Convenio Colectivo de Transporte de Mercader铆as y Log铆stica de Girona

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2010 - 31/12/2011

Duraci贸n: DOS A脩OS

Publicaci贸n:

2011/01/05

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: GIRONA
C贸digo: 17000455011994
Actualizacion: 2011/01/05 -
Convenio Colectivo de Transporte de Mercader铆as y Log铆stica de Girona de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2011/01/05. Vigencia de: 01/01/2010 a 31/12/2011. Duraci贸n Dos A帽os. 脷ltima publicaci贸n en del tipo:

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 3 – 5 de gener de 2011)

Article 1 脌mbit territorial

Article 2 脌mbit funcional

Article 3. 脌mbit personal

Article 4 脌mbit temporal

Article 5. Vinculaci贸 a la totalitat

Article 6. Compensaci贸

Article 7. Absorbibilitat

Article 8. Garantia personal

Article 9. Comissi贸 Parit脿ria

Article 10. Productivitat

Article 11. Organitzaci贸 del treball

Article 12. Sistema d鈥檌ncentius

Article 13. Jornada laboral

Article 14. Festivitats i permisos retribu茂ts

Article 15. Hores extraordin脿ries

Article 16. Vacances

Article 17. Condicions econ貌miques

Article 18猫. Plus de conveni

Article 19. Plus de perillositat

Article 20. Antiguitat

Article 21. Gratificacions extraordin脿ries

Article 22. Gratificaci贸 de mar莽

Article 23. Plus nocturn

Article 24猫.- Accidents i malaltia

Article 25. Dietes

Article 26. Retirada del carnet de conduir

Article 27. Drets sindicals

Article 28. Menyscapte de diner

Article 29. Roba de treball

Article 30. P貌lisses

Article 31. Prelaci贸 de normes

Article 32. Anticipaci贸 de l鈥檈dat de jubilaci贸

Article 33. Pluriocupaci贸

Article 34. Hores estructurals

Article 35. Comissi贸 de treball

Article 36. C脿non negociaci贸 conveni

Article 37. Tribunal Laboral de Catalunya

Article 38. Cl脿usula de desvinculaci贸 del Conveni col路lectiu

Article 39. Desenvolupament dels acords interconfederals per a la estabilitat en el treball

Article 40. Empreses de Treball Temporal

Article 41. Reconeixement professional

Article 42. Parelles de fet

Article 43. Igualtat i no discriminaci贸

Article 44. Assetjament sexual

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

TAULAS.

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤m. 126 – 4 de juliol de 2011)

SENTENCIA (BOP N煤m. 126 – 3 de juliol de 2014)

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤m. 142 – 24 de juliol de 2015)

ACTA (BOP N煤m. 162 – 21 d’agost de 2015)

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 3 – 5 de gener de 2011)

.

Resoluci贸 de 22 de desembre, per la qual s鈥檕rdena la inscripci贸, el dip貌sit i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de Transport de Mercaderies i log铆stica de la prov铆ncia de Girona per als anys 2010-2011 (codi de conveni n煤m. 1700455)

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector Transport de Mercaderies i log铆stica de la prov铆ncia de Girona subscrit, d鈥檜na banda, per ASETRANS Girona i, de l鈥檃ltra, per UGT i CCOO , el dia 21 de setembre de 2010, i d鈥檃cord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s鈥檃prova el Text ref贸s de l鈥橢statut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 199/2007, de 10 de setembre; l鈥檃rticle 170.1 j) de la Llei org脿nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l鈥橢statut d鈥檃utonomia de Catalunya i altres normes concordants, Resolc:

.

  - 1 Ordenar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de Transport de Mercaderies i log铆stica de la prov铆ncia de Girona, per als anys 2010-2011 (codi de conveni n煤m. 1700455) al Registre de convenis dels Serveis Territorials de Treball a Girona.

  - 2 Ordenar-ne el dip貌sit a l鈥檕ficina corresponent d鈥檃quests Serveis Territorials.

  - 3 Disposar que el Conveni esmentat es publiqui en el BOP.

.

  Notifiqueu aquesta Resoluci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni.

  Girona, 22 de desembre de 2010

  N煤ria Arnay i Bosch Directora dels Serveis Territorials a Girona

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DE TRACCI脫 MEC脌NICA DE MERCADERIES I LOG脥STICA DE LA PROV脥NCIA DE GIRONA, ANYS 2010-2011.

.

Article 1 脌mbit territorial

.

  Les disposicions d鈥檃quest conveni obliguen totes les empreses radicades a la prov铆ncia de Girona i les que, tot i que resideixin en un altre lloc, tinguin establiments dintre de la prov铆ncia de Girona, pel que fa al personal que hi est脿 adscrit.

.

.

Article 2 脌mbit funcional

.

  El present Conveni obliga a tota activitat de transport de mercaderies per tota classe de vies terrestres, en vehicles autom貌bils que circulin sense cam铆 de rodadura fixe i sense mitjans fixes de captaci贸 d鈥檈nergia, aix铆 com les activitats que la Llei 16/1987 d鈥檕rdenaci贸 dels Transports Terrestres, denomina auxiliars i complement脿ries del transport per mercaderies.

.

.

Article 3. 脌mbit personal

.

  Aquest Conveni afectar脿 la totalitat dels treballadors/es de les empreses que hi s贸n compreses, a excepci贸 dels c脿rrecs d鈥檃lta direcci贸 i consell segons el que es contempla en l鈥檃partat a) del n煤mero u de l鈥檃rticle 2n de l鈥橢statut dels Treballadors, RDL. 1/1995, del 24 de mar莽.

.

.

Article 4 脌mbit temporal

.

  Aquest Conveni entrar脿 en vigor, a tots els efectes, el dia primer de gener de dos mil deu, independentment de la data de la seva publicaci贸 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i tindr脿 una durada de 2 anys fins al 31 de desembre de l鈥檃ny 2011. El Conveni es pot denunciar per qualsevol part negociadora amb 3 mesos d鈥檃ntelaci贸 al 31 de desembre de 2011 a trav茅s de comunicaci贸 amb acusament de recepci贸.

.

.

Article 5. Vinculaci贸 a la totalitat

.

  Les condicions pactades formen un tot org脿nic i indivisible, i als efectes de la seva aplicaci贸 pr脿ctica seran considerades globalment.

  En el sup貌sit que l鈥檃utoritat laboral, en l鈥檈xercici de les facultats que li s贸n pr貌pies, no aprov茅s algun dels pactes del Conveni, aquest quedaria sense efic脿cia i caldria reconsiderar en la seva totalitat.

.

.

Article 6. Compensaci贸

.

  Les condicions pactades s贸n compensables en la seva totalitat amb les que anteriorment regissin per millora pactada o unilateralment concedida per l鈥檈mpresa (mitjan莽ant millora volunt脿ria de sous, salaris, primes, sigui quina sigui la denominaci贸 que els doni cada empresa, plusos, gratificacions, beneficis voluntaris i incentius, o per conceptes equivalents o an脿legs), imperatiu legal, jurisprudencial, contenci贸s-administratiu, conveni sindical, pacte de qualsevol classe, contracte individual, usos i costums locals o per qualsevol altra causa.

.

.

Article 7. Absorbibilitat

.

  Atesa la naturalesa del conveni, les disposicions legals que es dictin en el futur que impliquin variacions econ貌miques en tots o en algun dels conceptes retributius s贸n absorbides pels augments acordats en el Conveni i, per tant, la qual cosa nom茅s tenen efic脿cia pr脿ctica si globalment considerades i sumades a les vigents amb anterioritat al Conveni en superen el nivell. En cas contrari, es consideren absorbides per les millores practicades en aquest Conveni.

.

.

Article 8. Garantia personal

.

  Es respecten les situacions personals que amb car脿cter global excedeixen el conveni, mantenint-se estrictament ad personam.

.

.

Article 9. Comissi贸 Parit脿ria

.

  La Comissi贸 Parit脿ria estar脿 composta per vuit membres, a ra贸 de 4 elegits per la part social i altres 4 per la part empresarial, tots ells integrants de la Comissi贸 Negociadora del Conveni. A les reunions de la esmentada Comissi贸 es convocar脿 als respectius assessors amb veu per貌 sense vot.

  Les funcions de la Comissi贸 Parit脿ria seran la interpretaci贸 del conveni i l鈥檃rbitratge en les q眉estions o problemes que les parts li posin en consideraci贸, tot plegat amb car脿cter previ al plantejament dels diferents sup貌sits davant de la jurisdicci贸 competent.

  L鈥檃dopci贸 d鈥檃cords en el s铆 de la esmentada Comissi贸 Parit脿ria ser脿 sempre per majoria, es a dir, la meitat m茅s u dels sues membres han de ser-hi d鈥檃cord.

  El termini m脿xim de reuni贸 de dita Comissi贸 ser脿 de 10 dies h脿bils a comptar des de el seg眉ent de la sol路licitud o petici贸 per qualsevol de les parts. En el sup貌sit de que no es reuneixen en el esmentat termini, es considerar脿 realitzat el tr脿mit previ per accedir a l鈥檃utoritat o Jurisdicci贸 competent.

  Aquesta Comissi贸 es constituir脿 al mes de la signatura d鈥檃quest conveni.

.

.

.

Article 10. Productivitat

.

  Totes dues parts consideren que la productivitat, tant la del personal com la dels factors que intervenen en l鈥檈mpresa, constitueix un dels mitjans principals d鈥檈levaci贸 del nivell de vida.

.

.

Article 11. Organitzaci贸 del treball

.

  La organitzaci贸 del treball 茅s facultat i responsabilitat de la Direcci贸 de l鈥檈mpresa, a la que correspon, en el seu cas, determinar la persona o persones a les que delega l鈥檈xercici d鈥檃questa facultat, que haur脿 d鈥檃justar-se al que preveu la Llei, el present Conveni i les normes i pactes que siguin d鈥檃plicaci贸. En l鈥檈xercici de les seves facultats d鈥檕rganitzaci贸 del treball correspon a la Direcci贸 de l鈥檈mpresa, respectant les compet猫ncies que en aquesta mat猫ria tenen atribu茂des els 貌rgans de representaci贸 dels treballadors a l鈥檈mpresa, implantar, determinar, modificar o suprimir les feines, adjudicar les tasques, adoptar nous m猫todes d鈥檈xecuci贸 de les mateixes, crear o amortitzar llocs de treball i ordenar-los en funci贸 de les necessitats de l鈥檈mpresa en cada moment, determinant la forma de prestaci贸 del treball en tots els seus aspectes.

  Complir les ordres i instruccions de l鈥檈mpresari en l鈥檈xercici regular de les seves facultats directives 茅s obligaci贸 del treballador, qui haur脿 d鈥檈xecutar amb inter猫s i dilig猫ncia tots els treballs que se li ordenin dins de la funci贸 general del seu grup i de les seves compet猫ncies professionals. Entre aquests treballs estan incloses les tasques complement脿ries que siguin indispensables per al correcte desenvolupament de la seva funci贸 principal. Les relacions entre l鈥檈mpresa i els seus treballadors han d鈥檈star sempre presidides per la lleialtat rec铆proca i per la bona fe.

.

.

Article 12. Sistema d鈥檌ncentius

.

  L鈥檈stabliment o no de sistemes de remuneraci贸 amb incentius, que 茅s facultat de l鈥檈mpresa, aix铆 com la modificaci贸 dels ja existents, es far脿 de mutu acord entre l鈥檈mpresa i els representants dels treballadors. Si s鈥檌mplantessin amb car脿cter experimental i el seu resultat no fos satisfactori, l鈥檈mpresa els podr脿 suprimir unilateralment, per pr貌pia iniciativa, o ho haur脿 de fer a inst脿ncia de la representaci贸 dels treballadors, dins del termini d鈥檜n any a comptar des de la seva implantaci贸, sense que en aquest sup貌sit, per no tenir el car脿cter de consolidable el sistema de remuneraci贸 amb incentiu, se鈥檔 derivi cap dret adquirit pels treballadors afectats, i sense que els rendiments comprovats durant la fase experimental del sistema de remuneraci贸 per incentius siguin vinculants posteriorment per a cap de les parts.

  Les empreses facilitaran i redactaran les formules de c脿lcul dels incentius en funci贸 dels rendiments, d鈥檃cord amb un sistema clar i senzill.

.

.

Article 13. Jornada laboral

.

  La jornada laboral per a tot la durada d鈥檃quest ser脿 de 1766 hores, totes elles amb una projecci贸 setmanal de 40 hores efectives de treball, per b茅 que, d鈥檃cord amb les disposicions vigents i a fi d鈥檃tendre casos de necessitat evident, es pot perllongar la jornada de treball fins al l铆mit fixat per les disposicions esmentades.

  Aquesta jornada correspon a sis dies de treball efectiu, tot i que les empreses, d鈥檃cord amb els treballadors que hi estiguin interessats, podran, b茅 en conjunt, per seccions o particularment amb cada treballador, poden distribuir la jornada setmanal de quaranta hores en cinc dies a la setmana.

  Tots els treballadors gaudiran de 20 minut diaris com a m铆nim per al temps de l鈥檈ntrep脿. El dit temps t茅 la consideraci贸 a tots els efectes de treball efectiu. Els contractes a temps parcial gaudiran del descans de l鈥檈ntrep脿 proporcional a la seva jornada podent ampliar el dit temps fins a un m铆nim de 20 minuts, no tenint aquesta difer猫ncia la consideraci贸 de treball efectiu .

.

.

Article 14. Festivitats i permisos retribu茂ts

.

  Les festes a celebrar s贸n les del calendari laboral.

  Al marge del que disposa l鈥檃rticle 37 de l鈥橢statut dels Treballadors, en quanta permisos, els treballadors disposaran de dos dies retribu茂ts a l鈥檃ny per a assumptes propis.

  Els temps utilitzat per un treballador per a rebre atenci贸 m猫dica haur脿 de ser degudament justificat amb un document m猫dic expedit a l鈥檈fecte i ser脿 considerat com a temps efectivament treballat i abonat com a tal.

.

.

Article 15. Hores extraordin脿ries

.

  Es consideren hores extraordin脿ries les que excedeixen el nombre d鈥檋ores de treball que constitueixen la jornada de treball en c貌mput setmanal d鈥檃cord amb la legislaci贸 aplicable. Aquestes hores extraordin脿ries s鈥檃bonaran a preu 煤nic, la quantia del qual es reflectir脿 per a cada categoria en les taules salarials annexes.

  La seva realitzaci贸 ser脿 completament volunt脿ria per part dels treballadors, tret de les excepcions establertes per la legislaci贸 vigent.

.

.

Article 16. Vacances

.

  Tot el personal al servei de les empreses regides pel present conveni tindr脿 dret a la celebraci贸 anual d鈥檜n per铆ode de vacances de vint-i-tres dies laborables, retribu茂ts en funci贸 del salari real sobre quaranta hores setmanals. El per铆ode de vacances podr脿 ser partit o fraccionat, sempre que hi hagi mutu acord entre l鈥檈mpresa i el treballador/a. Aix铆 mateix, les vacances es repartiran en forma rotativa entre els treballadors d鈥檜n any per l鈥檃ltre. Mai es comen莽aran les vacances en dia festiu. Als exclusius efectes del c貌mput de les vacances, els dissabtes tindran la consideraci贸 de no laborables, per a la resta de conceptes d鈥檃quest conveni els dissabtes es consideren com a laborables.

.

.

Article 17. Condicions econ貌miques

.

  Les retribucions pactades en el present conveni s贸n les que figuren a l鈥檃nnex, i es componen dels conceptes seg眉ents: salari base, plus conveni i preu de les hores extraordin脿ries.

