Convenio Colectivo de Servicios Funerarios y Gestión de Cementerios de Barcelona

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2017 - 31/12/2019

Duración: TRES AÑOS

Publicación:

2019/04/15 BOP BARCELONA Revisión Salarial

Ámbito: PROVINCIAL
Área: BARCELONA
Código: 08001545011993
Actualizacion: 2019/04/15 BOP BARCELONA - Revisión Salarial
Convenio Colectivo de Servicios Funerarios y Gestión de Cementerios de Barcelona de ámbito Provincial. Última actualización a: 2019/04/15. Vigencia de: 01/01/2017 a 31/12/2019. Duración Tres Años. Última publicación en BOP BARCELONA del tipo: Revisión Salarial

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Divendres, 15 de setembre de 2017)

TITOL I. Disposicions Generals.

Capitol I. Parts signataries, legitimacio i eficacia.

Article 1. Parts signataries.

Article 2. Eficacia i abast obligacional.

Capitol II. Ambits d’aplicacio.

Article 3. Ambit funcional.

Article 4. Ambit temporal. Durada i prorroga.

Article 5. Ambit territorial.

Article 6. Ambit personal. Eficacia.

Article 7. S’exclouen d’aquest Conveni.

Capitol III.

Article 8. Comissio Paritaria de interpretacio del Conveni.

Article 9. Inaplicacio de les condicions de treball.

TITOL II. De la relacio individual de treball.

Capitol I.

Article 10. Organitzacio del treball.

Capitol II. Classificacio professional i mobilitat funcional.

Article 11. Grups professionals.

Article 12. Nivells retributius.

Article 13.

Article 14. Mobilitat funcional.

Capitol III. Ingres al treball, modalitats contractuals, periode de prova i cessaments.

Article 15. Ingres al treball.

Article 16. Modalitats contractuals.

Article 17. Periode de prova.

Article 18. Cessaments.

Capitol IV. Temps de treball.

Article 19. Jornada.

Article 20. Horaris.

Article 21. Hores extraordinaries.

Article 22.

Article 23. Treball en festius.

Article 24. Vacances.

Capitol V. Condicions retributives.

Article 25. Estructura salarial.

Article 26. Gratificacions extraordinaries.

Article 27.

Article 28. Dietes.

Capitol VI. Permisos, llicencies i excedencies.

Article 29. Llicencies.

Article 30. Forma de sol·licitud dels permisos.

Article 31. Excedencies.

Article 32. Treballadors en situacio d’invalidesa.

Capitol VII. Prestacions o millores de caracter assistencial.

Article 33. Complement de prestacions en accident i malaltia.

Capitol VIII. Regim disciplinari.

Article 35.

Article 36. Son faltes lleus.

Article 37. Son faltes menys greus.

Article 38. Son faltes greus.

Article 39. Son faltes molt greus.

Article 40. Facultat sancionadora.

Article 41. Sancions.

Article 42. Prescripcio de les faltes.

Article 43. Procediment sancionador.

Article 44. Procediment d’imposicio de sancions al representants dels treballadors.

Article 45.

Capitol IX. Drets sindicals i representacio dels treballadors.

Article 46. Exercici dels drets de representacio.

Capitol X. Disposicions diverses.

Article 47. Vestiment de difunts.

Article 48. Asseguranca responsabilitat civil.

Article 49. Suspensio del permis de conduir.

Article 50. Roba de treball.

Article 51. Detencio dels treballadors.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera. Complement unic per a la compensacio de la permanencia en les empreses.

Segona. Jubilacio parcial.

Tercera. Revisio salarial del conveni pels anys 2017-2019.

DISPOSICIO FINAL.

ANNEX 1.- Taula salarial 2017.

ANNEX 2. Peces d’uniforme.

REVISIÓN SALARIAL (BOP 23-3-2018)

REVISIÓN SALARIAL (BOP 15-4-2019)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Divendres, 15 de setembre de 2017)

.

.

.

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona per als anys 2017-2019 (codi de conveni núm. 08001545011993).

.

.

  Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestio de cementiris de la provincia de Barcelona, subscrit per l’Associacio d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, UGT, CCOO i CSI-F el dia 12 de juliol de 2017, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creacio, denominacio i determinacio de l‘ambit de competencia dels departaments de l’Administracio de la Generalitat de Catalunya i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuracio del Departament de Treball, Afers Socials i Families, i altres normes d’aplicacio,

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripcio del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestio de cementiris de la provincia de Barcelona per als anys 2017-2019 (codi de conveni num. 08001545011993) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electronics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Families a Barcelona, amb notificacio a la Comissio Negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

.

.

.

.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE SERVEIS FUNERARIS I GESTIO DE CEMENTIRIS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2017-2019.

.

.

TITOL I. Disposicions Generals.

.

.

Capitol I. Parts signataries, legitimacio i eficacia.

.

.

Article 1. Parts signataries.

.

  Son parts signataries del present Conveni Provincial d’empreses de serveis funeraris i gestio de cementiris, d’una part, com a representacio laboral, la FeSP-UGT de Catalunya, Federacio Construccio i Serveis de Comissions Obreres i CSIF, i d‘una altra, l’Associacio d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, com a representacio empresarial.

  Ambdues parts es reconeixen mutuament legitimacio i capacitat suficient per negociar el present Conveni.

.

.

Article 2. Eficacia i abast obligacional.

.

  Donada la naturalesa normativa i eficacia general, que li ve donada pel que es disposa en el Titol III de l’Estatut dels Treballadors i per la representativitat de les organitzacions signataries, el present Conveni obligara a totes les associacions i entitats, aixi com empreses i treballadors inclosos dins dels seus ambits funcional, personal i territorial durant el seu periode de vigencia.

.

.

Capitol II. Ambits d’aplicacio.

.

.

Article 3. Ambit funcional.

.

  Aquest Conveni regula les relacions laborals de les empreses que es dediquen a l’activitat de la prestacio de serveis funebres i gestio de cementiris, aixi com dels treballadors que presten els seus serveis a les dependencies i instal·lacions de les mateixes, ja siguin tanatoris, cementiris, crematoris o qualsevol altre on es realitzin les activitats descrites.

.

.

Article 4. Ambit temporal. Durada i prorroga.

.

  Aquest Conveni entra en vigor el dia 1 de gener de 2017 amb caracter general, incloent-hi els efectes economics pactats, independentment de la data en que sigui signat, inscrit i publicat.

  La durada d’aquest Conveni es de 3 anys i finalitza el dia 31 de desembre de 2019.

  Es prorroga any rere any si cap de les parts signants no el denuncia amb una antelacio de 3 mesos, com a minim, respecte a la data de la finalitzacio de la durada pactada.

.

.

Article 5. Ambit territorial.

.

  Aquest Conveni es d’ambit provincial i afecta la provincia de Barcelona; inclou totes les empreses de l’activitat, tant publiques com privades, localitzades a la provincia, fins i tot si la seu central o el domicili social son fora de l’ambit territorial esmentat.

.

.

Article 6. Ambit personal. Eficacia.

.

  Ateses la plena legitimitat i representativitat de les organitzacions signants, i d’acord amb el que estableix el Titol III de l’Estatut dels treballadors, aquest Conveni regula les condicions minimes per al sector a la provincia de Barcelona i afecta totes les associacions, empreses, treballadors i entitats compreses dins del seu ambit funcional i personal a la provincia de Barcelona.

