Convenio Colectivo de Forners de Tarragona

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2015 - 31/12/2017

Duraci贸n: TRES A脩OS

Publicaci贸n:

2019/06/07 BOP TARRAGONA MOD. Y REVIS.

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: TARRAGONA
C贸digo: 43000375011994
Actualizacion: 2019/06/07 BOP TARRAGONA - MOD. Y REVIS.
Convenio Colectivo de Forners de Tarragona de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2019/06/07. Vigencia de: 01/01/2015 a 31/12/2017. Duraci贸n Tres A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP TARRAGONA del tipo: MOD. Y REVIS.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 208 – Dimarts, 30 d’octubre de 2018)

Article 1. 脌mbit funcional i territorial.

Article 2. 脌mbit personal.

Article 3. 脌mbit temporal.

Article 4. Efectes econ貌mics.

Article 5. Rescissi贸 o revisi贸.

Article 6. Vinculaci贸 a la totalitat.

Article 7. Compensaci贸.

Article 8. Garantia ad personam.

Article 9. Comissi贸 Parit脿ria.

Cap铆tol 2. Classificaci贸 del personal.

Article 10. Categories.

Article 11. Definici贸 de categories.

Cap铆tol 3. Ingressos, cessaments, ascensos i contractaci贸.

Article 12. Ingressos.

Article 13. Cessaments i preavisos.

Article 14. Ascensos de categoria.

Article 15. Contractaci贸.

Cap铆tol 4. Condicions de treball.

Article 16. Jornada laboral.

Article 17. Vacances i festes.

Article 18. Permisos i llic猫ncies.

Cap铆tol 5. Garanties sindicals.

Article 19. Representaci贸 sindical.

Cap铆tol 6. Organitzaci贸 del treball.

Article 20. Organitzaci贸 del treball.

Article 21.

Article 22. Empreses artesanes, empreses es semi mecanitzades i empreses mecanitzades.

Cap铆tol 7. Condicions salarials.

Article 23. Retribucions.

Article 24. Salari base.

Article 25. Gratificacions extraordin脿ries

Article 26. Plus d’antiguitat consolidada (PAC).

Article 27. Plus de nocturnitat.

Article 28. Complement de les prestacions de la Seguretat Social.

Article 29. Cl脿usula d’inaplicaci贸 salarial.

Cap铆tol 8. Faltes i sancions.

Article 30. Faltes.

Article 31. Sancions.

Cap铆tol 9. Altres conceptes.

Article 32. Roba de feina.

Article 33. Absentisme laboral i incapacitat temporal.

Article 34. Seguretat i salut laboral.

Article 35. Plans de igualtat.

ANNEX 1.

MODIFICACI脫N Y REVISI脫N SALARIAL (BOP 07-06-2019)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 208 – Dimarts, 30 d’octubre de 2018)

.

.

.

RESOLUCI脫 de 19 d’octubre de 2018, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de forners, de la prov铆ncia de Tarragona, per als anys 2018 -2020 (codi de conveni n煤m. 43000375011994).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector de forners, subscrit per part empresarial per la Federaci贸 d’Industrials Forners de la prov铆ncia de Tarragona i per part dels treballadors pels sindicats CCOO i UGT en data 07.06.2018 i 20.09.2018, i presentat per les mateixes parts en data 27.08.2018 i 15.10.2018, de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; l’article 170.1 e) i j) de la Llei org脿nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Resoluci贸 TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegaci贸 de compet猫ncies en mat猫ria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies.

  RESOLC:

.

  1. Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de forners de la prov铆ncia de Tarragona per als anys 2018-2020 en el corresponent Registre de convenis i acords col路lectius de treball amb funcionament a trav茅s de mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Tarragona.

  2. Disposar-ne la publicaci贸 en el Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Tarragona.

.

  Notifiqueu aquesta Resoluci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni col路lectiu.

  Tarragona, 19 d’octubre de 2018.

  Director dels Serveis Territorials, Francesc Tarragona Bar贸.

.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE FORNERS DE LA PROV脥NCIA DE TARRAGONA PER ALS ANYS 2018-2020.

.

.

  Introducci贸.

.

  Com a principi general d’aquest conveni, les parts negociadores fan constar expressament que totes les refer猫ncies contingudes en el text en relaci贸 amb els treballadors, s贸n d’aplicaci贸 els principis d’igualtat efectiva entre dones i homes, d’acord amb el que estableix la Llei org脿nica 3/2007, de 22 de mar莽, i l’article 17 de l’Estatut dels treballadors sobre la no discriminaci贸 a les relacions laborals.

  Aquest conveni, ha estat redactat de com煤 acord, per la part social, pels responsables designats pels sindicats CCOO (Sr. Pedro Carmona), i UGT (Sr. Salvador Doncell), i per la part patronal, Joan Cabre Ramon, Manel Fresquet, Carlos Mart铆nez Mestre, Carlos Ripolles, Ram贸n de la Fuente Sans, com a parts de la Comissi贸 Negociadora”, per tal de donar conformitat al article 85.3 de l’ET en quant a determinar les parts que el subscriuen Cap铆tol 1. Disposicions generals.

.

.

.

Article 1. 脌mbit funcional i territorial.

.

  Les normes seg眉ents tenen el car脿cter de conveni b脿sic i regulen les condicions de treball de totes les empreses dedicades a la fabricaci贸, distribuci贸 i venda de pa, sigui quina sigui la seva forma i modalitat, encara que sigui compartida amb una altra activitat.

  Aquest conveni s’aplica a la prov铆ncia de Tarragona.

  Les seves disposicions s贸n tamb茅 aplicables a les empreses i els centres de treball, que es cre茂n o inici茂n les seves activitats durant la seva vig猫ncia.

.

.

Article 2. 脌mbit personal.

.

  Aquest conveni afecta la totalitat del personal de les empreses incloses en l’脿mbit funcional i territorial, aix铆 com a aquells que en el futur prestin serveis en aquestes empreses.

.

.

Article 3. 脌mbit temporal.

.

  Aquest conveni 茅s vigent del dia 01 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2020, llevat en el sup貌sit de rescissi贸 o de revisi贸 previst en l’article 5 d’aquest conveni.

.

.

Article 4. Efectes econ貌mics.

.

  Independentment de la data de publicaci贸 al butllet铆 oficial corresponent els efectes econ貌mics d’aquest conveni es retrotrauen al dia 1 de setembre del 2018.

.

.

Article 5. Rescissi贸 o revisi贸.

.

  El contingut normatiu mantindr脿 la seva vig猫ncia fins l’entrada en vigor d’un nou conveni. Qualsevol de les dues parts podran denunciar el conveni amb una antelaci贸 de 3 mesos abans de la finalitzaci贸 de la seva vig猫ncia.

.

.

Article 6. Vinculaci贸 a la totalitat.

.

  Les condicions pactades formen un tot indivisible per la qual cosa no es poden aplicar de forma separada cap de les seves normes amb independ猫ncia de la resta.

  En el sup貌sit, que l’autoritat laboral, en el tr脿mit d’homologaci贸 no aprovi alguna de les seves cl脿usules, aquest conveni quedar脿 nul i sense cap mena d’efecte vinculant.

