Convenio Colectivo de Recolección, Almacenamiento, Manipulación y Venta de Frutas y Verduras de Lleida

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2017 - 31/12/2019

Duración: TRES AÑOS

Publicación:

2019/09/26 BOP LLEIDA 186 Revisión Salarial

Ámbito: PROVINCIAL
Área: LLEIDA
Código: 25000395011993
Actualizacion: 2019/09/26 BOP LLEIDA 186 - Revisión Salarial
Convenio Colectivo de Recolección, Almacenamiento, Manipulación y Venta de Frutas y Verduras de Lleida de ámbito Provincial. Última actualización a: 2019/09/26. Vigencia de: 01/01/2017 a 31/12/2019. Duración Tres Años. Última publicación en BOP LLEIDA 186 del tipo: Revisión Salarial

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 175 – Divendres, 8 de setembre de 2017)

CAPÍTOL 1. Disposicions generals.

Article preliminar. Determinació de les parts.

Article 1. Àmbit funcional.

Article 2. Àmbit territorial.

Article 3. Vigència i durada.

Article 4. Pròrrogues.

CAPÍTOL 2. Compensació, absorció i garantia «ad personam».

Article 5.

CAPÍTOL 3. Jornada, vacances, excedències i llicències.

Article 6. Jornada laboral.

Article 7. Jornada en cambres frigorífiques.

Article 8. Vacances.

Article 9. Llicències retribuïdes.

Article 10. Excedències.

Article 11. Drets de la dona treballadora en el cas d’embaràs.

Article 12. Protecció del treballador.

Article 13. Absència del treball.

Article 14. Garantia de compliment d’obligacions socials.

Article 15. Formació professional i cultural.

CAPÍTOL 3. Retribucions.

Article 16. Retribució salarial.

Article 17. Antiguitat.

Article 18. Bestretes.

Article 19. Gratificacions extraordinàries.

Article 20. Hores extraordinàries.

Article 21. Sortides, viatges, dietes i desplaçaments.

Article 22. Plus de treballs nocturns, tòxics, penosos i perillosos.

CAPÍTOL 4. Jubilació, assistències i indemnitzacions.

Article 23. Premis de jubilació.

Article 24. Jubilació parcial.

Article 25. Assistència.

Article 26. Indemnització en cas de mort o invalidesa permanent total, absoluta i gran invalidesa derivada d’accident.

Article 27. Normes que cal seguir en cas d’absència del centre de treball.

CAPÍTOL 5. Seguretat i higiene.

Article 28. Seguretat i higiene.

Article 29. Roba de treball.

Article 30. Menjador.

CAPÍTOL 6. Classificació del personal.

Article 31. Classificació dels treballadors segons la seva permanència.

Article 32. Classificació de les categories del personal segons la seva funció.

Article 33. Mobilitat funcional.

CAPÍTOL 7. Ingressos, ascensos i cessaments.

Article 34. Contractació de personal.

Article 35. Període de prova.

Article 36. Ascensos.

Article 37. Cessaments.

CAPÍTOL 8. Drets sindicals.

Article 38. Drets i garanties sindicals. Acció sindical. Drets sindicals.

Article 39. Quotes sindicals.

Article 40. Drets laborals.

Article 41. Drets dels afiliats al sindicat.

Article 42. Comitès intercentres.

Article 43. Legitimació.

Article 44. Llicències en cas de negociació del conveni.

CAPÍTOL 9. Disposicions diverses.

Article 45. Cànon de negociació.

Article 46. Salut laboral, formació professional, promoció de la formació ocupacional, arbitratge i conciliació.

Article 47. Quitances. Rebuts de salari.

CAPÍTOL 10. Disposicions finals.

Article 48. Publicitat.

Article 49. Comissió paritària.

Article 50. Funcions de la comissió paritària.

Article 51. Procediment.

Article 52. Règim disciplinari.

Article 53. Indivisibilitat del conveni.

Article 54. Garanties individuals.

Article 55. Condicions anteriors a l’entrada en vigor del conveni.

Article 56. Condicions futures a l’entrada en vigor del conveni.

Article 57. Dret supletori.

ANNEX 1.- Retribució salarial any 2017. Taules definitives excepte si hi ha revisió salarial.

ANNEX 2.- Retribució salarial any 2018. Taules definitives excepte si hi ha revisió salarial.

ANNEX 3.- Retribució salarial any 2019. Taules definitives excepte si hi ha revisió salarial.

REVISIÓN SALARIAL (BOP Número 186 – Dijous, 26 de setembre de 2019)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 175 – Divendres, 8 de setembre de 2017)

.

.

.

Resolució d’1 de setembre de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Lleida per als anys 2017 a 2019 (codi de conveni núm. 25000395011993).

.

.

  Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de de Recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Lleida per als anys 2017 a 2019, subscrit per la part empresarial per l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) i per part dels treballadors pels sindicats CCOO i UGT el dia 25 de juliol de 2017, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació, Resolc:

.

  1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu del sector de Recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Lleida per als anys 2017 a 2019 (codi de conveni núm. 25000395011993), al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, amb notificació a la Comissió negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

.

  Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

  Lleida, 1 de setembre de 2017.

  El director, Joan Santacana i Velez.

.

.

.

.

CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE RECAPTACIÓ, EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ I VENDA DE FRUITA I VERDURA DE LES COMARQUES DE LLEIDA PELS ANYS 2017 – 2018 I 2019.

.

.

CAPÍTOL 1. Disposicions generals.

.

.

Article preliminar. Determinació de les parts.

.

  El Conveni col·lectiu de treball del Sector de Recaptació, Emmagatzematge, Manipulació i Venda de Fruites i Verdures de la província de Lleida, hi ha estat subscrit per l’Associació Empresarial AFRUCAT i els Sindicats FITAG-UGT i CCOO.

.

.

Article 1. Àmbit funcional.

.

  El conveni col·lectiu d’empresa té per objecte regular les condicions de treball i ocupació i mantenir un marc de relacions econòmiques i harmòniques entre empresa i treballadors.

  Aquest conveni es fonamenta en la igualtat de drets i obligacions sense cap discriminació per raó de sexe, religió, color, raça, ideologia política o sindical, amb la lògica excepció per al sexe femení dels drets inherents a la maternitat.

.

.

Article 2. Àmbit territorial.

.

  Aquest conveni és d’àmbit provincial i, per tant, aplicable a les empreses que radiquin en el territori geogràfic de la província de Lleida.

  Aquest conveni estableix les normes bàsiques i regula les condicions mínimes de treball a les empreses dedicades a la recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruita i verdura, ja siguin titulars de les empreses persones físiques o jurídiques de tota índole.

.

.

Article 3. Vigència i durada.

.

  Aquest conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i serà vigent fins al 31 de desembre de 2019, independentment de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

  Un cop finalitzada la durada d’aquest conveni i mentre no se’n negociï un de nou, restaran vigents, amb el mateix contingut que el conveni anterior, totes les seves clàusules, tant les normatives com les obligacionals.

  Els endarreriments de conveni s’abonaran com a molt tard durant el mes d’agost.

.

.

Article 4. Pròrrogues.

.

  El conveni es considera prorrogat per un any natural, llevat que sigui denunciat per qualsevol de les parts, en un termini de 30 dies com a màxim d’antelació a la data de finalització de la seva durada. Si es prorrogués, s’incrementaran tots els conceptes salarials segons l’IPC real de Catalunya experimentat en l’últim any de vigència del conveni.

.

.

.

CAPÍTOL 2. Compensació, absorció i garantia «ad personam».

.

.

Article 5.

.

  Les remuneracions de caràcter extra-conveni que, a títol particular, puguin percebre determinats treballadors afectes a aquest, no podran ser absorbides ni compensades per les millores salarials ni d’antiguitat que, anualment i amb caràcter general, es pactin per a les distintes categories professionals. En tots els casos els increments salarials es aquest conveni s’entendran que s’aplicaran i afectaran a la base salarial de cada treballador..

  Es respectaran a títol individual o col·lectiu, les condicions econòmiques i d’una altra índole que siguin més beneficioses a les establertes en el present conveni, considerades en el seu conjunt i en còmput anual.

.

.

CAPÍTOL 3. Jornada, vacances, excedències i llicències.

.

Article 6. Jornada laboral.

.

  1. La jornada laboral pers anys 2017 – 2018 – 2019 queda establerta en 1.780 hores anuals, a raó de 40 hores setmanals de treball efectiu, respectant els festius i els descansos setmanals (a excepció de la jornada de flexibilitat acordada en aquest conveni). S’inclou en la jornada 20 minuts per esmorzar per als treballadors fixes que desenvolupen el seu treball en jornada continuada, i també per als eventuals i fixes discontinus que hagin realitzat una jornada de 5 o més hores consecutives, que es computaran com temps de treball efectiu. Les empreses garantiran el temps necessari per portar a terme les necessitats fisiològiques. La jornada anual que excedeixi de les 1.780 hores tindrà la consideració d’hora extraordinària.

