Convenio Colectivo de Detallistas de Ultramarinos y Comestibles, Supermercados y Autoservicios de Tarragona

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2014 - 02/01/2014

Duraci贸n: DOS DIAS

Publicaci贸n:

2014/11/15

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: TARRAGONA
C贸digo: 43000195011994
Actualizacion: 2014/11/15 -
Convenio Colectivo de Detallistas de Ultramarinos y Comestibles, Supermercados y Autoservicios de Tarragona de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2014/11/15. Vigencia de: 01/01/2014 a 02/01/2014. Duraci贸n Dos D铆as. 脷ltima publicaci贸n en del tipo:

.

novembre de 2014)

Article 1. 脌mbit territorial.

Article 2. Determinaci贸 de les parts.

Article 3. 脌mbit personal.

Article 4. 脌mbit funcional.

Article 5. Vig猫ncia.

Article 6. Difer猫ncies salarials, per aplicaci贸 retroactiva.

Article 7. Durada.

Article 8. Den煤ncia.

Article 9. Garantia personal.

Article 10. Absorci贸 i compensaci贸.

Article 11. Vinculaci贸 a la totalitat.

Article 12. Classificaci贸 professional. Grups professionals.

Article 13. Mobilitat funcional.

Article 14. Ascensos.

Article 15. Jornada laboral.

Article 16. Temps destinat a formaci贸.

Article 17. Vacances.

Article 18. Inventaris.

Article 19. Llic猫ncies retribu茂des. Exced猫ncies. Reduccions de jornada.

Article 20. Acumulaci贸 per铆ode de lact脿ncia.

Article 21. Preav铆s d’extinci贸 del contracte per voluntat del treballador.

Article 22. Per铆ode de prova.

Article 23. Contractes de formaci贸.

Article 24. Contracte en pr脿ctiques.

Article 25. Contractes de fixos discontinus.

Article 26. Contractaci贸 a temps parcial.

Article 27. Contracte temporal per circumst脿ncies de la producci贸.

Article 28. Contracte de treball per obra o servei determinat.

Article 29. Contracte de Relleu per causa de Jubilaci贸 Parcial.

Article 30. Contracte d’interinitat.

Article 31. Preavisos en els contractes de durada determinada.

Article 32. Foment de la contractaci贸 indefinida.

Article 33.

Article 34. Plus de vinculaci贸.

Article 35. Gratificacions extraordin脿ries.

Article 36. Descompte en compres.

Article 37. Complements per despla莽ament.

Article 38. Dietes.

Article 39. Roba de treball.

Article 40. Complement per incapacitat temporal.

Article 41. Correcci贸 de l’absentisme.

Article 42. Asseguran莽a d’accidents.

Article 43. Prevenci贸 de riscos laborals.

Article 44. Representants sindicals.

Article 45. Sistema d’acumulaci贸 d’hores.

Article 46. Tauler d’anuncis.

Article 47. Soluci贸 de conflictes.

Article 48. Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Article 49. R猫gim disciplinari.

Article 50. R猫gim disciplinari. Faltes.

Article 51. R猫gim disciplinari. Sancions.

Article 52. Cl脿usula d’inaplicaci贸 de condicions de treball del Conveni.

Article 53. Comissi贸 parit脿ria.

Article 54. Dret supletori.

Article 55.

ANNEX 1.- Taula salarial 2014.

ANNEX 2.- Taula salarial 2015.

ANNEX III.- Esquema de grau de parentescs.

MODIFICACI脫N (BOP N煤mero 185 – Dilluns, 10 d’agost de 2015)

novembre de 2014)

.

.

RESOLUCI脫 de 10 de novembre de 2014, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de Detallistes d’Ultramarins i Queviures, Supermercats i Autoserveis, de la prov铆ncia de Tarragona, per als anys 2014-2015 (codi de conveni n煤m. 43000195011994).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector de Detallistes d’Ultramarins i Queviures, Supermercats i Autoserveis, de la prov铆ncia de Tarragona, subscrit per part empresarial pel Grup Empresarial Provincial de Supermercats i Autoserveis de Tarragona (GEDAT) i per part dels treballadors pels sindicats d’UGT i CCOO en data 6 d’octubre de 2014 i presentat per les mateixes parts en data 24 d’octubre de 2014, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; l’article 170.1 e) i j) de la Llei org脿nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Resoluci贸 TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegaci贸 de compet猫ncies en mat猫ria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuraci贸 del Departament d’Empresa i Ocupaci贸, i altres normes d’aplicaci贸;

  RESOLC:

.

  1. Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector Detallistes d’Ultramarins i Queviures, Supermercats i Autoserveis, de la prov铆ncia de Tarragona, per als anys 2014-2015 en el corresponent Registre de convenis i acords col路lectius de treball amb funcionament a trav茅s de mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupaci贸 a Tarragona.

  2. Disposar-ne la publicaci贸 en el Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Tarragona.

.

  Notifiqueu aquesta Resoluci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni col路lectiu.

  Tarragona, 10 de novembre de 2014.

  Carme Mansilla Cabr茅, directora dels Serveis Territorials, e.f.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE DETALLISTES D’ULTRAMARINS I QUEVIURES, SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA (2014 – 2015).

.

Article 1. 脌mbit territorial.

.

  Aquest Conveni 茅s d’aplicaci贸 obligat貌ria a la demarcaci贸 o comarques de Tarragona, per a tots els centres de treball de les empreses afectades, segons l’脿mbit funcional, fins i tot en aquelles el domicili social de les quals es trobi en una altra prov铆ncia.

.

.

Article 2. Determinaci贸 de les parts.

.

  Son parts del present conveni, per la patronal el Gremi GEDAT i per la part social, la Federaci贸 de Serveis de CCOO de Catalunya i la Federaci贸 de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya (SMC-UGT), les quals es reconeixen m煤tuament legitimitat per a negociar el present Conveni col路lectiu.

.

.

Article 3. 脌mbit personal.

.

  Queden inclosos dins l’脿mbit d’aquest conveni, tots els treballadors per compte ali猫 que treballin a les empreses compreses en aquest sector, segons el seu 脿mbit funcional. S’exceptuen les persones compreses en els articles 1.3 i 2 del R. Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel que s’aprova l’Estatut dels treballadors, o disposici贸 que el pugui substituir. Tampoc queden incloses les persones que pertanyen al Grup Directiu.

  Totes les refer猫ncies a “treballador” s’entenen sense difer猫ncia de g猫nere, excepte aquells casos en els que, expresament, es pugui establir alguna diferencia leg铆tima per ra贸 de g猫nere.

.

.

Article 4. 脌mbit funcional.

.

  L’脿mbit funcional del present conveni col路lectiu afecta, a mes a mes del sector de supermercats i autoserveis, a les empreses enquadrades en el Gremi GEDAT i de la mateixa manera a les que, pertanyent al mateix grup empresarial de les enquadrades en l’脿mbit funcional desenvolupen altres activitats complement脿ries o prestin els seus serveis principalment en l’espai fisic en el que despleguin la seva activitat l’empresa principal i vingueren aplicant o facin remisi贸 expresa de sotmetiment a conveni o convenis que afectin a supermercats. Igualment, s’inclouen a aquelles empreses que operin com “franquiciades” de les afectes a l’脿mbit funcional, independenment del n霉mero de metres quadrats dedicats a la venda.

  Tot l’anterior, s’enten sense perjudici de l’aplicaci贸 del previst en els art帽icles 84 i 86.3 de l’E.T. per a les empreses quie tinguin conveni propi en vigor a la signatura d’aquest Conveni.

  Durant la vig猫ncia del present conveni i en el seu 脿mbit territorial, les parts afectades es comprometen a no subscriure nous convenis col路lectius d’empresa, quin 脿mbit no excedeixi de la provincia, als efectes d’intentar mantenir unes condicions d’homogeneitat en el sector objecte del mateix, sense perjudici de les condicions reconegudes en l’article 84.2 de l’ET.

.

.

Article 5. Vig猫ncia.

.

  Aquest Conveni entrar谩 en vigor, a tots els efectes, el dia 1 de gener de 2014 sigui quina sigui la data de la seva publicaci贸 en el Butllet铆 Oficial de la Provincia de Tarragona.

.

.

Article 6. Difer猫ncies salarials, per aplicaci贸 retroactiva.

.

  Les difer猫ncies salarials o endarreriments que s’hagin meritat en virtut de la retroactivitat de la vig猫ncia del conveni, s’abonaran per les empreses en el termini m脿xim d’un mes, a partir de la data de la seva publicaci贸 en el Butllet铆 Oficial de la Provincia (BOPT).

.

.

Article 7. Durada.

.

  La durada d’aquest Conveni 茅s de dos anys, des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

.

.

Article 8. Den煤ncia.

.

