dret a 1 hora d’absència del treball, que podran dividir en 2 fraccions. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció, cura amb fins d´adopció i acolliment múltiples. Qui gaudeixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir -ho per una reducció de la jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular el temps del permís en jornades complertes.

Aque s t permís és un dret individual dels treballadors/es, homes i dones, però només podrà gaudir -ho un dels progenitors en cas de que tots dos treballin.

– Part: En el suposat de part, la suspensió tindrà

una duració de 16 setmanes ininterrompudes ampliables per part múltiple fins 18 setmanes. El període de suspensió es distribuirà a opció de la interessada sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part.

En cas de mort de la mare, amb independència de que la mare estigués treballant o no, l’altra progenitor podrà fer ús de la totalitat o, en el seu cas, de la part que resti del període de suspensió, computat des de la data del part, i sense descomptar la part que la mare hagués gaudit amb anterioritat al part. En cas de mort del fill, el període de suspensió no es veure reduït, a excepció que un cop finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, la mare sol·licites reincorporar -se al seu lloc de treball.

– Acolliment, adopció, cura amb fins d´adopció d´un menor o persona discapacitada: Els treballadors/es que acollin legalment un menor de 12 anys podran gaudir d ‘ un permís no retribuït d ‘ un màxim de 16 setmanes ininterrompudes, que s’ampliarà en el cas d ‘acolliment de m és d’un fill, en 2 dies més per cada fill a partir del segon. S’entén per acolliment els casos que legalment estiguin regulats ja sigui adopció, cura amb fins d’adopció o acolliment.

Els que per raons de guarda legal tinguin al seu càrrec direc t e un menor de 12 anys o una persona discapacitada que no desenvolupi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de jornada de treball diària, amb la corresponent disminució proporcional del salari entre, al menys, una vuitena part i un màxim de la meitat de la durada de aquella sent el treballador/a qui per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida personal, familiar, podrà adaptar -ne la durada i distribució de la seva jornada diària de treball.

– Adopció: En els casos d ‘adopció es concediran 16 hores de permís com a màxim per els tràmits previs a la concessió de l’adopció.

– Tutories: Els treballadors/es gaudiran del temps indispensable per la tutoria dels fills durant l’ensenyança obligatòria amb un límit de 2 per any i fill/a i, 4 per any en cas de un fill/a discapacitat/da o que estigui rebent educació especial, gaudint d ‘aquest permís un dels progenitors, amb justificació posterior de l ‘hora d ‘inici i finalització de la tutoria.

Article 19. Excedència.

1. El treballador/a amb al menys una antiguitat a l ‘empresa de 1 any, té dret a que se li reconegui la possibilitat de situar -se en excedència voluntària per un termini no menor a 4 mesos i n o m és gran de 5 anys. Aquest dret només podrà ser exercitat per el mateix treballador/a si han passat 4 anys des del final de l ‘anterior excedència.

Els treballadors/es en situació d’excedència voluntària han de sol·licitar el reingrés a l’empresa per escrit i en un termini no inferior a 30 dies a comptar de la data de caducitat de l’excedència.

En sol·licitar el reingrés, tenen dret a ocupar la primera vacant del seu nivell professional, sempre i quan tinguin els coneixements, formació i experiència idònia per desenvolupar las feines. En aquest cas, les retribucions que els pertoquen són les establertes per al lloc que ocupen realment.

La no acceptació del treballador/a suposa la pèrdua del dret a la reincorporació.

En els casos de tècnics i comercials, la dedicació a una altr a empresa durant el període de l’excedència, està condicionada a que el treballador/a no presti els seus serveis a una altr a empresa del mateix sector o activitat, essent causa de comiat si es produeix aquesta situació de concurrència.

2. Els treballadors/es tindran dret a un període d’excedència no superior a 3 anys, per tenir cura de cada fill/a, ja sigui per naturalesa o per adopció o en el supòsits de guarda legal amb la finalitat de l ‘adopció o acolliment, a comptar des de la data de naixement d’aquest/a o des de la resolució judicial o administrativa, i al que l’esmentat període sigui computable a efectes de antiguitat. Els successius fills/es donaran dret a un nou període d’excedència, que en el seu cas, posarà fi al que està gaudint. Quan el pare i la mare treballen, només un d’ells podrà exercitar aquest dret. Durant el primer any, a partir de l’inici de cada situació d’excedència, el treballador/a tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball, i un cop transcorregut aquest, la reserva es referirà a un lloc de treball del mateix grup professional o subgrup professional.

