0,5% d’increment al salari base i complement de destí

Growth 4822683 1280

El passat dia 28 de setembre de 2023, va tenir lloc reunió de la Comissió de seguiment de l’Acord marc per a una administració del segle XXI, conformada per la Secretaria d’Estat de Funció Pública i els sindicats CCOO i UGT.

El Govern d’Espanya va ratificar a la reunió que es complien les condicions recollides a la primera de les clàusules addicionals retributives per a l’any 2023, vinculada a l’IPCA, tal com va ser recollit a l’Acord , i que recordem, només va ser signat per les organitzacions sindicals de CCOO i UGT.

Es tracta d’una mesura ja negociada i acordada (en virtut del referit Acord Marc) i ratificada legalment i pressupostàriament per la Llei 31/2022 de PGE per al 2023, no precisant de cap desenvolupament normatiu ni pressupostari específic, ja que la suma de l’IPCA de 2022 i el de setembre del 2023 supera el 6%, condició que serveix per activar-la.

El dia 3 d’octubre, (com ja contemplava la mateixa LPGE), s’ha celebrat el Consell de Ministres on s’ha aprovat aquest augment del 0,5% sobre tots els conceptes salarials.

Aquest increment s’ha de produir a totes les administracions públiques i el seu Sector Públic, millorant la capacitat de compra de 3,5 milions de treballadores i treballadors del sector públic. En definitiva, una bona notícia que, esmorteeix i pal·lia ni que sigui mínimament, els efectes de la inflació.

Al nostre ajuntament, aquest augment, amb efectes des del 1 de gener de 2023 sobre tots els conceptes retributius llevat del complement específic, s’aplicarà a la nòmina del mes de novembre. Els augments retributius que es portin a terme l’any vinent en aplicació dels PGE 2024 ja s’aplicaran sobre tots els conceptes salarials.

L’Acord Marc continua viu i, confiem, que continuarà contribuint a millorar les condicions de treball de les i els empleats públics, ja que seguim avançant en altres millores de l’Acord Marc com són:

  • La jubilació parcial anticipada del personal funcionari
  • La classificació professional
  • La definició del caràcter mínim dels permisos i dies addicionals de vacances definits a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Moltes d’aquestes millores estan pendents de la seva aplicació, en espera de la investidura del pròxim president del Govern d’Espanya.