  Amb aix貌 queden obligats a la reconsideraci贸 total del seu articulat.

.

.

Article 7. Compensaci贸.

.

  Les condicions de treball i econ貌miques pactades en aquest conveni, valorades en el seu conjunt anual, poden ser compensades a les aplicades a les empreses, sigui quina sigui la seva naturalesa o l’origen de la seva exist猫ncia.

.

.

Article 8. Garantia ad personam.

.

  S’han de respectar aquelles condicions personals, considerades en c貌mput anual, que amb car脿cter global excedeixen les pactades en aquest conveni. S’han de mantenir estrictament ad personam.

  La interpretaci贸 disposada en el par脿graf anterior 茅s compet猫ncia de la Comissi贸 Parit脿ria, sense perjudici del que correspongui sobre la mat猫ria d’貌rgans administratius i contenciosos.

.

.

Article 9. Comissi贸 Parit脿ria.

.

  Es constitueix la Comissi贸 Parit脿ria formada per vuit membres, quatre en representaci贸 dels treballadors i quatre representants de la patronal, que t茅 atribu茂da la interpretaci贸 de les normes d’aquest conveni i a la qual es poden adre莽ar tant les parts negociadores, com els empresaris o els treballadors individuals per sol路licitar interpretaci贸 aut猫ntica. Quan la interpretaci贸 茅s a petici贸 d’ambdues parts la decisi贸 茅s executiva.

  La Comissi贸 Parit脿ria pren els seus acords per majoria dels seus membres; 茅s de compliment obligat i s’ent茅n interpretaci贸 aut猫ntica del conveni.

  En cas de no existir acord, la controv猫rsia pot sotmetre’s al Tribunal Laboral de Catalunya perqu猫, d’acord amb la normativa, pr猫via la possible conciliaci贸 o mediaci贸, en cas de no assolir-se l’acord, dicti la resoluci贸 administrativa a la qual s’han de sotmetre les parts expressament.

  Es fixa com a domicili de la Comissi贸 Parit脿ria, als efectes de notificaci贸, per als representants dels empresaris, al carrer Gas贸metre, 37 1r 2a, i per als representants del treballadors al carrer Ixart, 11 3r, ambd贸s de Tarragona.

.

.

.

Cap铆tol 2. Classificaci贸 del personal.

.

.

Article 10. Categories.

.

  S’estableix expressament que la feina que s’executa a la fleca 茅s una feina d’equip, per la qual cosa qualsevol dels treballadors, pot 茅sser cridat a fer feines de categoria distinta, puntualment, per ajudar els seus companys i poder assolir una millor racionalitzaci贸 de la feina a l’empresa.

  En conseq眉猫ncia amb l’anterior, s’estableix que els treballadors afectats per aquest conveni han de ser classificats en les categories seg眉ents, sense ser obligatori tenir prove茂des totes les categories enumerades si la necessitat i el volum de l’empresa no ho fan necessari.

  Les empreses podran aplicar les categories corresponents, depenent al grup que pertanyin (Empresa Mecanitzada, Empresa Semimecanitzada, Empresa Artesana).

  Aquesta correspond猫ncia quedar脿 reflectida en la seg眉ent classificaci贸 i al document annex1, taules salarials

.

  Empreses Mecanitzades.

.

  A) Personal T猫cnic i Administratiu.

  Titulat/da de grau superior.

  Titulat/da de grau mig.

  Cap Administratiu/va.

  Oficial de 1a Administratiu/va.

  Oficial de 2a Administratiu/va.

  Auxiliar Administratiu/va.

  Cap processament dades.

  Analista-programador/a.

  Programador/a.

  B) Personal d’Elaboraci贸.

  Cap de fabricaci贸.

  Encarregat/da.

  Cap de l铆nia.

  Oficial de 1a.

  Oficial de 2a.

  Oficial de 3a.

  C) Personal Mercantil.

  Cap de Vendes.

  Venedor/a Especialista.

  Venedor/a.

  Auxiliar Venedor/a.

  D) Personal de Manteniment.

  Cap de Manteniment.

  Encarregat/da Manteniment.

  Oficial Magatzem no frogor铆fics.

  Oficial de 1aManteniment.

  Oficial de 2aManteniment.

  Oficial de 3aManteniment.

  Oficial de 1aFrigorista.

  Oficial de 2aFrigorista.

  E) Personal de Magatzem.

  Cap de Magatzem.

  Encarregat/da Torn Magatzem.

  Oficial de Magatzem.

  Auxiliar de Magatzem.

  F) Personal Complementari.

  I+D.

  X貌fer-repartidor/a.

  Neteja.

.

  Empreses Semimecanitzades.

.

  A) Personal T猫cnic i Administratiu.

  Director General.

  Cap Administratiu/va.

  Oficial de 1a Administratiu/va.

  Oficial de 2a Administratiu/va.

  Auxiliar Administratiu/va.

  B) Personal d’Elaboraci贸.

  Cap de fabricaci贸.

  Encarregat/da.

  Oficial de 1a.

  Oficial de 2a.

  Oficial de 3a.

  Oficial de 4a.

  Oficial d’Especialitats.

  Auxiliar de Producci贸.

  C) Personal Mercantil.

  Cap de Vendes.

  Venedor/a Especialista.

  Venedor/a.

  Auxiliar Venedor/a.

  D) Personal de Manteniment.

  Mec脿nic/a.

  E) Personal de Magatzem.

  Cap de Magatzem.

  Oficial de Magatzem.

  Auxiliar de Magatzem.

  F) Personal Complementari.

  X貌fer-repartidor/a.

  Neteja.

  Empreses Artesanes.

  B) Personal d’Elaboraci贸.

  Encarregat/da.

  Oficial de 1a.

  Oficial de 2a.

  Oficial de 3a.

  Oficial de 4a.

  Oficial d’Especialitats.

  Auxiliar de Producci贸.

  C) Personal Mercantil.

  Venedor/a Especialista.

  Venedor/a.

  Auxiliar Venedor/a.

  D) Personal de Manteniment.

  Mec脿nic/a.

  E) Personal de Magatzem.

  Auxiliar de Magatzem.

  F) Personal Complementari.

  X貌fer-repartidor/a.

  Neteja.

.

.

Article 11. Definici贸 de categories.

.

  A) Personal t猫cnic i administratiu.

  Director general. 脡s l’empleat que organitza, informa, distribueix i estableix els criteris que han de seguir totes les seccions de l’empresa, seguint les directrius de la seva direcci贸.

  T猫cnic/a titulat/da de grau superior. 脡s el treballador/a qui, en possessi贸 de t铆tol acad猫mic superior, exerceix en l’empresa funcions pr貌pies de la seva titulaci贸, o que en ra贸 als seus coneixements, l’empresa considera la necessitat de la seva contractaci贸.

  Titulat/da de grau mig. 脡s el treballador/a qui, en posici贸 de t铆tol acad猫mic de grau mitj脿, exerceix en l’empresa funcions pr貌pies de la seva titulaci贸, o que en ra贸 als seus coneixements, l’empresa consideri la necessitat de la seva contractaci贸.