Els treballadors/es tenen dret a gaudir d’una excedència d’un màxim de 2 anys per a la cura d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer -se per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda.

Article 20. Política d ‘ocupació.

Les empreses afavoriran la contractació de treballadors/es discapacitats/des, segons l’establert en les disposicions vigents.

Per afavorir la creació de nous llocs de treball, les hores extres que es realitzin de forma habitual, es procurarà suprimir -les i en cas de temporada i ocasionals, les empreses procuraran al màxim, la contractació de treballadors/es en atur.

Article 21. Hores extres.

Cada hora de treball que es realitzi sobre la duració màxima de la setmana ordinària de treball, incloses les hores que es dediquin a fires i altres tipus de convencions i/o trobades que siguin per cobrir necessitats de l’empresa, s’abonaran amb un increment que no serà inferior al 100% sobre el salari que correspondria a cada hora ordinària.

S’exceptuen les hores de flexibilització de jornada previstes al article 16 en matèria de jornada que no siguin diumenges o festius.

Les hores extres realitzades en dies festius es compensaran amb temps de descans amb un increment que no serà inferior al 125% del temps efectivament treballat o bé s’abonaran amb un increment en la mateixa proporció, és a dir, no inferior al 125% sobre el salari que correspondria a cada hora ordinària.

No es tindrà en compte a efectes de la durada màxima de la jornada laboral, ni per còmput d’hores extraordinàries autoritzades, l’excés de les treballades per prevenir o reparar sinistres o altres danys extraordinaris i urgents, sense perjudici del seu abonament com si es tractés d’hores extraordinàries.

Article 22. Beques per estudis dels fills/es dels treballadors/es.

Es recomana a les empreses que procurin establir un sistema perqu è els fills/es dels treballadors/es afectats per aquest Conveni, tinguin ajuts per motius d’estudis.

Article 23. Drets sindicals.

Els Comitès d’ Empresa i delegats de personal, podran plantejar modificacions en la classificació professional dels treballadors/es, que podran sotmetre a la Comissió Mixta Paritària. En cas de no existir acord, es resoldrà per l’ Autoritat laboral.

A nivell de cada empresa, podrà pactar -se l’acumulació d’hores per part d ‘alguns dels representants/es dels treballadors/es, prèvia presentació d ‘un pla d’actuacions a realitzar pel mateix, en la forma i condicions que en cada cas s’acordin.

Article 24. Assegurança de mort i incapacitat permanent absoluta per accident.

Les empreses contractaran una assegurança per als seus treballadors/es que cobreixi en les circumstàncies derivades de mort i/o per incapacitat permanent absoluta, derivades d’accident no laboral, en quantitat de 30.000 euros.

Quan les mateixes circumstàncies siguin derivades d ‘un accident laboral o malaltia professional, la quantitat serà de 35.000 euros.

Article 25. Període de prova.

Es fixa com a període de prova per als treballadors/es afectats per aquest Conveni el regulat en l’Estatut dels treballadors.

Article 26. Règim disciplinari.

S’acorda establir el règim disciplinari fixat pel Conveni arbitral del Ministeri de Treball, sobre derogació de l’Ordenança laboral de indústries vinícoles que té el següent redactat:

Article 26.1 . Principis d’ordenació.

1.-Les presents normes de règim disciplinari persegueixen el manteniment de la disciplina laboral, que és un aspecte fonamental per la normal convivència, ordenació tècnica i organització de l’empresa, així com la garantia i defensa dels drets i interessos legítims de treballadors/es i empresaris/es.

2. Les faltes, sempre que siguin constituïdes d’incompliment contractual si és culpa del treballador/a, podran ser sancionades per la direcció de l’empresa d’acord amb la graduació que s’estableix en el present capítol.

3. Tota falta comesa pels treballadors/es , es classificarà en lleu, greu o molt greu.

4. La falta, sigui quina sigui la seva classificació, requerirà comunicació escrita i motivada de l’empresa al treballador/a.

5. La imposició de sancions per faltes greus i molt greus serà notificada als representants legals dels treballadors/es, si els hagués.