  Aquest Conveni regula les relacions laborals entre les empreses de serveis funeraris i de cementiris de la provincia de Barcelona i el personal que hi presta servei, amb independencia de la ubicacio de la seu social o establiment principal.

.

.

Article 7. S’exclouen d’aquest Conveni.

.

  Els membres dels organs d’administracio de les empreses i el personal d’alta direccio, regulats als articles 1.3.c) i 2.1.a) de l’Estatut dels treballadors.

.

.

Capitol III.

.

.

Article 8. Comissio Paritaria de interpretacio del Conveni.

.

  Es crea una Comissio Paritaria d’interpretacio del Conveni, integrada per 3 representants de l’Associacio d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya i 3 de representants dels treballadors, que han format part de la Comissio Negociadora, amb els seus assessors legals, la tasca de la qual sera interpretar qualsevol dubte que pugui sorgir en l’aplicacio del Conveni.

  Qualsevol conflicte o discrepancia que pugui sorgir entre la direccio de les empreses i la representacio legal dels treballadors en l’aplicacio, interpretacio i vigilancia del Conveni haura de sotmetre’s en primera instancia a aquesta Comissio.

  La Comissio haura de resoldre la consulta realitzada en un termini no superior a 1 mes des de la data en que aquesta Comissio en tingui coneixement. En cas de no rebre resposta en el termini previst, es donara per complimentat aquest tramit.

  En cas que la resolucio de la Comissio no sigui satisfactoria per les parts, podran acudir al Tribunal Laboral de Catalunya per resoldre les diferencies en relacio a la interpretacio de les clausules d’aquest conveni.

  El domicili de la Comissio es fixa al tanatori de Ronda de Dalt, carrer Scala Dei, 17-37 (08035) Barcelona.

.

.

Article 9. Inaplicacio de les condicions de treball.

.

  Per acord entre l’empresa i la representacio legal dels treballadors, quan existeixin causes economiques, tecniques, organitzatives o de produccio, es podran inaplicar les condicions de treball previstes en l’article 82.3 del Estatut dels Treballadors, previ desenvolupament d’un periode de consultes no superior a 15 dies. Quan el periode de consultes finalitzi amb acord es presumira que existeixen les causes justificatives i solament podra ser impugnat davant la jurisdiccio social per l’existencia de frau, dol, coaccio o abus de dret en la seva conclusio.

  L’acord haura de determinar amb exactitud les noves condicions de treball aplicables en l’empresa i la seva durada. Aixi mateix, l’acord haura de ser notificat a la Comissio Paritaria del Conveni Col·lectiu i a l’Autoritat laboral. Quan el periode de consultes finalitzi sense acord les parts se sotmetran a la Comissio Paritaria del Conveni, de persistir la discrepancia, haura d’acudir-se als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

TITOL II. De la relacio individual de treball.

.

.

Capitol I.

.

Article 10. Organitzacio del treball.

.

  L’organitzacio practica de la feina, d’acord amb les normes i les orientacions d’aquest Conveni i la legislacio vigent, es una facultat privativa de la direccio de les empreses. Tant la direccio com el personal estan obligats, en tot moment, a assolir al maxim rendiment en el treball, dins els limits de les seves possibilitats i sobre els principis de bona fe, justicia i equitat.

  Aixi mateix, a titol enunciatiu, son facultats de la direccio de les empreses:

  a) Determinar les plantilles de personal necessaries en quantitat i qualificacio, d’acord amb el nivell de prestacio del servei i l’organitzacio de la feina, amb les dotacions minimes de personal establertes, o que es puguin establir, a les ordenances municipals que siguin d’aplicacio per rao d’ubicacio territorial.

  b) Establir els criteris i les normes de mobilitat i redistribucio del personal, d’acord amb les necessitats de cada empresa.

  c) Exigir els rendiments mitjans o habituals en cada tasca i per cada empleat.

  d) Qualsevol altra funcio analoga que comporti establir, modificar o substituir normes o criteris amb vista a assolir una millor organitzacio de la feina.

.

.

Capitol II. Classificacio professional i mobilitat funcional.

.

.

Article 11. Grups professionals.

.

  El personal a que fa referencia aquest Conveni es classifica en grups professionals, agrupant en cadascun d’ells les funciones que es consideren homogenies, sense prejudici del major o menor grau d’autonomia i responsabilitat en el exercici de les mateixes.

  La classificacio professional es divideix en 2 grups professionals:

.

  Grup Professional Operacions.

  S’integren en aquest grup professional el personal vinculat amb l’activitat del condicionament, transport i manipulacio de cadavers i restes, i amb la cura i manteniment de les instal·lacions, vehicles i maquinaria de tanatoris, cementiris i crematoris.

.

  Grup Professional Administratiu-Comercial.

  S’integren en aquest grup professional el personal vinculat amb l’activitat d’administracio, organitzacio, informacio, assessorament i atencio a les families i usuaris i funcionament del centre de treball o de l’empresa.

.

  La determinacio dels diferents grups professionals es realitza atenent a les aptituds professionals, titulacions i contingut general de la prestacio, i podran influir diverses tasques, especialitats professionals o responsabilitats assignades al personal.

.

.

Article 12. Nivells retributius.

.

  Els grups professionals esmentats en aquest article comprenen diversos nivells retributius en funcio de les circumstancies que requereixen o aconsellen una retribucio diferenciada, com son l’autonomia de les tasques desenvolupades, merits, aptituds, nivell cultural i academic, facultats organitzatives, entre altres.

  Els nivells retributius dintre de cada grup professional son:

.

  Grup Professional Operacions: nivells 1, 2, 3 i 4.

  Grup Professional Administratiu-Comercial: nivell 5, 6 i 7.

.

.

Article 13.

.

  La classificacio del personal afecte a aquest Conveni es merament enunciativa. Les empreses, doncs, no estan obligades a cobrir tots el llocs enumerats si la necessitat de la feina normal no ho requereix.

  El personal podra ser adscrit a la realitzacio de qualsevol de les tasques que integren el grup professional. No sera precis desenvolupar la totalitat de les tasques que integra cada grup professional.

  El treballador tindra dret a la retribucio corresponent a les tasques que efectivament realitzi, menys en els casos de delegacio de funcions inferiors, en els que mantindra la retribucio d’origen.

  Cal fer els ascensos tenint en compte la formacio, els merits, l’antiguitat i les facultats organitzatives o tecniques del treballador/a.

.

.

Article 14. Mobilitat funcional.

.

  La mobilitat funcional en l’empresa s’efectuara d’acord a les necessitats del servei, tenint en compte les titulacions academiques o professionals precises per exercir la prestacio laboral i amb respecte a la dignitat del treballador.

  La mobilitat funcional per la realitzacio de funcions, tant superiors com inferiors, no corresponents al grup professional nomes sera possible si existeixen, a mes, raons tecniques o organitzatives que les justifiquin i pels temps imprescindibles per la seva atencio. L’empresari haura de comunicar la seva decisio i les raons d’aquesta als representants dels treballadors.

  En el cas de realitzacio de funcions superiors a les del grup professional per un periode superior als 6 mesos durant 1 any o 8 durant 2 anys, el treballador podra reclamar la cobertura de la vacant corresponent a les funcions que hagi realitzat, sense prejudici de reclamar la diferencia salarial corresponent.