.

.

Article 18猫. Plus de conveni

.

  El plus de conveni que s鈥檈stableix a la taula annexa i que forma part de les retribucions pactades, correspon a una activitat normal i per assist猫ncia di脿ria, i per aquest motiu, als efectes procedents, ha de figurar a la taula annexa, reflectida per dia feiner.

.

.

Article 19. Plus de perillositat

.

  El personal durant el temps que doni els seus serveis en vehicles autoritzats a transportar productes inflamables o explosius (gasolina, gas-oil, gas liquat, petroli, munici贸 militar, etc) i tota mena d鈥櫭燾ids, percebr脿, per aquest temps un plus especial del 15 % sobre el salari base d鈥檃quest conveni, m茅s plus conveni i antiguitat que li correspongui.

  Aix铆 mateix, a les empreses en les que habitualment es manipulin mat猫ries perilloses que es considerin com a tal per part de l鈥橝DR i que a la seva vegada disposin de recintes especials per a aquest tractament, el personal que manipuli aquestes mat猫ries, percebr脿 el plus de perillositat en les condicions establertes en el present article.

.

.

Article 20. Antiguitat

.

  S鈥檃bonar脿 a ra贸 de dos biennis al cinc per cent i cinc quinquennis del deu per cent calculats sobre el salari base d鈥檃quest Conveni per a cada categoria.

  Es computar脿 sempre sobre el salari base d鈥檃quest Conveni per a cada categoria de l鈥櫭簂tima que s鈥檋a acreditat, 茅s a dir, sobre la columna de salari de la taula annexa..

.

.

Article 21. Gratificacions extraordin脿ries

.

  Les pagues de juliol, Nadal i de mar莽 s鈥檃bonaran a ra贸 de trenta dies de la columna corresponent al salari base, antiguitat i plus Conveni.

  El pagament de les dites gratificacions haur脿 de realitzar-se abans del dia 22 de mes corresponent, excepte la de Nadal que s鈥檃bonar脿 no m茅s tard del dia 15 de desembre.

  Si el temps de servei 茅s inferior a l鈥檃ny s鈥檃bonaran proporcionalment a prestats els serveis Les gratificacions extraordin脿ries de juliol i Nadal s鈥檃bonaran a ra贸 de trenta dies de la columna corresponent al salari base de les taules salarials d鈥檃quest conveni, m茅s antiguitat i plus conveni.

.

.

Article 22. Gratificaci贸 de mar莽

.

  La gratificaci贸 de mar莽 es meritar脿 d鈥1 de gener a 31 de desembre de cada any, fent-se efectiva abans del dia 15 de mar莽 de l鈥檃ny seg眉ent d鈥檃cord amb els salaris vigents a 31 de desembre de l鈥檃ny de la seva meritaci贸. Si el temps de la prestaci贸 del servei 茅s inferior a un any, aquesta gratificaci贸 s鈥檃bonar脿 proporcionalment al temps prestat, en el moment d鈥檃bonar la liquidaci贸 definitiva.

.

.

Article 23. Plus nocturn

.

  El personal que treballi entre les vint-i-dues hores i les sis hores, independentment del nombre que en faci, percebr脿 un plus del 25 % sobre el salari base que figura en l鈥檃nnex d鈥檃quest conveni.

.

.

Article 24猫.- Accidents i malaltia

.

  a) Incapacitat temporal en cas d鈥檃ccident laboral. En aquests sup貌sits les empreses completaran fins al 100 % del salari que constitueix la base reguladora de cotitzaci贸 i durant un termini de 90 dies amb el limiti m脿xim que assenyala la legislaci贸 pertinent i a partir del dia 91 percebr脿 les prestacions reglament脿ries.

  b) En el cas de malaltia, l鈥檈mpresa completar脿 des del primer dia fins al 80 % del salari que constitueix la base reguladora de cotitzaci贸 i a partir del 60 dia de la baixa i amb un m脿xim de dos cops a l鈥檃ny, l鈥檈mpresa completar脿 el 100 % del salari que constitueix la base reguladora de cotitzaci贸.

  c) En les baixes de malaltia amb hospitalitzaci贸, les empreses completaran des del primer dia fins al 100 % del salari que constitueix la base reguladora de cotitzaci贸.

  d) S鈥檈ntendr脿 compr猫s com a per铆ode d鈥檋ospitalitzaci贸 el temps d鈥檈spera no superior a quinze dies a partir de la data de la baixa fins a l鈥檌nternament en un centre sanitari, aix铆 com el per铆ode de recuperaci贸, havent d鈥檃creditar aquests extrems pel facultatiu corresponent.

  En tot moment les empreses o la representaci贸 dels treballadors podran sol路licitar la inspecci贸 m猫dica en aquests sup貌sits

.

.

Article 25. Dietes

.

  La quantia de les dietes a qu猫 t茅 dret el personal que surt de la seva resid猫ncia per causa de la feina o el servei 茅s igual per a totes les categories professionals i en funci贸 de les quantitats seg眉ents:

.

  Dietes nacionals: Esmorzar: 5,41 euros, Dinar: 10,78 euros, Sopar: 10,78 euros, Dormir: 10,79 euros Total diari: 35,76 euros.

  Dietes TIR: Per a Fran莽a i Portugal: 52,02 euros, i pels altres pa茂sos: 58,91 euros.

  Menjars pla莽a: Els 脿pats que per necessitats del servei, a petici贸 de l鈥檈mpresa, hagi de realitzar el personal de pla莽a tindran la consideraci贸 de dietes i s鈥檃bonaran a ra贸 de 9 euros diaris.

  Donar脿 dret a la percepci贸 de la dieta complerta la realitzaci贸 d鈥檜n servei que obligui al conductor a dinar, sopar i dormir fora de la seva resid猫ncia habitual.

  Es percebr脿 la dieta corresponent al dinar quan el servei realitzat obligui al conductor a estar fora del lloc de la seva resid猫ncia habitual, i en tot cas, quan el conductor surti abans de les dotze hores i torni despr茅s de les 14 hores.

  Es percebr脿 la dieta corresponent al sopar quan el servei realitzat obligui al conductor a estar fora del lloc de la seva resid猫ncia habitual, i en tot cas, quan el conductor surti abans de les vint hores i torni despr茅s de les vint-i-dues hores.

  Es percebr脿 la dieta corresponent a la pernoctaci贸 i a l鈥檈smorzar quan el servei realitzat obligui al conductor a pernoctar i esmorzar fora del lloc de la seva resid猫ncia habitual.

  Les empreses queden exonerades de l鈥檕bligaci贸 de pagar la part corresponent de pernoctaci贸 si facilitessin allotjament als treballadors; tampoc haurien de pagar cap quantitat en concepte de dieta per esmorzar, dinar i/o sopar si la manutenci贸 del treballador despla莽at no supos茅s cap cost per a aquest ja que es realitz茅s a c脿rrec de l鈥檈mpresa.

  Per a l鈥檃ny 2011, les quanties esmentades tindran un increment de l鈥橧PC real, referit a l鈥櫭璶dex general establert per l鈥橧NE pel conjunt d鈥橢spanya per l鈥檃ny 2010.

.

.

Article 26. Retirada del carnet de conduir

.

  En el cas que a un conductor se li retiri per primera vegada el carnet de conduir per temps no superior a sis mesos, i sempre que aquesta retirada de carnet es produeixi com a conseq眉猫ncia de conduir un vehicle de l鈥檈mpresa i per compte i ordre d鈥檃questa, haur脿 de ser acoplat a una altra feina en algun dels serveis de qu猫 disposi l鈥檈mpresa, el m茅s a prop possible a l鈥檈scala de la categoria del present Conveni i se li garantiran les percepcions de la seva categoria.

  Davant de l鈥檈ventualitat que un conductor, transcorregut un any des de la seva anterior suspensi贸 del perm铆s de conduir, torni a ser condemnat a una nova suspensi贸 que tamb茅 sigui de sis mesos o inferior, tindr脿 novament opci贸 a ocupar un nou lloc de treball lliurement determinat per l鈥檈mpresa, amb la categoria d鈥檃quest i retribuci贸 de conductor.

  En les mateixes circumst脿ncies s鈥檌nclouran els conductors als quals els sigui retirat el carnet de conduir com a conseq眉猫ncia d鈥檃nar o venir del treball sempre que en aquests recorreguts es donin les caracter铆stiques legals que requereixen aquests per a la seva tipificaci贸 com a accidents in itinere. S鈥檈xclou dels sup貌sits anteriors la retirada del carnet de conduir com a conseq眉猫ncia de la ingesti贸 de drogues o begudes alcoh貌liques.

  Les multes imposades per infraccions de les disposicions de tr脿nsit i aspectes administratius, hauran de ser satisfetes per qui sigui responsable de les mateixes. Per a sup貌sits de conflicte, es convocar脿 la Comissi贸 Parit脿ria.

.

.

Article 27. Drets sindicals

.

  Els Delegats de personal disposaran del temps necessari, sense p猫rdua de remuneraci贸, per al compliment de la seva representativitat fins a un m脿xim de quaranta hores mensuals, pr猫via comunicaci贸 a l鈥檈mpresa i justificaci贸 del temps emprat.

  Els Delegats dels treballadors disposaran de les facilitats necess脿ries per exercir els seus drets de comunicaci贸 als seus representats sobre assumptes d鈥檌nter猫s directe sindical o laboral, havent-se de comunicar pr猫viament a l鈥橢mpresa, tot aix貌 d鈥檃cord amb la normativa legal; amb aquest objectiu, disposaran d鈥檜n taulell d鈥檃nuncis. Els treballadors i els seus delegats podran fer 煤s del seu dret de reuni贸 en un local apropiat que haur脿 de facilitar l鈥橢mpresa en la mesura de les seves possibilitats, pr猫via comunicaci贸 a aquesta de la data i l鈥檋ora i l鈥檕rdre del dia, tot aix貌 segons que determinen les normes legals, i fora de les hores de treball.

.

.

Article 28. Menyscapte de diner

.

  El personal que realitzi funcions de cobrament de manera habitual, sigui quina sigui la seva categoria laboral, percebr脿 en concepte de menyscapte de diner la quantitat de 7,01 euros mensuals quan l鈥檌mport del que es cobra en efectiu met脿l路lic sigui igual o superior a 978,57 euros mensuals, i es respectaran els drets adquirits.

.

.

Article 29. Roba de treball

.

  L鈥橢mpresa tindr脿 a disposici贸 del personal guants per manipular ferro, mat猫ries i objectes que requereixin la protecci贸 de les mans, i roba contra la pluja quan s鈥檋agi de treballar a la intemp猫rie.

  Al personal se li entregaran dos granotes o jaqueta i pantalons a l鈥檃ny, a excepci贸 del de taller i untatge, que seran tres. En ambd贸s casos, una vegada superat el per铆ode de prova.

.

.

Article 30. P貌lisses

.

  Les empreses afectades per aquest Conveni estaran obligades a tenir contractada una p貌lissa per a tots els treballadors del sector, d鈥檃sseguran莽a de vida, aix铆 com una Asseguran莽a d鈥檌ncapacitat permanent absoluta per a qualsevol mena de treball i una altra d鈥檌ncapacitat permanent total per a la seva professi贸 habitual, atenent-se, respecte a aquestes darreres, a la normativa vigent. En tots tres sup貌sits, les causes que els motiven han de ser conseq眉猫ncia d鈥檃ccidents de treball i la seva quantia durant l鈥檃ny 2010 seran les seg眉ents:

.

  Incapacitat permanent: 21.334 euros

  Mort.: 18.713 euros

  Incapacitat permanent total per a la seva professi贸 habitual: 13.366 euros

.

  Aquestes quantitats les cobraran els beneficiaris de les v铆ctimes o accidentats segons les normes de la Seguretat Social.

  L鈥檈ntrada en vigor d鈥檃questa obligaci贸 ser脿 a partir dels deu dies de la seva publicaci贸 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del Conveni homologat.

  Per a l鈥檃ny 2011, les quanties esmentades tindran un increment de l鈥橧PC real, referit a l鈥櫭璶dex General establert per l鈥橧NE pel conjunt d鈥橢spanya per l鈥檃ny 2010.

.

.

Article 31. Prelaci贸 de normes

.

  Per a tot el que no est脿 previst en aquest conveni, s鈥檃plicar脿 l鈥橝cord General per a les empreses de transport de mercaderies per carretera (BOE 29 de gener de 1998) i altres disposicions legals de car脿cter general.

.

.

Article 32. Anticipaci贸 de l鈥檈dat de jubilaci贸

.

  Les parts intervinents en aquesta negociaci贸 del present Conveni consideren positiu l鈥檃plicaci贸 de la jubilaci贸 als 64 anys i per aix貌 es recomana a les empreses i treballadors afectats pel present Conveni a la utilitzaci贸 del mecanisme legal que estableix el Reial Decret 1194/85 de 20 de juliol i la Llei 50/98.

  Vigent el Reial Decret 1131/2002 de 31 d鈥檕ctubre pel qual es regula la jubilaci贸 parcial, es considera jubilaci贸 parcial la iniciada despr茅s de complir els 60 anys i com a m脿xim fins al compliment dels 65, simultaneja amb un contracte de treball a temps parcial i vinculat a un contracte de relleu concertat amb un treballador en situaci贸 de desocupaci贸 o que tingui concertat amb l鈥檈mpresa un contracte de durada determinada a fi de substituir-li la jornada de treball deixada vacant pel treballador que es jubili parcialment. La jornada de treball i el salari han de reduir-se en un 85% d鈥檃quells, excepte pacte en contra.

  Els treballadors que accedeixin a la jubilaci贸 parcial en la forma prevista amb anterioritat pactaran la determinaci贸 de les jornades de treball de mutu acord amb l鈥檈mpresa .

  La relaci贸 laboral s鈥檈xtingeix en produir-se la jubilaci贸 total i aix铆 mateix es produeix la finalitzaci贸 del contracte del substitut excepte la transformaci贸 en indefinit amb els beneficis establerts per la llei per a aquests casos.

.

.

Article 33. Pluriocupaci贸

.

  Les empreses es comprometen a no contractar treballadors la contractaci贸 dels quals suposi la situaci贸 de pluriocupaci贸.

.

.

Article 34. Hores estructurals

.

  Es consideraran hores estructurals, malgrat haver-se suprimit la seva cotitzaci贸 redu茂da a la Seguretat Social, les hores extraordin脿ries que estiguin motivades per necessitats del servei, per铆odes punta de producci贸, abs猫ncies imprevistes, canvis de torn o altres circumst脿ncies de car脿cter estructural, derivades de la naturalesa de l鈥檃ctivitat de qu猫 es tracti, sempre que no puguin ser substitu茂des per la utilitzaci贸 de les diferents modalitats de contractaci贸 previstes legalment. Procedimentalment es concretaran en l鈥櫭爉bit de l鈥橢mpresa entre la representaci贸 dels treballadors i la direcci贸 d鈥檃questa.

  La seva realitzaci贸 ser脿 completament volunt脿ria per part dels treballadors, tret de les excepcions establertes per la legislaci贸 vigent.

.

.

Article 35. Comissi贸 de treball

.

  Les parts acorden la creaci贸 d鈥檜na Comissi贸 de Treball per definir el contingut del Decret 1561/1995 del Ministeri de Treball en regulaci贸 de jornades, hores extraordin脿ries i descansos.

.

.

Article 36. C脿non negociaci贸 conveni

.