6. Les empreses facilitaran un compte de correu electrònic i accés a Internet a aquells treballadors/es, les funcions del quals requereixin raonablement la seva utilització, essent facultat de l’empresa la decisió d’ampliar l ‘esmentada utilització a la resta de treballadors/es, així com, en el seu cas, l’establiment de regles d’ús, restricció i control, que seran consensuades amb els representants dels treballadors/es.

La utilització en el treball del correu electrònic i Internet quedarà exclusivament limitada al desenvolupament de les funcions derivades del lloc de treball.

En qualsevol moment, les empreses, estaran facultades per comprovar la correcta utilització dels elements informàtics posats a disposició del treballador/a, i en el seu cas, a revisar la informació relativa als accessos a Internet dels seus treballadors/es, pàgines a les que s’ha accedit, temps de connexió, arxius visitats, freqüència d’ ús, etc ., d’acord amb la legislació vigent i tenint -ne constància els treballadors/es.

Article 26.2. Graduació de les faltes.

26.2.1. Es consideren faltes lleus:

a) La impuntualitat no justificada en l’entrada o en la sortida de la feina fins a 3 ocasions en 1 mes per un temps total inferior a 20 minuts.

b) La no assistència injustificada a la feina d’ 1 dia durant el període d’ 1 mes.

c) La no comunicació amb antelació prèvia degut a la no assistència a la feina per causa injustificada, a menys que s’acrediti la impossibilitat de la notificació.

d) L’abandonament del lloc de treball sense causa justificada per breus períodes de temps i sempre que això no hagués causat risc a la integritat de les persones o de les coses, cas en que podrà ser classificat, segons la gravetat, com falta greu o molt greu. e) La desatenció i falta de correcció en el tracte amb el públic quan no perjudiquin greument la imatge de l’empresa.

f) Els descuits en la conservació del material que es tingués a càrrec o fos responsable i que produeixin deterioracions lleus del mateix.

26.2.2. Es consideraran com faltes greus:

a) La impuntualitat no justificada en l’entrada o en la sortida a la feina fins a 3 ocasions en 1 mes per un temps total fins a 40 minuts.

b) La no assistència injustificada a la feina de 2 o 4 dies durant el període d’ 1 mes.

c) La dificultat, l’omissió maliciosa i el falsejament de les dades que tinguessin incidència en la Seguretat Social.

d) La simulació de malaltia o accident, sense perjudici del que s’esmentarà en el paràgraf del següent apartat.

e) La suplantació d’un altre treballador/a, alterant els riscs i controls d’entrada i sortida al treball.

f) La desobediència a les ordres i instruccions de treball, incloses les relatives a les normes de seguretat i higiene, així com la imprudència o negligència en el treball, a menys que d’elles derivessin perjudicis greus a l’empresa, causaren avaries a les instal ·lacions, maquinàries i, en general, bens de l’empresa o que comportessin risc d’accident per les persones, en qualsevol cas seran considerades com a faltes molt greus.

g) La falta de comunicació a l’empresa dels desperfectes o anormalitats observats en els útils, eines, vehicles i obres al seu càrrec, quan d’això s’hagués derivat un perjudici greu a l’empresa.

h) La realització sense l’oportú permís de treballs particulars durant la jornada així com la feina d’útils, eines, vehicles i, en general, bens de l’empresa per als que no estigués autoritzat o per ús aliè als treballs encomanats, incl ús fora de la jornada laboral.

i) El trencament o la violació de secrets d’obligada reserva que no produeixin greu perjudici per a l’empresa.

j) L’embriaguesa habitual en el treball.

k) La falta de neteja personal quan pot afectar al procés productiu o a la prestació del servei i sempre que, prèviament, hagués mediat l’oportuna advertència de l’empresa.

l) L’execució deficient dels treballs encomanats, sempre que d’això no se’n derivés perjudici greu per les persones o les coses.

ll) La disminució del rendiment normal en el treball de manera no repetida.

m) Les ofenses de paraules profanes o d’obra comesa contra les persones, dins del centre de treball, quan no suposin acusada gravetat.

n) Les derivades de l’establiment en els apartats 1.d) o e) del present article.

o) La reincidència en la realització de 5 faltes lleus, encara que siguin de diferent naturalesa i sempre que hagués mediat sanció.