.

.

.

Capitol III. Ingres al treball, modalitats contractuals, periode de prova i cessaments.

.

.

Article 15. Ingres al treball.

.

  L’ingres dels treballadors/ores en les empreses s’ha d’ajustar a les normes generals sobre col·locacio.

  Els candidats poden ser sotmesos a les proves d’aptitud que les direccions de les empreses decideixin, tant fisiques com culturals, professionals o psicotecniques.

.

.

Article 16. Modalitats contractuals.

.

  Amb independencia dels contractes per temps indefinit que se celebrin, l’empresa pot contractar pels treballs de duracio determinada definits en la normativa vigent. La rao del contracte, la seva regulacio aixi com la durada i finalitzacio s’han d’ajustar a les disposicions especifiques.

.

.

Article 17. Periode de prova.

.

  S’estableixen els periodes de prova seguents:

.

  6 mesos pel personal adscrit al Nivell 7 i 3 mesos per a la resta de treballadors.

  Els contractes temporals per temps no superior a 6 mesos el periode de prova sera de 1 mes.

  En tot cas, cal consignar per escrit al contracte de treball els periodes de prova.

  Durant els periodes esmentats, totes dues parts poden rescindir el contracte sense cap mena de preavis.

  Un cop han transcorregut els terminis de prova prefixats, el treballador s’ha de considerar fix a l’empresa, amb caracter general si se n’ha pactat el contracte per un temps indefinit.

.

.

Article 18. Cessaments.

.

  Els treballadors que vulguin cessar voluntariament en el servei de les empreses estan obligats a fer-los-ho avinent amb 15 dies de temps de preavis. Pel que fa al personal dels Nivells 6 i 7, aquest termini es d’1 mes.

  Si el treballador no compleix l’obligacio de fer el preavis amb l’antelacio assenyalada, la direccio de l’empresa te dret a descomptar de la liquidacio per quitanca l’import del salari d’1 dia per cada dia de retard a fer l’avis. A aquest efecte, s’enten per salari les percepcions meritades pel treballador, afegint-hi tots els conceptes.

  L’empresa esta obligada a liquidar al treballador, l’ultim dia de feina, tots els conceptes fixos que es puguin calcular fins aleshores. N’ha de liquidar la resta en el moment en que disposi de les dades necessaries a aquest efecte.

.

.

Capitol IV. Temps de treball.

.

.

Article 19. Jornada.

.

  La durada maxima de la jornada laboral, amb caracter general, es de 1.826 hores anuals de treball efectiu. No obstant, es respectaran les jornades d’inferior durada que estiguessin establertes amb anterioritat a la signatura del present Conveni.

  La distribucio horaria d’aquestes hores s’ha d’establir amb caracter individual a cadascuna de les empreses afectades.

  A l’efecte del comput d’hores anuals, els temps moratoris per a esmorzars o berenars, pel que fa a les empreses en que se’n gaudeix i que no els han pactat altrament d’una manera expressa, no es consideren com a temps de feina efectiva.

.

.

Article 20. Horaris.

.

  Les direccions de les empreses, una vegada escoltada la representacio dels treballadors, que ha d’emetre informe previ dins del termini de 5 dies, han d’adequar els horaris de feina a les necessitats dels serveis. Es poden establir horaris diferents per seccions o grups de treballadors a cada empresa per evitar tant com es pugui les estones improductives.

.

.

Article 21. Hores extraordinaries.

.

  Les hores que ultrapassen les 1.826 hores anuals, distribuides diariament d’acord amb el que estableixi cada empresa, es consideren com a hores extraordinaries. Son considerades com a hores extres laborables les que es produeixin per prolongacio o anticipacio de la jornada del treballador en el seu dia laborable; son considerades com a hores extres festives les que es produeixin el dia festiu d’un treballador.

  Aquest article no afecta els treballadors/es que han convingut, a titol personal, el plus de dedicacio.

  Les hores extraordinaries s’han de complir obligatoriament en situacions de catastrofe o d’emergencia.

  El personal adscrit a la plantilla d’empreses funeraries, si es localitzat, ha de prestar servei qualsevol hora en que se’l requereixi si es tracta d’aconseguir un servei judicial, la retribucio es determinara d’acord amb el preu fixat a l’annex 1.

  Mitjancant acord d’empresa o pacte individual amb els treballadors s’optara entre abonar les hores extraordinaries en la quantia que es fixa en l’annex 1, o compensar-les per temps equivalents de descans ininterromput.

  Les empreses que en l’entrada en vigor del present Conveni Col·lectiu tinguin establert o pactat un preu de l’hora extra mes beneficios han de continuar mantenint-lo.

.

.

Article 22.

.

  Atesa l’activitat de l’empresa, servei essencial d’interes general de compliment ineludible, sense perjudici del que el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de l’Estatut dels treballadors estableix a aquest efecte, el personal esta obligat a fer hores extraordinaries sempre que li ho sigui requerit, fins a 2 hores diaries com a maxim, encara que el treballador afectat no percebi el plus de dedicacio plena.

.

.

Article 23. Treball en festius.

.

  Atesa la caracteristica especial de les empreses, que estan obligades a prestar servei durant tots els dies de l’any d’una manera ininterrompuda en algunes seccions, les direccions han de determinar els serveis que cal mantenir sense interrupcio i els que cal prestar el diumenge i els dies festius, sempre procurant que es duguin a terme normalment.

  El personal que per rao de la seva feina esta obligat a prestar servei el diumenge o els dies festius ha de fer festa pel sistema de rotacio o per qualsevol altra formula de recuperacio establerta.

.

.

Article 24. Vacances.

.

  El personal adscrit a aquest conveni te dret a 30 dies naturals de vacances anuals retribuides. La retribucio a percebre per vacances es del 100% del sou mensual que cobri el treballador.

  Ates el tipus de serveis prestats per l’empresa, de peremptoria necessitat publica, la direccio ha de fixar els torns de vacances de forma rotatoria. Els periodes establerts han d’estar a disposicio dels treballadors amb un minim de 3 mesos d‘antelacio, comunicats a la representacio dels treballadors en el mateix termini, i se’n gaudeix de maig a octubre o pacte de formula adient.

.

.

.

Capitol V. Condicions retributives.

.

.

Article 25. Estructura salarial.

.

  La retribucio del personal compres en l’ambit d’aplicacio d’aquest conveni es constituida pels conceptes seguents:

  a) El salari de grup: es el component salarial que retribueix la jornada normal i completa establerta, que es per cada grup professional, incloent-hi les compensacions que pertoquen per perillositat, nocivitat, feines desagradables, de cooperacio amb la verificadora, embalsamadors i forenses, el que figura amb el mateix epigraf en els Annexos 1 i 2 d’aquest conveni.

  b) Nivell retributiu: es el component salarial que retribueix la jornada normal i complerta establerta per cada nivell, segons les tasques desenvolupades, especialitats professionals o responsabilitats assignades.

  c) Complement funcional: es el component salarial que retribueix feines especials acomplertes pel treballador. La direccio de les empreses n’ha d’establir l’import a titol personal per als treballadors afectats, i la durada es la mateixa que la de les feines assignades. El dret a percebre’l fineix automaticament en desapareixer el fet causant.

  d) Complement «ad personam»: Es el complement que perceben els treballadors pel canvi de categories professionals a nivell retributius del Conveni col·lectiu pactat pel periode 2012-2013. S’abona en 12 mensualitats a l’any i es revaloritza segons la revisio salarial pactada per cada any de vigencia de conveni. Aquest complement no es absorbible ni compensable.

  e) Plus de dedicacio: Ateses les circumstancies especials que hi ha a les empreses de serveis funeraris, que no permeten una programacio adequada de les 80 hores extres anuals possibles d’acord amb les circumstancies esdevingudes, les empreses poden pactar compensar-les amb aquest plus amb els treballadors que considerin oportu.

