Convenio Colectivo de Recolecci贸n, Almacenamiento, Manipulaci贸n y Venta de Frutas y Verduras de Lleida

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2017 - 31/12/2019

Duraci贸n: TRES A脩OS

Publicaci贸n:

2019/09/26 BOP LLEIDA 186 Revisi贸n Salarial

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: LLEIDA
C贸digo: 25000395011993
Actualizacion: 2019/09/26 BOP LLEIDA 186 - Revisi贸n Salarial
Convenio Colectivo de Recolecci贸n, Almacenamiento, Manipulaci贸n y Venta de Frutas y Verduras de Lleida de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2019/09/26. Vigencia de: 01/01/2017 a 31/12/2019. Duraci贸n Tres A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP LLEIDA 186 del tipo: Revisi贸n Salarial

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 175 – Divendres, 8 de setembre de 2017)

CAP脥TOL 1. Disposicions generals.

Article preliminar. Determinaci贸 de les parts.

Article 1. 脌mbit funcional.

Article 2. 脌mbit territorial.

Article 3. Vig猫ncia i durada.

Article 4. Pr貌rrogues.

CAP脥TOL 2. Compensaci贸, absorci贸 i garantia “ad personam”.

Article 5.

CAP脥TOL 3. Jornada, vacances, exced猫ncies i llic猫ncies.

Article 6. Jornada laboral.

Article 7. Jornada en cambres frigor铆fiques.

Article 8. Vacances.

Article 9. Llic猫ncies retribu茂des.

Article 10. Exced猫ncies.

Article 11. Drets de la dona treballadora en el cas d’embar脿s.

Article 12. Protecci贸 del treballador.

Article 13. Abs猫ncia del treball.

Article 14. Garantia de compliment d’obligacions socials.

Article 15. Formaci贸 professional i cultural.

CAP脥TOL 3. Retribucions.

Article 16. Retribuci贸 salarial.

Article 17. Antiguitat.

Article 18. Bestretes.

Article 19. Gratificacions extraordin脿ries.

Article 20. Hores extraordin脿ries.

Article 21. Sortides, viatges, dietes i despla莽aments.

Article 22. Plus de treballs nocturns, t貌xics, penosos i perillosos.

CAP脥TOL 4. Jubilaci贸, assist猫ncies i indemnitzacions.

Article 23. Premis de jubilaci贸.

Article 24. Jubilaci贸 parcial.

Article 25. Assist猫ncia.

Article 26. Indemnitzaci贸 en cas de mort o invalidesa permanent total, absoluta i gran invalidesa derivada d’accident.

Article 27. Normes que cal seguir en cas d’abs猫ncia del centre de treball.

CAP脥TOL 5. Seguretat i higiene.

Article 28. Seguretat i higiene.

Article 29. Roba de treball.

Article 30. Menjador.

CAP脥TOL 6. Classificaci贸 del personal.

Article 31. Classificaci贸 dels treballadors segons la seva perman猫ncia.

Article 32. Classificaci贸 de les categories del personal segons la seva funci贸.

Article 33. Mobilitat funcional.

CAP脥TOL 7. Ingressos, ascensos i cessaments.

Article 34. Contractaci贸 de personal.

Article 35. Per铆ode de prova.

Article 36. Ascensos.

Article 37. Cessaments.

CAP脥TOL 8. Drets sindicals.

Article 38. Drets i garanties sindicals. Acci贸 sindical. Drets sindicals.

Article 39. Quotes sindicals.

Article 40. Drets laborals.

Article 41. Drets dels afiliats al sindicat.

Article 42. Comit猫s intercentres.

Article 43. Legitimaci贸.

Article 44. Llic猫ncies en cas de negociaci贸 del conveni.

CAP脥TOL 9. Disposicions diverses.

Article 45. C脿non de negociaci贸.

Article 46. Salut laboral, formaci贸 professional, promoci贸 de la formaci贸 ocupacional, arbitratge i conciliaci贸.

Article 47. Quitances. Rebuts de salari.

CAP脥TOL 10. Disposicions finals.

Article 48. Publicitat.

Article 49. Comissi贸 parit脿ria.

Article 50. Funcions de la comissi贸 parit脿ria.

Article 51. Procediment.

Article 52. R猫gim disciplinari.

Article 53. Indivisibilitat del conveni.

Article 54. Garanties individuals.

Article 55. Condicions anteriors a l’entrada en vigor del conveni.

Article 56. Condicions futures a l’entrada en vigor del conveni.

Article 57. Dret supletori.

ANNEX 1.- Retribuci贸 salarial any 2017. Taules definitives excepte si hi ha revisi贸 salarial.

ANNEX 2.- Retribuci贸 salarial any 2018. Taules definitives excepte si hi ha revisi贸 salarial.

ANNEX 3.- Retribuci贸 salarial any 2019. Taules definitives excepte si hi ha revisi贸 salarial.

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤mero 186 – Dijous, 26 de setembre de 2019)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 175 – Divendres, 8 de setembre de 2017)

.

.

.

Resoluci贸 d’1 de setembre de 2017, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de Recaptaci贸, emmagatzematge, manipulaci贸 i venda de fruites i verdures de les comarques de Lleida per als anys 2017 a 2019 (codi de conveni n煤m. 25000395011993).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector de de Recaptaci贸, emmagatzematge, manipulaci贸 i venda de fruites i verdures de les comarques de Lleida per als anys 2017 a 2019, subscrit per la part empresarial per l’Associaci贸 Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) i per part dels treballadors pels sindicats CCOO i UGT el dia 25 de juliol de 2017, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d’aplicaci贸, Resolc:

.

  1. Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu del sector de Recaptaci贸, emmagatzematge, manipulaci贸 i venda de fruites i verdures de les comarques de Lleida per als anys 2017 a 2019 (codi de conveni n煤m. 25000395011993), al Registre de convenis i acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Lleida, amb notificaci贸 a la Comissi贸 negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Lleida.

.

  Notifiqueu aquesta Resoluci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni col路lectiu.

  Lleida, 1 de setembre de 2017.

  El director, Joan Santacana i Velez.

.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DEL SECTOR DE RECAPTACI脫, EMMAGATZEMATGE, MANIPULACI脫 I VENDA DE FRUITA I VERDURA DE LES COMARQUES DE LLEIDA PELS ANYS 2017 – 2018 I 2019.

.

.

CAP脥TOL 1. Disposicions generals.

.

.

Article preliminar. Determinaci贸 de les parts.

.

  El Conveni col路lectiu de treball del Sector de Recaptaci贸, Emmagatzematge, Manipulaci贸 i Venda de Fruites i Verdures de la prov铆ncia de Lleida, hi ha estat subscrit per l’Associaci贸 Empresarial AFRUCAT i els Sindicats FITAG-UGT i CCOO.

.

.

Article 1. 脌mbit funcional.

.

  El conveni col路lectiu d’empresa t茅 per objecte regular les condicions de treball i ocupaci贸 i mantenir un marc de relacions econ貌miques i harm貌niques entre empresa i treballadors.

  Aquest conveni es fonamenta en la igualtat de drets i obligacions sense cap discriminaci贸 per ra贸 de sexe, religi贸, color, ra莽a, ideologia pol铆tica o sindical, amb la l貌gica excepci贸 per al sexe femen铆 dels drets inherents a la maternitat.

.

.

Article 2. 脌mbit territorial.

.

  Aquest conveni 茅s d’脿mbit provincial i, per tant, aplicable a les empreses que radiquin en el territori geogr脿fic de la prov铆ncia de Lleida.

  Aquest conveni estableix les normes b脿siques i regula les condicions m铆nimes de treball a les empreses dedicades a la recaptaci贸, emmagatzematge, manipulaci贸 i venda de fruita i verdura, ja siguin titulars de les empreses persones f铆siques o jur铆diques de tota 铆ndole.

.

.

Article 3. Vig猫ncia i durada.

.

  Aquest conveni entrar脿 en vigor l’1 de gener de 2017 i ser脿 vigent fins al 31 de desembre de 2019, independentment de la seva publicaci贸 al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia.

  Un cop finalitzada la durada d’aquest conveni i mentre no se’n negoci茂 un de nou, restaran vigents, amb el mateix contingut que el conveni anterior, totes les seves cl脿usules, tant les normatives com les obligacionals.

  Els endarreriments de conveni s’abonaran com a molt tard durant el mes d’agost.

.

.

Article 4. Pr貌rrogues.

.

  El conveni es considera prorrogat per un any natural, llevat que sigui denunciat per qualsevol de les parts, en un termini de 30 dies com a m脿xim d’antelaci贸 a la data de finalitzaci贸 de la seva durada. Si es prorrogu茅s, s’incrementaran tots els conceptes salarials segons l’IPC real de Catalunya experimentat en l’煤ltim any de vig猫ncia del conveni.

.

.

.

CAP脥TOL 2. Compensaci贸, absorci贸 i garantia “ad personam”.

.

.

Article 5.

.

  Les remuneracions de car脿cter extra-conveni que, a t铆tol particular, puguin percebre determinats treballadors afectes a aquest, no podran ser absorbides ni compensades per les millores salarials ni d’antiguitat que, anualment i amb car脿cter general, es pactin per a les distintes categories professionals. En tots els casos els increments salarials es aquest conveni s’entendran que s’aplicaran i afectaran a la base salarial de cada treballador..

  Es respectaran a t铆tol individual o col路lectiu, les condicions econ貌miques i d’una altra 铆ndole que siguin m茅s beneficioses a les establertes en el present conveni, considerades en el seu conjunt i en c貌mput anual.

.

.

CAP脥TOL 3. Jornada, vacances, exced猫ncies i llic猫ncies.

.

Article 6. Jornada laboral.

.

  1. La jornada laboral pers anys 2017 – 2018 – 2019 queda establerta en 1.780 hores anuals, a ra贸 de 40 hores setmanals de treball efectiu, respectant els festius i els descansos setmanals (a excepci贸 de la jornada de flexibilitat acordada en aquest conveni). S’inclou en la jornada 20 minuts per esmorzar per als treballadors fixes que desenvolupen el seu treball en jornada continuada, i tamb茅 per als eventuals i fixes discontinus que hagin realitzat una jornada de 5 o m茅s hores consecutives, que es computaran com temps de treball efectiu. Les empreses garantiran el temps necessari per portar a terme les necessitats fisiol貌giques. La jornada anual que excedeixi de les 1.780 hores tindr脿 la consideraci贸 d’hora extraordin脿ria.