  Els treballadors tindran dret a sol·licitar de les empreses la permuta del seu torn de treball amb altres treballadors de la seva mateixa categoria i lloc de treball.

  La sol·licitud es farà per escrit amb una antelació de 7 dies com a mínim a la data en la qual s’hagi d’efectuar la permuta. Les empreses resoldran la sol·licitud d’acord amb les necessitats de la producció i comunicaran la seva decisió als interessats i als delegats de personal o comitè d’empresa.

  2. Flexibilitat laboral a) Pels mesos compresos de maig a setembre, ambdós inclosos, es pacta 1 hora diària de flexibilitat, si la feina ho requereix, sobre la jornada diària de 8 hores, i es poden superar les 40 hores setmanals de treball efectiu. La jornada diària de treball tindrà una flexibilitat entre la 8ª i 9ª hora. Totes les hores que sobrepassin les 9 hores diàries es consideraran hores extraordinàries. Cada hora de flexibilitat de la jornada diària es pagarà mensualment i a preu d’hora ordinària.

  b) Pels mesos de juliol i agost es podrà ampliar una hora diària ( 1 hora) de flexibilitat de més, fins a les 10 hores si la feina ho requereix, sobre la jornada diària de 8 hores, i es poden superar les 40 hores setmanals de treball efectiu, fins a 50 hores ordinàries. Per tant, la jornada diària de treball tindrà una flexibilitat entre la 8ª i 10ª hora.

  Totes les hores que sobrepassin les 10 hores diàries es consideraran hores extres. Cada hora de flexibilitat de la jornada diària es pagarà mensualment i a preu d’hora ordinària. La 10ª hora es podrà cobrar mensualment, o bé, acumular per jornades complertes de descans a raó de 1.50 hores per hora treballada fora de campanya a voluntat del treballador, previ avís a la empresa cinc dies abans de la seva compensació.

  c) En el cas de treballadors eventuals i fixos discontinus la jornada mitja anual s’entendrà de 40 hores setmanals. Entenem en tots els casos que es respectarà allò establert en els paràgrafs 2.a i 2.b d’aquest article, és a dir, totes les hores que superin els 45 hores setmanals (flexibilitat 2.a) i totes les hores que superin les 50 hores setmanals (flexibilitat 2. b) es pagaran mensualment com a hores extraordinàries Per acord amb els representants legals del treballadors es podrà establir qualsevol altra distribució de la jornada, i selecció dels mesos de flexibilitat per a la 10ª hora, (dins del període de la campanya) respectant en tots els casos els descansos entre jornades i el setmanal.

.

.

Article 7. Jornada en cambres frigorífiques.

.

  En matèria de jornada en cambres frigorífiques es distingiran:

.

  a) La jornada de treball en cambres frigorífiques de 0º C a -5º C serà la normal. Quan el treballador hagi de romandre a l’interior de la cambra més de 3 hores ininterrompudes, se li concedirà un descans de recuperació de 10 minuts cada tres hores.

  b) La jornada en cambres de -6º C a -18º serà de 6 hores de permanència a l’interior de les cambres. Quan el treballador hagi de romandre ininterrompudament a l’interior de les cambres més d’1 hora, se li concedirà un descans de recuperació de 15 minuts a l’exterior al final de cada hora i se li completarà la jornada normal en treballs que s’hagin de fer a l’exterior de les cambres.

  c) A les cambres de congelació de més de -18º C la jornada de treball serà de 4 hores de permanència a l’interior. Quan el personal hagi de romandre més d’1 hora ininterrompudament a l’interior, se li concedirà un descans de recuperació de 20 minuts a l’exterior de les cambres al final d’aquesta hora, i es completarà en tot cas la jornada laboral amb les feines que s’hagin de fer a l’exterior de les cambres.

  Aquest personal, en proporció a les temperatures que hagi de suportar, estarà dotat de la roba de protecció necessària.

.

.

Article 8. Vacances.

.

  Els treballadors fixes compresos en l’àmbit d‘aplicació d’aquest conveni gaudiran d’un total de 22 dies laborables de vacances de dilluns a divendres distribuïts entre els mesos de novembre i maig a fi d’evitar perjudicis a les empreses durant els mesos de més activitat laboral. Les retribucions que han de percebre durant el període de vacances seran el salari i, a més, l’antiguitat.

  Pels treballadors fixes discontinus, eventuals, eventuals a temps parcial i interins, l’import de les vacances està prorratejat en el salari hora de les taules annexes.

  En cas de baixa per incapacitat temporal (IT), tant per malaltia comuna com per accident de treball, aquestes vacances no es perdran, sinó que es gaudiran en un altre període.

.

.

Article 9. Llicències retribuïdes.

.

  1. El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següents:

  a) 3 dies per naixement de fill/a. El temps de permís haurà de comprendre un mínim de dos dies laborals b) 3 dies naturals en cas de mort dels parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills, néts, germans i cònjuge). Quan per aquest motiu, el treballador necessiti fer un desplaçament a una altra província, el termini serà de 5 dies.

  c) 4 dies, en cas de malaltia greu dels parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Els dies es podran gaudir mentre duri el fet causant.

  d) 20 dies naturals en cas de matrimoni.

  e) 3 hores per visites mèdiques, que s’han de justificar.

  f) El temps necessari per assistir a exàmens.

  h) Un dia per trasllat del domicili habitual.

  i) El temps necessari per acompanyar a la visita mèdica parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

  j) El temps necessari per assistir als centres de rehabilitació designats per les mútues o pels serveis de la seguretat social, serà prescrit per un metge o haurà de ser derivat de contingències professionals.

  k) La suma total de les hores remunerades per l’empresa en els apartats e), i), j) no superarà en cap cas les 45 hores anuals.

  l) Dos dies per accident, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Si, per aquest motiu, el treballador ha de fer un desplaçament, el termini serà de cinc dies. Els dies es podran fer mentre duri el fet causant.

  m) Pel temps indispensable, per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, inclòs l’exercici del sufragi actiu. S`entén el compliment d’un deure de caràcter públic i personal la renovació de residencia i estrangeria.

  n) Per exercir funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment o convencionalment.

  o) Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s’hagin de fer en l’horari de la jornada de treball.

  2. Per lactància d’un fill menor de 9 mesos, les treballadores tindran dret a 1 hora d’absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

  La dona, si ho vol, podrà substituir aquest dret per una reducció de mitja hora de la seva jornada amb la mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes, que serà de 14 dies laborals.

  Aquest permís el podran gaudir indistintament la mare o el pare, en cas que ambdós treballin.

  2 bis. En els casos de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin d’estar hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se del treball durant una hora. També tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari.

  Per a gaudir d’aquest permís caldrà ajustar-se a allò que preveu l’apartat 4 d’aquest article.

  3. Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe un menor de vuit anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi cap activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un octau i un màxim de la meitat de la durada de la jornada.

  Tindrà el mateix dret qui necessiti encarregar-se de l’atenció i cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se sol, i que no exerceixi cap activitat retribuïda.

  La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar-ne l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

  4. La concreció horària i la determinació del període de gaudi del període de lactància i de la reducció de jornada, previstos als apartats 2 i 3 d’aquest article, correspondrà al treballador, dins de la seva jornada ordinària. El treballador haurà de avisar l’empresari amb quinze dies d’antelació la data que es reincorporarà a la seva jornada ordinària.

  Les discrepàncies sorgides entre empresari i treballador sobre la concreció horària i la determinació dels períodes de gaudi previstos als apartats 2 i 3 d’aquest article les resoldrà la jurisdicció competent a través del procediment establert a l’article 138 bis de la Llei de procediment laboral.

  5. La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, per a fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que es facin servir a l’empresa.

  Aquests drets es podran exercir en els termes que, per aquests supòsits concrets, s’estableixin en els convenis col·lectius o en els acords entre l’empresa i els representants dels treballadors, o conforme a l’acord entre l’empresa i la treballadora afectada. Si no n’hi ha, la concreció d’aquests drets correspondrà a la treballadora, i s’aplicaran les regles establertes a l’apartat anterior, incloses les relatives a la resolució de discrepàncies.

  Quan s’hagin esgotat les 45 hores de permís retribuït, els treballadors tindran dret a permisos no retribuïts pel temps necessari per acompanyar a la visita mèdica els parents fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat que no es preveuen a l’apartat e) i) del punt 1 anterior.

  Un dia en cas de matrimoni de pares, fills i germans.