  Les empreses procediran al descompte en els havers dels seus treballadors de la quota de negociaci贸 col路lectiva, quan aquests aix铆 ho sol路licitin per escrit a l鈥檈mpresa. Aquesta quota ser脿 de 31 euros per als treballadors no afiliats als sindicats negociadors.

.

.

Article 37. Tribunal Laboral de Catalunya

.

  Pel que fa a la salut laboral, la formaci贸 professional i la soluci贸 de conflictes de treball, se estar脿 a lo establert en l鈥橝cord Interprofessional de Catalunya, signat pels sindicats CCOO . i UGT i la patronal Foment del Treball, de data 7 de novembre de 1.990, incorporant-se els dits acords com annex del present Conveni.

.

.

Article 38. Cl脿usula de desvinculaci贸 del Conveni col路lectiu

.

  Per aquelles empreses que es trobin en situaci贸 de p猫rdues o altres causes, reconegudes i constatades pels treballadors i empreses, mitjan莽ant l鈥檃portaci贸 de la documentaci贸 presentada davant els Organismes Oficials (Ministeri d鈥橦isenda o Registre Mercantil) podran desvincular-se dels compromisos en mat猫ria salarial i r猫gim econ貌mic, continguts en el present Conveni.

  A tal efecte, l鈥檈mpresa haur脿 d鈥檈ntregar als representants legals dels treballadors o en el seu defecte, a aquests, la documentaci贸 a que es fa refer猫ncia en el par脿graf anterior, comprometent-se aquells a mantenir el necessari compte.

  En el moment en que l鈥檈mpresa comuniqui la seva intenci贸 d鈥檌niciar el proc茅s de negociaci贸 en el seu si, ho comunicar脿 tamb茅 necess脿riament, a efectes informatius a la Comissi贸 Peritaria del Conveni.

  Una vegada constatada la situaci贸 de l鈥檈mpresa amb dues parts acordaran l鈥檃plicaci贸 quantitativa de la present cl脿usula de desvinculaci贸. Aquest proc茅s no ser脿 superior a 30 dies.

  En cas de desacord entre les parts, ambdues ho plantejaran a la Comissi贸 Parit脿ria que resoldr脿 en el termini m脿xim de 15 dies, i de persistir el desacord, empresa i treballadors es sotmetran a la mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

  A les empreses en qu猫 s鈥檃cordi l鈥檃plicaci贸 de la cl脿usula de desvinculaci贸, es crear脿 una Comissi贸 de Seguiment integrada pels representants de les parts per a vetllar pel compliment dels termes de l鈥橝cord aconseguit.

  L鈥檈mpresa que apliqui la cl脿usula de desvinculaci贸 haur脿 de contribuir amb un import de 700 euros com a m脿xim de les despeses que l鈥檃nomenada desvinculaci贸 pugui representar a les centrals sindicals que intervenen en la negociaci贸, amb la pr猫via justificaci贸 de les despeses corresponents.

  Un cop publicat el Conveni, les empreses que es vulguin desvincular de l鈥檃plicaci贸 salarial del mateix ho podran fer en qualsevol moment dins de la vig猫ncia del mateix.

.

.

Article 39. Desenvolupament dels acords interconfederals per a la estabilitat en el treball

.

  S鈥檃corda l鈥檈xtensi贸 del r猫gim jur铆dic dels contractes als que es refereix l鈥檃rticle 15 de l鈥橢statut dels Treballadors, aix铆 com l鈥檃mpliaci贸 de la durada del contracte eventual previst en l鈥檃rticle 1.b d鈥檃quest article a 12 mesos dins d鈥檜n per铆ode de 18 mesos, tot aix貌, conforme a les previsions contingudes al Reial Decret Llei 5/2001 de 2 de mar莽, i aix貌 en empreses que compleixin els seg眉ents requisits:

.

  El total de la contractaci贸 temporal, inclosos els contractes de posta a disposici贸 per ETT, exclosos els contractes d鈥檌nterinitat, no hauran de superar en c貌mput de dotze mesos, en condicions de jornada homog猫nia i per centre de treball, el l铆mit del 40 %.

  S鈥檃rrodoniran cap amunt les fraccions resultants.

  Les parts signants de l鈥檃cord podran requerir a la representaci贸 dels treballadors o a l鈥檈mpresa la remissi贸 a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni les dades relatives al presenta acord, en el termini m脿xim d鈥檜n mes.

  Per a superar els l铆mits establerts anteriorment, de forma que no computin a aquests efectes, haur脿 de comptar amb l鈥檃cord dels representants dels treballadors i l鈥檃provaci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria.

.

.

Article 40. Empreses de Treball Temporal

.

  La utilitzaci贸 de treballadors/es d鈥檈mpreses de treball temporal tindr脿 com a fi atendre les situacions que no siguin previsibles o excepcionals, com a conseq眉猫ncia d鈥檌ncrements de l鈥檃ctivitat puntuals. En aquest sentit, i per adequar el marc legal vigent a les caracter铆stiques del sector, s鈥檈stableixen els seg眉ents acords:

.

  Nom茅s podran utilitzar-se treballadors d鈥檈mpreses de treball temporal en els seg眉ents sup貌sits: per cobrir baixes per IT o accident, sempre que la seva durada es preveeixi inferior a 30 dies; per atendre per铆odes d鈥檃ctivitat punta sense poder superar 15 dies de per铆odes continuats; per cobrir per铆odes de vacances, sempre i quan es pacti en el calendari laboral.

  En aquelles empreses, en les que en els 煤ltims 12 mesos s鈥檋agin produ茂t ERES, acomiadaments col路lectius, o amortitzaci贸 de llocs de treball, no es podran utilitzar treballadors procedents d鈥檈mpreses de treball temporal.

.

.

Article 41. Reconeixement professional

.

  Als conductors de camions tr脿ilers se鈥檒s reconeix la categoria de conductor mec脿nic.

  A tots els treballadors que facin les funcions de conductor de grues de 60 o m茅s tones de tara, i que, a m茅s, les manipulin habitualment, se鈥檒s reconeixer脿 la categoria de conductor mec脿nic.

.

.

Article 42. Parelles de fet

.

  Tots i cadascun dels beneficis establerts per aquest conveni als matrimonis i/o c貌njuges, s鈥檃plicaran en la mateixa mesura a les parelles de fet.

  L鈥檃creditaci贸 de l鈥檈xist猫ncia de la parella de fet es podr脿 dur a terme per mitj脿 de la justificaci贸 prevista a cada moment per la normativa vigent.

.

.

Article 43. Igualtat i no discriminaci贸

.

  S鈥檈ntendr脿 nul路la i sense efecte algun tota cl脿usula que contingui discriminacions per ra贸 d鈥檈dat o quan continguin discriminacions favorables o adverses en l鈥檕cupaci贸 aix铆 com en mat猫ries de retribucions, jornades i altres condicions de treball per circumst脿ncies de sexe, origen, estat civil, ra莽a, condici贸 social, idees religioses o pol铆tiques, adhesi贸 o no a Sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres treballadors en l鈥檈mpresa i llengua dintre de l鈥檈stat espanyol Les parts signants es comprometen a desenvolupar, en els seus respectius 脿mbits, les mesures dirigides a assolir els objectius previstos en la legislaci贸 vigent en cada moment respecte a la igualtat d鈥檕portunitats reals per a dones i homes en el treball i la conciliaci贸 de la vida laboral i familiar, contribuint amb aix貌 al pple desenvolupament dels drets i capacitats de les persones.

.

.

Article 44. Assetjament sexual

.

  La direcci贸 de l鈥檈mpresa i els representants dels treballadors vetllaran pel m脿xim respecte a la dignitat a causa del treballador/a, cuidant molt especialment que no es produeixin situacions d鈥檃ssetjament sexual o vexacions de qualsevol tipus que seran sancionades segons el previst en funci贸 de la gravetat del fet.

.

.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

.

  Primera

  L鈥檌ncrement salarial per a l鈥檃ny 2010 茅s del 0,8 % respecte el salari actualitzat de l鈥檃ny 2009. En cas que l鈥橧PC General establert per l鈥橧NE pel conjunt d鈥橢spanya registr茅s un increment superior al 0,8 % en relaci贸 amb el del 31 de desembre del 2009, el dit suposat increment s鈥檃plicar脿 nom茅s a les taules salarials, prenent com a base les del 31 de desembre de l鈥檃ny 2009 i s鈥檃plicar脿 l鈥檈xc茅s amb efectes retroactius a 1 de gener del 2010.

  Per a l鈥檃ny 2011, l鈥檌ncrement salarial 茅s del 1 %. En cas que l鈥橧PC General establert per l鈥橧NE pel conjunt d鈥橢spanya registr茅s un increment superior al 1 % en relaci贸 amb el del 31 de desembre del 2010, el dit suposat increment s鈥檃plicar脿 nom茅s a les taules salarials, prenent com a base les del 31 de desembre de l鈥檃ny 2010 i s鈥檃plicar脿 l鈥檈xc茅s amb efectes retroactius a 1 de gener del 2011.

.

  Segona

  Els endarreriments s鈥檃bonaran dintre de la totalitat del mes seg眉ent a la data de publicaci贸 en el DOGC.

.

  Tercera

  Es crea la categoria professional anomenada com a carretiller, i amb la seg眉ent definici贸: 脡s el treballador que disposant de la titulaci贸 corresponent, es dediqui a aquesta activitat habitualment i condueixi els anomenats toros mec脿nics de tara superior a 2.000 kg., excloent els transpalets el猫ctrics i els transpalets normals.

  A nivell salarial, aquesta nova categoria estar脿 equiparada a la de mosso especialitzat.

.

  Quarta

  Ambdues parts consideren oportuna la creaci贸 d鈥檜na comissi贸 de treball amb la finalitat d鈥檈studiar i desenvolupar els temes recollits en el present Conveni i que puguin afectar al mateix en funci贸 de la possible publicaci贸 de nous aspectes normatius.

  Mentre aquesta Comissi贸 no es pronunci茂 es mantindr脿 els sistema que regia anteriorment.

.

  Cinquena

  Durant la vig猫ncia del present Conveni es convocar脿 la Comissi贸 Parit脿ria a l鈥檕bjecte de tractar els temes referents a Formaci贸 i Prevenci贸 de Riscos Laborals, aix铆 com accidents de treball.

  Les empreses acollides a aquest Conveni s鈥檃daptaran als principis que marca la Llei de Prevenci贸 de riscos laborals i als reglaments corresponents, a trav茅s de la creaci贸 d鈥una comissi贸, la funci贸 de la qual ser脿 l鈥檈studi d鈥檃quests temes i la seva progressiva adaptaci贸.

.

  Sisena:

  En la mesura En la mesura que sigui necessari organitzar la formaci贸 dirigida al col路lectiu dels conductors referida a l鈥檕btenci贸 i renovaci贸 del CAP, d鈥檃cord els termes establerts en el RD 1032/2007, de 20 de juliol. En el si de la Comissi贸 Parit脿ria del present Conveni Col路lectiu, s鈥檈studiar脿 la repercussi贸 i l鈥檌mpacte laboral, i es buscar脿 una soluci贸 satisfact貌ria per ambdues parts.

  La Comissi贸 Parit脿ria tindr脿 capacitat per decidir l鈥檃djudicaci贸 dels costos de formaci贸, tant el cost de les hores de treball de les persones que s鈥檋an de formar, com el cost dels cursos.

  Amb la finalitat que la mateixa gaudeixi del consens necessari, es reunir脿 sempre que ho demani qualsevol de les parts.

.

.

TAULAS.

.

.

.

.

.

.

.

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤m. 126 – 4 de juliol de 2011)

.

Resoluci贸 de 10 de juny de 2011, per la qual s鈥檕rdena la inscripci贸, el dip貌sit i la publicaci贸 de la revisi贸 salarial definitiva per a l鈥檃ny 2010 i provisional per al 2011 del Conveni col路lectiu de treball del sector de tracci贸 mec脿nica de mercaderies i log铆stica de la prov铆ncia de Girona (codi de conveni n煤m.1700455)

.

  Vist el text de la revisi贸 salarial definitiva per a l鈥檃ny 2010 i provisional per al 2011 del Conveni col路lectiu de treball del sector de tracci贸 mec脿nica de mercaderies i log铆stica de la prov铆ncia de Girona, subscrit d鈥檜na banda, per Asetrans Girona i, de l鈥檃ltra, per CCOO i UGT, el dia 11 de febrer de 2011, i d鈥檃cord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s鈥檃prova el Text ref贸s de l鈥橢statut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 199/2007, de 10 de setembre; l鈥檃rticle 170.1.j) de la Llei org脿nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l鈥橢statut d鈥橝utonomia de Catalunya, i altres normes concordants, Resolc:

.

  - 1 Ordenar la inscripci贸 de la revisi贸 salarial definitiva per a l鈥檃ny 2010 i provisional per al 2011 del Conveni col路lectiu de treball del sector de tracci贸 mec脿nica de mercaderies i log铆stica de la prov铆ncia de Girona, (codi de conveni n煤m. 1700455) al Registre de convenis dels Serveis Territorials d鈥橢mpresa i Ocupaci贸 a Girona.

  -2 Ordenar-ne el dip貌sit a l鈥檕ficina corresponent d鈥檃quests Serveis Territorials.

  -3 Disposar que el Conveni esmentat es publiqui en el BOP.

.

  Notifiqueu aquesta Resoluci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni.

  Girona, 10 de juny de 2011

  Christian Serarols i Tarr茅s

  Director dels Serveis Territorials a Girona, e.f.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SENTENCIA (BOP N煤m. 126 – 3 de juliol de 2014)

.

.

Resoluci贸 per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de la Sent猫ncia dictada pel Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya, Sala Social, de data 20 de mar莽 de 2014, relativa al Conveni col路lectiu de treball del sector de Tracci贸 Mec脿nica de Mercaderies i Log铆stica de la prov铆ncia de Girona (codi de conveni n煤m. 17000455011994).

.

.

  Vist el text de la Sent猫ncia dictada pel Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya, Sala Social, de data 20 de mar莽 de 2014, relativa al Conveni col路lectiu de treball del sector de Tracci贸 Mec脿nica de Mercaderies i Log铆stica de la prov铆ncia de Girona, i de conformitat amb el que disposen l’article 2.3.b) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; els articles 153 i seg眉ents de la Llei 36/2011a, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicci贸 social; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuraci贸 del Departament d’Empresa i Ocupaci贸, i altres normes d’aplicaci贸, Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripci贸 de la Sent猫ncia dictada pel Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya, Sala Social, de data 20 de mar莽 de 2014, relativa al Conveni col路lectiu de treball del sector de Tracci贸 Mec脿nica de Mercaderies i Log铆stica de la prov铆ncia de Girona (codi de conveni n煤m. 17000455011994) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupaci贸 a Girona.

  -2 Disposar la seva publicaci贸 en el BOP de Girona.

.

  Girona, 21 de maig de 2014.

  Ferran Roquer i Padrosa.

  Director dels Serveis Territorials, en funcions.

.

.

  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST脥CIA.

  CATALUNYA.

  SALA SOCIAL.

.

  ILMA. SRA. Ma DEL MAR GAN BUSTO.

  ILMO. SR. LUIS REVILLA P脡REZ.

  ILMA. SRA. M. MACARENA MART脥NEZ MIRANDA.

.

  En Barcelona a 20 de marzo de 2014.

  La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu帽a, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

  EN NOMBRE DEL REY

  ha dictado la siguiente

  SENTENCIA N掳15/2014.

.

  En los autos n掳 78/2013, iniciados en virtud de demanda conflicto colectivo, ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. M. Macarena Mart铆nez Miranda.

.

  ANTECEDENTES DE HECHO.

