Convenio Colectivo para la Industria de Hosteler铆a y Turismo de Lleida

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/07/2020 - 30/06/2020

Duraci贸n: 1 A脩O

Publicaci贸n:

2021/03/17 BOP LLEIDA 21 Revisi贸n Salarial

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: LLEIDA
C贸digo: 25100025012013
Actualizacion: 2019/01/30 BOP LLEIDA 21 - Revisi贸n Salarial
Convenio Colectivo para la Industria de Hosteler铆a y Turismo de Lleida de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2019/01/30. Vigencia de: 01/07/2017 a 30/06/2020. Duraci贸n Tres A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP LLEIDA 21 del tipo: Revisi贸n Salarial

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 52 – Dimecres, 17 de mar莽 de 2021)

CAP脥TOL 1. Determinaci贸 de les parts.

Article 1 Determinaci贸 de les parts.

CAP脥TOL 2. 脌mbit d’aplicaci贸.

Article 2 脌mbit funcional.

Article 3 脌mbit territorial.

Article 4 脌mbit personal.

Article 5 脌mbit temporal.

CAP脥TOL 3. Cl脿usules generals.

Article 6 Prelaci贸 de normes i dret supletori.

Article 7 Compensaci贸 i Absorci贸.

Article 8 Condicions m茅s beneficioses i garantia ad personam.

Article 9 Vinculaci贸 a la totalitat.

Article 10 Publicitat.

Article 11 Comissi贸 parit脿ria i conflictes col路lectius.

CAP脥TOL 4. Organitzaci贸 del treball.

Article 12 Organitzaci贸 del treball.

Article 13 Mobilitat funcional.

CAP脥TOL 5. Classificaci贸 del personal en grups professionals.

Article 14 Classificaci贸 en grups professionals.

Article 15 Adaptaci贸 dels grups professionals.

CAP脥TOL 6. Ingressos, per铆odes de prova, cessaments.

Article 16 Ingressos a l’empresa.

Article 17 Per铆odes de prova.

Article 18 Dimissi贸 i termini de preav铆s.

Article 19 Ascensos.

Article 20 Exced猫ncies.

CAP脥TOL 7. Contractaci贸.

Article 21 Contractes formatius.

Article 22 Contractaci贸 de primer treball en el sector.

Article 23 Contractes de fixos-discontinus.

Article 24 Contractes a temps parcial

Article 25 Contractes de durada determinada.

Article 26 Foment de la contractaci贸 indefinida. Contractaci贸 de treballadors/es amb discapacitat.

Article 27 Final de contracte.

CAP脥TOL 8. Temps de treball.

Article 28 Jornada de treball.

Article 29 Descans setmanal.

Article 30 Vacances.

Article 31 Calendari laboral.

Article 32 Festes no recuperables.

Article 33 Llic猫ncies.

Article 34 Hores extraordin脿ries.

CAP脥TOL 9. Condicions econ貌miques.

Article 35 Retribuci贸.

Article 36 Antiguitat consolidada.

Article 37 Premi de vinculaci贸.

Article 38 Manutenci贸.

Article 39 Allotjament.

Article 40 Plus de transport.

Article 41 Roba de treball.

Article 42 Nocturnitat.

Article 43 Gratificacions extraordin脿ries.

Article 44 R猫gim d’inaplicaci贸 de les condicions de treball previstes al present Conveni.

Article 45 Espais Descans.

Article 46 Externalitzaci贸.

CAP脥TOL 10. Previsi贸 social.

Article 47 Malaltia i accident.

Article 48 Asseguran莽a d’accidents.

CAP脥TOL 11. Seguretat i higiene.

Article 49 Seguretat i higiene.

CAP脥TOL 12. Drets sindicals.

Article 50 Drets sindicals i de la representaci贸 dels treballadors a l’empresa.

CAP脥TOL 13. Formaci贸 professional.

Article 51 Formaci贸 professional.

CAP脥TOL 14. Normalitzaci贸 ling眉铆stica.

Article 52 Normalitzaci贸 ling眉铆stica.

CAP脥TOL 15. R猫gim disciplinari laboral.

Article 53 R猫gim disciplinari.

CAP脥TOL 16. Disposicions addicionals.

Primera. Jubilaci贸 parcial i Contracte de relleu.

Segona. Igualtat d’oportunitats.

Tercera. Millora de la productivitat.

Quarta. Millora de la professionalitat.

ANNEX I.

ANNEX II.- Adequaci贸 dels grups professionals i llocs de treball del conveni d’hostaleria de Lleida a les 脿rees funcionals de l’acord laboral d’脿mbit estatal per al sector de l’hostaleria.

ANNEX III. Per铆ode de prova del contracte de treball.

ANNEX IV.- R猫gim disciplinari.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 52 – Dimecres, 17 de mar莽 de 2021)

Conveni col路lectiu de treball del sector de la Ind煤stria d’hostaleria i turisme de Lleida per al per铆ode 1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021.

Resoluci贸, d’11 de mar莽 de 2021, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de la Ind煤stria d’hostaleria i turisme de Lleida per al per铆ode 1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021 (codi de conveni n煤m. 25100025012013).

Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector de la Ind煤stria d’hostaleria i turisme de Lleida per al per铆ode 1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021, subscrit per les parts negociadores el 17 de novembre de 2020, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d’aplicaci贸,

Resolc:

1. Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de la Ind煤stria d’hostaleria i turisme de Lleida per al per铆ode 1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021 (codi de conveni n煤m. 25100025012013) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Lleida, amb notificaci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Lleida.

Lleida, 11 de mar莽 de 2021.

El director dels Serveis Territorials, Vidal Vidal Culler茅.

CAP脥TOL 1. Determinaci贸 de les parts.

Article 1 Determinaci贸 de les parts.

El present Conveni col路lectiu per a la Ind煤stria d’Hostaleria i Turisme de Lleida es pacta entre la Federaci贸 Empresarial d’Hostaleria de Lleida d’una part, la Federaci贸 de Serveis ,Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT Catalunya) i Federaci贸 de Serveis de CCOO de Catalunya.

CAP脥TOL 2. 脌mbit d’aplicaci贸.

Article 2 脌mbit funcional.

El present Conveni col路lectiu afecta i obliga tots els establiments i empreses, sigui quina sigui la forma jur铆dica que adoptin, dedicats a alguna de les seg眉ents activitats:

a) Hostaleria.

b) Allotjament tur铆stic, incl貌s el rural, els albergs i els habitatges d’煤s tur铆stic, regulat per la normativa tur铆stica de Catalunya, aix铆 com les cases de col貌nies que tinguin contractat el servei d’hostaleria.

c) Restauraci贸.

d) Catering.

e) Sales de festes, discoteques, sales de ball, tablaos flamencos i an脿legs en les categories corresponents al sector d’hostaleria.

f) Salons recreatius.

g) Billars.

h) Comer莽 i establiments amb degustaci贸.

i) C脿mpings.

1. Als efectes de la seva inclusi贸 en l’脿mbit funcional d’aquest Conveni:

a) S贸n d’hostaleria les empreses i establiments dedicats de manera professional i habitual, mitjan莽ant preu, a proporcionar allotjament a les persones, amb o sense serveis complementaris.

b) S贸n d’allotjament tur铆stic els establiments destinats a proporcionar mitjan莽ant preu, habitaci贸 o resid猫ncia a les persones, en 猫poques, zones o situacions tur铆stiques, tant si l’activitat es realitza de manera temporal com permanent.

c) S贸n de restauraci贸 les empreses i establiments, sigui quina sigui la seva denominaci贸, que serveixin al p煤blic, mitjan莽ant preu, menjars i/o begudes, per 茅sser consumides en el mateix local i terrassa.

d) S贸n de c脿tering tant les empreses que, mitjan莽ant un contracte de subministrament proveeixin aliments a punt de consumir, com aquelles que es dediquin a la prestaci贸 de serveis extraordinaris. e) Es consideren establiments i comer莽 amb degustaci贸, les activitats pr貌piament de restauraci贸 descrites al punt c), que es realitzen en aquests locals. Les empreses on coexisteixen diferents activitats empresarials (empreses mixtes) sotmeses a diferents convenis on una d’elles sigui la de restauraci贸, han d’aplicar en aquest 脿mbit el conveni d’hostaleria. En aquests sup貌sits, -quan existeixin diverses activitats principals i aut貌nomes, regeix el principi d’especificitat, que exclou la idea d’unitat de conveni dins l’empresa- 茅s indiferent que el percentatge d’aquesta activitat sigui inferior o superior a la resta d’activitats realitzades, el que compta 茅s la cohabitaci贸 de diverses activitats principals i aut貌nomes i la possibilitat que els treballadors afectats per cada una d’elles estiguin enquadrats en el conveni de la seva activitat real. 脡s per aix貌 que, quan l’establiment disposi de les condicions t猫cniques per exercir l’activitat de restauraci贸 o ofereixi productes per ser consumits al mateix local, els treballadors que realitzin aquestes feines s’han d’incloure en aquest conveni. A efectes de la taula de categories d’establiments d’aquest conveni els establiments comercials de degustaci贸 es classificaran en la Categoria C.