  6. Permís de paternitat El treballador per exercí el seu dret a la suspensió del contracte de treball per paternitat, regulat a l’article 48,7 de l’Estatut dels treballadors, ha d’informar la direcció de l’empresa l’exercici d’aquest dret, de forma fefaent com a mínim de 3 dies a l’inici del seu gaudi, llevat que vulgui iniciar-lo el següent dia de permís complet pagat per naixement de fill adopció o acolliment, en el qual cas l’avís serà de dos dies naturals. La suspensió del contracte a què es refereix aquest article gaudiran a temps complet (4 setmanes) o un mínim d’un 50 per cent en règim de jornada parcial, d’acord entre empresari i treballador, conforme es determini reglamentàriament.

.

.

Article 10. Excedències.

.

  1. Excedència voluntària:

  a) Els treballadors i les treballadores afectats per aquest conveni que tinguin el caràcter de fixos de plantilla i fixos discontinus podran sol·licitar l’excedència voluntària quan faci 1 any que treballen a l’empresa. La permanència en aquesta situació no podrà ser inferior a 6 mesos ni superior a 2 anys, i causarà baixa definitiva l’excedent que no sol·liciti el reingrés amb una antelació no inferior a 30 dies a la data del venciment, si l’excedència és superior a un any, i a 15 dies si és inferior a aquest termini.

  b) Els treballadors i les treballadores afectats per aquest conveni tindran dret a sol·licitar l’excedència voluntària per a tenir cura de fills i familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat en els termes establerts a la Llei 39/99, de 5 de novembre, de conciliació de la vida familiar i laboral.

  c) Per acollir-se a una altra excedència voluntària diferent de les esmentades a l’apartat anterior, el treballador o la treballadora haurà de cobrir un nou període de 4 anys, almenys, de servei efectiu a l’empresa.

  d) El treballador o la treballadora haurà de comunicar per escrit a l’empresa l’inici del gaudi de l’excedència amb 30 dies naturals d’antelació. La comunicació de la sol·licitud haurà de consignar la data d’inici del període d’excedència i la durada.

  e) Dins del termini dels 30 dies següents a la sol·licitud del treballador o la treballadora, l’empresa li lliurarà un escrit en el qual es comunicarà la decisió respecte de l’excedència per al període sol·licitat, sempre que es compleixin els requisits perquè sigui procedent, i en el cas que no hi hagi resposta en aquest termini, es considerarà acceptada.

  f) Excedència forçosa.

  S’ajustarà a la legislació vigent sobre aquesta matèria.

  Es concedirà als treballadors i treballadores que exerceixin càrrecs electius d’àmbit comarcal, provincial, autonòmic o superior en les organitzacions sindicals més representatives, segons l’article 9.1 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.

  La sol·licitud d’excedència forçosa es comunicarà a l’empresa amb 30 dies d’antelació a ser efectiva, sempre que el motiu de l’excedència ho permeti.

  g) Reserva del lloc de treball per a tenir cura de fills i familiars.

  Els treballadors i les treballadores tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a 3 anys per a l’atenció i cura de cada fill, ho sigui per naturalesa o per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa.

  També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a 1 any, els treballadors i les treballadores per a l’atenció i cura d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’accident o malaltia no pugui valer-se sol i no desenvolupi cap activitat retribuïda.

  L’excedència prevista en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes i dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari en podrà limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

  Quan un nou subjecte causant doni dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta excedència donarà fi a la que, si s’escau, s’estigui gaudint.

  El període que el treballador romangui en situació d’excedència, d’acord al que estableix aquest article serà computable a efectes d’antiguitat i el treballador o treballadora tindrà dret a l’assistència a cursos de formació professional. Per poder participar-hi haurà de ser convocat per l’empresari, especialment amb motiu de la seva reincorporació. Durant el primer any, tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball.

  Transcorregut aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

.

.

Article 11. Drets de la dona treballadora en el cas d’embaràs.

.

  1) En el cas que una treballadora embarassada estigui exposada a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la seva salut o en la del fetus, o desenvolupi qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic, i que pugui tenir repercussió en l’embaràs, l’empresari ha d’adoptar les mesures que calgui a fi d’evitar l’exposició a aquest risc.

  2) La dona embarassada tindrà els drets següents:

  a) La no-realització de feines nocturnes o de feines de torns.

  b) Preferència per ocupar un lloc de treball o una funció diferent que sigui compatible amb el seu estat. El canvi de lloc o de funció s’ha de dur a terme fins al moment en què l’estat de salut de la treballadora permeti la reincorporació al lloc anterior.

  c) Les treballadores embarassades podran absentar-se de la feina, amb dret a remuneració, per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part sempre que ho avisin prèviament a l’empresari i justifiquin la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.

  3) L’empresari ha de determinar, després d’haver-ho consultat amb els representants dels treballadors, la relació dels llocs de treball exempts de riscos a aquest efecte.

  S’aplicaran íntegrament les normes legals sobre la protecció de la maternitat i especialment la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

.

.

Article 12. Protecció del treballador.

.

  Els treballadors i les treballadores que per accident, malaltia o altres circumstàncies vegin disminuïda la seva capacitat, seran destinats a llocs de treball adequats a les seves aptituds, dintre de la localitat on presten el seus serveis, sempre que això sigui possible.

.

.

Article 13. Absència del treball.

.

  En totes les situacions d’absència del treball, el treballador presentarà els justificants en el termini màxim de dos dies des que li siguin requerits per l’empresa. Les absències del treball motivades per detenció del treballador, sigui quina sigui la causa, si no hi ha sentència condemnatòria, es consideraran com a suspensió del contracte, durant el temps que duri la detenció, segons l’article 45 de l’Estatut dels treballadors.

.

.

Article 14. Garantia de compliment d’obligacions socials.

.

  Les empreses lliuraran fotocòpia del comunicat d’alta a la Seguretat Social, degudament diligenciat per l’INSS, a tots els treballadors que faci un mes com a mínim que són al seu servei, sempre que ho sol·licitin, en un termini de deu dies.

.

.

Article 15. Formació professional i cultural.

.

  El treballador tindrà dret als permisos sense retribuir següents:

  a) Els permisos que calgui per presentar-se als exàmens. També tindrà preferència per escollir el torn de treball, si aquest és el règim instaurat en l’empresa, en el cas que cursi estudis per a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional. En aquest cas ho comunicarà a l’empresa amb 7 dies d’antelació com a mínim.

  b) Els treballadors tindran també dret a l’adaptació de la jornada ordinària de treball per assistir a cursos de formació professional o els permisos que calgui per a formació o perfeccionament professional amb reserva del lloc de treball, un cop concedit el permís de l’empresa d’acord amb les necessitats de producció.

.

.

CAPÍTOL 3. Retribucions.

.

.

Article 16. Retribució salarial.

.

  Els salaris per any 2017 tindran un increment del 2,5%, sobre les taules definitives de l’ any 2016, segons la taula salarial que figura en l’annex 1.

  El increments salarials aquí pactats s’aplicaran des de el 1 de juny de 2017. Al mes de la firma s’hauran de satisfer les diferències.

  Els salaris per any 2018 tindran un increment del 2,5%, sobre les taules definitives de l’ any 2017 segons la taula salarial que figura en l’annex 2.

  Els salaris per any 2019 tindran un increment del 2,5%, sobre les taules definitives de l’ any 2018 segons la taula salarial que figura en l’annex 3.

  En finalitzar cada any si l’I.P.C. de Catalunya sobrepassa el 2,5% d’increment respecte al any anterior, es produirà una revisió en el que excedí del 2.5%.

  El salari dels treballadors eventuals tindrà el mateix increment que el dels fixes discontinus (mateixa quantitat en € o cèntims).

  El sou dels treballadors fixes discontinus, eventuals, eventuals a temps parcial i interins és el que s’especifica a les taules salarials dels annexes I-II-III i que inclou la part proporcional de vacances, gratificacions extraordinàries diumenges i festius.

.

.

Article 17. Antiguitat.

.

  Els treballadors fixes afectats per aquest conveni percebran com a compensació per l’antiguitat a l’empresa, un cinc per cent del salari per cada quadrienni, d’acord amb les quantitats que, per cada nivell professional, s’especifiquin a les taules annexes, sense perjudici dels drets adquirits per aquest concepte. Els treballadors fixes discontinus tindran els mateixos drets que els fixos. I necessitaran per la consolidació de cada quadrienni que hagin treballat a l’empresa mil dies.

.

.

Article 18. Bestretes.

.

  Els treballadors afectats per aquest conveni tindran dret a percebre bestretes fins al 90% a compte del treball ja realitzat, abans del dia assenyalat per al pagament.

.

.

Article 19. Gratificacions extraordinàries.