.

  脷NICO.- Con fecha 25 de noviembre de 2013 tuvo entrada en la Secretaria de esta Sala demanda conflicto colectivo en la que interviene coma parte demandante JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ y JOSE VILLARES BARROSO y como parte demandada ASSOCIACI脫 TRANSPORTS GIRONA (ASETRANS), en la que se solicita se dicte sentencia conforme a derecho. Admitida la demanda formulada, se ha celebrado el correspondiente acto de la vista el pasado d铆a 19 de marzo de 2014, en el i la parte actora en sus peticiones, se opuso la demandada, practic谩ndose las pruebas admitidas, seg煤n consta en el acta que se extendi贸 al efecto. Y terminado el acto elevando a definitivas las partes sus conclusiones.

.

  HECHOS PROBADOS.

.

  PRIMERO.- El Convenio Colectivo de trabajo de Tracci贸n Mec谩nica de Mercader铆as y Log铆stica de la Provincia de Girona, con vigencia inicial prevista hasta el 31 de diciembre de 2.011, fue publicado en el Bolet铆n Oficial de la Provincia de Girona de fecha 5 de enero de 2.011, por resoluci贸n de 22 de diciembre de 2010. del Departament de Treball (delegaci贸n de Girona).

  Su articulo 4 dispone, bajo la rubrica de “谩mbito temporal”, que “este Convenio entrar谩 en vigor, a todos los efectos, el d铆a primero de enero de dos mil diez, independientemente de la fecha de su publicaci贸n al Diario oficial de la Generalitat de Catalu帽a, y tendr谩 una duraci贸n de dos a帽os hasta el 31 de diciembre de 2.011. El Convenio se puede denunciar por cualquier parte negociadora con 3 meses de antelaci贸n al 31 de diciembre de 2.011 a trav茅s de comunicaci贸n con acuse de recibo”.

  La disposici贸n adicional cuarta de la referida norma convencional establece que “las dos partes consideran oportuna la creaci贸n de una comisi贸n de trabajo con el fin de estudiar y desarrollar los temas recogidos en el presente Convenio y que puedan afectar al mismo en funci贸n de la posible publicaci贸n de nuevos aspectos normativos. Mientras esta Comisi贸n no se pronuncie se mantendr谩n los sistemas que reg铆an anteriormente”.

  SEGUNDO.- El II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercanc铆as por carretera (c贸digo de Convenio n煤mero 990012735011900), firmado el 12 de noviembre de 2.010, y suscrito, de una parte, por la Confederaci贸n Espa帽ola de Transporte de Mercanc铆as (CETM) y la Confederaci贸n Espa帽ola de Operadores del Transporte (CEOT), en representaci贸n de las empresas del sector, y, de otra, por las organizaciones sindicales FSC-CCOO. y TCM-UGT, en representaci贸n de los trabajadores del sector, fue publicado en el Bolet铆n Oficial del Estado de 29 de marzo de 2.012.

  Su articulo 1 dispone que constituye un Acuerdo Marco de naturaleza mixta, “de manera que por un lado establece la estructura de la negociaci贸n colectiva en el sector, y, por otro, contiene disposiciones de contenido normativo y de aplicaci贸n directa a las relaciones laborales afectadas por el mismo, sin perjuicio de su negociaci贸n en unidades inferiores, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 84 del Estatuto de los Trabajadores, y del reenv铆o de materias a 谩mbitos inferiores que realiza el propio Acuerdo a lo largo de su articulado”.

  Conforme a su art铆culo 6, “lo establecido en este II Acuerdo general no podr谩 afectar en ning煤n caso a lo dispuesto en los convenios colectivos estatutarios vigentes; la nueva negociaci贸n colectiva habr谩 de ajustarse a lo establecido en este II Acuerdo general, que ser谩 de directo cumplimiento y obligada observancia en todas las negociaciones colectivas sectoriales que durante su vigencia se lleven a cabo dentro de su 谩mbito funcional (..)”, a帽adiendo que “dado el car谩cter de norma supletoria que tiene el presente II Acuerdo general, la regulaci贸n contenida en Convenios colectivos estatuarios de cualquier 谩mbito territorial inferior ser谩 siempre de aplicaci贸n preferente, excepci贸n hecha de las materias recogidas en el art铆culo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores, pudiendo regular materias no incluidas en este II Acuerdo general. En las materias o aspectos no regulador en los convenios colectivos de 谩mbito inferior, tanto preexistentes como posteriores a este II Acuerdo General, as铆 como en los casos en que no exista convenio colectivo, los preceptos del II Acuerdo General ser谩n directamente aplicables a las empresas y trabajadores incluidos en su 谩mbito funcional”.

  TERCERO.- En fecha 30 de septiembre de 2.011, el sindicato Comisiones Obreras denunci贸 la vigencia del Convenio Colectivo de trabajo de Tracci贸n Mec谩nica de Mercader铆as y Log铆stica de la Provincia de Girona.

  CUARTO.- En fecha 27 de octubre de 2.011 se procedi贸 a la constituci贸n de la Comisi贸n negociadora, estando integrada por ASETRANS Girona, CCOO y UGT.

  El 31 de enero de 2.012, por CCOO se interes贸 la celebraci贸n de reuni贸n para la aprobaci贸n y firma de las tablas salariales, con actualizaci贸n del a帽o 2011 e incremento del 2012, proponi茅ndose la fecha de 14 de febrero de 2.012.

  La Comisi贸n negociadora del Convenio ha celebrado las siguientes reuniones:

  1掳.- El 3 de mayo de 2.012, con objeto de establecer el calendario de reuniones de la referida comisi贸n, fijando las fechas de 21 de mayo, 11 de junio y 9 de julio.

  2掳.- El 21 de mayo de 2.012, a fin de intercambiar propuestas en relaci贸n al convenio colectivo.

  3掳.- El 11 de junio de 2.012, en relaci贸n a las propuestas efectuadas por ambas partes en la anterior reuni贸n.

  4掳.- El 9 de julio de 2.012, con objeto de dar respuesta a la plataforma entregada por ASETRANS en la anterior reuni贸n.

  5掳.- El 26 de noviembre de 2.012, en que se re煤nen las representaciones sindicales y patronal, reclamando la parte social que se materializase el acuerdo que desbloquease el pago de los atrasos del a帽o 2.011, argumentando que numerosas empresas del sector ya lo est谩n pagando, mientras otras que pod铆an hacerlo no lo hacen, lo que representaba un agravio para las que pagaban. La parte patronal vincula el pago de los atrasos a la negociaci贸n del nuevo convenio.

  En acta se hace constar lo siguiente: “Asetrans torna a posar sobre la taula la necessitat de canvis profunds degut a les dificultats que travessa el sector i demanen a la part social que tingui en consideraci贸 la plataforma per ells presentada a l’inici de les negociacions. La part social manifesta que podria tenir en compte algun dels aspectos presentar a la dita plataforma.

  El portaveu dels empresaris manifesta que per a ell la seva plataforma se ha de mantenir integral, tot i que est脿 disposat a negociar sobre aquesta base i demana un xic m茅s de concreci贸 als sindicats. La part social respon que estan disposats a traslladar als seus delegats, i atenent a les dificultats del sector, la possibilitat de tractar la antiguitat conforme s’estableix en el “II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercanc铆as por carretera, modificar l’article referent a les vacances retornant als 30 dies naturals sempre que es garanteixin 15 dies dins dels periodes de vacances escolars, aix铆 com a plantejar als seus representats la congelaci贸 salarial els anys 2014 i 2015″.

  6掳.- El 17 de diciembre de 2.012, en que por ambas partes se efectuaron determinadas propuestas, sin que hubiese avenencia entre las mismas.

  7掳.- El 21 de enero de 2.013, en que, una vez expuestas posiciones y consideraciones de los intervinientes, se constataron divergencias muy relevantes, solicitando la parte empresarial un receso, tras el cual manifest贸 la necesidad de reunirse con sus representados en asamblea, y que posteriormente comunicar铆a su posici贸n; dejando constancia en acta de su propuesta de suprimir el complemento de incapacidad temporal.

  (Se tienen por reproducidos los documentos 1,4, 5, 6, 7, 10, 11, y 12 aportados por la codemandante UGT, 18 y 22 a 28 aportados la codemandante CCOO, y 3 aportado por la parte demandada).

  QUINTO.- En fecha 7 de mayo de 2.013, las representaciones sindicales de CCOO y UGT interesaron volver a las negociaciones del convenio, alegando su paralizaci贸n desde el 21 de enero de 2.013.

  SEXTO.- El 15 de mayo de 2.013, por CCOO y UGT se comunic贸 al Departament de Treball su decisi贸n de sumarse a la huelga del sector de transporte de mercanc铆as por carretera y log铆stica de la provincia de Girona (ASETRANS), aleg谩ndose como objetivo de la convocatoria de aquella la solicitud a las patronales de que se aviniesen a firmar el convenio para los a帽os 2011, 2012 y 2013 en sus actuales condiciones.

  S脡PTIMO.- Ante el Tribunal Laboral de Catalunya, delegaci贸n de Girona, se han llevado a cabo diversos actos de conciliaci贸n y mediaci贸n, con asistencia de representaciones de ASETRANS, CCOO, y UGT, en relaci贸n a la aplicaci贸n del Convenio Colectivo de trabajo de Tracci贸n Mec谩nica de Mercanc铆as y Log铆stica de la provincia de Girona, en las siguientes fechas:

  1掳.- El 19 de marzo de 2.012, en que las partes se comprometieron a reunirse en 15 d铆as para fijar el calendario de negociaciones de su convenio colectivo.

  2掳.- El 9 de noviembre de 2.012, en que las partes acordaron la celebraci贸n de una reuni贸n el d铆a 26 de noviembre de 2.012, a fin de tratar sobre lo pactado en el Acta del Tribunal de 19 de marzo de 2.012.

  3掳.- El 12 de julio de 2.013:

  - en relaci贸n a la solicitud de conciliaci贸n, en el que los solicitantes hicieron constar que no se hab铆a alcanzado ning煤n acuerdo en materia de convenio, y que la patronal manten铆a la mesa negociadora inoperante desde el mes de enero; finalizando sin acuerdo.

  - en relaci贸n a la solicitud de mediaci贸n, en que se propuso por la Comisi贸n de Mediaci贸n del Tribunal Laboral de Catalunya “prorrogar la ultraactivitat del conveni col路lectiu que ha ven莽ut, durant tot el termini en que ambdues parts mantinguin negociacions de bona fe al objecte d’acordar un nou conveni col路lectiu”, propuesta que no fue aceptada por la patronal ASETRANS, y lo fue por los sindicatos intervenientes; finalizando el procedimiento de mediaci贸n sin acuerdo.

  4掳.- El 20 de septiembre de 2.013, en que la representaci贸n de la patronal de Transporte ASETRANS, oponi茅ndose al contenido del escrito introductorio, manifest贸:

  ”Que siempre ha estado dispuesta a negociar. Considera que el convenio 2010-2011 ya no est谩 vigente por disposici贸n de la ley y por tanto no puede aceptar ninguna de las tres peticiones que se formulan. Consideramos tambi茅n que la actuaci贸n sindical de denunciar a cada uno de los miembros de la mesa negociadora en la Inspecci贸n de Trabajo, as铆 como las manifestaciones en medios de comunicaci贸n de 谩mbito nacional de su voluntad de denunciar en las jurisdicciones social, civil y penal, muestra una actitud coactiva que impide cualquier negociaci贸n”.

  El referido acto de conciliaci贸n finaliz贸 sin acuerdo.

  OCTAVO.- Con fecha 26 de julio de 2.013, ante la Comisi贸n de Convenios Colectivos del Consell de Relacions Laborals de Catalunya tuvo lugar una reuni贸n, con asistencia de las representaciones de CCOO y UGT, de la parte social de la Mesa negociadora del Convenio, as铆 como por la de ASETRANS, en relaci贸n al Convenio de Tracci贸n Mec谩nica de Mercanc铆as y Log铆stica de Girona, cuyo orden del d铆a fue la “informaci贸 sobre l’Acord per al suport i acompanyament als processos de negociaci贸 col lectiva en ultraactivitat signat el 18 de juny de 2013″, y en el que se adoptaron los siguientes acuerdos y compromisos:

  1掳.- Por parte de la representaci贸n de la parte social sindical (CCOO y UGT) en la mesa negociadora del Convenio de Tracci贸n Mec谩nica de Mercanc铆as y Log铆stica de Girona, la voluntad de adhesi贸n al protocolo.

  2掳.- Por parte de la representaci贸n patronal en la mesa negociadora del Convenio (Asetrans), se expone la voluntad de continuar negociando para llegar a un acuerdo satisfactorio sin adhesi贸n al protocolo.

  NOVENO.- Mediante escrito de fecha 10 de septiembre de 2.013, por la representaci贸n de la Federaci贸 de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT de les comarques gironines, as铆 del sector de carretera de la Federaci贸 de Serveis a la Ciutadania de la Comissi贸 Obrera de les comarques gironines, se interpuso denuncia ante la Inspecci贸n Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Girona por incumplimiento de convenio colectivo y modificaci贸n de hojas de salario, contra las empresas Ribas Ribot, S. L., Transports Ayach, S. L., Cos Tir, S. L., Transports Porqueres, S. L, Transports Girona, S. A., Transports CaIsina-Carre, S. L. y Transports Escapa, S. A., todas ellas dedicadas a la actividad de transporte de mercanc铆as por carretera y log铆stica, afirm谩ndose que la plantilla de todas ellas, en su conjunto, superaba los 250 trabajadores y trabajadoras.

  En la referida denuncia las representaciones sindicales pusieron de manifiesto que desde el 21 de enero de 2013 no se hab铆a producido ninguna reuni贸n oficial de la comisi贸n negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo del sector de Transporte de Mercanc铆as y Log铆stica de la provincia de Girona, lo que, a su juicio, pondr铆a de manifiesto la mala fe negociadora de la patronal ASETRANS . Del mismo modo, se aludi贸 a la actuaci贸n empresarial, al comunicar a los trabajadores que a partir del 8 de julio de 2.013 se dejar铆a de aplicar la referida norma.

  Por la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social de Girona se emiti贸 informe de fecha 29 de enero de 2.014, en relaci贸n a las actuaciones a que hab铆a dada lugar la denuncia, constatando como tales las siguientes:

  ”1掳.- El d铆a 19 de septiembre se mantiene reuni贸n en las oficinas de la inspecci贸n de trabajo con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT, que explican la situaci贸n denunciada, producida por la p茅rdida de vigencia del convenio colectivo del transporte de mercanc铆as de Catalunya.

  Durante la reuni贸n se ofrece la posibilidad de que la Inspecci贸n de Trabajo lleve a cabo una mediaci贸n para tratar de reanudar las negociaciones.

  2掳.- El d铆a 1 de octubre de 2013 comparecen en las oficinas de la Inspecci贸n de trabajo los representantes de la patronal del transporte de Girona Asetrans.

  Explican su postura en relaci贸n al decaimiento del Convenio Colectivo.

  Se ofrece una mediaci贸n por parte de la Inspecci贸n de Trabajo.

  El representante de la patronal contesta el d铆a 25 de octubre, informando de que estar铆an dispuestos a la mediaci贸n, siempre que se produjera la retirada de las denuncias.

  ”Se ha presentado en fecha 25 de noviembre demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que puede tener afectaci贸n en materia de cotizaci贸n a la Seguridad Social. Se extiende la presente diligencia al efecto de interrumpir el plazo de prescripci贸n establecido en el articulo 21.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por RDL 1/1994, de 20 de junio, ante una eventual sentencia declarativa en la que se reconozcan derechos econ贸micos que generen diferencias de cotizaci贸n”.

