Convenio Colectivo de Bebias Refrescantes, Sisopes y Horchatas de Barcelona

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2019 - 31/12/2020

Duraci贸n: DOS A脩OS

Publicaci贸n:

2020/02/26 BOP BARCELONA CONVENIO

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: BARCELONA
C贸digo: 08001815011995
Actualizacion: 2020/02/26 BOP BARCELONA - CONVENIO
Convenio Colectivo de Bebias Refrescantes, Sisopes y Horchatas de Barcelona de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2020/02/26. Vigencia de: 01/01/2019 a 31/12/2020. Duraci贸n Dos A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP BARCELONA del tipo: CONVENIO

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP 26-2-2020)

Cap铆tol I. Disposicions generals.

SECCI脫 1. 脌MBIT.

Article 1. Parts negociadores.

Article 2. 脌mbit funcional.

Article 3. 脌mbit territorial.

Article 4. 脌mbit personal.

SECCI脫 2. VIG脠NCIA, DURADA I PR脪RROGA.

Article 5. Vig猫ncia.

Article 6. Durada.

Article 7. Pr貌rroga, denuncia, termini m脿xim per l ‘inici de negociaci贸 del nou conveni.

SECCI脫 3. PRELACI脫 DE NORMES, ABSORCI脫, COMPENSACI脫 I VINCULACI脫 A LA TOTALITAT.

Article 8. Prelaci贸 de normes.

Article 9. Compensaci贸.

Article 10. Absorci贸.

Article 11. Vinculaci贸 a la totalitat.

Article 12. Garantia general.

SECCI脫 4. COMISSI脫 PARIT脌RIA.

Article 13. Comissi贸 Parit脿ria.

Cap铆tol II. Grups professionals.

SECCI脫 1. 脌REES FUNCIONALS.

Article 14.

SECCIO 2. DEFINICIO DELS GRUPS PROFESIONALS.

Article 15.

Cap铆tol III. Condicions econ貌miques.

SECCI脫 1. SALARI CONVENI.

Article 16. Sou conveni mensual.

SECCI脫 2. TREBALL NOCTURN.

Article 17. Complements de treballs nocturns.

SECCI脫 3. PLUSOS.

Article 18. Plus de tasca del personal de repartiment i auto-venda.

Article 19. Incentius al personal de producci贸, magatzem i manteniment.

Article 20. Complement ad personam per adscripci贸 als nous grups professionals.

Article 21. Hores extraordin脿ries.

SECCI脫 4. COMPLEMENTS DE VENCIMENT PERI脪DIC SUPERIOR AL MES.

Article 22. Gratificacions extraordin脿ries de juliol, Nadal i beneficis.

Article 23. Retribuci贸 de les vacances.

Article 24. Dietes.

SECCIO 5. MILLORES DE L’ACCI脫 PROTECTORA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Article 25. Incapacitat temporal.

Article 26. Subsidi per les persones treballadores amb c貌njuge o parella de fet i/o fills i/o filles amb diversitat funcional.

Article 27. Premi de Vinculaci贸.

Article 28. Asseguran莽a col路lectiva.

SECCI脫 6. PAGAMENT DE LES RETRIBUCIONS.

Article 29. Pagament de la retribuci贸.

Cap铆tol IV. Condicions laborals.

Article 30. Jornada laboral.

Article 31. Vacances.

Article 32. Permisos retribu茂ts.

Article 32 bis. Suspensions de contracte per maternitat i paternitat , sigui biol貌gica , o adopci贸 i acolliment.

Article 33. Festes.

Article 34. Roba de feina.

Article 35. Prevenda.

Article 36. Retirada del perm铆s de conduir.

Article 37. Drets sindicals.

Article 38. Delegat sindical del sector.

Cap铆tol V. Revisi贸 salarial.

Article 39. Increment i revisi贸 salarial.

Cap铆tol VI. R猫gim disciplinari.

Article 40.

Article 41.

Article 42. Faltes lleus.

Article 43. Faltes greus.

Article 44. Faltes molt greus.

Article 45. R猫gim de sancions.

Article 46. Sancions m脿ximes.

Article 47. Prescripci贸.

Cap铆tol VII. Jubilaci贸 for莽osa.

Article 48. Jubilaci贸 for莽osa.

Cap铆tol VIII. Actuacions en materia d ‘igualtat.

Article 48 bis.

Cap铆tol IX. Assetjament moral i sexual o per ra贸 de sex en el treball.

Article 49. Assetjament moral i assetjament sexual o per ra贸 de sexe en el treball.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

DISPOSICI脫 TRANSIT脪RIA 1.

ANNEX I.

ANNEX II.- Taules retribucions 2020.

ANNEX III.- Taula assimilaci贸 categories a nous grups professionals.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP 26-2-2020)

.

.

RESOLUCI脫 de 6 de febrer de 2020, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector d’empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la prov铆ncia de Barcelona per als anys 2019 i 2020 (codi conveni n煤m. 08001815011995).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector d’empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la prov铆ncia de Barcelona subscrit en data 17 d’octubre de 2019 d’una banda, per la Federaci贸 d’Ind煤stria de CCOO Catalunya i FICA-UGT i, d’una altra, per la representaci贸 empresarial, de conformitat amb l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creaci贸, denominaci贸 i determinaci贸 de l’脿mbit de compet猫ncia dels departaments de l’Administraci贸 de la Generalitat de Catalunya; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies i altres normes d’aplicaci贸,

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector d’empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la prov铆ncia de Barcelona per als anys 2019 i 2020 (codi conveni 08001815011995) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials a Barcelona, amb notificaci贸 a la Comissi贸 Negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Barcelona.

.

.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D ‘EMPRESES DE BEGUDES REFRESCANTS, XAROPS I ORXATES DE LA PROV脥NCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2019 I 2020.

.

.

Cap铆tol I. Disposicions generals.

.

.

SECCI脫 1. 脌MBIT.

.

.

Article 1. Parts negociadores.

.

  El present conveni c ol路lectiu ha estat negociat per gremi de begudes refrescants, xarops i orxates de Barcelona, i per la Federaci贸 d ‘industria de CCOO de Catalunya i la Federaci贸 d ‘industria, construcci贸 i agro de la UGT de Catalunya.

.

.

Article 2. 脌mbit funcional.

.

  Aquest Conveni 茅s aplicable a les ind煤stries d’elaboraci贸 i/o distribuci贸 majorista de begudes refrescants, xarops i orxates, de manera principal i majorit脿riament, tanmateix complementada amb la distribuci贸 de productes d’alimentaci贸 i altres majorit脿riament per Horeca.

.

.

Article 3. 脌mbit territorial.

.

  Aquest Conveni 茅s d’脿mbit provincial, i s’est茅n a la prov铆ncia de Barcelona; hi queden inclosos tots els centres de treball a qu猫 l’脿mbit funcional es refereix situats a la prov铆ncia, tot i que la seu central o el domicili social de l’empresa radiqui fora d’aquest terme provincial.

.

.

Article 4. 脌mbit personal.

.

  Queden incloses en l’脿mbit del Conveni les persones que tinguin la qualitat de treballadors i treballadores a c脿rrec de les empreses que afecta. Queden expressament exceptuades de l’脿mbit personal d’aquest Conveni les relacions regulades pels articles 1.3 i 2 de l’Estatut dels treballadors.

.

.

SECCI脫 2. VIG脠NCIA, DURADA I PR脪RROGA.

.

.

Article 5. Vig猫ncia.

.

  Aquest Conveni entrar脿 en vigor el dia 1 de gener de 2019.

.

.

Article 6. Durada.

.

  La durada d’aquest Conveni ser脿 2 anys i el seu efecte finalitzar脿 el dia 31 de desembre de 2020.

.

.

Article 7. Pr貌rroga, denuncia, termini m脿xim per l ‘inici de negociaci贸 del nou conveni.

.

  El Conveni quedar脿 prorrogat t脿citament per per铆odes anuals successius, tret que sigui objecte de den煤ncia per a la revisi贸 o la rescissi贸.

  La den煤ncia per a la revisi贸 o la rescissi贸 d’aquest Conveni ha de ser formulada per la representaci贸 que ho proposi, amb un mes d’antelaci贸 a la data de la seva finalitzaci贸 o de qualsevol de les seves pr貌rrogues.

  En el termini m脿xim d ‘un mes des de la recepci贸 de la comunicaci贸 es constituir脿 la comissi贸 negociadora i es procedir脿 de conformitat a l’article 89.2, par脿graf segon, del Estatut dels treballadors.

  En tant no s’arribi a un nou acord i les parts continu茂n negociant el conveni denunciat mantindr脿 la seva vigencia.

.

.

SECCI脫 3. PRELACI脫 DE NORMES, ABSORCI脫, COMPENSACI脫 I VINCULACI脫 A LA TOTALITAT.

.

.

Article 8. Prelaci贸 de normes.

.

  Les normes que cont茅 aquest Conveni regulen les relacions entre les empreses i el seu personal amb car脿cter preferent i prioritari a altres disposicions de car脿cter general, fins i tot en aquelles disposicions materials en qu猫 les estipulacions s贸n diferents, o en disposicions d’脿mbit general, i que es consideren compensades amb el conjunt de les millores i condicions d’aquest Conveni. Amb car脿cter supletori i pel que fa al que no preveu, cal aplicar les disposicions que estableixen l’acord marc per les industries de begudes refrescants (BOE 270. De 11 de novembre de 1999), l’Estatut dels treballadors i altres disposicions de car脿cter general.

.

.

Article 9. Compensaci贸.

.

  Les millores retribu茂dores que s’acorden en aquest Conveni han de ser aplicades efectivament per totes les empreses; conseg眉entment, i no s贸n compensables amb les millores que, ultra les condicions del XXVII Conveni, les empreses hagin concedit o reconegut abans del dia 31 de desembre de 2018.

  Pel que fa als increments que les empreses hagin concedit des de l’1 de gener de 2019, s铆 que seran compensables amb les millores que es pacten en aquest Conveni.

.

.

Article 10. Absorci贸.

.

  Les condicions retribu茂dores o laborals que en el futur es promulguin per disposici贸 legal 煤nicament tindran efic脿cia i es podran aplicar si, considerades en conjunt i en c貌mput anual, ultrapassen les condicions d’aquest Conveni, tamb茅 valorades en conjunt i en c貌mput anual.

  Altrament, seran absorbides i compensades per aquestes 煤ltimes condicions i substituiran el Conveni en els seus propis termes sense cap modificaci贸 pel que fa als conceptes, les condicions i les retribucions.

.

.

Article 11. Vinculaci贸 a la totalitat.

.

  Les condicions pactades formen un tot org脿nic i indivisible; a l’efecte de l’aplicaci贸 pr脿ctica, cal considerar-les globalment.

  Quant al sup貌sit que preveu l’article 90.5 de l’Estatut dels treballadors, cal atenir-se al que la jurisdicci贸 competent resolgui.

.

.

.

Article 12. Garantia general.

.

  Sens perjudici del que estableixen els articles 9 i 10 sobre compensaci贸 i absorci贸 , cal respectar les condiciones econ貌miques que en conjunt i en c貌mput anual siguin m茅s beneficioses en relaci贸 amb les fixades per aquest Conveni i mantenir-les estrictament “ad personam”.

.

.

SECCI脫 4. COMISSI脫 PARIT脌RIA.

.

.

Article 13. Comissi贸 Parit脿ria.

.

  13.1 Es crea la Comissi贸 Parit脿ria que preveu l’Estatut dels treballadors com a organisme d’interpretaci贸, arbitratge, conciliaci贸 i vigil脿ncia del seu compliment.

  13.2 La Comissi贸 Parit脿ria 茅s integrada per 4 vocals en representaci贸 dels empresaris i empres脿ries i 4 m茅s en representaci贸 legal dels treballadors i treballadores, sempre escollits d’entre els que han integrat les representacions de la Comissi贸 deliberadora del Conveni.

  13.3 La Comissi贸 Parit脿ria quedar脿 v脿lidament constitu茂da amb la presencia de tres representats de la part social i tres representants de la part empresarial.

  13.4 Poden assistir a les reunions de la Comissi贸, amb veu per貌 sense vot, les persones assessores de les representacions respectives que hi siguin citats.

  13.5 S贸n funcions de la Comissi贸 Parit脿ria aquelles que li assigna la legislaci贸 vigent, especialment, les seg眉ents:

  a) La interpretaci贸 del Conveni.

  b) L’arbitratge en les q眉estions que les parts sotmetin a consideraci贸.

  c) La resta de funcions que li s贸n atribu茂des mitjan莽ant aquest Conveni.

  d) De conformitat amb l ‘establert als articles 41.6, 82.3 y 85.3 c) de l ‘Estatut dels treballadors, se estableixen les condicions i procediments per resoldre de manera efectiva les discrep脿ncies en la negociaci贸 per la modificaci贸 de les condicions de treball de car脿cter col路lectiu i la inaplicaci贸 del r猫gim salarial, establint a tal efecte que en cas de desacord les parts sotmetran la discrep脿ncia a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni, la qual disposar脿 d ‘un m脿xim de set dies per fer un pronunciament a contar des de que la discrep脿ncia fos plantejada. De no arribar a cap acord la discrep脿ncia ser脿 sotmesa en un termini de set dies al Tribunal Laboral de Catalunya mitjan莽ant els procediments que estableix el seu reglament.

  e) Les parts signants d’aquest conveni col路lectiu acorden que les empreses que promoguin iniciatives d’inaplicaci贸 del conveni col路lectiu, a l’empara de l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, ho comuniquin pr猫viament a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni col路lectiu, aix铆 com el resultat final. Aquesta comunicaci贸 ha d’anar acompanyada de les causes al路legades que puguin justificar la mesura. Les causes han de ser acreditades documentalment. Les representacions patronals i sindicals membres de la Comissi贸 Parit脿ria poden exercir funcions d’assessorament de les parts. En cas d’acord a l’empresa o soluci贸 arbitral respecte de la no aplicaci贸 del conveni col路lectiu, atenent al seu car脿cter legalment transitori, qualsevol de les parts pot plantejar la revisi贸 de les mesures d’inaplicaci贸 en la mesura que es modifiquin les causes que van donar ocasi贸 a aquesta inaplicaci贸. Aquesta iniciativa de revisi贸 s’ha de comunicar pr猫viament a la Comissi贸 Parit脿ria, aix铆 com el resultat final, amb el mateix objecte i procediment que en la no aplicaci贸 inicial.

  f) D’acord amb els canvis legislatius i amb l’objecte d’adaptar possibles canvis legislatius futurs de la manera m茅s efica莽 possible es faculta la comissi贸 parit脿ria del conveni, pr猫viament constituint-se com comissi贸 negociadora, a adaptar o, si s’escau modificar el text del conveni a la normativa legal.

  g) La Comissi贸 Parit脿ria haur脿 de resoldre en qualsevol del casos anteriors en que sigui requerida la seva intervenci贸 en un termini m脿xim de set dies naturals.

