Convenio Colectivo de Ind煤stria Flequera (Panader铆a) de Barcelona

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2018 - 31/12/2019

Duraci贸n: DOS A脩OS

Publicaci贸n:

2020/03/03 BOP BARCELONA ACUERDO

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: BARCELONA
C贸digo: 08002525011994
Actualizacion: 2020/03/03 BOP BARCELONA - ACUERDO
Convenio Colectivo de Ind煤stria Flequera (Panader铆a) de Barcelona de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2020/03/03. Vigencia de: 01/01/2018 a 31/12/2019. Duraci贸n Dos A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP BARCELONA del tipo: ACUERDO

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP 21-6-2019)

Cap铆tol 1. Disposicions generals.

Article 1. 脌mbit funcional i territorial.

Article 2. 脌mbit personal.

Article 3. Durada i efectes.

Article 4. Vig猫ncia de la totalitat.

Article 5. Objectius.

Article 6. Derogaci贸.

Article 7. Compensaci贸 i absorci贸.

Article 8. Declaraci贸 en contra de la discriminaci贸.

Cap铆tol 2. Contractes i cessaments.

Article 9. Contractaci贸.

Article 10. Cessaments i pre-avisos.

Cap铆tol 3. Grups professionals i nivells funcionals.

Article 11. Classificaci贸 del personal.

Article 12. Canvis de Grup professional.

Article 13. Mobilitat geogr脿fica.

Cap铆tol 5. Jornada, vacances i permisos.

Article 14. Jornada de feina.

Article 15. Jornada en sup貌sits especials.

Article 16. Vacances.

Article 17. Permisos.

Cap铆tol 6. Retribucions.

Article 18. Definicions.

Article 19. Pagues extraordin脿ries.

Article 20. Hores extraordin脿ries.

Article 21. Plusos.

Article 22. Cotitzaci贸.

Cap铆tol 7. R猫gim assistencial.

Article 23. Incapacitat temporal i altres prestacions.

Cap铆tol 8. R猫gim disciplinari.

Article 24. Faltes.

Article 25. Sancions.

Cap铆tol 9. Altres drets.

Article 26. Roba de treball.

Article 27. Garantia del lloc de treball dels xofers.

Cap铆tol 10. Comissi贸 parit脿ria, resoluci贸 de conflictes col路lectius I drets sindicals.

Article 28. Acumulaci贸 d’hores.

Article 29. Comissi贸 parit脿ria.

Article 30. Conflictes col路lectius.

Article 31. Quotes sindicals.

Cap铆tol 11. Altres Disposicions.

Article 32. Registre d’empreses de rendiment.

Article 33. Jubilaci贸 parcial.

Article 34. Certificat de manipulador d’aliments.

Article 35. Dret supletori.

Article 36. Desvinculaci贸.

Article 37. Horaris comercials.

Article 38. Mesa sectorial.

Article 39. Conciliaci贸 de la vida familiar i laboral.

Article 40. Viol猫ncia de g猫nere.

Article 41. Conveni de Catalunya.

DISPOSICI脫 ADDICIONAL PRIMERA.

DISPOSICI脫 ADDICIONAL SEGONA.

ANNEX I. Taules salarials 2018. (01.10.2018-31.12.2018) (Euros).

ANNEX II. Taules salarials 2019. (01.01.2019-31.12.2019) (Euros).

ACUERDO (BOP 3-3-2020)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP 21-6-2019)

.

.

RESOLUCI脫, de 13 de juny de 2019, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de la ind煤stria flequera de la prov铆ncia de Barcelona per als anys 2018 -2019 (codi de conveni n煤m. 08002525011994).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector de la ind煤stria flequera de la prov铆ncia de Barcelona, subscrit, d’una banda, per la part empresarial formada pel Gremi de Flequers de la prov铆ncia de Barcelona i pel Gremi de Flequers de Barcelona i, d’altra banda, per la part social formada pel sindicat CCOO, el dia 24 de desembre de 2018, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creaci贸, denominaci贸 i determinaci贸 de l’脿mbit de compet猫ncia dels departaments de l’Administraci贸 de la Generalitat de Catalunya, el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d’aplicaci贸,

  Resolc:

.

  1.- Disposar la inscripci贸 de Conveni col路lectiu de treball del sector de la ind煤stria flequera de la prov铆ncia de Barcelona per als anys 2018 -2019 (codi de conveni n煤m. 08002525011994) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Barcelona, amb notificaci贸 a la Comissi贸 Negociadora.

  2.- Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Barcelona.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA IND脷STRIA FLEQUERA DE LA PROV脥NCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2018 -2019.

.

.

Cap铆tol 1. Disposicions generals.

.

.

Article 1. 脌mbit funcional i territorial.

.

  El present Conveni afecta totes les empreses i treballadors de la prov铆ncia de Barcelona que estiguin dedicats a l’elaboraci贸, cocci贸, degustaci贸 o simplement venda de pa, encara que comparteixin aquesta activitat amb una altra.

  Els treballadors regits per aquest Conveni estan obligats a complir -lo i les empreses estan obligades a assumir les c脿rregues que el seu compliment generi.

  Tamb茅 estan inclosos en l’脿mbit funcional d’aquest Conveni els centres de treball o punts de venda que finalitzin l’elaboraci贸 d’un producte semielaborat per vendre’l.

.

.

Article 2. 脌mbit personal.

.

  Afecta tots els treballadors que presten els seus serveis a les empreses incloses en l’脿mbit territorial i funcional del present Conveni, a excepci贸 d’ aquells que tinguin c脿rrecs d’alta direcci贸 i/o tinguin la condici贸 de treballadors aut貌noms dependents, als que ser脿 d’aplicaci贸 les seves normes espec铆fiques.

.

.

Article 3. Durada i efectes.

.

  La durada d’aquest Conveni 茅s de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019. Qualsevol de les parts signants haur脿 de fer la comunicaci贸 de den煤ncia als 貌rgans administratius que siguin competents en la q眉esti贸, amb una antelaci贸 m铆nima de dos mesos a la fi de la seva vig猫ncia. En el seu defecte, es prorrogar脿 anualment per t脿cita reconducci贸.

  En el termini m脿xim d’un mes, a partir del lliurament de l’ esmentada comunicaci贸, es procedir脿 a constituir la comissi贸 negociadora, i ambdues parts acordaran un calendari de reunions, a fi d’iniciar les converses per la negociaci贸 d’un nou conveni col路lectiu.

.

.

Article 4. Vig猫ncia de la totalitat.

.

  Les condicions pactades en el present Conveni constitueixen una unitat indivisible. En el cas que l’autoritat laboral no aprovi alguna de les seves cl脿usules en el tr脿mit d’homologaci贸, aquest Conveni ha d’esdevenir nul i sense cap efecte vinculant, i les parts estan obligades a reconsiderar -ne tots els articles.

.

.

Article 5. Objectius.

.

  S贸n objectius comuns d’ambdues parts la millora de les condicions de treball, la salut laboral, la productivitat i la competitivitat de les empreses. Amb aquest objectiu, aquestes col路laboraran en l’assoliment dels fins assenyalats mitjan莽ant el perfeccionament dels sistemes productius, la reducci贸 dels riscos i de l’ absentisme injustificat.

.

.

Article 6. Derogaci贸.

.

  Totes les mat猫ries que s贸n objecte de regulaci贸 del present Conveni Col路lectiu substitueixen i deroguen les pactades en l’anterior Conveni Col路lectiu.

.

.

Article 7. Compensaci贸 i absorci贸.

.

  Les retribucions que s’estableixin en aquest Conveni tenen car脿cter de m铆nims. Les millores econ貌miques individuals que s’hagin establert a partir de l’1 de maig de 2004, sigui quin sigui el seu motiu i denominaci贸, seran absorbibles i compensables amb el salari pactat en el present text convencional.

  Els augments concedits volunt脿riament amb anterioritat a l’1 de maig de 2004 no s贸n absorbibles ni compensables, tret de les quantitats donades a compte del Conveni i les descrites a l’article 21, apartat b).

  S’han de respectar aquelles situacions personals que excedeixin, amb car脿cter global, el que s’ha pactat i s’han de mantenir estrictament “ad personam”.

.

.

Article 8. Declaraci贸 en contra de la discriminaci贸.

.

  El principi d’igualtat entre els treballadors i les treballadores implica que si fan una mateixa feina o si fan feines a les quals s’atribueix un mateix valor, s’ha d’eliminar qualsevol discriminaci贸 en el conjunt dels elements i condicions laborals per ra贸 de ra莽a o sexe.

.

.

.

Cap铆tol 2. Contractes i cessaments.

.

.

Article 9. Contractaci贸.

.

  a) Normes generals.

  S’estableix un per铆ode de prova que haur脿 de figurar en el contracte de treball i que en cap cas podr脿 ser superior als seg眉ents terminis: per als contractes indefinits, sense distinci贸 entre grups professionals, ser脿 de 90 dies naturals, i per a la resta de modalitats contractuals, 30 dies naturals per als auxiliars i aprenents, i 50 dies per a la resta de les categories. Aquesta regulaci贸 s’exceptuar脿 si la modalitat contractual que s’utilitzi, estableix un per铆ode de prova superior.