  L’import es el que s’estableix en les taules salarials annexes.

  Cal formalitzar individualment aquest plus per escrit, i te validesa, en tot cas, per anys naturals, sense solucio de continuitat obligatoria, i es incompatible amb la percepcio d’hores extres.

  Igualment, les empreses que no tenen la voluntat de renovar aquest plus als treballadors que el percebien el 1 de desembre de 1986 sense haver-lo pactat expressament en poden congelar l’import i consolidar-lo amb la quantia que percebien aleshores.

  El pagament del salari es fara efectiu per mesos vencuts.

.

.

Article 26. Gratificacions extraordinaries.

.

  Els treballadors han de percebre com a minim, en concepte de complements periodics superiors a 1 mes, les gratificacions seguents:

  a) Una gratificacio de beneficis, que cal pagar entre el 15 i el 20 de marc de cada any, referida a l’any natural immediatament anterior.

  b) Una gratificacio d’estiu, que cal pagar entre el 15 i el 20 de juny de cada any.

  c) Una gratificacio de Nadal, que cal pagar entre el 15 i el 20 de desembre de cada any.

  d) Una gratificacio de permanencia, que s’ha de pagar entre el 15 i el 20 d’octubre de cada any. Aquesta paga l’han de rebre els treballadors a partir del tercer any d’ingres a la plantilla de l’empresa.

  Les gratificacions esmentades als apartats a), b) i c) s’han de percebre d’acord amb el salari en el moment del pagament i pels conceptes seguents: salari de grup i nivell retributiu.

  La gratificacio de permanencia s’ha de percebre pels conceptes seguents: salari de grup i nivell retributiu d’acord amb les quantitats fixades en la taula salarial de l’Annex 1, mes la quantitat de 450,76 EUR. En el moment en que hi hagi un canvi, en l’Estatut dels treballadors o en el conveni col·lectiu del nombre maxim de la jornada ordinaria de treball, aquesta quantitat es deixara d’abonar.

.

.

Article 27.

.

  Cal pagar al personal que cessi o ingressi a l’empresa en el curs de l’any els complements periodics de venciment superior al mes; l’import s’ha de prorratejar segons el temps de servei efectiu prestat a l’empresa. Cal aplicar la mateixa norma als treballadors eventuals, interins o temporals.

.

.

Article 28. Dietes.

.

  El treballador te dret a percebre el 75% de l’import facturat als clients com a dietes per desplacament, excloent-ne taxes i impostos. Se’n poden establir altres modalitats d’acord amb les despeses cobertes, afegint-hi una gratificacio pactada.

.

.

.

Capitol VI. Permisos, llicencies i excedencies.

.

.

Article 29. Llicencies.

.

  El treballador, fent un preavis a l’empresa amb la maxima anticipacio que pugui, te dret a la concessio de llicencies, amb la percepcio del salari de Grup i Nivell retributiu, amb la quantia de dies i per les raons que s’exposen:

.

  a) En cas de matrimoni, 15 dies naturals.

  b1) 2 dies pel naixement de fills.

  b2) 2 a 3 dies en cas d’intervencio quirurgica quan requereixi pernocta hospitalaria de conjuge i parents de primer grau de consanguinitat o afinitat.

  b3) 2 dies per accident, malaltia greu, hospitalitzacio de parents de segon grau de consanguinitat o afinitat.

  Pels suposits b2) i b3) si fos necessari fer un desplacament fora de Catalunya els dies de permis s’ampliaran a 3.

  c) 4 dies en cas de mort de conjuge i fills, i de 2 dies en la resta de parents fins a segon grau. En cas de desplacament fora de Catalunya s’ampliaran en 3 dies mes.»

  d) 1 dia per matrimoni de fill o germa.

  e) 2 dies naturals per trasllat del domicili habitual.

  f) Pel temps indispensable pel compliment d’un deure inexcusable de caracter public i personal. Si el compliment del deure esmentat comporta la impossibilitat de la prestacio laboral en mes del 20% de les hores laborals en un periode de 3 mesos, el treballador passara a la situacio d’excedencia que regula l’article 46.1 del text refos de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

  En el suposit que el treballador, pel compliment del deure o desenvolupament del carrec, cobri una indemnitzacio, se li ha de descomptar l’import de la indemnitzacio del sou al qual te dret a l’empresa.

  g) Per donar compliment a funcions de caracter representatiu del Comite d’Empresa o del delegat sindical, el temps necessari, de conformitat amb l’article 68 apt. e) de l’Estatut dels Treballadors. En aquest suposit, s’ha de pagar al treballador la totalitat del salari com si de dies efectivament treballats es tractes.

  h) El personal disposara de 2 dies l’any per assumptes propis, que s’haura de comunicar per escrit a l’empresa amb 4 dies d’antelacio.

  La concessio d’aquest permis estara subjecte a les necessitats del servei, sense que aquesta limitacio suposi cap disminucio del dret a fer-lo efectiu. A fi que l’empresa compti en tot moment amb efectius suficients per desenvolupar la seva activitat, podra denegar el permis quan algun dels dies sol·licitats pel treballador ja s’hagi assignat a un altre treballador de la plantilla pel mateix motiu.

  i) La dona treballadora, en el suposit de part, te dret a un periode de descans de 16 setmanes sense interrupcio, ampliables per part multiple a 18 setmanes; el periode de descans es distribuira a opcio de la interessada sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part, i en pot fer us el pare per tenir cura del fill en cas de mort de la mare.

  No obstant aixo, en el cas que la mare i el pare treballin, la mare, en iniciar-se el periode de descans per maternitat, pot optar perque el pare gaudeixi de fins a 4 de les ultimes setmanes de descans, sempre que siguin sense interrupcio i al final d’aquest periode, i si la incorporacio de la mare al treball no representa un risc per a la seva salut.

  j) Els treballadors podran substituir les hores d’absencia al treball corresponents al permis de lactancia, establertes en l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors, per la seva acumulacio en jornades completes.

  Aquest dret nomes podra ser exercit per un dels progenitors quan tots dos treballin.

  El treballador que exerciti el dret d’acumular el permis de lactancia haura de donar un preavis a l’empresa amb una antelacio de 15 dies a la data en que s’iniciara o finalitzara el periode de permis.

  Les parelles de fet tindran els mateixos drets que els que aquest conveni reconeix als matrimonis, pero per exercitar-los hauran d’acreditar que estiguin legalment constituides mitjancant certificat del registre de parelles de fet expedit per l’administracio publica competent o document public habil per atorgar aquesta condicio.

.

.

Article 30. Forma de sol·licitud dels permisos.

.