  13.6 Per qualsevol consulta, o requeriment d ‘intervenci贸 de la Comissi贸 parit脿ria els interessats es podran adre莽ar-se per escrit a: CCOO, Federaci贸 d ‘industria , Via Laietana, 16 3陋 08003-Barcelona Planta 3陋 UGT, Federaci贸 d ‘industria, construcci贸 i agro , Rambla del Raval, 29-35 08001-Barcelona , Planta 2陋 Gremi de begudes refrescants, Roger de Lluria, 87 1er 08009-Barcelona.

.

.

.

Cap铆tol II. Grups professionals.

.

.

SECCI脫 1. 脌REES FUNCIONALS.

.

.

Article 14.

.

  L ‘organitzaci贸 del treball, d ‘acord amb el que preveu el present Conveni col路lectiu i la legislaci贸 vigent, 茅s facultat i responsabilitat de l’empresa. Tot i aix貌 , s’estableixen les seg眉ents 脿rees funcionals a las que s’hauran d’adscriure els treballadors i treballadores afectats per aquets Conveni.

  脌rea funcional d’administraci 贸 i estructura, compren a les persones treballadores adscrites a tasques de direcci贸, administratives, i de serveis auxiliars de estructura i manteniment de l’empresa. 脌rea funcional comercial, compren les tasques i activitats tendents a la oferta, promoci贸 prospecci贸 de vendes i venda dels productes de l ’empresa.

  脌rea funcional de distribuci贸, compren les tasques de distribuci贸 capil路lar dels productes als clients de l ’empresa, mitjan莽ant vehicle assignat per l ’empresa i els treballs de c脿rrega i desc脿rrega de les mercaderies, incloent, si fos el cas, tasques d’auto-venda amb cobrament i liquidaci贸 de factures. 脌rea funcional de producci 贸 i log 铆stica, compren les tasques de fabricaci贸, qualitat, an脿lisis de productes, envasat i etiquetat de productes, i el magatzematge i gesti贸 log铆stica per la seva posterior distribuci贸 capil路lar o a l ‘engr貌s.

.

.

SECCIO 2. DEFINICIO DELS GRUPS PROFESIONALS.

.

.

Article 15.

.

  De conformitat en all貌 que disposa l’article 22 de la Llei del estatut dels treballadors s’estableixen els seg眉ents grups professionals.

.

  Grup professional 1.

  Criteris generals: les persones treballadores que dirigeixen les diverses activitats de l’empresa.

  Les seves funcions comprenen l’elaboraci贸 de pol铆tiques, ordenaci贸 i control d’activitats de l’organitzaci贸, establiment i manteniment de les estructures productives i de suport, aix铆 com el desenvolupament de la pol铆tica industrial, financera, comercial o de recursos humans de l’empresa. Prenen decisions o participen en la seva elaboraci贸 i desenvolupen llocs de total responsabilitat sobre cadascun dels grups professionals.

  Formaci贸: Tindran una formaci贸 de titulaci贸 universit脿ria de grau superior o de post grau o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professi贸.

  Funcions: Dirigir i integrar els treballs en els 脿mbits funcionals establers , direcci贸 general , comercial, financer o administratius, producci贸, qualitat, laboratori, log铆stica, mantenint la planificaci贸 i el control dels mateixos, amb dots de comandament i relacions humanes.

  Resoldre anomalies o incidents, coordinant l’execuci贸 de les tasques departamentals heterog猫nies dins de les seves 脿rees d’actuaci贸. Actuar per delegaci贸 de la direcci贸 de l’empresa donant explicacions de la seva gesti贸, assumint plena responsabilitat en el compliment de la seva missi贸. Assumir plena responsabilitat sobre totes les activitats dins de l’脿rea, servei o departament. Aix貌 suposar脿: a) en 脿mbits productius, dirigir tots els treballs d’elaboraci贸 i/o fabricaci贸, tenint a les seves ordres les persones treballadores dels centre productiu, ja siguin persones t猫cniques i obrers i obreres; b) en 脿mbits administratius, dirigir conforme a criteris organitzatius, coneixent els m猫tode de treball, comptabilitat superior, an脿lisis i previsions econ貌miques i financeres; c) en l’脿mbit comercial, dirigir conforme a criteris de mercat, tenint coneixement d’organitzaci贸 comercial, prospecci贸 de mercats i publicitat, aix铆 com l’actuaci贸 en els mercats nacionals i internacionals; d) en l ‘脿mbit de la distribuci贸 dirigir conforme a les necessitats i ubicaci贸 dels clients. Organitzar i administrar amb total autonomia i iniciativa la seva 脿rea, controlant la qualitat, definint processos, i adaptant-los a les necessitats que vagi tenint el negoci.

  Es corresponen amb aquets grup les categories del cap de 1陋 que establia l ‘anterior conveni.

.

  Grup professional 2.

  Criteris generals: Les persones treballadores que coordinen diverses funcions, amb plena responsabilitat de gesti贸 d’un o varis departament de l’empresa, a partir de directrius generals molt 脿mplies directament emanades dels seus superiors, als quals hauran de donar explicacions de la seva gesti贸. Les seves funcions suposen la realitzaci贸 de tasques d’alta complexitat o incl煤s la participaci贸 en la definici贸 dels objectius a aconseguir, amb alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat. Tamb茅 les persones treballadores titulades de grau superior que desenvolupin funcions en un lloc de treball que requereixi aquesta titulaci贸.

  Formaci贸: Tindran una formaci贸 de titulaci贸 universit脿ria de grau superior o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professi贸.

  Funcions: Supervisar i organitzar els diferent treballs de producci贸, administraci贸 o comercialitzaci贸, amb l’ordenaci贸 de responsabilitats i de llocs de treball, tendents a concretar els resultats esperats en la seva funci贸. Funcions de car脿cter t猫cnic an脿logues o subordinades a les realitzades pel personal t猫cnic titulat, transmetent ordres a nivell de producci贸, qualitat, administratiu o comercial. Activitats que comportin comandament directe sobre els subordinats/des a ells/es, amb total responsabilitat sobre els actes d’aquests. S’encarrega d’imprimir unitat dins de l’equip, tenint al seu c脿rrec un departament i amb la responsabilitat sobre la gesti贸 de la mateixa. Intermediari entre la direcci贸 de l’脿rea i les persones sota la seva responsabilitat, explicant la seva gesti贸 davant la citada direcci贸. Participaci贸 en la definici贸 dels objectius a aconseguir.

  Es corresponen amb aquets grup les categories del encarregat general i encarregades generals que establia l ‘anterior conveni.

.

  Grup professional 3.

  Criteris generals: les persones treballadores que coordinen alguna funci贸 que suposa la integraci贸 de les tasques realitzades per un equip de col路laboradors, d’脿mbit inferior al departament. Desenvolupen tasques complexes per貌 homog猫nies amb cert contingut intel路lectual o d’interrelaci贸 humana. Tamb茅, en l’脿mbit funcional d ‘administratius, comercial, distribuci贸 i producci贸 i log铆stica aquestes persones treballadores titulades de grau superior o mig que desenvolupin les seves funcions en un lloc de treball que requereixi l’esmentada titulaci贸.

  Formaci贸: Tindran una formaci贸 de titulaci贸 universit脿ria de grau superior o mig o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professi贸.

  Funcions: Realitzaci贸 de proves i de treballs complexes sota la iniciativa del responsable departamental, donant explicacions de la seva gesti贸, tenint els coneixements suficients per la seva adequada interpretaci贸. Ordenar els treballs realitzats per les persones treballadores de la secci贸 o equip que se li ha encomanat, distribuint les tasques que componen els diferents treballs. Respondre del bon 煤s dels equips. En l’activitat comercial, efectua visites peri貌diques a la zona o regi贸 que t茅 assignada amb l’objectiu de promoure vendes, comprovar el treball de l’equip de comercials en el desenvolupament de la distribuci贸 i venda dels productes de l’empresa. Coordinaci贸 d’equips en les activitats d’elaboraci贸, embotellat, emmagatzematge i administraci贸 dels productes de l’empresa, estant a les ordres dels caps departamentals d’aquesta o del personal t猫cnic.

  Es corresponen amb aquets grup les categories de encarregat de secci贸 i encarregat general de distribuci贸, i a l ‘脿rea funcional de distribuci贸 i log铆stica capat脿s.

.

  Grup professional 4.

  Criteris generals: Aquestes persones treballadores realitzen tasques consistents en l’execuci贸 d’operacions, que encara quan es realitzin sota instruccions precises, requereixen adequats coneixements professionals i aptituds pr脿ctiques i de la qual la responsabilitat est脿 limitada per una supervisi贸.

  Formaci贸: Tindran una formaci贸 de titulaci贸 a nivell de batxiller o t猫cnic especialista o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professi贸.

  Funcions: Realitzaci贸 de les ordres o enc脿rrecs dels caps i del personal t猫cnic, essent responsable de la seva execuci贸 i del bon 煤s dels equips, dins de la seva especialitat. Tasques amb iniciativa, especialitzaci贸 i plena responsabilitat en la seva escomesa, amb la possibilitat de supervisar o realitzar la tutoria a altres persones treballadores. T茅 al seu c脿rrec en particular alguna funci贸 vinculada a activitats de producci贸 elaboraci贸, embotellat, control de qualitat, manteniment, comptabilitat, control de gesti贸, administraci贸 comercial, compres, planificaci贸, log铆stica, jur铆dic, recursos humans, m脿rqueting, vendes, relacions p煤bliques, sistemes d’informaci贸, auditoria, etc.

  S贸n exemples d’aquestes activitats dins de l ‘脿rea funcional de producci贸 els encarregats dels an脿lisis f铆sics, qu铆mics, biol貌gics i determinacions de laboratori, la cura dels aparells i la seva homologaci贸, preparaci贸 de reactius necessaris, obtenci贸 de mostres i extensi贸 de certificats i butlletins d’an脿lisis.

  A la mateixa 脿rea de producci贸: tasques de regulaci贸 i control de processos de producci贸 que generen transformaci贸 de producte, preparaci贸 d’operacions en m脿quines convencionals que comportin l’autocontrol del producte elaborat.

  A l ‘脿rea d ‘ administraci贸: la comptabilitat consistent en reunir informaci贸 per la confecci贸 de balan莽os, costos, previsions de tresoreria i altres feines an脿logues en base al pla comptable de l’empresa; c脿lcul de salaris i valoraci贸 dels costos de personal, funcions de cobrament i pagament; tractament de textos amb coneixement d’idioma estranger.

  A l’脿rea comercial realitza visites a clients o possibles clients amb l‘objecte d’obtenir comandes i efectuar altres feines pr貌pies de la seva escomesa, com la comunicaci贸 de preus, condicions de cr猫dit i entrega, tramitaci贸 de comandes, activitats de promoci贸 i prospecci贸 de vendes i accions publicit脿ries , etc.

  A l ‘脿rea de distribuci贸 s ‘ocupa de la distribuci贸 capil路lar als clients de l ’empresa , conduint el vehicle que se li faciliti amb autoritzaci贸 administrativa C1 o superior , fent tasques de c脿rrega i desc脿rrega del mateix i , si fos el cas , tasques de cobrament i liquidaci贸 de factures.

  A l ‘脿rea de log铆stica efectua tasques de gesti贸 i control de magatzem i estoc mitjan莽ant aplicacions inform脿tiques, control de entrades i sortides segons les directrius de l ‘encarregat o encarregada de magatzem.

  Es corresponen amb aquets grup seg眉ents categories de l ‘anterior conveni.

  Per l ‘脿rea funcional d ‘administraci贸 : personal oficial1陋 administratiu.

  Per l ‘脿rea funcional de comercial : personal oficial1陋 de vendes i prevenda.

  Per l ‘脿rea funcional de distribuci贸 : personal oficial 1陋 xofer , i autovenda.

  Per l ‘脿rea funcional de producci贸-log铆stica : personal oficial 1陋 de producci贸 i magatzem.

  A efectes retributius s ‘estableixen dos nivells.

  Nivell A : Per les 脿rees d ‘administraci贸 i producci贸. S ‘adscriuran a aquest nivell les persones oficials 1潞 administraves i les persones oficials 1陋 de producci贸

  Nivell B: Per les 脿rees de distribuci贸, i comercial. S’adscriuran a aquest nivell les persones oficials 1陋 comercials, prevendes, les persones oficials 1陋 de distribuci贸, xofers 1陋 i auto-vendes.

.

  Grup professional 5.

  Criteris generals: Aquestes persones treballadores realitzen tasques seguint un m猫tode de treball prec铆s, amb alt grau de supervisi贸, que normalment exigeixen coneixements professionals de car脿cter elemental.

  Formaci贸: Tindran una formaci贸 de titulaci贸 a nivell d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o t猫cnic mig o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professi贸.