  Igualment, s’haur脿 de lliurar als representants legals dels treballadors la c貌pia b脿sica dels contractes per a la seva signatura en el termini dels 8 dies seg眉ents a la seva formalitzaci贸. Aix铆 mateix, en el termini dels 10 dies posteriors al seu registre s’ha de presentar un exemplar de la c貌pia b脿sica segellada als representants legals dels treballadors, o del certificat telem脿tic, en el seu cas.

  Junt a l’av铆s de fi de contracte, l’empresa ha de fer arribar un esborrany de la quitan莽a al treballador afectat.

  b) Contracte a temps parcial indefinit.

  Les parts signants d’aquest conveni, es comprometen a promoure la formaci贸 professional d’aquests treballadors a temps parcial, a fi d’afavorir la seva progressi贸 i mobilitat professional.

  L’empresa i el treballador podran pactar en el contracte de forma expressa la realitzaci贸 d’hores complement脿ries, les quals no podran excedir el 45% de les hores ordin脿ries. Igualment, en els contractes a temps parcial superiors a 10 hores setmanals en c貌mput anual, l’empresa i el treballador podran convenir la realitzaci贸 d’hores complementaries de car脿cter voluntari amb un m脿xim del 22,5% de les hores ordin脿ries objecte de contracte. En qualsevol cas, la suma de les hores ordin脿ries i les complement脿ries no podr脿 superar la duraci贸 d’una jornada ordin脿ria.

  El pacte d’hores complement脿ries podr脿 quedar sense efecte per ren煤ncia del treballador, mitjan莽ant un preav铆s de 15 dies, una vegada transcorregut un any des de la seva celebraci贸, sempre que hi concorrin alguna de les circumst脿ncies establertes legalment.

  c) Contractes eventuals per circumst脿ncies de la producci贸 i d’obra i servei determinat.

  Es podran celebrar contractes de duraci贸 determinada quan siguin requerits per les circumst脿ncies del mercat, acumulaci贸 de tasques o excessos de comandes, encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa. El contracte de duraci贸 determinada per circumst脿ncies de la producci贸 regulat a l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors podr脿 tenir una durada m脿xima de 12 mesos dins d’un per铆ode de 18 mesos.

  Quan el contracte tingui un vig猫ncia inferior al termini abans esmentat es podr脿 fer una sola pr貌rroga fins als 12 mesos.

  Aix铆 mateix, d’acord amb el que prescriu l’article 15.1 a) de l’Estatut dels Treballadors, es podran celebrar contractes per la realitzaci贸 d’una obra o servei determinat , amb autonomia i substantivitat pr貌pia de l’activitat de l’empresa i duraci贸 incerta. En qualsevol cas, la duraci贸 d’aquests contractes d’obra i servei no podran tenir una duraci贸 superior als 24 mesos.

  d) Contractes per a la formaci贸 i aprenentatge.

  S’estableix que, en els diferents 脿mbits de treball de l’empresa, es pot utilitzar aquesta tipologia contractual d’acord amb el que disposa la legislaci贸 vigent i amb el nombre m脿xim que s’estableix en aquest article.

  El contracte per a la formaci贸 i aprenentatge s’haur脿 de formalitzar necess脿riament per escrit en el seu model oficial, i es far脿 constar el nivell ocupacional, el temps dedicat a la formaci贸, la seva distribuci贸 hor脿ria i la durada del contracte, el qual no pot ser inferior a 6 mesos ni superior a 3 anys. Un cop transcorregut aquest termini, el treballador/a no podr脿 ser contractat sota aquesta modalitat contractual per la mateixa activitat laboral o ocupaci贸, per貌 s铆 per una altra diferent.

  Les empreses poden contractar un nombre m脿xim de treballadors/treballadores per centre de treball, segons el nombre total de la plantilla, tal com s’indica en el barem seg眉ent:

  Fins a 5 treballadors: 1 aprenent.

  Fins a 10 treballadors: 2 aprenents.

  Fins a 25 treballadors: 3 aprenents.

  Fins a 40 treballadors: 4 aprenents.

  Fins a 60 treballadors: 5 aprenents.

  Fins a 70 treballadors: 6 aprenents.

  Fins a 90 treballadors: 7 aprenents.

  En el cas d’empreses amb plantilles superiors a noranta treballadors s’aplicar脿 el que sigui establert a l’Estatut dels Treballadors i la normativa laboral complement脿ria.

  El salari dels aprenents s’establir脿 en les taules salarials de conformitat amb el que estableix l’article 11.2 g) de l’Estatut dels Treballadors.

.

.

.

Article 10. Cessaments i pre-avisos.

.

  Els treballadors que vulguin cessar o suspendre la seva relaci贸 laboral de forma volunt脿ria ho han de comunicar a l’empresa per escrit amb 15 dies d’antelaci贸.

  En el sup貌sit que el treballador/a no compleixi l’obligaci贸 establerta en el par脿graf anterior se li descomptar脿 del seu sou, i/o quitan莽a, 15 dies de salari, o en el cas de compliment parcial, la part proporcional corresponent als dies de retard.

  L’empresari que tenint l’obligaci贸 legal de preavisar a un treballador, no ho faci, estar脿 obligat a indemnitzar al seu empleat en la mateixa proporci贸 establerta al par脿graf anterior.

  Despr猫s del cessament efectiu es posar脿 a disposici贸 del treballador la seva quitan莽a, tenint dret aquest a rebre c貌pia de la mateixa pel seu estudi.

.

.

.

Cap铆tol 3. Grups professionals i nivells funcionals.

.

.

Article 11. Classificaci贸 del personal.

.

  1. Els treballadors i treballadores que presten serveis a les empreses incloses a l’脿mbit funcional i territorial d’aquest conveni seran classificats en grups professionals, amb les corresponents divisions funcionals.

  L’enquadrament en els respectius grups i divisions funcionals ser脿 el resultat d’una ponderaci贸 conjunta dels seg眉ents factors: l’experi猫ncia i formaci贸 professional del treballador/a, la responsabilitat i autonomia en l’execuci贸 de la feina, i la naturalesa i complexitat de les tasques encomanades.

  2. A l’hora de valorar els factors anteriorment referits es tindran en compte de forma conjunta:

  a) L’experi猫ncia i formaci贸 professional del treballador/a: Es valorar脿 la formaci贸 b脿sica que es requereix per a complir amb les tasques necess脿ries, l’experi猫ncia adquirida al llarg del temps i la dificultats pr貌pies de la formaci贸 i experi猫ncia.

  b) La responsabilitat i autonomia en l’execuci贸 de la feina. Es valorar脿 el grau de depend猫ncia jer脿rquica en l’execuci贸 de la feina i el nivell d’influ猫ncia en els resultats.

  c) La naturalesa i complexitat de les funcions. Es valorar脿 la dificultat i per铆cia professional que exigeixin les tasques encomanades.

  3. Els grups professionals, i les seves corresponents divisions funcionals, tenen car脿cter enunciatiu, i en cap cas, s’obliga a les empreses a tenir coberts tots els grups i divisions que es refereixen a aquest Article.

  4. El personal laboral compr猫s en aquest conveni, queda enquadrat en els seg眉ents 6 grups professionals:

.

  Grup Professional I.

  Consisteix en operacions realitzades seguint un m猫tode de treball prec铆s, amb instruccions espec铆fiques , amb depend猫ncia jer脿rquica i funcional total. No 茅s necess脿ria una formaci贸 espec铆fica, ja que nom茅s requereix coneixements elementals.

  Estan incloses en aquest grup, sense excloure altres que no siguin contemplades en aquest conveni, les seg眉ents tasques laborals:

  - Netejador/a: 脡s l’empleat que neteja el centre de treball i les seves depend猫ncies.

  -Auxiliar complementari: Col路labora en les tasques d’emmagatzematge i recompte de les peces elaborades per a la seva distribuci贸. Tamb茅 fa tasques simples de c脿rrega i desc脿rrega, i altres serveis an脿legs.

  - Repartidor/a: 脡s l’empleat que mitjan莽ant un vehicle no a motor serveix els productes sol路licitats pels clients o a les depend猫ncies de l’empresa. Mentre no realitzi l’activitat descrita, pot ser destinat a tasques auxiliars d’emmagatzematge dins del centre de treball.

.

  Grup Professional II.

  Corresponen tasques que encara que es realitzin sota instruccions espec铆fiques, requereixen aptituds pr脿ctiques, amb una responsabilitat limitada, sotmeses a una supervisi贸 directa o sistem脿tica. No es requereix una formaci贸 espec铆fica, encara que pugui ser necessari un breu per铆ode d’adaptaci贸.