.

  En els mesos de juliol i de desembre, les empreses pagaran als seus treballadors una paga corresponent a trenta dies del salari i el complement d’antiguitat.

  Pels treballadors fixes discontinus, eventuals, eventuals a temps parcial, l’import d’aquest concepte està prorratejat al salari hora especificat a les taules annexes.

.

.

Article 20. Hores extraordinàries.

.

  Per cada hora de treball que es realitzi a partir de la jornada ordinària de treball de 8 hores i en campanya a quan es superi la jornada diària de flexibilitat, recollida en el punto 2a y 2 b del article 6º, s’abonarà el 50% sobre el salari que correspongui a cada hora ordinària. El còmput d’hores extraordinàries es farà, de comú acord, entre empreses i representants dels treballadors.

  S’estableix un plus festiu per quan es treballin els dies festius intersetmanals i diumenges de 15 €/dia.

.

.

Article 21. Sortides, viatges, dietes i desplaçaments.

.

  Els treballadors que per necessitats de l’empresa hagin de realitzar un servei fora de l’empresa tindran dret que se’ls paguin les despeses que hagin tingut, un cop feta la justificació corresponent.

.

.

Article 22. Plus de treballs nocturns, tòxics, penosos i perillosos.

.

  Les hores treballades entre les 22 h i les 6 h, com també les feines qualificades com a excepcionalment perilloses, tòxiques o penoses per l’autoritat laboral competent, tindran una retribució del salari que es cobri en cada moment més un 25%.

.

.

.

CAPÍTOL 4. Jubilació, assistències i indemnitzacions.

.

.

Article 23. Premis de jubilació.

.

  Les empreses afectades per aquest conveni concediran un complement d’ajuda per a la jubilació anticipada a tots els treballadors que hagin estat en actiu a l’empresa un mínim de 10 anys i es jubilin voluntàriament sempre que hi estigui d’acord l’empresa, segons les quantitats següents:

  Als 60 anys d’edat: 11 mensualitats.

  Als 61 anys d’edat: 10 mensualitats.

  Als 62 anys d’edat: 9 mensualitats.

  Als 63 anys d’edat: 8 mensualitats.

  Aquestes mensualitats es calcularan a raó del salari i el complement d’antiguitat que es percebin al moment de la jubilació.

.

.

Article 24. Jubilació parcial.

.

  El treballador/a tindrà dret a la jubilació parcial si així ho decideix i compleix els requisits necessaris.

.

.

Article 25. Assistència.

.

  En el cas d’IT derivada de malaltia comuna, acreditada mitjançant la corresponent baixa mèdica lliurada pel facultatiu, el treballador tindrà dret a:

  El 100% del seu salari real en el cas d’ingrés en un centre hospitalari o clínic, sempre que aquesta hospitalització superi les 48 hores consecutives, i mentre duri.

  El 75% del seu salari real en el cas que no es doni aquest ingrés en centre hospitalari o clínic, durant 120 dies a l’any com a màxim. La diferència entre el que pagui la Seguretat Social i els percentatges abans esmentats, en ambdós casos, aniran a càrrec de l’empresa.

.

.

Article 26. Indemnització en cas de mort o invalidesa permanent total, absoluta i gran invalidesa derivada d’accident.

.

  La indemnització en els supòsits de mort o d’invalidesa permanent total derivades d‘accident serà de quinze mil quatre-cents noranta un euros (15.491 €), tant si l’accident ha tingut lloc en la vida professional com en l’extraprofessional (24 hores del dia). La indemnització en els supòsits d’invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa derivades d’accident serà de trenta mil nou-cents vuitanta euros (30.980 €), tant si l’accident ha tingut lloc en la vida professional com en l’extraprofessional (24 hores del dia).

.

.

Article 27. Normes que cal seguir en cas d’absència del centre de treball.

.

  1. Normes generals a) Tota absència ha de ser coneguda i notificada per part del treballador amb anterioritat.

  b) Haurà de justificar-se documentalment el motiu de l’absència.

  2. Casos específics a) Faltes de puntualitat: s’aplicarà la legislació vigent, i es descomptarà el temps perdut a preu de cost.

  b) Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, inclòs l’exercici del sufragi actiu.

  c) El temps necessari per a obtenir el DNI es retribuirà una vegada cada 5 anys.

  d) Citació de jutjats: la citació serà el justificant de l’absència i serà temps retribuït.

  e) Permisos particulars: es descomptaran a preu de cost.

.

.

CAPÍTOL 5. Seguretat i higiene.

.

.

Article 28. Seguretat i higiene.

.

  1. Seguretat i higiene.

  1.1. El treballador, en la prestació dels seus serveis, tindrà dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i higiene.

  1.2. El treballador està obligat a observar en la seva feina les mesures legals i reglamentàries de seguretat i higiene.

  1.3. En la inspecció i control de les mesures que siguin d’observança obligada per l’empresari, el treballador té dret a participar-hi per mitjà dels seus representants legals en el centre de treball, si no es disposa d’òrgans o centres especialitzats competents en la matèria, d’acord amb la legislació vigent.

  1.4. L’empresari estarà obligat a facilitar una formació pràctica i adequada en matèria de seguretat i higiene als treballadors que contracti, o quan canviïn de lloc de treball o hagin d’aplicar una nova tècnica que pugui ocasionar riscos greus per al mateix treballador o per als seus companys o tercers, ja sigui amb serveis propis, ja sigui amb la intervenció dels serveis oficials corresponents. El treballador està obligat a seguir aquests ensenyaments i a fer les pràctiques, quan es facin dins de la jornada de treball o en altres hores, però amb el descompte en la jornada laboral del temps que s’hi hagi invertit.

  1.5. Els òrgans interns de l’empresa competents en matèria de seguretat i higiene o, si no n’hi ha, els representants dels treballadors en el centre de treball, que apreciïn una probabilitat seriosa i greu d’accident per la inobservança de la legislació aplicable en la matèria, requeriran l’operari per escrit perquè adopti les mesures oportunes que facin desaparèixer l’estat de risc; si la petició no és atesa en un termini de 4 dies, s’adreçaran a l’autoritat competent; aquesta, si aprecia les circumstàncies al·legades, mitjançant resolució fundada, requerirà l’empresari perquè adopti les mesures de seguretat apropiades, o que suspengui les seves activitats a la zona o local de treball, o amb el material en perill. També podrà ordenar, amb els informes tècnics precisos, la paralització immediata del treball, si s’estima un risc greu d’accident.

  Si el risc d’accident és imminent, la paralització de les activitats podrà ser acordada per decisió dels òrgans competents de l’empresa en matèria de seguretat, o pel 75% dels representants dels treballadors en empreses amb processos discontinus i de la totalitat dels treballadors en aquelles que el procés sigui continu; aquest acord es comunicarà immediatament a l’empresa i a l’autoritat laboral, que en 24 h anul·larà o ratificarà la paralització acordada.

  2. Reconeixements mèdics.

  2.1. Els treballadors afectats per aquest conveni tindran el dret i el deure d’una revisió mèdica general completa i suficient almenys una vegada a l’any, que inclourà tot allò relatiu a possibles riscos de malalties òssies, una audiometria i un electrocardiograma. Quan manipulin o facin servir substàncies corrosives, infeccioses, irritants, pulverulentes o tòxiques, que especialment posin en perill la salut o la vida dels treballadors, s’efectuaran els reconeixements amb la freqüència que requereixi cada cas i almenys dos a l’any.

  L’empresa facilitarà els mitjans necessaris perquè aquestes revisions puguin portar-se a terme dins de la jornada de treball.

  Si com a conseqüència d’aquests reconeixements, o per consulta a la Seguretat Social, es diagnostica al treballador una malaltia ocasionada per les condicions de treball, aquesta es considerarà a tots els efectes com a malaltia laboral.

  3. Serveis d’higiene.

  3.1.Tot centre de treball disposarà de proveïment suficient d’aigua potable, així com de sales de vestidors, dutxes i serveis, conforme al que es disposa en els articles 38 a 41 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene.

  4. Neteja de menjadors i serveis d’higiene.

  4.1 Els treballs de neteja de menjadors, vestidors, dutxes i serveis els realitzarà el personal adscrit a la secció de neteja. Quan no existeixi aquesta secció, aquest tasca recaurà en el treballador que habitualment la dugui a terme o en una empresa exterior.

  En tot allò que no està regulat en aquest conveni d’empresa, s’atendrà a la legislació vigent sobre aquesta matèria, així com als convenis de l’OIT signats i ratificats per Espanya.

  5. Farmaciola.

  5.1. Les empreses del sector hauran de disposar d’una farmaciola amb tot el material necessari per als primers auxilis que haurà d’estar situada en un lloc visible de l’empresa.