  Els treballadors tindran dret a sol路licitar de les empreses la permuta del seu torn de treball amb altres treballadors de la seva mateixa categoria i lloc de treball.

  La sol路licitud es far脿 per escrit amb una antelaci贸 de 7 dies com a m铆nim a la data en la qual s’hagi d’efectuar la permuta. Les empreses resoldran la sol路licitud d’acord amb les necessitats de la producci贸 i comunicaran la seva decisi贸 als interessats i als delegats de personal o comit猫 d’empresa.

  2. Flexibilitat laboral a) Pels mesos compresos de maig a setembre, ambd贸s inclosos, es pacta 1 hora di脿ria de flexibilitat, si la feina ho requereix, sobre la jornada di脿ria de 8 hores, i es poden superar les 40 hores setmanals de treball efectiu. La jornada di脿ria de treball tindr脿 una flexibilitat entre la 8陋 i 9陋 hora. Totes les hores que sobrepassin les 9 hores di脿ries es consideraran hores extraordin脿ries. Cada hora de flexibilitat de la jornada di脿ria es pagar脿 mensualment i a preu d’hora ordin脿ria.

  b) Pels mesos de juliol i agost es podr脿 ampliar una hora di脿ria ( 1 hora) de flexibilitat de m茅s, fins a les 10 hores si la feina ho requereix, sobre la jornada di脿ria de 8 hores, i es poden superar les 40 hores setmanals de treball efectiu, fins a 50 hores ordin脿ries. Per tant, la jornada di脿ria de treball tindr脿 una flexibilitat entre la 8陋 i 10陋 hora.

  Totes les hores que sobrepassin les 10 hores di脿ries es consideraran hores extres. Cada hora de flexibilitat de la jornada di脿ria es pagar脿 mensualment i a preu d’hora ordin脿ria. La 10陋 hora es podr脿 cobrar mensualment, o b茅, acumular per jornades complertes de descans a ra贸 de 1.50 hores per hora treballada fora de campanya a voluntat del treballador, previ av铆s a la empresa cinc dies abans de la seva compensaci贸.

  c) En el cas de treballadors eventuals i fixos discontinus la jornada mitja anual s’entendr脿 de 40 hores setmanals. Entenem en tots els casos que es respectar脿 all貌 establert en els par脿grafs 2.a i 2.b d’aquest article, 茅s a dir, totes les hores que superin els 45 hores setmanals (flexibilitat 2.a) i totes les hores que superin les 50 hores setmanals (flexibilitat 2. b) es pagaran mensualment com a hores extraordin脿ries Per acord amb els representants legals del treballadors es podr脿 establir qualsevol altra distribuci贸 de la jornada, i selecci贸 dels mesos de flexibilitat per a la 10陋 hora, (dins del per铆ode de la campanya) respectant en tots els casos els descansos entre jornades i el setmanal.

.

.

Article 7. Jornada en cambres frigor铆fiques.

.

  En mat猫ria de jornada en cambres frigor铆fiques es distingiran:

.

  a) La jornada de treball en cambres frigor铆fiques de 0潞 C a -5潞 C ser脿 la normal. Quan el treballador hagi de romandre a l’interior de la cambra m茅s de 3 hores ininterrompudes, se li concedir脿 un descans de recuperaci贸 de 10 minuts cada tres hores.

  b) La jornada en cambres de -6潞 C a -18潞 ser脿 de 6 hores de perman猫ncia a l’interior de les cambres. Quan el treballador hagi de romandre ininterrompudament a l’interior de les cambres m茅s d’1 hora, se li concedir脿 un descans de recuperaci贸 de 15 minuts a l’exterior al final de cada hora i se li completar脿 la jornada normal en treballs que s’hagin de fer a l’exterior de les cambres.

  c) A les cambres de congelaci贸 de m茅s de -18潞 C la jornada de treball ser脿 de 4 hores de perman猫ncia a l’interior. Quan el personal hagi de romandre m茅s d’1 hora ininterrompudament a l’interior, se li concedir脿 un descans de recuperaci贸 de 20 minuts a l’exterior de les cambres al final d’aquesta hora, i es completar脿 en tot cas la jornada laboral amb les feines que s’hagin de fer a l’exterior de les cambres.

  Aquest personal, en proporci贸 a les temperatures que hagi de suportar, estar脿 dotat de la roba de protecci贸 necess脿ria.

.

.

Article 8. Vacances.

.

  Els treballadors fixes compresos en l’脿mbit d‘aplicaci贸 d’aquest conveni gaudiran d’un total de 22 dies laborables de vacances de dilluns a divendres distribu茂ts entre els mesos de novembre i maig a fi d’evitar perjudicis a les empreses durant els mesos de m茅s activitat laboral. Les retribucions que han de percebre durant el per铆ode de vacances seran el salari i, a m茅s, l’antiguitat.

  Pels treballadors fixes discontinus, eventuals, eventuals a temps parcial i interins, l’import de les vacances est脿 prorratejat en el salari hora de les taules annexes.

  En cas de baixa per incapacitat temporal (IT), tant per malaltia comuna com per accident de treball, aquestes vacances no es perdran, sin贸 que es gaudiran en un altre per铆ode.

.

.

Article 9. Llic猫ncies retribu茂des.

.

  1. El treballador, previ av铆s i justificaci贸, podr脿 absentar-se del treball, amb dret a remuneraci贸, per algun dels motius i pel temps seg眉ents:

  a) 3 dies per naixement de fill/a. El temps de perm铆s haur脿 de comprendre un m铆nim de dos dies laborals b) 3 dies naturals en cas de mort dels parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills, n茅ts, germans i c貌njuge). Quan per aquest motiu, el treballador necessiti fer un despla莽ament a una altra prov铆ncia, el termini ser脿 de 5 dies.

  c) 4 dies, en cas de malaltia greu dels parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Els dies es podran gaudir mentre duri el fet causant.

  d) 20 dies naturals en cas de matrimoni.

  e) 3 hores per visites m猫diques, que s’han de justificar.

  f) El temps necessari per assistir a ex脿mens.

  h) Un dia per trasllat del domicili habitual.

  i) El temps necessari per acompanyar a la visita m猫dica parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

  j) El temps necessari per assistir als centres de rehabilitaci贸 designats per les m煤tues o pels serveis de la seguretat social, ser脿 prescrit per un metge o haur脿 de ser derivat de conting猫ncies professionals.

  k) La suma total de les hores remunerades per l’empresa en els apartats e), i), j) no superar脿 en cap cas les 45 hores anuals.

  l) Dos dies per accident, hospitalitzaci贸 o intervenci贸 quir煤rgica sense hospitalitzaci贸 que requereixi rep貌s domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Si, per aquest motiu, el treballador ha de fer un despla莽ament, el termini ser脿 de cinc dies. Els dies es podran fer mentre duri el fet causant.

  m) Pel temps indispensable, per al compliment d’un deure inexcusable de car脿cter p煤blic i personal, incl貌s l’exercici del sufragi actiu. S`ent茅n el compliment d’un deure de car脿cter p煤blic i personal la renovaci贸 de residencia i estrangeria.

  n) Per exercir funcions sindicals o de representaci贸 del personal en els termes establerts legalment o convencionalment.

  o) Pel temps indispensable per a la realitzaci贸 d’ex脿mens prenatals i t猫cniques de preparaci贸 al part que s’hagin de fer en l’horari de la jornada de treball.

  2. Per lact脿ncia d’un fill menor de 9 mesos, les treballadores tindran dret a 1 hora d’abs猫ncia del treball, que podran dividir en dues fraccions. La durada del perm铆s s’incrementar脿 proporcionalment en els casos de part m煤ltiple.

  La dona, si ho vol, podr脿 substituir aquest dret per una reducci贸 de mitja hora de la seva jornada amb la mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes, que ser脿 de 14 dies laborals.

  Aquest perm铆s el podran gaudir indistintament la mare o el pare, en cas que ambd贸s treballin.

  2 bis. En els casos de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin d’estar hospitalitzats a continuaci贸 del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se del treball durant una hora. Tamb茅 tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un m脿xim de dues hores, amb la disminuci贸 proporcional del salari.

  Per a gaudir d’aquest perm铆s caldr脿 ajustar-se a all貌 que preveu l’apartat 4 d’aquest article.

  3. Qui per raons de guarda legal tingui al seu c脿rrec directe un menor de vuit anys o una persona amb discapacitat f铆sica, ps铆quica o sensorial, que no exerceixi cap activitat retribu茂da, tindr脿 dret a una reducci贸 de la jornada de treball, amb la disminuci贸 proporcional del salari entre, almenys, un octau i un m脿xim de la meitat de la durada de la jornada.

  Tindr脿 el mateix dret qui necessiti encarregar-se de l’atenci贸 i cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se sol, i que no exerceixi cap activitat retribu茂da.

  La reducci贸 de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant aix貌, si dos o m茅s treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podr脿 limitar-ne l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

  4. La concreci贸 hor脿ria i la determinaci贸 del per铆ode de gaudi del per铆ode de lact脿ncia i de la reducci贸 de jornada, previstos als apartats 2 i 3 d’aquest article, correspondr脿 al treballador, dins de la seva jornada ordin脿ria. El treballador haur脿 de avisar l’empresari amb quinze dies d’antelaci贸 la data que es reincorporar脿 a la seva jornada ordin脿ria.

  Les discrep脿ncies sorgides entre empresari i treballador sobre la concreci贸 hor脿ria i la determinaci贸 dels per铆odes de gaudi previstos als apartats 2 i 3 d’aquest article les resoldr脿 la jurisdicci贸 competent a trav茅s del procediment establert a l’article 138 bis de la Llei de procediment laboral.