  Funcions: Realitzaci贸 de les ordres o enc脿rrecs dels caps i el personal t猫cnic, essent responsable de la seva execuci贸 i del bon 煤s dels equips, dins de la seva especialitat. T茅 al seu c脿rrec alguna funci贸 vinculada a activitats D ‘elaboraci贸, embotellat, control de qualitat, manteniment, comptabilitat, control de gesti贸, administraci贸 comercial, compres, planificaci贸, log铆stica, jur铆dic, recursos humans, m脿rqueting, relacions p煤bliques, sistemes d’informaci贸, auditoria, etc. S贸n exemples d’aquestes activitats: els an脿lisis senzills i rutinaris de f脿cil comprovaci贸 i funcions de prendre mostres i preparaci贸 de la mostra per l’an脿lisi, presa de dades en processos de producci贸, reflectint- los en parts o plantilles segons els codis preestablerts, lectura, anotaci贸, vigil脿ncia i regulaci贸, sota instruccions detallades, dels processos industrials o del subministrament de serveis generals d’elaboraci贸.

  A l’脿rea funcional de producci贸 i log铆stica: conducci贸 de m脿quines autopropulsades d’elevaci贸, c脿rrega i desc脿rrega i tasques complementaries i d’ajuda a magatzems; preparaci贸 i operat貌ria en m脿quines convencionals que comportin l’autocontrol del producte elaborat; manipulaci贸 de m脿quines d’envasat o condicionat.

  A l ‘脿rea funcional d ‘administraci贸: arxiu, registre, c脿lcul, facturaci贸 o similars que requereixen algun grau d’iniciativa; tasques que consisteixin en establir, en la base a documents comptables, una part de la comptabilitat; tasques elementals de c脿lcul de salaris, valoraci贸 de costos, funcions de cobrament i pagament, etc.

  A l ‘脿rea funcional comercial: Personal que fa tasques de m脿rqueting i merchandising amb supervisi贸.

  Al l ‘脿rea de distribuci贸 efectua les tasques del grup 4 per貌 no t茅 autoritzaci贸 administrativa C1, i per tant te assignat un vehicle de c脿rrega inferior a 3500 Kg .

  Es corresponen amb aquets grup les categories de l’anterior conveni seg眉ents : Per l ‘脿rea funcional d ‘administraci贸 : les persones oficial 2陋 administratives.

  Per l ‘脿rea funcional de comercial : les persones oficial 2陋 de vendes.

  Per l ‘脿rea funcional de distribuci贸 : les persones oficial 2陋 xofer , i autovenda.

  Per l ‘脿rea funcional de producci贸-log铆stica : les persones oficial 2陋 de producci贸 i magatzem.

.

  Grup professional 6.

  Criteris generals: les persones treballadores que realitzen tasques sota instruccions espec铆fiques, clarament establertes, amb un alt grau de depend猫ncia, que requereixin preferentment un esfor莽 f铆sic, pr脿ctica i atenci贸.

  Formaci贸: Tindran una formaci贸 de titulaci贸 a nivell d’Ensenyan莽a Secundaria Obligat貌ria (ESO).

  Funcions: De tipus t猫cnic, subordinades a les realitzades pel personal t猫cnic titulat, sense responsabilitat t猫cnica, essent una ajuda pels seus superiors en treballs senzills, que poden tenir una r脿pida comprovaci贸. Realitzar operacions elementals administratives i, en general, purament mec脿niques inherents a la feina d’aquelles, de dedicaci贸 dins de l’oficina com introducci贸 de dades d’inform脿tica, tractament de textos, treballs de mecanografia, arxiu, c脿lcul, facturaci贸, telefonista/ recepcionista sense coneixement d’idioma estranger, etc. Tasques de suport al personal responsable de funci贸 d’execuci贸 de les tasques pr貌pies d’aquests, efectuant treballs propis de la professi贸, sense arribar al nivell i rendiment d’aquells. La promoci贸 de vendes, merchandising de reposici贸 de lineals i degustacions es realitza en establiments comercials sense que suposi la venda dels mateixos, tele-m脿rqueting. Els auxiliars de laboratori realitzaran labors elementals d’an脿lisis, presa de mostres, etc. Les persones amb el grup professional de peons i peons especialistes realitzaran activitats senzilles i rutin脿ries o d’ajuda en processos d’elaboraci贸 de productes, activitats de condicionament o envasat amb regulaci贸 i posta a punt o maneig de quadres indicadors i panells no autom脿tics, recompte de peces; labors d’embalatge i etiquetat d’expedicions; c脿rrega, transport, apilament i desc脿rregues manuals o amb ajuda d’element mec脿nics simples; tasques elementals de subministrament de materials en el proc茅s de producci贸. En cap cas podran tenir al seu c脿rrec una m脿quina d’embotellat, de tractament o de transport, aix铆 com la conservaci贸 de la mateixa, involucrant en ell les petites reparacions. Realitzar les activitats pr貌pies de la neteja de les instal路lacions, locals, maquin脿ria, mobiliari d’oficina, material de laboratori, utillatge i vestuari, y tasques de vigil脿ncia i control d’ ‘accessos.

  A l ‘脿rea de distribuci贸 auxilia en les tasques de c脿rrega i desc脿rrega de les comandes dels clients Es corresponen amb aquets grup les categories de l’anterior conveni seg眉ents :

  Per l ‘脿rea funcional d ‘administraci贸 : Auxiliars administratius, subalterns.

  Per l ‘脿rea funcional de comercial : ajudants.

  Per l ‘脿rea funcional de distribuci贸 : Ajudants, peons especialistes i peons.

  Per l ‘脿rea funcional de producci贸-log铆stica : Ajudants, peons especialistes i peons.

  A efectes retributius s ‘estableixen dos nivells.

  Nivell A : Per aquelles tasques amb una certa component t猫cnica i de treball en equip de totes les 脿rees funcionals. S ‘adscriuran a aquest nivell les persones auxiliares administratives , ajudants de fabricaci贸, ajudants de producci贸 i subalterns.

  Nivell B: Per totes les tasques que no quedin compreses al nivell A de totes les 脿rees funcionals. S’adscriuran a aquest nivell els peons especialistes de fabricaci贸 i distribuci贸 i als peons ordinaris.

  A l’annex III del present conveni consta la taula d ‘assimilaci贸 de les antigues categories professionals de l ‘anterior conveni als nous grups professional i nivells que estableix aquets article.

.

.

Cap铆tol III. Condicions econ貌miques.

.

.

SECCI脫 1. SALARI CONVENI.

.

.

Article 16. Sou conveni mensual.

.

  El sou mensual per a cada categoria professional 茅s el que s’especifica als annexos 1 i 2 d’aquest Conveni pels anys 2019 i 2020, respectivament.

  Es recorda que , segons l ‘article 16 de l ‘anterior XXVI conveni, els complements de lloc de treball assenyalats en els articles 17, 18 i 19 del anterior XXV conveni col路lectiu , es a dir, plus d ‘assist猫ncia, plus conveni i plus ajuda transport varen queden incorporats al nou salari conveni que quedava integrat per la suma dels esmentats plusos i el salari base del anterior conveni , en la f贸rmula que s ‘establia.

.

.

SECCI脫 2. TREBALL NOCTURN.

.

.

Article 17. Complements de treballs nocturns.

.

  El complement salarial per treballs nocturns 茅s regulat per les normes establertes, si b茅 el percentatge del suplement es fixa en el 30% del salari conveni.

.

.

SECCI脫 3. PLUSOS.

.

.

Article 18. Plus de tasca del personal de repartiment i auto-venda.

.

  18.1 Amb car脿cter d’incentiu per a l’acabament de la feina i d’una compensaci贸 convinguda per les possibles prolongacions de jornada que pot implicar aquest acabament, s’estableix un plus de tasca a favor del personal de repartiment, auto-venda.

  18.2 La quantitat del plus tasca pels anys 2019 i 2020 ha de ser, com a m铆nim, la establerta, respectivament a les taules dels annexos I i II del present conveni, i per les antigues categories, grups assenyalats i activitats de distribuci贸 de producci贸 pr貌pia o distribuci贸 de revenda Els imports es refereixen a cada caixa venuda.

  En cas que per necessitats de l’empresa el conductor o conductora hagi d’efectuar el repartiment tot sol, t茅 dret a rebre la prima de l’ajudant acumulada a la pr貌pia.

  18.3 El plus de tasca no pot incrementar cap concepte retribu茂dor ni cap complement salarial.

  18.4 Per tenir dret al plus de tasca 茅s imprescindible acomplir d’una manera efectiva el servei de repartiment o auto-venda, com tamb茅 dur a terme 铆ntegrament la ruta que l’empresa assigni, fins i tot si comporta una prolongaci贸 de la jornada laboral ordin脿ria. Conseg眉entment, no es pot rebre el plus de tasca si no es duu a terme la feina de repartiment o no es completa la ruta establerta, llevat dels sup貌sits que preveu l’article 18.7 e) en qu猫 el treballador o treballadora t茅 dret a cobrar el plus de tasca malgrat que no hagi concl貌s la ruta.

  18.5 At猫s el car脿cter compensatori, global i fix del plus de tasca, de les possibles prolongacions de jornada, per tal com 茅s habitual que aquestes prolongacions concorrin principalment en els per铆odes de campanya, el personal es compromet, mentre aquest Conveni sigui vigent, a acomplir el recorregut 铆ntegre de les rutes, amb la contraprestaci贸 de rebre, tamb茅 durant la vig猫ncia del Conveni, el plus de tasca per la quantitat convinguda; tot aix貌, de conformitat amb els criteris d’actuaci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria de rutes, d’acord amb la forma regulada per l’article 18.7 f).

  18.6 Les reclamacions que sorgeixin en relaci贸 amb l’assignaci贸 de rutes i la seva extensi贸 han de ser formulades per escrit pels interessats a la direcci贸 de l’empresa. La direcci贸 de l’empresa ha de resoldre, tamb茅 per escrit, la reclamaci贸 rebuda en el termini d’1 setmana; i en el sup貌sit que no es tingui en compte la reclamaci贸 del treballador tal com l’ha sol路licitada, el problema s’ha de sotmetre a l’examen d’una Comissi贸 Parit脿ria.

  18.7 Es crea una Comissi贸 Parit脿ria de rutes al mateix 脿mbit provincial d’aquest Conveni; s’ha de regir per les normes seg眉ents:

  a) Composici贸: l’han d’integrar 2 vocals en representaci贸 del gremi que han de ser designats en la negociaci贸 de cada Conveni col路lectiu i que han d’exercir el c脿rrec mentre el Conveni sigui vigent i, de la mateixa manera, 2 vocals en representaci贸 de les persones treballadores.

  Aquesta Comissi贸 ha de ser presidida per la persona que hagi exercit les funcions de president en la negociaci贸 del Conveni col路lectiu, i n’ha de ser president fins a la negociaci贸 del pr貌xim Conveni.

  b) Submissi贸 obligat貌ria i tr脿mit de les reclamacions: 茅s preceptiva la intervenci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria de rutes abans de formular qualsevol reclamaci贸 administrativa o judicial en mat猫ria de la seva compet猫ncia Poden formular consultes o reclamacions davant la Comissi贸 Parit脿ria de rutes tant les empreses com les persones treballadores ; aquestes consultes o reclamacions han de ser formulades per escrit, tot expressant-hi el problema que se sotmet a la Comissi贸, els antecedents i altres dades que permetin de millorar l’an脿lisi del problema.

  La Comissi贸 pot efectuar comprovacions directes de les q眉estions que li siguin sotmeses, com tamb茅 requerir els afectats (l’empresa i els treballadors i treballadores) perqu猫 hi aportin els antecedents, els documents i les proves que contribueixin a millorar el coneixement del problema, que, d’altra banda, estan obligats a facilitar, i designar experts per efectuar comprovacions objectives i pr脿ctiques en cada cas.

  La Comissi贸 Parit脿ria de rutes ha de dictar les seves resolucions en el termini m脿xim de 15 dies a comptar de la recepci贸 de la reclamaci贸 o consulta, llevat que el tr脿mit d’informaci贸 exigeixi la intervenci贸 d’experts; en aquest cas, el termini s’amplia a 30 dies. Tot aix貌 sense perjudici de l’aplicaci贸 de les rutes objecte de reclamaci贸 fins la resoluci贸 definitiva de la reclamaci贸.

  c) Acords de la Comissi贸: la Comissi贸 ha d’adoptar els seus acords per majoria simple dels seus components i, en cas d’abs猫ncia d’algun d’ells o d’igualtat en el resultat de la votaci贸, el vot del president 茅s diriment.

  En el sup貌sit que no s’obtingui majoria simple en el si de la Comissi贸 Parit脿ria, s’ha de dictar una resoluci贸 en qu猫 es facin consignar resumits els criteris de cadascuna de les representacions sobre el problema debatut, com tamb茅 la impossibilitat d’un acord majoritari; aquesta resoluci贸 s’ha de notificar al reclamant per tal que en pugui formular la reclamaci贸 a l’organisme laboral competent.

  d) Reunions de la Comissi贸: la Comissi贸 Parit脿ria de rutes s’ha de reunir tants cops com ho requereixin les reclamacions o les consultes que se li sotmetin. La seva actuaci贸 s’ha de regir pels criteris de celeritat i senzillesa. Un dels membres, que actuar脿 com a secretari, ha d’estendre les actes. Entre la convocat貌ria d’una reuni贸 i la seg眉ent en segona convocat貌ria poden transc贸rrer, a tot estirar, 2 dies feiners.

  e) Vinculaci贸 i efectivitat dels acords: els acords de la Comissi贸 Parit脿ria de rutes s贸n vinculants per a les parts, sens perjudici del dret a rec贸rrer contra aquests acords.