  Les llicencies i els permisos s’han de sol·licitar per escrit a la direccio de les empreses. En el cas del permis per assumptes propis, si l’empresa el denega pel motiu establert en l’article 29 h) la inassistencia del treballador podra ser sancionada com a falta d’assistencia injustificada al treball.

.

.

Article 31. Excedencies.

.

  1. Excedencia forcosa:

  Es causa valida per a la concessio d’excedencia forcosa el nomenament per a un carrec public incompatible amb el treball de l’empresa, sempre que aquest sigui per decret o consequencia d’un proces electoral per ocupar un carrec public.

  El personal amb dret a l’excedencia forcosa haura de comunicar a la direccio, amb tanta antelacio com pugui, la data de la presa de possessio del carrec o de la incorporacio al servei a partir de la qual comencara l’excedencia corresponent.

  La durada de l’excedencia forcosa sera la mateixa que la de l’exercici del carrec per al qual ha estat nomenat o elegit, tenint el dret a ocupar la seva placa en concloure el periode d’excedencia. A aquest efecte, ha de sol·licitar el reingres dins del termini maxim de 30 dies des de la finalitzacio de la causa que va donar lloc a l’excedencia.

  2. Excedencia voluntaria:

  Els treballadors de l’empresa amb una antiguitat d’1 any com a minim poden sol·licitar l’excedencia voluntaria.

  La durada no pot ser inferior a 4 mesos ni superior a 5 anys, llevat de circumstancies excepcionals, que la direccio, en tot cas, ha de determinar. Cap treballador no pot gaudir de mes de 2 excedencies voluntaries; per concedir-li’n la segona, cal que, despres de la primera, hagi prestat servei actiu durant 4 anys mes com a minim. Els periodes d’excedencia voluntaria no es poden computar a cap efecte.

  El treballador que obtingui una excedencia voluntaria i es dediqui, pel seu compte o per compte d’altre, a intervenir o col·laborar d’alguna manera en empreses dedicades a activitats iguals o semblants a les de la seva empresa perd el dret adquirit, i l’excedencia s’ha de considerar com a definitivament resolta sense possibilitat de reincorporacio.

  Els treballadors en situacio d’excedencia voluntaria han de sol·licitar el reingres a l’empresa per escrit i en un termini no inferior a 30 dies a comptar des de la data de la finalitzacio de l’excedencia. En sol·licitar el reingres, tenen dret a ocupar la primera vacant del seu grup professional si n’hi ha, conservant el seu nivell retributiu.

  3. Excedencia per tenir cura de fills i familiars:

  Els treballadors tenen dret a un periode d’excedencia no superior a 3 anys per tenir cura de cada fill/a tant sigui per naturalesa com per adopcio, a comptar des de la data del seu naixement.

  Els successius fills/filles donen dret a un nou periode d’excedencia que, si s’escau, posa fi al periode de que s’estigui gaudint. Quan el pare i la mare treballin, tan sols un d’ells pot exercir aquest dret.

  El periode en que el treballador estigui en situacio d’excedencia, conforme al que disposa aquest article, es computable a l’efecte d’antiguitat, i el treballador te dret a l’assistencia a cursos de formacio professional, participacio a la qual ha d’estar convocat per l’empresari, especialment amb motiu de la seva reincorporacio. Durant el primer any te dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini, conserva un dret preferent de reingres referit a un lloc de treball del mateix grup professional.

.

.

Article 32. Treballadors en situacio d’invalidesa.

.

  Durant el temps en que el treballador estigui en situacio d’incapacitat permanent, si la situacio d’incapacitat del treballador pogues ser previsiblement objecte d’una revisio per millora que li permeti la incorporacio al seu lloc de treball, te dret a la reserva del lloc durant un periode de 2 anys a comptar des de la data de la resolucio en que es declari la incapacitat permanent.

  Si arran d’una incapacitat les condicions fisiques del treballador resten disminuides per a l’exercici de la seva professio habitual a causa d’una incapacitat parcial, l’empresa pot destinar-lo en un altre lloc de treball que les seves condicions fisiques li permetin d’exercir.

.

.

.

Capitol VII. Prestacions o millores de caracter assistencial.

.

.

Article 33. Complement de prestacions en accident i malaltia.

.

  L’empresa complementara fins el 100% del salari que rebi el treballador en les situacions seguents:

  a) En el cas d’incapacitat temporal com a consequencia d’una malaltia comuna o un accident no laboral, a partir del 31e dia de baixa.

  b) En el cas d’ingres hospitalari, des del primer dia d’ingres fins a la data d’alta, excepte en el cas d’ingres a causa de revisions mediques i operacions de millora estetica.

  c) En el cas d’accident de treball.

  A aquest efecte es considera salari la suma del salari de grup, nivell retributiu, complement funcional, complement «ad personam» i plus de dedicacio. Article 34. Prestacio de servei funerari.

  a) Tot el personal afecte a aquest Conveni te dret al servei funebre gratuit consistent en la conduccio del seu cadaver i per al trasllat, si s’escau, a la seva localitat de residencia.

  El servei funebre a carrec de les empreses es correspondra amb el servei mitja que vinguin oferint a cadascuna d’elles.

  Igualment, en cas de mort d’un treballador en acte de servei fora del terme municipal o de la localitat en que presta servei, l’empresa s’ha de fer carrec de les despeses que comporti el trasllat a la localitat de residencia d’aquest treballador. Si mor fora del terme provincial, els seus hereus o qui sufragui les despeses de l’enterrament han de percebre una compensacio en metal·lic igual a l’import total que correspongui al servei mitja que presti la seva empresa, sempre que es presenti previament la factura de l’enterrament a nom del drethavent.

  En el cas de mort del conjuge, la bonificacio es del 100% sobre aquest preu. En el cas de mort de fills/filles, pares o pares politics que hi convisquin, cal prestar el servei mitja amb la bonificacio del 50% sobre aquest preu.

  Els treballadors jubilats els seus conjuges tenen dret a la prestacio gratuita del servei mitja o a la compensacio en metal·lic, si es moren fora del terme de la provincia.

  L’abonament i el pagament de les prestacions esmentades corresponen a l’empresa en que el treballador presta servei.

  b) En el cas de mort d’un treballador afectat per aquest Conveni els seus drethavents han de percebre conjuntament i amb un unic pagament la compensacio economica fixada en l’Annex 1 de les taules salarials d’aquest conveni, en funcio que l’antiguitat a l’empresa fos inferior, o igual o superior als 5 anys, respectivament.

.

.

.

Capitol VIII. Regim disciplinari.

.

.

Article 35.

.

  Es considera com a falta qualsevol accio o omissio que comporti una violacio dels deures dels treballadors que estableixen les disposicions aplicables a aquest Conveni i de les normes que, com a servei essencial d’interes general, poden emetre les administracions publiques.

.

.

Article 36. Son faltes lleus.

