Convenio Colectivo de Industrias de Derivados del Cemento de Girona

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2018 - 31/12/2022

Duración: CINCO AÑOS

Publicación:

2019/10/31 BOP GIRONA 209 CONVENIO

Ámbito: PROVINCIAL
Área: GIRONA
Código: 17000295011994
Actualizacion: 2019/10/31 BOP GIRONA 209 - CONVENIO
Convenio Colectivo de Industrias de Derivados del Cemento de Girona de ámbito Provincial. Última actualización a: 2019/10/31. Vigencia de: 01/01/2018 a 31/12/2022. Duración Cinco Años. Última publicación en BOP GIRONA 209 del tipo: CONVENIO

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Núm. 209 – 31 d’octubre de 2019)

Article Preliminar. Parts signatàries.

Article 1. Àmbit d’aplicació.

Article 2. Vigencia.

Article 3. Compensació i absorció.

Article 4. Festivitats.

Article 5. Roba de treball.

Article 6. Hores no treballades per impossibilitat del treball.

Article 7. Permisos i llicències.

Article 8. Hores extraordinàries.

Article 9. Gratificacions extraordinàries.

Article 10. Vacances.

Article 11. Jornada de treball.

Article 12. Salari global.

Article 13. Complements per IT.

Article 14. Salari base.

Article 15. Preavís.

Article 16. Dietes.

Article 17. Indemnitzacions.

Article 18. Seguretat i salut laboral.

Article 19. Tauler d’anuncis.

Article 20. Dret complementari.

Article 21. Drets sindicals.

Article 22. Rendiment.

Article 23. Comissió Paritària d’Interpretació.

Article 24. Inaplicació de les condicions de treball.

DISPOSICIÓ FINAL.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA.

TAULAS.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Núm. 209 – 31 d’octubre de 2019)

.

.

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de derivats del ciment de la província de Girona, per als anys 2018 – 2022 (codi de conveni núm. 17000295011994).

.

.

  Vist el text del Conveni col·lectiu de treball subscrit, d’una banda, per l’Agrupació empresarial de derivats del ciment de Girona, i de l’altra, per CCOO i UGT, el dia 19 de juliol de 2019, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació,

  Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de derivats del ciment de la província de Girona, per als anys 2018 – 2022 (codi de conveni núm. 17000295011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona.

  -2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

.

  Girona, 14 d’octubre de 2019.

  Marta Casacuberta i Solà.

  Directora dels Serveis Territorials

.

.

.

.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES INDÚSTRIES DE DERIVATS DEL CIMENT DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA PER ALS ANYS 2018-2022.

.

.

Article Preliminar. Parts signatàries.

.

  Són parts signatàries del present Conveni, d’una part i com a representació dels treballadors: la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya i UGT-FICA Catalunya, i de l’altre part l’Agrupació Empresarial de Derivats del Ciment de Girona, com a representació empresarial.

  Les parts signants es reconeixen mútuament legitimació per a negociar el present Conveni.

.

.

Article 1. Àmbit d’aplicació.

.

  Queden inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni les empreses i els treballadors/ores que estiguin compresos en els articles 8 i 9 del Conveni general de derivats del ciment i que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la província de Girona.

.

.

Article 2. Vigencia.

.

  Aquest Conveni té una durada de 5 anys, és a dir, des del dia 1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2022, i és prorrogable per anualitats, tret que qualsevol de les parts el denunciï amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la data de venciment o de qualsevol de les prorrogues.

  La part que formuli la denúncia ho comunicarà per escrit, i haurà d’acompanyar proposta concreta sobre els punts i contingut que comprengui la revisió sol licitada. D’aquesta comunicació i de la proposta s’enviarà copia, a l’efecte de registre, al Departament de Treball. Les parts signants del present Conveni assumeixen el compromís d’iniciar la negociació de la proposta i contingut de la revisió sol·licitada en el termini màxim d’un mes des que es formuli la denúncia.