  5. La treballadora v铆ctima de viol猫ncia de g猫nere tindr脿 dret, per a fer efectiva la seva protecci贸 o el seu dret a l’assist猫ncia social integral, a la reducci贸 de la jornada de treball amb disminuci贸 proporcional del salari o a la reordenaci贸 del temps de treball, a trav茅s de l’adaptaci贸 de l’horari, de l’aplicaci贸 de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenaci贸 del temps de treball que es facin servir a l’empresa.

  Aquests drets es podran exercir en els termes que, per aquests sup貌sits concrets, s’estableixin en els convenis col路lectius o en els acords entre l’empresa i els representants dels treballadors, o conforme a l’acord entre l’empresa i la treballadora afectada. Si no n’hi ha, la concreci贸 d’aquests drets correspondr脿 a la treballadora, i s’aplicaran les regles establertes a l’apartat anterior, incloses les relatives a la resoluci贸 de discrep脿ncies.

  Quan s’hagin esgotat les 45 hores de perm铆s retribu茂t, els treballadors tindran dret a permisos no retribu茂ts pel temps necessari per acompanyar a la visita m猫dica els parents fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat que no es preveuen a l’apartat e) i) del punt 1 anterior.

  Un dia en cas de matrimoni de pares, fills i germans.

  6. Perm铆s de paternitat El treballador per exerc铆 el seu dret a la suspensi贸 del contracte de treball per paternitat, regulat a l’article 48,7 de l’Estatut dels treballadors, ha d’informar la direcci贸 de l’empresa l’exercici d’aquest dret, de forma fefaent com a m铆nim de 3 dies a l’inici del seu gaudi, llevat que vulgui iniciar-lo el seg眉ent dia de perm铆s complet pagat per naixement de fill adopci贸 o acolliment, en el qual cas l’av铆s ser脿 de dos dies naturals. La suspensi贸 del contracte a qu猫 es refereix aquest article gaudiran a temps complet (4 setmanes) o un m铆nim d’un 50 per cent en r猫gim de jornada parcial, d’acord entre empresari i treballador, conforme es determini reglament脿riament.

.

.

Article 10. Exced猫ncies.

.

  1. Exced猫ncia volunt脿ria:

  a) Els treballadors i les treballadores afectats per aquest conveni que tinguin el car脿cter de fixos de plantilla i fixos discontinus podran sol路licitar l’exced猫ncia volunt脿ria quan faci 1 any que treballen a l’empresa. La perman猫ncia en aquesta situaci贸 no podr脿 ser inferior a 6 mesos ni superior a 2 anys, i causar脿 baixa definitiva l’excedent que no sol路liciti el reingr茅s amb una antelaci贸 no inferior a 30 dies a la data del venciment, si l’exced猫ncia 茅s superior a un any, i a 15 dies si 茅s inferior a aquest termini.

  b) Els treballadors i les treballadores afectats per aquest conveni tindran dret a sol路licitar l’exced猫ncia volunt脿ria per a tenir cura de fills i familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat en els termes establerts a la Llei 39/99, de 5 de novembre, de conciliaci贸 de la vida familiar i laboral.

  c) Per acollir-se a una altra exced猫ncia volunt脿ria diferent de les esmentades a l’apartat anterior, el treballador o la treballadora haur脿 de cobrir un nou per铆ode de 4 anys, almenys, de servei efectiu a l’empresa.

  d) El treballador o la treballadora haur脿 de comunicar per escrit a l’empresa l’inici del gaudi de l’exced猫ncia amb 30 dies naturals d’antelaci贸. La comunicaci贸 de la sol路licitud haur脿 de consignar la data d’inici del per铆ode d’exced猫ncia i la durada.

  e) Dins del termini dels 30 dies seg眉ents a la sol路licitud del treballador o la treballadora, l’empresa li lliurar脿 un escrit en el qual es comunicar脿 la decisi贸 respecte de l’exced猫ncia per al per铆ode sol路licitat, sempre que es compleixin els requisits perqu猫 sigui procedent, i en el cas que no hi hagi resposta en aquest termini, es considerar脿 acceptada.

  f) Exced猫ncia for莽osa.

  S’ajustar脿 a la legislaci贸 vigent sobre aquesta mat猫ria.

  Es concedir脿 als treballadors i treballadores que exerceixin c脿rrecs electius d’脿mbit comarcal, provincial, auton貌mic o superior en les organitzacions sindicals m茅s representatives, segons l’article 9.1 de la Llei org脿nica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.

  La sol路licitud d’exced猫ncia for莽osa es comunicar脿 a l’empresa amb 30 dies d’antelaci贸 a ser efectiva, sempre que el motiu de l’exced猫ncia ho permeti.

  g) Reserva del lloc de treball per a tenir cura de fills i familiars.

  Els treballadors i les treballadores tindran dret a un per铆ode d’exced猫ncia de durada no superior a 3 anys per a l’atenci贸 i cura de cada fill, ho sigui per naturalesa o per adopci贸, o en els sup貌sits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, si escau, de la resoluci贸 judicial o administrativa.

  Tamb茅 tindran dret a un per铆ode d’exced猫ncia, de durada no superior a 1 any, els treballadors i les treballadores per a l’atenci贸 i cura d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’accident o malaltia no pugui valer-se sol i no desenvolupi cap activitat retribu茂da.

  L’exced猫ncia prevista en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes i dones. No obstant aix貌, si dos o m茅s treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari en podr脿 limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

  Quan un nou subjecte causant doni dret a un nou per铆ode d’exced猫ncia, l’inici d’aquesta exced猫ncia donar脿 fi a la que, si s’escau, s’estigui gaudint.

  El per铆ode que el treballador romangui en situaci贸 d’exced猫ncia, d’acord al que estableix aquest article ser脿 computable a efectes d’antiguitat i el treballador o treballadora tindr脿 dret a l’assist猫ncia a cursos de formaci贸 professional. Per poder participar-hi haur脿 de ser convocat per l’empresari, especialment amb motiu de la seva reincorporaci贸. Durant el primer any, tindr脿 dret a la reserva del seu lloc de treball.

  Transcorregut aquest termini, la reserva quedar脿 referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

.

.

Article 11. Drets de la dona treballadora en el cas d’embar脿s.

.

  1) En el cas que una treballadora embarassada estigui exposada a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la seva salut o en la del fetus, o desenvolupi qualsevol activitat susceptible de presentar un risc espec铆fic, i que pugui tenir repercussi贸 en l’embar脿s, l’empresari ha d’adoptar les mesures que calgui a fi d’evitar l’exposici贸 a aquest risc.

  2) La dona embarassada tindr脿 els drets seg眉ents:

  a) La no-realitzaci贸 de feines nocturnes o de feines de torns.

  b) Prefer猫ncia per ocupar un lloc de treball o una funci贸 diferent que sigui compatible amb el seu estat. El canvi de lloc o de funci贸 s’ha de dur a terme fins al moment en qu猫 l’estat de salut de la treballadora permeti la reincorporaci贸 al lloc anterior.

  c) Les treballadores embarassades podran absentar-se de la feina, amb dret a remuneraci贸, per a la realitzaci贸 d’ex脿mens prenatals i t猫cniques de preparaci贸 al part sempre que ho avisin pr猫viament a l’empresari i justifiquin la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.

  3) L’empresari ha de determinar, despr茅s d’haver-ho consultat amb els representants dels treballadors, la relaci贸 dels llocs de treball exempts de riscos a aquest efecte.

  S’aplicaran 铆ntegrament les normes legals sobre la protecci贸 de la maternitat i especialment la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliaci贸 de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

.

.

Article 12. Protecci贸 del treballador.

.

  Els treballadors i les treballadores que per accident, malaltia o altres circumst脿ncies vegin disminu茂da la seva capacitat, seran destinats a llocs de treball adequats a les seves aptituds, dintre de la localitat on presten el seus serveis, sempre que aix貌 sigui possible.

.

.

Article 13. Abs猫ncia del treball.

.

  En totes les situacions d’abs猫ncia del treball, el treballador presentar脿 els justificants en el termini m脿xim de dos dies des que li siguin requerits per l’empresa. Les abs猫ncies del treball motivades per detenci贸 del treballador, sigui quina sigui la causa, si no hi ha sent猫ncia condemnat貌ria, es consideraran com a suspensi贸 del contracte, durant el temps que duri la detenci贸, segons l’article 45 de l’Estatut dels treballadors.

.

.

Article 14. Garantia de compliment d’obligacions socials.

.

  Les empreses lliuraran fotoc貌pia del comunicat d’alta a la Seguretat Social, degudament diligenciat per l’INSS, a tots els treballadors que faci un mes com a m铆nim que s贸n al seu servei, sempre que ho sol路licitin, en un termini de deu dies.

.

.

Article 15. Formaci贸 professional i cultural.

.

  El treballador tindr脿 dret als permisos sense retribuir seg眉ents:

  a) Els permisos que calgui per presentar-se als ex脿mens. Tamb茅 tindr脿 prefer猫ncia per escollir el torn de treball, si aquest 茅s el r猫gim instaurat en l’empresa, en el cas que cursi estudis per a l’obtenci贸 d’un t铆tol acad猫mic o professional. En aquest cas ho comunicar脿 a l’empresa amb 7 dies d’antelaci贸 com a m铆nim.

  b) Els treballadors tindran tamb茅 dret a l’adaptaci贸 de la jornada ordin脿ria de treball per assistir a cursos de formaci贸 professional o els permisos que calgui per a formaci贸 o perfeccionament professional amb reserva del lloc de treball, un cop concedit el perm铆s de l’empresa d’acord amb les necessitats de producci贸.

.

.

CAP脥TOL 3. Retribucions.

.

.

Article 16. Retribuci贸 salarial.

.

  Els salaris per any 2017 tindran un increment del 2,5%, sobre les taules definitives de l’ any 2016, segons la taula salarial que figura en l’annex 1.

  El increments salarials aqu铆 pactats s’aplicaran des de el 1 de juny de 2017. Al mes de la firma s’hauran de satisfer les difer猫ncies.

  Els salaris per any 2018 tindran un increment del 2,5%, sobre les taules definitives de l’ any 2017 segons la taula salarial que figura en l’annex 2.

  Els salaris per any 2019 tindran un increment del 2,5%, sobre les taules definitives de l’ any 2018 segons la taula salarial que figura en l’annex 3.