.

  a) La manca de puntualitat en l’assistencia a la feina de menys de 30 minuts, sempre que aquest retard, atesa la funcio especial del treballador, no comporti cap perjudici als serveis; en aquest cas, la falta s’ha de qualificar de menys greu.

  b) No cursar, en el termini de 3 dies, la baixa de malaltia quan es falti a la feina per aquesta rao, llevat de si es prova la impossibilitat manifesta d’haver-ho fet.

  c) La manca de netedat personal. Si es tracta de treballadors que han d’intervenir en sepelis o de tractar amb el public, o han d’acudir a domicilis mortuoris, s’ha de qualificar de menys greu.

  d) El fet de no afaitar-se correctament i la utilitzacio de roba que no sigui de l’uniforme quan s’esta de servei.

  e) La no comunicacio a la direccio del canvi de domicili en el termini de 5 dies despres d’haver-lo efectuat.

  f) El fet de mantenir discussions relatives a assumptes aliens a la feina durant les hores de servei.

  g) L’incompliment de les normes de seguretat i higiene que no ocasionin accidents o danys, tant a persones com a estris de feina.

.

.

Article 37. Son faltes menys greus.

.

  a) Entrar a la feina amb un retard de mes de 30 minuts i de menys d’1 hora, sempre que aixo no comporti cap perjudici als serveis ni al treballador que s’havia de rellevar, cas en que s’ha de qualificar de falta greu.

  b) Faltar 1 dia a la feina sense cap causa que ho justifiqui.

  c) Absentar-se del lloc de treball sense permis dels superiors durant la jornada laboral. El fet d’absentar-se’n te aquesta mateixa consideracio si com a caracteristica especial de la comesa d’aquesta feina cal la continuitat d’una persona, fins i tot quan hagi acabat la seva jornada normal.

.

.

Article 38. Son faltes greus.

.

  a) Entrar a la feina amb un retard de mes d’1 hora, llevat que en resultin perdues greus en el servei, cas en que s’ha de qualificar de molt greu.

  b) No observar la correccio deguda en els actes de sepeli o en el tracte amb els familiars dels difunts. Si aixo comporta escandol, la falta s’ha de qualificar de molt greu.

  c) Acceptar quantitats en concepte de gratificacio pels serveis de l’empresa; si hi ha cap condicio, exigencia o protesta perque la quantitat que s’ha rebut es considera mesquina, l’acte es considera com una deslleialtat i la falta s’ha de qualificar de molt greu.

  d) Fer propaganda o oferta de serveis que presta l’empresa.

  e) Mantenir discussions amb els companys durant els sepelis.

  f) Abandonar la feina sense cap causa greu que ho justifiqui i sense reincorporar-s’hi abans de l’hora fixada com a final de la jornada laboral.

  g) Lliurar-se a jocs, siguin de la mena que siguin, durant la jornada laboral.

  h) Simular la presencia d’un altre empleat marcant o signant en lloc seu.

  i) Actuar amb negligencia o desidia a la feina, si n’afecta la qualitat o el rendiment.

  j) Actuar amb imprudencia, de la mena que sigui, si ocasiona accidents o danys, tant a persones com a elements o locals de treball. Si els resultats de l’incompliment de les normes de seguretat i d’higiene son causa de temeritat, la falta s’ha de qualificar de molt greu.

  k) Dur a terme, sense el permis oportu, feines particulars durant la jornada o fer servir per a usos particulars elements de l’empresa, encara que sigui despres de la jornada laboral.

  l) Ser indiscret en els actes de servei, encara que aixo no comporti cap reclamacio per part de tercers.

  m) Reiterar faltes lleus o menys greus.

  n) Presentar-se en estat d’embriaguesa o drogoaddiccio si no causa greus perjudicis a l’empresa i si no es motiu d’escandol. Si la falta es reiterada o causa d’escandol, s’ha de qualificar de molt greu.

  o) Actuar amb desobediencia manifesta, en materia del servei, de paraula o d’una manera incorrecta.

.

.

Article 39. Son faltes molt greus.

.

  a) Les que preveu l’article 54.2 de l’Estatut dels treballadors.

  b) La violacio del secret de la correspondencia adrecada a l’empresa o que l’empresa adreca a qualsevol destinatari, com tambe el fet de revelar a elements aliens a l’empresa qualsevol dada dels documents de treball o d’obtenir-ne copia sense l’autoritzacio de la direccio, accions que s’han de qualificar de deslleialtat.

  c) Qualsevol altre suposit de deslleialtat, com ara oferir serveis o bestretes que son objecte d’oferta de les empreses.

  d) La reiteracio de faltes greus no prescrites d’acord amb els terminis transcorreguts des del moment de la sancio.

  e) El fet de negar-se a prestar un servei.

.

.

Article 40. Facultat sancionadora.

.

  La facultat sancionadora correspon a la direccio de l’empresa, que ha d’exercir d’acord amb les disposicions d’aquest conveni i la normativa laboral vigent.

  Qualsevol sancio s’ha de fer avinent per escrit a l’interessat, que ha de signar el justificant de recepcio de la comunicacio.

.

.

Article 41. Sancions.

.

  Segons la qualificacio de les faltes, es poden imposar les sancions seguents:

.

  - Per faltes lleus: amonestacio verbal; amonestacio escrita; suspensio de sou i feina fins a 2 dies.

  - Per faltes menys greus: suspensio de sou i feina fins a 3 dies.

  - Per faltes greus: suspensio de sou i feina de 3 a 15 dies.

  - Per faltes molt greus: suspensio de feina i sou de 16 a 60 dies o acomiadament.

.

.

Article 42. Prescripcio de les faltes.

.

  La facultat sancionadora de la direccio de l’empresa prescriu a partir del moment en que ha pres coneixement dels fets que l’han motivada d’acord amb els terminis seguents:

.

  - Per faltes lleus: 10 dies.

  - Per faltes menys greus: 15 dies.

  - Per faltes greus: 20 dies.

  - Per faltes molt greus: 45 dies i, en tot cas, al cap de 6 mesos d’enca que s’han comes.

.

  Les faltes qualificades de deslleialtat o abus de confianca tenen una prescripcio per a l’accio sancionadora de 12 mesos des del moment d’haver comes el fet.

.

.

Article 43. Procediment sancionador.

.

  Per imposar les sancions cal, en tot cas, una comunicacio escrita en que es facin consignar els fets que les han motivades, la data dels fets i la qualificacio de les faltes.

  En cas que uns fets siguin qualificats de falta molt greu, cal fer-ho avinent al treballador i donar-li un termini de 5 dies habils perque addueixi, en descarrec seu, el que consideri oportu.

  Contra les sancions es pot recorrer d’acord amb els terminis que estableix l’ordenament laboral.

.

.

Article 44. Procediment d’imposicio de sancions al representants dels treballadors.

.

  La instruccio de l’expedient disciplinari als representants dels treballadors integrants del comite d’empresa o al delegat sindical nomes es preceptiva en els suposits de sancio per faltes greus i molt greus.

  En l’expedient, cal escoltar, a mes de l’interessat, el comite d’empresa o el delegat sindical; tot aixo, sens perjudici del que disposa la normativa laboral vigent.

.

.

Article 45.

.

  Cal anotar les sancions al llibre de sancions de l’empresa i a l’expedient personal dels interessats. Aquestes sancions es cancel·len pel simple transcurs del temps d’acord amb els terminis seguents:

.

  - Per faltes lleus, al cap de 6 mesos.

  - Per faltes menys greus, al cap de 9 mesos.

  - Per faltes greus, al cap de 12 mesos.

  - Per faltes molt greus, al cap de 18 mesos.

.

  La sancio d’acomiadament, ates que comporta la separacio de l’empresa, no es pot cancel·lar en cap cas.