  En el sup貌sit que la Comissi贸 Parit脿ria declari excessiva una ruta i obligui a fer-ne una readaptaci贸, si l’empresa ha deixat de pagar el plus de tasca al treballador o treballadora reclamant perqu猫 no ha acabat de fer la ruta est脿 obligada a pagar-li el plus de tasca.

  f) Criteris d’actuaci贸 de la Comissi贸: la Comissi贸 ha d’actuar com a organisme de mediaci贸 i avinen莽a.

  En el sup貌sit d’obtenir un acord entre les parts discrepants, l’ha d’indicar a la resoluci贸 que dicti.

  Si no s’obt茅 l’acord, ha d’actuar amb car脿cter resolutori, d’acord amb el que s’ha previst. Per a tots els sup貌sits en qu猫 se sotmeti a la Comissi贸 Parit脿ria de rutes la determinaci贸 de la saturaci贸 normal d’una ruta, cal adoptar una resoluci贸.

  La valoraci贸 dels possibles desfasaments s’ha de fer en c貌mput trimestral, amb projecci贸 anual.

  Per efectuar aquesta valoraci贸 cal tenir en compte les difer猫ncies que, per raons d’estacionalitat o de difer猫ncia d’intensitat en els repartiments entre els diversos dies de la setmana, es puguin produir a la ruta analitzada.

  Cal computar com a temps de feina el que el treballador o treballadora dedica efectivament al repartiment, amb una activitat normal; s’hi inclouen el temps de c脿rrega i desc脿rrega al magatzem (si aquestes comeses s’exigeixen al treballador o treballadora) i el de liquidaci贸. No es valoraran les interrupcions que el treballador o la treballadora efectu茂 d’una manera volunt脿ria.

  Cal respectar, en tot cas, el descans m铆nim de 12 hores entre jornada i jornada.

  La Comissi贸 ha de valorar, d’una manera especial, si el desfasament denunciat t茅 car脿cter habitual o constant, o b茅 si t茅 lloc d’una manera accidental.

  Cal tenir en compte, en cas que n’hi hagi, les mostres de la mateixa ruta realitzada per diferents treballadors.

  18.8 Atesa la naturalesa salarial d’aquest complement, ha de ser objecte de cotitzaci贸 al r猫gim general de la seguretat social com un incentiu.

  18. 9 Equival猫ncies: una caixa equival a 3 garrafes de aigua,2 caixes un barril de 20 litres, 3 caixes un barri1 de 30 litres,, y 5 caixes un barril de 50 litres.

.

.

Article 19. Incentius al personal de producci贸, magatzem i manteniment.

.

  El personal de les seccions de producci贸 i manteniment ha de percebre un complement de quantitat i qualitat de feina d’acord amb la quantia setmanal que s’expressa a l’annex I i II d’aquest Conveni pels anys 2019 i 2020, i que es denominar脿 prima de producci贸 De la mateixa manera, aquest plus (prima de producci贸) ha de ser percebut pel personal de magatzem i pel dedicat al transport, sense tasca de distribuci贸, amb reconeixement expr茅s dels drets adquirits ad personam, o per empresa, si fossin m茅s beneficiosos per al treballador.

.

.

Article 20. Complement ad personam per adscripci贸 als nous grups professionals.

.

  Per a tots els treballadors i treballadores d ‘alta a 1 de gener de 2015 la adscripci贸 als nous grups professionals i als nivells salarials fitxats per a cadascun d ‘ells en aquest Conveni, es garantir脿 en tot cas el nivell salarial assolit en aplicaci贸 de les taules del anterior conveni, incrementades en la revisi贸 salarial pactada per l ‘any 2015, mitjan莽ant un complement personal nomenat “complement d ‘assimilaci贸 nous grups professionals “. (CANGP). Aquest complement no ser脿 absorbible ni compensable i ser脿 revaloritzable amb els increments que es pactin al conveni.

  En les annexos I i II del present conveni s ‘estableixen les quanties que anuals i mensuals que corresponen per aquest concepte pels anys 2019 i 2020.

.

.

Article 21. Hores extraordin脿ries.

.

  A comptar del primer dia de vig猫ncia, un cop signat aquest Conveni col路lectiu, es prohibeix a les empreses del sector que hi s贸n afectades de realitzar hores extraordin脿ries, de conformitat amb l’Estatut dels treballadors i el text del Conveni.

.

.

SECCI脫 4. COMPLEMENTS DE VENCIMENT PERI脪DIC SUPERIOR AL MES.

.

.

Article 22. Gratificacions extraordin脿ries de juliol, Nadal i beneficis.

.

  22.1 Les gratificacions extraordin脿ries de juliol i Nadal s’han de calcular a ra贸 de una mensualitat del salari mensual de conveni m茅s plus vinculaci贸 per aquells treballadors i treballadores que tinguin garantit aquets concepte i complement ad personam d ‘assimilaci贸 d ‘antiga categoria als nous grups professionals establert a l ‘article 20 del Conveni.

  La gratificaci贸 de juliol s’ha de fer efectiva entre els dies 15 a 20 de juliol i la de Nadal, del 15 al 20 de desembre.

  La participaci贸 en beneficis es calcula amb les mateixes bases que les gratificacions extraordin脿ries de juliol i Nadal.

  22.2 Durant els per铆odes de baixa per malaltia o accident, el personal productor no pot percebre les parts proporcionals de juliol i Nadal, gratificacions de vacances i beneficis, sin贸 que les ha de percebre totalment en la data en qu猫 es paguin aquests conceptes al personal en actiu.

.

.

Article 23. Retribuci贸 de les vacances.

.

  23.1 Les vacances que estableix l’article 31 d’aquest Conveni han ser retribu茂des a tot el personal mitjan莽ant el pagament del nombre de dies que els pertoquin a ra贸 del sou de conveni, i si escau, plus vinculaci贸, i plus establer a l ‘article 20 d ‘aquest conveni.

  23.2 Ultra aquests conceptes, les empreses han de pagar a tot el personal de plantilla un complement retribu茂dor de la quantia fixa que es consigna per a cada grup als annexos I i II d’aquets conveni pels anys 2019 i 2020 respectivament. El complement ha estat calculat per a unes vacances completes de 25 dies laborals, per la qual cosa s’ha de reduir amb la proporci贸 que correspongui en el sup貌sit que el dret a gaudir de vacances no arribi als totals esmentats.

  Tot i aix貌, els treballadors i treballadores que rebin conceptes variables la mitjana dels quals, calculat de gener a desembre del any anterior, sigui superior a l ‘import establert com a complement de vacances , tindran dret al pagament de la quantitat necess脿ria que sumada al esmentat complement arribi al promig mensual de les retribucions variables.

  23.3 La retribuci贸 de les vacances de conformitat amb el que acorden els dos apartats anteriors compr猫n i compensa tots els conceptes retribu茂dors per computar per a aquesta meritaci贸, sense cap excepci贸. No obstant aix貌, les empreses que tinguin establert un sistema retribu茂dor de les vacances d’una manera diferent a la convinguda per貌 m茅s benefici贸s per al personal en la quantia econ貌mica total que no pas el que s’ha acordat l’han de respectar en els seus termes; no estan obligades, per貌, a aplicar les normes precedents que, en tot cas, tenen el car脿cter d’un m铆nim en la quantia global (apartat 1 i 2).

.

.

Article 24. Dietes.

.

  Les dietes es fixen, durant la vig猫ncia d’aquest Conveni, en 31,14 EUR la dieta completa, i en 13,50 EUR la dieta sense pernoctar fora del domicili (que inclou esmorzar i dinar).

.

.

SECCIO 5. MILLORES DE L’ACCI脫 PROTECTORA DE LA SEGURETAT SOCIAL

.

.

Article 25. Incapacitat temporal.

.

  Millores de l ‘acci贸 protectora de la seguretat social en situacions d ‘incapacitat temporal.

  Com a complement i millora de l ‘acci贸 protectora de les situacions d ‘incapacitat temporal s ‘estableixen les seg眉ents millores:

.

  1. Les empreses complementaran, des de el primer dia de IT les prestacions per incapacitat temporal de la seguretat social fins al 75% del salari real. Del complement corresponent als 3 primers dies tant sols podran gaudir els treballadors i treballadores que no hagin tingut m茅s de 2 baixes per malaltia ni hagin tingut cap abs猫ncia injustificada durant tot l ‘any anterior.

  2. En el casos d ‘incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral , quan es requereix hospitalitzaci贸 o cirurgia ambulat貌ria i durant el temps que duri l ‘ingr茅s i fins un m脿xim de 21 dies de convalesc猫ncia , l’empresa abonar脿 el complement necessari perqu猫, sumades les prestacions que corresponguin al treballador o la treballadora a c脿rrec de la m煤tua o entitat gestora de les prestacions de IT, es garanteix el 100% del salari real del treballador.

  En els casos de malaltia oncol貌gica es garanteix el complement durant tota la situaci贸 de incapacitat temporal.

  3. En els casos de incapacitat temporal derivada d ‘accident laboral o malaltia professional l’empresa abonar脿 el complement necessari perqu猫, sumades les prestacions que corresponguin al treballador o a la treballadora a c脿rrec de la m煤tua o entitat gestora de les prestacions de IT, es garanteix el 100% del salari real del treballador o treballadora.

  4. A efectes del pagament del complement establer en aquets article, s’ent茅n per salari real la mitjana dels salaris dels dotze mesos anteriors a la baixa d ‘incapacitat temporal, sigui quina sigui la conting猫ncia (malaltia comuna, accident de treball o infermetat professional), amb exclusi贸 de la part proporcional de pagues extres.

  Aquest article ser脿 d ‘aplicaci贸 des de la data de signatura del present conveni.

.

.

Article 26. Subsidi per les persones treballadores amb c貌njuge o parella de fet i/o fills i/o filles amb diversitat funcional.

.

  Les empreses tindran en consideraci贸 les millores relacionades amb les persones treballadores amb diversitat funcional que figuren al Reial decret 145/1983, d’11 de maig, i altres normes aplicables.

  Cal pagar un ajut de 80 EUR mensuals per cada fill o filla afectat per una discapacitat f铆sica o ps铆quica que, d’acord amb els barems establerts per la legislaci贸 de la seguretat social i de la Generalitat de Catalunya, siguin considerats com a tals en virtut d’una resoluci贸 administrativa en ferm.

  Tamb茅 es tindr脿 dret al mateix import si el c貌njuge o parella de fet, est脿 afectat per una diversitat funcional d’acord amb els barems establerts per la legislaci贸 de la seguretat social i de la Generalitat de Catalunya, siguin considerats com a tals en virtut d’una resoluci贸 administrativa o judicial ferm.

.

.

Article 27. Premi de Vinculaci贸.

.

  L’empresa ha de pagar als treballadors i a les treballadores que deixin d’oferir els seus serveis a la mateixa, excepte quan la causa sigui per acomiadament procedent, un premi de vinculaci贸 per la quantia i condicions seg眉ents:

.

  Durant l’any 2019.

  1.635 EUR, si l’antiguitat 茅s superior a 20 anys.

  1.940 EUR, si l’antiguitat 茅s superior a 25 anys.

  2.245 EUR, si l’antiguitat 茅s superior a 30 anys.

  Durant l ‘any 2020.

  1.665 EUR, si l’antiguitat 茅s superior a 20 anys.

  1.980 EUR, si l’antiguitat 茅s superior a 25 anys.

  2.290 EUR, si l’antiguitat 茅s superior a 30 anys.

.

.

Article 28. Asseguran莽a col路lectiva.

.

  Les empreses afectades per aquest Conveni que no hagin establert una asseguran莽a en condicions an脿logues o superiors es comprometen a contractar-ne una a favor dels seus empleats. Aquesta asseguran莽a ha de cobrir un capital de 21.000 EUR , per l ‘any 2019 per als sup貌sits de mort o invalidesa, tant si l’accident 茅s laboral com si no ho 茅s.

  Per l ‘any 2020 es fixa un capital de 25.000 EUR.

.

.

SECCI脫 6. PAGAMENT DE LES RETRIBUCIONS.

.

.

Article 29. Pagament de la retribuci贸.

.

  Les empreses poden optar entre pagar les retribucions en moneda de curs legal (respectat els l铆mits legalment establerts) o pagar-la mitjan莽ant un tal贸, una transfer猫ncia o qualsevol altra modalitat de pagament per mitj脿 d’entitats de cr猫dit.

.

.

.

Cap铆tol IV. Condicions laborals.

.

.

Article 30. Jornada laboral.

.

  30.1 Sens perjudici que cadascuna de les empreses pactin el calendari laboral i la distribuci贸 corresponent, la jornada laboral ser脿 de 1768 hores de treball efectiu, distribu茂des de dilluns a divendres.

  30.2 Les empreses del grup d’orxates i xarops tenen una consideraci贸 especial: la distribuci贸 esmentada no 茅s aplicable a les empreses d’aquest grup, que han de compensar amb m茅s dies festius o de vacances l’exc茅s d’hores anuals que es pacta a cada empresa i distribuir la jornada anualment a t铆tol orientatiu de la manera seg眉ent: 35 setmanes de 37 hores (amb festa el dissabte i tots els festius intersetmanals). 13 setmanes de 48 hores (en cas de conc贸rrer 2 dies festius consecutius, s’estableix que cal treballar 5 hores un dels dies). 4 setmanes de 40 hores (en cas de conc贸rrer 2 dies festius consecutius, s’estableix que cal treballar 5 hores un dels dies).

  30.3 Sens perjudici de tot aix貌 anterior i en atenci贸 a la temporalitat de mercat en el sector, dotar-la de la flexibilitat necess脿ria per atendre els per铆odes d’increment de demanda, ampliar la jornada en els per铆odes de major activitat, amb compensaci贸 del temps en els per铆odes de subactivitat, i fixar que l ‘increment de jornada ha de ser compensat per un decrement d’aquesta en condicions similars, 茅s a dir hores per hores o jornada completa si aix铆 s’acorda, encara que s’han de respectar sempre els m铆nims legals. En el cas de desacord, les parts s’han de sotmetre a la resoluci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria prevista en el Conveni. L ‘efectivitat de la compensaci贸 d ‘hores es far脿 per jornades completes, sempre que sigui possible en funci贸 de les necessitats. La flexibilitat no ser脿 d ‘aplicaci贸 al personal de distribuci贸 i/o comercial , ateses les caracter铆stiques de la seva activitat.