2. Es consideren serveis extraordinaris a hostaleria aquells que per la seva breu durada, car脿cter irregular, nombre de comensals o de clients (referits nom茅s a banquets, coffee breaks, c貌ctels i similars) hi intervenen treballadors/es de plantilla o contractats especialment per a l’esdeveniment.

Als efectes anteriors, els treballadors/es especialment contractats, percebran com a compensaci贸 econ貌mica aquella prevista als annexos de serveis extraordinaris.

3. El present Conveni col路lectiu tamb茅 afecta les empreses i establiments de casinos, pizzeries a domicili, paradors i cases rurals als quals no els fos d’aplicaci贸 un altre Conveni col路lectiu.

Article 3 脌mbit territorial.

El Conveni afectar脿 tots els centres de treball de les empreses a les quals es refereix l’article anterior ubicats a la prov铆ncia de Lleida.

Article 4 脌mbit personal.

El Conveni afectar脿 tots els treballadors/res que componguin o componguin les plantilles de les empreses incloses en els 脿mbits funcional i territorial dels articles 2 i 3 descrits anteriorment, amb excepci贸 dels compresos als art. 1r.3.c) i 2n.1.a) de l’ET.

Article 5 脌mbit temporal.

Entrada en vigor.

Les condicions pactades en el present Conveni col路lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de juliol de 2020, amb independ猫ncia, per tant, de la data de la seva publicaci贸 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durada.

La durada ser脿 de un any: des del dia 1 de juliol de 2020 fins al dia 30 de juny del 2021, excepte pel que es refereix a aquelles cl脿usules per a les quals s’estableixi una vig猫ncia i durada diferents.

Den煤ncia i revisi贸.

A partir del 30 de juny de 2021 el Conveni es prorrogar脿 t脿citament i autom脿ticament d’any en any, excepte en el cas de den煤ncia expressa per part de qualsevol de les parts signants del conveni amb dos mesos d’antelaci贸 a la data de venciment o de qualsevol de les seves pr貌rrogues. Una vegada denunciat el present conveni, seguir脿 aplicant-se en r猫gim d’ultra activitat fins a la signatura del nou conveni.

CAP脥TOL 3. Cl脿usules generals.

Article 6 Prelaci贸 de normes i dret supletori.

Les normes contingudes en el present Conveni regularan les relacions entre les empreses i el seu personal de forma preferent i priorit脿ria. Igualment, ser脿 d’aplicaci贸 l’Acord Laboral d’脌mbit Estatal per al Sector d’Hostaleria,(en endavant ALEH), vigent en relaci贸 amb les mat猫ries de per铆ode de prova, contractaci贸, classificaci贸 professional, mobilitat i polival猫ncia funcional, promoci贸 professional, subrogaci贸 per canvi de titularitat i r猫gim disciplinari laboral.

Amb car脿cter supletori i en all貌 que no est脿 previst en les disposicions contemplades a l’apartat anterior, s’aplicar脿 el Text de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (en endavant ET), aix铆 com les altres disposicions de car脿cter general i legislaci贸 laboral vigent.

Article 7 Compensaci贸 i Absorci贸.

Les condicions establertes en el present Conveni col路lectiu considerades en el seu conjunt i en c貌mput anual, podran ser compensades amb les ja existents en el moment d’entrar en vigor, qualsevol que sigui el seu origen o causa. Aix铆 mateix, podran ser absorbides per altres condicions superiors fixades per disposici贸 legal, contracte individual, concessions volunt脿ries, etc., que poguessin aplicar-se en endavant, sense perjudici d’all貌 que es pugui establir mitjan莽ant pactes d’empresa.

Aix貌 no obstant, no seran compensables ni absorbibles els complements personals o de lloc de treball, llevat de pacte en contrari, que se celebrar脿 per escrit.

Article 8 Condicions m茅s beneficioses i garantia ad personam.

Totes les condicions establertes en aquest Conveni tenen la consideraci贸 de m铆nimes, per la qual cosa els pactes, cl脿usules, condicions i situacions actuals implantades individualment o col路lectivament entre empresaris i treballadors que en el seu conjunt anual impliquin condicions m茅s beneficioses que les pactades en aquest Conveni, hauran de respectar-se en la seva integritat.

Article 9 Vinculaci贸 a la totalitat.

Les condicions pactades en el present Conveni col路lectiu constitueixen un tot org脿nic i indivisible i a efectes de la seva aplicaci贸 pr脿ctica seran considerades globalment.

En el sup貌sit que es declar茅s la nul路litat per via judicial o a trav茅s de qualsevol procediment de soluci贸 de conflictes alternatius, d’una part del Conveni col路lectiu, la resta del seu text quedar脿 en vigor a excepci贸 de les cl脿usules declarades nul路les.

En el sup貌sit anterior la Comissi贸 negociadora es compromet a negociar un nou redactat de les cl脿usules declarades nul路les en el termini m脿xim de 21 dies a comptar des de la notificaci贸 de la declaraci贸 de nul路litat.

En cas de desacord les parts se sotmeten expressament als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

Durant la nova negociaci贸 de l’articulat declarat nul, ser脿 d’aplicaci贸, en el seu cas, i als efectes que no es produeixi un buit normatiu, all貌 previst a l’ET.

Article 10 Publicitat.

Es considera convenient que en el tauler d’anuncis o en qualsevol depend猫ncia de l’empresa utilitzada per la representaci贸 legal dels treballadors i per a la deguda informaci贸 i coneixement d’aquests, sigui exposada i a la seva disposici贸 una c貌pia del present Conveni col路lectiu.

Article 11 Comissi贸 parit脿ria i conflictes col路lectius.

1. En compliment del que disposa l’art. 85 de l’ET, s’estableix, per a la vig猫ncia i compliment de les q眉estions que deriven de l’aplicaci贸 del Conveni, una Comissi贸 parit脿ria que estar脿 formada, proporcionalment a la representaci贸 acreditada per la constituci贸 de la comissi贸 negociadora per tres representants pertanyents a l’organitzaci贸 empresarial i tres a les organitzacions sindicals signants del present Conveni Col路lectiu.

De les persones designades per formar l’esmentada Comissi贸 s’escollir脿 un president i un secretari pertanyent a cada una de les parts, i s’alternaran anualment els c脿rrecs esmentats entre ambdues representacions, empresarial i sindical.

Sense perjudici que la Comissi贸 es doti del seu propi reglament de funcionament, la funci贸 del president tindr脿 car脿cter moderador i ordenador de les sessions, mentre que les funcions del secretari seran b脿sicament les de convocat貌ria de la Comissi贸 i l’aixecament de les actes de les reunions realitzades.

La Comissi贸 parit脿ria haur脿 de ser notificada dels acords que adoptin les empreses per acollir-se a la cl脿usula d’inaplicaci贸 de les condicions de treball previstes a l’art. 44 del present text.

El procediment d’actuaci贸 de la comissi贸 parit脿ria consistir脿 en que, les discrep脿ncies, aix铆 com qualsevulla altra consulta de les regulades m茅s endavant, que puguin sorgir sobre les que s’han pactat en el present conveni es comuniquin a aquesta comissi贸, la qual en un per铆ode de 7 dies a comptar des de la seva recepci贸, emetr脿 un dictamen i/o resoluci贸 al respecte.

Quan no s’hagi sol路licitat la intervenci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria o aquesta no arribi a un acord, les parts hauran de rec贸rrer als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya, la submissi贸 a arbitratge, tindr脿 car脿cter voluntari.

En cas de desacord durant el per铆ode de consultes, en els procediments previstos als arts.40,41 i 82.3 de l’ET, de com煤 acord, es podr脿 sotmetre a discrep脿ncia a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni, i en el cas que no se solucioni en l’esmentat 貌rgan, les parts acudiran als procediments de conciliaci贸 i/o mediaci贸 previstos al Tribunal Laboral de Catalunya.

A les reunions podran assistir, amb veu per貌 sense vot, els assessors que les parts designin, amb un m脿xim de dos per representaci贸.

S’estableixen com a domicilis per a comunicacions a la Comissi贸 parit脿ria els de les parts signants:

Federaci贸 Empresarial d’Hostaleria de Lleida, av. del Segre, 7 altell, 25007 Lleida, FeSMC-UGT Catalunya, la Rambla del Raval, 29-35, 4 planta, 08001 Barcelona, i Federaci贸 de Serveis de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16 2陋 planta, 08003 Barcelona.