  Si l’empresa atorga al treballador algun premi o alguna mencio, mentre una sancio es vigent, aquesta sancio queda immediatament cancel·lada.

.

.

Capitol IX. Drets sindicals i representacio dels treballadors.

.

.

Article 46. Exercici dels drets de representacio.

.

  En aquesta materia cal atenir-se al que disposen la Llei Organica de Llibertat Sindical 11/1985, de 2 d’agost, l’Estatut dels treballadors i altres normes de desplegament.

  Les empreses han de reconeixer l’acumulacio d’hores sindicals entre els delegats o membres del Comite d’Empresa.

  Els treballadors poden reunir-se en assemblea fora de les hores de treball als locals de l’empresa. Qualsevol convocatoria d’assemblea s’ha de comunicar a l’empresa amb 48 hores d’antelacio.

  Quant a la quota sindical, cal atenir-se al que disposa la Llei Organica de Llibertat Sindical (LOLS).

.

.

.

Capitol X. Disposicions diverses.

.

.

Article 47. Vestiment de difunts.

.

  Com a mesura de prevencio de salut en el treball, en el cas dels difunts que presentin especials dificultats per a ser vestits (autopsies o infecciosos d’alt risc), la decisio en ultima instancia la prendra el treballador funerari que rebi l’encarrec de la seva preparacio.

.

.

Article 48. Asseguranca responsabilitat civil.

.

  Les empreses han de cobrir el risc de responsabilitat civil del personal que hagi de conduir vehicles de l’empresa en l’exercici de la feina.

.

.

Article 49. Suspensio del permis de conduir.

.

  Si es produeix la suspensio del permis de conduir per l’autoritat competent mentre es condueix un vehicle i es presta un servei per a l’empresa, el personal afectat continuara rebent el salari que te assignat segons el seu grup professional i nivell retributiu i l’empresa el destinara, segons les necessitats del servei, a un altre lloc de treball d’acord amb les seves necessitats.

  En el cas que la suspensio del permis de conduir fos motivada per infraccions comeses fora de l’horari de servei i, per tant, alienes als interessos de l’empresa, o be a causa de conduccio temeraria, ingestio de drogues o alcohol, omissio del deure de socors en cas d’accident o falta de responsabilitat per negligencia o impericia, l’empresa es compromet a la mobilitat funcional del treballador/a i l’assignara el nivell retributiu mes baix del seu grup professional, en quant a funcions i retribucio durant el temps que duri la suspensio administrativa d’autoritzacio per a la conduccio.

  Les mesures establertes en els paragrafs anteriors ho seran sense perjudici que l’empresa pugui sancionar la conducta, de conformitat amb el regim disciplinari establert per la normativa vigent i per aquest Conveni col·lectiu.

.

.

Article 50. Roba de treball.

.

  L’annex 2 fixa les peces d’uniforme que corresponen al personal que s’assenyala.

  Pertoca a la direccio de l’empresa de determinar si una peca esta en bon estat de conservacio o no ho esta a l’efecte d’aquestes normes.

  Llevat del que s’indica especialment en cada cas, la roba de feina o uniforme es propietat de l’empresa. Generalment, doncs, el treballador esta obligat a retornar-la quan no l’hagi de fer servir mes.

.

.

Article 51. Detencio dels treballadors.

.

  Cal respectar el lloc de treball dels treballadors que, en cas de detencio, siguin privats de llibertat i als quals, posteriorment, s’apliqui una sentencia absolutoria o un sobreseiment de causa, llevat del suposit d’indult. Els treballadors no meriten cap retribucio durant el periode de privacio de llibertat.

.

.

.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

.

.

Primera. Complement unic per a la compensacio de la permanencia en les empreses.

.

  Durant el periode de vigencia d’aquest conveni els treballadors amb una antiguitat a l’empresa igual o superior als 10 anys en data 31 de desembre de 2012, mantindran el dret de percebre el complement unic de permanencia amb les mateixes condicions i terminis pactats en la Disposicio Addicional Primera del Conveni col·lectiu pel periode 2012-2013.

  A aquests efectes, el pagament del complement de permanencia s’abonara atenent a les seguents condicions:

  Els treballadors amb una antiguitat en l’empresa igual o superior als 10 anys a data 31 de desembre de 2012, el pagament del complement es diferira en un periode maxim de 4 anys. En aquest cas, havent-se liquidat la primera fraccio del complement unic de permanencia en l’any 2013, la resta de l’import total es repartira en 3 fraccions de la mateixa quantia que s’abonaran successivament cada mes de febrer dels anys 2014 a 2016, inclusivament.

  La base de calcul sera igual a l’import d’1 mensualitat de salari real de l’any 2012, mes la quantitat resultant d’aplicar l’1,5% a les taules salarials corresponents a la revisio salarial per a l’any 2011. El periode de meritacio comprendra des de la data d’alta a la Seguretat Social en l’empresa fins al 31 de desembre de 2012.

  L’abonament del dret al complement de permanencia es percebra tot i que els treballadors beneficiaris causin baixa de l’empresa ja sigui per extincio de la relacio laboral, qualsevol que sigui la seva causa, com per defuncio, en aquest cas l’import s’abonara als qui acreditin ser els seus causahavents. En tots 2 casos s’abonara en un unic pagament per l’import pendent degut.

.

.

Segona. Jubilacio parcial.

.

  Els treballadors tindran dret a accedir a la situacio de jubilacio parcial anticipada a l’edat d’ordinaria de jubilacio quan existeixi un previ acord amb l’empresa, i reuneixin els requisits exigits en l’article 215 de la Llei General de la Seguretat Social i disposicions concordants en la data en que produeixi els seus efectes.

  El treballador que pretengui sol·licitar la jubilacio parcial anticipada, haura de comunicar la seva decisio a l’empresa amb una antelacio de 3 mesos a la data en que hagi d’assortir els seus efectes. Si l’empresa presta la seva conformitat procedira a seleccionar al treballador amb el qual formalitzara el contracte de relleu per substituir la jornada de treball deixada vacant pel treballador jubilat parcialment. Les bases de cotitzacio del treballador rellevista no podra ser inferior al 65% de la mitjana de bases de cotitzacio corresponents als ultims 6 mesos del periode de la base reguladora de la pensio de jubilacio parcial.

  Simultaniament a la data de jubilacio, l’empresa concertara un contracte de relleu en els termes establerts en l’article 12 apartats 6 i 7 de l’Estatut dels Treballadors, amb un treballador en situacio de desocupacio o amb el qual tingues concertat un contracte de durada determinada a fi de substituir la jornada de treball deixada vacant amb el treballador que es jubila parcialment, en els termes establerts en l’article 215 de la Llei General de la Seguretat Social. La durada del contracte de relleu per als treballadors que es jubilin amb anterioritat a l’edat ordinaria de jubilacio haura de ser, com a minim, igual al mateix temps que li falti al treballador substituit per arribar a aquesta data, en la qual s’extingira el contracte de treball amb el treballador jubilat parcialment que passara a la situacio de jubilacio.

  El temps de treballat del personal jubilat parcialment es podra acumular en la forma que empresa i treballador convinguin atenent a les necessitats de produccio de les empreses.

.

.

Tercera. Revisio salarial del conveni pels anys 2017-2019.

.

  L’any 2017 s’apujara l’1% el sou vigent l’any 2016 amb efectes de l’1 de gener de 2017, practicant-se una regularitzacio en el mes de febrer de 2018, quan es conegui l’index definitiu de l’IPC del 2017.