26.2.3. Es consideraran com a faltes molt greus:

a) La impuntualitat no justificada en l’entrada o la sortida a la feina en 10 ocasions durant 6 mesos o en 20 durant 1 any.

b) La inassistència injustificada al treball durant 3 dies consecutius o 5 alternats en un període d’ 1 mes.

c) El frau, deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades o l’apropiació, furt o robatori de bens propietat de l’empresa, de companys o de qualsevol altre persona dins de les dependències de l’empresa o durant la jornada de treball en un altre lloc.

d) La simulació de malaltia o accident o la prolongació de la baixa per malaltia o accident amb la finalitat de realitzar qualsevol treball per compte pròpia o aliena.

e) El trencament o violació de secrets d’obligada reserva que produeixi greus perjudicis per l’empresa.

f) La embriaguesa i la drogodependència habituals durant el treball, sempre que afecti negativament al rendiment laboral g) La realització d’activitats que impliquin competència deslleial a l’empresa h) Les derivades dels apartats 1.d) y 2.f), l) i m) del present article i) La disminució voluntària i continuada en el rendiment del treball normal o pactat.

j) La inobservança dels serveis de manteniment en cas de vaga.

k) L’abús d’autoritat exercida pels qui desenvolupa funcions de comandament l) L’abús sexual.

ll) La reiterada no utilització dels elements de protecció en matèria de seguretat i higiene m) La incorrect a utilització dels sistemes de correu electrònic e internet de l ‘empresa i l’incompliment de la normativa interna de la mateixa en aquesta matèria.

n) La reincidència o reiteració en la realització de faltes greus, considerant com a tal aquella situació en la que, amb anterioritat al moment de la comissió del fet, el treballador/a hagués estat sancionat 2 o més vegades per faltes greus, encara que de diferent naturalesa, durant el període d’ 1 any.

Les empreses en l’apartat j) de faltes greus i en el f) de les faltes molt greus, oferiran l’ajuda prèvia amb participació de les mateixes, donant oportunitats per una reinserció .

Article 26.3. Sancions.

Les sancions màximes que podran imposar -se per la comissió de les faltes enumerades en l’article anterior, s ón les següents:

a) Per falta lleu: amonestació verbal o escrita i suspensió de treball i sou fins 2 dies.

b) Per falta greu: suspensió de treball i sou de 3 a 14 dies.

c) Per falta molt greu: suspensió de treball i sou de 14 dies a 1 mes i acomiadament disciplinari.

Les anotacions desfavorables que com a conseqüència de les sancions poguessin constar en els expedients personals quedaran cancel·lades al complir -se els terminis de 2, 4 o 8 mesos segons es tracti de falta lleu, greu o molt greu.

Formació.

Article 27. Formació.

Els cursos de formació professional proposats per l ‘empresa, es seguiran de forma voluntària pels treballadors/es, compensant -se les hores que s’hi dediquin fora de la jornada de treball.

Article 28.

Es recomana a les empreses afectades per aquest Conveni que procurin oferir ajuts als treballadors/es que segueixen cursos de formació reglada, sempre i quan i a criteri de l’empresa, es consideri que aquests cursos estan relacionats amb el lloc de treball o amb un lloc de promoció realitzable.

Els treballadors/es amb 1 any de antiguitat a l ‘empresa tenen dret a un permís retribuït de 20 hores anuals de formació professional per al treball, vinculada a l ‘activitat de l ‘empresa, acumulables per un període de 5 anys. Es complirà aquest dret quan el treballador/a pugui realitzar les accions formatives dirigides a l’obtenció de la formació professional per al treball en el marc d ‘un pla de formació desenvolupat per iniciativa de la pròpia empresa o compromès en la negociació col·lectiva.

La concreció de distribució d ‘aquest permís es fixarà per acord entre l ‘empresa i el treballador/a.

Trasllats.

Article 29. Trasllats.

En els trasllats que no suposin mobilitat geogràfica entesa segons el que diu l’article 40 de l’Estatut dels treballadors, les empreses negociaran amb els representants dels treballadors/es la compensació de les conseqüències dels mateixos.

Jubilació parcial

Article 30. Jubilació parcial.

Els treballadors/es podran optar a la jubilació a temps parcial amb contracte de substitució, segons la normativa vigent d’aplicació en cada moment.