  En finalitzar cada any si l’I.P.C. de Catalunya sobrepassa el 2,5% d’increment respecte al any anterior, es produir脿 una revisi贸 en el que exced铆 del 2.5%.

  El salari dels treballadors eventuals tindr脿 el mateix increment que el dels fixes discontinus (mateixa quantitat en 鈧 o c猫ntims).

  El sou dels treballadors fixes discontinus, eventuals, eventuals a temps parcial i interins 茅s el que s’especifica a les taules salarials dels annexes I-II-III i que inclou la part proporcional de vacances, gratificacions extraordin脿ries diumenges i festius.

.

.

Article 17. Antiguitat.

.

  Els treballadors fixes afectats per aquest conveni percebran com a compensaci贸 per l’antiguitat a l’empresa, un cinc per cent del salari per cada quadrienni, d’acord amb les quantitats que, per cada nivell professional, s’especifiquin a les taules annexes, sense perjudici dels drets adquirits per aquest concepte. Els treballadors fixes discontinus tindran els mateixos drets que els fixos. I necessitaran per la consolidaci贸 de cada quadrienni que hagin treballat a l’empresa mil dies.

.

.

Article 18. Bestretes.

.

  Els treballadors afectats per aquest conveni tindran dret a percebre bestretes fins al 90% a compte del treball ja realitzat, abans del dia assenyalat per al pagament.

.

.

Article 19. Gratificacions extraordin脿ries.

.

  En els mesos de juliol i de desembre, les empreses pagaran als seus treballadors una paga corresponent a trenta dies del salari i el complement d’antiguitat.

  Pels treballadors fixes discontinus, eventuals, eventuals a temps parcial, l’import d’aquest concepte est脿 prorratejat al salari hora especificat a les taules annexes.

.

.

Article 20. Hores extraordin脿ries.

.

  Per cada hora de treball que es realitzi a partir de la jornada ordin脿ria de treball de 8 hores i en campanya a quan es superi la jornada di脿ria de flexibilitat, recollida en el punto 2a y 2 b del article 6潞, s’abonar脿 el 50% sobre el salari que correspongui a cada hora ordin脿ria. El c貌mput d’hores extraordin脿ries es far脿, de com煤 acord, entre empreses i representants dels treballadors.

  S’estableix un plus festiu per quan es treballin els dies festius intersetmanals i diumenges de 15 鈧/dia.

.

.

Article 21. Sortides, viatges, dietes i despla莽aments.

.

  Els treballadors que per necessitats de l’empresa hagin de realitzar un servei fora de l’empresa tindran dret que se’ls paguin les despeses que hagin tingut, un cop feta la justificaci贸 corresponent.

.

.

Article 22. Plus de treballs nocturns, t貌xics, penosos i perillosos.

.

  Les hores treballades entre les 22 h i les 6 h, com tamb茅 les feines qualificades com a excepcionalment perilloses, t貌xiques o penoses per l’autoritat laboral competent, tindran una retribuci贸 del salari que es cobri en cada moment m茅s un 25%.

.

.

.

CAP脥TOL 4. Jubilaci贸, assist猫ncies i indemnitzacions.

.

.

Article 23. Premis de jubilaci贸.

.

  Les empreses afectades per aquest conveni concediran un complement d’ajuda per a la jubilaci贸 anticipada a tots els treballadors que hagin estat en actiu a l’empresa un m铆nim de 10 anys i es jubilin volunt脿riament sempre que hi estigui d’acord l’empresa, segons les quantitats seg眉ents:

  Als 60 anys d’edat: 11 mensualitats.

  Als 61 anys d’edat: 10 mensualitats.

  Als 62 anys d’edat: 9 mensualitats.

  Als 63 anys d’edat: 8 mensualitats.

  Aquestes mensualitats es calcularan a ra贸 del salari i el complement d’antiguitat que es percebin al moment de la jubilaci贸.

.

.

Article 24. Jubilaci贸 parcial.

.

  El treballador/a tindr脿 dret a la jubilaci贸 parcial si aix铆 ho decideix i compleix els requisits necessaris.

.

.

Article 25. Assist猫ncia.

.

  En el cas d’IT derivada de malaltia comuna, acreditada mitjan莽ant la corresponent baixa m猫dica lliurada pel facultatiu, el treballador tindr脿 dret a:

  El 100% del seu salari real en el cas d’ingr茅s en un centre hospitalari o cl铆nic, sempre que aquesta hospitalitzaci贸 superi les 48 hores consecutives, i mentre duri.

  El 75% del seu salari real en el cas que no es doni aquest ingr茅s en centre hospitalari o cl铆nic, durant 120 dies a l’any com a m脿xim. La difer猫ncia entre el que pagui la Seguretat Social i els percentatges abans esmentats, en ambd贸s casos, aniran a c脿rrec de l’empresa.

.

.

Article 26. Indemnitzaci贸 en cas de mort o invalidesa permanent total, absoluta i gran invalidesa derivada d’accident.

.

  La indemnitzaci贸 en els sup貌sits de mort o d’invalidesa permanent total derivades d‘accident ser脿 de quinze mil quatre-cents noranta un euros (15.491 鈧), tant si l’accident ha tingut lloc en la vida professional com en l’extraprofessional (24 hores del dia). La indemnitzaci贸 en els sup貌sits d’invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa derivades d’accident ser脿 de trenta mil nou-cents vuitanta euros (30.980 鈧), tant si l’accident ha tingut lloc en la vida professional com en l’extraprofessional (24 hores del dia).

.

.

Article 27. Normes que cal seguir en cas d’abs猫ncia del centre de treball.

.

  1. Normes generals a) Tota abs猫ncia ha de ser coneguda i notificada per part del treballador amb anterioritat.

  b) Haur脿 de justificar-se documentalment el motiu de l’abs猫ncia.

  2. Casos espec铆fics a) Faltes de puntualitat: s’aplicar脿 la legislaci贸 vigent, i es descomptar脿 el temps perdut a preu de cost.

  b) Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de car脿cter p煤blic i personal, incl貌s l’exercici del sufragi actiu.

  c) El temps necessari per a obtenir el DNI es retribuir脿 una vegada cada 5 anys.

  d) Citaci贸 de jutjats: la citaci贸 ser脿 el justificant de l’abs猫ncia i ser脿 temps retribu茂t.

  e) Permisos particulars: es descomptaran a preu de cost.

.

.

CAP脥TOL 5. Seguretat i higiene.

.

.

Article 28. Seguretat i higiene.

.

  1. Seguretat i higiene.

  1.1. El treballador, en la prestaci贸 dels seus serveis, tindr脿 dret a una protecci贸 efica莽 en mat猫ria de seguretat i higiene.

  1.2. El treballador est脿 obligat a observar en la seva feina les mesures legals i reglament脿ries de seguretat i higiene.

  1.3. En la inspecci贸 i control de les mesures que siguin d’observan莽a obligada per l’empresari, el treballador t茅 dret a participar-hi per mitj脿 dels seus representants legals en el centre de treball, si no es disposa d’貌rgans o centres especialitzats competents en la mat猫ria, d’acord amb la legislaci贸 vigent.

  1.4. L’empresari estar脿 obligat a facilitar una formaci贸 pr脿ctica i adequada en mat猫ria de seguretat i higiene als treballadors que contracti, o quan canvi茂n de lloc de treball o hagin d’aplicar una nova t猫cnica que pugui ocasionar riscos greus per al mateix treballador o per als seus companys o tercers, ja sigui amb serveis propis, ja sigui amb la intervenci贸 dels serveis oficials corresponents. El treballador est脿 obligat a seguir aquests ensenyaments i a fer les pr脿ctiques, quan es facin dins de la jornada de treball o en altres hores, per貌 amb el descompte en la jornada laboral del temps que s’hi hagi invertit.

  1.5. Els 貌rgans interns de l’empresa competents en mat猫ria de seguretat i higiene o, si no n’hi ha, els representants dels treballadors en el centre de treball, que apreci茂n una probabilitat seriosa i greu d’accident per la inobservan莽a de la legislaci贸 aplicable en la mat猫ria, requeriran l’operari per escrit perqu猫 adopti les mesures oportunes que facin desapar猫ixer l’estat de risc; si la petici贸 no 茅s atesa en un termini de 4 dies, s’adre莽aran a l’autoritat competent; aquesta, si aprecia les circumst脿ncies al路legades, mitjan莽ant resoluci贸 fundada, requerir脿 l’empresari perqu猫 adopti les mesures de seguretat apropiades, o que suspengui les seves activitats a la zona o local de treball, o amb el material en perill. Tamb茅 podr脿 ordenar, amb els informes t猫cnics precisos, la paralitzaci贸 immediata del treball, si s’estima un risc greu d’accident.

  Si el risc d’accident 茅s imminent, la paralitzaci贸 de les activitats podr脿 ser acordada per decisi贸 dels 貌rgans competents de l’empresa en mat猫ria de seguretat, o pel 75% dels representants dels treballadors en empreses amb processos discontinus i de la totalitat dels treballadors en aquelles que el proc茅s sigui continu; aquest acord es comunicar脿 immediatament a l’empresa i a l’autoritat laboral, que en 24 h anul路lar脿 o ratificar脿 la paralitzaci贸 acordada.

  2. Reconeixements m猫dics.

  2.1. Els treballadors afectats per aquest conveni tindran el dret i el deure d’una revisi贸 m猫dica general completa i suficient almenys una vegada a l’any, que inclour脿 tot all貌 relatiu a possibles riscos de malalties 貌ssies, una audiometria i un electrocardiograma. Quan manipulin o facin servir subst脿ncies corrosives, infeccioses, irritants, pulverulentes o t貌xiques, que especialment posin en perill la salut o la vida dels treballadors, s’efectuaran els reconeixements amb la freq眉猫ncia que requereixi cada cas i almenys dos a l’any.

  L’empresa facilitar脿 els mitjans necessaris perqu猫 aquestes revisions puguin portar-se a terme dins de la jornada de treball.

  Si com a conseq眉猫ncia d’aquests reconeixements, o per consulta a la Seguretat Social, es diagnostica al treballador una malaltia ocasionada per les condicions de treball, aquesta es considerar脿 a tots els efectes com a malaltia laboral.