  Per a l’any 2018 la revisio salarial sera del 0,75%, amb efectes del l’1 de gener, amb regularitzacio segons l’IPC definitiu del 2018, que es practicara en el mes de febrer del 2019.

  Per a l’any 2019 la revisio salarial sera del 0,75%, amb efectes del l’1 de gener, amb regularitzacio segons l’IPC definitiu del 2019, que es fara efectiva en el mes de febrer del 2020.

  La taula salarial corresponent a l’any 2017 consta en l’annex 1 d’aquest conveni.

.

.

.

DISPOSICIO FINAL.

.

  Unica.

  Amb independencia d’altres conceptes economics, els agents de vendes que, a data 31 de desembre de 2012, vinguessin percebent efectivament el 2 per cent de comissio sobre el global de la seva facturacio, deduint taxes, impostos i bestretes, continuaran percebent-la a titol personal.

.

.

.

.

ANNEX 1.- Taula salarial 2017.

.

.

.

.

image1 207

.

.

.

.

ANNEX 2. Peces d’uniforme.

.

.

  La roba de l’uniforme sera proporcionada per l’empresa, que decidira quins treballadors l’han de dur, segons l’activitat desenvolupada, comunicant-lo al treballador en el mateix moment de l’inici de les seves funcions.

  Les peces de l’uniforme i la durada de cadascuna es comunicara al treballador en el moment de l’entrega, i es compondra de les seguents peces: vestit d’uniforme d’estiu i d’hivern, sueter, camises d’estiu i d’hivern, corbata, sabates, i impermeable d’abric.

  Per a la realitzacio de practiques tanatologiques es subministraran bates protectores de roba.

  Pel personal en funcions d’hostesses: vestit jaqueta d’hivern, brusa d’hivern, faldilla d’estiu, brusa d’estiu, i sabates.

  Aquest personal esta obligat a prestar serveis degudament uniformat. La neteja de l’uniforme es a carrec de les empreses, mentre que el manteniment, neteja i planxat de les camises es a carrec del treballador.

.

  Barcelona, 4 de setembre de 2017.

  El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Families, Eliseu Oriol Pages.

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP 23-3-2018)

.

.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2017 i les taules salarials provisionals per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001545011993).

.

.

  Vist el text de l’Acord de revisió salarial subscrit per l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, UGT, CCOO i CSI-F el dia 9 de febrer de 2018, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació, Resolc:

.

  1. Disposar la inscripció de les taules salarials definitives per a l’any 2017 i les taules salarials provisionals per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001545011993) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

.

.

.

ACTA DE REVISIÓ DE LES TAULES SALARIALS DEFINITIVES 2017 I TAULES SALARIALS PROVIONALS 2018 DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE SERVEIS FUNERARIS I GESTIÓ DE CEMENTIRIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA.

.

.

  Assistents.

  Representació empresarial:

  Josep Mª Mons Gallifa.

  Josep Ventura Ustrell.

  Josep Roda Creus (assessor).

  Representació dels treballadors:

  Josep Bermúdez Osuna (UGT.)

  Begoña Blanes García (UGT).

  Esteban Blasco Trasobares (CSI-F).

  Montserrat Font Moreno (CCOO).

  Francisco Rueda Medina (CCOO).

  Jesús Mª Barba Sánchez (CCOO).

  Ricardo Lahoz Luna (assessor).

.

.

  A Barcelona, a les 12 hores del dia 9 de febrer de 2018 es reuneixen les persones més amunt relacionades, components totes elles de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona, sota la presidència del senyor Ricardo Lahoz Luna i del secretari Josep Roda Creus.

  Oberta la sessió es dóna lectura a la disposició addicional tercera del Conveni col·lectiu a fi de procedir a la revisió definitiva de la taula de salarial per a l’any 2017, i de la aprovació de la taula salarial amb caràcter provisional per a l’any 2018.

  ACORDS:

.

  Taules i annexos salarials.

  1. Adjuntar a la present acta la revisió de la taula salarial definitiva per a l’any 2017, una vegada realitzat l’augment salarial del 0,1% que ha estat el diferencial de l’IPC corresponent a aquest any. Aquesta actualització es realitza sobre la base dels imports de la taula salarial del 2017 que consten en l’annex 1 del Conveni col·lectiu.

  2. Així mateix, s’incorpora a la present acta la revisió salarial per a l’any 2018 que s’aplicarà de manera provisional amb efectes del 1 de gener, fins que no es conegui l’IPC definitiu per aquest any, moment en el que si escau es practicarà la regularització salarial en els termes pactats en la disposició addicional tercera, paràgraf segon del Conveni col·lectiu.

.

.

.

.

image2 497

.

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP 15-4-2019)

.

.

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2018 i les taules salarials provisionals per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001545011993).

.

.

  Vist el text de l’Acord de revisió salarial subscrit per l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, UGT, CCOO i CSI-F el dia 12 de febrer de 2019, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació,

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripció de les taules salarials definitives per a l’any 2018 i les taules salarials provisionals per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001545011993) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

.

.

ACTA DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA DE REVISIÓ DE LA TAULA SALARIAL DEFINITIVA PER A L’ANY 2018 I DE LA REVISIÓ SALARIAL PROVISIONAL PER A L’ANY 2019.

.

  Assistents:

  Representació empresarial:

  Josep Mª Mons Gallifa.

  Josep Ventura Ustrell.

  Josep Roda Creus (assessor).

  Representació social:.

  Per la central sindical UGT:

  Josep Bermúdez Osuna.

  Begoña Blanes García.

  Jordi Lafau Manrubia.

  Ricardo Lahoz Luna (assessor).

  Per la CSI-F:

  Esteban Blasco Trasobares.

  Francisco Ordoñez Osuna (assessor).

  Per la Federació de Construcció i Serveis de CCOO:

  Montserrat Font Moreno.

.

  A Barcelona, a les 16.00 hores del dia 12 de febrer de 2019 es reuneixen les persones més amunt relacionades, components totes elles de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona, sota la presidència del senyor Ricardo Lahoz Luna i del secretari Josep Roda Creus.

  Oberta la sessió es dona lectura a la Disposició addicional tercera del Conveni col·lectiu a fi de procedir a la revisió definitiva de la taula de salarial per a l’any 2018, i de la aprovació de la taula salarial amb caràcter provisional per a l’any 2019.

  ACORDS:

.

  Taules i annexos salarials.

.

  1. Adjuntar a la present acta la revisió de la taula salarial definitiva per a l’any 2018, una vegada realitzat l’augment salarial del 1,2% que ha estat el diferencial de l’IPC corresponent a aquest any. Aquesta actualització es realitza sobre la base dels imports de la taula salarial provisional del 2018.

  2. Així mateix, s’incorpora a la present acta la revisió salarial per a l’any 2019 que s’aplicarà de manera provisional amb efectes del 1 de gener, fins que no es conegui l’IPC definitiu per aquest any, moment en el que si escau es practicarà la regularització salarial en els termes pactats en la Disposició addicional tercera, paràgraf tercer del Conveni col·lectiu.

.

.

image3 454

.

.

.

image4 371

.

.

  Barcelona, 5 d’abril de 2019.

  El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès.

.

.