El nostre treball a CCOO

Estem compromesos amb vosaltres, per això volem assolir els punts que es detallen a continuació, així com tots aquells que puguin sorgir d’ara en endavant i sigui necessari tractar-los degudament

 • Implantació definitiva del teletreball
 • Elaboració de l’estudi de llocs de treball sense comandament
 • Promoció interna i carrera professional
 • Funcionarització
 • Interinatges
 • Productivitat
 • Calendari, conciliació i flexibilitat horària
 • Seguretat i salut
 • Sostenibilitat
 • Formació
 • No externalització massiva de serveis
 • Jubilació anticipada incentivada
 • Millores en les condicions i la tipologia de les contractacions
 • Seguiment de la valoració dels riscos psicosocials
 • Pacte d’uns temaris oficials per a les oposicions
 • Actualització del lliurament d’hores lectives per tutories
 • Extensió de borses extraordinàries amb mèrits i experiència als col·lectius que sigui viable
 • Pla de pensions
 • Intervenció en tots els procediments que tenen incidència en les persones
 • Prestació de suport, individual i per col·lectius, a tots els treballadors i treballadores que ho demanin
 • Representació de tothom.
Puny Petit 1
Banner Web
 • Implantació definitiva del teletreball

En aquest sentit, volem dir-vos que des del nostre sindicat CCOO portem més de 10 anys demanant que s’estudiï la instauració rebent diferent excuses sobre la seva viabilitat. Ha costat molt i ara s’ha demostrat que és viable, fins i tot més avantatjosa i productiva en alguns llocs de treball. Considerem que el teletreball ha arribat per a quedar-se i que pot ser una molt bona eina per millorar la conciliació del personal així com per millorar en eficàcia i eficiència.

Recentment, tenim en vigor el Real Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. Aquesta llei protegeix els treballadors que facin teletreball. El primer article ens diu que s’entendrà teletreball quan es faci en un període de tres mesos o un mínim del 30% de la jornada o percentatge proporcional a la duració del contracte.

Per tant, treballarem per tal que aquesta llei tingui plena eficàcia en el nostre entorn laboral i negociarem amb la Corporació per tal que en els pressupostos del proper exercici hi hagi una partida destinada a sufragar o compensar les despeses dels treballadors en despeses relacionades amb equips, eines i mitjans relacionats amb l’activitat laboral. Entenem que hi ha obligació per part de l’Organisme d’acord amb l’article 12 de la llei que parla del dret a l’abonament i compensació de despeses.

 • Elaboració de l’estudi de llocs de treball sense comandament

Com bé sabeu ja es va dur a terme l’estudi de llocs de treball amb comandament i ara toca fer-ho per la resta del personal. Aquesta fita és molt important i necessària doncs tots som coneixedors que existeixen mancances sobre la relació de la categoria reconeguda i les feines realitzades. Un estudi d’aquest tipus, dut a terme per una empresa externa, ens ajudarà a reclamar l’adequació de tots els llocs de treball. Seguirem insistint per fer-ho realitat i s’executi com més aviat millor, sense dilacions innecessàries. Com a exemple els educadors C2L i C1L dels centres d’educació especial i els auxiliars administratius.

 • Promoció interna i carrera professional

Tot el personal ha de tenir la possibilitat de desenvolupar una carrera professional dins de l’Organització, per permetre millorar tant en la seva qualificació com en les seves competències, habilitats i aptituds. Considerem que així surt beneficiat el treballador i la mateixa Corporació. Per tant, tenir personal motivat i implicat en la feina és la millor eina per obtenir bons resultats en el treball i augmentar la productivitat.

Recordem que la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (l’EBEP) ens parla del dret a la carrera professional i a la promoció interna i queda regulat en els articles que van del 16 al 20. Per tant, defensem la legalitat dels nostres drets en aquesta matèria, ja que tant la promoció vertical com l’horitzontal en la nostra Organització no està actualitzada per a les tasques que fan els treballadors que no tenen comandament.