  3. Serveis d’higiene.

  3.1.Tot centre de treball disposar脿 de prove茂ment suficient d’aigua potable, aix铆 com de sales de vestidors, dutxes i serveis, conforme al que es disposa en els articles 38 a 41 de l’Ordenan莽a General de Seguretat i Higiene.

  4. Neteja de menjadors i serveis d’higiene.

  4.1 Els treballs de neteja de menjadors, vestidors, dutxes i serveis els realitzar脿 el personal adscrit a la secci贸 de neteja. Quan no existeixi aquesta secci贸, aquest tasca recaur脿 en el treballador que habitualment la dugui a terme o en una empresa exterior.

  En tot all貌 que no est脿 regulat en aquest conveni d’empresa, s’atendr脿 a la legislaci贸 vigent sobre aquesta mat猫ria, aix铆 com als convenis de l’OIT signats i ratificats per Espanya.

  5. Farmaciola.

  5.1. Les empreses del sector hauran de disposar d’una farmaciola amb tot el material necessari per als primers auxilis que haur脿 d’estar situada en un lloc visible de l’empresa.

  6. Pantalles d’ordinadors S’acorda que les persones que treballin ininterrompudament davant d’una pantalla durant 4 hores, tindran dret a un descans pel temps que marqui la normativa vigent

.

.

Article 29. Roba de treball.

.

  Les empreses lliuraran als seus treballadors, a l’inici de la campanya, com a m脿xim, la roba de treball necess脿ria per a l’exercici efectiu de les tasques encomanades. La roba de treball i els equips de protecci贸 han de complir amb els requisits de la avaluaci贸 de riscos laborals i amb la supervisi贸 dels representants legals dels treballadors.

  L’empresa lliurar脿 roba d’abric adient als treballadors que facin tasques a l’interior de les cambres frigor铆fiques.

  En cas de deterioraments o trencament, l’empresa els renovar脿.

.

.

Article 30. Menjador.

.

  Sense perjudici d’all貌 que estableix la legislaci贸 vigent sobre menjadors per a treballadors, l’empresa habilitar脿 en el centre de treball, i sempre que les seves circumst脿ncies li permetin, un local amb les condicions higi猫niques adequades, dotat de taules, cadires, aigua potable i condicionat per poder escalfar el menjar i ser utilitzat com a menjador.

.

.

.

CAP脥TOL 6. Classificaci贸 del personal.

.

.

Article 31. Classificaci贸 dels treballadors segons la seva perman猫ncia.

.

  a) Fixos. Aquells treballadors que prestin els seus serveis en l’empresa d’una forma continuada i permanent, es consideraran fixos.

  b) Fixos discontinus. Aquells treballadors que realitzin treballs normals i propis del sector d’activitat discont铆nua de cada campanya es consideraran fixos discontinus. Igualment, tindran la condici贸 de fixes discontinus aquells treballadors/es que hagin treballat a la campanya anterior i els cridin al comen莽ament o durant la campanya. Els treballadors fixes discontinus tindran garantit, en cas de treballar, un m铆nim de 4 hores di脿ries.

  Definici贸. Adquiriran la condici贸 de treballador fix discontinu els treballadors que hagin estat contractats per les empreses afectades per aquest conveni col路lectiu, en virtut de successius contractes de durada determinada, amb independ猫ncia que els faci directament l’empresa o a trav茅s d’ETT, legalment constitu茂da per a realitzar treballs que tinguin car脿cter de fix discontinu dins del volum normal d’activitat de l’empresa, sempre que la seva contractaci贸 i la seva prestaci贸 de serveis respongui a la mateixa causa i caracter铆stiques i hagi acumulat 400 dies. El contracte de treball s’ent茅n que 茅s per temps indefinit encara que no es prestin serveis tots els dies que, en el conjunt de l’any, tenen condicions especials laborals amb car脿cter general, quan es tracta de realitzar treball fix i peri貌dic en l’activitat de l’empresa, per貌 en car脿cter discontinu.

  El r猫gim de drets i obligacions d’aquests treballadors ser脿 el regulat en aquest conveni col路lectiu en proporci贸 al temps efectivament treballat.

  Els treballadors y les treballadores que portin 24 mesos ininterromputs en la mateixa empresa passaran a ser fixos de plantilla.

  Temporada. Les parts reconeixen les dificultats que suposa fixar a priori quina ser脿 la temporada o campanya durant la qual prestaran els seus serveis els treballadors fixos discontinus, perqu猫 l’inici i l’acabament responen a circumst脿ncies alienes a l’empresa, no obstant aix貌, a tall il路lustratiu, i sense que aix貌 signifiqui que no pugui ampliar-se o reduir-se en un futur, actualment s’entendr脿 compr猫s en l’espai temporal entre l’1 de maig i el 30 de setembre.

  Crida. El treballador fix discontinu ser脿 cridat cada vegada que sigui necessari i s’hagin de realitzar les activitats i funcions per a les quals va ser contractat, durant la temporada o campanya definida a l’apartat anterior, de manera gradual en funci贸 de les necessitats requerides pel volum del treball per ordre negatiu d’antiguitat en la subscripci贸 de contracte de treball fix discontinu.

  En les seccions amb treballadors fixes discontinus no es contractar脿 cap treballador eventual mentre hi hagi treballadors fixes discontinus que encara no s’hagin cridat.

  Ordre de sortida. L’empresa anir脿 comunicant al treballador fix discontinu el cessament en la prestaci贸 de serveis per als quals va ser contractat a cada campanya amb l’antelaci贸 suficient. El cessament d’aquest treballador ser脿 en ordre invers en qu猫 va ser contractat.

  Forma de crida. A aquests efectes es far脿 una primera crida telef貌nica i en el sup貌sit que sigui infructuosa, per mitj脿 de comunicaci贸 escrita amb justificant de recepci贸. Amb una antelaci贸 m铆nima de quatre dies naturals. El treballador fix discontinu que no acudeixi a dues o m茅s crides efectuades per l’empresari, sempre que les faci d’acord amb els apartats anteriors, sense al路legar ni justificar documentalment una causa suficient i aliena a la voluntat del treballador, durant les 48 hores seg眉ents a l’abs猫ncia, quedar脿 autom脿ticament excl貌s de la llista de personal fix discontinu, amb car脿cter definitiu per a futures crides.

  Proporcionalitat. Els treballadors fixes discontinus tindran els mateixos drets que els treballadors fixes a jornada completa, regulats en aquest conveni col路lectiu en proporci贸 al temps efectivament treballat, amb les excepcions que es pactin expressament en aquest conveni col路lectiu.

  Prefer猫ncia. Els treballadors fixes discontinus contractats en virtut d’aquest article tindran prefer猫ncia en la cobertura de les vacants de llocs de treballs fixes a temps complet de la mateixa secci贸.

  El treballador fix discontinu que sigui baixa per incapacitat temporal (IT), a l’efecte de futures crides, se li computaran com a dies de treball els dies que pel seu nombre d’ordre de crida li hagi correspost treballar en el cas que no hagi tingut el contracte susp猫s per IT.

  Al comen莽ament de cada campanya, les empreses estaran obligades a elaborar i publicar el cens de treballadors discontinus per cada centre de treball i per categories professionals, i dins d’aquestes categories, per antiguitat a l’empresa. Les empreses lliuraran una c貌pia al Comit猫 d’Empresa o als delegats de personal.

  Quan la crida dels fixos discontinus es faci de forma puntual, l’empresa garantir脿 un m铆nim de 4 hores de treball efectiu.

  c) Eventuals. Aquells que, sense tenir relaci贸 permanent amb l’empresa, s贸n contractats per un temps determinat, per circumst脿ncies de mercat, acumulaci贸 de treball, exc茅s de comandes o raons de campanya o temporada, encara que es tracti d’una activitat normal de l’empresa, es consideraran eventuals.

  d) Eventuals a temps parcial. Aquells treballadors que, per les circumst脿ncies assenyalades a l’apartat anterior, s贸n contractats per un temps determinat per treballar un nombre espec铆fic d’hores al dia o a la setmana o de dies a la setmana o al mes, inferiors a la jornada habitual de treball en l’activitat, es consideraran eventuals a temps parcial.

  e) Interins. Els treballadors contractats per substituir els fixes o fixes discontinus, als quals afecti l’horari i la classificaci贸 professional, aix铆 com la feina que el treballador substitu茂t efectuava, es consideraran interins.

  En cas que el treballador substitu茂t no es reincorpori al lloc de treball i quedi sense efecte la causa que va produir la substituci贸, els interins tindran prefer猫ncia per ocupar la seva pla莽a, davant de qualsevol altre treballador.

.

.

Article 32. Classificaci贸 de les categories del personal segons la seva funci贸.

.

  La classificaci贸 de les categories segons la funci贸 realitzada ve determinada per sis grups, d’acord amb l’escala seg眉ent:

.

  Grup 1 Personal directiu: com director, director general, gerent, personal de treball directiu.

  Grup 2 Cap de departament (t猫cnics): especialistes com cap de comptabilitat, cap de vendes, cap de compres i cap de departament.

  Grup 3 Cap de secci贸, encarregat de producci贸.

  Grup 4 (Oficials) vindrien a ser experts en un ofici com, oficials administratius, electricistes, mec脿nics, instal路ladors, frigoristes, carreters, conductors, xofers, responsable l铆nia de producci贸, etc.

  Grup 5 Auxiliars d’oficials: treballadors que, sense ser oficials, realitzen tasques de suport als oficials o feines que no requereixen uns alts coneixements d’ofici com auxiliar administratiu, traspaleter, telefonista, estibador.

  Grup 6 Operaris de producci贸: aquells treballadors que tindran com a funci贸 envasar, etiquetar, preparar comandes, seleccionar fruita i altres en funci贸 de les necessitats de la campanya com, c脿rrega i desc脿rrega, etc. com manipulador, envasador/a, netejador/a, pe贸.

.

.

Article 33. Mobilitat funcional.

.

  L’organitzaci贸 del treball es facultat exclusiva de la direcci贸 de l’empresa, d’acord amb la legislaci贸 vigent.