  La den煤ncia del present conveni, efectuada per qualsevol de les parts legitimades per a fer-ho, de conformitat amb l’article 86 de l’Estatut dels treballadors, haur脿 de fer-se per escrit, abans dels 90 dies que restin per a la seva finalitzaci贸 i contindr脿 els preceptes que es pretenguin revisar, aix铆 com l’abastament de la revisi贸. D’aquesta denuncia es donar脿 trasllat a cadascuna de les parts legitimades per a negociar, durant l’煤ltim trimestre de l’煤ltim any de vig猫ncia del conveni, o tant bon punt com es conegui. En el termini de 30 dies, des de que es formuli la denuncia, ambdues parts es comprometran a iniciar la negociaci贸 d’un nou conveni. En aquesta primera reuni贸, despr猫s de la constituci贸 de la Taula negociadora, es formularan, per les parts, les seves propostes de negociaci贸 i es fixar脿 el calendari de les reunions.

  Ambdues parts manifesten el comprom铆s de que la propera negociaci贸 d’aquest conveni col路lectiu s’emmarcar脿 en l’脿mbit territorial de Catalunya, d’acord amb els principis integradors d’un sol conveni auton貌mic per al sector, establerts en el Conveni Marc de Supermercats i Autoserveis de Catalunya.

.

.

Article 9. Garantia personal.

.

  Les empreses afectades per aquest conveni, respectaran les condicions m茅s beneficioses concedides, a nivell personal, als seus treballadors, abans o despr猫s de l’aprovaci贸 d’aquest, considerades totes elles, en c貌mput total anual, sense perjudici del que s’estableix a l’article seg眉ent.

.

.

Article 10. Absorci贸 i compensaci贸.

.

  Totes les condicions pactades en aquest conveni son compensables, en la seva totalitat i en el seu c貌mput anual, per les millores de qualsevol 铆ndole que estiguin gaudint els treballadors, quan aquestes superin la quantia total del conveni i es consideraran absorbibles des de l’entrada en vigor d’aquest.

  No seran, pel contrari, compensables les condicions referents a accidents de treball, malalties i maternitat que les empreses puguin establir a favor dels seus treballadors.

.

.

Article 11. Vinculaci贸 a la totalitat.

.

  Les condicions pactades son un tot org脿nic i indivisible, aquest conveni ser脿 nul i quedar脿 sense efecte, si l’autoritat o jurisdicci贸 competent, en l’exercici de les facultats que li siguin pr貌pies, object茅s o invalid茅s qualsevol dels seus pactes o no aprov茅s la totalitat del seu contingut, que ha de ser indivisible en la seva aplicaci贸.

.

.

Article 12. Classificaci贸 professional. Grups professionals.

.

  En funci贸 de la iniciativa, autonomia, responsabilitat, comandament, complexitat, coneixements i experi猫ncia, s’estableixen, amb car脿cter normatiu, els seg眉ents grups professionals i els criteris generals que els defineixen:

.

  Grup professional 1.

  Tasques que consisteixen en operacions realitzades seguint un m猫tode de treball prec铆s, segons instruccions espec铆fiques, amb un grau total de depend猫ncia jer脿rquica i funcional. Poden requerir esfor莽 f铆sic, no necessiten formaci贸 espec铆fica, encara que ocasionalment fos necessari un per铆ode breu d’adaptaci贸.

  Personal de neteja, treballadors no qualificats i vigilants.

.

.

  Grup professional 2.

  Tasques que consisteixen en la execuci贸 de treballs que, encara que es realitzen sota instruccions precises, requereixen els adequats coneixements professionals i aptituds pr脿ctiques, i la seva responsabilitat est脿 limitada al estricte compliment de les normes assenyalades i les instruccions rebudes.

  Auxiliar administratiu, auxiliar de caixa, ajudant, xofer de 1陋, xofer de 2陋, dependent, manipulador d’escorxador, mosso, mosso especialitzat, torero, professional d’ofici- oficial de 1陋, professional d’ofici- oficial de 2陋 i encarregat de reposici贸.

.

  Grup professional 3.

  Treballs d’execuci贸 aut貌noma que exigeixin habitualment iniciatives per part dels treballadors encarregats de la seva execuci贸. Funcions que suposin integraci贸, coordinaci贸 i supervisi贸 de les tasques homog猫nies. Poden suposar corresponsabilitat de comandament, estant sotmeses a la supervisi贸 directa o sistem脿tica de l’element jer脿rquic superior.

  Comptable, caixer, encarregat d’establiment, encarregat de secci贸, encarregat general, oficial administratiu, programador, secretari i supervisor.

.

  Grup professional 4.

  Tasques complexes per貌 homog猫nies que, encara que no impliquin responsabilitat de comandament, tenen un alt contingut intel路lectual o d’interrelaci贸 hum脿, en un marc d’instruccions generals d’alta complexitat t猫cnica i que pot participar en la definici贸 dels objectius concrets a assolir en el seu camp, amb molt alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat en aquest c脿rrec d’especialitat t猫cnica.

  Titulat de grau superior i titulat de grau mitj脿.

.

  Grup professional 5.

  Tasques que requereixen un alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat, exercint el comandament, direcci贸, control i supervisi贸 de tasques i/o persones. Amb funcions que suposin la integraci贸, coordinaci贸 i supervisi贸 de tasques diverses, realitzades per un conjunt de col路laboradors. Suposen, aix铆 mateix, responsabilitat concreta per la gesti贸 d’una o varies 脿rees funcionals de l’empresa, a partir de directrius generals amplies que emanen del personal que pertany al grup professional “0” o la pr貌pia direcci贸, als que tenen que donar compte de la seva gesti贸.

  Cap d’administraci贸, cap de compres, cap de divisi贸, cap de personal i cap de vendes.

.

  Grup professional 0.

  El personal que pertany a aquest grup planifica, organitza i coordina les diverses activitats pr貌pies del desenvolupament de l’empresa. Realitza funcions que comprenen la elaboraci贸 de la pol铆tica d’organitzaci贸, els plantejaments generals de la utilitzaci贸 efica莽 dels recursos humans i dels aspectes materials, la orientaci贸 i el control de les activitats de l’ organitzaci贸 conforme al programa establert, o la pol铆tica adoptada; l’establiment i manteniment d’estructures productives i de suport i el desenvolupament de la pol铆tica industrial, financera o comercial. Pren decisions o participa en la seva elaboraci贸.

.

  Director.

  No obstant l’anterior classificaci贸 i grups professionals, les parts acorden comen莽ar a negociar l’adequaci贸 dels actuals grups professionals a la classificaci贸 continguda en el Conveni Marc de Supermercats de Catalunya.

.

.

Article 13. Mobilitat funcional.

.

  La mobilitat funcional en el si de l’empresa, tindr脿 com a l铆mit l’establert als articles 22 i 39 de l’Estatut dels treballadors.

  La mobilitat funcional es produir脿 en el marc del grup professional, amb el l铆mit de la idone茂tat i aptitud necess脿ries pel desenvolupament de les tasques que s’encomanen al treballador en cada lloc de treball, pr猫via realitzaci贸, si fos necessari, de processos simples d’adaptaci贸 o de formaci贸.

  En centres de treball inferiors a 25 treballadors, especialment, existir脿 mobilitat funcional entre els grups professionals 2 i 3 sempre amb el l铆mit de la idone茂tat i aptitud necess脿ria pel acompliment de les tasques que s’encomanin al treballador en cada lloc de treball, pr猫via realitzaci贸, si fos necessari, de processos simples de formaci贸 i adaptaci贸.

  Als conductors, que se’ls hagi retirat el perm铆s de conduir, dintre de la jornada laboral, per sanci贸 derivada d’infracci贸 de tipus administratiu, l’empresa els proporcionar脿 un altre treball, diferent al de conductor, pel temps de duri la sanci贸 i mantindran el salari de conveni de conductor. En casos diferents, que impliquin retirada del perm铆s de conduir per infraccions de tipus no administratiu, es seguir脿 el legalment establert.

  Els treballadors que dins la mateixa empresa realitzen treballs catalogats en diferents categories, percebran els emoluments que corresponguin a la superior d’elles, pel temps que acompleixen aquesta funci贸 superior. El treballador que a l’empresa vingui executant diverses comeses estar脿 obligat a seguir fent-ho.

.

.

.

Article 14. Ascensos.

.

  El treballador amb la categoria professional de mosso/a te dret a ascendir a la categoria de mosso/a especialitzat/ ada, quan acrediti dos anys de servei realitzant tasques que requereixin especialitzaci贸.

  Entre el personal amb la categoria d’auxiliar administratiu s’han de revisar les possibilitats d’ascens quan portin quatre anys en aquesta categoria.

  Quan es produeixin vacants a l’empresa, tindran prefer猫ncia els treballadors fixos de l’empresa de categoria inferior.

  Aquests treballadors hauran de tenir les aptituds que es requereixin pel lloc de treball, i hauran de realitzar les proves de capacitat que proposi i controli l’empresa. Aquestes proves tindran en compte l’experi猫ncia, la preparaci贸, la formaci贸 i l’antiguitat, acreditades.

.

.

Article 15. Jornada laboral.

.