  Todo ello se informa a los efectos oportunos”.

  D脡CIMO.- En el mes de junio de 2013, diferentes empresas del sector afectado por el 谩mbito de aplicaci贸n del Convenio Colectivo referido, est谩n comunicando a sus trabajadores/as (o a sus representantes legales) que aqu茅l ha perdido su vigencia y eficacia a partir del 8 de julio de 2.013, y que a partir de ese momento, las relaciones laborales pasar铆an a estar reguladas por el II Acuerdo General de Transporte de Mercanc铆as por carretera de 12 de noviembre de 2.010, y en lo no previsto en el mismo, por el Estatuto de los Trabajadores.

  UND脡CIMO.- En fecha 20 de septiembre de 2.013 tuvo lugar el preceptivo acto de conciliaci贸n del conflicto colectivo ante el Tribunal Laboral de Catalunya, que finalizo sin acuerdo.

.

  FUNDAMENTOS DE DERECHO.

.

  PRIMERO.- En cumplimiento de lo prescrito por el art铆culo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social, procede consignar que los hechos declarados probados han sido deducidos de la prueba practicada, valorada en su conjunto seg煤n las reglas de la sana cr铆tica, y, particularmente, de las que se rese帽an a continuaci贸n:

  El hecho primero, del documento 6 aportado por la parte demandada.

  El hecho segundo, del documento 20 aportado por la codemandante UGT, documento 31 aportado por la codemandante CCOO, y documento 7 aportado por la parte demandada, resultando todos ellos coincidentes.

  El hecho tercero, del documento 30 aportado por la codemandante CCOO y documento 3 aportado por la parte demandada, no impugnados.

  El hecho cuarto, de los documentos 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 aportados por la codemandante UGT, documentos 18 y 22 a 28 aportados la codemandante CCOO, y documento 3 aportado por la parte demandada, no impugnados. En relaci贸n a la reuni贸n de la comisi贸n negociadora de fecha 30 de julio de 2.012 (documento 8 aportado por la actora UGT), habiendo resultado impugnado este documento, y sin que se otorgue virtualidad probatoria a la declaraci贸n del 煤nico testigo que depuso en el acto de la vista, al tratarse de miembro de la comisi贸n negociadora del Convenio, como responsable de transporte de CCOO y haber reconocido de forma expresa tener inter茅s en el pleito, no ha lugar a tenerla por acreditada.

  El hecho quinto, del documento 13 aportado por la actora UGT, documentos 17 y 21 aportados por la actora CCOO, y documento 3 -folio 16 vuelto- aportado por la entidad demandada, no impugnados.

  El hecho sexto, del documento 3 aportado por la parte demandada, no impugnado.

  El hecho s茅ptimo, de los documentos 3, 9, 14, 16, 17 y 18 aportados por la actora UGT, 6 a 11 y 19 a 20 aportados por la actora CCOO, y 4 aportado por la demandada, no impugnados.

  El hecho octavo, del documento 5 aportado por la actora CCOO, no impugnado.

  El hecho noveno, de los documentos 15 aportado por la actora UGT, as铆 como 3 y 4 aportados por la actora CCOO, no impugnados.

  El hecho d茅cimo resulta incontrovertido. Al respecto, habiendo sido admitido en tr谩mite de contestaci贸n el hecho octavo de la demanda, la posterior impugnaci贸n por la .parte demandada del documento 19 aportado por UGT y el documento 2 aportado por CCOO resulta intrascendente a efectos de configurar el relato f谩ctico.

  El hecho und茅cimo, de los folios 55 a 57 de las actuaciones.

  SEGUNDO.- La demanda rectora de las actuaciones, suscrita por ambas actoras -que, no obstante ello, ostentaron diversa representaci贸n en acto de juicio- tiene por objeto, por una parte, la declaraci贸n de la vigencia del Convenio Colectivo de trabajo de Tracci贸n Mec谩nica y Log铆stica de la Provincia de Girona, con vigencia inicial prevista para los a帽os 2010 al 2011 inclusive, as铆 como el mantenimiento de los derechos y condiciones de trabajo que se han venido aplicando al conjunto del personal afectado por su 谩mbito de aplicaci贸n, hasta que se alcance un nuevo acuerdo colectivo de eficacia general, o finalicen los trabajos de la comisi贸n prevista en la disposici贸n adicional 4a aplicable en ese 谩mbito, condenando a las codemandadas a estar y pasar por tales declaraciones; y, por otra, la declaraci贸n de la existencia del deber de negociar en el 谩mbito del citado convenio, con condena a la representaci贸n empresarial demandada al cumplimiento de ese deber, y a estar y pasar por la anterior declaraci贸n; as铆 como, por 煤ltimo, la declaraci贸n del reconocimiento del derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a disfrutar de las condiciones laborales y econ贸micas establecidas en la citada norma convencional.

  Se basa la demanda interpuesta en que, pese a que el Convenio fue denunciado por la representaci贸n social, se iniciaron las negociaciones entre patronal y sindicatos en el seno de la comisi贸n negociadora del Convenio, si bien se aleg贸 que la mala fe negociadora de ASETRANS impidi贸 llegar a un acuerdo. Del mismo modo, se adujo que desde el mes de julio de 2013, diferentes empresas del sector afectado por el 谩mbito de aplicaci贸n del mencionado Convenio Colectivo, hab铆an comunicado a sus trabajadores y trabajadoras, o a sus representantes legales, que aqu茅l hab铆a perdido su vigencia y eficacia desde fecha 8 de julio de 2.013, pasando a regirse las relaciones laborales por el II Acuerdo General de Transporte de Mercanc铆as por Carretera de 12 de noviembre de 2.010, y, en lo no previsto en 茅ste, por el Estatuto de los Trabajadores.

  Por la demandada se opuso la excepci贸n de defecto legal en el modo de proponer la demanda (anunciada como “falta de requisitos en la demanda”). De forma subsidiaria, se opuso a la demanda formulada de contrario, interesando que se declarase la p茅rdida de vigencia de la norma convencional, as铆 como que las condiciones laborales pasasen a regirse por el II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercanc铆as por carretera y, en lo no previsto en 茅ste, por el sistema de fuentes previsto en el articulo 3 del Estatuto de los Trabajadores.

  TERCERO.- Con car谩cter previo a dirimir sobre el fondo de la cuesti贸n planteada, opuesta por la parte demandada la excepci贸n de defecto legal en el modo de proponer la demanda (si bien sin expresa referencia a este nomem iuris), precede pronunciarse sobre la misma.

  La denuncia formulada tiene por objeto la ausencia de requisitos de la demanda, en concreto el defecto de enunciaci贸n clara de los hechos sobre los que versa la pretensi贸n, y que, seg煤n la legislaci贸n sustantiva, sustentar铆an aquella; denunciando la infracci贸n de los art铆culos 80.1.c) y 85.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social, as铆 como 416 y 424 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  La parte actora UGT se opuso a la excepci贸n formulada de contrario, efectuando determinadas alegaciones en relaci贸n a los t茅rminos de su pretensi贸n, que se dan por reproducidos, al haber resultado sintetizados en el anterior fundamento de esta resoluci贸n.

  Por la actora CCOO, asimismo en tr谩mite de alegaciones a la excepci贸n formulada, se manifest贸 su oposici贸n a la misma, adhiri茅ndose a lo expuesto por la parte codemandante, y a帽adiendo que la demanda coincid铆a sustancialmente con la que dio origen a la sentencia dictada por esta Sala en fecha 12 de diciembre de 2.013 (demanda 65/2013), interesando que el fallo resultase coincidente con el de aquella.

  Regula el primero de los preceptos invocados, articulo 80 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social, los requisitos que deben contener las demandas formuladas ante esta jurisdicci贸n, entre los que se contienen -constri帽茅ndonos a los t茅rminos de la excepci贸n opuesta por la demandada- “la enumeraci贸n clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensi贸n y de todos aquellos que, seg煤n la legislaci贸n sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas, a帽adiendo que “en ning煤n caso podr谩n alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliaci贸n o mediaci贸n ni introducirse respecto de la v铆a administrativa previa variaciones sustanciales, en los t茅rminos prevenidos en el art铆culo 72, salvo los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad” (subapartado c)).

  Si bien asiste la raz贸n a la parte demandada en que la formulaci贸n de la demanda, en el apartado relativo al factum en que se sustenta, a帽ade determinadas referencias jur铆dicas m谩s propias de sus fundamentos de Derecho (que enuncia de forma separada), de su lectura, y especialmente de los ordinales sexto a octavo, se colige que la cuesti贸n controvertida se circunscribe a la aplicabilidad de la normativa convencional tras haber sido denunciado por la representaci贸n social en fecha 30 de septiembre de 2011, aludi茅ndose a las negociaciones habidas entre las partes en el seno de la comisi贸n negociadora del Convenio, y a la actuaci贸n empresarial. Cierto es que hubiera sido deseable un mayor nivel de concreci贸n, especialmente en relaci贸n al iter de las negociaciones habidas entre las partes – y que, en cualquier caso, es suplido en fase de prueba-, pero no puede entenderse que su ausencia comporte indefensi贸n para la parte demandada; la que, por otro lado, no ha resultado objeto de expresa denuncia.

  A mayor abundamiento, en aplicaci贸n de la doctrina jurisprudencial, los requisitos exigidos por el art铆culo 80 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social en relaci贸n a la interposici贸n de la demanda tienen por objeto “delimitar la posici贸n de la parte accionante y evitar indefensi贸n a la demandada” (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2012. -rec. 208/2011-), sin que alberguemos duda alguna sobre la precisa delimitaci贸n contenida en el escrito iniciador del procedimiento de cara a que la demandada pudiese contestar en debida forma. En cualquier caso, reiteramos que la ausencia de menci贸n alguna a la indefensi贸n que tal defecto habr铆a causado, podr铆a conducir, sin adicionales argumentaciones, a la desestimaci贸n de la misma.

  Pero, por si ello no bastare, concurren varias circunstancias que conducen a la desestimaci贸n de tal excepci贸n, como a continuaci贸n se expondr谩. Al respecto, la mera referencia por la actora a las negociaciones entre las partes en el seno de la comisi贸n negociadora del Convenio comporta que la demandada tenga cabal conocimiento de las mismas, por cuanto fue parte interviniente en ellas. Y a ello ha de a帽adirse que la propia parte demandada, al contestar -si bien, advirtiendo que de forma subsidiaria- al fondo de la demanda, y concretamente al manifestar su oposici贸n al ordinal f谩ctico primero, argument贸 que el convenio colectivo no se encontraba vigente en la actualidad, y que precisamente, este era el “motivo central” del presente juicio, lo que entendemos equiparable a la fijaci贸n de la cuesti贸n controvertida por la propia parte que denuncia el defecto legal en el modo de proponer la demanda. Restar铆a precisar que, sin perjuicio de la adecuaci贸n a la normativa procesal de la demanda formulada, en modo alguno ha sido determinado por la demandada el factum cuya ausencia determinar铆a el defecto denunciado, siendo especialmente relevante al efecto el que la cuesti贸n controvertida revista naturaleza jur铆dica, tal como ella misma puso de relieve al contestar a la demanda.

  Todo ello conduce a la desestimaci贸n de la excepci贸n planteada, entrando a dirimir sabre el fondo de la demanda.

  CUARTO.- Centr谩ndonos en la cuesti贸n controvertida, atinente a la ultraactividad del Convenio pactada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en fecha 8 de julio de 2.012), conviene recordar que 茅sta oper贸, entre otras, la reforma del art铆culo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuyo tenor literal pas贸 a ser el siguiente:

  La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duraci贸n pactada, se producir谩 en los t茅rminos que se hubiesen establecido en el propio convenio.

  Durante las negociaciones para la renovaci贸n de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendr谩 su vigencia, si bien las cl谩usulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaer谩n a partir de su denuncia. Las partes podr谩n adoptar acuerdos parciales para la modificaci贸n de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que, tras la terminaci贸n de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos tendr谩n la vigencia que las partes determinen.

  Mediante los acuerdos interprofesionales de 谩mbito estatal o auton贸mico, previstos en el art铆culo 83, se deber谩n establecer procedimientos de aplicaci贸n general y directa para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del procedimiento de negociaci贸n sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendr谩 la misma eficacia jur铆dica que los convenios colectivos y s贸lo ser谩 recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el art铆culo 91. Dichos acuerdos interprofesionales deber谩n especificar los criterios y procedimientos de desarrollo del arbitraje, expresando en particular para el caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de la comisi贸n negociadora el car谩cter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral por las partes; en defecto de pacto espec铆fico sobre el car谩cter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral, se entender谩 que el arbitraje tiene car谩cter obligatorio.

  Transcurrido un a帽o desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aqu茅l perder谩, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicar谩, si lo hubiere, el convenio colectivo de 谩mbito superior que fuera de aplicaci贸n.

  Asimismo, la norma anteriormente citada (Ley 3/2012) estableci贸, en su disposici贸n transitoria 4a, bajo la r煤brica de “vigencia de los convenios denunciados” que “en los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el plazo de un a帽o al que se refiere el apartado 3 del art铆culo 86 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacci贸n dada al mismo por esta Ley, empezar谩 a computarse a partir de dicha fecha de entrada en vigor”.

  Cabe recordar que, con anterioridad a esta modificaci贸n legal, por RD 7/2011, de medidas urgentes para la reforma de la negociaci贸n colectiva, se hab铆a dado nueva redacci贸n al art铆culo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, se帽al谩ndose en su p谩rrafo cuarto que, denunciado el convenio colectivo y en defecto de pacto, si las partes negociadoras en el plazo m谩ximo de negociaci贸n no alcanzasen ning煤n acuerdo y no se hubieran sometido a los procedimientos referidos en el p谩rrafo anterior o a trav茅s de 茅stos no hubieran solucionado sus discrepancias, se mantendr铆a la vigencia del convenio colectivo. Con la Ley 3/2012, tal como se ha expuesto anteriormente, se limita temporalmente el plazo negociador, reduciendo el de dos a帽os contemplado en el RD 3/2012, al de una anualidad.

  En aplicaci贸n de la normativa anteriormente expuesta, vigente en la actualidad, la parte empresarial del Convenio cuya aplicabilidad nos ocupa considera que, habiendo sido denunciado con anterioridad a la entrada en vigor de aquella, el mismo ha perdido vigencia desde el transcurso del plazo de un a帽o anteriormente previsto, esto es, desde el 8 de julio de 2.013, postulando que a partir de esta fecha las relaciones entre las partes pasen a regirse por el II Acuerdo General de Transporte de Mercanc铆as por Carretera de 12 de noviembre de 2.010, y, en lo no previsto en 茅ste, por el Estatuto de los Trabajadores. Frente a ello, la demanda interpuesta insta el mantenimiento de la vigencia de la norma convencional denunciada.

  Centr谩ndose, por tanto, los t茅rminos del debate en la ultraactividad del Convenio Colectivo de trabajo de Tracci贸n Mec谩nica y Log铆stica de la provincia de Girona, una vez denunciado el mismo, proceder铆a dirimir tanto sobre su vigencia, como sobre la aplicabilidad a las relaciones entre las partes del II Acuerdo General anteriormente citado, sin perjuicio de la necesaria proyecci贸n que los efectos de la resoluci贸n de la primera cuesti贸n tendr谩 en la de la segunda.

