Assegurança nòmina

Assegurança de defensa jurídica ARAG

En què consisteix aquest tipus d’assegurança?

Prestar als assegurats els serveis d’assistència extrajudicial i a fer-se càrrec de les despeses en què puguin incórrer els mateixos, a conseqüència de la seva intervenció en un procediment judicial, administratiu, arbitral o mediació, derivats de la cobertura de l’assegurança. També pot ser objecte de l’assegurança la prestació de determinats serveis o el pagament d’aquests, relacionats amb les cobertures de la pòlissa.

Què s’assegura?

 • Assistència Jurídica Telefònica
 • Defensa Responsabilitat Penal
 • Reclamació extracontractual de danys corporals
 • Subsidi per suspensió temporal d’ocupació i sou.

Quina és la suma assegurada?

 • Suma assegurat defensa jurídica: 6.000€ (Lletrat de lliure elecció 3.000 euros).
 • Subsidi: 2.400 euros mes màxim 12 mesos

Quins costos s’assumeixen?

 • Les taxes, drets i costes judicials derivades de la tramitació dels procediments coberts.
 • Els honoraris de professionals intervinents (advocats, perits, procuradors)
 • Despeses notarials i d’atorgament de poders
 • Constitució de fiances.

Què no està assegurat?

 • Les indemnitzacions i els seus interessos, les multes i les sancions que se li imposin a l’assegurat.
 • Els impostos i altres pagaments de caràcter fiscal.
 • Les despeses procedents d’una acumulació o reconvenció judicial referida a matèries no compreses en les garanties de l’assegurança.

Pots descarregar la fitxa de recollida de dades aquí:

Coneix l’assegurança detalladament aquí:

Llistat de telèfons d’Atlantis a tot el territori i correu electrònic aquí:

Llistat telèfons Atlantis