  S’entenen incloses en aquest grup, sense excloure altres que no siguin contemplades en aquest conveni, les seg眉ents tasques laborals:

  -Xofer-repartidor: 脡s la persona empleada que tenint el perm铆s de conduir adequat, efectua les tasques de repartiment entre els centres de producci贸 i de venda, o a altres col路lectius. Tamb茅 t茅 la funci贸 de cobrar als clients, sense responsabilitat en cas de robatori. Aix铆 mateix, tamb茅 tindr脿 aquesta condici贸 qui acompanya al conductor.

  - Carretoner: 脡s el treballador/a que amb les autoritzacions corresponents s’encarrega de conduir una m脿quina m貌bil per transportar i apilar productes, mat猫ria prima o qualsevol altre element al magatzem, zona de c脿rrega o vehicles de transport.

  -Venedor/a: Les tasques d’aquest empleat s贸n la venda i el cobrament de tots els productes que comercialitza l’empresa. Sens perjudici d’aquesta tasca, se li pot encomanar l’acabat dels productes i l’atenci贸 als clients. Aquestes funcions complement脿ries no desnaturalitzen el contingut de la seva activitat.

  En el cas que al centre de treball, l’atenci贸 al client inclogui serveis de degustaci贸, els venedors, incloent – hi l’encarregat/da del centre, han de percebre el plus de degustaci贸 previst a l’article 22. Aquest plus de degustaci贸 t茅 la condici贸 de plus de lloc de treball i es deixa de percebre en el moment que cessi l’esmentat servei.

  Tamb茅 s贸n funcions d’aquesta categoria la conservaci贸, manteniment i neteja dels b茅ns i l’脿rea de treball.

  -Auxiliar d’elaboraci贸: 脡s l’empleat no especialitzat que t茅 la funci贸 de col路laborar amb els oficials en el proc茅s d’elaboraci贸, sense responsabilitat funcional en les feines encomanades.

  -Auxiliar administratiu: 脡s el treballador que sense iniciativa, es dedica a operacions administratives elementals, i en general a les purament mec脿niques, com ara processament de dades inform脿tiques, atenci贸 telef貌nica o telem脿tica, arxiu, c脿lcul senzill, tr脿mit i registre de correspond猫ncia i altres funcions an脿logues. En general, la seva tasca es caracteritza per la complementarietat i l’ajuda als treballadors de categoria superior.

.

  Grup Professional III.

  Comprenen treballs que requereixen coneixements professionals adequats i una iniciativa limitada, aix铆 com una coordinaci贸 amb altres tasques. La formaci贸 requerida ser脿 la que sigui espec铆fica del lloc de treball.

  S贸n incloses en aquest grup, sense excloure altres que no siguin contemplades en aquest conveni, les seg眉ents tasques laborals:

  - Oficial de segona de fleca: 脡s l’oficial al que se li encomana l’elaboraci贸 i cocci贸 de les diferents peces, excepte en forns fixos i de solera girat貌ria, com tamb茅 el maneig de les diferents m脿quines (pesadora autom脿tica, formadora de barres, etc..). Tamb茅 ha de col路laborar en la neteja de les m脿quines, els estris, les eines i les 脿rees de treball destinades a la producci贸.

  - Oficial de segona d’especialitats: 脡s el treballador/a amb iniciativa restringida i amb subordinaci贸 als caps o oficials de primera, si n’hi ha, que executa l’elaboraci贸 d’especialitats de pastisseria, brioxeria, fleca i cuina en general. Tamb茅 ha de col路laborar en la neteja de les m脿quines, els estris, les eines i les 脿rees de treball destinades a la producci贸.

  - Oficial de segona administratiu: A les ordres del cap o oficial/s de primera, si n’hi ha, desenvolupa funcions administratives ordin脿ries, en tot moment subordinat al personal esmentat, per貌 amb els coneixements especialitzats necessaris.

.

  Grup Professional IV.

  S贸n treballs d’execuci贸 aut貌noma, sense perjudici que pugui haver instruccions pr猫vies, que requereixen suficient iniciativa i responsabilitat funcional, junt amb una coordinaci贸 amb altres operaris i supervisi贸 dels subordinats. La formaci贸 necess脿ria 茅s l’educaci贸 b脿sica i/o espec铆fica de la tasca professional encomanada.

  S’inclouen en aquest grup, sense excloure altres que no siguin contemplades en aquest conveni, les seg眉ents tasques laborals:

  - Oficial de primera de fleca: 脡s la persona empleada que t茅 al seu c脿rrec les feines d’amassament, elaboraci贸 i cocci贸 de les diferents peces; t茅 cura del bon funcionament de la maquin脿ria i de la seva neteja; adopta les mesures adients per a aquestes feines. Aix铆 mateix ha de supervisar la feina de les categories inferiors.

  – Oficial primera d’especialitats: 脡s la persona empleada de l’obrador que executa, amb iniciativa i responsabilitat, l’elaboraci贸 d’especialitats de pastisseria, brioxeria, fleca i cuina en general. T茅 al seu c脿rrec la fabricaci贸 del producte i t茅 cura del bon funcionament de la maquin脿ria i la seva neteja. Aix铆 mateix ha de supervisar la feina del personal jer脿rquicament inferior.

  - Oficial de primera administratiu: T茅 al seu c脿rrec les feines d’organitzaci贸, mecanitzaci贸 i arxiu, amb la iniciativa que calgui a partir de les ordres inicials, dirigeix i orienta els oficials de segona i els auxiliars, assumint les funcions l貌giques d’ordre i correcci贸.

  - Comercial: 脡s qui al servei exclusiu de l’empresa t茅 la funci贸 de viatjar per una ruta predeterminada per oferir els productes, exhibir el mostrari, prendre nota de les comandes, informar sobre les mateixes, cobrar -les i tenir cura del seu compliment, entre altres tasques de car脿cter an脿leg.

  - Mec脿nic: 脡s la persona empleada que t茅 cura de mantenir en bon estat les m脿quines i les instal路lacions de l’empresa; fa reparacions generals i necess脿ries, comprovant les efectuades per altres professionals.

  Grup Professional V S贸n funcions que suposen una labor de coordinaci贸, integraci贸 i supervisi贸 de tasques diverses que realitzen una pluralitat de col路laboradors. Encara que no 茅s una tasca de direcci贸, exigeix un alt grau d’interrelaci贸 humana i/o fonament intel路lectual, amb sotmetiment a les instruccions t猫cniques realitzades pel Director o Caps de departament, en el seu cas. La formaci贸 necess脿ria 茅s la de graduat escolar, formaci贸 professional de grau mig, educaci贸 secundaria obligat貌ria i/o coneixements adquirits despr茅s d’una experi猫ncia laboral acreditada.

  S’entenen compreses en aquest grup, sense excloure altres que no siguin contemplades en aquest conveni, les seg眉ents tasques laborals:

  -Encarregat/da de producci贸: 脡s el treballador/a que ha d’organitzar i dirigir la feina dels diversos operaris de fabricaci贸 i ha de coordinar, col路laborar i controlar el proc茅s productiu, sota la direcci贸 del cap de fabricaci贸, si s’escau.

  -Encarregat/da de vendes: 脡s l’empleat o empleada que, sota les ordres immediates de la direcci贸, cap de vendes o supervisor, si s’escau, 茅s al capdavant de la secci贸 i dirigeix la feina del personal de botigues, col路labora en les vendes i l’acabat dels productes, es responsabilitza del seu bon funcionament i d贸na comptes a la Direcci贸 de les diverses vicissituds. Tamb茅 designa la persona que haur脿 d’obrir i tancar les botigues.

.

  Grup Professional VI.

  S贸n tasques t猫cniques complexes amb un alt grau d’heterogene茂tat i exig猫ncia en autonomia, iniciativa i responsabilitat. Es poden incloure en aquest grup funcions de responsabilitat concreta d’una o diverses 脿rees funcionals amb sotmetiment de les directrius provinents de la Direcci贸 General. La formaci贸 exigida 茅s la de formaci贸 professional de grau superior, titulaci贸 universit脿ria o coneixements adquirits despr茅s d’una experi猫ncia laboral acreditada.

  S贸n incloses en aquest grup, sense excloure altres que no siguin contemplades en aquest conveni, les seg眉ents tasques laborals:

  - Cap de Producci贸: T茅 al seu c脿rrec la direcci贸 i control de tot el proc茅s de fabricaci贸 i de tots els productes que elabora l’empresa. Es troba sota la seva responsabilitat el control de qualitat, l’efic脿cia en el rendiment i la realitzaci贸 correcta del producte entre altres funcions.

  - Cap d’Administraci贸: Assumeix la direcci贸 del departament administratiu i s贸n al seu c脿rrec la correcta organitzaci贸 del treball, l’efic脿cia dels procediments i la submissi贸 d’aquests a les normes legals entre altres funcions.

  - Cap de Vendes: Assumeix el desenvolupament i el correcte control de tota la pol铆tica comercial de l’empresa, dels seus punts de venda i de la distribuci贸 del producte.

  -Supervisor/a: 脡s el treballador o treballadora que t茅 com a funci贸 principal fer el control de les vendes i compres de les botigues i tamb茅 del seu personal; igualment comprova i vigila el bon funcionament, la neteja i pulcritud tant dels locals com de les persones que componen la plantilla.