  6. Pantalles d’ordinadors S’acorda que les persones que treballin ininterrompudament davant d’una pantalla durant 4 hores, tindran dret a un descans pel temps que marqui la normativa vigent

.

.

Article 29. Roba de treball.

.

  Les empreses lliuraran als seus treballadors, a l’inici de la campanya, com a màxim, la roba de treball necessària per a l’exercici efectiu de les tasques encomanades. La roba de treball i els equips de protecció han de complir amb els requisits de la avaluació de riscos laborals i amb la supervisió dels representants legals dels treballadors.

  L’empresa lliurarà roba d’abric adient als treballadors que facin tasques a l’interior de les cambres frigorífiques.

  En cas de deterioraments o trencament, l’empresa els renovarà.

.

.

Article 30. Menjador.

.

  Sense perjudici d’allò que estableix la legislació vigent sobre menjadors per a treballadors, l’empresa habilitarà en el centre de treball, i sempre que les seves circumstàncies li permetin, un local amb les condicions higièniques adequades, dotat de taules, cadires, aigua potable i condicionat per poder escalfar el menjar i ser utilitzat com a menjador.

.

.

.

CAPÍTOL 6. Classificació del personal.

.

.

Article 31. Classificació dels treballadors segons la seva permanència.

.

  a) Fixos. Aquells treballadors que prestin els seus serveis en l’empresa d’una forma continuada i permanent, es consideraran fixos.

  b) Fixos discontinus. Aquells treballadors que realitzin treballs normals i propis del sector d’activitat discontínua de cada campanya es consideraran fixos discontinus. Igualment, tindran la condició de fixes discontinus aquells treballadors/es que hagin treballat a la campanya anterior i els cridin al començament o durant la campanya. Els treballadors fixes discontinus tindran garantit, en cas de treballar, un mínim de 4 hores diàries.

  Definició. Adquiriran la condició de treballador fix discontinu els treballadors que hagin estat contractats per les empreses afectades per aquest conveni col·lectiu, en virtut de successius contractes de durada determinada, amb independència que els faci directament l’empresa o a través d’ETT, legalment constituïda per a realitzar treballs que tinguin caràcter de fix discontinu dins del volum normal d’activitat de l’empresa, sempre que la seva contractació i la seva prestació de serveis respongui a la mateixa causa i característiques i hagi acumulat 400 dies. El contracte de treball s’entén que és per temps indefinit encara que no es prestin serveis tots els dies que, en el conjunt de l’any, tenen condicions especials laborals amb caràcter general, quan es tracta de realitzar treball fix i periòdic en l’activitat de l’empresa, però en caràcter discontinu.

  El règim de drets i obligacions d’aquests treballadors serà el regulat en aquest conveni col·lectiu en proporció al temps efectivament treballat.

  Els treballadors y les treballadores que portin 24 mesos ininterromputs en la mateixa empresa passaran a ser fixos de plantilla.

  Temporada. Les parts reconeixen les dificultats que suposa fixar a priori quina serà la temporada o campanya durant la qual prestaran els seus serveis els treballadors fixos discontinus, perquè l’inici i l’acabament responen a circumstàncies alienes a l’empresa, no obstant això, a tall il·lustratiu, i sense que això signifiqui que no pugui ampliar-se o reduir-se en un futur, actualment s’entendrà comprès en l’espai temporal entre l’1 de maig i el 30 de setembre.

  Crida. El treballador fix discontinu serà cridat cada vegada que sigui necessari i s’hagin de realitzar les activitats i funcions per a les quals va ser contractat, durant la temporada o campanya definida a l’apartat anterior, de manera gradual en funció de les necessitats requerides pel volum del treball per ordre negatiu d’antiguitat en la subscripció de contracte de treball fix discontinu.

  En les seccions amb treballadors fixes discontinus no es contractarà cap treballador eventual mentre hi hagi treballadors fixes discontinus que encara no s’hagin cridat.

  Ordre de sortida. L’empresa anirà comunicant al treballador fix discontinu el cessament en la prestació de serveis per als quals va ser contractat a cada campanya amb l’antelació suficient. El cessament d’aquest treballador serà en ordre invers en què va ser contractat.

  Forma de crida. A aquests efectes es farà una primera crida telefònica i en el supòsit que sigui infructuosa, per mitjà de comunicació escrita amb justificant de recepció. Amb una antelació mínima de quatre dies naturals. El treballador fix discontinu que no acudeixi a dues o més crides efectuades per l’empresari, sempre que les faci d’acord amb els apartats anteriors, sense al·legar ni justificar documentalment una causa suficient i aliena a la voluntat del treballador, durant les 48 hores següents a l’absència, quedarà automàticament exclòs de la llista de personal fix discontinu, amb caràcter definitiu per a futures crides.

  Proporcionalitat. Els treballadors fixes discontinus tindran els mateixos drets que els treballadors fixes a jornada completa, regulats en aquest conveni col·lectiu en proporció al temps efectivament treballat, amb les excepcions que es pactin expressament en aquest conveni col·lectiu.

  Preferència. Els treballadors fixes discontinus contractats en virtut d’aquest article tindran preferència en la cobertura de les vacants de llocs de treballs fixes a temps complet de la mateixa secció.

  El treballador fix discontinu que sigui baixa per incapacitat temporal (IT), a l’efecte de futures crides, se li computaran com a dies de treball els dies que pel seu nombre d’ordre de crida li hagi correspost treballar en el cas que no hagi tingut el contracte suspès per IT.

  Al començament de cada campanya, les empreses estaran obligades a elaborar i publicar el cens de treballadors discontinus per cada centre de treball i per categories professionals, i dins d’aquestes categories, per antiguitat a l’empresa. Les empreses lliuraran una còpia al Comitè d’Empresa o als delegats de personal.

  Quan la crida dels fixos discontinus es faci de forma puntual, l’empresa garantirà un mínim de 4 hores de treball efectiu.

  c) Eventuals. Aquells que, sense tenir relació permanent amb l’empresa, són contractats per un temps determinat, per circumstàncies de mercat, acumulació de treball, excés de comandes o raons de campanya o temporada, encara que es tracti d’una activitat normal de l’empresa, es consideraran eventuals.

  d) Eventuals a temps parcial. Aquells treballadors que, per les circumstàncies assenyalades a l’apartat anterior, són contractats per un temps determinat per treballar un nombre específic d’hores al dia o a la setmana o de dies a la setmana o al mes, inferiors a la jornada habitual de treball en l’activitat, es consideraran eventuals a temps parcial.

  e) Interins. Els treballadors contractats per substituir els fixes o fixes discontinus, als quals afecti l’horari i la classificació professional, així com la feina que el treballador substituït efectuava, es consideraran interins.

  En cas que el treballador substituït no es reincorpori al lloc de treball i quedi sense efecte la causa que va produir la substitució, els interins tindran preferència per ocupar la seva plaça, davant de qualsevol altre treballador.

.

.

Article 32. Classificació de les categories del personal segons la seva funció.

.

  La classificació de les categories segons la funció realitzada ve determinada per sis grups, d’acord amb l’escala següent:

.

  Grup 1 Personal directiu: com director, director general, gerent, personal de treball directiu.

  Grup 2 Cap de departament (tècnics): especialistes com cap de comptabilitat, cap de vendes, cap de compres i cap de departament.

  Grup 3 Cap de secció, encarregat de producció.

  Grup 4 (Oficials) vindrien a ser experts en un ofici com, oficials administratius, electricistes, mecànics, instal·ladors, frigoristes, carreters, conductors, xofers, responsable línia de producció, etc.

  Grup 5 Auxiliars d’oficials: treballadors que, sense ser oficials, realitzen tasques de suport als oficials o feines que no requereixen uns alts coneixements d’ofici com auxiliar administratiu, traspaleter, telefonista, estibador.

  Grup 6 Operaris de producció: aquells treballadors que tindran com a funció envasar, etiquetar, preparar comandes, seleccionar fruita i altres en funció de les necessitats de la campanya com, càrrega i descàrrega, etc. com manipulador, envasador/a, netejador/a, peó.

.

.

Article 33. Mobilitat funcional.

.

  L’organització del treball es facultat exclusiva de la direcció de l’empresa, d’acord amb la legislació vigent.

  En aplicació d’aquest principi, la direcció de l’empresa a traves dels òrgans adequats manarà el treball a realitzar. Els treballadors podran realitzar feines de categoria inferior a la seva sense pèrdua de cap tipus econòmic si no hi ha feina de la seva categoria i professió.

.

.

.

CAPÍTOL 7. Ingressos, ascensos i cessaments.

.

.

Article 34. Contractació de personal.

.