  En aplicaci贸 d’aquest principi, la direcci贸 de l’empresa a traves dels 貌rgans adequats manar脿 el treball a realitzar. Els treballadors podran realitzar feines de categoria inferior a la seva sense p猫rdua de cap tipus econ貌mic si no hi ha feina de la seva categoria i professi贸.

.

.

.

CAP脥TOL 7. Ingressos, ascensos i cessaments.

.

.

Article 34. Contractaci贸 de personal.

.

  Les empreses contractaran el personal fix discontinu, eventual a temps parcial i inter铆, d’acord amb la legislaci贸 vigent, per escrit i en tres exemplars, en lliuraran una c貌pia al treballador i en dipositaran una altra a l’OTG que correspongui.

  D’acord amb el RDL 8/1997, de 16 de maig, i el RD 2720/1998, de 18 de desembre de 1998, les empreses podran formalitzar contractes eventuals de durada determinada, quan les circumst脿ncies del mercat, l’acumulaci贸 de tasques o l’exc茅s de comandes ho exigeixin, tot i tractar-se de l’activitat normal de l’empresa.

  S’incentivar脿 la conversi贸 d’aquests contractes en contractes per al foment de la contractaci贸 indefinida i la transformaci贸 en indefinits dels contractes de durada determinada o eventual, d’acord amb les condicions i efectes previstos en la disposici贸 addicional quaranta-tresena de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.

  Els llocs de treball eventuals i fixes que l’empresa pugui necessitar en el futur seran ocupats pels treballadors amb m茅s dies de treball acumulats en el departament al qual hagin de ser destinat (producci贸), per aix貌, i anualment, s’elaborar脿 una llista amb el nombre de dies acumulats que hagi treballat cada treballador. Si un treballador renuncia a un lloc eventual o fix assignat per l’empresa, significar脿 la seva ren煤ncia a formar part d’aquesta llista, de la qual ser脿 baixa.

  Les parts signants d’aquest conveni acorden que l’煤s de les empreses de serveis i les cooperatives de treball associat no s贸n la soluci贸 m茅s adequada per a l’estabilitat necess脿ria en la ocupaci贸 en el sector, la formaci贸 de treballadors professionals, la millora de la productivitat i la competitivitat de les empreses, per tant acorden la no utilitzaci贸.” En el cas d’utilitzaci贸 d’aquest tipus d’empreses, s’haur脿 de respectar el marc legal existent, totes les condicions recollides en aquest conveni, aix铆 com les remuneracions al treballador pactades en aquest conveni.

.

.

Article 35. Per铆ode de prova.

.

  El personal de nou ingr茅s tindr脿 car脿cter provisional durant un per铆ode de prova variat, sempre que ho concertin per escrit, segons l’铆ndole de la tasca que s’ha de realitzar d’acord amb les escales seg眉ents:

.

  T猫cnic titulat: 30 dies de treball efectiu

  Resta de personal: 7 dies de treball efectiu

.

  La situaci贸 d’incapacitat laboral transit貌ria interrompr脿 el per铆ode de prova.

  Durant els per铆odes que s’indiquen, tant el treballador com l’empresa podran desistir de la prova o rescindir el contracte sense previ av铆s ni dret a indemnitzaci贸.

  El treballador gaudir脿 durant el per铆ode de prova de la retribuci贸 que correspongui a la categoria professional de treball en qu猫 estigui classificat. El per铆ode de prova es computar脿 a efectes d’antiguitat.

  Superat el per铆ode de prova, el treballador passar脿 a formar part de la plantilla de l’empresa amb la categoria que correspongui en cada cas, sense alterar la naturalesa temporal o indefinida del contracte.

.

.

Article 36. Ascensos.

.

  Tot el personal de l’empresa tindr脿, en igualtat de condicions i amb les excepcions que m茅s endavant s’indiquen, dret de prefer猫ncia per cobrir les vacants existents en qualsevol dels grups professionals de l’empresa.

  Els ascensos s’efectuaran seguint les normes que s’expressen a continuaci贸:

  Personal t猫cnic: les vacants del personal t猫cnic es cobriran lliurement d’acord amb els t铆tols corresponents, la compet猫ncia professional i el do d’organitzaci贸 i comandament que necessiten els designats per cobrir el lloc vacant.

  Personal administratiu: les vacants del personal administratiu es cobriran d’acord amb les normes seg眉ents:

  a) Les vacants de caps administratius de primera es cobriran amb personal lliurement designat per l’empresa.

  b) La resta de vacants de personal administratiu es proveiran mitjan莽ant antiguitat, previ examen d’aptitud entre els treballadors de la categoria immediatament inferior i la resta dels treballadors que sol路licitin la vacant, independentment del grup professional en el qual estiguin enquadrats. Queda exceptuat el lloc de caixer, que ser脿 cobert per l’empresa.

  Personal obrer: les vacants d’aquest grup es cobriran per antiguitat, dins de cada especialitat, entre el personal de la categoria immediatament inferior i sempre que aquell a qui correspongui sigui declarat apte en la prova eminentment pr脿ctica a qu猫 sigui sotm猫s. Si falta personal apte es cobrir脿 amb personal ali猫 a l’empresa.

  Quan les places vacants s’hagin de cobrir mitjan莽ant proves d’aptitud, l’empresa anunciar脿, en els seus centres de treball, amb una antelaci贸 no inferior a dos mesos de la data de celebraci贸 de la prova, les vacants o llocs a cobrir, les dates en qu猫 s’efectuaran els exercicis, els programes que caldr脿 desenvolupar, les condicions que es requereixin per aspirar-hi, la forma de celebraci贸, els m猫rits, t铆tols, diplomes i altres requisits que considerin preferents, per tal d’acreditar la capacitat professional dels interessats.

.

.

Article 37. Cessaments.

.

  Els treballadors que cessin volunt脿riament en les empreses estan obligats a fer-ho saber, complint com a m铆nim els terminis de preav铆s seg眉ents:

.

  Nivells 1,2,3 i 4: 30 dies naturals

  Nivells 5: 15 dies naturals

.

  En el cas contrari, es retraur脿, en concepte d’indemnitzaci贸, un dia de salari per cada dia que s’hagi trigat a avisar, es deduir脿 de la liquidaci贸 que es practiqui o fins on arribi aquesta.

  Dos dies abans de l’acabament de la relaci贸 laboral, l’empresa estar脿 obligada a facilitar al treballador una c貌pia de la liquidaci贸 que s’hagi de practicar per aquest motiu.

.

.

.

CAP脥TOL 8. Drets sindicals.

.

.

Article 38. Drets i garanties sindicals. Acci贸 sindical. Drets sindicals.

.

  La direcci贸 de les empreses afectades per aquest conveni respecte del dret dels treballadors de sindicar-se lliurement admet que els treballadors afiliats a una central sindical puguin celebrar reunions, recaptar quotes i distribuir informaci贸 sindical, no pot condicionar l’ocupaci贸 d’un treballador al fet que no s’afili茂 o renunci茂 a la afiliaci贸 sindical, ni tampoc a acomiadar-lo o perjudicar-lo tant econ貌micament com socialment, per motiu de la seva afiliaci贸 o activitat sindical. Les centrals sindicals poden trametre informaci贸 sindical als seus representants en el si de les empreses a fi que sigui distribu茂da entre els treballadors. A les empreses hi haur脿 taulers d’anuncis, on els sindicats, degudament implantats, podran inserir comunicacions per als treballadors.

  Les centrals sindicals que hagin obtingut m茅s del 30% de vots a les eleccions a comit猫s d’empresa o delegats de personal i a les empreses amb m茅s de 50 treballadors, s贸n representades per un delegat sindical. La representaci贸 s’acredita de manera fefaent i es reconeix tot seguit al delegat sindical esmentat la condici贸 de representant del sindicat a tots els efectes.

  Els delegats sindicals han de ser treballadors de l’empresa i designats de conformitat amb els estatuts de la central sindical que representen.

.

  Drets dels delegats sindicals

  El delegat sindical representa i defensa els interessos del sindicat que representa i dels afiliats en les empreses i serveix d’instrument de comunicaci贸 entre la seva central sindical i la direcci贸 de l’empresa, assisteix a les reunions del comit猫 d’empresa, del comit猫 de seguretat i higiene i de treball i de les comissions d’interpretaci贸 d’aquest conveni, amb veu i vot. T茅 dret a la mateixa informaci贸 que la direcci贸 de l’empresa posa a disposici贸 del comit猫 d’empresa. Tal com est脿 regulat a la llei i en aquest conveni, t茅 les mateixes garanties i els mateixos drets reconeguts per la llei i aquest conveni, igual que el comit猫 d’empresa.

  El delegat sindical 茅s escoltat per la direcci贸 de l’empresa en el tractament d’aquells problemes que afecten els afiliats a la seva central sindical.

  脡s tamb茅 informat i escoltat per la direcci贸 de l’empresa amb car脿cter previ:

  - Dels acomiadaments i les sancions que afectin els afiliats de la central sindical que representa.

  - En mat猫ria de reestructuraci贸 de plantilles, regulaci贸 d’ocupaci贸, trasllat de treballadors des del centre de treball i de projectes o accions empresarials que puguin afectar substancialment els interessos dels treballadors, la implantaci贸 o la revisi贸 dels sistemes d’organitzaci贸 del treball i les seves possibles conseq眉猫ncies.

  Pot recaptar quotes als treballadors afiliats a la central sindical que representa, repartir propaganda d’inter猫s per als treballadors i mantenir-hi reunions.

  Amb la finalitat de facilitar la difusi贸 d’aquells avisos que puguin interessar als treballadors, la direcci贸 de l’empresa posa a disposici贸 de la central sindical, la representaci贸 de la qual correspon al delegat sindical, un tauler d’anuncis situat dins les empreses i en un lloc de f脿cil acc茅s per als treballadors de l’empresa.

  En mat猫ria de reunions, se celebraran sempre que sigui necessari o a petici贸 d’una de les parts. Las empreses faciliten la utilitzaci贸 d’un local, sempre d’acord a les seves possibilitats, perqu猫 el delegat sindical hi exerceixi les funcions que li corresponguin, a petici贸 dels treballadors afiliats a les centrals sindicals. La direcci贸 de les empreses descompta de la n貌mina mensualment l’import de la quota sindical corresponent.