Les funcions encomanades a la Comissi贸 parit脿ria s贸n:

a) Coneixement i resoluci贸 de les q眉estions derivades de l’aplicaci贸 i interpretaci贸 del Conveni col路lectiu, aix铆 com la vigil脿ncia en el compliment d’all貌 pactat.

b) Intervenir o arbitrar, en el seu cas, en el tractament i soluci贸 de totes les q眉estions i conflictes de car脿cter col路lectiu que li siguin sotmesos de com煤 acord entre les parts en aquelles mat猫ries contemplades als Articles 40, 41 i 82.3 de l’ET.

c) Vetllar especialment pel coneixement i recepci贸 d’informaci贸 pel que es refereix a l’ocupaci贸 en el sector, analitzant i informant sobre les seves diverses oportunitats, seguint les recomanacions de l’Acord Interprofessional de Catalunya vigent.

d) Revisar anualment les taules salarials i publicar les revisions, si 茅s el cas.

Per solucionar les discrep脿ncies que poguessin sorgir en el si de la citada Comissi贸, les parts se sotmeten expressament als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

S’acorda que la Comissi贸 parit脿ria realitzar脿 la seva primera reuni贸 als tres mesos de la data de la signatura del Conveni.

2. Conflictes col路lectius.

A efectes de resoldre els conflictes col路lectius o plurals que puguin presentar-se, tant de car脿cter jur铆dic com d’interessos, derivats de l’aplicaci贸 o interpretaci贸 del present Conveni, i sense perjudici de les facultats i compet猫ncies atribu茂des a la Comissi贸 parit脿ria, ambdues parts negociadores, en representaci贸 dels treballadors/res i de les empreses incloses en el seu 脿mbit funcional, pacten expressament la submissi贸 als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya per resoldre tots aquells problemes no exclosos expressament de les compet猫ncies de l’esmentat Tribunal als efectes del que estableixen els articles 63 i 156 de la Llei Reguladora de la Jurisdicci贸 Social.

CAP脥TOL 4. Organitzaci贸 del treball.

Article 12 Organitzaci贸 del treball.

L’organitzaci贸 del treball, d’acord amb el que prescriu aquest Conveni i en la legislaci贸 vigent, 茅s facultat i responsabilitat de la direcci贸 de l’empresa.

L’organitzaci贸 del treball t茅 per objecte aconseguir a l’empresa un nivell adequat de productivitat basat en la utilitzaci贸 貌ptima dels recursos humans i materials.

Sense minva de la facultat al路ludida en el par脿graf primer, els representants dels treballadors/res tindran funcions d’orientaci贸, proposta, emissi贸 d’informes, etc., en tot all貌 relacionat amb l’organitzaci贸 i racionalitzaci贸 del treball, de conformitat amb l’art. 64 del ET.

Article 13 Mobilitat funcional.

Podr脿 dur-se a terme una mobilitat funcional en el si dels grups professionals establerts en l’Acord Laboral Estatal d’Hostaleria (ALEH) vigent en cada moment.

Exerciran de l铆mit per a la mobilitat funcional els requisits establerts a l’art. 39 de l’ET i la idone茂tat i aptitud necess脿ries per a l’acompliment de les tasques que s’encomanin a l’esmentat treballador/a.

Als efectes d’aquest article s’entendr脿 que existeix la idone茂tat requerida quan la capacitat per a l’acompliment de la nova tasca es desprengui de l’anteriorment realitzada o el treballador/a tingui el nivell de formaci贸 o experi猫ncia requerida.

Als treballadors/res objecte de tal mobilitat els seran garantits els seus drets econ貌mics i professionals, d’acord amb la Llei.

Els representants dels treballadors, si n’hi haguessin, podran recaptar informaci贸 sobre les decisions adoptades per la direcci贸 de l’empresa en mat猫ria de mobilitat funcional, aix铆 com de la seva justificaci贸 i causa de les mateixes, i les empreses estaran obligades a facilitar-la.

CAP脥TOL 5. Classificaci贸 del personal en grups professionals.

Article 14 Classificaci贸 en grups professionals.

Els treballadors/res afectats seran classificats en un Grup Professional, se’ls assignar脿 un determinat lloc de treball i nivell retributiu i se’ls enquadrar脿 en una determinada 脿rea funcional amb all貌 que es preveu a l’ALEH.

L’acompliment de les funcions derivades de l’esmentat grup professional, defineix el contingut b脿sic de la prestaci贸 laboral.

Els Grups Professionals i els Llocs de Treball als quals es refereix l’ALEH s贸n merament enunciatius, sense que les empreses estiguin obligades a establir, en la seva estructura organitzativa, tots i cadascun d’ells.

Als efectes de l’exercici de la mobilitat funcional, s’entendr脿 que el Grup Professional i l’脌rea Funcional del present acord compleixen les previsions que els art. 22.2i concordants de l’ET els assignen.

Article 15 Adaptaci贸 dels grups professionals.

L’adequaci贸 dels grups professionals i llocs de treball del present Conveni Col路lectiu a les 脌rees Funcionals de l’ALEH vigent, s贸n els recollits de forma enunciativa a l’Annex II (“Taula d’Adequaci贸”).

Aquesta estructura es mantindr脿 durant tota la vig猫ncia del Conveni, amb la finalitat d’il路lustrar adequadament sobre la transici贸 dels Grups que figuraven en anteriors convenis a la nova estructura professional donada per l’ALEH.

Amb la finalitat de facilitar l’aplicaci贸 de la nova taula de correspond猫ncies, en els contractes de treball haur脿 de figurar-hi el Grup Professional i el lloc de treball corresponent a aquesta.

CAP脥TOL 6. Ingressos, per铆odes de prova, cessaments.

Article 16 Ingressos a l’empresa.

1. Per acord entre el treballador/a i l’empresa s’establir脿 el contingut de la prestaci贸 laboral objecte del contracte de treball, aix铆 com la seva equiparaci贸 al grup professional o nivell retributiu previst en aquest Conveni, de conformitat amb la legislaci贸 vigent.

2. Quan s’acordi la polival猫ncia funcional o realitzaci贸 de funcions pr貌pies de dos o m茅s grups, l’equiparaci贸 es realitzar脿 en virtut de les funcions que exerceixin durant major temps.

Article 17 Per铆odes de prova.

S’estar脿 al que disposen els corresponents articles de l’ALEH vigent.

A efectes de facilitar el compliment del per铆ode de prova, s’adjunta com Annex III, la regulaci贸 del mateix per part de l’actual ALEH.

Article 18 Dimissi贸 i termini de preav铆s.

1. El treballador que despr茅s de superar el per铆ode de prova, desitgi dimitir, tindr脿 l’obligaci贸 de fer-ho con猫ixer a l’empresa, amb una antelaci贸 de : a) Dos mesos, si desenvolupa qualsevol del grups professionals 1 i 2 de les diverses 脿rees funcionals.

b) Quinze dies, si desenvolupa un grup professional diferent als anteriors, en les diverses 脿rees funcionals, llevat que l’empresa tingui una plantilla inferior a onze treballadors, incl貌s el dimissionari, en qu猫 el termini de preav铆s ser脿 d’un mes.

2. No ser脿 exigible cap termini de preav铆s per dimitir en el cas de manca de pagament o retard continu de dos o m茅s mesos en l’abonament del salari pactat.

3. L’incompliment d’aquests terminis de preav铆s, llevat que el treballador sigui eximit del preav铆s per l’empresari, ocasionar脿 la p猫rdua de la retribuci贸 corresponent als dies que li faltessin per cobrir el termini de preav铆s.

4. Havent rebut av铆s dins dels terminis esmentats, l’empresa tindr脿 l’obligaci贸 de liquidar i pagar, en finalitzar el preav铆s, el salari i altres conceptes meritats pel treballador.

5. Complert el preav铆s, la manca de pagament de la liquidaci贸 d’havers portar脿 aparellat el dret del treballador a ser indemnitzat amb l’import del salari d’un dia per cada un de retard en el pagament, amb el l铆mit del nombre de dies de preav铆s, sense perjudici de l’inter猫s de demora fixat al Text Ref贸s de l’Estatut dels Treballadors.

6. Una vegada avisada pr猫viament l’empresa, si aquesta decideix prescindir dels serveis del treballador abans de finalitzar el per铆ode del preav铆s, haur脿 d’abonar al treballador el salari corresponent fins la finalitzaci贸 del termini del preav铆s.

7. Llevat de pacte en contrari, el treballador no tindr脿 dret a compensar les vacances pendents amb el termini de preav铆s.

Article 19 Ascensos.