Comissió Mixta Paritària.

Article 31. Comissió Mixta Paritària.

Aquest Conveni ha estat signat entre la Patronal AVC i el Sindicat USOC.

La Comissió Mixta Paritària entendrà en totes aquelles matèries pròpies del treball com s ón: innovació tecnològica, nova aplicació de mètodes de treball i rendiment, ritmes de producció.

Aquesta Comissió realitzarà un seguiment semestral de l ‘evolució del sector.

La Comissió Mixta Paritària, per la interpretació i vigilància del Conveni estarà formada per 3 membres de cada part (social i empresarial).

Les parts podran assistir amb els seus assessors.

Els assumptes sotmesos a la Comissió Paritària, revestiran el caràcter d’ordinaris o extraordinaris. En el primer supòsit, la Comissió Paritària haurà de resoldre en la primera reunió ordinària de la mateixa i en un termini màxim de 30 dies. En el segon, el termini màxim per resoldre serà de 4 dies.

Atorgat el caràcter ordinari o extraordinari de l’assumpte a tractar, l’organització o persona/es que presenti la consulta hauran d’argumentar les causes que justifiquin el caràcter de la mateixa.

Els acords de la Comissió Paritària d’Interpretació del Conveni tindran el mateix valor que el text d’aquest, de conformitat amb l’establert a l’article 91.4 de l’Estatut dels treballadors, i es faran publiques de conformitat amb el previst en l’article 2 del Reial decret 713/2010.

Les discrepàncies que puguin sorgir en el si de la Comissió Paritària en relació amb les competències de la mateixa, les parts sol·licitants podran sotmetre -les als procediments de conciliació, mediació i si escau, de comú acord a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

Protocol d’assetjament moral i sexual.

Article 32. Protocol d ‘assetjament moral i sexual.

S’entendrà per assetjament moral la situació en què una persona, o grup de persones exerceixen una violència psicològica de forma repetida i continuada, durant un temps prolongat sobre una persona en l’àmbit laboral, considerant -ne un factor de risc psicosocial que es manifesta mitjançant una conducta abusiva (gest, paraula, comportament, actitud, etc.

) que atempti per la seva repetició, contra la dignitat o la integritat psíquica o física d’una persona, posant en perill la seva ocupació o degradant el seu ambient laboral.

S’entendrà per assetjament sexual en el treball, una conducta d’aquesta naturalesa, mitjançant la paraula o acció, desenvolupada en l’àmbit laboral i ofensiva per al treballador o treballadora que en sigui objecte.

Les empreses del sector es comprometen a pactar protocols interns diferenciats d’actuació sobre aquestes matèries amb les seves RLT, per assegurar que qualsevol treballador o treballadora que cregui patir assetjament moral o assetjament sexual en el treball tingui coneixement de les vies internes d’actuació per garantir la investigació i les mesures cautelars pertinents. Per una banda es pactarà un protocol en cas d ‘assetjament moral i per separat una altra en cas d’assetjament sexual o per raó de sexe. (En aquest segon cas es seguiran les instruccions del Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa del Consell de Relacions Laborals de Catalunya de 2015).

Tots els treballadors/es han de ser informats del compromisos existents per a la prevenció de les conductes inapropiades i dels procediments i recursos que tenen a la seva disposició per la prevenció de conductes d’assetjament en aquestes matèries així com el recursos amb que poden comptar en cas que sigui necessari.

En tot cas, i mentre no es pactin aquests procediments o protocols a les empreses, els treballadors/es que creguin patir assetjament moral o sexual en el treball hauran d’adreçar -se al Comitè de Seguretat i Salut així com a la direcció de l’empresa per tal que s’avaluï el cas i es puguin posar a disposició de l’afectat o afectada els mitjans necessaris per a la cerca de les solucions més adequades per a l’eradicació i reparació del dany causat. Els membres del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, així com la direcció de l’empresa, hauran de guardar el sigil oportú per no entorpir el procés. Especialment valorables seran els casos d’assetjament moral o assetjament sexual d’un superior jeràrquic vers els seus subordinats/des.

Inaplicació de les condicions de treball

Article 33: Clàusula d ‘inaplicació de les condiciones de treball.