  El treballador interessat ha de trametre un escrit a la direcci贸 de l’empresa en qu猫 consti l’ordre de descompte i la central sindical a la qual pertany. La direcci贸 de l’empresa efectua el descompte esmentat i lliura al treballador que les centrals sindicals designin l’import de les quotes recaptades als afiliats.

.

  Funcions dels representants sindicals: comit猫s i delegats Les funcions principals dels representants dels treballadors reconeguts legalment, seran les seg眉ents:

  a) Tindran acc茅s al llibre de matr铆cula o a les llistes dels treballadors fixos discontinus, on constar脿 l’antiguitat inicial, que facilitar脿 l’empresa.

  b) Informaci贸 dels expedients per faltes greus o molt greus.

  c) L’empresa els facilitar脿 informaci贸 anticipada en els assumptes seg眉ents:

  1. Iniciaci贸 d’expedients per reestructuraci贸 de plantilla i per cessaments totals o parcials, definitius o temporals.

  2. Plans de formaci贸 professional de l’empresa.

  3. Trasllat total o parcial d’instal路lacions.

  d) Rebre informaci贸 de les diferents modalitats de contractes de treball que es fan servir a l’empresa, com tamb茅 dels documents relatius a l’acabament del contracte laboral o al canvi de contracte.

  e) Rebre informaci贸 de les situacions de possible absentisme laboral.

  Aquestes funcions s’entenen sense perjudici de les establertes en la legislaci贸 vigent.

.

.

  Exced猫ncies.

  Pot sol路licitar l’exced猫ncia el treballador en actiu que tingui c脿rrec sindical d’脿mbit provincial, regional o nacional, o al secretariat del sindicat respectiu, en qualsevol de les seves modalitats. Roman en aquesta situaci贸 mentre exerceixi aquest c脿rrec i es reincorpora a l’empresa, si ho sol路licita, en el termini d’un mes, un cop finalitzat l’exercici del c脿rrec. S’actua de conformitat amb la legislaci贸 laboral vigent en tot all貌 que no 茅s previst en aquest conveni.

.

  Garanties sindicals

  Els membres del comit猫 d’empresa i els delegats de personal, com a representants legals dels treballadors, tindran les garanties seg眉ents:

  a) Obertura d’expedient contradictori en el sup貌sit de sancions per faltes greus o molt greus, on seran escoltats, a part de l’interessat, el comit猫 d’empresa o la resta de delegats de personal.

  b) Prioritat de perman猫ncia en les empreses o centres de treball en els sup貌sits de suspensi贸 o d’extinci贸 de contractes per causes tecnol貌giques o econ貌miques.

  c) No ser脿 acomiadat ni sancionat durant l’exercici de les seves funcions, ni dins de l’any seg眉ent a l’expiraci贸 del seu mandat, sempre que no concorri un expedient contradictori.

  d) Expressar, col路legialment si es tracta de comit猫, amb llibertat, les seves opinions en les mat猫ries concernents a l’esfera de la seva representaci贸, pot publicar i distribuir, sense pertorbar el desenvolupament normal del treball, les publicacions d’inter猫s laboral o social.

  Cadascun dels membres del comit猫 d’empresa o els delegats de personal de cada centre de treball disposa d’un cr猫dit d’hores mensuals retribu茂des per a l’exercici de les seves funcions de representaci贸, d’acord amb el barem seg眉ent:

  Fins a 50 treballadors: 15 hores.

  De 51 a 100 treballadors: 25 hores.

  Superior a 100 treballadors: 30 hores.

  Amb la finalitat d’efectuar els controls necessaris, els treballadors que siguin delegats sindicals i de personal i membres del comit猫 d’empresa que utilitzin el cr猫dit d’hores que els correspongui ho comunicaran i ho justificaran a les empreses posteriorment.

  Els membres del comit猫 d’empresa o els delegats de personal d’una mateixa candidatura poden cedir totes o una part de les hores esmentades per acumular-les a favor d’un o diversos dels seus companys de la seva central sindical. Aquesta acumulaci贸 es notificar脿 a l’empresa, amb la suficient antelaci贸, amb els noms i cognoms de les persones que cedeixin el seu cr猫dit d’hores, i els dels beneficiats per l’acumulaci贸, com tamb茅 el nombre d’hores que hagin acumulat.

  No es computen dins el m脿xim d’hores establertes per aquest conveni aquelles hores que utilitzin en la negociaci贸 dels convenis col路lectius els delegats de personal o els membres del comit猫 d’empresa.

  No es computen a efectes del m脿xim d’hores esmentat les emprades en organismes p煤blics.

  Cap membre del comit猫 d’empresa o delegat de personal no pot ser acomiadat o sancionat mentre duri l’exercici de les seves funcions, ni en l’any seg眉ent al seu cessament. En tot all貌 que no prevegi aquest conveni, s’aplica la legislaci贸 vigent.

  Tenen prioritat de romandre a l’empresa o centre de treball, respecte dels altres treballadors, en els sup貌sits de suspensi贸 o extinci贸 per causes tecnol貌giques o econ貌miques.

  Sense ultrapassar el m脿xim legal, els membres del comit猫 d’empresa o els delegats de personal poden emprar les hores sindicals per assistir a cursos de formaci贸 organitzats pels sindicats, instituts de formaci贸 o altres entitats.

  La direcci贸 del centre de treball es reuneix amb el comit猫 d’empresa o amb delegats de personal com a m铆nim dues vegades a l’any. La convocat貌ria de la reuni贸 i l’ordre del dia s’estableixen amb anterioritat.

  En tot all貌 que no preveu aquest conveni, s’aplica l’Estatut dels treballadors i la Llei de llibertat sindical.

.

.

Article 39. Quotes sindicals.

.

  A requeriment dels treballadors afiliats al sindicat, les empreses descomptaran de la n貌mina mensual l’import de la quota sindical corresponent.

  El delegat o representant sindical, amb l’autoritzaci贸 per escrit dels treballadors, enviar脿 a la direcci贸 de l’empresa un escrit, on sol路licitar脿 la quantia de la quota, l’ordre de descompte, el sindicat al qual pertany el treballador i tamb茅 el n煤mero de compte o el de la llibreta d’estalvis.

  En les empreses sense delegats de personal o sense delegat sindical, els treballadors interessats en aquesta operaci贸 podran demanar individualment aquest servei amb un escrit on constin les dades esmentades anteriorment.

.

.

Article 40. Drets laborals.

.

  Els treballadors tindran dret a sindicar-se lliurement i a no ser discriminats a la feina per raons de sexe, estat civil, edat dins els l铆mits marcats en l’Estatut dels treballadors, ra莽a, condici贸 social, idees religioses o pol铆tiques, afiliaci贸 o no a un sindicat, com tampoc per ra贸 de llengua dins de l’Estat espanyol.

.

.

Article 41. Drets dels afiliats al sindicat.

.

  1. Els treballadors afiliats a un sindicat en l’脿mbit de l’empresa o centre de treball tindran dret a:

  a) Constituir seccions sindicals d’acord amb la Llei org脿nica de llibertat sindical.

  b) Celebrar reunions, un cop feta la notificaci贸 a l’empresari, cobrar quotes i distribuir informaci贸 sindical, fora de les hores de treball sempre que no es pertorbi l’activitat normal de l’empresa.

  c) Rebre la informaci贸 que li envi茂 el seu sindicat.

  2. Les seccions sindicals dels sindicats m茅s representatius i d’aquells que tinguin representaci贸 en els comit猫s d’empresa i en els 貌rgans de representaci贸 que s’estableixi en les administracions p煤bliques o tinguin delegat de personal, tindran dret a:

  a) La difusi贸 d’aquells avisos que puguin interessar als afiliats al sindicat i als treballadors en general.

  L’empresa posar脿 a la seva disposici贸 un tauler d’anuncis que se situar脿 en el centre de treball i en un lloc adequat per a l’acc茅s dels treballadors.

  b) A la negociaci贸 col路lectiva en els termes establerts en la seva legitimaci贸 espec铆fica.

  c) A la utilitzaci贸 d’un local adequat on puguin desenvolupar les seves activitats, en aquelles empreses o centres de treball amb m茅s de 250 treballadors.

.

.

Article 42. Comit猫s intercentres.

.

  En aquelles empreses que tinguin centres de treball amb m茅s de 150 treballadors a cada centre en una o m茅s prov铆ncies, es podran constituir comit猫s intercentres amb un m脿xim de 13 membres, que seran designats entre els components dels diferents comit猫s de centre.

.

.

Article 43. Legitimaci贸.

.

  Tindran dret legal per intervenir en la comissi贸 negociadora d’aquest conveni els sindicats, federacions o confederacions sindicals amb un m铆nim del 10% dels membres del comit猫 o delegats de personal d’脿mbit territorial d’aplicaci贸 d’aquest conveni i les associacions empresarials amb el 10% dels empresaris afectats per aquest conveni.

  La comissi贸 negociadora quedar脿 v脿lidament constitu茂da quan els sindicats, federacions o confederacions sindicals i les associacions empresarials a les quals es refereix l’apartat anterior, representin com a m铆nim la majoria absoluta dels membres dels comit猫s d’empresa i delegats de personal, com tamb茅 la majoria dels empresaris afectats per aquest conveni.

.

.

Article 44. Llic猫ncies en cas de negociaci贸 del conveni.

.

  Els representants dels treballadors, com a membres de la comissi贸 negociadora d’aquest conveni, tindran dret a gaudir de les hores necess脿ries retribu茂des per assistir a totes les reunions que l’esmentada comissi贸 efectu茂 fins a l’acabament de la negociaci贸.

.

.

CAP脥TOL 9. Disposicions diverses.

.

.

Article 45. C脿non de negociaci贸.

.

  D’acord amb l’article 11 de la LOLS, l’empresa descomptar脿 en concepte de c脿non de negociaci贸 la quantitat de 30 euros per cada any, m茅s l’increment de l’IPC. En tot cas, s’ha de respectar la voluntat individual del treballador que haur脿 de formalitzar-la per escrit, pr猫viament al descompte.

