Convenio Collectvo de de Elaboración y Venta de Pastelería, Confitería y Repostería de Lleida

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2012 - 31/12/2013

Duración: DOS AÑOS

Publicación:

2013/03/20

Ámbito: PROVINCIAL
Área: LLEIDA
Código: 25000125011994
Actualizacion: 2013/03/20 -
Convenio Collectvo de de Elaboración y Venta de Pastelería, Confitería y Repostería de Lleida de ámbito Provincial. Última actualización a: 2013/03/20. Vigencia de: 01/01/2012 a 31/12/2013. Duración Dos Años. Última publicación en del tipo:

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 45 – Dimecres, 20 de març de 2013)

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 1. Àmbit territorial

Article 2. Àmbit funcional

Article 3. Àmbit personal

Article 4. Àmbit temporal

Article 5. Denúncia i revisió del Conveni

Article 6. Compensació, absorció i condicions més beneficioses

Article 7. Comissió paritària

CAPÍTOL II. Classificació i definició del personal

Article 8. Classificació del personal al servei de l’empresa

CAPÍTOL III. Règim retributiu

Article 9. Estructura salarial

Article 10. Antiguitat consolidada

Article 11. Complements de venciment periòdic superior al mes

Article 12.Complement de treball nocturn

Article 13. Paga de beneficis

Article 14. Hores extraordinàries

CAPÍTOL IV. Jornada, vacances, cessaments voluntaris, permisos, llicències

Article 15. Jornada

Article 16. Vacances

Article 17. Cessaments voluntaris

Article 18. Permisos i llicències

CAPÍTOL V. Règim asistencial

Article 19. Baixes per accident de treball o malaltia professional

Article 20. Indemnització per malaltia o accident de treball

Article 21 Indemnització en cas de mort o invalidesa permanent total per a la professió habitual o absoluta per a tota mena de treball, derivada d’accident laboral o no laboral i malaltia professional (la gran invalidesa s’assimilarà la invalidesa absoluta).

Article 22. Indemnització per jubilació

Article 23. Jubilació

CAPÍTOL VI. Drets sindicals

Article 24

CAPÍTOL VII. Faltes, sancions i procediment sancionador

Article 26. Faltes

Article 27. Prescripció de les faltes

Article 28. Sancions

Article 29. Procediment sancionador

CAPÍTOL VIII. Altres acords

Article 30. Roba de treball

Article 31. Període de prova.

Article 32. Polivalència

Article 33. Contractació

Article 34. Cànon sindical

Article 35. Dret supletori

CLÀUSULES ADDICIONALS.

ANNEX I.- Seguretat i higiene i salut laboral.

ANNEX I.- Taula salarial per l’any 2012, vigència 1 de gener de 2012 a 31 de desembre de 2012.

ANNEX II.- Taula salarial per l’any 2013, vigència 1 de gener de 2013 a 31 de desembre de 2013.

MODIFICACIÓN (BOP Número 234 – Dijous, 19 de desembre de 2013)

ACUERDO (BOP Número 21 – Dilluns, 2 de febrer de 2015)

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 45 – Dimecres, 20 de març de 2013)

.

Resolució de 13 de març de 2013 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida, per als anys 2012 a 2013 (Codi de Conveni 250000125011994).

.

  Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida, per als anys 2012 a 2013, subscrit per les parts negociadores el dia 25 de febrer de 2013, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres normes d’aplicació.

  RESOLC

.

  1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida, per als anys 2012 a 2013 (Codi de Conveni 250000125011994), al Registre de Convenis dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Lleida.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

.

  Lleida, 13 de març de 2013

  El director dels Serveis Territorials, Octavi Miarnau i Roca

.

.

.

CONVENI COL·LECTIU D’ÀMBIT PROVINCIAL PER A LES ACTIVITATS D’ELABORACIÓ I VENDA DE PASTISSERIA, CONFITERIA I REBOSTERIA DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA. Vigència, 1 de gener de 2012 a 31 de desembre de 2013.

.

CAPÍTOL I. Disposicions generals

.

Article 1. Àmbit territorial

.

  Aquest Conveni serà aplicable a tots els centres de treball ubicats a la província de Lleida.

  Així mateix, l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni queda obert a qualsevol adhesió per part dels empresaris, empresàries, treballadors i treballadores d’altres províncies a través de les seves representacions legals.

  Les parts signants es declaren favorables a impulsar un Conveni Col·lectiu en l’àmbit de Catalunya, sempre que participin en la Comissió Negociadora del mateix i, en tot cas, es respectin les peculiaritats de les províncies o comarques.

.

.

Article 2. Àmbit funcional

.

  Els acords d’aquest Conveni seran aplicables a les empreses que es dediquin a l’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria dins de la província de Lleida, independentment del domicili social d’aquestes o dels seus titulars.

  En el cas que el Conveni Col·lectiu de Catalunya per a les activitats de Bombons i Xocolates recollís en el seu àmbit territorial la província de Lleida, automàticament quedarien excloses d’aquest Conveni.

.

.

Article 3. Àmbit personal

.

  Queden inclosos dins l’àmbit d’aquest Conveni tots els treballadors i treballadores de les empreses afectades pel mateix, excepte els exclosos o afectats en les seves relacions laborals especials per disposicions legals de caràcter general.

.

.

Article 4. Àmbit temporal

.

  Amb independència de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o BOP corresponent, el present Conveni iniciarà la seva vigència l’1 de gener de 2012, amb una durada de dos (2) anys per al període comprès entre la data esmentada i el 31 de desembre de 2013.

  A la finalització d’aquest Conveni, i mentre no se’n negociï un de nou, quedaran vigents amb el mateix contingut que en el Conveni anterior tant les clàusules normatives com les obligacionals.

.

.

Article 5. Denúncia i revisió del Conveni

.

  La denúncia del present Conveni haurà de realitzar-se, almenys, amb dos mesos d’antelació al seu acabament o pròrrogues en curs. Si les parts no el denuncien, es prorrogarà d’any en any per tàcita reconducció.

  Haurà de fer-se per escrit i adreçada al gremi i associació d’empresaris del sector o als sindicats de treballadors i treballadores degudament legitimats. Així mateix, s’haurà de comunicar al Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació de Treball de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya.

.

.

.

Article 6. Compensació, absorció i condicions més beneficioses

.

  Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i per a la seva aplicació seran considerades globalment.

  Totes les millores econòmiques i de treball que s’implantin en virtut del present Conveni seran compensables i absorbibles amb les millores i augments que existeixin en cada empresa, exceptuant el de l’antiguitat consolidada.

  Les disposicions legals que en un futur suposin una variació econòmica en tots o alguns dels conceptes retributius existents o que suposin la creació d’altres de nous, únicament tindran eficàcia pràctica quan considerades en la seva totalitat superin el nivell d’aquest Conveni. En cas contrari, es consideraran absorbides per les millores pactades.

  Es respectaran les garanties personals que, en concepte de percepcions de qualsevol classe en el seu conjunt, siguin més beneficioses que les fixades en el present Conveni, mantenint-se estrictament ad personam.

  Pel que fa a la resta, les condicions gaudides pels treballadors i treballadores s’entendran unificades per les normes d’aquest Conveni.

.

.

Article 7. Comissió paritària

.

  A la publicació d’aquest Conveni, es crearà una Comissió Paritària del Conveni, com a òrgan d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.

  Les funcions d’aquesta Comissió seran les següents:

.

  a) Interpretació del text del Conveni

  b) Arbitratge de les qüestions sotmeses a la seva consideració per les parts o en els supòsits previstos concretament en el present Conveni

  c) Vigilància del compliment dels pactes

  d) Estudi de l’avaluació de les relacions entre les parts contractants

  e) Aquelles altres activitats que tendeixin a la major eficàcia de les relacions entre les parts La Comissió estarà composta per un total de vuit membres, quatre en representació de la part social i quatre en representació de la part empresarial

.