  Les empreses contractaran el personal fix discontinu, eventual a temps parcial i interí, d’acord amb la legislació vigent, per escrit i en tres exemplars, en lliuraran una còpia al treballador i en dipositaran una altra a l’OTG que correspongui.

  D’acord amb el RDL 8/1997, de 16 de maig, i el RD 2720/1998, de 18 de desembre de 1998, les empreses podran formalitzar contractes eventuals de durada determinada, quan les circumstàncies del mercat, l’acumulació de tasques o l’excés de comandes ho exigeixin, tot i tractar-se de l’activitat normal de l’empresa.

  S’incentivarà la conversió d’aquests contractes en contractes per al foment de la contractació indefinida i la transformació en indefinits dels contractes de durada determinada o eventual, d’acord amb les condicions i efectes previstos en la disposició addicional quaranta-tresena de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.

  Els llocs de treball eventuals i fixes que l’empresa pugui necessitar en el futur seran ocupats pels treballadors amb més dies de treball acumulats en el departament al qual hagin de ser destinat (producció), per això, i anualment, s’elaborarà una llista amb el nombre de dies acumulats que hagi treballat cada treballador. Si un treballador renuncia a un lloc eventual o fix assignat per l’empresa, significarà la seva renúncia a formar part d’aquesta llista, de la qual serà baixa.

  Les parts signants d’aquest conveni acorden que l’ús de les empreses de serveis i les cooperatives de treball associat no són la solució més adequada per a l’estabilitat necessària en la ocupació en el sector, la formació de treballadors professionals, la millora de la productivitat i la competitivitat de les empreses, per tant acorden la no utilització.» En el cas d’utilització d’aquest tipus d’empreses, s’haurà de respectar el marc legal existent, totes les condicions recollides en aquest conveni, així com les remuneracions al treballador pactades en aquest conveni.

.

.

Article 35. Període de prova.

.

  El personal de nou ingrés tindrà caràcter provisional durant un període de prova variat, sempre que ho concertin per escrit, segons l’índole de la tasca que s’ha de realitzar d’acord amb les escales següents:

.

  Tècnic titulat: 30 dies de treball efectiu

  Resta de personal: 7 dies de treball efectiu

.

  La situació d’incapacitat laboral transitòria interromprà el període de prova.

  Durant els períodes que s’indiquen, tant el treballador com l’empresa podran desistir de la prova o rescindir el contracte sense previ avís ni dret a indemnització.

  El treballador gaudirà durant el període de prova de la retribució que correspongui a la categoria professional de treball en què estigui classificat. El període de prova es computarà a efectes d’antiguitat.

  Superat el període de prova, el treballador passarà a formar part de la plantilla de l’empresa amb la categoria que correspongui en cada cas, sense alterar la naturalesa temporal o indefinida del contracte.

.

.

Article 36. Ascensos.

.

  Tot el personal de l’empresa tindrà, en igualtat de condicions i amb les excepcions que més endavant s’indiquen, dret de preferència per cobrir les vacants existents en qualsevol dels grups professionals de l’empresa.

  Els ascensos s’efectuaran seguint les normes que s’expressen a continuació:

  Personal tècnic: les vacants del personal tècnic es cobriran lliurement d’acord amb els títols corresponents, la competència professional i el do d’organització i comandament que necessiten els designats per cobrir el lloc vacant.

  Personal administratiu: les vacants del personal administratiu es cobriran d’acord amb les normes següents:

  a) Les vacants de caps administratius de primera es cobriran amb personal lliurement designat per l’empresa.

  b) La resta de vacants de personal administratiu es proveiran mitjançant antiguitat, previ examen d’aptitud entre els treballadors de la categoria immediatament inferior i la resta dels treballadors que sol·licitin la vacant, independentment del grup professional en el qual estiguin enquadrats. Queda exceptuat el lloc de caixer, que serà cobert per l’empresa.

  Personal obrer: les vacants d’aquest grup es cobriran per antiguitat, dins de cada especialitat, entre el personal de la categoria immediatament inferior i sempre que aquell a qui correspongui sigui declarat apte en la prova eminentment pràctica a què sigui sotmès. Si falta personal apte es cobrirà amb personal aliè a l’empresa.

  Quan les places vacants s’hagin de cobrir mitjançant proves d’aptitud, l’empresa anunciarà, en els seus centres de treball, amb una antelació no inferior a dos mesos de la data de celebració de la prova, les vacants o llocs a cobrir, les dates en què s’efectuaran els exercicis, els programes que caldrà desenvolupar, les condicions que es requereixin per aspirar-hi, la forma de celebració, els mèrits, títols, diplomes i altres requisits que considerin preferents, per tal d’acreditar la capacitat professional dels interessats.

.

.

Article 37. Cessaments.

.

  Els treballadors que cessin voluntàriament en les empreses estan obligats a fer-ho saber, complint com a mínim els terminis de preavís següents:

.

  Nivells 1,2,3 i 4: 30 dies naturals

  Nivells 5: 15 dies naturals

.

  En el cas contrari, es retraurà, en concepte d’indemnització, un dia de salari per cada dia que s’hagi trigat a avisar, es deduirà de la liquidació que es practiqui o fins on arribi aquesta.

  Dos dies abans de l’acabament de la relació laboral, l’empresa estarà obligada a facilitar al treballador una còpia de la liquidació que s’hagi de practicar per aquest motiu.

.

.

.

CAPÍTOL 8. Drets sindicals.

.

.

Article 38. Drets i garanties sindicals. Acció sindical. Drets sindicals.

.

  La direcció de les empreses afectades per aquest conveni respecte del dret dels treballadors de sindicar-se lliurement admet que els treballadors afiliats a una central sindical puguin celebrar reunions, recaptar quotes i distribuir informació sindical, no pot condicionar l’ocupació d’un treballador al fet que no s’afiliï o renunciï a la afiliació sindical, ni tampoc a acomiadar-lo o perjudicar-lo tant econòmicament com socialment, per motiu de la seva afiliació o activitat sindical. Les centrals sindicals poden trametre informació sindical als seus representants en el si de les empreses a fi que sigui distribuïda entre els treballadors. A les empreses hi haurà taulers d’anuncis, on els sindicats, degudament implantats, podran inserir comunicacions per als treballadors.

  Les centrals sindicals que hagin obtingut més del 30% de vots a les eleccions a comitès d’empresa o delegats de personal i a les empreses amb més de 50 treballadors, són representades per un delegat sindical. La representació s’acredita de manera fefaent i es reconeix tot seguit al delegat sindical esmentat la condició de representant del sindicat a tots els efectes.

  Els delegats sindicals han de ser treballadors de l’empresa i designats de conformitat amb els estatuts de la central sindical que representen.

.

  Drets dels delegats sindicals

  El delegat sindical representa i defensa els interessos del sindicat que representa i dels afiliats en les empreses i serveix d’instrument de comunicació entre la seva central sindical i la direcció de l’empresa, assisteix a les reunions del comitè d’empresa, del comitè de seguretat i higiene i de treball i de les comissions d’interpretació d’aquest conveni, amb veu i vot. Té dret a la mateixa informació que la direcció de l’empresa posa a disposició del comitè d’empresa. Tal com està regulat a la llei i en aquest conveni, té les mateixes garanties i els mateixos drets reconeguts per la llei i aquest conveni, igual que el comitè d’empresa.

  El delegat sindical és escoltat per la direcció de l’empresa en el tractament d’aquells problemes que afecten els afiliats a la seva central sindical.

  És també informat i escoltat per la direcció de l‘empresa amb caràcter previ:

  - Dels acomiadaments i les sancions que afectin els afiliats de la central sindical que representa.

  - En matèria de reestructuració de plantilles, regulació d’ocupació, trasllat de treballadors des del centre de treball i de projectes o accions empresarials que puguin afectar substancialment els interessos dels treballadors, la implantació o la revisió dels sistemes d’organització del treball i les seves possibles conseqüències.

  Pot recaptar quotes als treballadors afiliats a la central sindical que representa, repartir propaganda d’interès per als treballadors i mantenir-hi reunions.

  Amb la finalitat de facilitar la difusió d’aquells avisos que puguin interessar als treballadors, la direcció de l’empresa posa a disposició de la central sindical, la representació de la qual correspon al delegat sindical, un tauler d’anuncis situat dins les empreses i en un lloc de fàcil accés per als treballadors de l’empresa.

  En matèria de reunions, se celebraran sempre que sigui necessari o a petició d’una de les parts. Las empreses faciliten la utilització d’un local, sempre d’acord a les seves possibilitats, perquè el delegat sindical hi exerceixi les funcions que li corresponguin, a petició dels treballadors afiliats a les centrals sindicals. La direcció de les empreses descompta de la nòmina mensualment l’import de la quota sindical corresponent.