  Cap administratiu/va. 脡s l’empleat que amb la depend猫ncia del director general o de la ger猫ncia, 茅s responsable de la gesti贸 administrativa de l’empresa.

  Oficial de 1a administratiu/va. 脡s l’empleat que sota les ordres del director general o cap administratiu realitza les feines de car脿cter administratiu amb iniciativa i responsabilitat.

  Oficial de 2a administratiu/va. 脡s l’empleat que realitza feines administratives, subordinat a un cap o oficial de 1a sense personal a les seves ordres.

  Auxiliar administratiu/va. 脡s l’empleat, m茅s gran de 18 anys, que es dedica a operacions elementals administratives i, en general a les purament mec脿niques inherents a la feina de l’oficina o el despatx.

  Cap de processament de dades. 脡s el t猫cnic responsable de les activitats del proc茅s de dades mitjan莽ant ordinador, aix铆 com el treball dels equips d’analistes-programadors/es, programadors/es i operadors/es. Les seves funcions consistiran a avaluar les necessitats de l’empresa en mat猫ria de proc茅s de dades, proposar els objectius a aconseguir i recomanar l’adquisici贸 dels medis de maquinari i programari, m茅s idonis, col路laborar amb els departaments usuaris en la creaci贸 de les aplicacions adequades a les seves necessitats, supervisar i dirigir les activitats d’an脿lisi funcional i org脿nic, programaci贸 i explotaci贸 i, finalment estudiar i proposar la introducci贸 de canvis i modificacions en els medis emprats d‘acord amb l’evoluci贸 tecnol貌gica dels equips i sistemes inform脿tics.

  Analista-programador/a. 脡s el/la t猫cnic/a en inform脿tica responsable de l’estudi i la posada en aplicaci贸 dels sistemes i m猫todes m茅s adequats, en funci贸 de les possibilitats del maquinari i el programari de la instal路laci贸, i el de les necessitats de l’empresa, per al tractament inform脿tic de les dades en les millors condicions de fiabilitat i rendibilitat.

  Normalment realitzar脿 funcions d’an脿lisi funcional i org脿nica i, de vegades, alternar脿 an脿lisi i programaci贸.

  Programador/a. 脡s el/la t猫cnic/a en inform脿tica que, a partir de la informaci贸 i les instruccions que li detalla l’analistaprogramador/ a i tenint en compte el programari de base de la instal路laci贸, dissenya i codifica el programa de l’aplicaci贸 en el llenguatge determinat; realitza les proves i acoblaments necessaris per aprofitar altres programes existents i aconseguir els resultats previstos, aix铆 com la realitzaci贸 de treballs connexos a la programaci贸.

  B) Personal d’elaboraci贸.

  Cap de fabricaci贸. 脡s l’empleat que amb comandament i responsabilitat t茅 cura de tot el proc茅s de fabricaci贸, seguint les directrius de la direcci贸 de l’empresa.

  Encarregat/da. 脡s l’empleat que, posseeix els coneixements t猫cnics d’elaboraci贸 en totes les seves fases, i sota les ordres del cap de fabricaci贸, controla i coordina el proc茅s productiu, col路labora en la seva realitzaci贸 i executa les funcions de cap de tot el personal d’elaboraci贸.

  Cap de secci贸 i/o l铆nia.

  Es el treballador o treballadora que te al seu c脿rrec la organitzaci贸 de una l铆nia de producci贸 o de determinada secci贸 de una planta productiva y desenvolupa una tasca encaminada a la coordinaci贸 efectiva de tota una 脿rea de treball amb depend猫ncia directa i supervisi贸 del cap de torn, al que podr脿 substituir temporalment.

  Oficial de 1a. 脡s l’empleat que t茅 al seu c脿rrec les feines de pastar, d’elaborar les diferents peces i de la seva cocci贸. T茅 cura del bon funcionament de la maquin脿ria, aix铆 com de la seva neteja i adopta, si s’escau, les mesures pertinents. Aix铆 mateix, verifica la tasca dels auxiliars i aprenents sota la seva vigil脿ncia.

  Oficial de 2a. 脡s l’empleat la funci贸 del qual consisteix en l’elaboraci贸 i cocci贸, llevat en forns fixos i els de solera girat貌ria (que han de ser oficials de 1a.), de les distintes peces aix铆 com el maneig de les distintes m脿quines, pesadora autom脿tica, formadora de barra; col路labora amb la neteja de la maquin脿ria, estris i 脿rees de treball destinats a la producci贸.

  Oficial de 3a. 脡s l’empleat la funci贸 del qual consisteix en ajudar els oficials en les seves tasques, aix铆 com col路laborar en la neteja de la maquin脿ria, estris i eines destinats a la producci贸.

  Oficial de 4a. 脡s l’empleat la funci贸 del qual consisteix en ajudar els oficials en les seves tasques i el manteniment que li sigui encomanat.

  Oficial d’especialitats. 脡s l’empleat especialitzat en l’elaboraci贸 d’especialitats de pastisseria, brioixeria, flequeria i cuina en general.

  Auxiliar. 脡s l’empleat, no especialitzat, que t茅 la funci贸 de col路laborar indistintament amb els oficials, sense responsabilitat funcional en les tasques encomanades.

  C) Personal mercantil.

  Cap de vendes. 脡s l’empleat que t茅 cura i organitza tota la gesti贸 de les vendes de l’empresa seguint les directrius de la seva direcci贸.

  Venedor/a especialista. 脡s l’empleat que sota les ordres immediates de la direcci贸 茅s al capdavant de la secci贸. Les tasques b脿siques d’aquest empleat 茅s la venda i el cobrament de tots els productes que comercialitza l’empresa.

  Sense perjudici d’aquesta tasca, li pot ser encomanat l’acabat dels productes, sense que aquesta activitat complement脿ria pugui desnaturalitzar el contingut b脿sic de la prestaci贸.

  Li 茅s encomanada, aix铆 mateix, l’obligaci贸 de conservar la neteja de la seva zona de treball, a m茅s de tenir cura del bon funcionament del punt de venda, i atendre la seva degustaci贸.

  Venedor/a. 脡s l’empleat que en els despatxos de l’empresa, efectua les vendes, el cobrament, aix铆 com l’acabat dels productes i t茅 cura de la neteja, i atendre la seva degustaci贸.

  Auxiliar de venedor/a. 脡s l’empleat la funci贸 del qual consisteix en ajudar als venedors en les seves tasques i el manteniment que li sigui encomanat.

  D) Personal de manteniment.

  Cap de manteniment. 脡s el treballador que al capdavant de l’脿rea de manteniment de l’empresa, en un o diversos centres de treball, coordina el conjunt de persones integrades de l’esmentada secci贸 o seccions.

  Encarregat/da de manteniment. 脡s l’empleat que dep猫n directament del cap de manteniment, desenvolupa i coordina els treballs propis de la secci贸 al seu c脿rrec.

  Oficial de 1a manteniment. 脡s l’empleat que executa amb ple coneixement els treballs propis amb responsabilitat conseg眉ent sobre la seva realitzaci贸.

  Oficial de 2a manteniment. 脡s l’empleat qu猫 a les ordres del seu immediat superior realitza els treballs de la seva especialitzaci贸 i pot substituir l’oficial de 1a en les seves abs猫ncies.