  Comenzando por la primera de tales cuestiones, ha resultado objeto de anterior estudio y pronunciamiento por esta Sala, que, en relaci贸n al Convenio Colectivo de trabajo del sector del transporte de mercanc铆as por carretera y log铆stica de la provincia de Barcelona para los a帽os 2007 a 2010, esto es, a id茅ntico sector al que nos ocupa si bien en distinta provincia, en sentencia de fecha 12 de diciembre de 2.013 (demanda 65/2013), asumiendo la doctrina sentada en la materia por la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, en sentencias de 23 de julio de 2.013 (rec. 205/2013) y 19 de noviembre de 2013 (rec. 369/2013), concluy贸 del siguiente modo:

  ”Aix铆, reprodu茂m el que s’expressava en la primera de les citades resolucions judicials:

  ”Pocos interrogantes se presentan, en cuanto a la validez del pacto en contrario, en los convenios nacidos tras la entrada en vigor de la reforma, puesto que las partes tienen a su disposici贸n la posibilidad de establecer el r茅gimen de ultraactividad que estimen pertinente.

  Y pocas dudas tendr铆amos respecto de los convenios nacidos antes de la reforma, si el legislador hubiera expresado en el art. 86.3 una regla de car谩cter imperativo, dado el juego de principio de jerarqu铆a normativa, seg煤n el cual, una vez entrada en vigor la norma los convenios colectivos han de ajustarse a la misma, con independencia de que existieran con anterioridad o no. As铆 lo dijimos en SAN de 10 de septiembre de 2012 (Rec. 132/2012), a cuya argumentaci贸n jur铆dica nos remitimos, y as铆 lo ha dicho tambi茅n el Tribunal Supremo, por ejemplo en su STS de 20 de diciembre de 2007, que proclam贸 “la primac铆a de la Ley en aquellos extremos que tienen car谩cter inderogable, inalterable e indisponible” y que “en aras del principio de legalidad consagrado en el art. 9 CE, las normas promulgadas por el Estado, con car谩cter de derecho necesario, penetran, por imperio de la ley, en la norma paccionada ya creada”. lgualmente, el Tribunal Constitucional mantuvo en su STC 58/1085, que “La negociaci贸n colectiva no puede entenderse excluyente e inmodificable, pues ello supondr铆a frenar la evoluci贸n y el progreso del derecho del trabajo y convertir lo negocial en derecho necesario absoluto y en tantos necesarios como convenios hubiera. No puede aceptarse un debilitamiento de la imperatividad de la ley en favor de lo dispositivo, a menos que la propia ley as铆 lo autorice, flexibilizando sus mandados”. Pero el art. 86.3 ET no establece una disposici贸n de car谩cter imperativo -con independencia del valor de orden p煤blico de su contenido-, sino que expresamente otorga primac铆a a la autonom铆a colectiva, lo que plantea dudas respecto de la validez de las cl谩usulas de ultraactividad contenidas en los convenios preexistentes, acu帽adas cuando el r茅gimen que operaba por defecto era distinto del ahora aplicable. La Sala considera que la respuesta a este problema exige un apego al caso concreto, puesto que no parece razonable ni jur铆dicamente realista mantener que todos los convenios denunciados antes de la reforma han finalizado su vigencia el 8 de julio de 2013, sin matiz alguno (puesto que no es eso lo que dice el legislador), ni tampoco que todos perviven como si nada hubiera cambiado en la regulaci贸n legal. Veamos, pues, los elementos interpretativos en presencia: La pauta fundamental ya fue avanzada: la regla de la ultraactividad limitada no es absoluta ni imperativa. El Pre谩mbulo de la Ley 3/2012 la justifica en una voluntad de “evitar la petrificaci贸n de las condiciones de trabajo pactadas en convenio”, y semejante tarea es abordada otorgando preeminencia a la autonom铆a colectiva, tal como expresamente indica el art. 86.3 ET al remitir a “los t茅rminos que se hubiesen establecido en el propio convenio” en cuanto a su vigencia “una vez denunciado y concluida la duraci贸n pactada”, y al mencionar el “pacto en contrario” que impide que entre en juego la regla legal subsidiaria. Pacto, pues, que no se adjetiva de ninguna manera, tampoco en funci贸n del momento de su conclusi贸n, y que, derivado del derecho a la negociaci贸n colectiva constitucionalmente reconocido, no puede ser interpretado con mayor restricci贸n que la que el propio legislador proponga expresamente. Tampoco cabe deducir la p茅rdida de vigencia de los acuerdos previos en virtud de la DT 4a de la Ley 3/2012, puesto que no es m谩s que una norma de derecho transitorio que se limita a fijar el dies a quo del plazo de un a帽o contemplado en el art. 86.3 ET. Esta primera l铆nea argumental, basada en la literalidad de las normas legales, es la que permite a buena parte de la doctrina laboralista (entre otros, profs. Cruz Villal贸n, Casas Baamonde, Sala Franco, Aparicio Tovar, Baylos Grau, Alfonso Mellado, Fern谩ndez Lopez, Go帽i Sein, L贸pez Gand铆a, Molina Navarrete, Merino Segovia, Olarte Encabo), defender que las cl谩usulas de ultraactividad pactadas antes de la reforma son v谩lidas en sus propios t茅rminos, sin ning煤n cuestionamiento ni afectaci贸n de la nueva ley, que no impone su nulidad sobrevenida. Ahora bien, atendiendo a las alegaciones de la empresa (coincidentes con la posici贸n que mantienen los profesores Sempere Navarro, Goerlich Peset, Dur谩n L贸pez, entre otros), cabr铆a entender que el pacto que nos ocupa, que acog铆a la ultraactividad ilimitada, no se estableci贸 con voluntad de exceptuar el r茅gimen legal actual, sino de incorporar al convenio, sin m谩s, el vigente al tiempo de su suscripci贸n, de modo que no ser铆a el “pacto en contrario” que exige el nuevo art. 86.3 ET. Nuevamente debemos llamar la atenci贸n sobre la necesidad de analizar, siempre, la concreta f贸rmula utilizada por los negociadores en su cl谩usula de ultraactividad, en orden a apreciar cual fue, realmente, su voluntad.

  No obstante, con car谩cter general y sin perjuicio del examen casu铆stico, consideramos que, fuera para plasmar una espec铆fica y consciente regulaci贸n o para incorporar sin m谩s el r茅gimen legal -pero no limit谩ndose a remitirse al art. 86.3 ET, que ha de integrarse con la ley en cada momento vigente-, en ambos casos las partes estar铆an manifestando su expresa voluntad respecto de la vigencia del convenio tras su denuncia, algo que viene siendo dispositivo desde que as铆 lo estableci贸 la Ley 11/1994. No se habr铆an limitado a dejar que operara la regla legal subsidiaria, sino que, estando en sus manos exceptuarla, habr铆an explicitado que optaban por hacerla suya y asumirla como propia. El que la t茅cnica utilizada a estos efectos pudiera haber pasado por reproducir parcialmente la redacci贸n entonces vigente del art. 86.3 ET no podr铆a enervar esta conclusi贸n, puesto que no est谩bamos, ni podr铆amos estar, ante la mera transcripci贸n de un precepto que siempre ha albergado en su texto una referencia expresa al pacto en cuyo defecto opera la regla legal. Y, descendiendo a nuestro caso concreto, ni siquiera puede decirse que se reprodujera la ley entonces vigente. Parece, pues, que, tanto si la ultraactividad pactada se ajustaba a la regla subsidiaria o se separaba de aquella, los negociadores estaban ejercitando la posibilidad de disponer sobre la materia, en el sentido que fuera, de modo que no cabe entender que el consentimiento haya quedado invalidado por un cambio en el r茅gimen que, tanto antes como ahora, opera s贸lo por defecto. La posibilidad de limitar la ultraactividad a un a帽o siempre ha estado disponible para las partes, y escogieron no establecerla, por lo que mal puede decirse que no era su voluntad desplazar el r茅gimen de ultraactividad anual que el legislador ahora propone de modo subsidiario”.

  Cierto es que el Convenio que nos ocupa fue publicado en momento en que la redacci贸n del articulo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores regulaba de forma expresa la ultraactividad de los Convenios, y que, con la nueva regulaci贸n, un sector de la doctrina ha venido considerando que la situaci贸n de ultraactividad ha pasado a tener un tope temporal -de un a帽o- a partir del cual la misma desaparece. Ahora bien, en el supuesto que nos ocupa nos encontramos ante una norma convencional anterior a la reforma del precepto citado, por lo que dif铆cilmente podr铆a entenderse que la regulaci贸n de la situaci贸n de ultraactividad regulada en aquella pudiese quedar sin efecto por la posterior entrada en vigor de la nueva normativa. Esta es la interpretaci贸n del car谩cter subsidiario del precepto invocado que acogimos en nuestra anterior sentencia, y que coincide con la asumida por otros Tribunales (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29 de octubre de 2013. (rec. 48/2013), y del Tribunal Superior del Pa铆s Vasco de 26 de noviembre de 2.013 (autos 43/2013)), sin que exista motivo alguno para modificar nuestra doctrina.

  En suma, partiendo de la doctrina anteriormente expuesta, asumida por la sentencia de esta Sala que nos antecede y que continuamos sosteniendo en la presente resoluci贸n, consideramos que el art铆culo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores tiene car谩cter subsidiario respecto a la limitaci贸n del plazo de ultraactividad que hubiese sido pactada en la norma convencional.

  QUINTO.- Sentado lo anterior, y partiendo del car谩cter subsidiario de lo preceptuado por el art铆culo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores respecto a la limitaci贸n del t茅rmino de la ultraactividad que hubiese sido pactada, procede dirimir sobre la interpretaci贸n que ha de otorgarse al articulo 4 y disposici贸n adicional cuarta del Convenio colectivo de Trabajo de Tracci贸n Mec谩nica y Log铆stica de la provincia de Girona.

  Conforme ha sido reproducido en el apartado de hechos probados, el articulo 4 de esta norma dispone, bajo la r煤brica de “脕mbito temporal”, que “este Convenio entrara en vigor, a todos los efectos, el d铆a primero de enero de dos mil diez, independientemente de la fecha de su publicaci贸n al Diario oficial de la Generalitat de Catalu帽a, y tendr谩 una duraci贸n de dos a帽os hasta el 31 de diciembre de 2.011. El Convenio se puede denunciar par cualquier parte negociadora con 3 meses de antelaci贸n al 31 de diciembre de 2.011 a trav茅s de comunicaci贸n con acuse de recibo”. Por su parte, establece su disposici贸n adicional cuarta que “las dos partes consideran oportuna la creaci贸n de una comisi贸n de trabajo con el fin de estudiar y desarrollar los temas recogidos en el presente Convenio y que puedan afectar al mismo en funci贸n de la posible publicaci贸n de nuevos aspectos normativos. Mientras esta Comisi贸n no se pronuncie se mantendr谩n los sistemas que reg铆an anteriormente”.

  Resulta controvertido el valor otorgado por cada una de las partes litigantes a esta 煤ltima cl谩usula, alegando la actora su vinculaci贸n, en tanto la demandada opone el convenio no se encuentra vigente en la actualidad, habiendo deca铆do aquella vigencia en el momento de su denuncia.

  Del relato de hechos probados se colige que, una vez finalizada la vigencia temporal del convenio, y habiendo sido denunciado el mismo, se inici贸 la negociaci贸n del siguiente, habiendo celebrado la comisi贸n negociadora del convenio diversas reuniones, e intercambiado los intervinientes diversas propuestas en relaci贸n a la norma convencional. Tras la reuni贸n de 21 de enero de 2.013, en que la parte empresarial interes贸 un receso, con la finalidad de reunirse con sus representados en asamblea, y manifestando que posteriormente comunicar铆a su decisi贸n, las reuniones de la comisi贸n no se produjeron, lo que motiv贸, que el 7 de mayo de 2013, las representaciones sindicales interesasen volver a las negociaciones del Convenio. No reinici谩ndose 茅stas, el 15 de mayo de 2.013, ambas representaciones sindicales comunicaron al Departament de Treball su decisi贸n de sumarse a la huelga del sector de transporte de mercanc铆as por carretera y log铆stica de la provincia de Girona (Asetrans), siendo alegado como objetivo de la convocatoria de tal medida la solicitud a las patronales de que se aviniesen a firmar el convenio para los a帽os 2011, 2012 y 2013 en sus actuales condiciones.

  A ello ha de a帽adirse que, tal como asimismo se colige del relato de hechos probados de esta resoluci贸n, ante el Tribunal Laboral de Catalunya, delegaci贸n de Girona, se han llevado a cabo diversos actos de conciliaci贸n y mediaci贸n, con asistencia de representaciones de Asetrans, CCOO, y UGT, en relaci贸n a la aplicaci贸n del Convenio Colectivo de trabajo de Tracci贸n Mec谩nica de Mercanc铆as y Log铆stica de la provincia de Girona, as铆 como sobre su posible ultraactividad, en fechas comprendidas entre el 19 de marzo de 2.012 y el 20 de septiembre de 2013.

  La mera lectura del curso de las negociaciones habidas entre las partes denota que exist铆a una voluntad inicial de las partes de negociar la nueva normativa convencional, sin perjuicio de que su resultado fuese infructuoso, y de las tensiones surgidas entre las mismas a ra铆z de su desarrollo. Por ello, entendemos que resulta de aplicaci贸n su disposici贸n adicional cuarta, en virtud de la cual, habi茅ndose creado una comisi贸n que estudiaba el desarrollo de la nueva normativa convencional, y dado que la misma no se pronunci贸, procede considerar que deb铆a mantenerse los sistemas que reg铆an anteriormente. Al respecto, la propia parte demandada, al contestar a la demanda, manifest贸, en relaci贸n a la ausencia de buena fe negociadora alegada por la parte actora -extremo este sobre el que mas adelante se dirimir谩- que desde la constituci贸n de la comisi贸n negociadora, se fueron manteniendo reuniones entre sindicatos y asociaci贸n patronal, y que fue el nuevo redactado del articulo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores los que motivaron que la negociaci贸n se recrudeciese. En suma, se reconoce que, con posterioridad a la nueva regulaci贸n, las negociaciones entre las partes continuaron, por lo que, siendo as铆 que la comisi贸n no se hab铆a pronunciado sobre los nuevos sistemas que habr铆an de regir entre las partes, en aplicaci贸n de la normativa expuesta, procede estimar que los mismos continuaban resultando de aplicaci贸n.

  A ello no obsta la ubicaci贸n sistem谩tica de la disposici贸n adicional cuarta en el Convenio, por cuanto no ha resultado acreditada su naturaleza de cl谩usula obligacional, en el modo argumentado por la demandada, refiri茅ndose su tenor literal a que en tanto la comisi贸n de trabajo a que alude se pronuncie, se mantendr谩n los sistemas que reg铆an anteriormente, lo que claramente no se limita a regular la negociaci贸n entre las partes, sino a declarar el mantenimiento de las condiciones contempladas en la normativa convencional entretanto aquel evento se produzca.

  A mayor abundamiento, en relaci贸n al II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercanc铆as por carretera (c贸digo de Convenio n煤mero 990012735011900), firmado el 12 de noviembre de 2.010, y suscrito, de una parte, por la Confederaci贸n Espa帽ola de Transporte de Mercanc铆as (CETM) y la Confederaci贸n Espa帽ola de Operadores del Transporte (CEOT), en representaci贸n de las empresas del sector, y, de otra, por las organizaciones sindicales FSC-CCOO y TCMUGT, en representaci贸n de los trabajadores del sector, tal como establece su articulo 2, constituye un Acuerdo Marco de naturaleza mixta, que establece la estructura de la negociaci贸n colectiva en el sector, y que, por otro lado, contiene disposiciones normativas y de aplicaci贸n directa a las relaciones laborales afectadas por el mismo, si bien 煤nicamente en relaci贸n a la ausencia de negociaci贸n en unidades inferiores. Dado que, tal como hemos concluido, continuaba vigente el convenio colectivo suscrito por unidad de negociaci贸n inferior, no resulta de aplicaci贸n el Acuerdo invocado por la parte demandada.

