Publicada la relació provisional de persones admeses i excloses de les convocatòries d’estabilització de l’ICS

Banner Acord Temporalitat

Tal i com va avançar l’ICS amb data 11 d’abril s’ha publicat la resolució per la qual es dona publicitat a la llista provisional d’admesos i exclosos (llistat esmenat d’errors inicials) dels processos selectius d’estabilització per proveir tant de places bàsiques de l’ICS com de facultatiu/iva especialista dels hospitals universitaris Vall d’Hebron, Germans Trias i Pujol, Arnau de Vilanova, Joan XXIII, Bellvitge, Doctor Josep Trueta i dels hospitals Verge de la Cinta i Viladecans, de l’Institut Català de la Salut.

Les persones que consten admeses al llistat provisional, son admeses per a participar dels processos d’estabilització i concursos oposició de l’ICS, en les 3 fases previstes.
 

Les persones aspirants excloses poden formular les al·legacions que considerin oportunes en relació amb aquesta llista.

Disposen de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la diligència del tribunal amb la llista provisional de persones admeses i excloses del dia 12 d’abril de 2023 fins al dia 25 d’abril de 2023, ambdós inclosos, per formular al·legacions, esmenar el motiu que ha ocasionat la seva exclusió i que s'indica en la llista que figura a l'annex 1 d'aquesta resolució (adjuntem), els defectes de la teva sol·licitud de participació inicial o be per complementar la documentació que correspongui.


Únicament es podran presentar les al·legacions a través del tràmit específic electrònic: Al·legacions als processos de selecció de l’Institut Català de la Salut.

Consideracions

  • En el cas que falti documentació, caldrà adjuntar escannejat el document que falti (exemple: carnet família nombrosa). En el cas d’estar a l’atur, calen 2 documents: un conforme està inscrit a l’atur i un altre conforme no es percep cap prestació econòmica. 
  • Important: qualsevol situació d’exempció o reducció del pagament s’ha de mantenir durant tot el procés de concurs-oposició. Davant del dubte, és millor pagar la diferència de les taxes (també hi ha un apartat per fer-ho).
  • Si algú detecta algun error en el nom o cognom, tot i que el DNI hi figuri correctament, és important que enviï un mail a: [email protected] demanant que s’esmeni.
  • Si algú vol canviar el lloc de realització de les proves, cal que ho faci mitjançant la petició genèrica. Heu de tenir en compte que, en el cas de les categories professionals minoritàries, el lloc de realització només serà Barcelona.

Així mateix, i segons el motiu d’exclusió assignat a cada persona, les persones que vulguin efectuar una al·legació per esmenar la seva exclusió, també s’hauran d’atenir a allò que s’estableix seguidament (veure document adjunt).

En alguns dels casos en que caldrà fer esmena abans de fer l’al·legació, exemple d’això, son els motius d’exclusió per manca de pagament, pagament incomplet o situacions en que l’exclusió faci necessari el pagament. Primer la persona haurà d’adreçar-se al SGRH, programa de gestió de recursos humans on va formalitzar la seva inscripció, per tal “d’esmenar la inscripció” i un cop realitzat el pagament amb el comprovant, realitzar l’al·legació pertinent, adjuntant el justificant de pagament