Vacances anuals 2021

Article 5.2 del conveni Col·lectiu.

A partir del dia 26 d’abril i fins el 7 de maig es poden demanar les vacances anuals d’estiu.

QUANTS :

S’estableix un mes natural o 22 dies laborals retribuïts de vacances anuals.

El període de generació és de l’1 de setembre al 31 d’agost.

Contractacions o incorporacions posteriors al 1 de setembre generen els dies proporcionals.

Les situacions administratives d’excedència o llicència per assumptes propis resta els dies proporcionals.

QUAN:

Es gaudiran, amb caràcter general i sempre que es garanteixi la prestació de serveis indispensables, durant els mesos de juliol i agost. No obstant això, es podrà sol·licitar gaudir-les en mesos diferents, sempre que la planificació anual de les vacances de cada servei ho permeti.

D’aquest 22dies, 17 d’ells s’hauran de gaudir en períodes no inferiors a 5 dies laborals.

Es podrà autoritzar el gaudiment de manera fraccionada d’acord amb les necessitats del servei de 5 dels 22 dies de vacances anuals o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l’any- aquesta sol·licitud s’ha de fer mitjançant el tràmit de vacances fraccionades. únicament heu de fer servir aquest tràmit en aquest cas, quan sol·liciteu “días sueltos” a càrrec de vacances.

Els dissabtes no es considerarà dia hàbil.

En cap cas es podran ajornar per a l’any següent, excepte per maternitat o situació d’incapacitat temporal que no hagi fet possible gaudir-les al llarg de l’any.

Per tal de garantir l’adequada prestació de serveis sense que els períodes vacacionals suposin cap minva en els terminis o la qualitat d’aquests, a l’hora de planificar i confeccionar el quadre de vacances, és imprescindible combinar les vacances de les diferents persones per tal que sempre hi hagi algun responsable i el personal suficient

COM:

L’empleat sol·licitarà mitjançant la intranet les vacances anuals

S’ha de transmetre mitjançant pse el quadrant de les vacances al servei d’atenció a l’empleat per tal que es faci una confirmació individual a cada empleat

Per motius tècnics la modificació/anul·lació de les dates de vacances no es podrà sol·licitar abans de rebre l’escrit de confirmació per part de recursos humans de la sol·licitud inicial de vacances. aquest tràmit es realitzarà mitjançant la intranet.

Les persones que es troben en situació de baixa mèdica per accident o malaltia igualment haurien de sol·licitar el període de vacances al seu servei.