Augments salarials 2023

En la nòmina d’aquest mes, ja hem tingut aquest augment salarial. L’augment és fruit de l’acord signat entre els sindicats amb representació a la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques i el Govern de l’estat i contempla un increment salarial acumulat que pot arribar al 9,8% en tres anys (2022-2024).

L’acord diu textualment:

Les retribucions del personal al servei del sector públic no poden experimentar un increment global superior al 2,5% respecte de les vigents el 31 de desembre de 2022, en termes d´homogeneïtat per als dos períodes de la comparació.

Addicionalment al punt anterior, s’aplicaran altres increments retributius de caràcter consolidable i retroactius amb efectes des de l’1 de gener de 2023 (s’haurien d’abonar a la nòmina d´octubre):

Vinculat a l’Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)

+0,5%: si la suma de l’IPCA de l´any 2022 i de l’IPCA avançat del mes de setembre del 2023 és superior al 6%.

Vinculat al Producto Interior Bruto (PIB)

+0,5%: si l’increment del PIB és igual o superior a l’estimat pel Govern inclòs en els PGE 2023.

L’article 19.7 indica que “es podran realitzar adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest”.

NOTA: entre altres coses, això permet realitzar valoracions de llocs de treball tot i que suposin un augment retributiu superior al fixat pel 2023. De fet, la mateixa llei, en la seva introducció, diu: “sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos… mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional”.

Aumento De Sueldo

Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2023:    https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128