Per a les vacants que es produeixin a l’empresa, els treballadors/res del lloc de treball immediatament inferior tindran prefer猫ncia per cobrir-les, sempre que portin acomplint la tasca un m铆nim de 6 (sis) mesos, per ordre d’antiguitat a l’empresa, si el treballador/a ha demostrat la seva capacitat.

La prova de capacitat ser脿 controlada per l’empresa i pels representants dels treballadors d’aquella. En cas de desacord caldr脿 atenir-se als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

Article 20 Exced猫ncies.

1. Exced猫ncia voluntaria.

a) Els treballadors/es afectats pel present Conveni, podran sol路licitar l’exced猫ncia volunt脿ria quan faci un any que treballen a l’empresa. La perman猫ncia en aquesta situaci贸 no podr脿 ser inferior a quatre mesos ni superior a cinc anys i causar脿 baixa definitiva l’excedent que no sol路liciti la seva reintegraci贸 amb una antelaci贸 no inferior a 30 (trenta) dies abans de la data del venciment, si l’exced猫ncia 茅s superior a un any, i 15 (quinze) dies si 茅s inferior a aquest per铆ode.

b) Els treballadors afectats pel present Conveni tindran dret a sol路licitar l’exced猫ncia volunt脿ria per tenir cura de fills i familiars fins el segon grau de consanguinitat o afinitat en els termes establerts en la Llei 39/99, de 5 de novembre, de Conciliaci贸 de la Vida familiar i Laboral i a la Llei Org脿nica 3/2007, de 22 de mar莽, per la igualtat efectiva de dones i homes.

c) Per acollir-se a una altra exced猫ncia volunt脿ria diferent de l’esmentada en l’apartat anterior, el treballador/a haur脿 de cobrir un nou per铆ode, d’almenys quatre anys de servei efectiu a l’empresa.

d) El treballador/a haur脿 de comunicar per escrit a l’empresa l’inici del gaudiment de l’exced猫ncia amb trenta dies naturals d’antelaci贸. La comunicaci贸 de la sol路licitud haur脿 de consignar la data d’inici del per铆ode d’exced猫ncia i la seva durada.

e) Dins del termini dels trenta dies seg眉ents a la sol路licitud del treballador/a, l’empresa lliurar脿 al treballador/a un comunicat en el qual s’autoritzar脿 la situaci贸 d’exced猫ncia pel per铆ode sol路licitat, sempre que es compleixin els requisits per tal que aquesta procedeixi i, en cas de no contestar dins del termini esmentat, es considerar脿 per acceptada.

2. Exced猫ncia for莽osa.

Es regir脿 pel que disposa la legislaci贸 vigent sobre aquesta mat猫ria.

Es concedir脿 als treballadors/res que resultin elegits per a c脿rrecs de representaci贸 de nivell comarcal, provincial o auton貌mic o superior a les organitzacions sindicals m茅s representatives d’acord amb all貌 que preveu l’article 9.1 de la Llei Org脿nica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat sindical.

La sol路licitud d’exced猫ncia for莽osa es comunicar脿 a l’empresa amb 30 dies d’antelaci贸 a la seva efectivitat, sempre que el motiu de l’exced猫ncia ho permeti.

3. Reserva de lloc de treball per tenir cura de fills i familiars.

Els treballadors/res tindran dret a un per铆ode d’exced猫ncia de durada no superior a tres anys per tenir cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopci贸, o en els sup貌sits de guarda amb fins d’adopci贸 o acolliment permanent, encara que aquests siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement o, en el seu cas, de la resoluci贸 judicial o administrativa.

Tamb茅 tindran dret a un per铆ode d’exced猫ncia, de durada no superior a dos anys, els treballadors/es per tenir cura d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix i no exerceixi activitat retribu茂da.

L’exced猫ncia contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors/es, homes i dones. Aix貌 no obstant, si dos o m茅s treballadors/es de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podr脿 limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

Quan un nou subjecte causant don茅s dret a un nou per铆ode d’exced猫ncia, l’inici d’aquesta posar脿 fi a la que, en el seu cas, s’estigu茅s gaudint.

El per铆ode en el qual el treballador/a romangui en situaci贸 d’exced猫ncia d’acord amb el que estableix el present apartat, ser脿 computable a efectes d’antiguitat i el treballador/a tindr脿 dret a l’assist猫ncia a cursos de formaci贸 professional, a la participaci贸 dels quals haur脿 de ser convocat per l’empresari, especialment en ocasi贸 de la seva reincorporaci贸. Durant el primer any tindr脿 dret a la reserva del seu lloc de treball.

Transcorregut aquest termini, la reserva quedar脿 referida a un lloc de treball del mateix grup professional equivalent.

CAP脥TOL 7. Contractaci贸.

Article 21 Contractes formatius.

En aquesta mat猫ria s’estar脿 al que disposa l’art. 11.1del’ET, el que diferents normes complement脿ries regulin i el que es disposi a l’ALEH.

1. Contracte de treball en practiques.

Aquest contracte de treball podr脿 concertar-se amb els o les qui estiguin en possessi贸 de t铆tol universitari o de formaci贸 professional de grau mitj脿 o superior o t铆tols oficialment reconeguts com a equivalents, que habilitin per a l’exercici professional, dintre dels cinc anys, o de set anys quan el contracte es concerti amb un treballador o treballadora amb discapacitat, seg眉ents a la finalitzaci贸 dels corresponents estudis, d’acord amb les seg眉ents regles:

a) El lloc de treball haur脿 de permetre l’obtenci贸 de la pr脿ctica professional adequada al nivell d’estudis cursats, i poden ser objecte del present contracte en l’脿mbit d’aquest acord les contractacions realitzades per ocupar els llocs de treball inclosos als Grups Professionals regulats per l’ALEH.

b) El Contracte en Pr脿ctiques haur脿 de formalitzar-se sempre per escrit, i s’haur脿 de fer constar expressament la titulaci贸 del treballador o treballadora, la durada del contracte i el lloc o llocs de treball a ocupar durant les pr脿ctiques.

c) La durada m铆nima inicial del contracte no ser脿 inferior a sis mesos. Si el Contracte en Pr脿ctiques s’hagu茅s concertat per una durada inferior a la m脿xima legalment establerta, les parts podran acordar fins a tres pr貌rrogues del contracte, sense que la seva durada total pugui excedir de la citada durada m脿xima. En cap cas la durada de cada pr貌rroga podr脿 ser inferior a la durada m铆nima del contracte legalment establerta.

d) La suspensi贸 del contracte en virtut de les causes previstes als art.45i 46 de l’ET comportar脿 l’ampliaci贸 de la durada del contracte, si aix铆 es pacta expressament.

e) El per铆ode de prova d’aquests contractes no podr脿 ser superior a un mes per als Contractes en Pr脿ctiques celebrats amb treballadors/es que estiguin en possessi贸 de t铆tol de grau mitj脿, ni a dos mesos per als Contractes en Pr脿ctiques que estiguin en possessi贸 de t铆tol de grau superior. Si al terme del contracte en pr脿ctiques el treballador o la treballadora continu茅s a l’empresa, no podr脿 concertar-se un nou per铆ode de prova, i s’haur脿 de computar la durada del contracte a l’efecte d’antiguitat.

f) A la finalitzaci贸 del contracte l’empresa haur脿 de lliurar al treballador o treballadora un certificaton hi consti la durada de les pr脿ctiques, el lloc o llocs de treball ocupats i les principals tasques realitzades en cadascun d’ells.

g) Les empreses assumeixen el comprom铆s de fomentar la contractaci贸 indefinida dels treballadors i treballadores contractats a l’empara d’aquesta modalitat de contracte formatiu que hagin esgotat la durada m脿xima legalment.

h) Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embar脿s, maternitat, adopci贸 o acolliment, risc durant la lact脿ncia i paternitat, interrompran el c貌mput de la durada del contracte.

A aquests efectes, el per铆ode de pr脿ctiques desenvolupat es considerar脿 entre els m猫rits que l’empresa ponderar脿 en els processos de cobertura de vacants i en la contractaci贸, si escau, mitjan莽ant la conversi贸 dels contractes en pr脿ctiques en contractes indefinits, inclosos els subjectes al r猫gim jur铆dic previst en la disposici贸 addicional primera de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de Mesures Urgents de Reforma del Mercat de Treball per a l’Increment de l’Ocupaci贸 i la Millora de la seva Qualitat.