  Es fixa la jornada laboral en 1793 hores anuals de treball efectiu, equivalents a una mitjana de 40 hores setmanals de treball efectiu. El descans ha de ser de dia i mig continuat.

  Amb l’acord de l’empresa i els treballadors, es podran acumular els dies de descans setmanal per tal de gaudirlos en un altre moment del cicle, no superior a cinc setmanes. Aquest descans no podr脿 ser substitu茂t per una compensaci贸 econ貌mica.

  En casos excepcionals, i amb la comunicaci贸 pr猫via al Comit猫 d’empresa, als delegats de personal, o, en el seu defecte, als propis treballadors, amb 48 hores de temps, com a m铆nim, l’empresa pot ampliar la jornada pel temps indispensable per a cobrir aquesta excepcionalitat. Quant al moment del seu gaudi, s’ha de compensar de com煤 acord entre l’empresa i el treballador.

  Pel que fa als dies de treball, el quinz猫 festiu oficial no 茅s recuperable.

.

.

Article 16. Temps destinat a formaci贸.

.

  Quan un empresari envi茂 un treballador a realitzar un curs de formaci贸 o de perfeccionament, aquest s’ha de realitzar dins de la jornada laboral. Altrament, han de ser abonades com a treballades.

.

.

Article 17. Vacances.

.

  Tindran una durada de 30 dies naturals i es gaudiran: 21 dies entre maig i setembre, i 9 dies la resta de l’any. En el cas de no poder gaudir els 21 dies dintre del periode esmentat, es compensar谩 amb 1 dia suplementari, a afegir als 9 dies restants. Aix貌 afectar谩, 煤nicament, als treballadors amb dret a gaudir del periode complert de vacances.

  En el cas de que durant el per铆ode de vacances coincidis un festiu intersetmanal, es compensar谩 amb un dia suplementari. A aquesta compensaci贸 nom猫s es tindr脿 dret en un festiu a l’any. Ambdues situacions anteriors ser谩n compatibles.

  Quan el per铆ode de vacances, fixat en el calendari de vacacnces de l’empresa, coincideixi, en el temps, amb una incapacitat temporal derivada de l’embar脿s, el part o la lact脿ncia natural, o amb el per铆ode de suspensi贸 del contracte de treball, previst en l’article 48.4 de la Llei O. 3/2007 de 22 de mar莽, es tindr脿 dret a gaudir les vacances en data distinta a l’incapacitat temporal, o a la del gaudi del perm铆s que, per aplicaci贸 de l’esmentat precepte legal, li correspongu猫s, al finalitzar el per铆ode de suspensi贸, encara que l’any natural al que corresponguessin hagu茅s finalitzat.

.

.

Article 18. Inventaris.

.

  Totes les hores extraordin脿ries motivades per la realitzaci贸 d’inventaris tenen la consideraci贸 d’estructurals i s’han de signar amb aquesta condici贸.

.

.

.

Article 19. Llic猫ncies retribu茂des. Exced猫ncies. Reduccions de jornada.

.

  Els treballadors tindran dret a llic猫ncia retribu茂da, en els sup貌sits seg眉ents, pr猫via comunicaci贸 a l’empresa amb la deguda antelaci贸 i posterior justificaci贸:

.

  a) Vint dies naturals en cas de matrimoni, sempre que s’acrediti una antiguitat m铆nima a l’empresa d’un any. En el cas de no reunir el requisit d’antiguitat, la llic猫ncia ha de ser de 15 dies. El mateix dret tindran les parelles de fet, que acreditin documentalment dos anys de conviv猫ncia, des de la data del registre en un Organisme Oficial, amb data posterior a la publicaci贸 del present conveni.

  b) Deu mitjos dies per a examen de carnet de conduir.

  c) L’empresa concedir脿, tanmateix, permisos per a ex脿mens que tinguin lloc en organismes oficials o legalment reconeguts, sempre que es justifiqui pr猫viament i posterior a la seva assist猫ncia a aquests ex脿mens.

  d) Durant dos dies pel naixement de fill i per dec猫s, per accident o malaltia greus, per hospitalitzaci贸 o intervenci贸 quir煤rgica sense hospitalitzaci贸 que requereixi repos domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat, aix铆 com de la parella de fet degudament inscrita en un Registre d’un Organisme Oficial. Quan, per tal motiu el treballador necessiti fer un despla莽ament a l’efecte, superior a 80 kil贸metres, s’ampliar脿 fins a tres dies mes.

  e) Pel temps indispensable, per al compliment d’un deure inexcusable de car脿cter p煤blic i personal.

  f) Un dia per matrimoni dels pares, fills o germans dels treballadors. En els casos de matrimoni de familiars de 2n grau, un dia i, com a m脿xim, dos cops a l’any.

  g) Qui, per raons de guarda legal, tingui cura directa d’algun menor de dotze anys o d’un disminu茂t f铆sic o ps铆quic que no executi cap altra activitat retribu茂da, tindr脿 dret a una reducci贸 de la jornada ordinaria de treball, amb la disminuci贸 proporcional del salari entre, almenys, un octau i un m脿xim de la meitat de la durada d’aquesta.

  h) Els treballadors que aix铆 ho sol路licitin, tindran dret a realitzar un dia de festa a l’any, per assumptes propis, de car脿cter retribu茂t i no recuperable. S’haur脿 d’acordar la data del seu gaudi entre ambdues parts.

.

  Exced猫ncies, per cura de familiars. Els treballadors tindran dret a un per铆ode d’exced猫ncia no superior a tres anys, per la cura de cada fill, tant naturals com adoptats o en els sup貌sits d’acolliment simple com preadoptiu, encara que aquestos siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement o en el seu cas des de la resoluci贸 judicial o administrativa.

  Tamb茅 tindran dret a un per铆ode d’exced猫ncia de duraci贸 no superior a dos anys, els treballadors per tenir cura d’un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat que per raons d’edat, accident o malaltia o discapacitat, no es pugui valer per si mateix i no desenvolupi activitat retribu茂da.

  L’excedencia contemplada en el present apartat, quin per铆ode de durada podr脿 gaudirse de forma fraccionada, constitueix un dret individual dels treballadors homes i dones. Si m茅s no, si dos o m茅s treballadors de la mateixa empresa tinguessin aquest dret, pel mateix causant, l’empresari podr脿 limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

  Tot aix貌, en la forma i condicions que estableix l’article 46.3 de l’Estatut dels Treballadors.

.

  Reducci贸 de jornada per motius familiars. Les treballadores, per lact脿ncia d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’abs猫ncia en el treball, que es podr脿 dividir en dues fraccions. La durada del perm铆s s’incrementar谩 proporcionalment, en els casos de part m煤ltiple.

  Aquest perm铆s es podr脿 gaudir indistintament per la mare o el pare en el cas que els dos treballin.

  Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat f铆sica, ps铆quica o sensorial, que no desenvolupi una activitat retribu茂da, tindr脿 dret a una reducci贸 de seva jornada ordinaria de treball, amb la disminuci贸 proporcional del salari entre, com a m铆nim, un octau i com a m脿xim, la meitat de la seva durada.

  Tindr脿 el mateix dret qui hagi de tenir cura directa d’un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix i no desenvolupi cap activitat retribu茂da.

  La concreci贸 horaria i la determinaci贸 del periode de gaudi del permis de lact脿ncia i de la reducci贸 de jornada, previstos en els apartats 4 i 5 de l’article 37 de l’ET, correspondr脿 als treballadors, dintre de la seva jornada ordinaria i diaria de treball.

  Els treballadors, tindr谩n dret a adaptar la durada i distribuci贸 de la jornada de treball per tal de fer efectiu el seu dret a la conciliaci贸 de la vida personal, familiar i laboral, de forma consensuada amb l’empresa. En defecte d’acord, podr谩n disposar d’aquest dret, en el marc de la seva jornada ordinaria de treball

  La reducci贸 de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes i dones. Si m茅s no, si dos o m茅s treballadors de la mateixa empresa tinguessin aquest dret, pel mateix causant, l’empresari podr脿 limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

  Tot aix貌, d’acord a l’establert als articles 34.8 i 37, apartats 3, 4, 4 bis, 5 i 6 de l’Estatut dels Treballadors.

.

.

.

Article 20. Acumulaci贸 per铆ode de lact脿ncia.

.

  A petici贸 de la mare o el pare, es podr脿 acumular el per铆ode de lact脿ncia legal, a la baixa de maternitat.

.

.

Article 21. Preav铆s d’extinci贸 del contracte per voluntat del treballador.

.

  Els treballadors amb contracte indefinit que extingeixin el seu contracte per voluntat pr貌pia, hauran de comunicarlo a la direcci贸 de l’empresa amb una antelaci贸 de 15 dies, a la data prevista de cessament, si el contracte te m茅s d’un any d’antiguitat.

  Els treballadors adscrits als grups professionals, III (nom猫s els Encarregats general, d’establiment i de secci贸), IV i V avisaran amb una antelaci贸 de 30 dies.

  La manca de preav铆s, comportar脿 la p猫rdua del salari corresponent als dies deixats de preavisar.