  Les parts signats del present Conveni han de donar compte a la Comissió Paritària d’aquells dubtes, discrepàncies i conflictes que es puguin produir com a conseqüència de la interpretació del Conveni, a fi que aquesta Comissió emeti dictamen o actuï de forma reglamentària.

  Les resolucions de la Comissió Paritària hauran de ser emeses als sol·licitants en un termini màxim de 15 dies a partir de la data de la seva recepció o consulta.

  S’estableix com a domicili de la Comissió Paritària el de la Confederació Empresarial de Lleida (COELL), amb seu a Lleida, a la rambla Ferran, 32, CP 25007.

.

.

CAPÍTOL II. Classificació i definició del personal

.

Article 8. Classificació del personal al servei de l’empresa

.

  Les classificacions del personal d’aquest Conveni són merament enunciatives i no suposen l’obligació de tenir previstos tots els grups enunciats, com tampoc les categories professionals en què es divideixen, si les necessitats i el volum de l’empresa no ho requereixen.

  El personal que presti els seus serveis a l’empresa es classificarà tenint en compte les funcions que realitza en un dels següents grups:

.

  GRUP I. Personal Administratiu.

  GRUP II. Personal Mercantil.

  GRUP III. Personal d’Obrador.

.

  GRUP I. Personal administratiu

.

  - Oficial de 1a administratiu o administrativa És l’empleat o l’empleada amb un servei determinat al seu càrrec que, amb iniciativa i responsabilitat restringida, amb empleats o empleades o sense a les seves ordres, executa les següents tasques: funcions de cobrament i pagament, dependent directament d’un caixer o cap desenvolupant la seva feina com a ajudant o ajudanta, o auxiliar d’aquest o aquesta, sense tenir signatura ni fiança; factures i càlculs d’aquestes, sempre que sigui responsable d’aquesta missió, càlcul d’estadístic, transcripció dels comptes corrents, diari, major, corresponsals, redacció de correspondència amb iniciativa pròpia, liquidacions i càlculs de les nòmines, de salari, sous i operacions anàlogues. S’inclou en aquesta categoria els taquimecanògrafs o les taquimecanògrafes en un idioma estranger.

  - Oficial de 2a administratiu o administrativa És l’empleat o l’empleada amb iniciativa restringida i amb subordinació a un cap, o a oficials de primera si n’hi hagués, que efectua operacions auxiliars de comptabilitat i coadjuvants de les mateixes, organització d’arxius i fitxers, correspondència sense iniciativa i la resta de treballs semblants. En aquesta categoria s’inclouran els taquimecanògrafs i les taquimecanògrafes en idioma espanyol.

  - Auxiliar administratiu o administrativa És l’empleat o l’empleada que, sense iniciativa pròpia, es dedica dins de l’oficina a operacions elementals administratives i en general a les purament mecàniques i inherents al treball. Aquesta categoria integra els telefonistes i mecanògrafs i mecanògrafes.

.

  GRUP II. Personal mercantil

.

  - Dependent o dependenta És el treballador o la treballadora que efectua les vendes dels productes que elaboren a l’obrador, mirant de conservar-los amb la netedat necessària per al seu perfecte estat higiènic i de presentació i atendre totes les funcions derivades de la seva missió.

  - Xofer de repartiment És el treballador o la treballadora que, tenint el seu càrrec un vehicle d’empresa, distribueix els productes elaborats a l’obrador, des del lloc de fabricació fins a les sucursals i despatxos, i que cobra, si escau, l’import dels articles transportats si així es determina.

  - Ajudant o Ajudanta És el treballador o la treballadora que ajuda en la realització de les tasques encomanades als oficials de 1a i de 2a, i que està capacitat per substituir aquests últims en cas d’absències, mentre duri la seva situació laboral en aquesta categoria.

  - Mosso especialitzat o Mossa especialitzada És el treballador o la treballadora que té al seu càrrec la realització de funcions completes i determinades que, no constituint pròpiament ofici, exigeixen no obstant això una certa pràctica, especialitat o atenció.

  - Mosso o Mossa neteja És el treballador o la treballadora que s’ocupa de la neteja del centre de treball i les seves dependències.

.

  GRUP III. Personal d’obrador

.

  - Mestre o Mestra d’obrador És el treballador o la treballadora que, procedint de categoria inferior, posseeix els coneixements tècnics de fabricació en les seves respectives fases, i té per missió conèixer i interpretar les fórmules i les anàlisis de productes, facilitar les dades de despeses de mà d’obra, primeres matèries, avançaments i pressupostos, especificant detalladament els cicles d’elaboració. Haurà de posseir iniciativa i sentit artístic, si escau, per a la bona presentació dels articles que elabori, un profund coneixement de les màquines emprades, i serà responsable davant de l’empresa de tota anomalia, tant en la maquinària com en la producció.

  - Oficial de 1a És el treballador o la treballadora que executa amb iniciativa i responsabilitat totes o algunes tasques pròpies del mateix, amb productivitat i amb resultats correctes, amb coneixement de les màquines i els estris que té al seu càrrec per tenir cura de la seva normal eficiència, greixat i conservació. Ha de posar en coneixement dels seus superiors qualsevol desperfecte que observi i que pugui disminuir la producció.

  - Oficial de 2a És el treballador/a que, sense arribar a la perfecció exigida per als oficials de 1a, executa les tasques abans definides amb la correcció i l’eficàcia suficients.

  -Ajudant o Ajudanta És el treballador o la treballadora que ajuda en la realització de les tasques encomanades als oficials de 1a i de 2a, i que està capacitat per substituir-los en cas d’absències, mentre duri la seva situació laboral en aquesta categoria.

  - Auxiliar És el treballador o la treballadora que té el seu càrrec la realització de funcions completes i determinades que, no constituint pròpiament ofici, exigeixen no obstant això una certa pràctica, especialitat o atenció.

  - Peó de neteja És el treballador o la treballadora que s’ocupa de la neteja del centre de treball i les seves dependències.

.

.

CAPÍTOL III. Règim retributiu

.

Article 9. Estructura salarial

.

  El sistema retributiu s’estructura en els següents conceptes:

.

  A) Increment salarial Per a l’any 2012, l’increment salarial serà del 0,20 % respecte les taules salarials vigents a 31 de desembre de 2011, els imports del qual figuren incrementats a la taula salarial annexa I d’aquest Conveni col·lectiu.

  Per a l’any 2013, l’increment salarial serà del 0,50% respecte les taules salarials que figuren a l’Annex I del present Conveni, els imports dels quals figuren incrementats a la taula salarial annexa I del present Conveni.

  B) Salari Base Serà el que sota aquest títol figura a l’annex I del present Conveni.

  C) Plus Conveni Es recull també a l’annex I del Conveni i compensa els conceptes de puntualitat, assistència, permanència en el treball i estímul a la producció. Es meritarà per dies naturals i tindrà també la consideració d’absorbible i compensable amb qualsevol classe d’augment salarial que s’origini per normativa legal o reglamentària.

.

.

Article 10. Antiguitat consolidada

.

  A) Havent quedat suprimit el concepte tradicional d’antiguitat en el Conveni firmat per als anys 1997-1998, a partir del mateix va quedar consolidada la quantitat abonada per les empreses de l’anterior complement d’antiguitat, a banda de l’increment de la proporcionalitat del trienni que corresponia al moment de la signatura del Conveni per als anys 1997-1998

  B) En aquest sentit, el personal afectat no meritarà noves quanties ni trams derivats de l’antic complement d’antiguitat i el personal de nova entrada no percebrà cap quantitat per aquest concepte

  C) Aquest concepte d’antiguitat consolidada no serà ni absorbible ni compensable en cap cas, i es veurà incrementat en el mateix percentatge que es reguli en els futurs convenis col·lectius amb caràcter sine die

.

.

Article 11. Complements de venciment periòdic superior al mes

.