  30.4 Sens perjudici de tot aix貌 anterior i en atenci贸 a la temporalitat de mercat en el sector, les empreses poden establir per a tots els treballadors i totes les treballadores a excepci贸 dels de repartiment i auto-venda, per ser-los d’aplicaci贸 el plus de tasca, i d’acord amb la representaci贸 dels treballadors i treballadores, una distribuci贸 irregular de la jornada laboral, dotar-la de la flexibilitat necess脿ria per atendre els per铆odes d’increment de demanda, ampliar la jornada en els per铆odes de major activitat, amb compensaci贸 del temps en els per铆odes de subactivitat, i fixar que l’increment de jornada ha de ser compensat per un decrement d’aquesta en condicions similars, es a dir hores per hores o jornada completa si aix铆 s’acorda, encara que s’han de respectar sempre els m铆nims legals. En el cas de desacord, les parts s’han de sotmetre a la resoluci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria prevista en el Conveni.

  30.5 La jornada de treball del personal del torn de nit, de 22 a 6 hores, realitzar脿 una jornada de 7 hores i mitja, que correspondr脿 a 7 hores de treball efectiu i mitja hora de descans.

  30.6 Control horari.

  L’empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalitzaci贸 de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat establerta en l’article 30.3 del present conveni.

  Mitjan莽ant negociaci贸 col路lectiva o acord d’empresa s’organitzar脿 i documentar脿 aquest registre de jornada.

  L’empresa conservar脿 els registres a qu猫 es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandran a disposici贸 de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecci贸 de Treball i Seguretat Social.

  Atenent a la temporalitat del sector es fa necessari que trimestralment, mitjan莽ant negociaci贸 col路lectiva o acord d ’empresa es podran promoure reunions entre la representaci贸 legal dels treballadors i la direcci贸 de l’empresa per revisar l’evoluci贸 de la jornada efectiva realitzada i establir si cal les mesures oportunes per a la seva correcci贸 durant l’any natural.

.

.

Article 31. Vacances.

.

  31.1 Les vacances completes tenen una durada m铆nima de 25 dies laborables.

  S’ent茅n per dies laborables els compresos de dilluns a divendres.

  31.2 Les vacances es concedeixen fora dels terminis de temporada, sens perjudici que les empreses en qu猫 l’organitzaci贸 ho permeti les puguin concedir dins la temporada.

  31.3 Per la distribuci贸 de les vacances i la seva elecci贸 s ‘estar脿 als acords i calendaris de cada empresa 31.4 En el sup貌sit que no s’hagi gaudit de les vacances el mes de desembre a conseq眉猫ncia de malaltia o accident, es t茅 dret a gaudir-les l’any seg眉ent.

.

.

.

Article 32. Permisos retribu茂ts.

.

  En tots els sup貌sits previstos en aquest article, es reconeixer脿 el dret a llic猫ncia retribu茂da tant als matrimonis convencionals com a les parelles de fet segons el que estableix l’article 234 del llibre segon del Codi Civil de Catalunya.

  32.1 Quinze dies naturals en cas de matrimoni.

  32.2 Tres dies laborals per mort, accident o infermetat greu, hospitalitzaci贸, o intervenci贸 quir煤rgica sense hospitalitzaci贸 que precisi de rep貌s i atenci贸 domicili脿ria , de familiars fins a primer grau de consanguinitat o afinitat, 茅s a dir pares, o mares i fills o filles propis i pares o mares i fills o filles del seu consort. L ‘inici del perm铆s ser脿 el primer laborable posterior a cadascun del fets als que dona dret al perm铆s. Quan per aquest motiu el treballador o treballadora precisi de fer un despla莽ament de m茅s de 200 km gaudir脿 de dos dies addicionals.

  32.3 Les persones treballadores que no hi tinguin dret a les prestacions de paternitat establertes a l ‘article 48 del Estatut dels treballadors , per no tenir acomplert el per铆ode de cotitzaci贸 de 180 dies en els 煤ltims 7 anys immediatament anteriors a la dat de suspensi贸 o perm铆s , o alternativament 360 dies al llarg de la seva vida laboral, tindran dret a un perm铆s retribu茂t de tres dies laborals per naixement de fill o filla.

  32.4 Un dia per trasllat del domicili habitual.

  32.5 Pel temps indispensable per a la realitzaci贸 d’ex脿mens prenatals i t猫cniques de preparaci贸 al part i, en els casos d’adopci贸, guarda amb fins d’adopci贸 o acolliment, per l’assist猫ncia a les preceptives sessions d’informaci贸 i preparaci贸 i per a la realitzaci贸 dels preceptius informes psicol貌gics i socials previs a la declaraci贸 d’idone茂tat, sempre, en tots els casos, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.

  32.6 Els treballadors i treballadores tindran dret a un perm铆s retribu茂t de fins un m脿xim de 12 hores anuals pel temps indispensable per anar a consultes de metges especialistes de la seguretat social, sempre que la consulta coincid铆s amb horari laboral i amb pr猫via comunicaci贸 a l ’empresa amb suficient antelaci贸. Amb les seg眉ents excepcions no tindran limitacions d ‘hores: situacions oncol貌giques, infermetats greus i situacions derivades d ‘hospitalitzaci贸 e intervencions quir煤rgiques. En relaci贸 amb aquets perm铆s es faculta a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni per fer un seguiment del seu impacte i aplicaci贸.

  32.7 Perm铆s per cura del lactant.

  En els sup貌sits de naixement, adopci贸, guarda amb fins d’adopci贸 o acolliment, d’acord amb l’article 45.1.d), les persones treballadores tindran dret a una hora d’abs猫ncia del treball, que podran dividir en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos.

  La durada del perm铆s s’incrementar脿 proporcionalment en els casos de naixement, adopci贸, guarda amb fins d’adopci贸 o acolliment m煤ltiples.

  Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podr脿 substituir-lo per una reducci贸 de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes previstos en la negociaci贸 col路lectiva o en l’acord a qu猫 arribi amb l’empresa respectant, en 茅s el cas, el que estableix aquella.

  La reducci贸 de jornada prevista en aquest apartat constitueix un dret individual de les persones treballadores sense que pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Aix貌 no obstant, si dos persones treballadores de la mateixa empresa exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, la direcci贸 empresarial pot limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa, que ha de comunicar per escrit.

  Quan els dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i r猫gim, el per铆ode de gaudi es pot estendre fins que el lactant compleixi dotze mesos, amb reducci贸 proporcional del salari a partir del compliment dels nou mesos

  32.8 Possibilitat d’acumular el temps de perm铆s per cura i lact脿ncia del fill per a gaudir-lo de manera continuada.

  Les persones treballadores titulars del perm铆s de lact脿ncia, podran optar per acumular el gaudiment de la reducci贸 de jornada per guarda del lactant en 14 dies laborables unint-lo als per铆odes de maternitat i/o paternitat Els treballadors/es que no prestin els seus serveis a jornada complerta gaudiran el perm铆s en proporci贸 a la seva jornada. La retribuci贸 del perm铆s ho ser脿 pel salari real que hauria de percebre el/la treballador/a.

  32.9 Naixement fills o filles prematurs.

  Les persones treballadores tenen dret a absentar-se del treball durant una hora en el cas de naixement prematur de fill o filla, o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuaci贸 del part. Aix铆 mateix, tindran dret a reduir la jornada de treball fins a un m脿xim de dues hores, amb la disminuci贸 proporcional del salari.

  32.10 Concreci贸 hor脿ria dels permisos de lact脿ncia i naixement de fills o filles prematurs La concreci贸 hor脿ria i la determinaci贸 dels permisos previstos en els apartats 7 i 9 d’aquets Article corresponen a la persona treballadora dins la seva jornada ordin脿ria. No obstant aix貌, els acords col路lectius pactats amb la representaci贸 legal dels treballadors podran establir criteris per a la concreci贸 hor脿ria de la reducci贸 de jornada, en atenci贸 als drets de conciliaci贸 de la vida personal, familiar i laboral de la persona treballadora i les necessitats productives i organitzatives de les empreses. La persona treballadora, excepte for莽a major, ha d’avisar l’empresari amb una antelaci贸 de quinze dies o la que es determini en l麓acord col路lectiu aplicable, precisant la data en qu猫 iniciar脿 i finalitzar脿 el perm铆s de cura del lactant o la reducci贸 de jornada.

.

.

Article 32 bis. Suspensions de contracte per maternitat i paternitat , sigui biol貌gica , o adopci贸 i acolliment.

.

  32 bis 1. Part i cura de menor de dotze mesos.

  El naixement, que compr猫n el part i la cura de menor de dotze mesos, ha de suspendre el contracte de treball de la mare biol貌gica durant 16 setmanes, de les quals seran obligat貌ries les sis setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa , per assegurar la protecci贸 de la salut de la mare.

  Igualment el naixement ha de suspendre el contracte de treball del progenitor diferent de la mare biol貌gica pels per铆odes que es diran, de les quals seran obligat貌ries les setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part que es diran, que hauran de gaudir-se a jornada completa, per al compliment dels deures de cura que preveu l’article 68 del Codi Civil.

  En els casos de part prematur i en aquells en qu猫, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuaci贸 del part, el per铆ode de suspensi贸 podr脿 computar-se, a inst脿ncia de la mare biol貌gica o l’altre progenitor, a partir de la data l’alta hospital脿ria.

  S’exclouen d’aquest c貌mput les sis setmanes posteriors al part, de suspensi贸 obligat貌ria del contracte de la mare biol貌gica.

  En els casos de part prematur amb falta de pes i en aquells altres en qu猫 el nounat necessiti, per alguna condici贸 cl铆nica, hospitalitzaci贸 a continuaci贸 del part, per un per铆ode superior a set dies, el per铆ode de suspensi贸 s’ampliar脿 en tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un m脿xim de tretze setmanes addicionals, i en els termes en qu猫 reglament脿riament es desenvolupi.

  En el sup貌sit de mort del fill o filla, el per铆ode de suspensi贸 no es veur脿 redu茂t, llevat que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol路liciti la reincorporaci贸 al lloc de treball.

  La suspensi贸 del contracte de cada un dels progenitors per la cura de menor, un cop transcorregudes les primeres sis setmanes immediatament posteriors al part, podr脿 distribuir-se a voluntat d’aquells, en per铆odes setmanals a gaudir de forma acumulada o interrompuda i exercitar-se des de la finalitzaci贸 de la suspensi贸 obligat貌ria posterior al part fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos. No obstant aix貌, la mare biol貌gica pot anticipar el seu exercici fins a quatre setmanes abans de la data previsible del part. El gaudi de cada per铆ode setmanal o, si escau, de l’acumulaci贸 d’aquests per铆odes, s’ha de comunicar a l’empresa amb una antelaci贸 m铆nima de quinze dies.

  Aquest dret 茅s individual de la persona treballadora sense que pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor.

  La suspensi贸 del contracte de treball, transcorregudes les primeres sis setmanes immediatament posteriors al part, podr脿 gaudir-se en r猫gim de jornada completa o de jornada parcial, previ acord entre l’empresa i la persona treballadora, i conforme es determini reglament脿riament.

  La persona treballadora ha de comunicar a l’empresa, amb una antelaci贸 m铆nima de quinze dies, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si s’escau, en els convenis col路lectius.

  Quan els dos progenitors que exerceixin aquest dret treballin per la mateixa empresa, la direcci贸 empresarial pot limitar l’exercici simultani per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

  32 bis 2. Adopci贸 i acolliment.

  En els sup貌sits d’adopci贸, de guarda amb fins d’adopci贸 i d’acolliment, la suspensi贸 tindr脿 una durada de setze setmanes per a cada adoptant, guardador o acollidor. Sis setmanes s’han de gaudir a jornada completa de manera obligat貌ria i ininterrompuda immediatament despr茅s de la resoluci贸 judicial per la qual es constitueix l’adopci贸 o b茅 de la decisi贸 administrativa de guarda amb fins d’adopci贸 o d’acolliment.

  Les deu setmanes restants es podran gaudir en per铆odes setmanals, de manera acumulada o interrompuda, dins dels dotze mesos seg眉ents a la resoluci贸 judicial per la qual es constitueixi l’adopci贸 o b茅 a la decisi贸 administrativa de guarda amb fins d’adopci贸 o d’acolliment. En cap cas un mateix menor donar脿 dret a diversos per铆odes de suspensi贸 en la mateixa persona treballadora. El gaudi de cada per铆ode setmanal o, si escau, de l’acumulaci贸 d’aquests per铆odes, s’ha de comunicar a l’empresa amb una antelaci贸 m铆nima de quinze dies. La suspensi贸 d’aquestes deu setmanes es podr脿 exercitar en r猫gim de jornada completa o a temps parcial, previ acord entre l’empresa i la persona treballadora afectada, en els termes que es determinin.

  En els sup貌sits d’adopci贸 internacional, quan sigui necessari el despla莽ament previ dels progenitors al pa铆s d’origen de l’adoptat, el per铆ode de suspensi贸 previst per a cada cas en aquest apartat, podr脿 iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resoluci贸 per la qual es constitueix la adopci贸.

  Aquest dret 茅s individual de la persona treballadora sense que pugui transferir el seu exercici a l’altre adoptant, guardador amb fins d’adopci贸 o acollidor.

  La persona treballadora ha de comunicar a l’empresa, amb una antelaci贸 m铆nima de quinze dies, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si s’escau, en els convenis col路lectius. Quan els dos adoptants, guardadors o acollidors que exerceixin aquest dret treballin per a la mateixa empresa, aquesta podr脿 limitar el gaudi simultani de les deu setmanes volunt脿ries per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

  32 bis 3. Suspensi贸 addicional per naixement, adopci贸 o guarda amb fins d ‘adopci贸 de fill o filla amb discapacitat.