  Oficial de 3a manteniment. S贸n els treballadors/es que realitzen tasques auxiliars als oficials de 2a i 1a. Als 3 anys del seu ingr茅s en l’empresa passaran autom脿ticament a la categoria d’oficial de 2a.

  Oficial de 1a frigorista. 脡s el treballador que executa amb ple coneixement els treballs propis a la seva especialitat (manteniment d’instal路lacions de fred industrial), amb la responsabilitat conseg眉ent sobre la seva realitzaci贸.

  Oficial de 2a frigorista. 脡s el treballador/a qu猫 a les ordres del seu immediat superior realitza els treballs propis de la seva especialitzaci贸 (manteniment d’instal路lacions de fred industrial), podent substituir l’oficial de 1a en les seves abs猫ncies.

  Mec脿nic/a. 脡s l’empleat que t茅 cura del perfecte estat de les m脿quines i de les instal路lacions de l’empresa, aix铆 com dels sistemes de fred. Realitza les reparacions necess脿ries de car脿cter general i verifica les fetes per altres professionals.

  E) Personal de magatzem.

  Cap de magatzem. 脡s l’empleat que amb depend猫ncia del director general o de la ger猫ncia, 茅s responsable de la gesti贸 del departament de log铆stica de l’empresa.

  Encarregat/da de torn de magatzem. 脡s l’oficial de magatzem amb o sense fred que a m茅s de les funcions descrites en l’esmentada categoria, dirigeix i coordina els treballs realitzats pels oficials al seu c脿rrec, sobre qui exerceix funcions de comandament.

  Oficial de magatzem. 脡s l’empleat que realitza les tasques dels magatzems amb o sense fred, comptadoria i preparaci贸 de peces elaborades per la seva distribuci贸.

  Auxiliar de magatzem. 脡s l’empleat, que realitza les tasques simples de c脿rrega i desc脿rrega en els magatzems amb fred o sense, i en serveis.

  F) Personal complementari.

  I+D. Persona amb experi猫ncia professional i coneixements t猫cnics necessaris que participa en treballs propis del departament d’investigaci贸.

  Xofer-repartidor/a. 脡s l’empleat que amb el perm铆s de conduir adient realitza les tasques de repartiment, entre els centres de producci贸 i els de venda, els clients o la resta de perceptors als quals l’empresa comercialitza o distribueix els seus productes.

  Personal de neteja. 脡s l’empleat que realitza la neteja del centre de treball i les seves depend猫ncies.

.

.

.

Cap铆tol 3. Ingressos, cessaments, ascensos i contractaci贸.

.

.

Article 12. Ingressos.

.

  L’ingr茅s del personal de totes les categories a les empreses s’ha de fer d’acord amb la legislaci贸 laboral vigent en mat猫ria de contractaci贸 aix铆 com per all貌 establert en aquest conveni.

.

.

Article 13. Cessaments i preavisos.

.

  Els treballadors que vulguin cessar, de forma volunt脿ria en les seves empreses, ho han de comunicar a aquestes, de forma escrita, amb quinze dies d’antelaci贸 a la data del cessament.

  En cas que el treballador no compleixi l’obligaci贸 establerta en el par脿graf anterior, li podr脿 ser descomptat l’import del sou corresponent als dies de retard del preav铆s.

.

.

Article 14. Ascensos de categoria.

.

  Els treballadors que executen feines de categoria superior per m茅s de sis mesos, tenen dret, amb la simple demostraci贸 d’aquest extrem, a qu猫 li sigui reconeguda aquesta categoria.

  En el sup貌sit que un treballador executi feines de categoria superior a la seva t茅 dret a percebre el salari corresponent a la categoria superior esmentada.

  Totes les vacants que es produeixin es cobriran en la mesura possible per promoci贸 dels treballadors de la categoria immediatament anterior, amb participaci贸 dels representants legals dels treballadors, a les empreses on hi hagi representaci贸, tant en la fixaci贸 dels criteris de car脿cter objectiu i valoraci贸 professional, com en la selecci贸. La decisi贸 final la t茅 l’empresa.

.

.

Article 15. Contractaci贸.

.

  Els contractes eventuals per acumulaci贸 de tasques, exc茅s de comandes o necessitats de la producci贸 poden tenir una durada m脿xima de dotze mesos dintre d’un per铆ode de divuit mesos, comptats a partir del moment en qu猫 es produeixin aquestes causes.

  Els contractes vigents a l’entrada en vigor d’aquest conveni poden ser prorrogats fins el termini m脿xim previst en aquest article.

.

.

.

Cap铆tol 4. Condicions de treball.

.

.

Article 16. Jornada laboral.

.

  - Empreses Artesanes i Empreses Semimecanitzades.

  La jornada laboral ser脿 de quaranta hores setmanals de feina efectiva de mitjana en c貌mput anual, respectant els per铆odes m铆nims de descans establerts a l’Estatut dels Treballadors.

  Les empreses han de concedir un temps de trenta minuts, de treball efectiu, dintre la jornada reglament脿ria, tots els dies laborables, per tal que els treballadors de jornada continuada, que ho desitgin puguin prendre un refrigeri, sense absentar-se dels locals de l’empresa.

  - Empreses Mecanitzades

  La jornada laboral anual ser脿 de 1.752 hores de treball efectiu.

  Les empreses han de concedir un temps de trenta minuts, dintre la jornada reglament脿ria, de treball efectiu, tots els dies laborables, per tal que els treballadors de jornada continuada, que ho desitgin puguin prendre un refrigeri, sense absentar-se dels locals de l’empresa.

  Qualsevol modificaci贸 de la distribuci贸 de la jornada laboral, incloent la possibilitat de treball en dissabtes i diumenges; torns; horaris; i/o rotaci贸, s’efectuar脿 previ acord amb els representants legals dels treballadors. En cas de no aconseguir-se l’esmentat acord, les parts podran acudir a la mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

  La jornada dels llocs b脿sics es podr脿 prolongar fins cinc minuts, fins a l’arribada del relleu, si no arrib茅s es prolongar脿 fins un m脿xim de 30 minuts que es retribuir脿 amb l’import d’una hora extra.

  脡s voluntat de les parts signants d’aquest conveni establir f贸rmules d’adequaci贸 de la jornada laboral (sortida, entrada) a la vida personal del treballador/a, especialment en els casos d’atenci贸 de l’horari escolar de fills/es.

  Feina en cambres de fred: Jornada de treball en cambres frigor铆fiques i de congelaci贸:

  1) La jornada m脿xima del personal que treballi en cambres frigor铆fiques i de congelaci贸, ser脿 el seg眉ent:

  a) La normal, en cambres de zero fins cinc graus sota zero, havent de concedir-se un descans de recuperaci贸 de deu minuts, cada tres hores de treball ininterromput en l’interior de les cambres.

  b) A les cambres de m茅s de cinc fins divuit graus sota zero, la perman猫ncia m脿xima en l’interior de les mateixes ser脿 de sis hores, havent de concedir-se un descans de recuperaci贸 de quinze minuts, per cada hora de treball ininterromput en l’interior de les cambres.

  c) A les cambres de divuit graus sota zero o m茅s, amb una oscil路laci贸 de m茅s o menys tres, la perman猫ncia m脿xima en l’interior de les mateixes, ser脿 de sis hores, havent de concedir-se un descans de recuperaci贸 de quinze minuts per cada quaranta-cinc minuts de treball ininterromput en l’interior de les cambres.