  Els mesos de juliol i desembre, les empreses abonaran als seus treballadors i treballadores una gratificació corresponent a trenta dies de salari base, plus Conveni i antiguitat consolidada. Aquest abonament tindrà lloc dins la primera quinzena dels mesos de juliol i desembre.

  El personal que ingressi o cessi durant l’any, tindrà dret a percebre les gratificacions en proporció al mateix temps realment treballat. A aquest efecte s’entén la fracció de quinze dies treballats en el mateix mes com a mes complet.

.

.

Article 12.Complement de treball nocturn

.

  Tots els treballs que es realitzin entre les 21.00 hores i les 6.00 hores tindran un recàrrec del 25% sobre el seu salari real.

.

.

Article 13. Paga de beneficis

.

  Les empreses abonaran als seus treballadors i treballadores en concepte de participació en beneficis, el que s’estableix la taula salarial annexa del respectiu any, l’import de la qual mai serà inferior al 9% del salari base anual, gratificacions i antiguitat consolidada, si n’hi hagués. Es farà efectiva dins el període comprès entre el dia 1 i el dia 30 de març de l’any següent, i l’empresa pot prorratejar-la en dotzenes parts.

.

.

.

Article 14. Hores extraordinàries

.

  Atesa l’índole especial de les empreses artesanes del sector, en les vigílies de les festes tradicionals podran ampliar la jornada laboral en dos hores cada setmana, amb un màxim de set al mes i de vuitanta a l’any.

  Es podran efectuar treballs en hores extraordinàries sempre que siguin necessàries, i s’abonaran amb el recàrrec del 75% sobre el salari que correspon a cada hora ordinària, conforme a la fórmula que consta a l’annex del respectiu any.

  Quant a les hores estructurals, s’atendrà allò que disposa la legislació vigent.

.

.

CAPÍTOL IV. Jornada, vacances, cessaments voluntaris, permisos, llicències

.

Article 15. Jornada

.

  Durant la vigència del present Conveni, la jornada laboral serà de 1.816 hores anuals de treball, repartides en cinc dies laborables i en la del diumenge de 6 hores continuades.

  Durant la jornada laboral, es gaudirà d’un descans de vint minuts per prendre aliments (entrepà), a càrrec de l’empresa.

  En els festius no recuperables es treballaran sis hores, les quals s’abonaran totes com a hores extraordinàries. En el cas que no es percebin, es compensaran amb un dia de descans.

  Si durant la vigència d’aquest Conveni la jornada laboral sofrís modificacions per via legislativa o reglamentària, s’aplicarà la mateixa en el percentatge que correspongui.

.

.

Article 16. Vacances

.

  Tot el personal, independentment de la seva categoria, que presti els seus serveis en l’àmbit funcional d’aquest Conveni, gaudirà d’un mes de vacances, segons el calendari que s’elaborarà entre les empreses i els seus treballadors i treballadores que comprendrà de l’1 d’abril al 30 de setembre.

  Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball previst a l’article 48.4 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació de l’esmentat precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin, previ pacte entre empresa i treballador o treballadora.

  S’abonaran el dia anterior al seu començament i comprendran els conceptes de salari base, plus Conveni, antiguitat consolidada i plus de nocturnitat, en el cas que sigui procedent.

.

.

Article 17. Cessaments voluntaris

.

  Els cessaments del personal hauran de notificar-se a l’empresa amb quinze dies d’antelació i per escrit. En cas contrari, es descomptarà de la liquidació l’import de tants dies com hagi omès de preavís.

  Als treballadors i treballadores que cessin voluntàriament i hagin complert el tràmit anterior, l’empresa tindrà l’obligació de lliurar-los la proposta de liquidació amb dos dies d’antelació a la data del cessament i, passats aquests, les empreses estaran obligades a satisfer aquesta liquidació. En cas contrari i si se sobrepassa aquest termini, s’abonaran les quantitats resultants amb un increment del 10%.

.

.

Article 18. Permisos i llicències

.

  Els treballadors i treballadores tindran dret als permisos retribuïts per raó de salari base, plus Conveni i antiguitat en els següents supòsits:

.

  a) De dos a cinc dies naturals, en funció de si ha d’efectuar o no desplaçament fora del lloc de la seva residència, en el cas de mort de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

  b) De quatre a cinc dies, en cas de malaltia greu de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat així com per naixement d’un fill o una filla

  c) De 20 dies naturals en cas de matrimoni

  d) Per visita mèdica, justificant-la degudament i pel temps que aquesta duri

  e) Es concedirà el permís necessari per assistir a l’examen de conduir

  f) Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s’hagi de realitzar dins la jornada de treball

  g) En els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se de la feina durant una hora.

  Així mateix tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari

  h) Quant a la concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de jornada s’estarà al que disposa l’article 37 apartat 6 de l’Estatut dels Treballadors

  i) Les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple. La dona, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal de mitja hora amb la mateixa finalitat

  j) Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de vuit anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari, entre, almenys, una vuitena part i un màxim de la meitat de la durada de la jornada. Té el mateix dret, el treballador que necessiti encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat i afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no exerceixi activitat retribuïda. Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa

  k) La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, per fer efectiu la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que s’utilitzin en l’empresa

  l) Per a tot allò que no es preveu en aquest article, s’atendrà el que disposa la legislació vigent

.

.

CAPÍTOL V. Règim asistencial

.

Article 19. Baixes per accident de treball o malaltia professional

.

  En cas de d’accident laboral o malaltia professional, degudament acreditat per la Seguretat Social o Mútua d’Accident de treball, les empreses abonaran als treballadors i les treballadores la diferència de l’import entre la quantitat percebuda en concepte d’indemnització econòmica per accident de treball i malaltia professional i el 100% del total de la base de cotització per accident, però sense obligació de cobrir cap període de carència i fins a un màxim de sis mesos.

.

.

Article 20. Indemnització per malaltia o accident de treball

.

  El treballador o la treballadora que acrediti un any d’antiguitat a l’empresa, si es mor a causa de malaltia o accident de treball, causarà a favor del cònjuge, o parella de fet acreditada d’acord amb la normativa legal aplicable i, si no n’hi ha, es regirà per la successió intestada, limitada a ascendents i descendents, el dret a la percepció de dos mesos del salari fixat en aquest Conveni i la remuneració voluntària en cas que n’hi hagi.

  S’exceptua d’aquesta indemnització el treballador o la treballadora que es troba en situació de pròrroga d’incapacitat.

.

.

Article 21 Indemnització en cas de mort o invalidesa permanent total per a la professió habitual o absoluta per a tota mena de treball, derivada d’accident laboral o no laboral i malaltia professional (la gran invalidesa s’assimilarà la invalidesa absoluta).

.

  Amb independència de les prestacions obligatòries de la Seguretat Social que procedeixin, les empreses, mitjançant la concertació d’una pòlissa de cobertura amb una entitat asseguradora, garantiran als treballadors i treballadores o, si escau, als seus hereus i per als supòsits que s’especifiquen, les següents indemnitzacions:

.

  - Mort del treballador o treballadora: L’empresa o l’entitat asseguradora, si escau, abonarà als hereus del treballador o treballadora o, si no n’hi ha, a la persona que ell mateix hagi designat, la quantitat de 9.500,00. euros.

  - Invalidesa permanent total per a la professió habitual. Es pagarà al treballador o treballadora la quantitat de 12.500,00. euros – Invalidesa permanent i absoluta per a tota mena de treball o gran invalidesa: s’abonarà al treballador o treballadora la quantitat de 12.500,00. euros.

.

.

Article 22. Indemnització per jubilació

.

  El treballador o treballadora que en fer els 65 anys sol·liciti la jubilació i tingui una antiguitat mínima de 10 anys a l’empresa, serà compensat amb una quantitat, en concepte de premi, equivalent a 50 dies de salari base, plus Conveni i retribució voluntària, en cas que n’hi hagi.