  Un cop denunciat, s’ha de continuar aplicant fins que se n’aprovi un altre o, si escau, fins que es dicti una norma de compliment obligatori.

  Els efectes econòmics d’aquest Conveni són retroactius amb efecte d’1 de gener de 2018.

.

.

Article 3. Compensació i absorció.

.

  Les condicions pactades en aquest Conveni tenen en conjunt el caràcter de mínimes.

  Les empreses afectades pel present Conveni podran compensar i absorbir els augments o millores que en matèria de percepcions econòmiques es fixen en aquest conveni, sempre que les percepcions econòmiques realment abonades als treballadors siguin superiors a les fixades en el seu conjunt i en còmput anual. A l’efecte de l’aplicació del que preveu el capítol V, Classificació professional, del Conveni General podran ser absorbides i compensades totes les remuneracions de caràcter salarial homogènies que el treballador percebi. No tindran aquesta consideració les primes de producció, preus fets i tasques, és a dir, complements de quantitat o qualitat, siguin aquestes fixes o variables. L’absorció i compensació només es podrà efectuar comparant globalment conceptes de naturalesa salarial o de naturalesa extrasalarial i en còmput anual.

.

.

Article 4. Festivitats.

.

  Quant a festivitats, és norma reguladora el calendari oficial vigent, aprovat per la Generalitat de Catalunya, amb la inclusió de les festes locals també aprovades per la Generalitat, així com el dia 13 de juny, Sant Antoni, festivitat gremial; 1 dia per Nadal, i un altre dia, preferentment també per Nadal.

.

.

.

Article 5. Roba de treball.

.

  Cal atenir-se a allò que disposa l‘article 70.6 del Conveni general.

.

.

Article 6. Hores no treballades per impossibilitat del treball.

.

  En els supòsits d’inclemències del temps, força major o d’altres causes imprevisibles, cal atenir-se a allò que disposa l’article 39 del Conveni general.

.

.

Article 7. Permisos i llicències.

.

  Respecte de permisos i llicències cal atenir-se a allò que disposa l’article 75 i l’annex IV, quadre de permisos i llicències del Conveni general.

  En els referits permisos per mort o malaltia greu de familiars fins a segon grau, com a mínim 2 dies seran laborables.

.

.

Article 8. Hores extraordinàries.

.

  Cal atenir-se a allò que disposa l’article 54 del Conveni general.

.

.

Article 9. Gratificacions extraordinàries.

.

  S’estableixen 2 gratificacions extraordinàries amb la denominació de paga d’estiu i paga de Nadal, que s’han d’abonar respectivament, abans del 30 de juny i del 20 de desembre, i s’han de meritar per semestres naturals, i per cada dia natural en què s’hagi acreditat el salari base.

  Meritació de les pagues:

  Paga d’estiu: de l’1 de gener al 30 de juny.

  Paga de Nadal: de l’1 de juliol al 31 de desembre.

  La quantia d’aquests complements ha de ser la que s’especifica per a cadascun dels grups o nivells a les taules del Conveni, incrementada, en el cas que procedeixi, amb l’antiguitat consolidada que correspongui.

  Al personal que ingressi o plegui de l’empresa, se li ha de fer efectiva la part proporcional de les gratificacions extraordinàries d’acord amb els criteris anteriors, en el moment de realitzar la liquidació dels seus havers.

.

.

Article 10. Vacances.

.

  Cal atenir-se a allò que disposen els articles 40 i 52 del Conveni general.

.

.

Article 11. Jornada de treball.

.

  La jornada de treball efectiu per als anys 2018, 2019 i 2020 serà de 1.736 hores anuals efectives de treball, distribuïdes de dilluns a divendres, excepte per a les empreses que treballin els dissabtes, que han de continuar amb la jornada de dilluns a dissabte, llevat que pactin una altra cosa. Per als anys 2021 i 2022 la jornada de treball serà la que s’estableixi en el conveni general.