  Por lo que respecta a la alegaci贸n de la parte demandada atinente a que en las reuniones habidas entre las partes ante el Tribunal Laboral de Catalunya la actora habr铆a reconocido que el Convenio colectivo se encontraba vencido; procede precisar que la aceptaci贸n de propuesta mediadora por aquel organismo, en relaci贸n a la prorroga de la ultraactividad del convenio colectivo que “ha ven莽ut”, no resulta equiparable al reconocimiento de su p茅rdida de vigencia, por cuanto lo verdaderamente pretendido era precisamente el reconocimiento de la pr贸rroga de vigencia de aquella normativa, esto es, su ultraactividad.

  En cualquier caso, la interrupci贸n de las negociaciones por la parte empresarial, pese a interesarse por la parte social la reanudaci贸n de aquellas, conforme se desprende del relato f谩ctico, en modo alguno puede obstar al reconocimiento de la ultraactividad del Convenio dimanante de su propia regulaci贸n, por cuanto lo contrario comportar铆a que quedase al arbitrio de una de las partes la propia vigencia de la referida normativa.

  En suma, procede declarar la ultraactividad del Convenio en tanto la comisi贸n prevista en su disposici贸n adicional cuarta -que entendemos equiparable a la comisi贸n negociadora del Convenio, conforme resulta de los actos propios de las partesfinalice sus trabajos.

  SEXTO.- Declarada la ultraactividad del convenio colectivo que nos ocupa, restar铆a dirimir sobre la segunda de las pretensiones deducidas en la demanda, cual es la de declaraci贸n de la existencia del deber de negociar en el 谩mbito del Convenio Colectivo de Trabajo de Tracci贸n Mec谩nica y Log铆stica de la provincia de Girona, con condena de la representaci贸n empresarial demandada al cumplimiento de ese deber, y a estar y pasar por la anterior declaraci贸n; aludiendo al respeto a la libertad sindical, de cuyo n煤cleo forma parte la negociaci贸n colectiva de las condiciones de trabajo.

  Opone la parte demandada, al contestar a la demanda, que no existi贸 mala fe en la negociaci贸n, sin que pueda ser condenada a llegar a determinado acuerdo.

  La delimitaci贸n del deber de negociar de buena fe la normativa convencional, plasmado en el art铆culo 89.1 del Estatuto de los Trabajadores, ha sido objeto de interpretaci贸n por la doctrina unificada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiada por la sentencia de 9 de febrero de 2.010 (rec. 112/2009) del siguiente modo:

  Pues bien, sobre la concreci贸n de la obligaci贸n de negociar, la STS de 17 de noviembre de 1998 -rec. 1760/1998- (seguida por las STS de 10 de diciembre de 2002 – rec. 12/2002-, 30 de septiembre de 2003 -rec. 88/2002- y 5 de noviembre de 2008 -rec. 130/2000-) se帽alaba que “El deber de negociar que aparece recogido en el art. 89 del Estatuto de los Trabajadores ha de tener unos limites racionales, entre los que cabe destacar los siguientes: a) En cuanto al tiempo, el deber de negociar existe desde que se denuncia un Convenio, hasta que se concierta el que lo sustituye”. Es evidente pues que una vez denunciado un convenio de empresa surge para 茅sta, “la obligaci贸n de negociar bajo el principio de la buena fe”, desde que recibe la oportuna comunicaci贸n en los t茅rminos exigidos per el art. 89.1 ET. Otra cosa ser谩 que la empresa convocada pueda oponer motivos para esa negativa y que estos puedan o no calificarse de justificados”.

  Las conclusiones que se extraen de la interpretaci贸n jurisprudencial del precepto son:

  a) El precepto impone, come regla general, el mantenimiento de la unidad de negociaci贸n originaria, dentro de la cual las partes estar谩n obligadas a negociar y a hacerlo de buena fe (siguiente p谩rrafo del art. 89.1 ET).

  b) Ello sucede aun cuando esa obligaci贸n negociadora no implique el deber de alcanzar un acuerdo. En palabras de la STS 17 de noviembre de 1998 -rec. 1760/1998 – antes citada: “el deber de negociar ha de entenderse legalmente satisfecho, cuando la parte requerida ya ha accedido a negociar, y lo est谩 haciendo, con quien esta legitimado para conceder convenio”. Asimismo, recordaba la STS de 22 de mayo de 2006 -rec. 79/2005- la doctrina reiterada de esta Sala seg煤n la cual “el deber de negociar no se confunde con la obligaci贸n de convenir, ni con la de mantener indefinidamente una negociaci贸n que no produce acuerdos”.

  Este criterio se plasmaba tambi茅n en las STS de 1 de marzo de 2001 -rec. 2019/2000- y 24 de junio de 2008 -rcud. 2927/2007-.

  c) El deber de negociar nace a partir del momento de la denuncia del convenio.

  (…) No obstante, aun cuando la regla general es la descrita, el propio art 89.1 ET prev茅 la excepci贸n a la obligaci贸n de negociar cuando concurran causas legal o convencionalmente establecidas (…).

  En torno a la excepci贸n, esta Sala IV tuvo ocasi贸n de pronunciarse en la STS de 3 de mayo de 2000 -rec. 2024/1999- en la que se negaba que hubiera causa para negarse a negociar en un 脕mbito sectorial por el hecho de hallarse vigentes convenios de 谩mbito de empresa, pues “los convenios ya existentes no agotan el espacio de la negociaci贸n en la unidad superior, que vendr铆a precisamente a cubrir los vac铆os que dejan los convenios de empresa ya aprobados”.

  Sin embargo, en la STS de 28 de febrero de 2000 – rec. 2040/1999- esta Sala IV admiti贸 la excepci贸n a la obligaci贸n de negociar porque, cuando se formula la propuesta de negociaci贸n, “se estaban desarrollando ya las negociaciones para renovar el convenio en la unidad general de la empresa, que comprende al personal incluido en la unidad de la franja, es obvio que la negativa de la empresa a negociar un convenio que afectar铆a al que ya este negociando es completamente justificada”. Es cierto que a ello se a帽ad铆a un argumento complementario, relativo a la concurrencia del art. 84.1 ET, porque en el momento en que se ejercitaba la demanda el convenio general ya se hab铆a firmado y, por ello, la pretensi贸n carec铆a de objeto, circunstancia que no se da en el presente caso en el que expresamente consta que el proceso negociador para lograr un convenio colectivo 煤nico sigue sin haber alcanzado resultado alguno.

  De estas dos 煤ltimas sentencias citadas se extrae la conclusi贸n de que la justificaci贸n a la negativa a negociar viene definida par la existencia de un procedimiento de negociaci贸n ya en marcha en un 谩mbito que, adem谩s, puede resultar concurrente; pero no hay excusa l铆cita para la aceptaci贸n de la propuesta de negociaci贸n cuando lo que se pretende par una de las partes es cambiar el 谩mbito de negociaci贸n. Por tanto, ser谩 causa justificativa v谩lida, a los efectos del art. 89.1 ET aquella que: a) surja de la existencia de negociaci贸n ya en marcha; b) la negociaci贸n emprendida en un 谩mbito distinto por la parte que no acepta la propuesta de negociaci贸n permita la prelaci贸n del convenio con arreglo a lo dispuesto en el art. 84 ET. En todo caso, ha de notarse que las dos sentencias indicadas abogan por facilitar el cambia de la unidad de negociaci贸n, y 茅sta es la doctrina que decididamente se plasma en las STS de 24 de abril -rec. 97/2003- y 21 de junio de 2006 -rec. 142/2003 – que, adem谩s de lo dispuesto en el art 89.1 ET, recuerdan que: ” 1) “Los convenios colectivos tendr谩n el 谩mbito de aplicaci贸n que las partes acuerden” (art. 83.1. ET), lo que comprende “el 谩mbito personal, funcional, territorial y temporal” referidos en el art. 85.3.b.

  ET; 2) “Corresponde a las partes negociadoras establecer la duraci贸n de los convenios” (art. 86.1 ET precepto que reitera el anterior en lo que concierne al “谩mbito temporal”, con la consecuencia l贸gica de que las disposiciones convencionales de los convenios se extinguen a su vencimiento, sin perjuicio de su posible renovaci贸n en la siguiente ronda de negociaci贸n (art. 86.4. ET)”. La Sala conclu铆a en la segunda de ellas que la elecci贸n de una unidad negociadora m谩s amplia justificaba la exoneraci贸n del deber de negociar en la unidad anterior y no constitu铆a una infracci贸n del deber de buena fe”.

  A ello ha de a帽adirse que, tal como recordamos en la sentencia de 12 de diciembre de 2.013 (demanda 65/2013), con cita de la del Tribunal Constitucional 107/200, de 5 de mayo, la doctrina constitucional ha declarado reiteradamente que “el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) comprende el derecho a la negociaci贸n colectiva de los sindicatos. As铆 lo reconoce tambi茅n expresamente la Ley Org谩nica 11/1985, de Libertad Sindical (LOLS) al decir en el art. 2.1, apartado d), que “la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical”, y que el ejercicio de esta actividad en la empresa o fuera de ella comprende “en todo caso”, entre otros derechos, “el derecho a la negociaci贸n colectiva” [n煤m. 2, apartado d) del mismo art. 2 LOLS].

  Ello es as铆, como se帽ala nuestra jurisprudencia, por erigirse la negociaci贸n colectiva en un medio para el ejercicio de la acci贸n sindical que reconocen los arts. 7 y 28.1 CE (STC 98/1985, de 29 de julio, FJ 3) o, como se帽ala la STC 39/1986, de 31 de marzo (FJ 3) porque la libertad sindical comprende inexcusablemente tambi茅n aquellos medios de acci贸n sindical (entre ellos, la negociaci贸n colectiva) que contribuyen a que el sindicato pueda desenvolver la actividad a que est谩 llamado por la Constituci贸n. Por tanto, negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora de los sindicatos implica una violaci贸n del derecho a la libertad sindical que consagra el art. 28.1 CE (SSTC 187/1987, de 24 de noviembre, 108/1989, de 8 de junio, 184/1991, de 30 de septiembre, 105/1992, de 1 de julio, 208/1993, de 28 de junio y 74/1996, de 30 de abril, entre otras).

  Dicho de otro modo, en la negociaci贸n colectiva de condiciones de trabajo converge no s贸lo la dimensi贸n estrictamente subjetiva de la libertad sindical en relaci贸n al sindicato afectado, medida la afecci贸n como perturbaci贸n o privaci贸n injustificada de medios de acci贸n, sino que alcanza tambi茅n al sindicato en cuanto representaci贸n institucional a la que constitucionalmente se reconoce la defensa de determinados intereses ( SSTC 3/1981, de 2 de febrero, 70/1982, de 29 de noviembre, 23/1984, de 20 de febrero, 75/1992, de 14 de mayo, 18/1994, de 20 de enero ). Como repetidamente ha declarado nuestra jurisprudencia, la libertad sindical comprende el derecho a que los sindicatos realicen las funciones que de ellos es dable esperar, de acuerdo con el car谩cter democr谩tico del Estado y con las coordenadas que a esta instituci贸n hay que reconocer, a las que se puede sin dificultad denominar “contenido esencial” de tal derecho; parte de este n煤cleo del art. 28.1 CE lo constituye, sin duda, la negociaci贸n colectiva de condiciones de trabajo, puesto que resulta inimaginable que sin ella se logre desarrollar eficazmente las finalidades recogidas en el art. 7 CE ( SSTC 4/1983,de 28 de enero, FJ 3: 73/1984, de 27 de junio, FFJJ 1y 4; 98/1985, de 29 de julio, FJ 3; 39/1986, de 31 de marzo, FJ 3; 187/1987, de 24 de noviembre, FJ 4; 9/1988, de 25 de enero, FJ 2; 51/1988, de 22 de marzo, FJ 5; 127/1989, de 13 de julio, FJ 3; 30/1992, de 18 de marzo, FJ 3; 75/1992, de 14 de mayo, FJ 2; 105/1992, de 1 de julio, FFJJ 2 y 5; 173/1992, de 29 de octubre, FJ 3; 164/1993, de 18 de mayo, FJ 3 y 145/1999, de 22 de julio, FJ 3).

  7. M谩s a煤n, como hemos se帽alado en la STC 105/1992, de 1 de Julio (FJ 6), la voluntad individual de los trabajadores, manifestada por la aceptaci贸n de una oferta voluntaria de la empresa, no puede modificar respecto de los mismos el contenido de lo pactado con car谩cter general en el Convenio colectivo “…pues de lo contrario, de prevalecer la autonom铆a de la voluntad individual de los trabajadores sobre la autonom铆a colectiva plasmada en un convenio legalmente pactado entre los sindicatos y la representaci贸n empresarial, quebrar铆a el sistema de la negociaci贸n colectiva configurado por el legislador.”.(..)

  En este sentido hemos afirmado en la STC 208/1993, de 28 de junio, que “… ni la negociaci贸n colectiva supone negar virtualidad a la libertad de empresa reconocida en el art 38 CE y por ello, a un 谩mbito de ejercicio de poderes y facultades para la gesti贸n de la empresa ni la negociaci贸n colectiva puede anular la autonom铆a individual, pues 茅sta, garant铆a de la libertad personal, ha de contar con un margen de actuaci贸n incluso en unos 谩mbitos como los de la empresa en los que exigencias de 铆ndole econ贸mica, t茅cnica o productiva reclaman una conformaci贸n colectiva de condiciones uniformes (STC 58/1985). La capacidad de incidencia del convenio colectivo sobre el contrato individual y la prevalencia del mismo sobre el contrato de trabajo, y el condicionamiento que supone sobre la voluntad unilateral del empleador, impide que la voluntad individual prevalezca sobre la colectiva, pero s贸lo esto, y no puede excluir un espacio propio para la autonom铆a individual y pare el ejercicio de los poderes empresariales…” (FJ 4).

  Cuesti贸n distinta, -sigue se帽alando esta Sentencia, con cita de la doctrina sentada en la STC 105/1992-, es que la actuaci贸n unilateral del empresario pueda resultar lesiva del derecho a la libertad sindical cuando “aunque no alterase el contenido del convenio colectivo, la trascendencia colectiva de la medida adoptada por la empresa pudiera tener tal entidad como para afectar al propio sistema de negociaci贸n colectiva, por excluir la posibilidad de actuaci贸n de la voluntad colectiva a trav茅s del correspondiente convenio … Una utilizaci贸n masiva de la autonom铆a individual, para jugar sistem谩ticamente en detrimento y marginaci贸n de la autonom铆a colectiva, ser铆a dudosamente compatible con las bases constitucionales de nuestro sistema de relaciones laborales que trata de hacer compatibles, la libertad sindical con el consiguiente predominio de lo colectivo sobre lo individual, y la libertad de empresa que es un espacio abierto a la autonom铆a individual. Desde esa 贸ptica lo relevante ser铆a no que se impusieran unilateralmente por la empresa esas medidas, condicionadas a su aceptaci贸n por los trabajadores…ni que las nuevas medidas fueran o no mas favorables para quienes las aceptaran, sino que tales medidas, por su trascendencia, importancia y significado, supusiesen la introducci贸n unilateral de la regulaci贸n colectiva de las condiciones de trabajo, soslayando y evitando la intervenci贸n de los representantes sindicales, en los t茅rminos del art. 10.3 LOLS o vaciando sustancialmente de contenido efectivo al convenio colectivo de trabajo…”(FJ 5).