  2) La difer猫ncia entre la jornada normal i les sis hores de perman猫ncia m脿xima en l’interior de les cambres establerta en els par脿grafs b) i c) de l’apartat 1) d’aquest article, podr脿 completar-se amb treball realitzat en l’exterior de les mateixes. Malgrat l’indicat, es respectessin les situacions m茅s favorables existents en les empreses.

  3) Aplicar el RD 1561/1995 de jornades especials de treball.

.

.

Article 17. Vacances i festes.

.

  Tot el personal afectat per aquest conveni ha de gaudir d’un per铆ode anual de vacances de trenta dies naturals, i en el sup貌sit d’existir alguna festa durant el per铆ode, s’haur脿 d’incrementar amb un dia m茅s de vacances un sol cop l’any. S’han de retribuir a ra贸 d’all貌 que es percep en m脿 i s’ha de prendre com a refer猫ncia la mitjana d’all貌 cobrat en els 煤ltims tres mesos, llevat de les pagues extres.

  Cada empresa, ha d’elaborar el calendari de vacances i s’ha de fer saber, almenys, amb seixanta dies de temps abans de gaudir-les.

  A les empreses mecanitzades el per铆ode general de vacances, aix铆 com el calendari de realitzaci贸 haur脿 de ser negociat amb els representants legals dels treballadors de cada empresa a comen莽aments de l’any i amb una antelaci贸 de 3 mesos. Aquest es dividir脿 en diversos per铆odes i un d’ells com a m铆nim ser脿 de 14 dies consecutius a realitzar entre l’1 de juny i el 30 de setembre, la resta podr脿 ser realitzada en les diferents 猫poques de l’any fora d’aquest per铆ode. A petici贸 de l’empresa i amb la conformitat expressa del treballador o treballadors afectats, i pr猫via comunicaci贸 formal als representants dels treballadors, es podr脿 fixar el gaudir de les vacances estivals fora del per铆ode de l’1 de juny al 30 de setembre, abonant-se en tal sup貌sit un complement detallat a les empreses mecanitzades de l’annex 1.

  Les empreses mecanitzades que no tanquin per vacances, les realitzaran en torns rotatius entre el personal, any per any, sempre que no hi hagi acord en sentit contrari.

  El personal que no porti un any en l’empresa, els dies de vacances que li corresponguin es calcularan des de la data d’inici de contractaci贸 fins a la data d’inici i gaudir d’aquestes. En tot cas el personal que estigui en situaci贸 d’incapacitat temporal per accident de treball en el moment de l’inici de les vacances que li corresponguin, en gaudir脿 una vegada produ茂da la seva alta m猫dica, de mutu acord amb l’empresa.

  Quan el calendari de vacances coincideixi amb incapacitat temporal per embar脿s, part o lact脿ncia natural, o suposat de suspensi贸 de contracte per maternitat, els dies de vacances es podran gaudir en data diferent encara que hagi acabat l’any natural.

  Si durant el per铆ode de vacances el treballador es troba en situaci贸 d’Incapacitat Temporal, s’aplicar脿 la normativa vigent.

.

.

Article 18. Permisos i llic猫ncies.

.

  Previ av铆s i justificaci贸, tots els treballadors tenen dret a les llic猫ncies seg眉ents, sense p猫rdua econ貌mica:

.

  a) Tres dies en els casos de naixement de fill (m铆nim dos dels quals han de ser laborables), ampliable a 4 si hi ha despla莽ament.

  b) Quatre dies en els casos de malaltia greu, (m铆nim dos dels quals han de ser laborables) intervenci贸 quir煤rgica o mort del c貌njuge, fills, pares, germans i dos dies, avis i n茅ts d’un o d’altre c貌njuge.

  En els sup貌sits dels apartats a) i b), quan el treballador amb aquest motiu necessita fer un despla莽ament per aix貌 superior a 50 km es pot ampliar a dos dies m茅s.

  c) Un dia laborable per canvi de domicili, ampliable amb un dia m茅s si 茅s de diferent municipi.

  d) Un dia laborable a l’any per assumptes propis, que s’haur脿 de pactar entre l’empresa i el treballador amb una antelaci贸 de 7 dies, sense que pugui ser anterior o posterior a dia festiu o en campanyes de producci贸 punta. Durant els anys 2019 i 2020, els dies de assumptes propis ser脿 de 2 dies al any.

  Els treballadors poden sol路licitar, sense dret a retribuci贸, permisos per diferents motius als expressats anteriorment i la concessi贸 dels quals 茅s al lliure albir de l’empresa. Queden exceptuats els casos de permisos per a l’exercici dels deures de car脿cter p煤blic o sindical que es consideren i retribueixen d’acord amb all貌 establert per les disposicions legals vigents.

  La llic猫ncia per matrimoni t茅 una durada de quinze dies naturals retribu茂ts. El treballador pot prorrogar aquest per铆ode, previ acord amb l’empresa a compte de les vacances anuals corresponent. S’ha d’avisar, almenys, amb dues setmanes de temps.

  La llic猫ncia per matrimoni esmentada s’ha de fer extensiva a les parelles de fet o parelles estables, el dia en qu猫 realment realitzen la seva inscripci贸 en el registre.

  Els treballadors podran assistir a la visita del metge en hores de treball, sense descompte econ貌mic en la n貌mina corresponent, fins a un m脿xim de 10 hores anuals, havent de lliurar en tot cas el justificant acreditatiu corresponent.

  Reducci贸 de jornada per guarda legal de Fill /filla menor de 12 anys o per persona amb discapacitat f铆sica, ps铆quica o sensorial, que no desenvolupi una activitat retribu茂da en empreses de mes de 50 treballadores o treballadors es podr脿 adaptar en jornades complertes amb referencia de reducci贸 mensual en los percentatges m铆nims i m脿xims legals a sol路licitud del treballador o treballadora.

.

.

.

Cap铆tol 5. Garanties sindicals.

.

.

Article 19. Representaci贸 sindical.

.

  Els delegats de personal i els membres del comit猫 d’empresa disposen del cr猫dit d’hores mensuals retribu茂des que fixa l’Estatut dels Treballadors.

  Els distints membres del comit猫 d’empresa i si escau els delegats de personal, poden acumular les hores que tinguin com a temps sindical en un o diversos dels seus components sense ultrapassar el m脿xim total. Si hi ha un 煤nic representant sindical podr脿 acumular les hores per trimestre com a m脿xim, perdent les que no hagi utilitzat dins del trimestre.

  Els membres del comit猫 d’empresa o delegats de personal, amb c脿rrecs sindicals, a nivell de secretariat provincial o superior, en cas de exced猫ncia per exercir l’esmentat c脿rrec, tindran dret a la readmissi贸, hi hagi o no pla莽a i independentment del n煤mero de treballadors de l’empresa.

  Les hores emprades en la negociaci贸 col路lectiva, no computen com a hores sindicals, per貌 s铆 han de ser retribu茂des.