.

.

Cap铆tol 4. Mobilitat funcional i geogr脿fica.

.

.

Article 12. Canvis de Grup professional.

.

  La mobilitat funcional per realitzar funcions corresponents a diferents grups professionals, nom茅s ser脿 possible si existeix una ra贸 econ貌mica, t猫cnica, productiva o organitzativa que la justifiqui, i pel temps imprescindible. Aix铆 mateix, es considerar脿 justificada la modificaci贸 de grup professional amb consolidaci贸 del salari rebut si 茅s superior a les de les noves tasques, si es prescriu m猫dicament per els serveis de prevenci贸 de riscos laborals. En qualsevol cas, si aix铆 茅s necessari, quan s’encomanin tasques de diferent grup professional, l’empresari estar脿 obligat a donar la formaci贸 adient al treballador. El treballador o treballadora t茅 dret a la retribuci贸 corresponent a les funcions que realitzi efectivament, llevat que se li encomanin funcions d’inferior grup professional; en aquest cas, se li ha de mantenir la retribuci贸 d’origen.

  Totes les vacants que hi hagi als corresponents grups professionals s’han de cobrir, en la mesura que es pugui, per promoci贸 dels treballadors dels nivells funcionals inferiors.

  Els contractes per a la formaci贸 no es podran utilitzar per a substituir llocs de treball de categoria superior, sin贸 nom茅s per a les finalitats espec铆fiques de l’aprenentatge. La rotaci贸 d’aprenents per a substituir un treballador de categoria superior es considera una activitat abusiva, per tant, il路l铆cita.

.

.

Article 13. Mobilitat geogr脿fica.

.

  Es configura la mobilitat geogr脿fica com una facultat empresarial en cas de necessitat degudament acreditada derivada de causes econ貌miques, t猫cniques, organitzatives o de producci贸. La mobilitat geogr脿fica podr脿 revestir les modalitats de trasllats o despla莽aments, en funci贸 dels l铆mits fixats legalment. Els trasllats, igualment, podran ser qualificats d’individuals o col路lectius atenent a les refer猫ncies de l’Estatut dels treballadors.

  No tindran la consideraci贸 de mobilitat geogr脿fica, els canvis de lloc de treball que no comportin canvi de resid猫ncia per als treballadors i treballadores, sense perjudici de la compensaci贸 del cost afegit que pot comportar la modificaci贸 del centre. Aquesta facultat empresarial s’ha d’utilitzar exclusivament per necessitats d’explotaci贸, donant un preav铆s d’una jornada sempre que sigui possible. L’obtenci贸 de fins diferents s’ha de considerar il路l铆cita.

.

.

.

Cap铆tol 5. Jornada, vacances i permisos.

.

.

Article 14. Jornada de feina.

.

  S’ estableix una jornada de 40 hores setmanals de treball. En cadascunes de les jornades de treball es tindr脿 dret a un descans de quinze minuts, temps que anir脿 a c脿rrec de l’empresa, sempre i quan, la jornada continuada superi les 5 hores, o una franja d’aquesta sobrepassi aquest temps.

  La distribuci贸 de la jornada 茅s de dilluns a dissabte, llevat de pacte en contra, amb els descansos establerts legalment.

  El temps de treball es compta de manera que tant al comen莽ament com al final de la jornada el treballador es trobi en el seu lloc de treball amb la seva roba de feina posada. El quadre horari anual s’ha d’establir cada any en el mes de gener, i les empreses han de determinar la distribuci贸 hor脿ria adequada a cada centre de treball, i les festes fixes i variables de l’any. Aquest quadre horari s’ha de pactar entre les empreses, els seus treballadors i els representants legals. En cas de conflicte, la diverg猫ncia es sotmetr脿 a la Comissi贸 parit脿ria.

  En el cas que calgui treballar en diumenge, independentment del dret del treballador al descans compensatori establert legalment, s’ha de retribuir segons l’article 21 d’aquest Conveni. Tamb茅 es pot pactar la compensaci贸 econ貌mica o de descans en cas de festa intersetmanal.

  Que a l’objecte de complir la jornada m脿xima en c貌mput anual, quan una festa intersetmanal coincideixi amb el dia de descans del treballador, aquest tindr脿 dret al seu gaudiment en el termini de 7 dies, i en la data que es pacti amb l’empresa, o a la seva compensaci贸. En tot cas, quan la jornada sigui superior a l’establerta en el par脿graf primer del present article, les parts podran pactar la compensaci贸 econ貌mica o la realitzaci贸 de descans substitutoris, d’acord amb els l铆mits legals.

.

.

Article 15. Jornada en sup貌sits especials.

.

  Sent conscients les parts signants de les caracter铆stiques especials del cicle productiu i comercial de les empreses del sector que provoquen una acumulaci贸 de c脿rrega de treball en determinats per铆odes de l’any, en detriment d’altres, s’acorda establir una distribuci贸 de la jornada flexible que ajudi a solucionar els problemes abans referits.

  Aix铆, quan existeixi una necessitat productiva i/o comercial, es podr脿 aplicar una distribuci贸 irregular de la jornada amb un m脿xim del 15% de la jornada anual, amb el l铆mit que com a jornada m脿xima di脿ria estableix la legislaci贸 laboral.

  L’empresa preavisar脿 amb un m铆nim de 7 dies als treballadors afectats del canvi de distribuci贸 de la jornada de forma individual, excepte en el cas d’una incompareixen莽a imprevista. El gaudiment compensatori d’aquestes hores es podr脿 fer amb car脿cter previ o posteriorment als esmentats per铆odes amb major c脿rrega de treball, segons acordin les parts. En qualsevol cas, l’esmentada compensaci贸 en descans, s’haur脿 de fer en un termini m脿xim de tres mesos des de la realitzaci贸 d’aquesta distribuci贸 irregular de la jornada, possibilitant l’acumulaci贸 en jornades complertes.

.

.

Article 16. Vacances.

.

  El per铆ode anual de vacances 茅s de trenta dies naturals ininterromputs, llevat de pacte contrari, que s’han de gaudir en les dates que s’acordin entre empresa i treballador, a excepci贸 que l’empresa o el centre de treball tanqui per vacances. No obstant, es pot tenir en compte el que preveu la Llei de Conciliaci贸 de la Vida Laboral i Familiar, l’exist猫ncia de fills en edat escolar i la coincid猫ncia de les vacances amb la parella.

  El treballador que no tingui 1 any de treball a l’empresa ha de gaudir de la part proporcional de les seves vacances que li correspongui, en les condicions abans esmentades.

  Durant el per铆ode de vacances s’abonar脿 una retribuci贸 equivalent a la mitjana del salari del trimestre anterior treballat efectivament, sense incloure el concepte del pa. Igualment abans de l’inici de les vacances el treballador podr脿 renunciar temporalment durant el transcurs d’aquest per铆ode a rebre el pa en esp猫cie, i que s’aboni en met脿l路lic d’acord amb la quantificaci贸 de les taules.

  En qualsevol cas, els torns de vacances s’han de comunicar amb 60 dies d’antelaci贸.

  La liquidaci贸 de l’import que s’ha d’abonar per les vacances pendents s’ha de comptar des de la data del darrer gaudiment, tret de pacte en contra.

.

.

Article 17. Permisos.

.

  Tots els treballadors i treballadores, avisant com m茅s aviat millor, tenen dret a les llic猫ncies seg眉ents sense p猫rdua econ貌mica, a excepci贸 de l’apartat j):

  a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni o uni贸 de fet. En l’煤ltim cas el treballador/a ha d’aportar el certificat de conviv猫ncia en els termes de la normativa aplicable.

  b) Tres dies per mort de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

  c) Tres dies per malaltia greu de c貌njuge i fills, i dos dies per malaltia greu de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

  Aquests terminis s’ampliaran en dos dies m茅s en el cas que el treballador hagi de fer un despla莽ament.

  d) Dos dies per canvi de domicili habitual.

  e) Dos dies a l’any per atendre assumptes propis per als treballadors/res a jornada complerta, o la seva part proporcional, per als que treballin a jornada parcial i/o tinguin contractes inferiors a 1 any. El treballador/a haur脿 de preavisar amb 7 dies d’antelaci贸 i la data de gaudiment s’ha de pactar bilateralment amb l’empresa. En cap cas es podran sol路licitar en els seg眉ents sup貌sits: quan es vulgui fer 煤s del mateix dia per m茅s del 5% de la plantilla, i en les vig铆lies del dia de Reis, Sant Joan, Nadal i Any Nou.

  f) Els treballadors/res per lact脿ncia d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’abs猫ncia en el treball, que podran dividir en dos fraccions o reduir la seva jornada de treball en mitja hora amb la mateixa finalitat. Igualment per voluntat de la dona treballadora es podr脿 acumular aquest dret en jornades complertes en els termes que es pactin amb l’empresa. El perm铆s podr脿 ser gaudit indistintament pel pare o la mare en el cas que ambd贸s treballin.

  g) Els treballadors/res podran assistir a la visita del metge en hores de treball sense descompte econ貌mic en la n貌mina corresponent, fins a un m脿xim de 15 hores anuals, tant per casos de visites pr貌pies com per acompanyament de familiars fins al primer grau de consanguinitat, havent de lliurar en tot cas el corresponent justificant acreditatiu.

  h) Pel temps indispensable per la realitzaci贸 d’ex脿mens prenatals i t猫cniques de preparaci贸 al part que no es puguin fer fora de la jornada de treball. S‘haur脿 d’anticipar a l’empresa aquest fet amb la suficient antelaci贸.

  i)Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de car脿cter p煤blic i personal en els termes regulats a l’article 37.3, apartat d) de l’E.T.

  j) Per conc贸rrer fins a 3 convocat貌ries d’ex脿mens de conduir vehicles a motor. S’haur脿 d’anticipar a l’empresa aquest fet amb la suficient antelaci贸.