  En el sup貌sit de discapacitat del fill o filla en el naixement, adopci贸, en situaci贸 de guarda amb fins d’adopci贸 o d’acolliment, la suspensi贸 del contracte tindr脿 una durada addicional de dues setmanes, una per cadascun dels progenitors. Igual ampliaci贸 procedir脿 en el sup貌sit de naixement, adopci贸, guarda amb fins d’adopci贸 o acolliment m煤ltiple per cada fill o filla diferent del primer.

  32 bis 4. Durada dels per铆odes de suspensi贸 establers en aquets article pels anys 2019 i 2020 de conformitat al que estableix el Reial decret 6/2019.

  Any 2019.

  En el cas de naixement, la mare biol貌gica gaudir脿 completament dels per铆odes de suspensi贸 regulats en el Reial decret llei 6/2019, d’1 de mar莽, des de la seva entrada en vigor.

  A partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, d’1 de mar莽, en el cas de naixement, l’altre progenitor tindr脿 un per铆ode de suspensi贸 total de vuit setmanes, de les quals les dues primeres, les haur脿 de fer de forma ininterrompuda immediatament despr茅s del part.

  La mare biol貌gica podr脿 cedir a l’altre progenitor un per铆ode de fins a quatre setmanes del seu per铆ode de suspensi贸 de gaudi no obligatori. El gaudi d’aquest per铆ode per l’altre progenitor, aix铆 com el de les restants sis setmanes, s’adequar脿 al que disposa l’article 48.4 de l ‘Estatut dels treballadors.

  A partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, d’1 de mar莽, en el cas d’adopci贸, guarda amb fins d’adopci贸 o acolliment, cada progenitor disposar脿 d’un per铆ode de suspensi贸 de sis setmanes a gaudir a temps complet de forma obligat貌ria i ininterrompuda immediatament despr茅s de la resoluci贸 judicial per la qual es constitueix l’adopci贸 o b茅 de la decisi贸 administrativa de guarda amb fins d’adopci贸 o d’acolliment. Al costat de les sis setmanes de gaudi obligatori, els progenitors / es podran disposar d’un total de dotze setmanes de gaudi voluntari que han de gaudir de forma ininterrompuda dins dels dotze mesos seg眉ents a la resoluci贸 judicial per la qual es constitueixi l’adopci贸 o b茅 a la decisi贸 administrativa de guarda amb fins d’adopci贸 o d’acolliment. Cada progenitor pot gaudir individualment d’un m脿xim de deu setmanes sobre les dotze setmanes totals de gaudi voluntari, quedant les restants sobre el total de les dotze setmanes a disposici贸 de l’altre progenitor. Quan els dos progenitors que exerceixin aquest dret treballin per a la mateixa empresa, aquesta podr脿 limitar el gaudi simultani de les dotze setmanes volunt脿ries per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

  Any 2020.

  A partir d’1 de gener de 2020, en el cas de naixement, l’altre progenitor tindr脿 un per铆ode de suspensi贸 total de dotze setmanes, de les quals les quatre primeres les haur脿 de fer de forma ininterrompuda immediatament despr茅s del part. La mare biol貌gica podr脿 cedir a l’altre progenitor un per铆ode de fins a dues setmanes del seu per铆ode de suspensi贸 de gaudi no obligatori El gaudi d’aquest per铆ode per l’altre progenitor, aix铆 com el de les restants vuit setmanes, s’adequar脿 al que disposa l’article 48.4 del Estatut dels treballadors A partir d’1 de gener de 2020, en el cas d’adopci贸, guarda amb fins d’adopci贸 o acolliment, cada progenitor disposar脿 d’un per铆ode de suspensi贸 de sis setmanes a gaudir a temps complet de forma obligat貌ria i ininterrompuda immediatament despr茅s de la resoluci贸 judicial per la qual es constitueix l’adopci贸 o b茅 de la decisi贸 administrativa de guarda amb fins d’adopci贸 o d’acolliment. Al costat de les sis setmanes de gaudi obligatori, els progenitors / es podran disposar d’un total de setze setmanes de gaudi voluntari que han de gaudir de forma ininterrompuda dins dels dotze mesos seg眉ents a la resoluci贸 judicial per la qual es constitueixi l’adopci贸 o b茅 a la decisi贸 administrativa de guarda amb fins d’adopci贸 o d’acolliment. Cada progenitor pot gaudir individualment d’un m脿xim de deu setmanes sobre les setze setmanes totals de gaudi voluntari, quedant les restants sobre el total de les setze setmanes a disposici贸 de l’altre progenitor. Quan els dos progenitors que exerceixin aquest dret treballin per a la mateixa empresa, aquesta podr脿 limitar el gaudi simultani de les setze setmanes volunt脿ries per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

.

.

Article 33. Festes.

.

  33.1 Les festes de qu猫 gaudeix el personal compr猫s en l’脿mbit d’aquest Conveni s贸n les estatals i les locals, que s’estableixen al calendari oficial de festes.

  33.2 Aquests dies festius gaudeixen de retribuci贸 i no s贸n recuperables.

  33.3 En el sup貌sit que la festa concorri en un dia inh脿bil d’acord amb el calendari de l’empresa (dissabte o dia an脿leg), no hi escau el pagament de la retribuci贸 de la jornada habitual convinguda en la setmana en qu猫 tingui lloc la concurr猫ncia. Aix铆 mateix, si la festa t茅 lloc qualsevol altre dia de la setmana normalment h脿bil, la retribuci贸 d’aquest dia festiu s’ha de fer extensiva al nombre d’hores ordin脿ries que aquesta jornada hagi tingut, en cas de ser dia feiner.

.

.

Article 34. Roba de feina.

.

  34.1 Els treballadors i les treballadores tenen dret a 2 conjunts anuals de roba de feina (2 camises i 2 pantalons, o 2 granotes, si s’escau).

  34.2 A fi de facilitar que la roba sigui rentada alternativament, les empreses es comprometen a lliurar simult脿niament dos conjunts de roba d’hivern i dos conjunts de roba d’estiu. La durada de la roba de feina 茅s de 2 anys.

  34.3 En el sup貌sit que alguna pe莽a es malmeti per ra贸 de l’煤s abans del termini convingut, l’empresa n’ha de fer la reposici贸 corresponent.

  34.4 Cal proveir a tots els treballadors i a totes les treballadores que en necessitin de roba per a la pluja i botes d’aigua.

.

.

Article 35. Prevenda.

.

  35.1 Els treballadors i treballadores prevendistes, queden adscrits a l ‘脿rea funcional comercial i al grup professional 4-B i s’encarrega de la introducci贸 i la venda dels diferents productes, de les campanyes i les promocions, de l’exposici贸 i el manteniment, i de la publicitat en els diferents punts de venda ja establerts o que ell mateix ha aconseguit, com tamb茅 de retre compte de la seva gesti贸 per al servei posterior de la venda obtinguda.

  35.2 Les persones treballadores que prestin els seus serveis com a prevendes podem rebre retribucions variables, comissions, incentius, etc, en els termes que expressament es pactin amb l ’empresa o en els acords col路lectius pactats en la representaci贸 legal dels treballadors.

  35.3 Excepcionalment, a les empreses en les quals no existeixi cap acord col路lectiu retributiu en mat猫ria de retribucions variables, comissions o incentius, i per tant nom茅s retribuirien a les persones treballadores que prestin els seus serveis com a prevendes, pels conceptes fixes establers al conveni, aquests hauran de rebre una quantitat com a m铆nim equivalent a 1/3 del plus tasca revenda que correspon al personal de distribuci贸 per caixa o la seva equival猫ncia venuda, en la quantia que s ‘estableix a les taules salarials annexes.

.

.

Article 36. Retirada del perm铆s de conduir.

.

  Si a un empleat o empleada, mentre condueix un vehicle de l’empresa o propi, en tots dos casos, si duu a terme feines a compte de l’empresa, li 茅s retirat temporalment el perm铆s de conduir a conseq眉猫ncia d’una infracci贸 administrativa per estacionament indegut del vehicle que 茅s a c脿rrec seu o per ra贸 d’un sinistre a causa d’una avaria mec脿nica no imputable al conductor o conductora, l’empresa ha de destinar aquest empleat o empleada, durant el temps de retirada del perm铆s, a feines que no exigeixin la possessi贸 del perm铆s de conduir, tot respectant-li, al seu torn, la categoria professional (malgrat que les feines que dugui a terme siguin de categoria inferior), com tamb茅 les retribucions fixes i per jornada ordin脿ria que corresponen a la seva categoria.

  El treballador o la treballadora que faci us de vehicles de l ’empresa haur脿 d ‘acreditar a requeriment de l ’empresa la situaci贸 del seu carnet per punts. Aquesta acreditaci贸 s ‘haur脿 de fer directament pel treballador accedint a la web de transit o autoritzant a l ’empresa per que amb el seu nom faci les comprovacions directament a la web.

  La empresa advertir脿 al treballador i a la treballadora del venciment del certificat d ‘aptitud professional amb la suficient antelaci贸 a efectes de procedir a la seva renovaci贸.

  Les empreses ajudaran amb 50 EUR anuals als empleats i les empleades conductors que contractin una p貌lissa que cobreixi la retirada temporal del carnet de conduir.

.

.

Article 37. Drets sindicals.

.

  37.1 Les organitzacions signants vetllaran pel compliment de l ‘article 64 de l ‘Estatut dels treballadors i llei org脿nica de llibertat sindical en mat猫ria de drets sindicals.

  37.2 Sense que puguin ultrapassar el m脿xim legal, els membres de comit猫s o delegats de personal poden consumir les hores retribu茂des de qu猫 disposen a fi de preveure’n l’assist猫ncia a cursos de formaci贸 organitzats pels seus sindicats, instituts deformaci贸 o altres entitats.

  37.3 No es computa dins el m脿xim legal d’hores d’exc茅s el temps que s’esmer莽a en la designaci贸 de delegats i delegades de personal o de membres de comit猫s com a components de comissions negociadores de convenis col路lectius a qu猫 s贸n afectes, com tampoc el temps que s’esmer莽a en la realitzaci贸 de sessions oficials per mitj脿 de les quals es duen a terme aquestes negociacions, sempre que l’empresa en q眉esti贸 sigui afectada per l’脿mbit de negociaci贸 esmentat.

  37.4 Les hores de qu猫 disposen mensualment els delegats i les delegades de personal o els membres del comit猫 d’empresa per a l’exercici de les seves funcions i la seva representaci贸 s’han de pagar com a pres猫ncia efectiva amb la totalitat de les meritacions que haurien rebut si haguessin dut a terme la seva activitat laboral i amb la quantia 铆ntegra, incloen t-hi els incentius, que s’han de regular d’acord amb la mitjana meritada en els 30 dies anteriors de feina efectiva.

  37.5 Les empreses han de facilitar la realitzaci贸 d’assemblees dels treballadors i treballadores en els seus centres de treball, sempre que els treballadors i treballadores hagin acomplert pr猫viament els requisits que estableixen les disposicions vigents pel que fa a la sol路licitud i l’autoritzaci贸 i nom茅s es podran realitzar en hores de feina, si per la seva import脿ncia resulta prudent fer-ho, segons el parer de l’empresa.

  37.6 El comit猫 o els delegats o delegades representants del personal, com tamb茅 els treballadors i treballadores afiliats a centrals sindicals legalitzades, han de disposar a cada centre de treball d’un tauler d’anuncis per poder-hi consignar les comunicacions que hagin de fer avinent al personal per aquest mitj脿. Les comunicacions que es consignin al tauler han de ser exhibides pr猫viament a la direcci贸 de l’empresa, i s贸n responsabilitat del comit猫 o dels delegats i delegades que les promulguen.

  37.7 Les garanties i els drets sindicals a favor dels membres dels comit猫s d’empresa o dels delegats de personal s贸n els que reconeix l’Estatut dels treballadors.

  37.8 Acumulaci贸 d’hores sindicals per centrals i empreses en c貌mput semestral entre un o m茅s membres.

  37.9 Les parts signants d’aquest Conveni no s’oposen a la possibilitat que les representacions dels treballadors i de la direcci贸 de cada empresa negoci茂n i arribin a acords espec铆fics per a l’empresa en mat猫ria de drets sindicals.

.

.

Article 38. Delegat sindical del sector.

.

  Els dos sindicats m茅s representatius, d’acord amb el certificat de representativitat em猫s per la Generalitat de Catalunya en l ‘inici de negociacions del Conveni col路lectiu poden acumular les hores sindicals en 2 treballadors o treballadores del sector. Cadascun dels sindicats ha de comunicar al gremi la persona escollida pel sindicat, el qual ha de procurar que treballi en una empresa amb m茅s de 50 treballadors i treballadores. Si la persona escollida treballa en una empresa de menys de 50 treballadors o treballadores, la designaci贸 nom茅s es pot fer efectiva si l’empresa hi est脿 d’acord.

  El delegat o delegada proposat per cadascun dels sindicats es considera delegat sindical del sector de begudes refrescants, xarops i orxates de Barcelona i representant del sindicat respectiu a totes les empreses del sector de la prov铆ncia de Barcelona.

  Per tal com es tracta d’una acumulaci贸 d’hores sindicals, cada delegat i delegada acumula les hores dels delegats i delegades del seu mateix sindicat fins on arribi la totalitat del c貌mput anual segons el Conveni col路lectiu. Les hores sindicals dels delegats de cada empresa tenen la reducci贸 proporcional corresponent.

  El delegat i/o delegada sindical escollit, fent 煤s del cr猫dit d’hores especificat, gaudeix de la situaci贸 d’exced猫ncia sindical, amb dret a percebre el seu sou. S’ha de reintegrar al seu lloc de treball amb la categoria que exercia al moment del cessament d’aquesta situaci贸 d’exced猫ncia i havent fet el preav铆s amb un mes de temps.