  Pel que fa a la distribució o prolongació de la jornada, cal fer-ho d’acord amb allò que estableixen els articles 35 i 36 del Conveni general.

.

.

Article 12. Salari global.

.

  Es prohibeix la modalitat de pagament de salaris per mitjà del sistema global o tot inclòs; en conseqüència, qualsevol que sigui el pacte que es pugui haver signat o que hagi regit fins a l’entrada en vigor del present Conveni, tots els treballadors han de percebre les gratificacions de Nadal i juny en la data que legalment correspongui, igual com les vacances.

.

.

Article 13. Complements per IT.

.

  1. Complement per incapacitat temporal derivada d’accident de treball o malaltia professional.

  Com a complement de les prestacions a càrrec de l’entitat gestora, els treballadors/ores que es trobin en situació d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball o malaltia professional, han de rebre un complement fins assolir el 100% de la base de cotització del mes anterior, sense incloure la part d’hores extraordinàries ni la prorrata de les pagues extres que s’han de cobrar íntegres en les seves dates de cobrament.

  2. Complement per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral.

  a) si l’índex d’absentisme definit a l’apartat b) d’aquest article és igual o inferior al 3%, prenent el promig dels 12 mesos anteriors al període que es liquida més la del propi mes de liquidació (promig 12 mesos+índex del mes)/2, els treballadors/ores que es trobin en situació d’IT derivada de malaltia comuna o accident no laboral han de rebre un complement fins assolir el 100% de la base reguladora en els termes indicats en el paràgraf anterior a partir del dia 16 de la baixa i mentre duri aquesta situació. En els supòsits d’hospitalització s’ha d‘abonar el 100% des del primer dia.

  b) s’entén per absentisme la inassistència al treball per IT derivada de malaltia comuna o accident no laboral i és el resultat de la fòrmula següent:

.

  Absentisme = hores d’absència per IT derivada de malaltia comú o accident no laboral del període considerat dividit per les hores teòriques del període considerat per número de treballadors de plantilla, i el resultat multiplicat per 100.

.

  L’índex d’absentisme resultant s’ha de publicar mes a mes i de forma acumulada en els taulers d’anuncis de cada empresa i entregada còpia als representants legals dels treballadors per al seu control.

  En el cas de no existir representants dels treballadors legals, aquests índexs s’han de facilitar als sindicats que signen aquest conveni. L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits no allibera a les empreses del pagament del complement d’incapacitat temporal de l’article anterior encara que l’índex sigui superior al 3%.

.

.

Article 14. Salari base.

.

  S’estableix un Salari Base per a les persones treballadores afectades per aquest conveni. L’import per a cada grup professional son els que es detallen en la taula que se subscriu com a annex del present article i formen part integrant del Conveni.

  El salari base s’ha de meritar per dia natural.

  Sobre l’import del salari base, s’ha d’aplicar l’antiguitat consolidada que correspongui en cada cas d’acord amb la Disposició transitòria primera.

  Durant els anys 2018 i 2019 es podran fer servir les taules salarials amb l’estructura i els conceptes salarials del conveni anterior (salari base, plus conveni i plus distància). A partir del 1 de gener de 2020 s’aplicaran les taules salarials amb la nova estructura salarial consistent en salari anual dividit per 14 pagues.

  S’adjunten les taules de 2018 i 2019 amb les 2 estructures salarials.

.

.

Article 15. Preavís.

.

  El treballador/a que cessi voluntàriament del treball ha d’avisar a l’empresa amb l’antelació següent:

.

  Tècnic titulat: 3 mesos.

  Empleat: 1 mes.

  Personal obrer: 1 setmana.

  L’incompliment dels terminis de preavís ocasiona una sanció equivalent a l’import del salari dels dies de retard en la comunicació, que es pot descomptar de la liquidació que s’ha de practicar.

.

.

Article 16. Dietes.

.

  L’import de la dieta es fixa en:

.

  Dieta sencera: per a l’any 2018: 50,67 euros.