2. Contracte per a la formaci贸.

Aquest contracte de treball tindr脿 per objecte l’adquisici贸 de la qualificaci贸 professional dels treballadors en un r猫gim d’alternan莽a d’activitat laboral retribu茂da en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formaci贸 professional per l’ocupaci贸 o del sistema educatiu, i es podr脿 celebrar amb aquells treballadors i treballadores, tal com estigui establert legalment, i d’acord amb els criteris seg眉ents:

a) En l’脿mbit d’aplicaci贸 de l’ALEH podr脿 celebrar-se aquesta modalitat contractual per a l’acompliment de les funcions i tasques pr貌pies dels llocs de treball seg眉ents: Recepcionista, Conserge, Administratiu/va, Relacions p煤bliques, Comercial, Cuiner/a, Reboster/a, Cambrer/a, B脿rman/Barwoman, Sumiller/a, Cambrer/a de pisos, Especialista de manteniment, T猫cnic i Especialista de Servei, tret que el seu acompliment requereixi un dels t铆tols pels quals habilita el contracte en pr脿ctiques, cas en el qual haur脿 de realitzar-se la contractaci贸 formativa a l’empara d’aquesta modalitat. El grup professional/lloc de treball de refer猫ncia del treballador o treballadora, amb car脿cter general, durant tota la vig猫ncia del contracte per a la formaci贸 ser脿 una de les anteriorment relacionades, a la qual s’afegir脿 l’expressi贸 “en formaci贸”.

b) La durada m铆nima del contracte ser脿 de sis mesos, i la m脿xima la fixada per la normativa legal vigent, en funci贸 de les necessitats organitzatives i productives de les empreses, i es podr脿 interrompre la durada del contracte en les activitats empresarials estacionals, i per tant, fraccionar el seu c貌mput, sense perjudici del compliment, dels l铆mits de durada, i de les seves pr貌rrogues, que sense superar el per铆ode m脿xim de durada, podran concertar-se fins a dues vegades, sense que la durada de cada pr貌rroga pugui ser inferior a sis mesos.

c) Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embar脿s, maternitat, adopci贸 o acolliment, risc durant la lact脿ncia i paternitat, interrompran el c貌mput de la durada del contracte.

d) Si el Contracte per a la Formaci贸 s’hagu茅s concertat per una durada inferior a la m脿xima establerta en aquest Acord, les parts podran acordar fins a dues pr貌rrogues, sense que la durada total del contracte pugui excedir els referits per铆odes m脿xims assenyalats a l’apartat anterior. La durada m铆nima del contracte no ser脿 inferior a sis mesos.

e) No regir脿 el termini m脿xim establert en l’apartat anterior quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat o pertanyent a un col路lectiu en situaci贸 d’exclusi贸 social, de conformitat amb all貌 previst a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, en aquest cas aquesta durada m脿xima podr脿 ser de fins a tres anys, tenint en compte el tipus o grau de discapacitat i les caracter铆stiques del proc茅s formatiu a realitzar. En aquests sup貌sits, es podran concertar fins a tres pr貌rrogues del contracte, sense que la durada total del contracte pugui excedir els tres anys de durada.

f) El treballador haur脿 de rebre la formaci贸 inherent al contracte, per a la formaci贸 i l’aprenentatge, directament en un centre formatiu de la xarxa a la qual es refereixi la disposici贸 addicional 5a de la L.O 5/2002 de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formaci贸 Professional, pr猫viament reconegut per a aix貌 pel Sistema Nacional d’Ocupaci贸. No obstant aix貌, tamb茅 podr脿 rebre l’esmentada formaci贸 a la pr貌pia empresa quan aquesta disposi de les instal路lacions i el personal adients als efectes de l’acreditaci贸 de la compet猫ncia o qualificaci贸 professional en els termes previstos a l’esmentada Llei Org脿nica, sense perjudici de la necessitat, en el seu cas, de la realitzaci贸 de per铆odes de formaci贸 complementaris als centres de la xarxa esmentada.

Ser脿 d’aplicaci贸 all貌 establert legalment quan es tracti de treballadors o treballadores que no haguessin finalitzat el cicle educatiu obligatori o d’un treballador o treballadora amb discapacitat ps铆quica.

g) El temps dedicat a formaci贸 te貌rica ser脿 l’establert legalment i la seva distribuci贸 es fixar脿 en el corresponent contracte, en r猫gim d’alternan莽a o concentrant-lo en un o diversos per铆odes del contracte, fins i tot en el seu per铆ode final.

h) A la finalitzaci贸 del Contracte per a la Formaci贸, l’empresa haur脿 de lliurar al treballador o treballadora un certificat en el qual consti la durada de la formaci贸 te貌rica i el nivell de formaci贸 pr脿ctica adquirit. Per a aix貌 haur脿 de mantenir una adequada coordinaci贸 amb els centres que imparteixen la formaci贸 te貌rica.

i) El per铆ode de prova d’aquests contractes no podr脿 ser superior a un mes. Si en acabar el contracte per a la formaci贸 el treballador o treballadora continu茅s a l’empresa, no podr脿 concertar-se un nou per铆ode de prova i haur脿 de computar la durada del contracte a l’efecte d’antiguitat a l’empresa.

j) Si a la finalitzaci贸 del contracte per a la formaci贸, la persona treballadora continu茅s a l’empresa, no podr脿 concertar-se un nou per铆ode de prova, i s’haur脿 de computar la durada del contracte a efectes de l’antiguitat a l’empresa.

k) Amb la finalitat d’afavorir la vinculaci贸 amb car脿cter estable a l’empresa dels treballadors/es amb contractes per a la formaci贸, s’estableix que per cada contracte per a la formaci贸 que es converteixi en indefinit el nombre m脿xim de treballadors/es per a la formaci贸 per centre de treball previst a l’article 7.2 del Reial decret 488/1998, de 27 de mar莽, s’incrementar脿 en l’any seg眉ent amb un altre contracte per a la formaci贸.

l) Les empreses procediran a realitzar aquestes contractacions fixant criteris que propici茂n el fet d’aconseguir una pres猫ncia equilibrada d’homes i dones. Amb aquesta finalitat, les empreses que contractin successivament persones sota aquesta modalitat formativa, alternaran la contractaci贸 de dones i d’homes, llevat que aix貌 sigui impossible.

m) La forma de retribuci贸 i quantia del salari per a aquest tipus de contractes ser脿 la seg眉ent:

– En el 1r any de contracte: el salari m铆nim interprofessional m茅s un increment del 20%.

– En el 2n any de contracte: el salari m铆nim interprofessional m茅s un increment del 35%.

– En el 3r any de contracte (sup貌sit de l’apartat d): el salari m铆nim interprofessional m茅s un increment del 50%.

En tots els casos, el salari s’abonar脿 proporcionalment al temps efectivament treballat.

El temps dedicat a la formaci贸 te貌rica en aquests contractes no podr脿 ser superior al 25% de la jornada pactada en Conveni durant el primer any o el 15% durant el segon i tercer any. La distribuci贸 del temps dedicat a aquesta formaci贸 te貌rica s’establir脿 individualment en el contracte de treball.

Article 22 Contractaci贸 de primer treball en el sector.

Aquest lloc de treball est脿 dissenyat amb la finalitat de promoure la contractaci贸 i familiaritzaci贸 amb el sector, orientat als estudiants d’hostaleria que s’incorporen al m贸n laboral del nostre sector i treballadors sense o amb poca experi猫ncia. Aquelles empreses que durant la vig猫ncia del Conveni presentin expedients de regulaci贸 d’ocupaci贸 en sol路licitud de rescissi贸 o de suspensi贸 de contractes no podran contractar treballadors/es que reuneixin les circumst脿ncies referides per a aquest lloc de treball.

Pel que fa als treballadors que acreditin estudis d’hostaleria reglats, acabats i reconeguts amb cicles formatius o certificats de professionalitat, i no tinguin experi猫ncia, la perman猫ncia en aquest lloc de treball ser脿 com a m脿xim de 12 mesos. Per a la resta de treballadors, la perman猫ncia ser脿 de 18 mesos. Un cop acomplit aquest per铆ode passaran a ocupar el lloc de treball superior, la funci贸 del qual exerceixen.

La Comissi贸 parit脿ria controlar脿 en tot moment l’evoluci贸 de l’ocupaci贸 que produeixi el lloc de treball esmentat.

Per aquests llocs de treball s’aplicaran els salaris que figuren a l’annex I, al nivell 5 bis.

Article 23 Contractes de fixos-discontinus.

1. Contracte per temps indefinit de fix-discontinu.

El contracte indefinit de fix-discontinu s’entendr脿 celebrat per temps indefinit quan es concerti per a realitzar treballs fixos i peri貌dics dintre del volum normal de l’activitat de l’empresa.

Els qui prestin serveis en treballs que tinguin el car脿cter de fix-discontinu seran cridats segons les necessitats del servei per rigor贸s ordre d’antiguitat dintre dels diferents grups professionals existents a l’empresa cada cop que aquesta inici茂 la seva activitat. En cas d’incompliment, el treballador/a podr脿 instar procediment d’acomiadament davant el Jutjat social, i s’iniciar脿 el termini per a l’exercici de l’acci贸, el dia que es tingui coneixement de la manca de la convocat貌ria.