.

.

Article 23. Jubilació

.

  Es reconeixen dues classes de jubilació com a mesures de foment de l’ocupació:

.

  a) Jubilació forçosa: com a política de foment d’ocupació i per necessitats del mercat de treball en el sector, s’estableix la jubilació forçosa als seixanta-cinc anys d’edat, excepte pacte individual en contrari, dels treballadors que tinguin cobert el període mínim legal de carència per obtenir-la

  b) Jubilació anticipada: s’atendrà al que disposa la legislació vigent en cada moment

.

.

CAPÍTOL VI. Drets sindicals

.

Article 24

.

  Tots els delegats de personal gaudiran de trenta hores retribuïdes al mes, si només n’hi ha un a l’empresa.

  En el cas que n’hi hagi més d’un i en empreses de fins a cent treballadors o treballadores, gaudiran de quinze hores cadascun, que seran acumulables tant en aquest tipus d’empreses com en aquelles que per nombre de treballadors o treballadores de plantilla correspongui a cada delegat/membre del Comitè d’Empresa un crèdit horari superior.

  Es facilitarà la feina de les Seccions Sindicals i dels delegats sindicals, per a la informació i el cobrament de quotes.

  En totes les empreses on hi hagi més de deu treballadors o treballadores, es posarà a disposició d’aquests, un tauler d’anuncis per a ús tant del Delegat o Delegada de Personal com del responsable de la Secció Sindical corresponent.

  Les Seccions Sindicals tenen dret a sis dies no retribuïts a l’any per assistir a conferències, congressos, etc.

  En compliment del que preveu la LOLS (Llei Orgànica de Llibertat Sindical, de 2 d’agost de 1985), les empreses retindran la quota sindical dels salaris d’aquells treballadors i treballadores que voluntàriament ho sol·licitin.

.

.

CAPÍTOL VII. Faltes, sancions i procediment sancionador

.

Article 26. Faltes

.

  Les faltes comeses pels treballadors o treballadores al servei de les empreses regulades per aquest acord marc es classificaran d’acord amb la seva importància en: lleus, greus i molt greus.

  1. Faltes lleus Són faltes lleus les de puntualitat, les discussions violentes amb els companys de treball, les faltes de netedat i neteja, no comunicar amb antelació, podent fer-ho, la falta d’assistència al treball i qualsevol una altra de natura anàloga.

  S’entén per falta de puntualitat el retard de més de cinc vegades a l’entrada al treball o si el total dels retards totalitzen més de trenta minuts al mes.

  2. Faltes greus Són faltes greus les comeses contra la disciplina del treball o contra el respecte degut a superiors, companys i subordinats, simular la presència d’un altre treballador o treballadora firmant o fitxant per ell, absentar-se del treball sense llicència o permís dins la jornada laboral, fingir malaltia o demanar permís al·legant causes no existents, la inobservança de les mesures de seguretat i higiene en el treball, i, en general, les reincidències en faltes lleus dins el termini de dos mesos i aquelles de característiques anàlogues a les enumerades.

  3. Faltes molt greus Són faltes molt greus el frau, furt o robatori, tant a l’empresa com als companys de treball, els maltractaments de paraula i obra o la falta de respecte i consideració als caps o als seus familiars i als companys de treball o subordinats, la violació de secrets de l’empresa, l’embriaguesa habitual, assetjament sexual i la reincidència en faltes greus dins el termini d’un any.

.

.

Article 27. Prescripció de les faltes

.

  Les faltes lleus prescriuran als deu dies, les greus als vint dies, i les molt greus als seixanta dies a partir de la data en què l’empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en tot cas, als sis mesos d’haver-se comès.

.

.

Article 28. Sancions

.

  Les sancions que procedirà imposar en cada cas, segons les faltes comeses, seran les següents:

.

  1. Faltes lleus Amonestació verbal, amonestació escrita o suspensió durant un dia de treball i sou.

  2. Faltes greus Suspensió d’ocupació i sou de dos a cinc dies i inhabilitació per termini inferior a quatre anys per passar a la categoria superior.

  3. Faltes molt greus Pèrdua temporal o definitiva de la categoria, suspensió d’ocupació i sou per més de quinze dies fins a seixanta, i acomiadament.

  Les sancions que puguin imposar-se s’entenen sense perjudici de passar el tant de culpa als Tribunals, quan la falta comesa pugui constituir delicte, o donar-ne compte a les autoritats governatives si és procedent.

.

.

Article 29. Procediment sancionador

.

  1. Contra les sancions greus i molt greus que siguin imposades al treballador o a la treballadora, aquest té dret a recórrer-les davant dels Jutjats Socials, prèvia la conciliació obligatòria davant de l’organisme corresponent.

  2. Les sancions per suspensió d’ocupació i sou s’imposaran amb reserva del període de compliment de les mateixes, i, en el supòsit que el treballador o al treballadora les recorri davant dels Jutjats Socials, no es compliran fins que aquests dictin sentència i d’acord amb els termes de la mateixa.

.

.

CAPÍTOL VIII. Altres acords

.

Article 30. Roba de treball

.

  Les empreses lliuraran al personal la següent roba de treball:

  - Obrador: dos pantalons, dos jaquetes i sis davantals, amb durada d’un any.

  - Dependència mercantil: dos bates a l’any.

  En cas de deterioració, s’haurà de reposar la roba.

.

.

Article 31. Període de prova.

.

  Tot ingrés a l’empresa es realitzarà a títol de prova. Aquest període es delimitarà de la següent forma:

.

  a) Personal tècnic: 2 mesos

  b) Personal administratiu: 1 mes

  c) Personal mercantil: 1 mes

  d) Personal profesional: 1 mes

  e) Personal subaltern: 1 mes

.

  Transcorregut aquest període, sense denúncia de les parts, el treballador o la treballadora continuarà a l’empresa, d’acord amb les condicions que s’estipulen en el present Conveni.

.

.

Article 32. Polivalència

.

  A més a més de les funcions pròpies que determina la categoria del personal de neteja, aquests treballadors i treballadores ajudaran en les feines d’obrador que no necessitin capacitació especial.

.

.

Article 33. Contractació

.

  Es podran aplicar aquelles les modalitats contractuals que prevegi la normativa legal aplicable.

.

.

Article 34. Cànon sindical

.

  D’acord amb l’article 11 de la LOLS, l’empresa descomptarà en concepte de cànon de negociació la quantitat de 24,04 euros, respectant-se en tot cas la voluntat individual del treballador o treballadora que haurà de complimentar per escrit, prèviament al descompte, en un formulari que a aquest efecte es repartirà, en el termini d’un mes a partir de la publicació al DOGC. Aquestes quantitats recaptades es repartiran proporcionalment entre les centrals sindicals signants del present Conveni.

.

.

Article 35. Dret supletori

.

  En tot el no està previst en aquest Conveni, s’atendrà allò que disposa el Conveni Marc Estatal de Pastisseria, Confiteria, Rebosteria i Plats Cuinats, a la Llei de l’Estatut dels Treballadors i resta de disposicions legals aplicables.

  Pel que fa a les normes de Seguretat i Higiene, les parts es remeten al que preveu la Llei de prevenció de riscos laborals de seguretat i higiene en el treball i Normes concordants vigents.

.

.

CLÀUSULES ADDICIONALS.

.

  Primera. Els empresaris entenen i defensen els arguments ètics i morals de la petició dels treballadors i treballadores de sol·licitar dels organismes oficials de l’Estat la jubilació als 60 anys, per evitar l’eterització en la vida laboral i promocionar la creació de nous llocs de treball.

.

  Segona. Les empreses, per mediació del Gremi de Pastissers de Lleida, així com de l’Associació Provincial d’Empresaris de Pastisseria de Lleida, sol·licitaran bianualment al Gabinet Tècnic de Seguretat i Higiene el reconeixement mèdic de tots els seus treballadors i treballadores.