.

.

Cap铆tol 6. Organitzaci贸 del treball.

.

.

Article 20. Organitzaci贸 del treball.

.

  L’organitzaci贸 pr脿ctica i te貌rica del treball correspon a l’empresa la qual ha d’actuar dins de les normes establertes en aquest conveni i la resta de disposicions legals que li siguin aplicables.

.

.

Article 21.

.

  Per raons econ貌miques, t猫cniques, organitzatives, de producci贸 o b茅 per contractacions referides a l’activitat empresarial, les empreses podran traslladar els seus treballadors entre centres de treball de la mateixa empresa, dintre del mateix municipi o municipis lim铆trofs, abonant-se la quantitat del transport p煤blic col路lectiu utilitzat.

.

.

Article 22. Empreses artesanes, empreses es semi mecanitzades i empreses mecanitzades.

.

  Es consideren Empreses Artesanes, les que tinguin una producci贸 di脿ria inferior als 150 quilos de farina i que la seva elaboraci贸 es vengui en el seu propi i 煤nic despatx de pa.

  Tenen la consideraci贸 d’Empreses Semi mecanitzades, totes aquelles altres que no es troben compreses en l’apartat d’Empreses Artesanes i en l’apartat d’Empreses Mecanitzades. Tamb茅 es consideren com a empreses semi mecanitzades, les que 煤nicament es dediquen a l’acabat i la venda dels productes de fleca.

  Tenen la consideraci贸 d’Empreses Mecanitzades totes aquelles en les que el volum de producci贸 anual excedeixi de 3.000 tones de farina.

  A les empreses mecanitzades es confeccionar脿 durant el primer trimestre des-de l’entrada en vigor d’aquest conveni, un sistema de promocions i ascensos entre l’empresa i la representaci贸 legal dels treballadors i treballadores.

  Aix铆 mateix, qualsevol sistema de remuneraci贸 a base de primes u altres objectius, la representaci贸 legal de les treballadores i treballadors tindran tota la informaci贸 i participaran en el desenvolupament d’aquestes primes que hauran de ser mesurables, quantificables, i assolibles, quan la seva afectaci贸 sigui de car脿cter col路lectiu.

.

.

Cap铆tol 7. Condicions salarials.

.

.

Article 23. Retribucions.

.

  Les condicions retributives del personal afectat per aquest conveni, s贸n les que figuren a les taules que s’adjunten com a annex 1 pel per铆ode de l’01 de setembre al 31 de desembre de 2018.

  A les empreses artesanes i semi mecanitzades:

  Per l’any 2019, s’incrementar脿 el IPC de Catalunya de 2018 mes 0,5% fina a un m脿xim de 2,5%.

  Per l’any 2020, s’incrementar脿 el IPC de Catalunya de 2019 mes 0,5% fina a un m脿xim de 2,5%.

  A les empreses mecanitzades:

  Per l’any 2019, s’incrementar脿 el IPC de Catalunya de 2018 mes 1%.

  Per l’any 2020, s’incrementar脿 el IPC de Catalunya de 2019 mes 1%.

  Cada any es revisaran les taules salarials per assegurar que no hi ha cap per sota del SMI.

  El salari s’ha d’abonar en 12 mensualitats m茅s tres gratificacions extraordin脿ries a l’any.

  El pagament de les diferents retribucions d’aquest conveni es far脿 per mesos ven莽uts.

.

.

Article 24. Salari base.

.

  El salari base m铆nim garantit, convingut per a cada categoria i tipus d’empresa, 茅s el que figura a la taula de retribucions de l’annex 1. S’estableix per dotze mensualitats en funci贸 de la categoria professional.

.

.

Article 25. Gratificacions extraordin脿ries

.

  Els treballadors de les empreses incloses en aquest conveni tenen dret a percebre tres pagues extraordin脿ries. La de Sant Honorat que s’ha d’abonar el dia 31 de mar莽, la d’estiu el 22 de juny i la de Nadal el 20 de desembre, a ra贸 d’una mensualitat cada una, m茅s el plus d’antiguitat consolidada (PAC), per als treballadors que els tenen establert.

  Les gratificacions extraordin脿ries poden ser prorratejades en dotze mensualitats, de com煤 acord entre l’empresa i el treballador.

  El personal que ingressa o cessa durant l’any ha de percebre les gratificacions en proporci贸 al temps treballat.

  Per als treballadors amb contractes inferiors als 12 mesos, les pagues extraordin脿ries es pagaran prorratejades cada m茅s.

.

.

Article 26. Plus d’antiguitat consolidada (PAC).

.

  Els treballadors d’aquest conveni que percebessin aquesta promoci贸 econ貌mica, se’ls hi haur脿 de seguir abonant el mateix import durant la vig猫ncia d’aquest conveni.

.

.

Article 27. Plus de nocturnitat.

.

  A les empreses artesanes i a les empreses semi mecanitzades, at猫s que la jornada laboral del personal de fleca ha de ser necess脿riament nocturna, en funci贸 de la demanda majorit脿ria del servei i sense perjudici que en alguna empresa es pugui produir un horari di眉rn, les respectives parts signants d’aquest conveni reconeixen la improced猫ncia de percebre qualsevol classe de plus nocturn per treballadors d’aquest tipus d’empreses.

  A les empreses mecanitzades, tots els treballadors que realitzin la seva tasca entre les 22 hores i les 6 hores seran retribu茂ts amb la quantia que s’estableix a l’annex 1.

.

.

Article 28. Complement de les prestacions de la Seguretat Social.

.

  En cas d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball o malaltia professional, l’empresa ha d’abonar al treballador que es troba en aquesta situaci贸, un complement que s’ha de quantificar en la difer猫ncia existent entre la percepci贸 que aquest rep de la Seguretat Social i el seu salari real, fins un m脿xim de 12 mesos.

  Durant el temps d’internament a la cl铆nica per qualsevol motiu, cal acreditar-lo, s’ha de completar el salari igual com en el punt anterior, aix铆 com la seva convalesc猫ncia fins un m脿xim de tres mesos.

  La baixa per maternitat es regeix per la seva normativa espec铆fica.

  Pel que fa a l’inici de les prestacions per incapacitat temporal, s’ha d’observar all貌 disposat en la legislaci贸 vigent.

.

.

Article 29. Cl脿usula d’inaplicaci贸 salarial.

.

  El percentatge d’increment establert pel vigent conveni pot ser d’inaplicaci贸 per les empreses, l’estabilitat econ貌mica de les quals es pugui veure afectada per l’aplicaci贸 de les normes econ貌miques d’aquest Conveni.

  Les empreses hauran de comunicar als representants legals dels treballadors, o si no n’hi ha als treballadors, les raons justificatives d’aquesta decisi贸, en els tres mesos seg眉ents a la publicaci贸 del conveni.

  En el cas d’existir acord, aquest ha de ser comunicat a la Comissi贸 Parit脿ria pel seu coneixement i aprovaci贸. En cas de no existir acord, o en els casos en qu猫 els treballadors no tinguin representants, s’ha de plantejar davant la Comissi贸 Parit脿ria en el termini esmentat abans.