La crida al treballador/a s’efectuar脿 15 (quinze) dies abans de l’obertura de l’establiment mitjan莽ant carta certificada amb av铆s de rebuda. En aquesta missiva se li notificar脿 expressament la data de la seva incorporaci贸. El treballador/a cridat haur脿 de donar resposta en el termini m脿xim de deu dies naturals des de l’av铆s de rebuda i pel mateix procediment. L’incompliment per part del treballador/a d’aquesta formalitat implicar脿 la seva ren煤ncia al lloc de treball.

Si un fix-discontinu 茅s cridat per a per铆odes d’activitat inferiors a 15 (quinze) dies, les despeses de despla莽ament seran a compte de l’empresa. Les esmentades despeses es componen de l’import dels bitllets ordinaris en tren o en autob煤s de l铆nia regular, m茅s una quantitat en concepte de dieta de 20euros (vint euros) a revisar amb els increments anuals del Conveni. En el cas que el mitj脿 de locomoci贸 sigui el vehicle propi, s’haur脿 de pactar pr猫viament amb l’empresa l’import a pagar.

Els contractes realitzats a l’empara d’all貌 qu猫 s’estableix a l’art. 15 de l’ET no podran suposar una minva dels drets de crida, perman猫ncia i possibles pr貌rrogues dels treballadors/es fixos discontinus.

2. Contracte de fix-discontinu a temps parcial.

Podran realitzar-se contractes fixos-discontinus en la modalitat de temps parcial d’acord amb les seg眉ents condicions:

a) No es podran pactar ni realitzar sota cap concepte hores complement脿ries.

b) En el contracte de fix-discontinu a temps parcial haur脿 de figurar el nombre d’hores ordin脿ries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any contractades, la distribuci贸 hor脿ria i la seva concreci贸 mensual, setmanal i di脿ria, inclosa la determinaci贸 dels dies en qu猫 el treballador/a haur脿 de prestar serveis.

c) En el cas que alguna de les limitacions establertes en els dos punts anteriors fos declarada no concorde amb la legalitat per sent猫ncia ferma o disposici贸 legal posterior, decaur脿 el present article i no podran realitzar-se en el sector contractes fixos-discontinus a temps parcial.

En tot cas, els treballadors/es fixos a temps parcial tindran els mateixos drets que els treballadors/es fixos a temps complet.

3. Acumulaci贸 de descans setmanal.

Els treballadors/es fixos-discontinus podran acumular un dia de descans setmanal previst en l’article 29 del present Conveni en per铆odes no superiors a tres mesos a les empreses d’estacionalitat tur铆stica. Per tal de portar a terme aquesta acumulaci贸 caldr脿 que es demani per escrit i a petici贸 del treballador/a que vulgui sol路licitar-la. No es pot realitzar l’acumulaci贸 si no 茅s el treballador/a qui la sol路liciti i que s’acordi expressament amb ell/ai amb els RLT si els hagu茅s.

Article 24 Contractes a temps parcial

De conformitat amb all貌 que estableix l’art. 12 del’ET, el nombre d’hores complement脿ries podr脿 arribar al percentatge m脿xim del 50% de les hores ordin脿ries contractades, sempre que les esmentades hores complement脿ries es realitzin com a continuaci贸 de la jornada di脿ria inicialment pactada.

En els contractes celebrats sota la modalitat de temps parcial, es podr脿 concertar un per铆ode de prova amb subjecci贸 als per铆odes contemplats en l’article 17 d’aquest Conveni col路lectiu.

No obstant aix貌, quan aquests contractes se celebrin per a la prestaci贸 de serveis que no s’hagin de realitzar tots els dies de la setmana, el per铆ode de prova no podr脿 superar trenta dies de treball efectiu, quan siguin per temps indefinit, o vint dies de treball efectiu quan siguin de durada determinada.

Els treballadors contractats en aquesta modalitat, tindran prioritat per augmentar la seva jornada en el cas que l’empresa faci noves contractacions, sempre que els seus perfils professionals i coneixements encaixin als requisits exigits als nous llocs de treballi no coincideixi amb el mateix horari.

Article 25 Contractes de durada determinada.

1. Contractes eventuals per circumst脿ncies de la producci贸.

D’acord amb el que disposa l’art. 15.1.b de l’ET, la durada m脿xima dels contractes eventuals, per circumst脿ncies de la producci贸, podr脿 ser de fins a 12 (dotze) mesos treballats dins d’un per铆ode de 18 (divuit) mesos.

Per a la realitzaci贸 dels serveis extraordinaris podr脿 utilitzar-se igualment el contracte eventual per circumst脿ncies de la producci贸 de durada inferior a quatre setmanes. El salari d’aquests serveis es regir脿 pel que es disposa en els corresponents annexos.

2. Contractes d’interinitat.

Els treballadors/es que ingressin a l’empresa expressament per cobrir l’abs猫ncia obligada d’un treballador/a fix, tindran car脿cter d’interins, i s’haur脿 d’establir sempre per escrit el nom del treballador/a substitu茂t i les causes que motiven la seva substituci贸.

Seran treballadors fixos amb car脿cter indefinit, amb independ猫ncia del per铆ode de prova.tots els qui ocupin un lloc de treball amb contracte d’interinitat d’un treballador fix que no s’incorpori al seu lloc de treball un cop finalitzat el termini legal o reglament脿riament establert que va motivar l’esmentat contracte d’interinitat.

Article 26 Foment de la contractaci贸 indefinida. Contractaci贸 de treballadors/es amb discapacitat.

1. Foment de la contractaci贸 indefinida.

S’estar脿 a all貌 que es disposa a l’article 4 de la Llei 3/12, de 6 de juliol, de Mesures Urgents per a la Reforma del mercat laboral

2. Contractaci贸 de treballadors minusv脿lids.

S’estar脿 a all貌 que disposa el Reial Decret Llei 1/2013 de 29 de novembre pel qual s’aprova el text ref贸s de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusi贸 social i Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre aplicaci贸 de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat, a empreses de 50 o m茅s persones treballadores i de les mesures alternatives de car脿cter excepcional.

Article 27 Final de contracte.

S’estableix una indemnitzaci贸 en finalitzar qualsevol contracte no indefinit, de conformitat amb l’art. 49.c de l’ET.

L’esmentada indemnitzaci贸 s’abonar脿 juntament amb la liquidaci贸 per saldo i quitan莽a.

CAP脥TOL 8. Temps de treball.

Article 28 Jornada de treball.

1. La jornada m脿xima anual ser脿 de 1.791 hores de treball efectiu durant la vig猫ncia d’aquest conveni, equivalent a aplicar en c貌mput anual la jornada de 40 hores setmanals.

2. La jornada laboral podr脿 tenir el car脿cter de continuada o partida:

a) Continuada: Es disposar脿 d’un descans de 20 (vint) minuts que es computaran com jornada de treball amb car脿cter general en qualsevol jornada superior a cinc hores. Si aquest temps de descans fos utilitzat per realitzar algun 脿pat, podr脿 ampliar-se pel temps indispensable i s’entendr脿 que quan sobrepassi els 20 (vint) minuts inicials ser脿 a c脿rrec del treballador/a, qui haur脿 de recuperar-lo al final de la jornada.

b) Partida: Els torns tindran un m脿xim de 5 (cinc) hores i un m铆nim de 3 (tres). El descans entre torn i torn tindr脿 una durada m铆nima d’hora i mitja.

Les empreses i les representacions legals dels treballadors/es estudiaran la possibilitat d’establir la jornada continuada i/o irregular en aquells establiments o departaments les necessitats del servei de les quals ho permetin.

3. Descans entre jornada i jornada i altres condicions de treball.

Nom茅s per a les zones d’aflu猫ncia tur铆stica que a continuaci贸 es delimiten:

Pirineus i Prepirineus.

a) Mentre durin les condicions pactades en aquest art. 28 apartat 3, l’empresa podr脿 reduir a 10 hores el descans entre jornades previst en l’apartat 3 de l’art. 34 de l’ET.

La reducci贸 del descans afectar脿 els grups professionals i llocs de treball de les 脿rees funcionals segona i tercera del text ref贸s de l’ALEH.

La decisi贸 de reduir el descans entre jornada i jornada es posar脿 en coneixement previ, amb 14 dies d’antelaci贸 a la seva execuci贸, als treballadors/es afectats i a la representaci贸 legal dels treballadors/es (RLT) i s’hauran d’argumentar les raons organitzatives o de producci贸 que generen aquesta presa de decisi贸 de la mesura.