  Si les necessitats productives o les necessitats de l’ocupaci贸 del delegat del sector ho requereixen, l’empresa pot cobrir el lloc de treball mitjan莽ant un contracte de substituci贸, que ha de caducar un cop finalitzi el mandat i a la reincorporaci贸 al lloc de treball.

  El delegat i/o delegada del sector ha de gaudir de les mateixes percepcions econ貌miques que les que tindria si treball茅s. La durada m铆nima del nomenament equival a la de vig猫ncia del Conveni col路lectiu. El delegat pot ser reelegit indefinidament.

.

.

.

Cap铆tol V. Revisi贸 salarial.

.

.

Article 39. Increment i revisi贸 salarial.

.

  Per l ‘any 2019 es pacten els seg眉ents increments:

  Pel per铆ode del 1 de gener al 30 de juny de 2019 un increment del 0,75 % respecte de les taules salarials vigents a l ‘煤ltim conveni.

  Pel per铆ode del 1 de juliol al 31 de desembre de 2019 un increment del 2,00 % de les taules salarials vigents a l ‘煤ltim conveni.

  El pagament d ‘endarreriments ser脿 des de el 1 de gener de 2019 en funci贸 del percentatge d ‘increment i tram temporal.

  Per l ‘any 2020 es pacta un increment del 2,00 % respecte de les taules salarials vigents a 31.12.2019.

  A l’annex I del conveni queden establers tots els imports retributius pactats per l ‘any 2019 i per a cada tram temporal pactat: primer tram del 1.01.2019 al 30.06.2019; segon tram del 1.07.2019 al 31.12.2019: salari conveni, pagues extres, complement vacances, prima producci贸 i plus tasca, complement assimilaci贸 anteriors categories.

  A l ‘annex II del conveni queden establers tots els imports retributius pactats per l ‘any 2020: salari conveni, pagues extres, complement vacances, prima producci贸 i plus tasca, complement assimilaci贸 anteriors categories.

.

.

.

Cap铆tol VI. R猫gim disciplinari.

.

.

Article 40.

.

  L’empresa podr脿 sancionar les accions o omissions punibles en que incorrin els treballadors i les treballadores d’acord amb la graduaci贸 de les faltes i sancions que s’estableixen en el present text.

.

.

Article 41.

.

  Tota falta comesa per un treballador es classificar脿 atenent a la seva import脿ncia i transcend猫ncia, en lleu, greu o molt greu.

.

.

Article 42. Faltes lleus.

.

  Es consideraran faltes lleus les seg眉ents:

.

  1. Suma de faltes de puntualitat no justificades en l’assist猫ncia al treball quan excedeixi de 15 minuts en 1 mes.

  2. No cursar en temps oport煤 la baixa corresponent quan es falti al treball per motiu justificat, a no ser que es provi la impossibilitat d’haver-ho efectuat.

  3. Petits descuits en la conservaci贸 dels g猫neres o del material de l’empresa.

  4. No comunicar a l’empresa qualsevol canvi de domicili.

  5. Les discussions amb altres treballadors dins de les depend猫ncies de l’empresa, sempre que no sigui en pres猫ncia del p煤blic.

  6. L’abandonament del treball sense causa justificada, encara que sigui per un temps breu. Si com a conseq眉猫ncia d’aix貌 s’origin茅s perjudici greu a l’empresa o hagu茅s causat risc en la integritat de les persones, aquesta falta podr脿 ser considerada com a greu o molt greu, segons els casos.

  7. Falta de cond铆cia i neteja personal quan sigui de tal 铆ndole que pugui afectar el proc茅s productiu o imatge de la empresa.

  8. No atendre al p煤blic amb la correcci贸 i dilig猫ncia deguts.

  9. L ‘incompliment de les obligacions establertes a l ‘article 36 en relaci贸 a la informaci贸 peri貌dica dels punts del canet de conduir.

  10. Faltar un dia de treball sense la deguda autoritzaci贸 o causa justificada.

.

.

Article 43. Faltes greus.

.

  Es consideraran com a faltes greus les seg眉ents:

.

  1. La suma de faltes de puntualitat no justificades en l’assist猫ncia al treball quan excedeixi de trenta minuts en un mes.

  2. La desobedi猫ncia a la direcci贸 de l’empresa o a qui es trobi en la facultat de direcci贸 o organitzaci贸 en l’exercici regular de les seves funcions en qualsevol mat猫ria de treball, o la seva normativa interna. Si la desobedi猫ncia fos reiterada o impliqu茅s afebliment manifest de la disciplina en el treball o d ‘ella se’n deriv茅s perjudici per a l’empresa o per a les persones, podr脿 ser qualificada com a falta molt greu.

  3. Descuit important en la conservaci贸 dels g猫neres o del material de l’empresa.

  4. Simular la pres猫ncia d’un altre treballador o treballadora, fitxant o signant per ell.

  5. Les discussions amb d’altres treballadors o treballadores en pres猫ncia del p煤blic o que transcendeixi a aquest.

  6. Emprar per a 煤s propi articles, estris o peces de l’empresa, o treure’ls de les instal路lacions o depend猫ncies de l’empresa sense autoritzaci贸.

  7. Realitzar, sense l’oport煤 perm铆s, treballs particulars durant la jornada laboral.

  8. La inassist猫ncia al treball sense la deguda autoritzaci贸 o causa justificada, de dos dies en sis mesos.

  9. La comissi贸 de tres faltes lleus, encara que sigui de diferent caire, dins d’un trimestre i havent cursat sanci贸 o amonestaci贸 per escrit.

  10. Qualsevol incompliment de les obligacions administratives relatives a la seva professi贸 que tinguin la consideraci贸 d ‘infraccions greus segons el reglament de tr脿nsit; els incompliments de la normativa de tac貌grafs, o similars es considerar脿 falta greu. Si dels incompliments anteriors es deriva un greu perjudici per a l’empresa en els termes establerts a l麓article 45.9 es considerar脿 falta molt greu.”

.

.

Article 44. Faltes molt greus.

.

  Es consideraran com a faltes molt greus les seg眉ents:

.

  1. Faltar m茅s de dos dies al treball sense la deguda autoritzaci贸 o causa justificada en un any.

  2. La simulaci贸 de malaltia o accident.

  3. El frau, deslleialtat o ab煤s de confian莽a en les gestions encarregades, aix铆 com en el tracte amb els altres treballadors o amb qualsevol altra persona durant el treball o fer negociacions de comer莽 o ind煤stria per compte propi o d’una altra persona sense expressa autoritzaci贸 de l’empresa, aix铆 com la compet猫ncia deslleial en l’activitat de la mateixa.

  4. Fer desapar猫ixer, inutilitzar o causar desperfectes en materials, estris, eines, maquin脿ries, aparells, instal路lacions, edificis i documents de l’empresa.

  5. El robatori, furt i malversaci贸 comesos, tant a l’empresa com als companys de treball o a qualsevol altra persona, dins de les depend猫ncies de l’empresa o durant la jornada laboral en qualsevol altre lloc.

  6. Violar el secret de la correspond猫ncia o documents reservats de l’empresa, o revelar a persones estranyes el seu contingut.

  7. Originar freq眉ents baralles i/o renyines amb els companys de treball.

  8. Maltractaments de paraula o obra o la falta greu de respecte i consideraci贸 als caps o als seus familiars, aix铆 com als companys i subordinats, clients o prove茂dors.

  9. Incompliments derivats d ‘infraccions d ‘infraccions de transit, de la normativa de tac貌grafs, que es consideren com greu perjudici per l ’empresa:

  En tot cas es considerar脿 que existeix greu perjudici per a l麓empresa en els termes de l’article 44.10 quan , com a conseq眉猫ncia dels incompliments all脿 esmentats, es produeixi una sanci贸 per al treballador o treballadora de p猫rdua del carnet de conduir, o qualsevol altra que suposi no poder desenvolupar la seva feina durant un per铆ode superior a 3 mesos.- una sanci贸 pecuni脿ria a l麓empresa per import superior a 3.000 EUR.

  10. Tota conducta, en l’脿mbit laboral, que atempti greument al respecte a la intimitat i dignitat mitjan莽ant l’ofensa verbal o f铆sica, de car脿cter sexual. Si l ‘esmentada conducta 茅s portada a terme prevalent-se d’una posici贸 jer脿rquica, suposar脿 una circumst脿ncia agreujant, que es sancionar脿 en qualsevol cas amb acomiadament

  1. La comissi贸 per un superior d’un fet arbitrari que suposi la vulneraci贸 d’un dret del treballador i la treballadora legalment reconegut, d ‘on se’n derivi un perjudici greu pel subordinat.

  12. La continuada i habitual falta de cond铆cia i neteja, de tal 铆ndole, que pugui afectar el proc茅s productiu i imatge de l’empresa.

  13. L’embriaguesa habitual i drogodepend猫ncia manifestada en la jornada laboral i en el seu lloc de treball. L’estat d’embriaguesa o la ingesti贸 d’estupefaents manifestats una sola vegada seran constitutius de falta greu, excepte en el casos dels conductors que es considerar脿 sempre com a falta molt greu

  14. Disminuci贸 continuada i volunt脿ria en el rendiment normal de la seva feina, sempre que no estigui motivada per algun dret reconegut per les lleis.

  15. Portar personal ali猫 a la empresa en vehicles de l ’empresa o fe servir personal d ‘ajut per tasques del servei ali猫 a l ’empresa.

  16. La reincid猫ncia en falta greu, encara que sigui de diferent caire, sempre que es cometi dins dels sis mesos seg眉ents d ‘haver-se produ茂t la primera.

.

.

Article 45. R猫gim de sancions.

.

  Correspon a la direcci贸 de l’empresa la facultat d’imposar sancions en els termes estipulats en el present acord. La sanci贸 de les faltes lleus, greus o molt greus requerir脿 comunicaci贸 escrita al treballador, fent constar la data i els fets que la motiven.

  Per a la imposici贸 de sancions es seguiran els tr脿mits previstos a la legislaci贸 general.

.

.

.

Article 46. Sancions m脿ximes.

.

  Les sancions que podran imposar-se en cada cas, atenent a la gravetat de la falta comesa, seran les seg眉ents:

.

  1. Per faltes lleus: amonestaci贸 verbal, amonestaci贸 per escrit, suspensi贸 de feina i sou fins a 2 dies.

  2. Per faltes greus: suspensi贸 de feina i sou de tres a quinze dies.

  3. Per faltes molt greus: des de la suspensi贸 de feina i sou de setze a seixanta dies, fins a la rescissi贸 del contracte de treball en els sup貌sits en els quals la falta sigui qualificada en el seu grau m脿xim.

.

.

Article 47. Prescripci贸.

.

  La facultat de la direcci贸 de l’empresa per sancionar prescriur脿, per a les faltes lleus als deu dies, per a les faltes greus als vint dies, i per a les molt greus als seixanta dies a partir de la data en qu猫 tingui coneixement de la seva comesa i, en qualsevol cas, als sis mesos d’haver-se com猫s.

.

.

.

Cap铆tol VII. Jubilaci贸 for莽osa.

.

.

Article 48. Jubilaci贸 for莽osa.

.

  De conformitat amb all貌 que estableix la disposici贸 addicional desena del text ref贸s de la llei de l’estatut dels treballadors, redactada d’acord amb el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloraci贸 de les pensions p煤bliques i altres mesures urgents en mat猫ria social, laboral i d’ocupaci贸 i, amb l’objectiu de millorar l’estabilitat en l’ocupaci贸 per la transformaci贸 de contractes temporals en indefinits, la contractaci贸 de nous treballadors o el relleu generacional que afavoreixen la qualitat en l’ocupaci贸. Les persones treballadores que reuneixin els requisits d’edat i cotitzaci贸 fixada en la normativa de seguretat social per tenir dret al 100% de la prestaci贸 accediran a la jubilaci贸, mitjan莽ant l’extinci贸 del contracte pel compliment de l’edat legal de jubilaci贸 fixada en la legislaci贸 vigent en cada moment, en els casos en qu猫 es realitzi la conversi贸 de contractes eventuals a fixos en el mateix nombre de persones treballadores als quals s’apliqui la jubilaci贸 for莽osa.

.

.

.

Cap铆tol VIII. Actuacions en materia d ‘igualtat.

.

.

Article 48 bis.

.

  Les parts signants d’aquest conveni assumeixen com a propis els principis de no discriminaci贸 i igualtat de tracte per raons de sexe, estat civil, edat, origen, condici贸 social, religi贸 o conviccions, idees pol铆tiques, orientaci贸 sexual, identitat i/o expressi贸 de g猫nere, diversitat funcional, malaltia, afiliaci贸 a un sindicat, aix铆 com per ra贸 de llengua, tal i com s’estableix en la legislaci贸 vigent.

  Actuacions en mat猫ria d ‘igualtat.

  Les organitzacions signants del Conveni, tant sindicals com empresarials, entenen que 茅s necessari establir un marc normatiu general d’intervenci贸 a nivell sectorial per garantir que el dret fonamental a la igualtat de tracte i oportunitats en les empreses sigui real i efectiu.

  Amb aquest objectiu identifiquem diverses situacions que considerem hem d’abordar des de la negociaci贸 col路lectiva:

  Bretxa salarial: sense perjudici del que estableix la normativa vigent els representants legals dels treballadors de les empreses tindran dret a ser informats anualment, dins del primer trimestre de cada any, respecte a la massa salarial desagregada corresponent a l’any anterior, per tal de corregir les eventuals situacions de discriminaci贸 per ra贸 de sexe.

  S’entendr脿 per massa salarial desagregada el detall de n煤mero de dones i homes de cada grup professional i el desglossament de tots els conceptes salarials amb les quanties meritades.