.

.

Cap铆tol 6. Retribucions.

.

.

Article 18. Definicions.

.

  El salari tindr脿 la denominaci贸 de “Salari Conveni” , i el seu valor establert a les taules s’ha de satisfer per mensualitats del mateix import. Tenint en compte que la jornada laboral del personal d’obrador 茅s b脿sicament nocturna, segons la demanda majorit脿ria del servei, les parts signants d’aquest Conveni reconeixen la improced猫ncia de percebre cap classe de plus de nocturnitat, sens perjudici que es pugui fer horari di眉rn a les empreses.

.

.

Article 19. Pagues extraordin脿ries.

.

  Els treballadors de les empreses afectades per aquest Conveni tenen dret a percebre tres pagues extraordin脿ries, en la quantia que s’estableix a les taules annexes. Aquestes pagues s’han d’abonar el dia 15 de maig (Paga de Sant Honorat), el 15 de juliol (Paga d’Estiu) i el 15 de desembre (Paga de Nadal).

  Les empreses podran prorratejar les pagues extraordin脿ries en dotze mensualitats.

.

.

Article 20. Hores extraordin脿ries.

.

  Davant la situaci贸 d’atur existent i per tal d’afavorir la creaci贸 d’ocupaci贸, ambdues representacions acorden la conveni猫ncia de reduir al m铆nim indispensable les hores extraordin脿ries, d’acord amb els criteris que s’exposen tot seguit.

  S’han de portar a terme les que exigeixi la necessitat de reparar danys o sinistres extraordinaris o urgents, i les derivades de l’exist猫ncia de comandes extraordin脿ries, per铆odes punta de producci贸, abs猫ncies imprevistes o altres circumst脿ncies de car脿cter estructural.

  Cas d’haver de realitzar les esmentades hores extraordin脿ries, s’han de retribuir d’acord amb les taules d’aquest Conveni o, si escau, aquestes retribucions poden ser substitu茂des per descansos que s’han de fixar de com煤 acord entre l’empresa i el treballador. Han de mantenir com a m铆nim la proporci贸 que s’estableix al seg眉ent par脿graf.

  Les hores extraordin脿ries tindran un increment del 25% sobre el valor de l’hora normal, i un 50% de les que es facin els dies festius, segons taules.

.

.

Article 21. Plusos.

.

  a) Tots els treballadors i treballadores tenen dret a retirar di脿riament de l’empresa, en esp猫cie, un quilo de pa com煤 dels formats superiors a 200 g. que s’elaboren a cada forn, el valor del qual 茅s cotitzable per mensualitats del mateix import.

  En el sup貌sit que un treballador/a no vulgui exercir el seu dret a retirar el pa, ho ha de comunicar a l’empresa per escrit. Aquesta ren煤ncia en cap cas ha de tenir una durada inferior a sis mesos.

  b) Quan la jornada de treball inclogui el diumenge, s’abonar脿 un plus addicional per cada diumenge treballat. El seu valor constar脿 en taules.

  c) S’estableix un plus de lloc de treball denominat “Plus de degustaci贸”, quantificat a les taules, i que s’ha d’abonar als venedors/ores i encarregats/des, durant el temps que desenvolupin l’esmentada activitat.

  En el sup貌sit que es percebi un complement salarial compensatori del servei de degustaci贸, podr脿 ser compensat i absorbit. En cas de no treballar la totalitat de la jornada o del mes, els esmentats plusos es rebran en la seva part proporcional.

.

.

Article 22. Cotitzaci贸.

.

  Les empreses i els treballadors/res regits per aquest Conveni Col路lectiu estan obligats a cotitzar, sent obligatori indicar als fulls de salaris totes les quantitats salarials que realment perceben.

.

.

Cap铆tol 7. R猫gim assistencial.

.

.

Article 23. Incapacitat temporal i altres prestacions.

.

  Les empreses han d’abonar als treballadors/res que causen baixa i tinguin dret a les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal, les quantitats seg眉ents:

  a) Els dies de baixa compresos entre l’1 i el 20, un 60%. Els 3 primers dies, l’empresa ha d’abonar la mateixa quantia, una sola vegada a l’any natural.

  b) Els dies de baixa compresos entre el 21 i el 30, el 75%.

  c) Els dies de baixa compresos entre el 31 i el 120 s’han de complementar fins al 80 %.

  d) Pel que fa al temps d’internament en una cl铆nica, per qualsevol motiu, amb l’acreditaci贸 d’aquest internament, s’han de complementar les prestacions fins al 100% e) Pel que fa als casos de baixa per accident de treball i malaltia professional, els primers 60 dies s’han de complementar les prestacions fins al 100%.

  f) Els casos de baixa per maternitat es regeixen per la seva normativa espec铆fica.

  Aquestes prestacions es consideren referides a la base de cotitzaci贸, incloent el concepte salarial del pa.

  Per tant, durant aquest per铆ode el treballador no tindr脿 dret a rebre aquesta retribuci贸 en esp猫cie.

.

.

Cap铆tol 8. R猫gim disciplinari.

.

.

Article 24. Faltes.

.

  Les faltes comeses pels treballadors al servei de l’empresa es classifiquen, tenint en compte la seva import脿ncia, en faltes lleus, greus i molt greus. A t铆tol indicatiu i sense perjudici de sancionar altres conductes que transgredeixin els deures contractuals es realitza la seg眉ent tipificaci贸.

  1. S’entenen que s贸n faltes lleus:

  a) Les faltes de puntualitat consistents en tres retards en entrar a la feina en un per铆ode d’un any, o si el retard o retards s贸n un total de 30 minuts durant el mateix per铆ode.

  b) La no assist猫ncia al treball sense causa justificada d’1 dia en un per铆ode d’un any.

  c) Les discussions lleus amb els companys de feina.

  d) El no comunicar amb antelaci贸, podent -ho fer, la falta d’assist猫ncia al treball, tret que es provi la impossibilitat per fer -ho.

  e) La falta de netedat o higiene de car脿cter ocasional. En aquest cas atenent a la seva reiteraci贸 i incid猫ncia en la normativa sobre salut i higiene pot ser qualificada com a falta greu.

  f)La manca de cura en la conservaci贸 dels locals, materials i utensilis de treball.

  g) La neglig猫ncia o l’error injustificat en l’execuci贸 del treball.

  h) La incorrecci贸 de tracte amb el p煤blic.

  i) No comunicar amb la deguda antelaci贸, els canvis de domicili i els de car脿cter familiar que puguin afectar les obligacions empresarials de car脿cter administratiu.

  j) Qualsevol altra de naturalesa an脿loga.

  2. S贸n faltes de car脿cter greu:

  a) Les comeses contra la disciplina en la feina o contra el respecte degut als superiors, als companys i als clients.

  b) Simular la pres猫ncia d’un altre treballador.

  c) La no assist猫ncia al treball sense causa justificada, de 2 a 3 dies en el termini de trenta dies.

  d) Absentar-se de la feina sense llic猫ncia dins de la jornada.

  e) Fingir malaltia o demanar perm铆s al路legant causes inexistents.

  f) El no lliurament en el termini d’un dia natural, des de la seva expedici贸, del document d’alta d’incapacitat temporal i dels justificants de visita m猫dica, de tres del de baixa i confirmaci贸.

  g) En general, la reincid猫ncia en una falta lleu en un per铆ode d’un any i violacions greus de la bona fe contractual.

  3. Seran faltes molt greus:

  a) La no assist猫ncia al treball sense causa justificada de 4 o m茅s dies en el termini de trenta dies.

  b) El frau, el furt o el robatori, tant a l’empresa com als companys de treball.

  c) Els maltractaments de paraula o d’obra, o la falta greu al respecte i la consideraci贸 als caps o als seus familiars i als companys o clients.

  d) La violaci贸 de secrets de l’empresa.

  e) L’embriaguesa i la intoxicaci贸 volunt脿ria per altres subst脿ncies.

  f) Fumar a l’empresa.

  g) No atendre les mesures o instruccions de prevenci贸 de riscos laborals i d’higiene en el treball.

  h) L’assetjament sexual, moral o psicol貌gic en el treball. S’entendr脿 per assetjament sexual, qualsevol conducta o proposici贸 d’ordre sexual que, per la forma de produir -se, atempti contra la llibertat o intimitat del subjecte que ho rep.

  i) La reiteraci贸 d’una falta greu dintre del termini d’un any.

  j) Qualsevol de les conductes previstes en l’article 54.2 de l’Estatut dels Treballadors.

