PROGRAMA ELECTORAL

Programa Electoral

Comissions Obreres som un sindicat de classe i, per això, defensem els drets de totes i tots els treballadors i treballadores.

Proposem, negociem, ens mobilitzem i arribem a acords per millorar les condicions laborals.

Som el primer sindicat a la Diputació de Barcelona així com al conjunt de les administracions públiques catalanes i espanyoles i ho som gràcies a la vostra confiança. Però no ens quedem aquí i per això et presentem les nostres propostes per al proper mandat 2023-2027.

Per això, proposem 6 grans eixos d’actuació en el nostre programa:

MILLORA EN LES RETRIBUCIONS

 • Tancarem un acord amb la DIBA per a la incorporació d’un complement retributiu per als col·lectius presencials.
 • Treballarem per fer efectiva una compensació econòmica per teletreballar. A més a més, a la tardor tindrem la resolució judicial per l’incompliment de l’acord per indemnització TIC. CCOO hem estat l’únic sindicat a la DIBA que ha portat aquest tema als tribunals.
 • Des de CCOO estem negociant en seu de la funció pública estatal la implantació de la jubilació parcial. A la Diputació, ja hem iniciat les converses per poder aplicar-ho en el moment que hi hagi viabilitat jurídica.
 • Seguim treballant en un acord que permeti recuperar l’incentiu per jubilació anticipada que el Tribunal Suprem va dictaminar no perceptiu. Proposem: l’activació dels Plans de Pensions i l’acord d’assegurança col·lectiva social, amb quantitats similars a l’incentiu per jubilació anticipada.
 • Continuarem treballant i pactant en la Comissió de Valoració de Llocs de feina per aconseguir una valoració apropiada i actualitzada en les retribucions.
 • Proposarem l’augment dels plusos per festivitat i nocturnitat per aquells col·lectius que els treballen, totalment obsolets a data d’avui. Incorporarem plusos de festivitat especial per a dies com el 24 de desembre, l’1 de gener o el 24 de juny, entre d’altres.
 • Comissions Obreres seguim decidits a reestablir la nostra carrera professional i per això hem iniciat, al més alt nivell polític, reunions per desenvolupar una llei de funció pública que doni cabuda legal al nostre acord de carrera professional.
 • Proposarem la creació del grup B.

SALUT LABORAL

 • Tancarem un acord amb la corporació per tal de donar compliment a la directiva europea per fer efectiu el pagament de les ulleres per a tot el personal què en necessiti, independentment del seu lloc de treball.
 • Treballarem i pactarem en la comissió de vestuari una modernització i tecnificació tant vestuari d’imatge com del laboral.
 • Continuarem treballant en una adaptació real dels EPI’s, com les ulleres de sol, adaptades a les necessitats de cadascun de totes i tots vosaltres.
 • Impulsarem les avaluacions específiques de cadascun dels treballadors i treballadores, tant de les condicions físiques (ambientals, etc) com psicosocials (sobrecàrregues, etc).
 • Signarem amb la Diputació el Protocol de Resolució de Conflictes Interpersonals per dotar-nos d’un protocol a l’alçada d’aquesta institució. També, el Protocol de Conductes Disonants.
 • Aprovarem el nou Protocol per la Prevenció, Detecció, Identificació i Actuació de l’Assetjament i Ciberassetjament psicològic, laboral i altres discriminacions diferents del gènere a la feina.
 • Treballarem amb totes les gerències de la corporació per tal que acompleixen amb allò marcat dins del Pla de Prevenció.

ACCIÓ SOCIAL I CONCILIACIÓ

 • Negociarem amb la corporació l’augment de les quanties de les bestretes així com les quotes de retorn.
 • Proposarem l’augment de les quanties d’ajut per fill (actualment en 75€) i dels ajuts per familiars a càrrec amb discapacitat.
 • Treballarem en la instauració de la jornada laboral de 4 dies sense disminució retributiva. Treballar menys per a treballar tothom.
 • Pactarem amb la corporació la inclusió d’una reducció de jornada per a empleats i empleades amb discapacitat.
 • Plantejarem a la corporació la necessitat d’establir un espai físic per a tot el personal que es jubila per tal de realitzar retrobaments entre companys i companyes.
 • Proposarem a la corporació la millora dels avantatges socials com a col·lectiu que treballa a la Diputació de Barcelona, tals com assegurances mèdiques o centres mèdics especialitzats.