Per acord entre l ‘empresa i la representació legal dels treballadors, quan concorrin les causes en les matèries establertes amb caràcter general a l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, es podrà procedir a inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en aquest Conveni. En els supòsits d’absència de representació legal dels treballadors en l’empresa, aquests podran atribuir una representació a una Comissió designada conforme al que es disposa a l’article 41.4 de l’Estatut dels treballadors.

En els supòsits d ‘inaplicació salarial, l’acord haurà de determinar la retribució a percebre pels treballadors de l’empresa, establint, en atenció a la desaparició de les causes que ho van determinar, una programació de la progressiva convergència cap a la recuperació de les condicions salarials establertes en el Conveni. En qualsevol cas, la durada de la inaplicació salarial no podrà excedir la vigència del present Conveni.

L’acord haurà de ser notificat a la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu.

En cas de desacord, qualsevol de les parts podrà sotmetre la discrepància a la Comissió Paritària del Conveni. En cas de persistir el desacord, les parts podran recórrer els procediments de conciliació -mediació i/o si escau arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

Disposició final.

Aquest Conveni entrarà en vigor a la data de la seva publicació oficial, sens perjudici d’allò previst a l’article 10, que s’aplicarà amb efectes retroactius en el moment de signatura del Conveni.

ANNEX.- Taules salarials.

Les taules salarials per als anys 2018 fins al 2022 s’establiran al principi de cada any en funció de l’increment del PIB d’acord amb l’article 10 del present Conveni:

Barcelona, 16 d’abril de 2018.

El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès.

REVISIÓN SALARIAL (BOP 1-10-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni col·lectiu de treball de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès (codi de conveni núm. 08002384011993).

Vist el text de l’Acord de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni col·lectiu de treball de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès, subscrit d’una banda, per la part empresarial formada per l’Associació Vinícola Catalana i, d’altra banda, per la part social formada l’Associació sindical USOC el dia 28 de maig de 2018, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i altres normes d’aplicació,

Resolc:

1. Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni col·lectiu de treball de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès (codi de conveni núm. 08002384011993) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LA INDÚSTRIA VINÍCOLA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

Assistents.

Representació dels treballadors:

USOC:

Lluis Aloza, Enric Ginesta, Anna Pérez, Ramón Rius, Antonia Rivero, Josep Maria Ballester, Inma Mill, Santiago Bausa, Salvador Romeu, Esther Giménez.

Assessor: Francisco Ballesta.

Representació de les empreses:

AVC:

Jordi Julià, Agustí Virgili, Daniel Blasco, Esther Ferrer, Jordi Ricarte, Antonio Cruces, Francesc Pinar, Francesc Farnell, Pere Martí.

Assessors:

Marc Carrera i Sonia Obradors.

A Vilafranca del Penedès, a 28 de maig de 2018, es reuneixen les persones esmentades.

La Comissió Negociadora firmant del text del Conveni col·lectiu, de comú acord, acorda un nou redactat de l’annex del Conveni col·lectiu, en existir errors en les quanties.

La Comissió Negociadora faculta a Sonia Obradors (assessora), per la tramitació del registre de la present acta d’esmena del Conveni.

I en prova de conformitat amb el contingut de l’acta, les parts signen per triplicat al lloc i data al començament indicats.

Barcelona, 19 de setembre de 2018.

El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès.

CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIA VINÍCOLA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈSCONVENIO COLECTIVO (BOP 3-5-2018)
Article 16. Jornada de treball

La jornada de treball anual de treball efectiu durant els cinc anys de vigència del conveni serà la següent:

Any 2018: 1784 hores anuals
Any 2019: 1784 hores anuals
Any 2020: 1784 hores anuals
Any 2021: 1780 hores anuals
Any 2022: 1780 hores anuals


REVISIÓN SALARIAL (BOP 1-10-2018)
ANNEX.- TAULES SALARIALS

Les taules salarials per als anys 2018 fins al 2022 s'establiran al principi de cada any en funció de l'increment del PIB d'acord amb l'article 10 del present Conveni:
Subgrup Salari base 2017 Salari base 2018
1 2.294,03 2.339,91
2 2.039,13 2.079,91
3 1.720,52 1.754,93
4 1.542,10 1.572,94
5 1.378,95 1.406,53
6 1.229,86 1.254,46
7 780,00 795,60