  Aquesta comunicaci贸 s’ha de remetre per escrit aportant la mem貌ria explicativa, els balan莽os i els comptes de resultats que pr猫viament hagin estat presentats als organismes oficials.

  Les empreses amb menys de sis treballadors han de presentar la mem貌ria explicativa i la documentaci贸 complement脿ria que li pugui sol路licitar la Comissi贸 Parit脿ria.

  En el termini d’un mes la Comissi贸 Parit脿ria ha de dictar resoluci贸 que 茅s vinculant per les parts.

  Els representats legals dels treballadors estan obligats a mantenir en la m脿xima reserva la informaci贸 rebuda i n’han d’observar el silenci professional corresponent.

  Per qualsevol discrep脿ncia davant la no aplicaci贸 de les condiciones esmentades o qualsevol altre de les condiciones de treball a las que fa referencia l’ article 82.3 del Estatut de los treballadors, ambdues parts es sotmetran al Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

.

Cap铆tol 8. Faltes i sancions.

.

.

Article 30. Faltes.

.

  Les faltes comeses pels treballadors al servei de l’empresa es classifiquen atenent la seva import脿ncia en lleus, greus i molt greus.

  1. S贸n faltes lleus, les de puntualitat; les discussions amb els companys de feina; les faltes d’higiene o de neteja; no comunicar amb temps, podent fer-ho, la falta d’assist猫ncia a la feina i qualsevol altra de naturalesa an脿loga.

  S’ent茅n per falta de puntualitat el retard de m茅s de tres vegades a l’entrada a la feina o si el total de retards totalitzen m茅s de 30 minuts al mes.

  2. S贸n faltes greus, les comeses contra la disciplina de la feina o contra el respecte degut als superiors; als companys; als subordinats; als clients i als prove茂dors; simular la pres猫ncia d’un altre treballador fitxant per ell; absentarse de la feina sense llic猫ncia durant la jornada; simular malaltia o demanar perm铆s al路legant causes inexistents; l’embriaguesa no habitual o la toxicomania i en general, m茅s de dues faltes lleus durant el termini de tres mesos, aix铆 com les violacions greus de la bona fe contractual. Es considera falta greu l’incompliment d’all貌 disposat en la reglamentaci贸 t猫cnic sanit脿ria del pa per al personal.

  3. S贸n faltes molt greus, el frau; el furt o el robatori, tant a l’empresa com als companys de feina, aix铆 com als clients o als prove茂dors; els maltractaments de paraula o obra i la falta greu de respecte o consideraci贸 als directius i als seus familiars; als companys de feina i als subordinats; als clients o als prove茂dors; la violaci贸 de secrets de l’empresa; l’embriaguesa habitual o la toxicomania; la inobservan莽a de les mesures de seguretat i higiene en el treball; l’assetjament sexual; la reincid猫ncia en faltes greus durant el termini de sis mesos i la falta de puntualitat o d’assist猫ncia al treball en m茅s de cinc vegades en el per铆ode d’un mes.

.

.

Article 31. Sancions.

.

  Les sancions que procedeix imposar en cada cas, segons les faltes comeses s贸n les seg眉ents:

  1) Per faltes lleus: amonestaci贸 per escrit o suspensi贸 durant un dia de feina i sou.

  2) Per faltes greus: suspensi贸 d’ocupaci贸 i sou de dos a quinze dies.

  3) Per faltes molt greus: suspensi贸 d’ocupaci贸 i sou durant m茅s de quinze dies fins a seixanta o acomiadament.

  En el sup貌sit que a un xofer li sigui retirat temporalment el carnet de conduir, l’empresa li ha de facilitar la feina en el per铆ode de suspensi贸 del perm铆s i li ha d’abonar el salari que correspongui a la categoria de la feina realitzada.

  Aquesta condici贸 s’ha de mantenir per un m脿xim de dues suspensions de perm铆s de conduir o un total de tres mensualitats, excedit el qual el conductor nom茅s t茅 dret a la reserva del lloc de treball.

  La formaci贸 per realitzar la manipulaci贸 d’aliments 茅s obligat貌ria, per a tot el personal afectat per aquest conveni.

.

.

.

Cap铆tol 9. Altres conceptes.

.

.

Article 32. Roba de feina.

.

  Totes les empreses de fleca han de lliurar anualment a cada treballador dos equips de roba de feina per temporada que s’han d’utilitzar obligat貌riament durant les hores de treball.

  Aquests equips de treball s贸n els seg眉ents:

  Per al personal administratiu, bata; per al personal de vendes, bata i gorra; per al personal d’obrador, camisa, davantal, pantal贸 i gorra; per al personal de distribuci贸 i transports, granota o pantal贸 i camisa.

  Es concreta que els vestits s贸n dos d’estiu i dos d’hivern i s’han de lliurar a l’inici de cada temporada.

  1 joc de cal莽at antilliscant, quan sigui prec铆s, amb un m脿xim d‘1 parell cada any.

  Al personal de cambra se li subministrar脿 a l’any, 2 equips protectors i cal莽at adient per a aigua i fred.

  Les empreses de mes de 50 treballadores i treballadors, durant la vig猫ncia del present conveni, hauran de establir un servei de neteja de la roba de treball.

.

.

Article 33. Absentisme laboral i incapacitat temporal.

.

  Les empreses d’acord amb la normativa vigent podran prendre les mesures oportunes de control i seguiment en les situacions d’absentisme laboral, aix铆 com, en les d’incapacitat temporal, a trav茅s de l’Administraci贸 sanit脿ria i de Seguretat Social o b茅 mitjan莽ant la gesti贸 de les m煤tues d’accidents de treball que ho tinguin concertat.

  Caldr脿 notificar aquesta actuaci贸 als representants legals dels treballadors.

.

.

Article 34. Seguretat i salut laboral.

.

  S’ha d’aplicar la legislaci贸 vigent sobre seguretat i salut laboral. Anualment s’han d’efectuar revisions m猫diques als treballadors de plantilla que volunt脿riament ho desitgin. El seu import econ貌mic 茅s a c脿rrec de l’empresa.

  Aix铆 mateix, les empreses han de tenir cura de la dotaci贸 i el manteniment de la farmaciola instal路lada en el centre de treball.

  Els treballadors que el seu lloc de treball impliqui romandre tota la jornada a les c脿meres frigor铆fiques, realitzaran un reconeixement m猫dic cada sis mesos, atenent els riscs espec铆fics de les caracter铆stiques d’aquests llocs de treball.

.

.

Article 35. Plans de igualtat.

.

  Les empreses de mes de 150 treballadores o treballadors hauran de establir un pla de igualtat com la representaci贸 legal de les treballadores i treballadors, establint la conseg眉ent comissi贸 de igualtat en un termini no superior a 6 mesos desde la publicaci贸 d’aquest conveni.

.

.

ANNEX 1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MODIFICACI脫N Y REVISI脫N SALARIAL (BOP 07-06-2019)

.

.

RESOLUCI脫 de 29 de maig de 2019, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de la modificaci贸 del text del Conveni col路lectiu de treball del sector de forners, de la prov铆ncia de Tarragona, per als anys 2018 – 2020 (codi de conveni n煤m. 43000375011994).

.