.

.

Article 22. Per铆ode de prova.

.

  Com a foment a la contractaci贸 indefinida, es pot pactar un per铆ode de prova de sis mesos per a qualsevol treballador, la contractaci贸 inicial del qual sigui indefinida.

  Per a la resta de contractes s’aplicar谩 el que disposa l’article 14.1 de l’Estatut dels Treballadors.

.

.

Article 23. Contractes de formaci贸.

.

  La formaci贸 te貌rica podr脿 concentrar-se en el per铆ode inicial o final de durada del contracte, a elecci贸 de l’empresa.

  La retribuci贸 ser脿 del 80%, el primer any de contracte i del 90% per al segoni tercer any de contracte, del salari corresponent a la categoria de refer猫ncia en formaci贸, entenent per aquesta, per una jornada de treball del 75% i la corresponent de formaci贸 del 25%. Si la distribuci贸 de jornada 茅s diferent a l’anterior es retribuir脿 en la proporci贸 corresponent.

  Un cop esgotat el per铆ode m脿xim de tres anys de durada del contracte, les empreses realitzaran una valoraci贸 del nivell de formaci贸 te貌rica i pr脿ctica que els treballadors hagin adquirit i assimilat, procurant si el nivell de qualificaci贸 fos satisfactori per desenvolupar les tasques dels llocs de treball ocupats, a criteri de l’empresa, transformar aquests contractes formatius en altres de durada indefinida.

  El nombre m脿xim de contractes de formaci贸 a realitzar per centre de treball ser脿 el seg眉ent:

.

  Fins a 5 treballadors plantilla: 1.

  De 6 a 10 treballadors plantilla: 2.

  De 11 a 25 treballadors plantilla: 3.

  De 26 a 40 treballadors plantilla: 4.

  De 41 a 50 treballadors plantilla: 5.

  De 51 a 100 treballadors plantilla: 8.

  De 101 a 250 treballadors plantilla: 10 o 8% plantilla.

  De 251 a 500 treballadors plantilla: 20 o 6% plantilla.

  M茅s de 500 treballadors plantilla: 30 o 4% plantilla.

.

  No obstant, el contracte per a la formaci贸 i l’aprenentage es regir脿 pel que disposa l’article 11.2 de l’Estatut dels Treballadors, en tot all贸 que sigui d’obligat compliment. Les empreses procuraran una pres猫ncia equilibrada d’homes i de dones contractats amb aquest tipus de contractes formatius.

.

.

Article 24. Contracte en pr脿ctiques.

.

  Tindr脿 una durada m脿xima de dos anys i una m铆nima de sis mesos i es podr脿 prorrogar per per铆odes de sis mesos fins assolir el m脿xim de durada perm猫s.

  La retribuci贸 ser脿 del 80% i del 90% durant el primer o segon any de vig猫ncia del contracte, respectivament, del salari fixat en el conveni pel mateix lloc de treball o un d’equivalent.

  No obstant, el contracte per a la formaci贸 i l’aprenentage es regir脿 pel que disposa l’article 11.1 de l’Estatut dels Treballadors, en tot all贸 que sigui d’obligat compliment. Les empreses procuraran una pres猫ncia equilibrada d’homes i de dones contractats amb aquest tipus de contractes formatius.

.

.

Article 25. Contractes de fixos discontinus.

.

  El contracte per temps indefinit de fixos discontinus es concertar脿 per realitzar treballs que tinguin el car脿cter de l’estabilitat i la manca de continu茂tat i no es repeteixin en dates certes dintre del volum normal d’activitat de l’empresa.

  Es podran realitzar a temps complert, o b茅, a temps parcial si la circumst脿ncia o la peculiaritat del treball a realitzar ho determina.

  El av铆s d’incorporaci贸 del treballador per part de l’empresa es realitzar脿 per escrit o per qualsevol altre mitj脿 en que pugui quedar const脿ncia. Aquest av铆s s’efectuar脿 per ordre d’antiguitat a l’empresa dins de la categoria o grup professional.

  No obstant, aquest tipus de contractaci贸 es regir脿 pel que disposa l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors, i per la normativa espec铆fica d’aplicaci贸 que estigui vigent, en tot all贸 que sigui d’obligat compliment. Les empreses procuraran una pres猫ncia equilibrada d’homes i de dones contractats amb aquest tipus de contractes.

.

.

Article 26. Contractaci贸 a temps parcial.

.

  S’entendr脿 formalitzat el contracte a temps parcial, quan s’hagi acordat la prestaci贸 de serveis per un m铆nim d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any, inferior a la jornada de treball d’un treballador a temps complert, comparable.

  El contracte a temps parcial per temps indefinit ser脿 d’aplicaci贸 en els casos de treballs discontinus que es repeteixen en dates certes.

  El contracte a temps parcial es regir脿 pel que disposa l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors i per la normativa espec铆fica vigent, en tot all贸 que sigui d’obligat compliment. Les empreses procuraran una pres猫ncia equilibrada d’homes i de dones contractats amb aquest tipus de contractes.

.

.

Article 27. Contracte temporal per circumst脿ncies de la producci贸.

.

  Les contractacions efectuades a l’ampare del previst en l’article 15.1.b) del Estatut dels Treballadors, tindr谩n una duraci贸 m脿xima de dotze mesos, dintre d’un periode de divuit, comptats a partir de la data de contractaci贸 inicial.

  En el cas que el contracte es formalitzes per una durada inferior a la m脿xima estipulada en aquest conveni, es podr脿 prorrogar expressament per un 煤nic cop, sense que la durada total del contracte pugui excedir d’aquest termini m脿xim.

  Quan no hi hagi den煤ncia o pr貌rroga expressa, o b茅 havent-se formalitzat la pr貌rroga, sense arribar al termini m脿xim de durada i el treballador continu茂 prestant els seus serveis, el contracte s’entendr脿 prorrogat autom脿ticament fins al termini m脿xim de durada.

  Al final del contracte, el treballador tindr脿 dret a percebre la indemnitzaci贸 que correspongui per la normativa espec铆fica vigent.

.

  Consideracions:

  a) Tots els contractes que es formalitzin d’acord a les circumst脿ncies precedents, es lliurar脿 la corresponent c貌pia b脿sica a la representaci贸 sindical que existeixi a l’empresa.

  b) No es podr脿 utilitzar aquesta modalitat contractual per substituir treballadors fixos de plantilla.

.

.

Article 28. Contracte de treball per obra o servei determinat.

.

  Amb la finalitat de potenciar la utilitzaci贸, per part de les empreses, de les modalitats de contractaci贸 previstes per la Llei, segons el que preveu l’article 15.1.a) de l’ET, s’acorda identificar aquells treballs o tasques amb substantivitat pr貌pia, dins de l’activitat normal de l’empresa, que puguin ser atesos amb contractes d’aquesta naturalesa. Es consideren serveis amb autonomia i substantivitat pr貌pia, dins de l’activitat del comer莽 menor del ram de la distribuci贸, i per tant susceptibles de contractaci贸 sota la modalitat regulada en l’article 15.1.a) del ET, entre d’altres, els seg眉ents: Campanya de Nadal i Reis; Campanya d’estiu; Campanya de Setmana Santa.

  La durada dels contractes haur脿 d’estar vinculada amb la naturalesa de les campanyes identificades, o be amb treballs i amb serveis que tinguin autonomia o substantivitat pr貌pia, i no podr脿 ser superior a tres anys, ampliables fins a 12 mesos mes. El temps de contractaci贸 emprat sota aquesta modalitat no ser脿 computable als efectes del que determini el contracte eventual per circumstancies de la producci贸, regulat en l’article 27 d’aquest conveni.

  Al final del contracte el treballador tindr脿 dret a percebre la indemnitzaci贸 que correspongui per la normativa espec铆fica vigent.

.

.

Article 29. Contracte de Relleu per causa de Jubilaci贸 Parcial.

.

  El contracte de relleu es regir脿 pel que disposa l’article 12.7 de l’Estatut dels Treballadors, aix铆 com pel que estableixi la Llei General de Seguretat Social, en aquesta mat猫ria.

.

.

Article 30. Contracte d’interinitat.

.

  A l’empara de l’article 15.1 c) de l’Estatut dels Treballadors, sobre contractes d’interinitat, s’estableix la possibilitat de la seva formalitzaci贸 per suplir les abs猫ncies derivades de vacances, exced猫ncies, reduccions de jornada temporals, descansos compensatoris i altres permisos o altres abs猫ncies an脿logues, en aquests casos ha de constar en el contracte el nom o noms i per铆odes dels treballadors objecte de la substituci贸 i la causa o causes, podran acumular-se varies d’aquestes en un sol contracte.

.

.

Article 31. Preavisos en els contractes de durada determinada.

.

  Quan el contracte de durada determinada sigui superior a un any, la part del contracte que formuli la den煤ncia estar脿 obligada a notificar a l’altra part l’acabament d’aquest amb una antelaci贸 m铆nima de quinze dies.