Nosaltres portem anys lluitant per a una consolidació de la promoció interna i la carrera professional a través de l’aprovació d’una Relació de llocs de Treball (RLT) real i eficient

 • Funcionarització

Continuar amb el procés de funcionarització del personal laboral que exerceix funcions pròpies del personal funcionari per tal d’aconseguir que el màxim nombre de persones es vegin incloses. Tot i trobar-nos sols en un primer moment, CCOO sempre va defensar que aquest procés havia d’incloure a tot el personal laboral i de totes les categories professionals.

 • Interinatges

És per tots coneguts l’alt percentatge de personal interí que treballa a la Diputació de Tarragona, situació que és del tot irregular d’acord amb el que estableixen la normativa i jurisprudència. En aquest sentit, lluitarem per reduir els interinatges de llarga durada i cobrir les places definitivament mitjançant concurs-oposició.

El que demanarem és que s’executin les places pressupostades no ocupades amb la corresponent oferta pública d’ocupació i que tan aviat com sigui possible es regularitzi la situació dels interins.

 • Productivitat

Considerem necessari mantenir la prestació per productivitat, la qual es va instaurar per compensar la pèrdua de nivell adquisitiu sofert per les diverses retallades, i que es va prometre augmentar en pocs anys. Hi ha personal al qual se li ha consolidat la productivitat i, ara, la reben prorratejada de manera mensual. La resta de personal haurà de mantenir la percepció d’aquesta prestació per tal que no es pateixi un greuge comparatiu.

A més a més, seguirem treballant per aconseguir el 100% de la productivitat per al personal docent i de suport a la docència.

 • Pla de pensions de la Diputació de Tarragona

Durant els dos últims anys hi ha hagut canvis importants en la gestió del nostre Pla, gràcies a l’interès de la Comissió de Control. Actualment el nostre pla es troba en un procés de licitació que incorporarà la gestió a través del cicle de vida. Per a més informació us podeu adreçar a l’apartat de Fons social de la IntraDT.

Els darrers anys no hi ha hagut aportació per part de la Diputació al Pla de pensió, ja que els diferents Pressupostos Generals de l’Estat no ho han permès. Des de fa uns anys una part de l’augment de la retribució total dels treballadors es podia destinar al pla de pensió o a productivitat. En el nostre cas, CCOO va votar a favor de destinar el complement a productivitat. D’aquesta forma, els diners poden arribar a tots els treballadors independentment de si eren partícips o no del Pla de pensió.

En aquests moments s’estan negociant els PGE per al 2021 i es parla de reduir les deduccions que es fan als Fons de Pensió lliures i incrementar els incentius fiscals a les aportacions als Plans de Pensió d’Ocupació. Per tant, en un futur pensem que la rendibilitat financer-fiscal que oferirà el nostre Pla serà tan avantatjosa que es podria convertir en el millor producte d’estalvi per als treballadors de la Diputació i organismes autònoms.

Finalment, us volem traslladar tot el nostre interès en què la Diputació torni a fer les aportacions que feia en temps passats. Així doncs, treballarem perquè el nostre pla de pensió sigui un producte d’estalvi real i rendible.

 • Calendari, conciliació i flexibilitat horària.

Tant al calendari com a la resta de normativa d’àmbit intern defensarem la necessitat d’augmentar les mesures de conciliació existents. Aconseguir més flexibilitat horària, teletreball, permisos i llicències, etc., que ajudin al personal a dur a terme la seva feina sense deixar de banda la seva vida familiar, la seva formació i el seu desenvolupament personal. Per exemple, des de fa anys demanem que la jornada laboral pugui començar fins les 9.30 hores. O la flexibilitat horària adaptada al tipus de treball docent: les escoles requereixen mecanismes de redistribució de les hores de permanència, sense els quals es generarien problemes d’organització. Les escoles necessiten autonomia en la gestió del temps per poder aplicar els projectes pedagògics.

 • Seguretat i salut

La salut de les persones no té preu, per aquest motiu vetllarem perquè totes les persones que treballen a la Diputació se sentin segures en el seu lloc de treball, coneguin a la perfecció quins són els riscos als quals estan exposades i se’ls subministri els equips de protecció individual (EPI) necessaris així com els de protecció col·lectiva.

Creiem necessari la instal·lació de desfibril·ladors (DEA) a tots els centres de treball. Que la probabilitat de patir un infart de miocardi sigui menor en llocs on hi treballen poques persones, no justifica que no s’hagin d’instal·lar aquests dispositius.