.

  Tercera. Declaració antidiscriminatòria. Aquest Conveni s’assenta sobre la no-discriminació per raó de sexe, religió, color, raça, ideologia política o sindical, estat civil, etc. en cap aspecte de la relació laboral, com salari, lloc de treball, categoria o qualsevol altre concepte que es prevegi tant en aquest Conveni com en la normativa general.

.

  Quarta. S’incorpora expressament al text del present Conveni col·lectiu amb la finalitat de garantir la conciliació personal, familiar i vida laboral l’actual normativa reguladora de la matèria i en concret la relativa a la durada i distribució de la jornada de treball, els permisos retribuïts, per raons familiars, a la reducció de la jornada per tenir cura directa de fills o filles menors de vuit anys, per tenir cura directa de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que no es puguin valer per si sols i no tinguin cap activitat retribuïda, a la suspensió del contracte de treball amb dret a reserva del lloc de treball i a les excedències, d’acord amb el que disposa la Llei 39/1999, el RD 1251/2001, de 16 de novembre i la Llei Orgànica 3/2007, així com la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre de Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere.

.

  Cinquena. Litigis. Atès que la redacció del present Conveni Col·lectiu s’ha realitzat en versió catalana, aquesta serà l’única que haurà de tenir-se en compte en qualsevol litigi o interpretació, bé sigui en Comissió Paritària del Present Conveni o en organismes de diferents tipus.

  El present Conveni ha estat elaborat per la lliure manifestació de la voluntat de les parts, emesa per les seves respectives manifestacions i en prova de conformitat el firmen a Lleida el dia 25 de febrer de 2012.

.

  Sisena. Sotmetiment als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya.

  Les parts signants del present Conveni, en representació dels treballadors i treballadores i empreses incloses en el seu àmbit personal, pacten expressament el sotmetiment als procediments de Conciliació i Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, per la resolució dels conflictes laborals de caràcter col·lectiu o plural que puguin produir-se, així com els de caràcter individual no exclosos expressament de les competències del tribunal esmentat, com a tràmit processal previ obligatori a la via judicial, a l’efecte d’allò establert en els articles 63 i 154 del text refós de la Llei de procediment laboral (TRLPL).

  En particular manifesten la seva voluntat de sotmetre’s als procediments següents:

  - Conciliació, a través de les Delegacions Territorials del Tribunal Laboral de Catalunya, en qualsevol dels conflictes previstos anteriorment.

  - Mediació, davant la Comissió de Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

  - Conciliació sobre els serveis de manteniment en cas de vaga, davant la Delegació específica del TLC en aquesta matèria.

.

  Setena. Clàusula de submissió a l’acord interprofessional de Catalunya.

  Ambdues parts s’adhereixen a l’Acord Interprofessional de Catalunya subscrit, per la part empresarial, pels representants de Foment de Treball, i per la part social, pels representants de CCOO i d’UGT.

.

  Vuitena. Les parts signants del present Conveni es comprometen a vetllar, perquè en les empreses del sector s’apliquin mesures d’igualtat, corresponent per tant a la Comissió Paritària del mateix conèixer els conflictes que en matèria de gènere en puguin produir en les empreses, podent fins i tot referenciar i assessorar per la solució d’aquests conflictes a les empreses, als treballadors i treballadores i al Tribunal Laboral de Catalunya si això ho sol·liciten.

  Prèviament a la resolució de qualsevol conflicte en matèria d’igualtat, la Comissió Paritària del Conveni sol·licitarà informació i consulta a la representació legal dels treballadors i treballadores.

.

.

ANNEX I.- Seguretat i higiene i salut laboral.

.

  Principis Orientadors

  1. Constitueix un deure bàsic de l’empresari la protecció dels treballadors i treballadores en matèria de seguretat i higiene i salut laboral, com a responsable de l’organització del treball.

  2. Constitueix deure bàsic dels treballadors i treballadores la cooperació amb l’empresari en l’aplicació de les mesures de prevenció.

  3. Les disposicions legals i convencionals en matèria de seguretat i higiene i salut laboral al lloc de treball, han de ser compatibles amb la creació i desenvolupament de les PIME.

  4. La millora en la seguretat i higiene i salut laboral no ha de subordinar-se a consideracions de caràcter purament econòmic.

.

  Plans de prevenció a l’empresa:

  1. Obligacions de l’empresari.

  a) Criteris generals de prevenció

  Les empreses adoptaran les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i higiene i salut laboral dels treballadors i treballadores, incloses les activitats de prevenció dels riscos professionals d’informació i de formació, així com la correcta organització i mitjans necessaris per a tal fi. En funció d’això les polítiques preventives a nivell d’empresa es regiran pels següents principis generals de prevenció:

  - Evitar els riscos.

  - Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

  - Combatre els riscos en origen.

  - Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com la decisió dels equips de treball i mètodes de treball.

  - Tenir en compte l’evolució i possibilitats de la tècnica.

  - Substituir el que és perillós per allò que comporti poc o cap perill.

  - Planificar la prevenció buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals.

  - Les obligacions dels treballadors i treballadores en l’àmbit de la seguretat i higiene i de la salut laboral en el treball, no afectaran al principi de la responsabilitat de l’empresari.

  b) Aspectes específics dels plans de prevenció

  - Anàlisi i informació de llocs de treball: Com a criteri general en cada empresa o centre de treball, s’establiran sistemes de recollida d’informació sobre les característiques i condicions dels llocs de treball, dels riscos inherents i possibles patologies laborals associades, per poder així establir i desenvolupar més eficaçment les mesures preventives. Per a aquest fi s’establiran les metodologies més adequades a cada sector i empresa.

  - Agents físics, contaminants i químics i biològics: Sobre les màximes exposicions i concentracions de substàncies i agents nocius en l’ambient de treball, s’atendrà al que estableix la legislació vigent, en els TLV o altres pràctiques preventives acceptades tècnicament i científicament.

  - Protecció personal: Els equips de protecció personal i roba de treball que haurà de facilitar l’empresari gratuïtament hauran de ser adequats als riscos de què calgui protegir-se, sense suposar per si mateixos un risc addicional. Hauran de respondre a les condicions existents al lloc de treball, hauran de tenir en compte les exigències ergonòmiques i de salut del treballador o treballadora, així com adequar-se correctament al portador (3a Directiva específica 89/656/CEE, article 4.1).

  L’empresari informarà prèviament el treballador o a la treballadora dels riscos contra els quals protegeix el fet de portar l’equip de protecció individual (article 4.7 de la mateixa Directiva).

  - Riscos ambientals especialment nocius: En el cas que existeixin riscos que no es puguin eliminar a l’origen, ni reduir per vies complementàries, tot i aplicant tota la legislació al respecte, s’establirà en cada cas concret una reducció dels temps d’exposició.

  En cas de desacord de les parts implicades sobre si correspon o no aplicar aquest criteri, resoldrà l’autoritat laboral competent.

  - Ventilació: Els llocs de treball tancats disposaran d’aire sa en quantitat suficient. Si s’utilitzen instal·lacions de ventilació, aquestes hauran de mantenir-se en bon estat de funcionament i, si és necessari per a la salut dels treballadors i treballadores d’un sistema de control d’avaries. En tot cas s’evitaran els corrents d’aire molestosos.

  - Temperatures: La temperatura dels llocs de treball haurà de ser adequada a l’organisme humà durant el temps de treball, tenint en compte els mètodes de treball aplicats i les pressions físiques imposades als treballadors i treballadores.

  - Il·luminació: Els llocs de treball hauran de tenir, en la mesura que sigui possible, llum natural suficient i estar equipats amb una il·luminació artificial adequada per protegir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores. Els llocs de treball en què els treballadors i treballadores estiguin particularment exposats a riscos, en cas d’avaria de la il·luminació artificial, hauran de posseir una il·luminació de seguretat d’una intensitat suficient.