  La manca de preav铆s comportar脿 l’abonament dels dies deixats de preavisar, per la part que l’incompleixi.

.

.

Article 32. Foment de la contractaci贸 indefinida.

.

  Les empreses es comprometen a aconseguir el 70% d’ocupaci贸 estable, a nivell del sector, durant el per铆ode de vig猫ncia del conveni.

.

.

Article 33.

.

  1. Condicions econ貌miques.

  Les empreses mantindran el nivell d’ocupaci贸 en els termes actuals, fins la finalitzaci贸 de la vig猫ncia del present conveni, evitant ajustaments definitius de les plantilles, exceptuant causa contraria prevista en la normativa legal vigent.

  Les taules salarials corresponents als anys 2014 i 2015, son les exposades al annex 1 y 2 respectivament, quins augments son els seg眉ents:

  Per a l’any 2014 l’augment es d’el 0,5%, sobre els salaris de 2013, i amb efectes de 1/01/2014, i per a l’any 2015, l’augment ser脿 del 0,6% sobre els salaris de 2014, amb efectes de 1/01/2015.

.

  2. Variables per millora sectorial.

  Amb aplicaci贸 del “Indice Nielsen” de tendes constants fins a 999 m2 de superf铆cie a Catalunya. I s’aplicaran, en cadascun dels anys, increments addicionals segons la seg眉ent f贸rmula i taula:

.

  Base = 1,1%, menys l’Increment aplicat a l’any = 100% del variable.

.

  a) 脥ndex entre 0 y 0,25 del creixement s’aplicar谩 un 25% de variable amb efectes 1 de gener

  b) 脥ndex entre 0,26 y 0,50 del creixement s’aplicar谩 un 50% de variable amb efectes 1 de gener   c) 脥ndex entre 0,51 y 0,75 del creixement s’aplicar谩 un 75% de variable amb efectes 1 de gener

  d) 脥ndex entre 0,76 y 1 del creixement s’aplicar谩 un 100% de variable amb efectes 1 de gener

  e) Index superior al 1 del creixement s’aplicar谩 un 125% de variable amb efectes 1 de gener

.

  L’Index “Nielsen” ser谩 anualment certificat per ” The Nielsen Company” i degudament tram茅s a la Comisi贸 Paritaria del Conveni. Dita comisi贸, al mateix temps, fixar谩 el percentatge resultant per a la seva aplicaci贸 i tamb茅 la taula resultant.

.

.

Article 34. Plus de vinculaci贸.

.

  Aquest plus t茅 car脿cter de complement personal, nom茅s per aquells treballadors que el tinguin reconegut per conveni anterior a 1997, sense ser compensable ni absorbible i es revaloritzar脿 anualment amb el mateix increment que es pacti pel salari base.

.

.

Article 35. Gratificacions extraordin脿ries.

.

  S’estableixen tres pagues de meritaci贸 superior a un mes: extra d’estiu, extra de Nadal i extra de beneficis. El seu import 茅s d’una mensualitat cadascuna d’elles a ra贸 del salari d’aquest conveni per a tot el personal.

  Els per铆odes de meritaci贸 de les gratificacions extraordin脿ries seran:

.

  Estiu: de l’1 de juliol al 30 de juny

  Nadal: de l’1 de gener al 31 de desembre

  Beneficis: de l’1 de gener al 31 de desembre

.

  L’abonament s’efectuar脿, pel que fa a la de Nadal en la data acostumada del mes de desembre, la d’estiu en el mes de juny i la de beneficis al mes de mar莽. Per al seu c脿lcul s’ha de computar el salari base m茅s el plus de vinculaci贸 a qui li correspongui. En el cas de ser inferior a l’any s’ha de computar a prorrata. En la data de percepci贸 d’aquestes pagues s’ha de descomptar el temps en qu猫 el treballador hagi rom脿s en situaci贸 d’incapacitat laboral transit貌ria

  Totes les pagues extraordin脿ries seran susceptibles de prorrata i abonament mensual en cas d’acord entre l’empresa i la representaci贸 dels treballadors, o b茅 entre l’empresa i els treballadors afectats.

  En el cas d’optar per la prorrata mensual de les pagues, la decisi贸 afectar脿 a tot el personal en plantilla de l’empresa.

.

.

Article 36. Descompte en compres.

.

  Els treballadors gaudiran d’un descompte del 7%, en les compres, solament de productes d’alimentaci贸 que facin al centre on presten servei. Cal procedir de la manera seg眉ent:

.

  a) Les compres s’han de fer, com a m铆nim, 2 dies a la setmana. Si coincideix amb un dia festiu, s’ha de traslladar al dia immediatament posterior (excepte dissabtes).

  b) Solament les pot fer el personal de l’empresa.

  c) El cobrament ha de ser efectuat per l’empresari o pel personal responsable delegat exclusivament per ell.

  d) S’estableix el dret de l’empresa a revisar els paquets quan ho consideri oport煤.

  e) L’horari de les compres ha de ser convingut entre l’empresa i els treballadors.

.

  Cal sotmetre a la Comissi贸 parit脿ria del Conveni les possibles discrep脿ncies que puguin sorgir entre l’empresa i els treballadors.

.

.

Article 37. Complements per despla莽ament.

.

  Quan un treballador 茅s destinat per l’empresa a un altre centre de treball, i es troba allunyat m茅s de 2 quil貌metres del nucli urb脿 de la localitat on normalment presta els seus serveis, l’empresa s’obliga a pagar-li l’import del bitllet, si hi ha transport p煤blic per a despla莽ar-se i l’horari 茅s coincident fins a mitja hora. Altrament, si no es donen les dues condicions anteriors, l’empresa li ha d’abonar, en concepte de quilometratge, i si utilitza vehicle propi, 0,19 euros per quil貌metre. El temps invertit que ultrapassi la mitja hora s’ha de computar com a temps treballat.

.

.

.

Article 38. Dietes.

.

  Els treballadors per aquest concepte han de percebre les despeses normals justificades.

.

.

Article 39. Roba de treball.

.

  L’empresa ha de lliurar a la totalitat del personal dues peces de roba de treball l’any, com a m铆nim, adient a la funci贸 que cadascun realitza. S’ha de renovar a ra贸 d’una cada sis mesos, i amb l’obligaci贸 per al personal d’utilitzar aquesta roba.

  En els casos de treballs espec铆fics com els de l’interior de les cambres frigor铆fiques ha d’existir la roba necess脿ria i d’煤s com煤 perqu猫 el personal que hi hagi de romandre dins pugui estar protegit degudament.

.

.

Article 40. Complement per incapacitat temporal.

.

  En el per铆ode de l’any natural, el primer proc茅s per baixa per incapacitat temporal, derivat de malaltia comuna o accident no laboral, l’empresa abonar脿 el 50% del salari de conveni durant els tres primers dies del proc茅s de baixa; del quart al quinz猫 dia, abonar脿 el 60% de la base reguladora del treballador del mes anterior a la baixa m猫dica; del dia 16 al 20, l’empresa abonar脿 al treballador, exclusivament al seu c脿rrec, el 25% de la base de cotitzaci贸; a partir del dia 21 l’empresa complementar脿 el subsidi reglamentari que garanteixi el 100% del salari, fins el l铆mit m脿xim de 12 mesos. A partir del segon i successius processos de baixa per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral, en el per铆ode d’un any natural, el treballador no percebr脿 cap complement durant els tres primers dies.

  En els processos de baixa per incapacitat temporal derivats de malaltia professional o accident laboral, aix铆 com en els casos d’hospitalitzaci贸, per causa de malaltia comuna o accident no laboral, l’empresa complementar脿 el subsidi reglamentari que garanteixi el 100% del salari, fins el l铆mit m脿xim de 12 mesos.

  En els casos d’hospitalitzaci贸, la baixa per incapacitat temporal haur脿 de ser superior als tres dies consecutius d’ingr茅s hospitalari per poder assolir el dret a l’esmentat complement.

  Per a gaudir d’aquest complement de la prestaci贸 d’IT, els treballadors hauran de tenir la car猫ncia m铆nima legal exigida per a la prestaci贸 d’Incapacitat temporal.

.

.

Article 41. Correcci贸 de l’absentisme.

.

  L’absentisme comporta una p猫rdua de la competitivitat i incideix de manera negativa en els costos laborals, perjudicant la competitivitat de les empreses i la possibilitat de millorar els nivells d’ocupaci贸 i renda dels treballadors.

  La reducci贸 de l’absentisme en l’脿mbit sectorial i en el de l’empresa 茅s un objectiu compartit per la representaci贸 sindical i empresarial, perqu猫 repercuteix sobre les condicions de treball, el clima laboral, la productivitat i la salut dels treballadors.