  A l’hora de qualificar com a greu o molt greu aquestes faltes, s贸n circumst脿ncies determinants, a banda de la mateixa entitat de la conducta sancionada, la seva reiteraci贸 i/o la condici贸 de prepot猫ncia o superioritat de l’ofensor.

.

.

Article 25. Sancions.

.

  Les sancions que s贸n procedents imposar en cada cas, tenint en compte les faltes comeses, s贸n les seg眉ents:

.

  1. Per les faltes lleus: Amonestaci贸 per escrit o suspensi贸 de sou i feina d’1 dia.

  2. Per les faltes greus: Suspensi贸 de sou i feina de 2 a 15 dies.

  3. Per faltes molt greus: Suspensi贸 de sou i feina de m茅s de 15 a 60 dies o acomiadament.

.

.

Cap铆tol 9. Altres drets.

.

.

Article 26. Roba de treball.

.

  Les empreses han de dotar obligat貌riament el seu personal d’elaboraci贸 de dos pantalons curts, dos pantalons llargs, quatre samarretes i dos parells de sabatilles. Cal lliurar a les venedores dues bates i dos parells de sabatilles i, als xofers -repartidors, dues jaquetes, dos pantalons i dos parells de sabatilles. Al personal que, per la seva funci贸, necessiti gorres, davantals i m脿scares, o altres equips de treball, se’ls hi ha de lliurar, tenint en compte el nombre i la qualitat exigits per la Llei de prevenci贸 de riscos laborals.

  Els anys successius al del primer lliurament, la meitat d’aquesta roba s’ha de renovar anualment, excepte deteriorament prematur i involuntari. Les empreses que tenen cambres frigor铆fiques han de tenir roba adequada per entrar -hi, i no s’ha d’admetre que cap treballador entri a les mateixes, sense anar prove茂t de la roba adequada.

.

.

Article 27. Garantia del lloc de treball dels xofers.

.

  Si a un xofer se li retira temporalment el perm铆s de conduir, l’empresa li ha de donar feina durant el per铆ode de suspensi贸 del perm铆s, i li ha d’abonar el salari que correspongui a la feina feta, el qual, no podr脿 ser inferior al salari que determinen les taules per la funci贸 de xofer.

  Aquesta condici贸 s’ha de mantenir per un m脿xim d’una suspensi贸 de perm铆s de conduir i un total de tres mensualitats. Un cop superats aquests m脿xims, el conductor nom茅s t茅 dret a la reserva del lloc de treball.

  L’empresa pot no aplicar aquesta garantia en el sup貌sit de conducci贸 sota els efectes de begudes alcoh貌liques i/o ingesti贸 d’estupefaents.

.

.

.

Cap铆tol 10. Comissi贸 parit脿ria, resoluci贸 de conflictes col路lectius I drets sindicals.

.

.

Article 28. Acumulaci贸 d’hores.

.

  Els sindicats que, d’acord amb els resultats de les eleccions sindicals, s贸n representatius en el sector flequer de la prov铆ncia de Barcelona poden acumular les hores sindicals en un delegat/da del sector.

  Cada sindicat ha de comunicar als Gremis de Barcelona i prov铆ncia de Barcelona el delegat/da elegit pel sindicat, que han de treballar en empreses agremiades del nostre sector que tinguin m茅s de 25 treballadors.

  El delegat/da proposat per cada un dels sindicats t茅 la consideraci贸 de delegat sindical del sector flequer de la prov铆ncia de Barcelona i de representant del seu sindicat en totes les empreses flequeres de la prov铆ncia de Barcelona, d’acord amb la Llei Org脿nica de Llibertat Sindical.

  El delegat/da sindical del sector ha d’acumular les hores dels delegats/des del seu sindicat fins on arribi la jornada anual, i s’han de reduir proporcionalment les hores sindicals dels delegats esmentats.

  El delegat/da sindical triat, quan faci 煤s del cr猫dit d’hores especificat en aplicaci贸 de la legislaci贸 laboral, est脿 en situaci贸 d’exced猫ncia sindical i t茅 dret a percebre una retribuci贸 concertada. Aquest s’haur脿 de reintegrar al seu lloc de treball en les condicions en qu猫 l’ocupava, en el moment en qu猫 cessi la situaci贸 d’exced猫ncia.

  L’empresa d’on provingui el delegat sindical ha de cobrir el lloc laboral d’aquest treballador si cal per necessitats productives i ha de subscriure un contracte de substituci贸, el qual caduca quan el delegat/da sindical finalitzi el seu mandat i es reincorpori al seu lloc de treball.

  En aquests delegats s’acumula la condici贸 de vigilants de riscs laborals en els termes previstos en la legislaci贸 vigent a les empreses que no tenen delegats de prevenci贸 propis.

  La vig猫ncia d’aquest article es limita a la durada del present conveni, sens perjudici que les parts negociadores n’acordin la pr貌rroga per pacte expr茅s.

  Els sindicats que el subscriuen es comprometen a no convocar cap reuni贸 de representants de personal la vig铆lia de dobles o de dies festius.

.

.

Article 29. Comissi贸 parit脿ria.

.

  Es constitueix una Comissi贸 parit脿ria, formada per quatre representants de CCOO i quatre representants de les organitzacions patronals, podent assistir dos assessors, amb veu per貌 sense vot, per cadascuna de les representacions. Concretament, a la comissi贸 parit脿ria se li atribueixen les seg眉ents funcions:

  1. La interpretaci贸 de les normes d’aquest Conveni.

  Qualsevol de les parts negociadores, aix铆 com els empresaris o els treballadors individuals, poden sol路licitar per escrit a la comissi贸 parit脿ria, una interpretaci贸 aut猫ntica sobre les normes d’aquest conveni.

  Aix铆, ser脿 preceptiva la intervenci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria, en termes de consulta i/o mediaci贸, de forma pr猫via i obligat貌ria a la via administrativa i judicial, en conflictes que sorgeixin per la interpretaci贸 o aplicaci贸 de normes derivades d’aquest Conveni Col路lectiu.

  2. Conciliaci贸 i mediaci贸 en la resoluci贸 de conflictes de classificaci贸 professional. En el cas de discrep脿ncies entre les funcions realitzades i el grup professional reconegut, qualsevol de les parts haur脿 de sol路licitar una mediaci贸 i/o pronunciament d’aquest 貌rgan, de forma pr猫via a l’exercici d’accions administratives o judicials.

  3. Intervenir i arbitrar en el tractament i soluci贸 de totes les q眉estions i conflicte de car脿cter col路lectiu que es puguin suscitar en el seu 脿mbit d’acord amb els articles 40, 41 i 82.3 de l’ET.

  4. Conciliaci贸 i mediaci贸 en els conflictes de mobilitat geogr脿fica i modificacions substancials de condicions de feina.

  En el cas de discrep脿ncies en mat猫ria de mobilitat geogr脿fica i modificacions substancials de condicions de feina, qualsevol de les parts podr脿 sol路licitar una mediaci贸 i pronunciament d’aquest 貌rgan.

  5. El procediment de desvinculaci贸 regulat a l’article 36 d’aquest Conveni col路lectiu.

  En tots els casos, una vegada es plantegi la consulta a la Comissi贸, aquesta es reunir脿 i resoldr脿 en un termini m脿xim de 30 dies naturals, a excepci贸 de l’apartat 4, que ser脿 de 7 dies. En els casos relacionats es donar脿 trasllat a la part no sol路licitant per poder presentar les al路legacions oportunes. En el sup貌sit de no fer -ho s’entendr脿 adequada la petici贸 plantejada.

  La Comissi贸 parit脿ria adopta els seus acords per majoria simple dels assistents a la reuni贸, i els seus acords s贸n de compliment obligatori. De cadascuna de les reunions s’aixecar脿 un acta per qui faci de secretari, la qual es registrar脿 davant la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya i es notificar脿 a les parts interessades.

  La Comissi贸 es podr脿 reunir en el domicili de qualsevol de les parts, determinant -se com a domicili de CCOO , Via Laietana, n煤m. 16 -18, 3er. de Barcelona, com a domicili del Gremi de Forners de Barcelona, Carrer Pau Claris, n煤m. 134, pral. i com domicili del Gremi de Flequers de la Prov铆ncia de Barcelona, Carrer Pau Claris, n煤m. 134, 3er. de Barcelona. A efectes de notificacions i citacions s’estableix com a domicili de la comissi贸, la seu del Gremi de Flequers de la Prov铆ncia de Barcelona.