  - Terra, parets i teulades: El terra dels locals haurà d’estar lliure de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos; hauran de ser fixos, estables i no relliscosos.

  Els llocs de treball en què hi hagi llocs de treball hauran de comptar amb aïllament tèrmic suficient, d’acord amb el tipus de treball, empresa i l’activitat física dels treballadors i treballadores.

  L’accés a teulades fabricades amb materials que no ofereixin resistència suficient, o l’accés a aquelles que, tot i sent resistents, treballar-hi presenti un important risc d’accident, només podrà autoritzar-se quan es proporcionin equips adequats, perquè la feina es realitzi de manera segura.

  - Zones perilloses: Si en els llocs de treball hi ha zones de perill degudes a la naturalesa de la feina, amb risc de caiguda del treballador o treballadora, o risc de caiguda d’objectes, aquests llocs hauran d’estar equipats, en la mesura que sigui possible, amb dispositius que impedeixin que els treballadors i treballadores no autoritzats puguin penetrar-hi. S’haurà de prendre les mesures adequades per protegir els treballadors i treballadores que estiguin autoritzats a entrar a les zones de perill. Les zones de perill hauran d’estar senyalitzades de manera clara i visible.

  - Dimensions i volum d’aire dels locals: Els locals de treball hauran de tenir una superfície, una altura i un volum d’aire que permetin als treballadors i treballadores realitzar la seva feina sense risc per a la seguretat, la salut o el benestar.

  Les dimensions de la superfície no moblada del lloc de treball permetran la llibertat de moviments per desenvolupar les seves activitats. Si això no fos possible per raons inherents al lloc de treball, el treballador o treballadora haurà de disposar d’un altre espai lliure suficient en les proximitats del seu lloc de treball.

  - Senyalització: Aplicació obligatòria dels criteris establerts en el Reial Decret 1403/86 sobre normes de senyalització, les quals correspondran com a mínim als conceptes següents: senyals de seguretat, de prohibició, d’advertència, d’obligació i d’emergència.

  - Protecció contra incendis: Els llocs de treball hauran d’estar equipats amb dispositius adequats per combatre incendis i, si fos necessari, amb detectors contra incendis i sistemes d’alarma en funció de les característiques físiques i químiques de les substàncies existents, així com el nombre màxim de persones que puguin estar presents.

  Els dispositius no automàtics de lluita contra els incendis hauran de ser de fàcil accés i manipulació, hauran de senyalitzar-se conforme a les normes legals. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradora.

  A les dependències tècnicament considerades amb risc d’incendi o explosió, queda terminantment prohibit fumar o introduir llumins, encenedors o estris d’ignició. Aquesta prohibició s’indicarà amb cartells visibles a l’entrada i en els espais lliures de les parets d’aquestes dependències.

  - Pla d’evacuació: Les vies i sortides d’emergència hauran de romandre expedites i desembocar al més directament possible a l’exterior o a una zona de seguretat. En cas de perill, els possibles treballadors i treballadores hauran de poder evacuar tots els llocs de treball ràpidament i en condicions de màxima seguretat.

  Les portes d’emergència no hauran d’estar bloquejades i hauran d’obrir-se cap a l’exterior.

  Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de realitzar-se conforme a les normes legals establertes, i la senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradora.

  - Primers auxilis: Segons les dimensions dels locals o centres de treball, el tipus d’activitat amb risc que s’hi desenvolupi i/o la freqüència dels accidents, es determinarà la necessitat d’un o diversos locals de primers auxilis. Aquests hauran d’estar equipats amb les instal·lacions i el material indispensable, com a mínim una farmaciola completa, i ser de fàcil accés per a les lliteres. Hauran de senyalitzar-se segons les normes legals vigents.

  - Reconeixements mèdics: En els programes de prevenció d’accidents i malalties professionals que realitzin les empreses s’inclourà la realització de reconeixements mèdics específics en funció dels diversos riscos existents. Aquests reconeixements s’utilitzaran com a mecanismes preventius i per a la detecció precoç de les malalties professionals.

  c) Informació, consulta i participació dels treballadors i treballadores

  Les actuacions del Comitè de Seguretat i Higiene, Salut Laboral i el de vigilants de seguretat als centres de treball es realitzaran de forma coordinada amb els serveis de protecció i de prevenció pròpia o externs de les empreses, atès que és l’única manera d’aconseguir una acció preventiva i de protecció eficaç i integrada en l’organització formal del treball.

  Els treballadors i treballadores i els seus representants en el Comitè de Seguretat i Higiene i Salut Laboral o si escau el de vigilants de seguretat seran informats dels riscos per a la seva seguretat i la seva salut existents al centre de treball, llocs de treball i/o funció que desenvolupin així com de les mesures necessàries i els estudis o informes realitzats per reduir o suprimir aquests riscos.

  Igualment, seran informats dels accidents amb baixa o sense que s’hagin produït al centre de treball.

  Individualment tindran accés complet al seu expedient mèdic.

  Els empresaris tenen l’obligació d’informar-se dels progressos tècnics i ergonòmics relatius als riscos dels llocs de treball a les seves empreses, per organitzar els programes i actuacions de prevenció en les mateixes.

  La incorporació de noves tecnologies i les modificacions industrials substancials seran objecte de consulta amb els treballadors i treballadores i els seus representants en el Comitè de Seguretat i Higiene o el de vigilants de seguretat, en allò que s’ha relacionat amb les mesures de prevenció a adoptar.

  Els treballadors i treballadores i els seus representants que tinguin una funció específica en prevenció tindran dret a sol·licitar mesures preventives, formular propostes i col·laborar en els programes que en aquest sentit realitzi l’empresari.

  L’empresari procurarà que la informació sigui entesa al màxim pels treballadors i treballadores. En el cas de riscos ja identificats i avaluats la informació es facilitarà per escrit.

  En els casos de primera ocupació, canvi de lloc de treball o funció, que impliqui un risc desconegut per als treballadors i treballadores, aquests faran pràctiques i rebran formació adequada al costat d’una persona experimentada, per assimilar el mètode operatiu de treball i els possibles riscos que comporti.

  Els treballadors i treballadores i els seus representants en el Comitè de Seguretat i Higiene o el de vigilants de seguretat seran informats prèviament perquè puguin efectuar les propostes o aportacions que creguin convenients abans de variar-se algun respecte o element de la seva feina que afecti o innovi les condicions de seguretat i salut que s’estiguin aplicant.

  Igualment seran informats amb caràcter previ sobre la designació de treballadors o treballadores per als serveis de prevenció i protecció i sobre la determinació de mesures i material de protecció.

  d) Formació dels treballadors i treballadores

  La formació en matèria de seguretat i higiene i salut laboral dels treballadors i treballadores i els seus representants amb funció específica sobre la mateixa, anirà a càrrec de l’empresari, s’efectuarà durant el temps de treball i serà suficient i adequada per garantir la seguretat i la salut de cada treballador i treballadora.

  Les instruccions i informacions formatives es referiran especialment al lloc de treball o funció a desenvolupar, es revisaran periòdicament si és necessari i s’adaptaran a l’evolució dels riscos o a l’aparició d’altres de nous.

  En els supòsits de contractació amb terceres empreses, l’empresari de la principal informarà i donarà les instruccions pertinents als treballadors i treballadores de les contractades sobre els riscos que per a la salut i la seguretat puguin existir a la seva empresa, en relació amb el seu procés productiu.

  Els membres dels Comitès de Seguretat i Higiene i Salut Laboral i els vigilants de seguretat tindran dret a una formació adequada en els termes previstos en el primer paràgraf del present punt d). la qual podrà realitzar-se dins l’empresa o fora d’ella si així ho creu convenient el Comitè de Seguretat i Higiene i Salut Laboral. En ambdós casos les despeses derivades d’aquesta formació aniran a càrrec de l’empresa, un cop aquesta les hagi aprovat.