La reducci贸 del descans entre jornada i jornada no afectar脿, en cap cas: els treballadors/es menors de 18 anys, els treballadors/es discapacitats, els treballadors/es nocturns en els termes de l’apartat 1 de l’art. 36 de l’ET, les treballadores embarassades, els qui tinguin un contracte de formaci贸, els treballadors/es amb reducci贸 de jornada per guarda legal, els treballadors/es de col路lectivitats excepte els dels centres sanitaris, bingos i c脿tering.

Es respectar脿 qualsevol acord que existeixi entre les empreses i els RLTo amb els treballadors/es si no hi hagu茅s RLT.

b) Polival猫ncia funcional:

Mentre durin les condicions pactades a l’article 28 apartat 3 i de conformitat amb la Classificaci贸 Professional de l’ALEH s’estableix la polival猫ncia funcional nom茅s entre els llocs de treball de Cambrer/a de pisos (脌rea 4, Grup 2) i Auxiliar de Restauraci贸 moderna (脌rea 3, Grup 3). Aquesta 煤ltima, en cap cas, no podr脿 exercir-se a l’inrev茅s. Quan es doni aquesta circumst脿ncia el Cambrer/a de pisos percebr脿 pel temps que realitzi aquesta funci贸 el sou del nivell salarial superior. Quan es produeixi aquesta situaci贸 de polival猫ncia s’informar脿 pr猫viament als RLT.

Igualment es podr脿 establir polival猫ncia funcional entre l’Ajudant de cambrer (脌rea 3, Grup 3) i l’Ajudant de cuina (脌rea 2, Grup 2). Per a la seva implementaci贸 a l’empresa ser脿 necessari l’acord entre la RLT i la Direcci贸 d’aquella.

Es respectar脿 qualsevol acord que existeixi entre les empreses i els RLT o amb els treballadors/es si no hi hagu茅s RLT.

Totes les condicions establertes al cap铆tol de jornada tenen la consideraci贸 de m脿ximes, pel que fa als pactes, cl脿usules, condicions i situacions actuals implantades, que en el seu c貌mput anual impliquin condicions m茅s beneficioses que les pactades en aquest Conveni, hauran de respectar-se en la seva totalitat.

Article 29 Descans setmanal.

Els treballadors/res afectats pel present Conveni col路lectiu tindran dret a un descans m铆nim setmanal de 2 (dos) dies sense interrupci贸.

Amb independ猫ncia del que s’ha establert, per acord entre l’empresa i la RLT, o en la seva abs猫ncia, el mateix treballador/a, es respectar脿 qualsevulla altra f贸rmula que ,adaptada a les necessitats productives, s’hagi o es pugui pactar entre les parts, i que garanteixi el descans m铆nim establert per Llei.

Per acord entre l’empresa i la RLT, o en la seva abs猫ncia, el mateix treballador/a, es podran acumular 1/2 dia o 1 dia, en per铆odes de fins a quatre setmanes. (Situaci贸 prevista a l’art. 37 de l’ET) Activitats de temporada. Per acord entre l’empresa i la RLT, o en la seva abs猫ncia, el mateix treballador/a, es podr脿 acordar l’acumulaci贸 del 1/2 dia o dia sencer, que es refereix a l’apartat anterior, amb per铆odes m茅s amplis que, en cap cas, podran sobrepassar els 4 mesos, amb la finalitat d’adequar-se a les necessitats espec铆fiques de les activitats estacionals de l’hostaleria, en particular de les zones d’aflu猫ncia tur铆stica, o per facilitar que el descans es gaudeixi a la resid猫ncia habitual del treballador/a quan el centre de treball estigui allunyat d’aquest, amb la finalitat de fomentar la conciliaci贸 de la vida familiar, personal i laboral.

En qualsevol cas, si no s’ha gaudit d’aquestes hores de descans durant les quatre setmanes o els quatre mesos, segons la situaci贸, seg眉ents de quan s’havien de realitzar, aquestes hores es retribuiran en concepte d’hores extraordin脿ries.

Les empreses procuraran que els treballadors que no tinguin un dia fix per a gaudir del seu descans setmanal, almenys efectu茂n l’esmentat descans en diumenge, com a m铆nim, un cop al mes.

S’estableix que la durada del descans setmanal per als menors de 18 anys ser脿 com a m铆nim de dos dies ininterromputs.

Article 30 Vacances.

El personal afectat pel present Conveni gaudir脿 de trenta dies naturals de vacances. Aquells que no portin encara un any de treball efectiu tindran dret a gaudir de la part proporcional. Les vacances es faran preferentment des de l’1 d’abril fins al 31 d’octubre. L’inici del per铆ode de vacances haur脿 de coincidir amb dia laborable.

Les empreses tindran l’obligaci贸 de publicar, abans de l’1 de gener de cada any o als trenta dies de la seva obertura, un calendari de vacances i de festes no recuperables. El calendari esmentat es realitzar脿 de com煤 acord entre l’empresa i la representaci贸 dels treballadors.

En cas de desacord se sotmetr脿 aquest calendari als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

Durant el gaudiment de les vacances, el treballador/a percebr脿 el sou base de les tables antiguetat i altres conceptes i/o plusos salarials ordinaris.

Quan el per铆ode de vacances fixat al calendari de vacances de l’empresa coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embar脿s, el part o la lact脿ncia natural o amb el per铆ode de suspensi贸 del contracte de treball previst a l’art.48 4,5,7 de l’ET, es tindr脿 dret a gaudir de les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del perm铆s que per aplicaci贸 d’aquest precepte li correspongu茅s, en finalitzar el per铆ode de suspensi贸, encara que hagi acabat l’any natural al fet que corresponguin.

En cas que el per铆ode de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per conting猫ncies diferents a les assenyalades en el par脿graf anterior que impossibiliti el treballador de gaudir-les, totalment o parcialment, durant l’any natural al fet que corresponen, el treballador podr脿 fer-ho una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut m茅s de divuit mesos a partir del final de l’any que s’hagin originat.

A les empreses que continu茂n amb el sistema retributiu de participaci贸 mitjan莽ant el percentatge de servei, els treballadors/es percebran, amb c脿rrec a l’empresa, el salari fix o garantit corresponent a la seva categoria professional i participaran en el seu cas, en el percentatge de servei, sigui substitu茂t o no en sigui, de tal manera que el personal amb salari inicial i garantit durant el per铆ode de vacances, percebr脿, amb c脿rrec a l’empresa, el salari garantit corresponent a la seva categoria professional i participar脿 en el percentatge de servei si el salari inicial m茅s l’esmentada participaci贸 exced铆s el salari garantit i nom茅s per l’import en el qual exced铆s. En cas que l’empresa, per necessitats del servei, substitu铆s el personal de vacances, la seva retribuci贸 total ser脿 a c脿rrec de l’empresa.

Article 31 Calendari laboral.

L’empresa elaborar脿 anualment el calendari laboral. Abans de la seva difusi贸 sol路licitar脿 un informe previ sobre la seva distribuci贸 a la representaci贸 legal dels treballadors, la qual l’haur脿 d’emetre en un termini m脿xim de 15 dies.

El calendari laboral s’exposar脿 en un lloc visible de cada centre de treball abans del dia 20 de febrer de cada any.

En el sup貌sit d’obertura de nou centre de treball o d’activitat c铆clica, el calendari laboral s’exposar脿 dins dels 30 dies seg眉ents de produir-se l’esmentada obertura o inici.

Article 32 Festes no recuperables.

Quan les festes no recuperables no es gaudeixin o b茅 coincideixin amb la festa setmanal, el treballador/a tindr脿 dret a gaudir-les en una altra data, i l’empresa haur脿 d’abonar-li un 40% d’acord amb la taula salarial m茅s l’antiguitat consolidada si hi tingu茅s dret, llevat quan la festa coincideixi amb el per铆ode de vacances, cas en qu猫 quedar脿 absorbida. L’empresa podr脿 absorbir amb car脿cter general nom茅s una festa no recuperable com a m脿xim quan coincideixi amb el per铆ode de vacances, amb independ猫ncia que aquestes es fraccionin. En el sup貌sit que les festes no recuperables es gaudeixin de forma cont铆nua, l’empresa respectar脿 el descans setmanal, i l’acumular脿 al nombre de festes. L’abonament de les festes no recuperables es realitzar脿 durant el mateix mes en el qual s’hi t茅 dret.

Es respectar脿 qualsevol acord preexistent entre les empreses i els representants dels treballadors/res.

Quan la data pactada per compensar el gaudiment de les festes no recuperables que s’hagin treballat coincideixi amb una situaci贸 d’IT, es mantindr脿 el dret i es pactar脿 una nova data en finalitzar l’IT.

