La FSS-CCOO ha interposat demanda davant l’Audiència Nacional a fi que s’adoptin mesures oportunes per a la immediata aplicació de l’Acord marc i, per consegüent, de la classificació professional segons s’estableix en l’article 76 del TREBEP

L’Acord subscrit entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i CCOO, el 19 d’octubre de 2022, recollia de manera expressa la plena aplicació de la classificació professional del personal al servei de les Administracions Públiques previst en l’article 76 del TREBEP.

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) ha interposat demanda davant l’Audiència Nacional a fi que s’adoptin mesures oportunes per a la immediata aplicació del que s’estableix en l’article 76 del TREBEP, donant així compliment al recollit en l’Acord marc per a una Administració del Segle XXI. L’Acord subscrit entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i CCOO, el 19 d’octubre de 2022, recollia de manera expressa la plena aplicació de la classificació professional del personal al servei de les Administracions Públiques previst en l’article 76 del TREBEP.

CCOO considera que, tal com s’estableix en l’acord, la disposició transitòria tercera del TREBEP ha de considerar-se culminada, i, per tant, conclòs el procés d’implantació de les noves titulacions, que estableix el BRESSOLES, en els procediments d’accés a les Administracions Públiques.

La denúncia de CCOO es produeix, obligada per les demores injustificables que s’estan produint per a donar compliment a l’apartat quart del citat Acord, sobre aplicació de la classificació segons l’Art. 76 del TREBEP, sobretot perquè en el personal estatutari del SNS no és necessari realitzar cap desenvolupament normatiu, ni de caràcter reglamentari, ja que només poden prestar serveis en els diferents Serveis de Salut aquells que acreditin estar en possessió de la titulació acadèmica habilitant per a la professió a exercir .

Entenent a més que, en l’àmbit del personal estatutari al servei del SNS, aquesta reclassificació afectarà a totes les i els professionals sanitaris als quals se’ls exigeix la Titulació Acadèmica Tècnic de grau mitjà, que avui dia segueixen adscrits al grup de classificació C2, en lloc del C1 i a professionals als quals se’ls exigeix estar en possessió del títol de Tècnic Superior, els quals continuen estant adscrits al grup de classificació C1 en lloc del grup B, que és el que en dret els correspon.