  En definitiva, de la doctrina constitucional expuesta se desprende que no puede la autonom铆a individual -o la decisi贸n unilateral de la empresa- proceder a la regulaci贸n de las condiciones de trabajo cuando, atendiendo a la trascendencia, importancia y significado de las condiciones laborales afectadas, eluda o soslaye la presencia de los representantes sindicales en la funci贸n negociadora (STC 208/1993, de 28 de junio).”

  Del mismo modo, recuerda la sentencia citada (dictada por esta Sala el 12 de diciembre de 2.013), que, conforme a la doctrina de esta Sala “el deber de buena fe en la negociaci贸n ha sido perfilado doctrinalmente, en el sentido de que no basta la apertura del periodo de consultas y la celebraci贸n de reuniones desprovistas de contenido real para entender que concurre buena fe (STC 107/00 y STSJ Catalunya 31/01/03 AS 2003/578, STSJ Madrid 30 mayo 2012; Rec 17/2012), y que infringe la buena fe acudir a la negociaci贸n con una 煤nica oferta definitiva e irrevocable a falta de cuya aceptaci贸n se da por cerrado el proceso negociador (vid STC 107/2000 de 5 de mayo). (…) La buena fe implica un esfuerzo sincero de aproximaci贸n de posiciones (STS 3 febrero 1998 Rec 121/97, 1 marzo 2001, Rec 2019/2000, etc), y tambi茅n impone el deber de coherencia: exigiendo a las partes ser consecuentes con sus propias posiciones y no alterarlas sustancialmente de un d铆a para otro (STS 3 febrero 1998; Rj 1998/1428).” La aplicaci贸n de la doctrina anteriormente expuesta al supuesto enjuiciado conduce a la desestimaci贸n de la segunda de las pretensiones deducidas en la demanda. Y ello por cuanto, tal como se desprende del relato f谩ctico, denunciado el convenio, las partes iniciaron un proceso negociador, que ten铆a por objeto la nueva normativa convencional, siendo as铆 que la representaci贸n empresarial acudi贸 a las diversas reuniones que se desarrollaron con evidentes discrepancias, y en las que no se lleg贸 a acuerdo. De este modo, sint茅ticamente:

  1掳.- En la reuni贸n de 21 de mayo de 2.012, la patronal manifest贸 su voluntad de negociar diferentes aspectos del convenio, anunciando el env铆o de propuestas concretas en el supuesto de que la propuesta sindical no resultase aceptada por sus representantes.

  2掳.- En la reuni贸n de 11 de junio de 2.012, la demandada aport贸 documento de propuesta, rechazando la efectuada por las representaciones sindicales.

  3掳.- En la celebrada en fecha 9 de julio de 2.012, se ratific贸 en sus planteamientos, mostrando ciertamente una actitud inflexible al manifestar que si no se aceptaba el 99% de su plataforma, ser铆a imposible que hubiese acuerdo; no obstante, tras un receso, manifest贸 la voluntad de continuar negociando el documento, lo que fue aceptado por la representaci贸n sindical.

  4掳.- En la reuni贸n de 17 de diciembre de 2.012, ambas partes continuaron con las negociaciones, sin llegar a acuerdo.

  5掳.- El 21 de enero de 2.013, se constataron divergencias muy relevantes, haci茅ndose constar ello en el acta, solicitando la parte empresarial un receso tras el cual manifest贸 la necesidad de reunirse con sus representantes en asamblea, y que posteriormente manifestar铆a su posici贸n.

  6掳.- Tras esta 煤ltima reuni贸n, las representaciones sindicales interesaron, el 7 de mayo de 2.013, que se retomasen las negociaciones, al encontrarse paralizadas, uni茅ndose a la convocatoria de huelga para los d铆as 22, 23, y 24 de mayo, con objeto de exigir a la patronal que se sentase a negociar.

  7掳.- Del mismo modo, en la reuni贸n consecuencia de demanda de conciliaci贸n interpuesta ante el Tribunal Laboral de Catalunya de 12 de julio de 2.013, la parte sindical manifest贸 que la empresarial hab铆a faltado a la preceptiva buena fe negociadora, al mantener la mesa negociadora inoperante desde el mes de enero, esperando el vencimiento de la ultraactividad, sin que se llegase a acuerdo entre las partes. En materia de mediaci贸n promovida ante id茅ntico organismo, ambas partes manifestaron la voluntad de continuar negociando el nuevo Convenio Colectivo, sin perjuicio de que en la reuni贸n celebrada en fecha 12 de julio de 2.013 no fuese aceptada la propuesta de prorrogar la ultraactividad del convenio por la parte demandada en la presente litis. Por 煤ltimo, 茅sta compareci贸 ante el Tribunal Laboral de Catalunya en fecha 20 de septiembre de 2.013, finalizando la conciliaci贸n sin acuerdo, si bien mostr谩ndose dispuesta a negociar, no obstante manifestar que el convenio 2010-2011 ya no se encontraba vigente.

  De las anteriores premisas f谩cticas, mero trasunto del relato de hechos probados de la sentencia, se extrae la conclusi贸n de que la parte demandada se reuni贸 en diferentes ocasiones con las representaciones sindicales, efectuando determinadas propuestas, sin perjuicio de que no resultasen aceptadas de contrario, y expresando las razones que, a su juicio, le imped铆an alcanzar acuerdo. Ciertamente mostr贸 una actitud algo inflexible en la reuni贸n de 9 de julio de 2.012 -que las partes demandantes pretendieron en el acto de la vista presentar como ejemplo de su mala fe negociadora-, si bien las reuniones que le sucedieron, y propia actuaci贸n de los sindicatos, al aceptar la continuaci贸n de la misma tras as铆 interesarlo la patronal, denotan que recondujo su actitud. Tampoco se escapa a esta Sala que desde fecha 21 de enero de 2.013, la negociaci贸n se encontr贸 paralizada, siendo tal hecho imputable a la parte empresarial, que, si bien manifest贸 su voluntad de continuar negociando ante el Tribunal Laboral de Catalunya en las comparecencias habidas desde el mes de julio de 2.013, desde esta 煤ltima fecha realiz贸 actos que contradec铆an tal manifestaci贸n, al comunicar distintas empresas a los trabajadores (o a sus representantes legales) de distintas empresas (o a sus representantes legales) que el Convenio Colectivo hab铆a perdido su vigencia y eficacia a partir del 8 de julio de 2.013, y que a partir de ese momento, las relaciones laborales pasar铆an a estar reguladas por el II Acuerdo General de Transporte de Mercanc铆as por carretera de 12 de noviembre de 2.010, y en lo no previsto en el mismo, por el Estatuto de los Trabajadores.

  Ahora bien, dadas las reuniones que se produjeron entre las partes, y las divergentes posiciones de las mismas, con diversas incidencias, en el modo obrante en el relato f谩ctico (adhesi贸n por los sindicatos a convocatoria de huelga, denuncia ante la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social), estimamos que la parte demandada no incumpli贸 su deber de negociar de buena fe, sin perjuicio de que no fuese alcanzado acuerdo entre las partes. Y ello por cuanto, tal como concluimos, en supuesto similar al que nos ocupa, no existe un plazo determinado para llevar a cabo el periodo de consultas, sin que el proceso negociador “hagi de ser il limitat, ni que tingui d’arribar a bon fi for莽osament, doncs la bona fe negociadora no comporta necessariament la obligatorietat de pactar en totes les circumst脿ncies” (sentencia de esta Sala de 12 de diciembre de 2.013 – demanda 65/2013-). Dicho de otro modo, el deber de negociar de buena fe no puede imponerse sine die, hasta el momento en que se Ilegase a determinado acuerdo, siendo as铆 que, de estimarse tal pretensi贸n, deber铆a determinarse el dies ad quem de la referida obligaci贸n, el cual no solo resultar铆a arbitrario, al no establecerse par谩metro alguno para una inexistente obligaci贸n legal, sino que tampoco -dicho sea a los meros efectos dial茅cticos- ha resultado precisada en la demanda.

  Por ello, procede desestimar la segunda de las pretensiones de la demanda, lo que comporta su estimaci贸n parcial, declarando la vigencia de las cl谩usulas del Convenio Colectivo de Trabajo de Tracci贸n Mec谩nica y Log铆stica de la provincia de Girona para los a帽os 2010-2011, hasta que finalicen los trabajos de la comisi贸n prevista en la disposici贸n adicional cuarta de aqu茅l, condenando a la demandada estar y pasar por esta declaraci贸n.

  S脡PTIMO.- No procede efectuar expreso pronunciamiento en materia de costas, en aplicaci贸n del art铆culo 235.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Social.

.

.

  Vistos los preceptos legales citados, y dem谩s de general y pertinente aplicaci贸n,

  FALLAMOS.

.

  Estimamos parcialmente la demanda interpuesta par la representaci贸n de los sindicatos Uni贸 General de Treballadors de Catalunya (UGT de Catalunya) y Comissi贸 Obrera Nacional de Catalunya (CCOO de Catalunya) contra Associaci贸 Transports Girona (ASETRANS), declarando la vigencia de las cl谩usulas del Convenio Colectivo de Trabajo de Tracci贸n Mec谩nica y Log铆stica de la provincia de Girona para los a帽os 2010-2011, publicado en el Bolet铆n Oficial de la Provincia de Girona de fecha 5 de enero de 2.011, hasta la finalizaci贸n de los trabajos de la comisi贸n negociadora prevista en su disposici贸n adicional cuarta, con las consecuencias legales inherentes a tal declaraci贸n, y condena de la demandada a estar y pasar por esta declaraci贸n, absolvi茅ndolas del resto de pretensiones deducidas en su contra. Sin costas.

.

.

.

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤m. 142 – 24 de juliol de 2015)

.

.

Resoluci贸 per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de la revisi贸 salarial per a l’any 2011 del Conveni col路lectiu de treball del sector de tracci贸 mec脿nica de mercaderies i log铆stica de la prov铆ncia de Girona (codi conveni 17000455011994).

.

.

  Vist el text de la revisi贸 salarial per a l’any 2011 del Conveni col路lectiu de treball del sector de tracci贸 mec脿nica de mercaderies i log铆stica de la prov铆ncia de Girona, subscrit, d’una banda, per ASETRANS Girona i, de l’altra, per UGT i CCOO, el dia 17 de juny de 2015 i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s’aprova el Text ref贸s de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuraci贸 del Departament d’Empresa i Ocupaci贸, i altres normes d’aplicaci贸, Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripci贸 de la revisi贸 salarial per a l’any 2011 del Conveni col路lectiu de treball del sector de tracci贸 mec脿nica de mercaderies i log铆stica de la prov铆ncia de Girona (codi conveni 17000455011994) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupaci贸 a Girona.

  -2 Disposar la seva publicaci贸 en el BOP de Girona.

.

  Girona, 8 de juliol de 2015.

  Ferran Roquer i Padrosa.

  Director dels Serveis Territorials.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ACTA (BOP N煤m. 162 – 21 d’agost de 2015)

.

.

Resoluci贸 per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de l’Acta de conciliaci贸 de data 17 de juny de 2015 davant el Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya, relativa al Conveni col路lectiu de treball del sector de Tracci贸 Mec脿nica de Mercaderies i Log铆stica de la prov铆ncia de Girona (codi de conveni n煤m. 17000455011994).

.

.

  Vist el text de l’Acta de conciliaci贸 de data 17 de juny de 2015, relativa a la revisi贸 salarial per a l’any 2011 del Conveni col路lectiu de treball del sector de Tracci贸 Mec脿nica de Mercaderies i Log铆stica de la prov铆ncia de Girona, publicada al BOP de Girona n煤m. 142 de data 24 de juliol de 2015, i de conformitat amb el que disposen l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; els articles 153 i seg眉ents de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicci贸 social; el Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuraci贸 del Departament d’Empresa i Ocupaci贸, i altres normes d’aplicaci贸, Resolc:

.

  - 1 Disposar la inscripci贸 de l’Acta de conciliaci贸 de data 17 de juny de 2015 davant el Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya, relativa al Conveni col路lectiu de treball del sector de Tracci贸 Mec脿nica de Mercaderies i Log铆stica de la prov铆ncia de Girona (codi de conveni n煤m. 17000455011994).

  - 2 Disposar la seva publicaci贸 en el BOP de Girona.

.

  Girona, 7 d’agost de 2015.

  Ferran Roquer i Padrosa.

  Director dels Serveis Territorials.

.

.

.

.

Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya. Sala social.

Secretaria Judicial de sala D帽a. Gl貌ria Brunet Cadenas.

Demandas n煤m.: 13/2015.

Parte demandante: Uni贸n General de Trabajadores de Catalunya y Comisiones Obreras (CC.OO).

Parte demandada: Associaci贸 de Transports de Girona (ASETRANS).

.

  ACTA DE CONCILIACI脫N.

.

  En Barcelona, a diecisiete de junio de dos mil quince.

  Ante mi, la Secretaria Judicial de Sala D帽a Gl貌ria Brunet Cadenas, comparece a los efectos de celebrar el acto de conciliaci贸n:

.

  Como parte actora: Uni贸n General de Trabajadores de Catalunya, comparece en su representaci贸n el letrado Luis Ezquerra Escudero, n煤m. de colegiado 16.712, cuya representaci贸n ya consta acreditada en autos y Comisiones Obreras (CC.OO), comparece en su representaci贸n la letrada D帽a Bego帽a P茅rez Crespo, n煤m. de colegiado 17.704, cuya representaci贸n ya consta acreditada en autos.

  Como parte demandada: Associaci贸 de Transports de Girona (ASETRANS), comparece en su representaci贸n Don Carlos Alfonso Palacio Cebri脿, DNI: 40316762-Q, en calidad de Secretario General seg煤n poder otorgado ante el Notario de Gerona, Do帽a Bel茅n Mayoral del Barrio, en 2 de septiembre de 2004, n煤mero de protocolo 2.943, que exhibe y retira, asistido del letrado Don Carlos Antonio Palacio S谩ez, n煤m. de colegiado 182 de Girona.

  Dado comienzo el acto de conciliaci贸n, por mi el/la Secretario/a Judicial, se advierte a las partes de los derechos y obligaciones que les corresponden a cada una de ellas.

  Las partes reconocen que la obligaci贸n de negociar la forma de pago de la cl谩usula de revisi贸n salarial de las tablas del a帽o dos mil once, ha quedado resuelta.

  Las partes aceptan como correctas las tablas que adjuntan – cuatro folios – y acuerdan que sean abonadas desde su publicaci贸n en el BOP con efectos desde uno de enero de dos mil once, los atrasos generados desde el uno de enero de dos mil once ser谩n abonados en el plazo m谩ximo de noventa d铆as desde su publicaci贸n.

  En t茅rminos de buena fe y buscando la futura conciliaci贸n en las posturas de las partes del proceso negociador, la parte actora presentar谩 escrito de desistimiento de la denuncia presentada ante el Departamento de Empresa y Ocupaci贸n, Inspecci贸n de Trabajo – referencia expediente 17/0006816/13 -, aunque a la parte actora le consta que la misma est谩 archivada.

  A la vista de las anteriores manifestaciones de ambas partes, se da por concluso el acto conciliatorio celebrado con avenencia.

  De lo cual se extiende la presente acta, que le铆da y hallada conforme por los comparecientes, conmigo la Secretaria Judicial. Doy fe.

.

.

Deja un comentario