  Mitja dieta: per a l’any 2018: 11,47 euros.

.

  Per a la resta d’any de vigència del conveni tindrà el mateix increment salarial que el conveni

.

.

Article 17. Indemnitzacions.

.

  En cas de mort o incapacitat permanent, els treballadors/ores han de percebre les indemnitzacions establertes en l’article 104 del Conveni general.

.

.

Article 18. Seguretat i salut laboral.

.

  Cal atenir-se a allò que disposa la legislació vigent sobre la matèria i el Conveni general estatal.

.

.

Article 19. Tauler d’anuncis.

.

  En tots els centres de treball, les empreses han de disposar d’un tauler d’anuncis, amb les mesures mínimes d’1,20 metres per 0,80 metres; el tauler ha d’estar a disposició dels treballadors/ores. El Comitè d’empresa, o si no n’hi hagués, els delegats de personal, s’han de responsabilitzar del que s’hi publiqui.

.

.

Article 20. Dret complementari.

.

  En tot el que no estigui previst en aquest Conveni, s’ha d’aplicar el que disposa el Conveni general de derivats del ciment i les disposicions legals de caràcter general.

.

.

Article 21. Drets sindicals.

.

  Cal atenir-se a allò que estableix el capítol XII en els seus articles 79 a 85 del Conveni general estatal.

.

.

Article 22. Rendiment.

.

  En les condicions establertes en el present Conveni, els treballadors/ores s’obliguen al rendiment normal aplicat al sistema actualment establert a cada empresa i, en tot cas, al que ha de resultar de l’aplicació del sistema Bedaux igualment aplicat a l’empresa.

  El personal que presta servei en empreses dedicades a l’activitat de pedra artificial ha d’efectuar, segons la categoria corresponent, les funcions que especifica l’OM del 13 de juny de 1946 i altres disposicions concordants.

.

.

Article 23. Comissió Paritària d’Interpretació.

.

  Es constitueix una Comissió Mixta Paritària d’Interpretació d’aquest Conveni, presidida per la persona que la Comissió, en el seu moment, designi per unanimitat, d’entre els seus components.

  Han de ser vocals d’aquesta Comissió 4 representants de cadascuna de les parts que hi intervenen, social i empresarial, designats de la manera que decideixin les respectives organitzacions i preferentment d’entre els membres components de la Comissió Negociadora d’aquest Conveni.

  Ha de ser secretari un vocal de la Comissió.

  Per tal que siguin vàlids els acords de la Comissió, s’ha de requerir la presència directa o per representació d’almenys 3 membres de cadascuna de les parts, empresarial i social, i s’han d’adoptar sempre per la majoria absoluta de la totalitat dels components de la Comissió. Els acords adoptats per la Comissió Paritària han de tenir la mateixa eficàcia que la norma pactada interpretada.

  Respecte de les funcions i del procediment s’ha de respectar allò que disposa l’article 15 del Conveni general.

.

.

Article 24. Inaplicació de les condicions de treball.

.

  Quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors legitimats per negociar un conveni col·lectiu conforme al que preveu l’article 87.1 de l’Estatut dels treballadors, es podrà procedir, previ desenvolupament d’un període de consultes en els termes de l’article 41.4 de l’Estatut dels treballadors, a inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicable, que afectin les següents matèries:

.

  a) Jornada de treball.

  b) Horari i la distribució del temps de treball.

  c) Regim de treball a torns.

  d) Sistema de remuneració i quantia salarial.

  e) Sistema de treball i rendiment.

  f) Funcions, quan excedeixin dels límits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39 de l’Estatut dels treballadors.

  g) Millores voluntàries de l’acció protectora de la Seguretat Social.

.

  S’entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos com ara l’existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d’ingressos ordinaris o vendes. En tot cas, s’entendrà que la disminució és persistent si durant dos trimestres consecutius el nivell d’ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l’any anterior.