.

  Vist la modificaci贸 del text del Conveni col路lectiu de treball del sector de forners, subscrit per part empresarial per la Federaci贸 d’Industrials Forners de la prov铆ncia de Tarragona i per part dels treballadors pels sindicats CCOO i UGT en data 07.06.2018, i presentat per les mateixes parts en data 24.05.2019, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; l’article 170.1 e) i j) de la Llei org脿nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Resoluci贸 TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegaci贸 de compet猫ncies en mat猫ria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies.

  RESOLC:

.

  1. Disposar la inscripci贸 de la modificaci贸 del text del Conveni col路lectiu de treball del sector de forners de la prov铆ncia de Tarragona per als anys 2018 – 2020 en el corresponent Registre de convenis i acords col路lectius de treball amb funcionament a trav茅s de mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Tarragona.

  2. Disposar-ne la publicaci贸 en el Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Tarragona.

.

  Notifiqueu aquesta Resoluci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni col路lectiu.

  Tarragona, 29 de maig de 2019.

  La cap del Servei de Coordinaci贸, e.f.

  Marta Cassany Virgili.

  (Per supl猫ncia del director/a dels Serveis Territorials, d’acord amb l’article 41.1 a) del Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball Afers Socials i Fam铆lies).

.

.

.

ACTA DE LA REUNI脫N DE LA COMISI脫N NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA.

.

.

  Representantes de la Federaci贸n de Industriales Panaderos de la provincia de Tarragona:

  Joan Cabr茅 Ramon, Manuel Fresquet Esteban, Carlos Mart铆nez Maestro, Carlos Ripoll茅s Eiximeno, Ram贸n de la Fuente Sans.

  En representaci贸n de los sindicatos por UGT:

  Salvador Donzel Zorrilla.

  Por CCOO:

  Pedro Carmona Contreras.

.

  En la ciudad de Tarragona, a las 18:00 horas del d铆a 7 de junio de 2018, en el local social de la Federaci贸n de Industriales Panaderos de la provincia de Tarragona, omitir, 37, se re煤nen los representantes de la Comisi贸n Negociadora del Convenio colectivo de trabajo del sector de panaderos de la provincia de Tarragona, relacionados al margen y acuerdan:

.

  1潞 Vigencia el presente convenio entrar脿 en vigor en la parte normativa desde el 1 de enero de 2018 y sus efectos econ贸micos seran de aplicaci贸n para el a帽o 2018 desde el d铆a 1 de septiembre del presente a帽o y en los a帽os 2019 y 2020 desde el d铆a 1 de enero de los mismos.

.

  2潞 Incrementos para las empreses artesanes y semi-mecanizadas:

  Aumento salarial 2018, ser脿 el IPC de Catalu帽a de 2017 m谩s 1% hasta un m谩ximo de 2,5%.

  Aumento salarial a帽o 2019, ser脿 IPC de Catalu帽a de 2018 m谩s 0,5% hasta un m谩ximo de 2,5%.

  Aumento salarial a帽o 2020 , ser脿 el IPC de Catalu帽a de 2019 m谩s 0,5% hasta un m谩ximo de 2,5%.

  Incrementos para las empreses Mecanizadas:

  Aumento salarial a帽o 2018, ser脿 el IPC de Catalu帽a de 2017 m谩s 1,5%.

  Aumento salarial a帽o 2019, ser脿 el ICP de Catalu帽a de 2018 m谩s 1%.

  Aumento salarial a帽o 2020, ser脿 el ICP de Catalu帽a de 2019 m谩s 1%.

.

  3潞 Adaptaci贸n del SMI en tablas cada a帽os de vig猫ncia del presentee convenio.

.

  4潞 Las empreses de m谩s de 150 trabajadores/as deber谩n establecer un plan de igualdad con representaci贸n legal de los trabajadores, estableciendo la consiguiente comisi贸n de igualdad en un plazo no superior a 6 meses desde la publicaci贸n del presente convenio.

.

  5潞 Reducci贸n de jornada quien por guarda legal tanga a su cuidado directo algun menor de doce a帽os o una persona con discapacidad f铆sica, ps铆quica o sensorial, que no desempe帽e una actividad retribu铆da, en empreses de m谩s de 50 trabajadores se podr脿 adaptar en jornades completes con referencia de reducci贸n mensual en los porcentajes m铆nimos y m谩ximos legales a sol路licitud del trabajdor/a.

.

  6潞 Las empreses de m谩s de 50 trabajadores/as durante la presente vig猫ncia del convenio tendr谩n que establecer el Servicio de limpieza de la ropa de Trabajo.

.

  7潞 Los trabajadores/as disfrutar谩n para los a帽os 2019 y 2020 de un d铆a de asuntos propios retribuido y no recuperable adicional al ya existente.

.

  8潞 Plus de turnicidad de las empreses mecanizadas se actualizar谩 la cuant铆a resultante para cada a帽o de vigencia del convenio con los aumentos repercutible y sus possibles revisiones derivades del IPC, siendo la cuant铆a en el a帽o 2018 de 4,52鈧 por d铆a trabajado en r茅gimen de turnos rotativos m谩s el aumento salarial para el presente a帽o siendo el valor del a帽o 2018 de 4,63鈧.

.

  9潞 En las empreses mecanizadas se confeccionar脿 en el primer trimestre desde la entrada en vigor del presente convenio un sistema de promociones y ascensos entre las empreses y los representantes legales de los trabajadores.

.

  10潞 En las empreses mecanizadas cualquier sistema de remuneraci贸n a base de primes u otros objetivos, los representantes legales de los trabajadores tendr谩n toda la informaci贸n y la participaci贸n en el desarrollo de dichas primes que deber谩n ser medibles, cuantificables y alcanzables, cuando su afectaci贸n sea de car脿cter colectivo.

.

  11潞 Inclusi贸n de la definici贸n de la categoria de jefe de l铆nia en las empreses mecanizadas:

  Jefe de secci贸n y/o L铆nea.

  Es el trabajador/a que tiene a su cargo la organizaci贸n de una l铆nia de producci贸n o de determinada secci贸n de una planta productiva y desarrolla una tarea encaminada a la coordinaci贸n efectiva de todo un 谩rea de Trabajo con dependencia directa y supervisi贸n del jefe de turno, al que podr谩 sustituir temporalmente.

.

.

  Tables salarials 2019 del conveni de forners de la prov铆ncia de Tarragona

.

  La Comissi贸 Negociadora acorda eliminar les categories auxiliar venedor/a i oficial de 4a de semi mecanitzades, oficial de 4a, venedor/a especialista i auxiliar venedor/a de les artesanes, i pujar les que estaven per sota dels 12600 euros anuals a 840 (per 15 pagues), quedant per tant les seg眉ents tables salarials per 2019 amb la pujada del 1,9% a les empreses artesanes i semi mecanitzades, i un 2,4 % a les empreses mecanitzades.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Complement vacances de 279,738 鈧, a les empreses mecanitzades segons sup貌sit de l’article 17.

  Plus de turnicitat 4,753 鈧 per d铆a treballant a r茅gim de torns rotatius.

.

  Tarragona, 26 de mar莽 de 2019.

.

Deja un comentario