El camp de Tarragona ha patit greus accidents en el sector químic en els darrers mesos. És per això que volem estar informats dels plans de seguretat actuals i ser escoltats per millorar les mesures preventives i els plans de protecció dels diferents centres de la Diputació propers a la indústria química.

 • Sostenibilitat

Demanarem que a tots els centres de treball de la Diputació existeixin punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Tant pels vehicles de la corporació com pels dels treballadors i treballadores. Tanmateix, la Diputació ha de potenciar l’ús del transport públic de tot el personal, així com habilitar espais per estacionar bicicletes i motocicletes.

No tots els centres de la Diputació tenen aigua calenta. Una opció seria aprofitar l’energia solar mitjançant la instal·lació de termos amb plaques solars.

 • Formació

En l’àmbit de formació interna és necessari fer un estudi de tots els llocs de treball que tenim a la casa, per saber-ne les necessitats, i oferir formacions més específiques relacionades directament amb els llocs de treball.

Sostenim que els millors formadors en temari d’oposicions els tenim a la Diputació. Per tant, s’hauria de facilitar aquesta formació mitjançant cursos i posar-los a disposició de tot aquell personal que hagi d’afrontar un procés selectiu.

L’actual aplicatiu per sol·licitar la formació externa és lent i farragós, fet que provoca que de vegades es perdin oportunitats formatives. En aquest sentit, sol·licitarem que es simplifiquin els tràmits i es crei un aplicatiu d’accés més fluid i intuïtiu.

 • No externalització massiva de serveis

Cal frenar l’externalització de serveis i recuperar les professions que fins fa pocs anys exercia el personal de la Diputació (electricistes, fusters, manobres, manteniment, neteja, etc.) Tampoc els serveis de conservació i manteniment de carreteres.

 • Jubilació anticipada incentivada

Consolidar el plà de racionalització actual.

 • Millores en les condicions i la tipologia de les contractacions

És important que les contractacions per a cobrir baixes i necessitats es puguin realitzar amb més celeritat i treballar perquè els llocs de treball siguin amb plaça. Cal evitar les contractacions temporals, únicament per sis mesos, aspecte que per exemple afecta de manera molt important al curs escolar. La resta de la Corporació també es veu molt afectada per aquesta deficiència en les contractacions, ja que es produeix una despesa de temps i recursos en formar una persona que després s’acomiada al cap de pocs mesos. Hem de demanar que aquest aspecte sigui més eficient i mantenir el personal contractat durant el temps que sigui necessari.

 • Seguiment de la valoració dels riscos psicosocials

En el seu dia es va fer la valoració de riscos psicosocials. Aquesta valoració no va comportar cap nova actuació per part de la Corporació amb la qual cosa considerem necessari el seguiment continu d’aquesta valoració, així com la presa de decisions i l’aplicació de mesures correctores en aquells casos susceptibles de patir algun risc psicosocial.

 • Pacte d’uns temaris oficials per a les oposicions.

Aviat serà necessària la convocatòria d’oposicions a diversos llocs de treball de la Corporació. En relació amb això, demanarem a la Corporació l’edició d’uns temaris oficials que serveixen per a la preparació dels exàmens per tot el personal.

 • Actualització del lliurament d’hores lectives per tutories.

Considerem que els tutors de pràctiques en empreses els hi correspon una hora lectiva per cada 5 alumnes tal com determina la normativa el Departament d’Ensenyament.

 • Millores tecnològiques als llocs de treball

Disposar dels suports tècnics necessaris per dur a terme una docència de qualitat amb la implantació de tecnologies de la informació i de la comunicació per generar un lloc de treball adaptable a la situació actual.

 • Extensió de borses amb mèrits i experiència als col·lectius que sigui viable.

Igual que el personal docent i de suport a la docència, existeixen col·lectius que els aniria bé disposar de borses amb únicament mèrits i experiència per a poder cobrir llocs d’interinatge transitori i d’acumulació de tasques.

 • Revertir les retallades d’ensenyament per tornar a l’horari lectiu anterior.

Amb les retallades vam passar a un escenari amb força desavantatges, seguirem lluitant per a millorar-lo i revertir-lo.