  Les empreses tenen la facultat d’efectuar controls m猫dics assistencials a tot el personal en situaci贸 de baixa per incapacitat temporal, i el cost 茅s a c脿rrec de l’empresa. Igualment ser脿 obligatori per al treballador atendre el requeriment que li facin e les m煤tues patronals que tinguin concertades les conting猫ncies comunes amb les empreses, per貌 a partir del 16猫 dia de baixa, sent el cost, inclosos els despla莽aments, a c脿rrec de la m煤tua o, al seu defecte, de l’empresa. Els delegats de personal i els comit猫s d’empresa han de col路laborar amb les empreses a fi de controlar l’absentisme i, d’aquesta manera, reduir-lo al m铆nim possible per al b茅 com煤.

.

.

Article 42. Asseguran莽a d’accidents.

.

  Les empreses concertaran una asseguran莽a pels casos de mort i d’invalidesa en el grau d’absoluta per a tota clase de treball, i de gran invalidesa, derivats d’accident de treball o com煤, per la quantitat de 20.000 euros. L’empresa que no concerti aquesta asseguran莽a haur脿 d’indemnitzar directament aquesta quantitat, si es produeix aquesta conting猫ncia.

.

.

Article 43. Prevenci贸 de riscos laborals.

.

  Les empreses del sector regulades per aquest conveni es comprometen al m茅s complert i millor compliment de la normativa relativa a la prevenci贸 de riscos laborals. Fonamentalment, fomentaran m猫todes pr脿ctics, en col路laboraci贸 amb els serveis de prevenci贸 de l’empresa, per fer arribar la formaci贸, tant espec铆fica com gen猫rica, a cada un dels treballadors de l’empresa, en relaci贸 als riscos avaluats a cada lloc de treball.

  De la mateixa manera, les empreses hauran de desenvolupar els plans d’actuaci贸 preventiva que es dedueixin de les avaluacions de riscos efectuades, d’acord amb el calendari establert en aquestos, i hauran de mantenir informats als representants dels treballadors de tot aix貌 a trav茅s dels 貌rgans participatius a l’efecte, com s贸n els comit猫s de seguretat i salut.

  Per la seva part, els treballadors es comprometen a complir les instruccions que rebin per part de l’empresa a tal efecte, i a la utilitzaci贸 de tots els mitjans de protecci贸 individual que es posin a la seva disposici贸 en els seus llocs de treball.

  L’empresa es compromet a realitzar una revisi贸 m猫dica cada any. Si no es troba enquadrada o no t茅 assegurat el risc d’accidents de treball en una m煤tua patronal que realitzi les revisions m猫diques de manera correcta i diligent, enviar脿 als seus treballadors al gabinet de Seguretat i Higiene en el Treball de Tarragona, que ho efectuar脿 de forma gratu茂ta, pr猫via gesti贸 dels sindicats que intervenen en el conveni i una representaci贸 de la patronal.

.

.

Article 44. Representants sindicals.

.

  Els representants sindicals que sense ser c脿rrecs electius de l’empresa, acreditin, pr猫via i de manera suficient, la convocat貌ria per a acudir a congressos del seu sindicat, tenen dret a un perm铆s no retribu茂t de sis dies de durada, com a m脿xim, durant la vig猫ncia del Conveni.

  Amb la finalitat d’evitar anomalies, 茅s requisit imprescindible per a tenir dret a aquest perm铆s que cap altre treballador del mateix sindicat ho sol路liciti i la suma de totes les peticions no excedeixi d’un per cada deu treballadors o fracci贸 en total. Per exemple en una empresa de 25 treballadors o fracci贸, en total, el m脿xim de permisos a concedir per aquest concepte ha de ser de tres.

  Els treballadors en el si de l’empresa tenen dret a afiliar-se a qualsevulla central sindical.

.

.

Article 45. Sistema d’acumulaci贸 d’hores.

.

  En l’脿mbit d’empresa els delegats de personal o membres del Comit猫 d’empresa podran renunciar a totes les hores que la llei en q眉esti贸 els hi reconeixi a favor d’un o altres delegats o membres dels comit猫s.

  Per qu猫 aix貌 sorgeixi efecte, la cessi贸 d’hores haur脿 de ser presentada per escrit per la Organitzaci贸 Sindical davant la Direcci贸 de l’empresa on hauran de figurar els seg眉ents extrems:

.

  a) Nom del cedent i del cessionari.

  b) Nombre d’hores cedides i per铆ode en el que s’efectua la cessi贸, que haur脿 de ser per mesos complerts fins un m脿xim de sis mesos sempre per anticipat a la utilitzaci贸 de les hores pel cessionari o cessionaris.

.

.

Article 46. Tauler d’anuncis.

.

  Les empreses facilitaran en cada centre de treball un tauler d’anuncis de mesures normals per a exposar notes d’inter猫s laboral o sindical; aix貌 nom茅s en les empreses que per prescripci贸 legal tenen delegats de personal o comit猫s d’empresa.

.

.

Article 47. Soluci贸 de conflictes.

.

  A efectes de resoldre els conflictes col路lectius o plurals que puguin presentar-se, tant de car脿cter jur铆dic com d’interessos, derivats de l’aplicaci贸 o interpretaci贸 d’aquest conveni, sense perjudici de les facultats i compet猫ncies atribu茂des a la comissi贸 parit脿ria, ambdues parts negociadores, en representaci贸 dels treballadors i les empreses incloses en el seu 脿mbit funcional, pacten expressament la submissi贸 als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya per solucionar tots aquells no exclosos expressament de les compet猫ncies d’aquest tribunal als efectes del que estableixen els articles 63 i 153 de la Llei reguladora de la Jurisdicci贸 social.

.

.

Article 48. Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

.

  Les parts signants del present conveni manifesten la seva voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, aix铆 com la no discriminaci贸 per q眉estions de ra莽a, religi贸 o qualsevol altra condici贸, de conformitat amb la legislaci贸 vigent estatal, jurisprud猫ncia i directives comunit脿ries. Especialment, en el que fa refer猫ncia a: l’acc茅s a l’ocupaci贸, l’estabilitat a l’ocupaci贸, formaci贸 i promoci贸 professional, ambient laboral exempt d’assetjament sexual i moral.

  Totes les refer猫ncies efectuades en el text del conveni a “treballador” o a qualsevol paraula que identifiqui sexe, s’entendran realitzades a les persones, siguin home o dona.

.

.

Article 49. R猫gim disciplinari.

.

  Els treballadors poden ser sancionats per la direcci贸 de les empreses d’acord amb la graduaci贸 de les faltes i les sancions que s’estableixen tot seguit:

.

  Qualsevulla falta comesa per un treballador es classifica, atenent la seva import脿ncia i transcend猫ncia, en lleu, greu o molt greu.

.

.

Article 50. R猫gim disciplinari. Faltes.

.

  1. Lleus:

  a) Les de descuran莽a, error o demora inexplicable en l’execuci贸 de qualsevol treball.

  b) La suma de faltes de puntualitat en l’assist猫ncia al treball quan excedeixi de quinze minuts en un mes.

  c) La manca de preav铆s quan es falti al treball per motiu justificat, llevat que es provi la impossibilitat d’haver-lo efectuat.

  d) Abandonar el treball sense causa justificada, encara que sigui per un curt espai de temps. Si com a conseq眉猫ncia d’aquest s’origina un perjudici greu a l’empresa, aquesta falta pot ser considerada com a greu o molt greu, segons els casos.

  e) Les petites neglig猫ncies en la conservaci贸 del material, inclosos l’uniforme i els estris de treball.

  f) No atendre el p煤blic amb la correcci贸 i dilig猫ncia degudes.

  g) No comunicar a l’empresa els canvis de domicili.

  h) Les discussions amb els companys de treball dintre de les depend猫ncies de l’empresa, sempre que no sigui en pres猫ncia del p煤blic.

.

  2. Greus:

  a) La suma de faltes de puntualitat en l’assist猫ncia al treball quan excedeixi de trenta minuts en un mes.

  b) Faltar un dia al treball durant el per铆ode d’un mes sense causa justificada.

  c) Jugar o distreure’s, sigui de la forma que sigui, estant de servei.

  d) La desobedi猫ncia a les ordres dels superiors en qualsevulla mat猫ria de treball. Si aix貌 comporta el trencament manifest de la disciplina o se’n deriva perjudici per a l’empresa o afecta la seguretat o la salut laboral, pot ser considerada com a falta molt greu.

  e) La neglig猫ncia important en la conservaci贸 de la mercaderia, els articles de l’establiment, en l’uniforme o en els estris de treball.

  f) Realitzar, sense el perm铆s oport煤, treballs particulars durant la jornada laboral, aix铆 com utilitzar per a l’煤s propi les eines o els materials de l’empresa.

  g) Discussions molestes amb els companys de treball en pres猫ncia del p煤blic.

  h) Fumar en els llocs en qu猫 茅s prohibit, d’acord amb la senyalitzaci贸 existent.

  i) La reincid猫ncia en la falta lleu, encara que sigui de naturalesa distinta, dins d’un trimestre i existint comunicaci贸 per escrit.

  j) No aportar els comunicats de baixa, alta i confirmaci贸 de la incapacitat temporal, en el temps oport煤.

.