  El treballador interessat ha de trametre un escrit a la direcció de l’empresa en què consti l’ordre de descompte i la central sindical a la qual pertany. La direcció de l’empresa efectua el descompte esmentat i lliura al treballador que les centrals sindicals designin l’import de les quotes recaptades als afiliats.

.

  Funcions dels representants sindicals: comitès i delegats Les funcions principals dels representants dels treballadors reconeguts legalment, seran les següents:

  a) Tindran accés al llibre de matrícula o a les llistes dels treballadors fixos discontinus, on constarà l’antiguitat inicial, que facilitarà l’empresa.

  b) Informació dels expedients per faltes greus o molt greus.

  c) L’empresa els facilitarà informació anticipada en els assumptes següents:

  1. Iniciació d’expedients per reestructuració de plantilla i per cessaments totals o parcials, definitius o temporals.

  2. Plans de formació professional de l’empresa.

  3. Trasllat total o parcial d’instal·lacions.

  d) Rebre informació de les diferents modalitats de contractes de treball que es fan servir a l’empresa, com també dels documents relatius a l’acabament del contracte laboral o al canvi de contracte.

  e) Rebre informació de les situacions de possible absentisme laboral.

  Aquestes funcions s’entenen sense perjudici de les establertes en la legislació vigent.

.

.

  Excedències.

  Pot sol·licitar l’excedència el treballador en actiu que tingui càrrec sindical d’àmbit provincial, regional o nacional, o al secretariat del sindicat respectiu, en qualsevol de les seves modalitats. Roman en aquesta situació mentre exerceixi aquest càrrec i es reincorpora a l’empresa, si ho sol·licita, en el termini d’un mes, un cop finalitzat l’exercici del càrrec. S’actua de conformitat amb la legislació laboral vigent en tot allò que no és previst en aquest conveni.

.

  Garanties sindicals

  Els membres del comitè d’empresa i els delegats de personal, com a representants legals dels treballadors, tindran les garanties següents:

  a) Obertura d’expedient contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus o molt greus, on seran escoltats, a part de l’interessat, el comitè d’empresa o la resta de delegats de personal.

  b) Prioritat de permanència en les empreses o centres de treball en els supòsits de suspensió o d’extinció de contractes per causes tecnològiques o econòmiques.

  c) No serà acomiadat ni sancionat durant l’exercici de les seves funcions, ni dins de l’any següent a l’expiració del seu mandat, sempre que no concorri un expedient contradictori.

  d) Expressar, col·legialment si es tracta de comitè, amb llibertat, les seves opinions en les matèries concernents a l’esfera de la seva representació, pot publicar i distribuir, sense pertorbar el desenvolupament normal del treball, les publicacions d’interès laboral o social.

  Cadascun dels membres del comitè d’empresa o els delegats de personal de cada centre de treball disposa d’un crèdit d’hores mensuals retribuïdes per a l’exercici de les seves funcions de representació, d’acord amb el barem següent:

  Fins a 50 treballadors: 15 hores.

  De 51 a 100 treballadors: 25 hores.

  Superior a 100 treballadors: 30 hores.

  Amb la finalitat d’efectuar els controls necessaris, els treballadors que siguin delegats sindicals i de personal i membres del comitè d’empresa que utilitzin el crèdit d’hores que els correspongui ho comunicaran i ho justificaran a les empreses posteriorment.

  Els membres del comitè d’empresa o els delegats de personal d’una mateixa candidatura poden cedir totes o una part de les hores esmentades per acumular-les a favor d’un o diversos dels seus companys de la seva central sindical. Aquesta acumulació es notificarà a l’empresa, amb la suficient antelació, amb els noms i cognoms de les persones que cedeixin el seu crèdit d’hores, i els dels beneficiats per l’acumulació, com també el nombre d’hores que hagin acumulat.

  No es computen dins el màxim d’hores establertes per aquest conveni aquelles hores que utilitzin en la negociació dels convenis col·lectius els delegats de personal o els membres del comitè d’empresa.

  No es computen a efectes del màxim d’hores esmentat les emprades en organismes públics.

  Cap membre del comitè d’empresa o delegat de personal no pot ser acomiadat o sancionat mentre duri l’exercici de les seves funcions, ni en l’any següent al seu cessament. En tot allò que no prevegi aquest conveni, s’aplica la legislació vigent.

  Tenen prioritat de romandre a l’empresa o centre de treball, respecte dels altres treballadors, en els supòsits de suspensió o extinció per causes tecnològiques o econòmiques.

  Sense ultrapassar el màxim legal, els membres del comitè d’empresa o els delegats de personal poden emprar les hores sindicals per assistir a cursos de formació organitzats pels sindicats, instituts de formació o altres entitats.

  La direcció del centre de treball es reuneix amb el comitè d’empresa o amb delegats de personal com a mínim dues vegades a l’any. La convocatòria de la reunió i l’ordre del dia s’estableixen amb anterioritat.

  En tot allò que no preveu aquest conveni, s’aplica l’Estatut dels treballadors i la Llei de llibertat sindical.

.

.

Article 39. Quotes sindicals.

.

  A requeriment dels treballadors afiliats al sindicat, les empreses descomptaran de la nòmina mensual l’import de la quota sindical corresponent.

  El delegat o representant sindical, amb l’autorització per escrit dels treballadors, enviarà a la direcció de l’empresa un escrit, on sol·licitarà la quantia de la quota, l’ordre de descompte, el sindicat al qual pertany el treballador i també el número de compte o el de la llibreta d’estalvis.

  En les empreses sense delegats de personal o sense delegat sindical, els treballadors interessats en aquesta operació podran demanar individualment aquest servei amb un escrit on constin les dades esmentades anteriorment.

.

.

Article 40. Drets laborals.

.

  Els treballadors tindran dret a sindicar-se lliurement i a no ser discriminats a la feina per raons de sexe, estat civil, edat dins els límits marcats en l’Estatut dels treballadors, raça, condició social, idees religioses o polítiques, afiliació o no a un sindicat, com tampoc per raó de llengua dins de l’Estat espanyol.

.

.

Article 41. Drets dels afiliats al sindicat.

.

  1. Els treballadors afiliats a un sindicat en l’àmbit de l’empresa o centre de treball tindran dret a:

  a) Constituir seccions sindicals d’acord amb la Llei orgànica de llibertat sindical.

  b) Celebrar reunions, un cop feta la notificació a l’empresari, cobrar quotes i distribuir informació sindical, fora de les hores de treball sempre que no es pertorbi l’activitat normal de l’empresa.

  c) Rebre la informació que li enviï el seu sindicat.

  2. Les seccions sindicals dels sindicats més representatius i d’aquells que tinguin representació en els comitès d’empresa i en els òrgans de representació que s’estableixi en les administracions públiques o tinguin delegat de personal, tindran dret a:

  a) La difusió d’aquells avisos que puguin interessar als afiliats al sindicat i als treballadors en general.

  L’empresa posarà a la seva disposició un tauler d’anuncis que se situarà en el centre de treball i en un lloc adequat per a l’accés dels treballadors.

  b) A la negociació col·lectiva en els termes establerts en la seva legitimació específica.

  c) A la utilització d’un local adequat on puguin desenvolupar les seves activitats, en aquelles empreses o centres de treball amb més de 250 treballadors.

.

.

Article 42. Comitès intercentres.

.

  En aquelles empreses que tinguin centres de treball amb més de 150 treballadors a cada centre en una o més províncies, es podran constituir comitès intercentres amb un màxim de 13 membres, que seran designats entre els components dels diferents comitès de centre.

.

.

Article 43. Legitimació.

.

  Tindran dret legal per intervenir en la comissió negociadora d’aquest conveni els sindicats, federacions o confederacions sindicals amb un mínim del 10% dels membres del comitè o delegats de personal d’àmbit territorial d’aplicació d’aquest conveni i les associacions empresarials amb el 10% dels empresaris afectats per aquest conveni.

  La comissió negociadora quedarà vàlidament constituïda quan els sindicats, federacions o confederacions sindicals i les associacions empresarials a les quals es refereix l’apartat anterior, representin com a mínim la majoria absoluta dels membres dels comitès d’empresa i delegats de personal, com també la majoria dels empresaris afectats per aquest conveni.

.

.

Article 44. Llicències en cas de negociació del conveni.

.

  Els representants dels treballadors, com a membres de la comissió negociadora d’aquest conveni, tindran dret a gaudir de les hores necessàries retribuïdes per assistir a totes les reunions que l’esmentada comissió efectuï fins a l’acabament de la negociació.

.

.

CAPÍTOL 9. Disposicions diverses.

.

.

Article 45. Cànon de negociació.

.