TELETREBALL

 • Lluitarem per una nova classificació dels llocs de treball per garantir l’accés al teletreball als col·lectius que ara mateix no poden. Farem especial èmfasi en grans col·lectius com ara l’Institut del Teatre o la XBM.
 • Proposarem formacions específiques sobre el teletreball, les bones pràctiques tecnològiques i la desconnexió digital.
 • Fomentarem que les gerències i serveis realitzin activitats lúdiques amb els empleats i empleades per tal d’incrementar la cohesió social entre companys i companyes.
 • Vetllarem per a que els nous espais de treball no suposin una privatització de l’espai. També treballarem per garantir la salut en el transport dels ordinadors portàtils des del domicili al centre de treball.

FORMACIÓ

 • Proposarem l’actualització i adequació dels cursos de formació per a tot el personal a la nova realitat del treball.
 • Treballarem per a que la corporació planifiqui cursos d’idiomes en llengua estrangera reglats.
 • Demanarem cursos de formació específics per aquells col·lectius que sigui necessari. Per exemple, cursos de tributs per a l’ORGT o cursos forestals per al personal de Parcs Naturals.

PLA D’IGUALTAT. PLA DE MOBILITAT

 • Exigirem a la corporació un Pla d’Igualtat i un Pla de Mobilitat per els organismes adscrits a la Diputació, com ho és l’ORGT o l’Institut del Teatre. No és tolerable que a l’any 2023 aquests organismes no disposin de plans propis adequats a la seva realitat.
 • Negociarem amb la Diputació un nou Pla d’Igualtat que sigui vigent per als propers anys.
 • Impulsarem que els vehicles corporatius estiguin repartits per diferents localitzacions de la província de Barcelona per tal d’evitar desplaçaments innecessaris i així reduir la petjada de CO2.
 • Adequar el vestuari laboral amb perspectiva de gènere per al personal femení. Treballarem en el marc del Pla d’Igualtat per aconseguir-ho.

A més a més, proposarem les següents mesures concretes per als diferents col·lectius de la corporació:

 • Exigirem un aplicatiu per a les borses de treball per a que en tot moment, els i les aspirants, sàpiguen en quin lloc es troben de la borsa, com és el cas de RESPIR.
 • Negociarem amb la corporació l’establiment d’un canvi en la tipologia horària a RESPIR per evitar torns setmanals de 7 dies consecutius.
 • Impulsarem el compliment del Mapa de Lectura públic i els diferents convenis amb els ajuntaments per garantir les condicions de treball a la XBM.
 • Exigirem a la corporació la instal·lació de rellotges de fitxatge a totes les biblioteques per evitar el retard en els marcatges.
 • Seguirem treballant amb la corporació l’establiment d’una organització i horaris així com la revisió de la tipologia horària del col·lectiu de la XBM.
 • Vetllarem per a que el personal de l’ORGT disposi de tot el material i equipament informàtic per a realitzar el teletreball en les mateixes condicions que a la DIBA.
 • Continuarem exigint la plena integració efectiva del personal de l’ORGT en la DIBA.
 • Exigirem l’adquisició de nous vehicles per als diferents centres de conservació d’Infraestructures Viàries. A dia d’avui, alguns en tenen més de 500.000km, sense climatitzar i suposen un perill per als treballadors i treballadores.
 • Proposarem l’adequació del material EPI per al personal d’Infraestructures Viàries.
 • Treballarem per a la implantació d’un protocol de seguretat per al personal de Parcs Naturals realitzant tasques relacionades amb la flora i la fauna.
 • Promourem que les vacants que resten sense cobrir a la Subdirecció d’Edificació es faci amb la major celeritat possible.
 • Proposarem a la corporació que, per aquells i aquelles aspirants que no disposin del nivell de català requerit, se li ofereixi la possibilitat d’acreditar-lo en un temps raonable. Amb aquesta proposta pretenem incentivar l’ús del català i l’accés a la funció pública.