  3. Molt greus.

  a) Faltar tres dies al treball durant el per铆ode de dos mesos, sense causa justificada.

  b) El frau, la deslleialtat o l’ab煤s de confian莽a en les gestions encomanades, aix铆 com en el tracte amb els companys de treball o qualsevulla altra persona al servei de l’empresa que hi tingui relaci贸 de treball amb aquesta, o fer negociacions de comer莽 o d’ind煤stria per compte propi o d’una altra persona, vendre’s o cobrar-se un mateix, sense l’autoritzaci贸 expressa de l’empresa.

  c) La simulaci贸 de malaltia o d’accident.

  d) Simular la pres猫ncia d’un altre treballador, fitxant o signant per ell.

  e) La manca not貌ria de respecte o de consideraci贸 al p煤blic.

  f) Fer desapar猫ixer, inutilitzar o causar desperfectes en materials, estris, eines, maquin脿ria, aparells, instal路lacions, edificis, b茅ns i documents de l’empresa.

  g) El robatori, el furt o malversaci贸 comesos dintre o fora de l’empresa.

  h) L’embriaguesa o la drogodepend猫ncia manifestada en la jornada laboral.

  i) Violar el secret de la correspond猫ncia o documentaci贸 reservats a l’empresa o revelar a elements estranys a l’empresa dades de reserva obligada.

  j) Els maltractaments de paraula i obra, l’ab煤s d’autoritat o la falta greu de respecte i de consideraci贸 als caps o als seus familiars, aix铆 com als companys de treball i al p煤blic en general.

  k) La manca continuada d’higiene i de neteja que puguin afectar el proc茅s productiu i la imatge de l’empresa.

  l) La disminuci贸 volunt脿ria i continuada en el rendiment normal de la feina.

  m) La reincid猫ncia en falta greu, encara que sigui de distinta naturalesa, sempre que es cometi dins d’un per铆ode de sis mesos de la primera.

  n) Manipular les dades de la caixa, aix铆 com manipular qualsevol recompte de diners, de productes o de mercaderies.

.

.

Article 51. R猫gim disciplinari. Sancions.

.

  Correspon a la direcci贸 de l’empresa la facultat d’imposar sancions en els termes del que 茅s estipulat en aquest Conveni.

  La sanci贸 de les faltes lleus, greus i molt greus requereix comunicaci贸 escrita al treballador.

.

  Per faltes lleus:

  a) Amonestaci贸 per escrit.

  b) Suspensi贸 d’ocupaci贸 i de sou fins a dos dies.

.

  Per faltes greus:

  a) Suspensi贸 d’ocupaci贸 i de sou de tres a set dies.

.

  Per faltes molt greus:

  a) Suspensi贸 d’ocupaci贸 i de sou de vint-i-un a seixanta dies.

  b) Acomiadament amb la p猫rdua de tots els seus drets a l’empresa.

.

.

Article 52. Cl脿usula d’inaplicaci贸 de condicions de treball del Conveni.

.

  Segons l’establert en l’article 82.3 de l’ET, per acord entre l’empresa i la representaci贸 legal dels treballadors, quan existeixin causes econ贸miques, t猫cniques, organitzatives o de producci贸, es podr脿 procedir, amb un periode de consultes previ, d’una durada no superior a quince dies, a inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en el conveni colectiu que afectin a les seg眉ents mat猫ries:

.

  a. Jornada de Treball.

  b. L’horari i la distribuci贸 del temps de treball.

  c. R猫gim de treball a torns.

  d. Sistema de remuneraci贸 i quantia salarial.

  e. Sistema de treball i rendiment.

  f. Funcions, quan excedeixin dels limits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39 de l’ET.

  g. Millores volunt脿ries de l’acci贸 protectora de la Seguretat Social.

.

  Quan el periode de consultes finalitze amb acord, es presumir脿 que concorreixen les causes justificatives exposades a l’article 82.3 de l’ET i 煤nicament podr脿 ser impugnat davant la jurisdicci贸 social per la exist猫ncia de frau, dolo, coacci贸 o ab煤s de dret en la seva conclusi贸. L’acord haur脿 de determinar, amb exactitud, les noves condicions de treball aplicables en l’empresa i la seva durada, que no podr脿 anar mes enll脿 del moment en que resulti aplicable un nou conveni col路lectiu a l’empresa.

  Tant mateix, l’acord haur脿 de ser notificat a la Comissi贸 Parit脿ria del conveni col路lectiu i a la Autoritat Laboral. Quan el periode de consultes finalitzi sense acord, les parts es sotmetr脿n a la Comissi贸 Parit脿ria del conveni, i si persisteix la discrep脿ncia, s’haur脿 d’accedir als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

  En cas de desacord, durant el per铆ode de consultes, qualsevol de les parts podr脿 sotmetre la discrep脿ncia a la Comisi贸 Parit脿ria, laqual disposar谩 d’un termini m脿xim de 7 dies per a pronunciarse, a comptar desde que la mateixa li fou plantejada, mitjan莽ant el procediment establert.

.

.

.

Article 53. Comissi贸 parit脿ria.

.

  En compliment del que disposa l’article 85 del Text Refondit de l’Estatut dels Traballadors, aprovat pel RDL 1/1995 de 24 de mar莽, s’estableix, durant la vig猫ncia i compliment de les questions que es derivin de l’aplicaci贸 del conveni col路lectiu, una Comissi贸 Parit脿ria que estar脿 formada per quatre representants de la patronal i altres quatre representants de la part social, signants tots ells del present conveni.

  La Comissi贸 Parit脿ria haur脿 de ser notificada de les sol路licituds que efectuin les empreses, per tal d’acollir-se a la cl谩usula de no vinculaci贸 salarial.

  El procediment d’actuaci贸 d’aquesta Comissi贸 consistir谩 en que les discrep脿ncies o les queixes, aix铆 com les dem茅s funcions regulades mes avant, que puguin sorgir sobre el que s’ha pactat en aquest conveni es comuniquen per escrit a la Comissi贸 Parit脿ria, la qual, una vegada rebut l’escrit, es reunir脿 i en un termini de set dies, a comptar des de la recepci贸 del mateix, resoldr脿 sobre la questi贸 objecte de la controversia.

  A les reunions podr谩n assistir, amb veu per貌 sense vot, els assessors que les parts designin, amb un m脿xim de dos per cada representaci贸.

  Els domicilis per a comunicacions a la Comissi贸 Parit脿ria, son els seg眉ents:

.

  GEDAT: Via Laietana 32-34, planta 4陋 CP 08003 Barcelona.

  SMC-UGT: Rambla del raval, 29-35 4潞 planta 08001 Barcelona.

  Federaci贸 de Serveis de CCOO de Catalunya: V铆a Laietana, 16,2陋 plta. 08003 Barcelona.

.

  Les funcions encomanades a la Comissi贸 Parit脿ria, son les enumerades seguidament:

.

  a. Coneixement I resoluci贸 de les questions derivades de l’aplicaci贸 I interpretaci贸 del conveni col路lectiu, aix铆 com la seva vigil脿ncia en el compliment del que ha estat pactat.

  b. Mediar o arbitrar, en el seu cas, en el tractament I soluci贸 de totes les questions I conflictes de caracter col路lectiu que li siguin sotmeses, de com煤 accord entre les parts, en aquelles materies contemplades en els articles 40, 41 I 82.3 del Text Ref貌s de l’Estatut dels Treballadors.

  c. Vetllar especialment pel coneixement i la recepci贸 d’informaci贸, en relaci贸 a la ocupaci贸 en el sector, analitzant i informant sobre les diverses oportunitats, seguint les recomanacions de l’Acord Interprofessional de Catalunya vigent en cada moment.

  d. Determinar l’aplicaci贸 del que es disposa en l’article 33.2 del conveni, en relaci贸 al variable salarial per millora sectorial.

.

  Per tal de solventar les discrepancies que pugueren sorgir en el si de l’esmentada Comissi贸, les parts es sotmeten expressament als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

  S’acorda que la Comissi贸 Parit脿ria cel路lebrar脿 la seva primera reuni贸 als tres mesos de la data de signatura del present Conveni.

.

.

Article 54. Dret supletori.

.

  Per tot all貌 que no preveu aquest conveni col路lectiu, les parts, de mutu acord, estableixen que es regiran pel Conveni Col路lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis d’Alimentaci贸 de Catalunya, per l’Estatut dels treballadors i per les normes, lleis o reglaments que s’estableixin en cada moment i que hi siguin d’aplicaci贸.

.

.

Article 55.

.

  Les parts negociadores manifesten el compromis de que al termini de la vig猫ncia del present conveni col路lectiu, s’integrar谩n en la negociaci贸 d’un nou conveni d’ambit territorial auton貌mic de Catalunya, sota els principis establerts en el Conveni Marc de Supermercats i Autoserveis de Catalunya.

.

.

.

ANNEX 1.- Taula salarial 2014.

.

  S. base:

.

  Grup I

  Personal neteja: 805,34

  Treballador/a 16 anys(1): 648,53

  Treballador/a 17 anys (1): 648,53

  Vigilant/a: 805,35

.