  Els Comitès de Seguretat i Higiene i Salut Laboral, així com els vigilants de seguretat determinaran les necessitats de formació en matèria de prevenció dels seus components, que seran exposades regularment a l’empresari d’acord amb el que estableix el punt anterior.

  Per assistir a les classes, cursos o seminaris corresponents, els Comitès de Seguretat i Higiene, Salut Laboral i els vigilants de seguretat, si escau, disposaran d’un crèdit d’hores al mes que podrà ser computable dins el que es preveu en l’apartat sisè, tercer punt, del present acord sobre seguretat i higiene.

  2. Obligacions dels treballadors i treballadores

  1) Competirà a cada treballador i treballadora vetllar, segons les seves possibilitats, per la seva seguretat i la seva salut, així com per les de les altres persones afectades, a causa dels seus actes o omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions del seu empresari.

  2) A fi d’assolir aquests objectius, els treballadors i treballadores, d’acord amb la seva formació i amb les instruccions de l’empresari, tenen l’obligació en particular de:

  a) Utilitzar correctament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i altres mitjans

  b) Utilitzar correctament l’equip de protecció individual a la seva disposició i, després de la seva utilització, col·locar-lo al seu lloc

  c) No posar fora de funcionament, ni canviar o desplaçar arbitràriament els corresponents dispositius de seguretat de les màquines, aparells, eines, instal·lacions i edificis i utilitzar aquests dispositius de seguretat correctament

  d) Indicar immediatament a l’empresari i/o als treballadors i treballadores que tinguin una funció específica en matèria de protecció de la seguretat i de la salut dels treballadors, tota situació laboral que, per un motiu raonable, considerin que comporta un perill greu i imminent per a la seguretat i la salut, així com tot defecte que s’hagi comprovat en els sistemes de protecció

  e) Contribuir de conformitat amb la legislació vigent i durant el temps que sigui necessari, juntament amb l’empresari i/o els treballadors i treballadores que tinguin una funció específica en matèria de protecció de la seguretat i de la salut dels treballadors i treballadores, per tal que puguin complir-se totes les tasques o exigències imposades per l’autoritat competent a fi de protegir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores en el treball, així com garantir que el medi i les condicions de treball siguin segurs i no presentin riscos per a la seguretat i la salut dins el seu àmbit d’activitat

  3. Àmbit, Comitès de Seguretat i Higiene i Salut Laboral

  Les parts signants del present Acord reconeixen la necessitat de creació de Comitès de Seguretat i Higiene i Salut Laboral als centres de treball, com coadjuvants destinats a millorar la prevenció a les empreses.

  Correspon a la Negociació Col·lectiva, en funció dels riscos objectius del sector i de la grandària de la plantilla dels centres de treball, la concreció quant a l’establiment d’aquests Comitès.

  En aquest moment i ateses les actuals circumstàncies del teixit empresarial de Catalunya, les parts signants consideren necessari fer un esforç important per instituir els Comitès de Seguretat i Higiene i Salut Laboral en aquells centres de treball la plantilla dels quals sigui superior als 50 treballadors i treballadores.

  Els membres dels Comitès de Seguretat i Higiene i Vigilants de Seguretat, per exercir les seves funcions disposaran del temps suficient dins la jornada de treball. La concreció i quantificació d’aquest temps s’estipularà en la Negociació Col·lectiva Sectorial i d’Empreses.

.

  Garanties dels Comitès i Vigilants de Seguretat i Salut Laboral

  Els treballadors i treballadores que formin part dels Comitès i Vigilants de Seguretat i Salut Laboral no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats i funcions de protecció i prevenció dels riscos laborals i professionals.

.

.

  Formació professional

  Les parts signants consideren que la Formació Professional és un factor decisiu per a la promoció personal i professional dels treballadors i treballadores i per augmentar la competitivitat de les empreses, així com per afrontar el repte que suposa la realització del Mercat Interior Europeu.

  Tot treballador o treballadora ha de poder accedir a la formació professional i beneficiar-se’n durant tota la seva vida activa.

  L’acceleració dels canvis tècnics, econòmics i industrials, en un context de competència creixent i en la perspectiva del Mercat Interior, exigeixen en l’actualitat la intensificació de les funcions d’anticipació i d’adaptació inherents a la formació professional continuada.

  Les parts signants d’aquest Acord coincideixen amb el Consell de les Comunitats Europees que la formació professional permanent exerceix un paper important en l’estratègia de realització del mercat interior, inclosa la seva dimensió social, i de la cohesió econòmica i social com a factor determinant d’una política econòmica i social; consideren que tots els treballadors i treballadores, en funció de les seves necessitats, haurien de poder accedir a la informació professional continuada i beneficiar-se’n.

  En aquest sentit, ambdues parts acorden:

  a) Establir de forma permanent a les empreses accions de formació, les quals s’han de considerar com una vertadera inversió. Es promourà l’accés del conjunt de plantilles a accions formatives, així com una major inversió en formació

  b) Adequar tant la formació inicial com la continuada o de reciclatge a l’evolució dels professionals, de l’ocupació i dels canvis tecnològics, per això s’assegurarà el caràcter polivalent en el contingut de la formació com a mesura per garantir l’adaptabilitat de les necessitats actuals i futures del mercat de treball

  c) Equiparar la Formació Professional al nivell mínim exigit per la CEE per a l’homologació de títols i professions, i dotar el conjunt de plantilles d’un nivell de qualificació mínima establert per la CEE.

  S’afrontaran les necessitats formatives existents procurant que qualsevol treballador assumeixi el nivell de qualificació 1 de la CEE

  d) Atendre preferentment aquells col·lectius amb major risc de no-adaptació als canvis tecnològics, com joves amb baixa qualificació i formació, majors de 45 anys, dones, etc. Per al col·lectiu de dones es tindrà present, a més a més de les especials característiques a l’accés a accions formatives, la realitat de la baixa representació de determinades professions

  e) Actualitzar i potenciar la capacitat de gestió dels comandaments intermedis, quadres directius i empresaris Els treballadors i treballadores tenen dret a la Formació Professional en els termes previstos en l’Estatut dels Treballadors. Per això, tots els treballadors i treballadores podran tenir accés i beneficiar-se de la Formació Professional al llarg de tota la seva vida laboral activa.

  Les empreses realitzaran cursos de reciclatge professional quan es constati la seva necessitat com a conseqüència de canvis tecnològics o de lloc de treball. Els treballadors i treballadores afectats rebran aquesta formació dins la jornada laboral.

  Mitjançant Conveni col·lectiu d’empresa o pacte d’empresa es negociarà una quota d’hores dins la jornada de treball perquè els treballadors i treballadores seleccionats puguin participar en els plans de formació vinculats a la promoció personal, professional i cultural.

  Es promouran plans de formació dins les empreses per obrir vies de promoció personal i professional, adequant els itineraris formatius als llocs de treball.

  Aquests plans identificaran les necessitats formatives de les empreses i el seu contingut serà adequat als objectius de gestió.

  Ambdues parts consideren que un pla de formació, entre altres, ha d’incloure els següents aspectes:

  - Situació de l’actual plantilla i la seva evolució previsible.

  - Quantificació de necessitats formatives.

  - Descripció dels llocs de treball i itineraris formatius per a cadascun d’ells, en aquells casos en què es constatin mancances formatives.

  - Mòduls formatius necessaris i la correlació amb els llocs de treball afectats.

  - Criteris objectius per a l’accés de personal a accions formatives. Aquests criteris objectius han de preveure els següents aspectes:

  * En els casos de reciclatges professionals tindran total prioritat els treballadors i treballadores directament afectats per la innovació o canvis d’organització en el lloc de treball.

  * En els plans formatius vinculats a unes determinades categories i professions tindran preferència els treballadors i treballadores que hi siguin inclosos.