  Aquestes quantitats recaptades es repartiran proporcionalment entre les centrals sindicals signants d’aquest conveni.

.

.

Article 46. Salut laboral, formaci贸 professional, promoci贸 de la formaci贸 ocupacional, arbitratge i conciliaci贸.

.

  En relaci贸 amb la salut laboral, la formaci贸 professional, la promoci贸 de la formaci贸 ocupacional i la soluci贸 de conflicte de treball, s’actua segons l’Acord Interprofessional de Catalunya, signat pels sindicats el 7 de novembre de 1990, i tamb茅 el Reglament del Tribunal de Mediaci贸, Conciliaci贸 i Arbitratge de Catalunya.

  Aquests acords s’incorporen com a annexos del conveni per tal que els desenvolupi posteriorment la comissi贸 parit脿ria del conveni.

  Cl脿usula de submissi贸 a l’Acord Interprofessional de Catalunya Ambdues parts s’adhereixen a l’Acord Interprofessional de Catalunya, en relaci贸 a la soluci贸 de conflictes de treball, signat pels sindicats UGT i CCOO i la patronal Foment del Treball Nacional, el dia 7 de novembre de 1990, publicat al DOG n煤m. 1.397, de 23 de gener de 1991, i al Reglament del Tribunal Laboral de Conciliaci贸, Mediaci贸 i Arbitratge de Catalunya, publicat al DOG de 12 de febrer de 1992.

.

.

Article 47. Quitances. Rebuts de salari.

.

  Els empresaris sol路licitaran a l’autoritat laboral uns models homologats unitaris per a totes les empreses.

.

.

CAP脥TOL 10. Disposicions finals.

.

.

Article 48. Publicitat.

.

  Les empreses afectades per aquest conveni tindran exposats en els seus centres de treball, en un lloc visible, un exemplar del conveni perqu猫 els treballadors n’estiguin informats.

.

.

Article 49. Comissi贸 parit脿ria.

.

  La comissi贸 parit脿ria entendr脿 de les q眉estions que es derivin de la representaci贸, aplicaci贸, vigil脿ncia, mediaci贸 i control d’aquest conveni, i s’haur脿 de reunir sempre que es requereixi per escrit per alguna de les parts, amb un termini de 15 dies.

  Aquesta comissi贸 estar脿 composta per quatre representants de les empreses i per quatre dels treballadors, dos membres de la UGT i dos membres de CCOO, i d’entre ells s’escollir脿 un secretari si b茅 s’entendr脿 v脿lidament constitu茂da la reuni贸 quan hi assisteixin dos representants dels treballadors i dos de les empreses. En cas de desacord entre ambdues parts en els temes a tractar, es recorrer脿 a l’arbitratge d’una persona imparcial, nomenada de mutu acord.

  Cada part de la comissi贸 podr脿 ser assistida, si ho considera convenient, de forma permanent o ocasional, per assessors. El temps que destinin els representants dels treballadors a l’exercici de les seves funcions, dins de l’脿mbit de funcionament d’aquesta comissi贸, tindr脿 la consideraci贸 d’abs猫ncia justificada i retribu茂da.

  La comissi贸 de vigil脿ncia ser脿 煤nica per a tota la prov铆ncia.

.

.

Article 50. Funcions de la comissi贸 parit脿ria.

.

  La comissi贸 parit脿ria tindr脿 les funcions seg眉ents:

  - Interpretaci贸 del conveni.

  - Vigilar脿 i garantir脿 l’aplicaci贸 correcta del conveni.

  - Mediaci贸 en el cas de conflicte col路lectiu, quan sigui requerida la seva intervenci贸.

  - Intentar脿 que, durant el temps de vig猫ncia d’aquest conveni, empresaris i treballadors arribin a un acord en les situacions de car脿cter excepcional que es puguin presentar i que pel seu car脿cter anormal afectin les bones relacions d’ambdues parts.

  - L’adequaci贸 dels salaris a all貌 pactat en el conveni, la vigil脿ncia en el seguiment dels cursos de formaci贸 i tot all貌 que se li encarregui en aquest conveni.

.

.

Article 51. Procediment.

.

  Els empresaris i treballadors afectats per l’脿mbit d’aplicaci贸 d’aquest conveni podran formular les reclamacions, consultes o les q眉estions que se’ls puguin presentar en relaci贸 amb l’aplicaci贸 o interpretaci贸 d’aquest conveni. Per aix貌, cadascuna de les parts faran arribar un escrit on es far脿 constar la q眉esti贸 o q眉estions que han d’estudiar els seus representants en la comissi贸 negociadora.

  Aquest escrit es traslladar脿 a l’altra part i tamb茅 al secretari de la comissi贸, que citar脿 ambdues representacions en el termini m脿xim de cinc dies, far脿 constar-hi dia, hora i lloc de reuni贸 de la comissi贸 de vigil脿ncia.

  En cas de desacord al si de la comissi贸, en relaci贸 amb qualsevol dels assumptes plantejats, es tindran en compte els requisits seg眉ents:

  a) Les votacions es portaran a terme per cadascuna de les representacions en bloc, perqu猫 no es produeixi cap error quan es comptabilitzi el vot de qualsevol membre d’una representaci贸, amb els vots de l’altra part.

  b) Les votacions en cada representaci贸, en el cas que no hi hagi unanimitat, es resoldran per majoria simple.

  c) A fi que la comissi贸 se sotmeti a l’arbitratge voluntari, requerir脿 el vot un脿nime de tots els membres de la comissi贸.

  Per solucionar les discrep脿ncies que sorgeixin al si de la comissi贸 parit脿ria, les parts se sotmetran expressament als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Article 52. R猫gim disciplinari.

.

  Els treballadors per incompliment laboral seran sancionats d’acord amb els articles 54, 55 i 58 de l’Estatut dels treballadors i altres disposicions legals aplicables.

.

.

Article 53. Indivisibilitat del conveni.

.

  Les condicions pactades en aquest conveni formen un tot org脿nic i indivisible, i a efectes de la seva aplicaci贸 pr脿ctica, es consideren globalment i conjuntament.

  En el sup貌sit que la jurisdicci贸 competent, en l’exercici de les seves facultats, adopti mesures contr脿ries a tot all貌 que les parts han pactat, la comissi贸 negociadora haur脿 de considerar novament el conjunt del conveni, en els cinc dies seg眉ents a aquell en qu猫 hagi recaigut la resoluci贸 ferma.

.

.

Article 54. Garanties individuals.

.

  Es respectaran les condicions personals que globalment considerades superin all貌 pactat en aquest conveni i en c貌mput anual. Es respectaran les garanties personals, sense que puguin entendre’s vinculades a llocs de treball, categories professionals i altres circumst脿ncies, per la qual cosa el personal de nou ingr茅s no podr脿 al路legar al seu favor les condicions m茅s beneficioses gaudides pels treballadors que anteriorment ocupaven els llocs de treball a qu猫 siguin destinats o promoguts, i es mantindr脿 estrictament ad personam.

.

.

Article 55. Condicions anteriors a l’entrada en vigor del conveni.

.

  Tots els conceptes econ貌mics existents a les empreses amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest conveni, valorats en el seu conjunt, absorbiran i compensaran els existents en el moment del comen莽ament de la seva vig猫ncia sigui quina sigui la seva forma, denominaci贸 i naturalesa.

.

.

Article 56. Condicions futures a l’entrada en vigor del conveni.

.

  Les disposicions legals futures que signifiquin una variaci贸 econ貌mica en tots o en alguns dels conceptes retribu茂ts existents, o que en suposin la creaci贸 de nous, 煤nicament tindran efic脿cia pr脿ctica quan, considerats aquests i/o aquestes en la seva totalitat i en c貌mput anual, superin el nivell total d’aquest conveni. En cas contrari, es consideraran absorbits per les millores aqu铆 pactades.

.

.

Article 57. Dret supletori.

.

  En tot all貌 que no prevegi aquest conveni, regir脿 l’Estatut dels Treballadors i altres disposicions legals i reglament脿ries vigents aplicables.

.

.

ANNEX 1.- Retribuci贸 salarial any 2017. Taules definitives excepte si hi ha revisi贸 salarial.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ANNEX 2.- Retribuci贸 salarial any 2018. Taules definitives excepte si hi ha revisi贸 salarial.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ANNEX 3.- Retribuci贸 salarial any 2019. Taules definitives excepte si hi ha revisi贸 salarial.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤mero 186 – Dijous, 26 de setembre de 2019)

.

.

Taules salarials relatives al conveni col路lectiu de treball del sector de recaptaci贸, emmagatzematge, manipulaci贸 i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida, per a l’any 2019.

.

.

Resoluci贸 de 23 de setembre de 2019, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de les taules salarials relatives al Conveni col路lectiu de treball del sector de recaptaci贸, emmagatzematge, manipulaci贸 i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida, per a l鈥檃ny 2019 (codi de conveni n煤m. 25000395011993).

.

.

  Vist el text de l鈥檃cord relatiu al Conveni col路lectiu de treball del sector de recaptaci贸, emmagatzematge, manipulaci贸 i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida, referent a l鈥檃provaci贸 de les taules salarials per a l鈥檃ny 2019, subscrit per les parts negociadores el dia 25 de juliol de 2019, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d鈥檕ctubre, pel qual s鈥檃prova el Text ref贸s de la Llei de l鈥橢statut dels treballadors; l鈥檃rticle 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d鈥檃gost de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d鈥檃plicaci贸,

  Resolc:

.

  - 1 Disposar la inscripci贸 de l鈥檃cord relatiu al Conveni col路lectiu de treball del sector de recaptaci贸, emmagatzematge, manipulaci贸 i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida, per a l鈥檃ny 2019 (codi de conveni n煤m. 25000395011993) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, amb notificaci贸 a la Comissi贸 Negociadora.

  - 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Lleida.

.

  Lleida, 23 de setembre de 2019.

  El director dels Serveis Territorials. p. a. (art. 41 Decret 289/2016, de 30 d鈥檃gost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, DOGC 7196, d鈥1/9/2016).

  Cap del Servei de Coordinaci贸, Enric Xavier Fort i Castells.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deja un comentario