Què està passant amb el Complement específic de festivitat?

A conseqüència de la pandèmia i el tancament dels serveis es proposa traslladar el redactat del complement de festivitat a un altre article i ubicar-lo a l’apartat dels factors singulars de complement específic.

D’aquesta forma en cas de pandèmies o altres casuístiques sobrevingudes no establertes al conveni i no computables al personal municipal, l’ajuntament el pot continuar abonant.

Fins aquí res a dir i CCOO va estar d’acord en el fet que s’havia d’abonar a tot el personal afectat per les mesures de la pandèmia el complement de festivitat si ho tenien per calendari.

El problema es planteja quan la direcció de Recursos Humans aprofita l’ocasió i modifica substancialment el redactat de l’acord de condicions/conveni pactat i aprovat en l’assemblea general de treballadores i treballadors i el Ple Municipal, amb una pèrdua de drets del personal afectat.

QUÈ S’HA CANVIAT AL NOU REDACTAT?

  • Desapareix la següent frase: per tenir dret a cobrar la festivitat efectiva caldrà haver treballat un mínim de 3 hores. Això estava contemplat per garantir l’abonament del complement en els casos en els quals la persona durant la jornada laboral patia alguna incidència justificada que l’obligava a plegar abans d’hora (malaltia, etc.) però havia treballat aquest mínim se li garantia el cobrament del festiu.

S’amplien els casos en els quals NO es cobra el complement de festivitat. Abans només afectava els assumptes propis. Amb el nou redactat s’estableix que NO es percebrà en els següents casos: 2 dies inhàbils, vacances i les 20 hores per conciliació de la vida laboral i personal.


QUÈ VA DEFENSAR CCOO A LES REUNIONS DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ?

  • No canviar el contingut del text acordat
  • I si s’havia de canviar convocar, abans, una assemblea general de treballadors i treballadores municipals, ja que amb els canvis s’incomplia el mandat de l’assemblea que va aprovar un altre text.

Tant la direcció de RH i la resta de representació sindical no van estar d’acord amb les propostes de CCOO i per aquest motiu es van aprovar els canvis d’articulat i redactat que afecta el complement de festivitat sense el nostre vot.

Adjuntem l’enllaç de l’Acte de la Mesa General de Negociació del 29 de juliol de 2020 on es va tractar com a únic punt aquesta “Regulació de l’abonament de festius”.


LA LLEI DE L’EMBUT: L’AMPLE PER MI I L’ESTRET PER TU

Pronunciaments judicials que afecten el complement de festivitat

Un altre tema important que afecta el complement de festivitat i nocturnitat està relacionat amb els diversos pronunciaments judicials que darrerament reconeixen el dret a la seva percepció durant el període de vacances del personal municipal.

QUÈ DIUEN LES SENTÈNCIES?

“El plus de nocturnidad forma parte de la prestación del servicio en su jornada normal, no es un servicio extraordinario, ajeno a esa jornada habitual, que deba ser gratificado. Otro tanto sucede con el plus de festividad, en consecuencia, cuando se realiza la jornada en día festivo no se trata de un servicio extraordinario al margen de su jornada normal, sino que forma parte de la habitual y ordinaria prestación de servicios mensual”.

“Al no tener el carácter de gratificación sino de complemento, que retribuye las singulares condiciones del puesto de trabajo, el importe de los expresados pluses no pueden ser detraídos de la retribución durante el mes de vacaciones”

QUÈ DEMANAVA CCOO?

  • Actualització Acord condicions/conveni per adaptació normativa i aplicació ja al període vacacional 2022
  • Abonament quantia corresponent als festius durant els últims 4 anys: 2018 al 2021

CCOO des de principis d’any ho ha estat reclamat en diverses instàncies que no han estat contestades. Per aquest motiu des dels serveis jurídics de CCOO, s’han interposat diversos recursos contenciosos administratius.

Amb la voluntat d’arribar a acords i intentar no judicialitzar més el tema, CCOO a la darrera Mesa de Negociació del conveni del mes de novembre de l’any passat va sol·licitar tractar la problemàtica a l’ordre del dia.

Malauradament, Recursos Humans no és del mateix parer i manifesta que el gruix de la reclamació afecta la policia municipal i que com actualment ja hi ha diversos recursos i contenciosos interposats, la postura municipal és esperar a la resolució judicial per donar resposta.

Respecte a la resta de casos que puguin existir, que no siguin de policia, s’analitzarà l’afectació. També comenta que atès que s’ha de negociar un nou acord/conveni cal esperar a tenir-lo per incorporar nous temes.


Que no ens vinguin amb sopars de duro. Les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem són clares i contundents en els seus pronunciaments i volem la seva aplicació ja!

Per deixar de pagar els incentius de la jubilació anticipada i la productivitat per servei actiu prolongat només ha calgut una sentència!