  En cas que es detectin discriminacions per ra贸 de sexe, els representants legals dels treballadors informaran a la direcci贸 de l’empresa i, de manera conjunta, s’estudiaran les mesures a aplicar per tal d’eliminar les situacions de discriminaci贸.

  Promoci贸 i ascensos (sostre de vidre): El dret a la promoci贸 professional a trav茅s dels ascensos s’ha de posar en pr脿ctica sempre en concordan莽a amb els plans de formaci贸 i reglaments d’ascens que puguin existir o s’hagin acordat en les empreses amb els representants de els treballadors, i es subjectaran al r猫gim seg眉ent:

  1. L’ascens dels treballadors a tasques o llocs de treball que impliquin comandament o confian莽a, s贸n de lliure designaci贸 per l’empresa, per貌 a igualtat de coneixements i m猫rits s’haur脿 d’optar pel sexe menys representat.

  2. Per a l’ascens de la resta dels treballadors, les empreses establiran protocols i/o procediments d’acord amb un sistema de car脿cter objectiu i neutral, prenent com a refer猫ncia les seg眉ents circumst脿ncies: titulaci贸 adequada, valoraci贸 acad猫mica, coneixement del lloc de treball, historial professional, haver exercit funci贸 de superior grup professional i superar satisfact貌riament les proves que s’estableixin a aquest efecte, aix铆 com la possible relaci贸 de l’ascens amb el pla de formaci贸. Per fer efectiu el principi d’acci贸 positiva s’establiran a l’empresa exclusions, reserves i prefer猫ncies pel que fa a la promoci贸 de manera que, en igualtat de m猫rits, tinguin dret preferent per a ser promocionades les persones del sexe menys representat en el grup o funci贸 de que es tracti. En tot cas, els criteris a utilitzar en els procediments d’ascens hauran de ser objectius i neutres per evitar qualsevol tipus de discriminaci贸 directa o indirecta desfavorable per ra贸 d’edat, discapacitat, g猫nere, origen, incl貌s el racial o 猫tnic, estat civil, religi贸 o conviccions, opini贸 pol铆tica, orientaci贸 sexual, afiliaci贸 sindical, condici贸 social o llengua.

  Aquestes mesures s’han d’incloure dins dels Plans d’igualtat seguint els par脿metres del Reial decret: 6/2019, d’1 de mar莽, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupaci贸 i l’ocupaci贸, que estableix:

  Les empreses de m茅s de cent cinquanta persones treballadores i fins dues-centes cinquanta persones treballadores comptaran amb un per铆ode d’un any per a l’aprovaci贸 dels plans d’igualtat.

  Les empreses de m茅s de cent i fins a cent cinquanta persones treballadores, han de disposar d’un per铆ode de dos anys per a l’aprovaci贸 dels plans d’igualtat.

  Les empreses de cinquanta a cent persones treballadores disposaran d’un per铆ode de tres anys per a l’aprovaci贸 dels plans d’igualtat.

  Aquests per铆odes de transitorietat es computaran des de la publicaci贸 del Reial decret llei 6/2019, d’1 de mar莽, al “Butllet铆 Oficial de l’Estat”, es a dir des de el 7 de mar莽 de 2019.

  Aix貌 vol dir que en un breu per铆ode de temps un nombre important d’empreses que fins ara no tenien obligaci贸 de disposar de “pla d’igualtat” hauran implementar-lo.

  A fi de facilitar aquesta transici贸, establim:

  Que l’any anterior en qu猫 una empresa hagi de disposar d’un Pla d’igualtat es constitueixi la comissi贸 d’igualtat i es faciliti tota la documentaci贸 necess脿ria per iniciar el diagn貌stic de tal manera que l’any seg眉ent, la comissi贸 d’igualtat tingui identificats amb antelaci贸 els situacions a corregir i pugui enfocar el seu treball a determinar les accions correctores.

  Al seu torn es crea la comissi贸 d’igualtat sectorial, composta per dos membres de la patronal i dos membres de la part social amb la facultat d’intervenir en l’elaboraci贸 de plans d’igualtat en aquelles empreses que o b茅 la representaci贸 legal o b茅 la pr貌pia direcci贸 de l’empresa ho sol路licitin.

.

.

Cap铆tol IX. Assetjament moral i sexual o per ra贸 de sex en el treball.

.

.

Article 49. Assetjament moral i assetjament sexual o per ra贸 de sexe en el treball.

.

  S’ent茅n per assetjament moral la situaci贸 en qu猫 una persona, o grup de persones exerceixen una viol猫ncia psicol貌gica de forma repetida i continuada, durant un temps perllongat sobre una persona en l’脿mbit laboral, considerant un factor de risc psicosocial que es manifesta mitjan莽ant una conducte abusiva-gest, paraula, comportament, actitud, etc.-que atempti per la seva repetici贸, contra la dignitat o la integritat ps铆quica o f铆sica d’una persona, posant en perill la seva ocupaci贸 o degradant el seu ambient laboral.

  S’ent茅n per assetjament sexual a la feina, una conducte d’aquesta naturalesa, mitjan莽ant la paraula o acci贸, desenvolupada en l’脿mbit laboral i ofensiva per al treballador o treballadora que sigui objecte.

  Les empreses del sector es comprometen a pactar protocols interns diferenciats d’actuaci贸 sobre aquestes mat猫ries amb la representaci贸 legal dels treballadors, en el termini m脿xim d’un any des de la publicaci贸 del nou conveni, per assegurar que qualsevol treballador o treballadora que cregui patir assetjament moral o assetjament sexual en el treball tingui coneixement de les vies internes d’actuaci贸 per garantir la investigaci贸 i les mesures cautelars pertinents.

  Per una banda es pactar脿 un protocol en cas d’assetjament moral i per separat l ‘altre en cas d’assetjament sexual o per ra贸 de sexe.

  En aquest segon cas es seguiran les instruccions del protocol per a la prevenci贸 i abordatge de l’assetjament sexual i per ra贸 de sexe a l’empresa del Consell de Relacions Laborals de Catalunya de 2015.

  Tots els treballadors han de ser informats del a compromisos existents per a la prevenci贸 de les conductes inapropiades i del procediments i recursos que tenen a la seva disposici贸 per a la prevenci贸 de conductes d’assetjament en aquestes mat猫ries aix铆 com el recursos amb que poden comptar en cas que sigui necessari.

  En tot cas, i mentre no es pactin aquests procediments o protocols a les empreses, els treballadors / es que creen patir assetjament moral o sexual a la feina s’han d’adre莽ar al Comit猫 de Seguretat i Salut aix铆 com direcci贸 de l’empresa perqu猫 s’avalu茂 el cas i es puguin posar a disposici贸 de l’afectat o afectada els a mitjans necessaris per a la recerca de les solucions m茅s adequades per a l’eradicaci贸 i reparaci贸 del dany causat.

  Els membres del Comit猫 de Seguretat i Salut Laboral, aix铆 com la direcci贸 de l’empresa, han de guardar el sigil oport煤 per no entorpir el proc茅s. Especialment valorades seran els casos d’assetjament moral o assetjament sexual d’un superior jer脿rquic veritables seus subordinats / des.

  Protecci贸 de les v铆ctimes de la viol猫ncia de g猫nere.

  La llei org脿nica 1/2004 de mesures de protecci贸 integral contra la viol猫ncia de g猫nere recull mesures que les empreses han de facilitar a aquests casos, entre elles permisos, reduccions hor脿ries, exced猫ncies, suspensi贸 del contracte, canvis d’horaris i canvis de llocs de treball.

  Les parts signats del present conveni es comprometen al desenvolupament de les mesures necess脿ries per a la protecci贸 de les v铆ctimes de la viol猫ncia de g猫nere, prenent les mesures que siguin necess脿ries en l’脿mbit laboral

.

.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

.

  1 Procediments per resoluci贸 de discrep脿ncies en la inaplicaci贸 del r猫gim salarial i modificacions substancials de condicions de treball.

  De conformitat amb l ‘establert als articles 41.6, 82.3 y 85.3 c) de l ‘Estatut dels treballadors, aquesta disposici贸 estableix expressament les condicions i procediments per resoldre de manera efectiva les discrep脿ncies en la negociaci贸 per la modificaci贸 de les condicions de treball de car脿cter col路lectiu i la inaplicaci贸 del r猫gim salarial. A tal efecte, en cas de desacord las parts sotmetran la discrep脿ncia a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni, la qual disposar脿 d ‘un m脿xim de set dies per fer un pronunciament a contar des de que la discrep脿ncia fos plantejada.

  De no arribar a cap acord la discrep脿ncia ser脿 sotmesa en un termini de set dies al Tribunal Laboral de Catalunya mitjan莽ant els procediments que estableix el seu reglament.

.

  2 Per铆ode de prova i rescissi贸.

.

.

.

  3 Acord Interprofessional de Catalunya pels anys 2018-2020.

  La representaci贸 sindical i empresarial signant d’aquest Conveni, coneixedors de la signatura de “L’Acord Interprofessional de Catalunya 2018/2020” de manera espec铆fica en el seu T铆tol I, sobre racionalitzaci贸 de l’estructura de la negociaci贸 col路lectiva a Catalunya, contribuiran a arribar a l’objectiu que comparteixen de tenir un conveni col路lectiu del sector a Catalunya.

.

  4 Multes d ‘aparcament derivades de les tasques de repartiment en zones de c脿rrega i desc脿rrega

  Les parts negociadores fan la recomanaci贸 a les empreses, comit猫s i representants dels treballadors d ‘arribar a acords pels quals es valorin de forma individual les sancions imposades per l ‘autoritat derivades d ‘infraccions per estacionament en zones de c脿rrega i desc脿rrega, a efectes del seu pagament, be per l ’empresa o be per el treballador.

.

  5 Absentisme.

  Es recorda que els documents lliurats pels metges de cap莽alera denominats “descans domicili 24-48 hores” no son baixes d ‘incapacitat temporal i per tant, si no es porta el corresponent part de baixa per malaltia , els dies que les persones treballadores no compareguin al seu lloc de treball tindrien la consideraci贸 de dies d ‘absentisme.

  6 Jubilaci贸 parcial.

  En mat猫ria de jubilaci贸 parcial s ‘estar脿 al que es pacti a nivell d ’empresa i representaci贸 legal dels treballadors. En tot cas la negativa de l ’empresa a l ‘acc茅s a la jubilaci贸 parcial sol路licitada per les persones treballadores haur脿 de ser per escrit i motivada.

.

  7 Contractes de formaci贸 i aprenentatge. Contractes de practiques.

  A)Contractes de formaci贸 i aprenentatge.

  La contractaci贸 de persones treballadores per a la formaci贸 i aprenentatge es regular脿 pel que disposa l ‘article 11.2 del vigent text ref贸s de la llei de l ‘Estatut dels treballadors. Aquests contractes tenen per objecte la qualificaci贸 professional de les persones treballadores en un r猫gim d ‘alternan莽a d ‘activitat laboral retribu茂da amb activitat formativa rebuda en el marc de la formaci贸 professional per l ‘ocupaci贸 o del sistema educatiu. El r猫gim i condicions de contractaci贸 seran els establerts a l ‘Estatut dels treballadors. La retribuci贸 es fixar脿 en proporci贸 al temps de treball efectiu i en funci贸 del grup professional de feina per la que hagi estat contractat.

  B)Contractes de practiques.

  La contractaci贸 de persones treballadores en pr脿ctiques es regular脿 pel que disposa l ‘article 11.1 del vigent text ref贸s de la llei de l ‘Estatut dels treballadors. Aquests contractes es podran fer amb qui estigu茅s en possessi贸 d ‘un t铆tol universitari, o formaci贸 professional grau mitja o superior, o t铆tols oficialment reconeguts com equivalents, o certificats de professionalitat previstos a la Llei org脿nica 5/2002 habilitats, dins del cinc anys seg眉ents a la finalitzaci贸 dels estudis (o set en cas de treballadors amb diversitat funcional). El r猫gim i condicions de contractaci贸 seran els establerts a l ‘Estatut dels treballadors. La retribuci贸 es fixar脿 en proporci贸 al temps de treball efectiu i en funci贸 del grup professional de feina per la que hagi estat contractat. La retribuci贸 durant primer any de vig猫ncia ser脿 del 60 per cent de l ‘establerta pel seu grup professional, i pel segon any del 75 per cent de la establerta pel seu grup professional.

  Tant en el contracte de formaci贸 i aprenentatge com en el contracte de practiques la retribuci贸 no pot ser inferior al salari m铆nim interprofessional, proporcionalment al temps de treball

.

.

DISPOSICI脫 TRANSIT脪RIA 1.

.

  - El complement d’antiguitat que figurava a l’article 15 en els convenis col路lectius anteriors al 1 de juliol de 1995 queda sense valor ni cap efecte i se’n fa una novaci贸 en el sentit de quedar convertit en plus de vinculaci贸 amb consideraci贸 de complement “ad personam”.

  Les persones treballadores d’alta a les empreses amb data d’incorporaci贸 anterior al dia 1 de juliol de 1995, se’ls aplica el plus de vinculaci贸 en la quantia que els correspongui segons l’antiguitat aconseguida a la seva empresa. Aquest reconeixement personal al dret plus de vinculaci贸 s’est茅n als venciments del complement d’antiguitat que puguin acreditar les persones treballadores fins aconseguir el l铆mit m脿xim del sistema anterior i aquestes difer猫ncies s’han de canalitzar a trav茅s de complement “ad personam”.

  Les persones treballadores que hagin ingressat a l’empresa sota qualsevol modalitat contractual a partir del dia 1 de juliol de 1995, no acreditaran cap dret pels conceptes de complement d’antiguitat i de plus de vinculaci贸.

.

ANNEX I.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ANNEX II.- Taules retribucions 2020.

.

.

.

.

ANNEX III.- Taula assimilaci贸 categories a nous grups professionals.

.

.

.

.

  Barcelona, 6 de febrer de 2020.

  El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, Eliseu Oriol Pag猫s.

.

Deja un comentario