  * En els plans formatius vinculats a la promoció professional tindran prioritat els treballadors i treballadores de la categoria immediatament anterior.

  * Per als plans de formació que tenen per objectiu equiparar la Formació Professional al nivell de qualificació 1 de la CEE, tindran prioritat els treballadors i treballadores amb més dèficits formatius.

  * Comunicar l’oferta formativa a la totalitat de la plantilla i obrir un termini d’inscripció voluntària.

  En aquelles empreses on es portin a terme plans formatius, s’impulsarà la creació de Comissions de Formació Professional integrades per representants dels treballadors i treballadores i de l’empresa, que assumiran les següents funcions:

  - Iniciativa en la detecció de necessitats formatives i proposició de mesures a aquest efecte.

  - Conèixer els plans de formació i informar-ne, segons el que preveuen l’article 64.1.3 de l’Estatut dels Treballadors i el Pla FIP, aplicant-se a tots els plans i subvencions amb fons públics.

  - La Comissió de Formació analitzarà el total de sol·licituds i d’aquesta farà una proposta a la Direcció de l’empresa que en última instància resoldrà.

  - Tenir a la seva disposició la informació suficient per realitzar el seguiment periòdic dels plans informatius.

  - Verificar que la selecció d’aspirants als plans formatius es realitza en funció dels criteris objectius establerts en el punt anterior.

  – Avaluar els plans formatius realitzats.

  En l’àmbit de la negociació col·lectiva s’afavorirà i s’impulsarà la creació d’associacions o fundacions sectorials que portaran a terme plans formatius en el seu àmbit. Es prioritzaran aquells sectors on existeixin més necessitats en aquest sentit.

  D’aquesta manera es propiciarà la Formació Professional en aquelles petites i mitjanes empreses amb especials dificultats en mitjans personals, materials i econòmics, per realitzar accions d’aquesta índole.

  Aquestes fundacions sectorials tindran com a finalitat planificar, programar, gestionar i avaluar conjuntament.

  Les accions formatives partiran d’una anàlisi prèvia de les necessitats del seu àmbit.

.

.

ANNEX I.- Taula salarial per l’any 2012, vigència 1 de gener de 2012 a 31 de desembre de 2012.

.

.

image1 344

.

.

.

image2 328

.

ANNEX II.- Taula salarial per l’any 2013, vigència 1 de gener de 2013 a 31 de desembre de 2013.

.

.

.

image3 312

.

.

.

MODIFICACIÓN (BOP Número 234 – Dijous, 19 de desembre de 2013)

.

.

Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida, modificació de l’article 5.

.

RESOLUCIÓ De 13 de desembre de 2013 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Negociadora relatiu a la modificació de l’article 5 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida, per als anys 2012 a 2013 (Codi de conveni 250000125011994).

.

.

  Vist el text de l’acord de la Comissió Negociadora relatiu a la modificació de l’article 5 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida, per als anys 2012 a 2013, subscrit per les parts negociadores el dia 29 d’octubre de 2013, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i altres Normes d’aplicació.

.

  RESOLC

.

  1. Disposar la inscripció de l’acord de la Comissió Negociadora relatiu a la modificació de l’article 5 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida, per als anys 2012 a 2013 (Codi de conveni 250000125011994), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Lleida.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

.

  Lleida, 13 de desembre de 2013.

  El director, Octavi Miarnau i Roca.

.

.

.

.

ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 5 DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D’ELABORACIÓ I VENDA DE PASTISSERIA, CONFITERIA I REBOSTERIA DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, PER ALS ANYS 2012 A 2013.

.

  ACTA DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU D’ÀMBIT PROVINCIAL PER LES ACTIVITATS D’ELABORACIÓ I VENDA DE PASTISSERIA, CONFITERIA I REBOSTERIA DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA PELS ANYS 2012 i 2013.

.

  ASSISTENTS

  Per una banda la representació empresarial integrada per:

  Gremi de Pastissers de Lleida:

  - José Luis Rojo Barrull.

  - Manel Fernández Vila.

  - Estanis Felip Monsonís.

  - Sandra Miravete Alarcón.

  I d’altra banda, la representació dels treballadors integrada per:

  CCOO.

  - Mª. José Fernández Gandullo.

  - Carles Asensio Marín.

  UGT.

  - Antonio Rodríguez Martín.

  - Josep López Bonjoch.

.

  A la ciutat de Lleida, essent les 12.30 hores del dia 29 d’octubre de 2013, es reuneixen els membres de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu d’àmbit provincial per les activitats d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, i rebosteria de la província de Lleida a la seu social de la COELL, situada en rambla Ferran, 32, de Lleida.

  S’obre tot seguit la sessió de conformitat amb l’ordre del dia establert, on la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu d’àmbit provincial per les activitats d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, i rebosteria de la província de Lleida, pels anys 2012 i 2013, acorda procedir a la modificació del redactat de l’article 5 del conveni titulat «Denúncia i revisió del conveni«.

  Un cop revisat el nou redactat de l’article 5 de l’esmentat Conveni col·lectiu la Comissió Negociadora s’aprova el següent acord:

.

  Primer. La modificació del preceptuat en l’article 5 de l’esmentat Conveni, que d’ara en endavant es titularà «Denúncia i pròrroga», el qual quedarà redactat en els següents termes:

.

  »Qualsevol de les parts signatàries podrà denunciar el present Conveni col·lectiu durant el darrer trimestre de l’any 2013. Per a que la denúncia tingui efecte, haurà de realitzar-se mitjançant comunicació escrita a l’altra part; comunicació que haurà de registrar-se en el Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

  En el supòsit de no produir-se l’esmentada denúncia, s’entendrà que el conveni es prorroga automàticament per anys naturals».

.

  I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14.00 hores, de la qual s’estén la present acta que, prèvia lectura, és aprovada i signada en prova de conformitat de tots els assistents.

.

.

.

ACUERDO (BOP Número 21 – Dilluns, 2 de febrer de 2015)

.

.

Acord de pròrroga de la ultractivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Elaboració i Venda de Pastisseria, Confiteria i Rebosteria.

.

.

Resolució de 26 de gener de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de pròrroga de la ultractivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Elaboració i venda de Pastisseria, confiteria, i rebosteria de les 0comarques de Lleida (codi de conveni núm. 25000125011994).

.

.

  Vist el text de l’Acord de pròrroga de la ultractivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Elaboració i venda de Pastisseria, confiteria, i rebosteria de les comarques de Lleida, subscrit per la part del sector pels representants del Gremi de Pastissers de Lleida i per la part social, pels representants de CCOO i UGT, el dia 22 de desembre de 2014, de conformitat amb el que disposa l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i altres normes d’aplicació,

  RESOLC

.

  - 1 Disposar la inscripció de l’acord esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Lleida, amb notificació a la Comissió negociadora.

  - 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

.

  Lleida, 26 de gener de 2015.

  El director dels Serveis Territorials a Lleida, Octavi Miarnau i Roca.

.

.

.

ACTA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR D’ELABORACIÓ I VENDA DE PASTISSERIA, CONFITERIA I REBOSTERIA DE LA PROVINCIA DE LLEIDA.

.

.

  Reunits a Lleida, el dia 22 de desembre de 2014.

.

  Gremi de Pastissers de Lleida:

  José Luís Rojo Barrull.

  Manel Fernández Vila.

  Teresa Llusà Orteu.

  Marta Montserrat Aragones.

  CCOO.

  Mª José Fernández Gandullo.

  Xavier Cortada.

  UGT.

  Antonio Rodríguez Martín.

  Narciso Tella.

.

  Que els compareixents acorden continuar amb les negociacions del conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida, mantenint provisionalment vigent el mateix fins a la signatura del conveni.

  Les parts acorden fer la comunicació de la continuació de les negociacions a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

.

  I no havent més assumptes a tractar l’acta es llegida, aprovada i signada per unanimitat.

.

.

.