  Grup II

  Auxiliar adm.: 805,34

  Auxiliar caixa: 805,34

  Ajudant/a: 805,34

  Conductor/a 1陋: 840,81

  Conductor/a 2陋: 805,34

  Dependent/a 805,34

  Manipulador/a escorxador: 805,34

  Mozo/a: 805,34

  Mozo/a esp/torero: 840,81

  Prefessional ofici 1陋: 840,81

  Professional ofici 2陋: 805,34

  Encarregat/da reposici贸: 805,34

.

  Grup III

  Comptable, caixer/a: 887,53

  Encarregat/da establiment: 869,96

  Encarregat/da secci贸: 848,44

  Encarregat/da general: 1.118,62

  Oficial adm.: 845,08

  Programador/a: 887,53

  Secretari/a: 865,93

  Supervisor/a: 1.009,80

.

  Grup IV

  Titulat/da de grau mig: 1.011,96

  Titulat/da grau superior: 1.158,39

.

  Grup V

  Cap d’administraci贸: 1.054,18

  Cap de compres: 1.125,95

  Cap de divisi贸: 1.147,02

  Cap de personal: 1.125,95

  Cap de vendes: 1.113,23

.

  Grup 0

  Director/a: 1.297,74

.

.

.

.

ANNEX 2.- Taula salarial 2015.

.

.

  S. base:

.

  Grup I

  Personal neteja: 810,17

  Treballador/a 16 anys(1): 652,42

  Treballador/a 17 anys (1): 652,42

  Vigilant/a: 810,18

.

  Grup II

  Auxiliar adm.: 810,17

  Auxiliar caixa: 810,17

  Ajudant/a: 810,17

  Conductor/a 1陋: 845,86

  Conductor/a 2陋: 810,17

  Dependent/a: 810,17

  Manipulador/a escorxador: 810,17

  Mozo/a: 810,17

  Mozo/a esp/torero: 845,86

  Prefessional ofici: 1陋: 845,86

  Professional ofici: 2陋: 810,17

  Encarregat/da reposici贸: 810,17

.

  Grup III

  Comptable, caixer/a: 892,85

  Encarregat/da establiment: 875,18

  Encarregat/da secci贸: 853,53

  Encarregat/da general: 1.125,33

  Oficial adm.: 850,15

  Programador/a: 892,85

  Secretari/a: 871,12

  Supervisor/a: 1.015,86

.

  Grup IV

  Titulat/da de grau mig: 1.018,03

  Titulat/da grau superior: 1.165,34

.

  Grup V

  Cap d’administraci贸: 1.060,51

  Cap de compres: 1.132,71

  Cap de divisi贸: 1.153,90

  Cap de personal: 1.132,71

  Cap de vendes: 1.119,91

.

  Grup 0

  Director/a: 1.305,53

.

.

.

.

ANNEX III.- Esquema de grau de parentescs.

.

  1.- Per consanguinitat

.

  Treballador:

.

  2潞 grau

  Avi/a

  Grema/na

.

  1潞 grau

  pare/mare

  Fill/a

  Net/a

.

  2.- Per afinitat

.

  Treballador:

.

  2潞 grau

  Avi/a – Pol铆tics

  Cunyat/da

.

  1潞 grau

  C貌njuge

  Sogre/a

.

.

.

.

.

MODIFICACI脫N (BOP N煤mero 185 – Dilluns, 10 d’agost de 2015)

.

.

RESOLUCI脫 de 3 d’agost de 2015, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de la modificaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de Detallistes d’Ultramarins i Queviures, Supermercats i Autoserveis, de la prov铆ncia de Tarragona, per als anys 2014-2015 (codi de conveni n煤m. 43000195011994).

.

.

  Vist el text de la modificaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de Detallistes d’Ultramarins i Queviures, Supermercats i Autoserveis, de la prov铆ncia de Tarragona, per als anys 2014-2015 (codi de conveni n煤m. 43000195011994), subscrit per part empresarial pel Grup Empresarial Provincial de Supermercats i Autoserveis de Tarragona (GEDAT) i per part dels treballadors pels sindicats de CCOO i UGT, 15 de juny de 2015, i presentat per les mateixes parts el 17 de juliol de 2015, respectivament i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; l’article 170.1 e) i j) de la Llei org脿nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Resoluci贸 TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegaci贸 de compet猫ncies en mat猫ria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, el Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuraci贸 del Departament d’Empresa i Ocupaci贸, i altres normes d’aplicaci贸;

  RESOLC:

.

  1. Disposar la inscripci贸 de la modificaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de Detallistes d’Ultramarins i Queviures, Supermercats i Autoserveis, de la prov铆ncia de Tarragona, per als anys 2014-2015 (codi de conveni n煤m. 43000195011994), en el corresponent Registre de convenis i acords col路lectius de treball amb funcionament a trav茅s de mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupaci贸 a Tarragona.

  2. Disposar-ne la publicaci贸 en el Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Tarragona.

.

  Notifiqueu aquesta Resoluci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni col路lectiu.

  Tarragona, 3 d’agost de 2015.

  Carme Mansilla Cabr茅, directora dels Serveis Territorials, e.f.

.

.

.

ACTA DE LA COMISSI脫 NEGOCIADORA DEL CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL D’脌MBIT PROVINCIAL, DEL SECTOR DE DETALLISTES D’ULTRAMARINS I QUEVIURES, SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS, DE LA PROV脥NCIA DE TARRAGONA.

.

.

  Federaci贸 de Serveis de CCOO de Catalunya.

  Carmelo L贸pez Dom铆nguez.

  Josefa Calvo.

  Merc猫 Haro.

  Esteban Sanabria.

  (assessor).

  Federaci贸 de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya SMC-UGT.

  Yolanda De Diego.

  Mari Cejas.

  Maria Jos茅 D铆az.

  Esmeralda Valiente.

  Mois茅s Berruezo Blanco.

  (assessor).

  Grup Empresarial Provincial de Supermercats i Autoserveis de Tarragona (G.E.D.A.T).

  Esteban Ciria L谩zaro.

  Francesc Baqu茅.

  Montse Rodriguez Gallego.

  Jos茅 Garc铆a.

  Manuel Bond铆a.

  Robert Torres.

  Andreu Palomo Pel谩ez.

  (assessor).

.

.

  A Tarragona, a 15 de juny de 2015, als locals de SMC-UGT, a Tarragona, es reuneixen la representaci贸 de les organitzacions sindicals i patronal els noms i representants consten al marge.

  Despr茅s que s’hagu茅s publicat el “Conveni Col路lectiu de Detallistes d’Ultramarins i Queviures Supermercats i Autoserveis, de la prov铆ncia de Tarragona”, en el BOP de data 15 de novembre de 2014, s’han observat els seg眉ents errors:

.

  El conveni que es va publicar, a causa d’una confusi贸 respecte de la seva denominaci贸, va ser el de “Detallistes d’Ultramarins i Queviures Supermercats i Autoserveis”, cosa que no es correspon amb el nou conveni que aquesta Comissi贸 Negociadora havia negociat i que es corresponia amb el del “Sector de Supermercats i Autoserveis d’Alimentaci贸 de la prov铆ncia de Tarragona”.

  El codi de conveni n煤m. 43000195011994 que es va publicar com a conseq眉猫ncia d’aquesta confusi贸, correspon al “Conveni de Detallistes d’Ultramarins i Queviures, Supermercats i Autoserveis”, i no al “conveni de Supermercats i Autoserveis d’Alimentaci贸 de la Prov铆ncia de Tarragona”, de nova negociaci贸.

  Aix铆 mateix, s’acorda modificar el contingut dels articles 7 i 8 de l’esmentat conveni, passant a tenir el seg眉ent redactat:

.

  Article 7 Duraci贸.

  La duraci贸 d’aquest conveni 茅s de dos dies, des de l’1 de gener de 2014 fins el 2 de gener de 2014.

.

  Article 8 Den煤ncia.

  El conveni, quan finalitzi la seva vig猫ncia, quedar脿 denunciat autom脿ticament i es pacta la seva no ultraactivitat.

  En conseq眉猫ncia, mitjan莽ant aquesta acta ambdues parts decideixen que el conveni amb codi n煤mero 43000195011994, publicat en el BOP n煤m. 263, de data 15 de novembre 2014, va deixar de tenir vig猫ncia des del dia 2 de gener de 2014; ja que el “Conveni de Supermercats i Autoserveis d’Alimentaci贸 de la Prov铆ncia de Tarragona”, va comen莽ar la seva vig猫ncia des de l’1 gener 2014.

.

  La Comissi贸 Negociadora autoritza Andreu Palomo Pel谩ez perqu猫 realitzi els tr脿mits oportuns de registre i publicaci贸 del conveni davant l’Autoritat Laboral.

  I en prova de conformitat, signen les respectives organitzacions a trav茅s dels seus representants, en el lloc i data dalt assenyalats.

.

.

.

Deja un comentario