  Si no hi ha acord en el si de la Comissi贸 Parit脿ria, la controv猫rsia es pot sotmetre al Tribunal Laboral de Catalunya perqu猫, d’acord amb la seva normativa, i amb la possible conciliaci贸 o mediaci贸 pr猫vies, dicti resoluci贸 administrativa, a la qual s’han de sotmetre les parts.

.

.

Article 30. Conflictes col路lectius.

.

  A fi i efecte de poder solucionar els conflictes col路lectius o plurals, que es puguin derivar, en els procediments que es regulen als articles 40, 41 i 82 de l’Estatut dels treballadors, ja siguin de car脿cter jur铆dic o d’inter猫s, derivats de l’aplicaci贸 o interpretaci贸 d’aquest conveni , sense perjudici de les facultats i compet猫ncies atribu茂des a la Comissi贸 Parit脿ria , ambdues parts negociadores , en representaci贸 dels treballadors i de les empreses incloses a l’脿mbit funcional d’aquest conveni, pacten expressament sotmetre’s als procediments establerts mitjan莽ant acords interprofessionals d’脿mbit de Catalunya o Estatal, i en tot cas, als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya , incl貌s aquells conflictes de car脿cter individual no exclosos expressament de les compet猫ncies d’aquest Tribunal als efectes del que estableix l’article 63 i 156 de la Llei reguladora de la Jurisdicci贸 Social.

.

.

Article 31. Quotes sindicals.

.

  Si ho demanen els treballadors/res afiliats a les centrals sindicals, les empreses de 10 treballadors o m茅s han de descomptar de la n貌mina mensual l’ import de la quota sindical corresponent, de la manera seg眉ent: el treballador interessat en la realitzaci贸 d’aquesta operaci贸 ha de remetre a la direcci贸 de l’empresa un escrit en qu猫 s’expressi amb claredat l’ordre de descompte, la central o sindicat a qu猫 pertany, la quantia de la quota, com tamb茅 el n煤mero de compte corrent o llibreta de caixa d’estalvis a la qual s’ha de transferir la quantitat corresponent. Si no hi ha indicaci贸 en contra, les empreses han d’efectuar aquestes deduccions per per铆odes d’un any.

  Aix铆 mateix, aquest descompte s’ha d’efectuar a les empreses de menys de deu treballadors, quan aquestes empreses hi donin la seva conformitat.

.

.

.

Cap铆tol 11. Altres Disposicions.

.

.

Article 32. Registre d’empreses de rendiment.

.

  Pel fet que la majoria de les empreses flequeres de Barcelona i prov铆ncia es troben en un nivell de mecanitzaci贸 adequat, es considera que totes es troben dins la norma general. Si alguna empresa no t茅 amassadora mec脿nica, divisora -pesadora, funyidores, formadora de barres, forn de s貌l m貌bil, instal路laci贸 d’aigua calenta o freda i armaris de rep貌s i fermentaci贸, o en t茅 per貌 no els fa servir perqu猫 s’estima m茅s treballar de forma manual, s’ha d’inscriure en el registre dels gremis de forners de Barcelona i de la prov铆ncia de Barcelona, a fi que es pugui acollir al sistema salarial previst a aquest Conveni per a les empreses de rendiment.

  Aquest registre ha de ser p煤blic i s’ha de facilitar a les centrals sindicals la llista de les empreses inscrites.

  Tamb茅, cal informar als treballadors de l’empresa de la seva inscripci贸 en aquest registre.

.

.

Article 33. Jubilaci贸 parcial.

.

  A l’empara de la normativa vigent, i sempre que es compleixin els condicionaments establerts per l’esmentada reglamentaci贸, l’empresa i el treballador podran pactar la jubilaci贸 parcial d’aquest 煤ltim, amb la signatura amb un altre treballador del corresponent contracte de relleu.

.

.

Article 34. Certificat de manipulador d’aliments.

.

  El personal regit per aquest Conveni obligat貌riament ha de tenir el certificat de manipulador d’aliments. A aquest efecte, l’empresa ha de donar les instruccions oportunes i les facilitats necess脿ries per a l’obtenci贸 d’aquest certificat. Les despeses que ocasioni l’obtenci贸 d’aquest certificat han de ser a c脿rrec de l’empresa. En cap cas els treballadors es poden negar a fer aquesta formaci贸.

.

.

Article 35. Dret supletori.

.

  En tot all貌 que no estigui previst en el present Conveni, regir脿 el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text Ref贸s de l’Estatut dels treballadors i altres disposicions concordants.

.

.

Article 36. Desvinculaci贸.

.

  Aquelles empreses que puguin estar afectades per causes econ貌miques i/o altres causes que puguin afectar la seva competitivitat recollides a l’article 82.3 de l’ET i que optin per la inaplicaci贸 de les condicions salarials o de qualsevol altra mat猫ria que preveu aquest conveni col路lectiu hauran de seguir el procediment descrit al seg眉ent par脿graf. Concretament, es podran no aplicar les condicions de feina establertes en aquest conveni que afectin a les seg眉ents mat猫ries: a) Jornada de treball, b) Horari i distribuci贸 del temps de treball, c) R猫gim de treball a torns, d) Sistema de remuneraci贸 i quantia salarial, e) Sistema de treball i rendiment, i f) Funcions, quan excedeixin dels limitis que per la mobilitat funcional preveu l’Estatut dels treballadors.

  La direcci贸 de l’empresa haur脿 de comunicar per escrit a la representaci贸 legal dels treballadors, o en el seu defecte, als treballadors triats pel procediment establert a l’article 41.4 de l’ET, les raons i motius que justifiquin la presa de la decisi贸 de desvinculaci贸, aix铆 com la documentaci贸 necess脿ria per valorar la situaci贸 econ貌mica de l’empresa, en un termini de 20 dies naturals a comptar des de la data de publicaci贸 del conveni col路lectiu, o efectes de les taules salarials publicades, i en el cas que sigui procedent, des de la constataci贸 del coneixement de les causes establertes a l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors. A la Comissi贸 parit脿ria se li remetr脿 obligat貌riament c貌pia de la comunicaci贸 abans esmentada, de la documentaci贸 acreditativa i de l’acord, que en el seu cas, es pugui arribar amb els treballadors. Les representacions patronals i sindicals membres de la Comissi贸 Parit脿ria poden exercir funcions d’assessorament de les parts a l’empresa. En cap cas, aquesta inaplicaci贸 podr脿 superar el per铆ode de vig猫ncia del Conveni, ni els dos anys de duraci贸.

  En el sup貌sit que, no hi hagi acord entre empresa i la representaci贸 dels treballadors, es comunicar脿 a la Comissi贸 parit脿ria, la qual tindr脿 un m脿xim de 10 dies per resoldre. I finalment, si continu茅s el desacord, les parts es sotmetran en un termini de 15 dies al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

  Els representants dels treballadors/res, estaran obligats a tractar i mantenir la major reserva de la informaci贸 rebuda i dades a les que hagin tingut acc茅s, observant i respectant el degut sigil professional.

.

.

Article 37. Horaris comercials.

.

  Les parts signants es comprometen a actuar conjuntament amb el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya amb l’objecte de que es compleixi la normativa vigent sobre la q眉esti贸.

.

.

Article 38. Mesa sectorial.

.

  Amb l’objectiu de millorar la competitivitat i qualitat de les empreses flequeres de la prov铆ncia de Barcelona, els sindicats i les organitzacions empresarials signants d’aquest Conveni poden crear una comissi贸 de treball amb la finalitat de definir els objectius generals del sector, i tamb茅 determinar les mesures, instruments i les pol铆tiques necess脿ries per assolir els objectius esmentats.

.

.

Article 39. Conciliaci贸 de la vida familiar i laboral.

.

  Que a fi de permetre la conciliaci贸 de la vida familiar i laboral es promour脿 l’aplicaci贸 de la Llei 39/1999, de 5 de novembre.

.

.

Article 40. Viol猫ncia de g猫nere.

.

  Sent conscients les parts signants de la problem脿tica de la viol猫ncia de g猫nere, ambdues parts acorden promoure la protecci贸 i el recolzament de les v铆ctimes d’aquest tipus de maltractaments.

.

.

Article 41. Conveni de Catalunya.

.

  Les parts signants es comprometen a actuar conjuntament per aconseguir la negociaci贸 i signatura d’un conveni col路lectiu que unifiqui les condicions de treball del sector flequer a Catalunya.

.

.

.

DISPOSICI脫 ADDICIONAL PRIMERA.

.

  S’estableixen per la vig猫ncia del present conveni els seg眉ents increments salarials:

.

  1. Respecte al per铆ode compres entre l’1 de gener de 2018 fins al 30 de setembre de 2018, es mantindran les taules vigents.

  2. En relaci贸 al per铆ode compres entre l’1 d‘octubre de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, s’acorden els seg眉ents percentatges d’increment: sobre el salari base i pagues extraordin脿ries de les taules vigents a 1 de gener de 2018, en les divisions funcionals de “Venedor/a”, “Netejador/a” i “Encarregat/a de vendes” s’efectuar脿 un increment 2,2%, i per a la resta de divisions un 1,8%. Els complements referits a l’article 21 del Plus Diumenge i Plus Degustaci贸, en el mateix per铆ode abans citat, tindran un increment d’un 1,4% (segons annexa I que s’adjunta).