  D’acord amb l’article 11 de la LOLS, l’empresa descomptarà en concepte de cànon de negociació la quantitat de 30 euros per cada any, més l’increment de l’IPC. En tot cas, s’ha de respectar la voluntat individual del treballador que haurà de formalitzar-la per escrit, prèviament al descompte.

  Aquestes quantitats recaptades es repartiran proporcionalment entre les centrals sindicals signants d’aquest conveni.

.

.

Article 46. Salut laboral, formació professional, promoció de la formació ocupacional, arbitratge i conciliació.

.

  En relació amb la salut laboral, la formació professional, la promoció de la formació ocupacional i la solució de conflicte de treball, s’actua segons l’Acord Interprofessional de Catalunya, signat pels sindicats el 7 de novembre de 1990, i també el Reglament del Tribunal de Mediació, Conciliació i Arbitratge de Catalunya.

  Aquests acords s’incorporen com a annexos del conveni per tal que els desenvolupi posteriorment la comissió paritària del conveni.

  Clàusula de submissió a l’Acord Interprofessional de Catalunya Ambdues parts s’adhereixen a l’Acord Interprofessional de Catalunya, en relació a la solució de conflictes de treball, signat pels sindicats UGT i CCOO i la patronal Foment del Treball Nacional, el dia 7 de novembre de 1990, publicat al DOG núm. 1.397, de 23 de gener de 1991, i al Reglament del Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya, publicat al DOG de 12 de febrer de 1992.

.

.

Article 47. Quitances. Rebuts de salari.

.

  Els empresaris sol·licitaran a l’autoritat laboral uns models homologats unitaris per a totes les empreses.

.

.

CAPÍTOL 10. Disposicions finals.

.

.

Article 48. Publicitat.

.

  Les empreses afectades per aquest conveni tindran exposats en els seus centres de treball, en un lloc visible, un exemplar del conveni perquè els treballadors n’estiguin informats.

.

.

Article 49. Comissió paritària.

.

  La comissió paritària entendrà de les qüestions que es derivin de la representació, aplicació, vigilància, mediació i control d’aquest conveni, i s’haurà de reunir sempre que es requereixi per escrit per alguna de les parts, amb un termini de 15 dies.

  Aquesta comissió estarà composta per quatre representants de les empreses i per quatre dels treballadors, dos membres de la UGT i dos membres de CCOO, i d’entre ells s’escollirà un secretari si bé s’entendrà vàlidament constituïda la reunió quan hi assisteixin dos representants dels treballadors i dos de les empreses. En cas de desacord entre ambdues parts en els temes a tractar, es recorrerà a l’arbitratge d’una persona imparcial, nomenada de mutu acord.

  Cada part de la comissió podrà ser assistida, si ho considera convenient, de forma permanent o ocasional, per assessors. El temps que destinin els representants dels treballadors a l’exercici de les seves funcions, dins de l’àmbit de funcionament d’aquesta comissió, tindrà la consideració d’absència justificada i retribuïda.

  La comissió de vigilància serà única per a tota la província.

.

.

Article 50. Funcions de la comissió paritària.

.

  La comissió paritària tindrà les funcions següents:

  - Interpretació del conveni.

  - Vigilarà i garantirà l’aplicació correcta del conveni.

  - Mediació en el cas de conflicte col·lectiu, quan sigui requerida la seva intervenció.

  - Intentarà que, durant el temps de vigència d’aquest conveni, empresaris i treballadors arribin a un acord en les situacions de caràcter excepcional que es puguin presentar i que pel seu caràcter anormal afectin les bones relacions d’ambdues parts.

  - L’adequació dels salaris a allò pactat en el conveni, la vigilància en el seguiment dels cursos de formació i tot allò que se li encarregui en aquest conveni.

.

.

Article 51. Procediment.

.

  Els empresaris i treballadors afectats per l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni podran formular les reclamacions, consultes o les qüestions que se’ls puguin presentar en relació amb l’aplicació o interpretació d’aquest conveni. Per això, cadascuna de les parts faran arribar un escrit on es farà constar la qüestió o qüestions que han d’estudiar els seus representants en la comissió negociadora.

  Aquest escrit es traslladarà a l’altra part i també al secretari de la comissió, que citarà ambdues representacions en el termini màxim de cinc dies, farà constar-hi dia, hora i lloc de reunió de la comissió de vigilància.

  En cas de desacord al si de la comissió, en relació amb qualsevol dels assumptes plantejats, es tindran en compte els requisits següents:

  a) Les votacions es portaran a terme per cadascuna de les representacions en bloc, perquè no es produeixi cap error quan es comptabilitzi el vot de qualsevol membre d’una representació, amb els vots de l’altra part.

  b) Les votacions en cada representació, en el cas que no hi hagi unanimitat, es resoldran per majoria simple.

  c) A fi que la comissió se sotmeti a l’arbitratge voluntari, requerirà el vot unànime de tots els membres de la comissió.

  Per solucionar les discrepàncies que sorgeixin al si de la comissió paritària, les parts se sotmetran expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Article 52. Règim disciplinari.

.

  Els treballadors per incompliment laboral seran sancionats d’acord amb els articles 54, 55 i 58 de l’Estatut dels treballadors i altres disposicions legals aplicables.

.

.

Article 53. Indivisibilitat del conveni.

.

  Les condicions pactades en aquest conveni formen un tot orgànic i indivisible, i a efectes de la seva aplicació pràctica, es consideren globalment i conjuntament.

  En el supòsit que la jurisdicció competent, en l’exercici de les seves facultats, adopti mesures contràries a tot allò que les parts han pactat, la comissió negociadora haurà de considerar novament el conjunt del conveni, en els cinc dies següents a aquell en què hagi recaigut la resolució ferma.

.

.

Article 54. Garanties individuals.

.

  Es respectaran les condicions personals que globalment considerades superin allò pactat en aquest conveni i en còmput anual. Es respectaran les garanties personals, sense que puguin entendre’s vinculades a llocs de treball, categories professionals i altres circumstàncies, per la qual cosa el personal de nou ingrés no podrà al·legar al seu favor les condicions més beneficioses gaudides pels treballadors que anteriorment ocupaven els llocs de treball a què siguin destinats o promoguts, i es mantindrà estrictament ad personam.

.

.

Article 55. Condicions anteriors a l’entrada en vigor del conveni.

.

  Tots els conceptes econòmics existents a les empreses amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest conveni, valorats en el seu conjunt, absorbiran i compensaran els existents en el moment del començament de la seva vigència sigui quina sigui la seva forma, denominació i naturalesa.

.

.

Article 56. Condicions futures a l’entrada en vigor del conveni.

.

  Les disposicions legals futures que signifiquin una variació econòmica en tots o en alguns dels conceptes retribuïts existents, o que en suposin la creació de nous, únicament tindran eficàcia pràctica quan, considerats aquests i/o aquestes en la seva totalitat i en còmput anual, superin el nivell total d’aquest conveni. En cas contrari, es consideraran absorbits per les millores aquí pactades.

.

.

Article 57. Dret supletori.

.

  En tot allò que no prevegi aquest conveni, regirà l’Estatut dels Treballadors i altres disposicions legals i reglamentàries vigents aplicables.

.

.

ANNEX 1.- Retribució salarial any 2017. Taules definitives excepte si hi ha revisió salarial.

.

.

image1 583

.

.

.

image2 548

.

image3 496

.

.

.

ANNEX 2.- Retribució salarial any 2018. Taules definitives excepte si hi ha revisió salarial.

.

.

.

image4 411

.

.

.

image5 360

.

image6 294

.

.

.

ANNEX 3.- Retribució salarial any 2019. Taules definitives excepte si hi ha revisió salarial.

.

.

.

image7 251

.

.

image8 85

.

image9 183

.

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP Número 186 – Dijous, 26 de setembre de 2019)

.

.

Taules salarials relatives al conveni col·lectiu de treball del sector de recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida, per a l’any 2019.

.

.

Resolució de 23 de setembre de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials relatives al Conveni col·lectiu de treball del sector de recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida, per a l’any 2019 (codi de conveni núm. 25000395011993).

.

.

  Vist el text de l’acord relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2019, subscrit per les parts negociadores el dia 25 de juliol de 2019, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació,

  Resolc:

.

  - 1 Disposar la inscripció de l’acord relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida, per a l’any 2019 (codi de conveni núm. 25000395011993) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb notificació a la Comissió Negociadora.

  - 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

.

  Lleida, 23 de setembre de 2019.

  El director dels Serveis Territorials. p. a. (art. 41 Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, DOGC 7196, d’1/9/2016).

  Cap del Servei de Coordinació, Enric Xavier Fort i Castells.

.

.

.

.

image10 73

.

image11 51

.

.

.

image12 55

.