  En els supòsits d’absència de representació legal dels treballadors, s’entendrà atribuïda als sindicats més representatius del sector que estiguessin legitimats per formar part de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu d’aplicació a la mateixa, llevat que els treballadors atribuïssin la seva representació a una comissió designada d’acord amb el que disposa l’article 41.4 de l’Estatut dels treballadors.

  Quan el període de consultes finalitzi amb acord es presumeix que concorren les causes justificatives al·ludides i només podrà ser impugnat davant la jurisdicció competent per l’existència de frau, dol, coacció o abús de dret en la seva conclusió. L’acord haurà de ser notificat a la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu.

  L’acord d’inaplicació haurà de determinar amb exactitud les noves condicions de treball aplicables als treballadors d’aquesta empresa, atenent el que estableix l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors.

  En cas de desacord durant el període de consultes qualsevol de les parts podrà sotmetre la discrepància a la Comissió Paritària del conveni d’aplicació, que disposarà d’un termini màxim de set dies per pronunciar-se, a comptar des que la discrepància li fos plantejada. Quan no s’hagués sol·licitat la intervenció de la comissió o aquesta no hagués arribat a un acord, les parts hauran de recórrer als procediments que s’hagin establert en els acords interprofessionals d’àmbit estatal o autonòmic, assumint en aquest conveni el compromís previ de sotmetre les discrepàncies a un arbitratge vinculant, en aquest cas el laude arbitral tindrà la mateixa eficàcia que els acords en període de consultes i només serà recurrible conforme al procediment i sobre la base dels motius que estableix l’article 91 de l’Estatut dels treballadors.

  El resultat dels procediments que hagin finalitzat amb la inaplicació de condicions de treball s’ha de comunicar a l’autoritat laboral únicament als efectes de dipòsit.

.

.

.

DISPOSICIÓ FINAL.

.

  Les parts signants d’aquest Conveni coincideixen en que durant la vigència del mateix s’estableixin les converses pertinents en aquesta taula negociadora, per tal de valorar i traslladar a la resta de les taules negociadores del sector de prefabricats i derivats del ciment de Catalunya, la necessitat i en el seu cas, la conveniència d’establir les bases per negociar en el futur el Conveni de prefabricats i derivats del ciment de Catalunya.

.

.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.

.

  D’acord amb allò que disposa l’article 55 del Conveni general de derivats del ciment, el valor de l’antiguitat consolidada, per aquells treballadors/ores que hi tinguin dret, és manté en els valors que figuraven en el Conveni provincial de l’any 2001.

.

.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.

.

  Els endarreriments que es derivin de l’aplicació d’aquest Conveni s’han de fer efectius conjuntament amb la nòmina del mes natural següent al de la signatura d’aquest Conveni.

.

.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA.

.

  La data màxima per distribuir irregularment la jornada laboral fixada en l’article 36.b i c del Conveni general per a l’any 2019, queda establerta en l’àmbit del Conveni provincial de Girona, fins als 30 dies posteriors a la data de la seva signatura.

.

.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA.

.

  Per a determinar el salari de l’any 2018 es prendrà com a referència les taules salarials de l’any 2010, excepte pels grups professionals 6 a 8 que es garantirà el salari mínim sectorial del conveni general.

  Per a l’any 2018 l’augment salarial serà l’establert al Conveni General de Derivats del Ciment, que ha estat el 1,25%. Per als grups professionals 6 a 8 es fixen les taules salarials mínimes del Conveni General per l’any 2018.

  Per a cadascun dels anys 2019 a 2022 s’aplicaran els següents increments salarials:

.

  - Grups professionals 1 a 5: Augment del Conveni General + 1%

  - Grups professionals 6 a 8: Augment del Conveni General

.

  L’increment del 1% s’aplicarà a les taules salarials a l’inici de cada any. A partir del moment en que es conegui l’augment salarial del Conveni General es farà la corresponent revisió salarial.

.

.

TAULAS.

.

.

image1 270

.

.

image2 236

.

.

.

image3 211

.