  Els endarreriments reportats des de l’1 d’octubre de l’any 2018, s’abonaran en un termini m脿xim de noranta dies des de la signatura d’aquest conveni.

  3. Per l’any 2019, i amb efectes de l’1 de gener d’aquell any, s’acorden els seg眉ents percentatges d’increments anuals: sobre el salari base i pagues extraordin脿ries de les taules vigents a 31 de desembre de 2018, en les divisions funcionals de “Venedor/a”, “Netejador/a” i “Encarregat/a de vendes” s’efectuar脿 un increment 2,2%, i per a la resta de divisions un 1,8%. Els complements referits a l’article 21 del Plus Diumenge i Plus Degustaci贸, sense distinci贸, tindran un increment d’un 1,4% (segons annexa II que s’adjunta).

  4. Que, en qualsevol cas, els salaris abonats als treballadors i treballadores hauran de respectar el salari m铆nim interprofessional que es disposi d’acord amb l’article 27 del Text Ref贸s de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

.

.

DISPOSICI脫 ADDICIONAL SEGONA.

.

  Que, independentment del grup professional al que pertanyin, el treballador/a podr脿 ser instat a jubilar -se de forma obligat貌ria al complir l’edat legal de jubilaci贸 fixada en la normativa de la Seguretat Social, si aquest t茅 dret a cobrar el 100% de la prestaci贸 de jubilaci贸 en la seva modalitat contributiva, i quan l’empresa adopti mesures efectives de rejoveniment de la plantilla (transformaci贸 a indefinits de contractes temporals, o de temps parcial a complert, contractaci贸 de desocupat/s, o qualsevol altre), les quals, hauran de ser admeses per la Comissi贸 Parit脿ria.

.

.

.

ANNEX I. Taules salarials 2018. (01.10.2018-31.12.2018) (Euros).

.

.

.

.

.

.

ANNEX II. Taules salarials 2019. (01.01.2019-31.12.2019) (Euros).

.

.

.

.

.

.

ACUERDO (BOP 3-3-2020)

.

.

RESOLUCI脫 de 18 de febrer de 2020, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de l Acord de la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni col路lectiu de treball de la ind煤stria flequera de la prov铆ncia de Barcelona (codi de conveni n煤m. 08002525011994).

.

.

  Vist el text de l Acord de la Comissi贸 Parit脿ria de la ind煤stria flequera de la prov铆ncia de Barcelona, subscrit pel Gremi de Flequers de la prov铆ncia de Barcelona, el Gremi de Flequers de Barcelona i CCOO el dia 2 de maig de 2019, i de conformitat amb el que disposen l article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d octubre; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creaci贸, denominaci贸 i determinaci贸 de l 脿mbit de compet猫ncia dels departaments de l Administraci贸 de la Generalitat de Catalunya; el Decret 289/2016, de 30 d agost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies i altres normes d aplicaci贸, Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripci贸 de l Acord de la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni col路lectiu de treball de la ind煤stria flequera de la prov铆ncia de Barcelona (codi de conveni n煤m. 08002525011994) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Barcelona.

  -2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Barcelona.

.

.

.

.

ACTA DE LA COMISSI脫 PARIT脌RIA DEL CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DE LA IND脷STRIA FLEQUERA DE LA PROV脥NCIA DE BARCELONA.

.

  Assistents.

  Representaci贸 empresarial.

  Gremi de Flequers de la Prov铆ncia de Barcelona:

  Antoni Aribau Castillo.

  Antoni Figuera Niubo.

  Gremi de Flequers de Barcelona:

  Josep Gonz谩lez Oliveros.

  Representaci贸 social.

  CCOO d’Ind煤stria:

  Ana Maria L贸pez Garc铆a.

  Maria del Carmen Macarro Cord贸n.

  Maria del Carmen Garc铆a S谩nchez.

  Assessor: Santiago Vidal Mart铆nez.

  Assessor: Antonia Mi帽ana Luque.

.

.

  En els locals del Sindicat CCOO de Barcelona, es reuneixen les persones que es citen a dalt el 2 de maig de 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 29 del Conveni col路lectiu de treballadors de la ind煤stria de la fleca de la prov铆ncia de Barcelona.

  A continuaci贸 es llegeix l’ordre del dia que es conforma d’un 煤nic assumpte plantejat per la treballadora senyora M.P.T.S. amb data de registre 11 d’abril de 2019 en relaci贸 a l’aplicabilitat en la seva empresa del Conveni col路lectiu de treballadors de la ind煤stria de la fleca de la prov铆ncia de Barcelona. Que a l’esmentat escrit es diu b脿sicament que l’empresari M.V.R. fabrica ell mateix els seus productes i els comercialitza al seu 煤nic centre de treball, i que a m茅s tamb茅 disposa en aquest centre de treball d’un servei de degustaci贸. Aix铆, considerant la tipologia d’empresa es q眉estiona a aquesta Comissi贸 sobre l’aplicabilitat del Conveni del sector flequer a la seva relaci贸 contractual amb aquell empresari.

  En aquest punt cal dir que segons disposa l’article 29.1 del vigent Conveni col路lectiu 2018- 2019, aquesta Comissi贸 Parit脿ria pot intervenir en termes de consulta i/o mediaci贸 en conflictes que sorgeixin per la interpretaci贸 o aplicaci贸 de normes derivades de la nostre norma convencional, i per aix貌, els assistents consideren que la contestaci贸 al dubte plantejat per la treballadora entra dintre de les nostres funcions, sense perjudici que aquella treballadora i/o l’empresa puguin dirigir-se a les instancies administratives o de qualsevol altre 铆ndole que considerin convenients.

  Que malgrat que el peticionari no refereix interpretaci贸 aut猫ntica de l’article 1, cal recordar que aquesta Comissi贸 ja ha resolt en diverses ocasions la inclusi贸 de l’activitat de degustaci贸 dintre de l’脿mbit funcional del nostre Conveni com a expressi贸 de l’activitat comercial que realitzen les empreses flequeres de la prov铆ncia de Barcelona, tal com ho va fer en data 28.02.2013 (BOP de 18 de mar莽 de 2013) i abans l’1.02.2010 (BOP de 16 de febrer de 2010), entre d’altres. I 茅s aix铆, en primer lloc, perqu猫 ho recull expl铆citament l’article 1 quan diu que “…el present Conveni afecta totes les empreses i treballadors de la prov铆ncia de Barcelona que estiguin dedicats a l’elaboraci贸, cocci贸, degustaci贸 o simplement venda de pa, encara que comparteixin aquesta activitat amb una altra”. I en segon lloc, perqu猫 les normes legals que regulen l’activitat de fleca tamb茅 ho emparen, i en especial, el Reial decret legislatiu 1175/1990 en relaci贸 a aquelles activitats incloses a l’ep铆graf 644.1 de Comer莽 al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i llet i productes l脿ctics que permet degustar els productes en el propi establiment acompanyats de begudes refrescants i solubles. Conseq眉entment, aquesta Comissi贸 nom茅s es pot remetre al que ja vam dir en les nostres resolucions de 28.02.2013 (BOP de 18 de mar莽 de 2013) i de l’1.02.2010 (BOP de 16 de febrer de 2010) respecte a la possibilitat que una fleca pugui fer una activitat de degustaci贸, i el dret remuneratori per als treballadors afectats en forma de “Plus de degustaci贸”, el que a la vegada s’ha de posar en relaci贸 amb la Resoluci贸 EMO/611/2015, de 27 de mar莽, del Departament d’Empresa i Ocupaci贸 i l’Acta de Conciliaci贸 que en data 17.02.2015 es va signar al Tribunal Laboral de Catalunya entre les patronals de la flequeria i l’hostaleria i els sindicats majoritaris, i que va comportar la desaparici贸 de qualsevol referencia a les “fleques” (i tamb茅 “pastisseries”) “amb degustaci贸” del Conveni que havia estat impugnat.

  Que atenent al contingut expl铆cit de l’escrit presentat per la senyora M.P.T.S., i el resultat de l’entrevista personal i visita al centre de treball realitzat per la representaci贸 sindical de CCOO, havent-se constatat que la producci贸 i venda de pa 茅s l’eix principal de la seva activitat comercial i que l’empresa abona el plus degustaci贸 als treballadors, aquesta Comissi贸 respon a la consulta plantejada en el sentit d’entendre correcte l’aplicabilitat del Conveni col路lectiu dels treballadors de la industria flequera de la prov铆ncia de Barcelona a la relaci贸 laboral de la peticionaria amb l’empresari M.V.R.

  No tenint m茅s q眉estions a debatre els assistents aixequen la sessi贸.

.

  Barcelona, 18 de febrer de 2020

  El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, Eliseu Oriol Pag猫s.

.

Deja un comentario