En cas d’abonar les festes no recuperables, l’empresa podr脿 optar entre retribuir la quantitat corresponent al festiu durant el mes seg眉ent al del seu gaudiment, segons s’expressa en el text anterior, o prorratejar mensualment el seu import, i s’establiran les quantitats globals mensuals relacionades a l’annex a l’apartat festes no recuperables.

Article 33 Llic猫ncies.

El treballador/a, sempre que avisi amb la major antelaci贸 possible i ho justifiqui de manera adequada, podr脿 faltar o absentar-se del treball, amb dret a remuneraci贸, durant el temps i per algun dels motius que a continuaci贸 s’exposen:

Per matrimoni del treballador/a o per uni贸 de fet: quinze dies. En aquest 煤ltim sup貌sit el treballador/a haur脿 d’aportar certificat de conviv猫ncia expedit per l’ajuntament o organisme competent. Aquesta llic猫ncia nom茅s es concedir脿 un cop cada deu anys.

Tres dies en els casos de naixement de fill, per defunci贸, accident o malaltia greu o hospitalitzaci贸 o intervenci贸 quir煤rgica sense hospitalitzaci贸 que precisi rep貌s domiciliari de parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan, per aquest motiu, el treballador/a necessiti fer un despla莽ament, el termini ser脿 de cinc dies.

En els casos de malaltia, accident o hospitalitzaci贸 referenciats en l’apartat anterior, es podr脿 exercir el gaudiment d’aquest perm铆s durant la situaci贸 de convalesc猫ncia del familiar, sempre que es justifiqui aquesta situaci贸 a l’empresa mitjan莽ant informe o justificant m猫dic.

Pel temps indispensable per acompanyar familiars de primer grau, en tractaments de quimioter脿pia o radioter脿pia relacionats amb el tractament del c脿ncer.

Casaments de fills, n茅ts, germans, germans pol铆tics, pares o pares pol铆tics: d’un a tres dies, segons necessitat de despla莽ament o no.

Ex脿mens: el temps indispensable per a la seva realitzaci贸, amb l’obligaci贸 per part del treballador/a de justificar l’assist猫ncia a les proves causa de l’abs猫ncia.

Per canvi de domicili habitual: dos dies.

Dos dies per any natural per a assumptes propis, que caldr脿 avisar amb la major antelaci贸 possible i sense necessitat de justificaci贸 posterior.

Les treballadores, en els sup貌sit de naixement d’un fill, adopci贸 o guarda amb fins d’adopci贸 o acolliment permanent, per a la lact脿ncia del menor fins que aquest compleixi nou mesos, els treballadors, en els termes previstos a l’art. 37.4 de l’ET, tindran dret a una hora d’abs猫ncia del treball, que podran dividir en dues fraccions. Qui exerceixi aquest dret a voluntat pr貌pia, podr脿 substituir aquest dret per una reducci贸 de mitja hora de la jornada normal amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes. En aquest 煤ltim cas, el nombre de jornades a gaudir per la total acumulaci贸 ser脿 de 15 dies efectius de treball. Aquest perm铆s podr脿 ser gaudit per un sol dels progenitors en el cas que ambd贸s treballin.

Article 34 Hores extraordin脿ries.

Les hores extraordin脿ries nom茅s seran obligat貌ries quan existeixi la necessitat de reparar sinistres o altres danys extraordinaris i urgents. Igualment, tindran aquesta consideraci贸 les que es realitzin en cas de risc de p猫rdua de mat猫ries primeres, per necessitats imprevistes del servei, abs猫ncies imprevistes o canvis de torn.

Les hores extraordin脿ries es podran compensar per un temps equivalent de descans en lloc de retribuir-les econ貌micament. El seu nombre no podr脿 ser superior a 80 (vuitanta) a l’any per treballador/a, sempre que s’abonin.

El seu valor ser脿 el de l’hora ordin脿ria i en cada centre de treball es negociar脿 si es compensa per una hora de descans o por la seva corresponent retribuci贸 en diners. En cas de desacord s’atendr脿 all貌 que disposa la Llei.

CAP脥TOL 9. Condicions econ貌miques.

Article 35 Retribuci贸.

La retribuci贸 estar脿 constitu茂da pel salari per a cada nivell, segons s’indica en els corresponents annexos.

Les retribucions es faran efectives mensualment mitjan莽ant el preceptiu model oficial de rebut de salaris, i no ser脿 preceptiva la firma del treballador/a en els casos en qu猫 s’efectu茂 el pagament mitjan莽ant transfer猫ncia banc脿ria.

Les condicions salarials pel per铆ode d’entre l’1 de juliol del 2020 i el 30 de juny del 2021 s贸n les que figuren al quadre de l’annex I.

Pel per铆ode entre l’1 de gener del 2021 i el 30 de juny del 2021, s’aplicaran les taules salarials de l’annex I.

En tot cas, l’increment que s’acordi una vegada exhaurida la vig猫ncia del present conveni (30 de juny de 2021) ser脿 amb efectes de l’1 de gener de 2021.

Les empreses que a 31 de desembre de 2007 haguessin aplicat fins aleshores el sistema retributiu de participaci贸 mitjan莽ant el percentatge de servei, el mantindran, llevat que hi hagi acord en sentit contrari amb els representants legals dels treballadors.

En l’esmentat sistema s’utilitzaran com a salaris de refer猫ncia (inicial, fix, garantit) els establerts en la taula salarial publicada al DOGC de data 16 de setembre de 1994 incrementats en un 13,04%. Els esmentats salaris s’incrementaran de conformitat amb els percentatges amb qu猫 s’incrementin les taules salarials.

Les empreses que fixen les remuneracions amb el sistema retributiu de percentatge de servei, comunicaran aquesta circumst脿ncia a la comissi贸 parit脿ria, per tal que aquesta pugui valorar en el futur la conveni猫ncia de suprimir aquest sistema.

Article 36 Antiguitat consolidada.

A partir de l’1 de gener de 2008 es mantindran, en concepte d’antiguitat consolidada, les quanties per aquest concepte existents a 31 de desembre de 2007, i aquestes no seran absorbibles ni compensables. Les quanties en q眉esti贸 es revaloraran amb els increments anuals del Conveni, incl貌s el primer any.

Article 37 Premi de vinculaci贸.

Quan un treballador/a de 45 o m茅s anys cessi a l’empresa per qualsevulla causa, a excepci贸 de la d’acomiadament procedent per sent猫ncia ferma, i sense perjudici d’altres indemnitzacions que poguessin correspondre-li, percebr脿 juntament amb la liquidaci贸 i en funci贸 dels anys que hagi rom脿s en aquella, una compensaci贸 econ貌mica consistent en:

Als 10 anys de servei a l’empresa, 2 mensualitats.

Als 15 anys de servei a l’empresa, 3 mensualitats.

Als 20 anys de servei a l’empresa, 4 mensualitats.

Als 25 anys de servei a l’empresa, 5 mensualitats.

Als 30 anys de servei a l’empresa, 6 mensualitats.

Als 35 anys de servei a l’empresa, 7 mensualitats.

El c脿lcul de la referida compensaci贸, que tindr脿 car脿cter d’indemnitzaci贸, s’efectuar脿 sobre el salari corresponent al nivell retributiu del treballador/a fixat en les taules salarials del moment corresponent al cessament, m茅s el prorrateig de les pagues extraordin脿ries i l’antiguitat consolidada si el treballador/a afectat hi tingu茅s dret.

Es respectar脿 qualsevol acord existent anterior entre les empreses i els representants dels treballadors en mat猫ria de c脿lcul.

Si a un treballador/a li sobrevingu茅s la mort en situaci贸 d’actiu en l’empresa, el premi esmentat correspondr脿 als seus hereus.

Article 38 Manutenci贸.

L’import del complement salarial en esp猫cie per manutenci贸 es relaciona a l’annex.

Per aquells treballadors/es que facin una jornada igual o inferior a 4 h di脿ries, o igual o inferior a 20 setmanals, l’abonament d’aquest plus ser脿 proporcional a la jornada. Queden exclosos els treballadors/es que facin les 20 h setmanals en tres dies.

Tindran dret a l’esmentat complement aquells treballadors/res que prestin els seus serveis en centres de treball on s’elaborin menjars (restaurants, c脿terings, etc..).

La representaci贸 legal dels treballadors vetllar脿 que el menjar tingui un car脿cter variat per evitar la monotonia.

Pels treballadors que tinguessin la necessitat de seguir un r猫gim alimentari especial se’ls elaborar脿 un men煤 diet猫tic previst pel metge de la SSal.

L’opci贸 entre la compensaci贸 en met脿l路lic o la percepci贸 en esp猫cie de l’esmentat plus correspondr脿 al treballador, el qual l’haur脿 de notificar per escrit a l’empresari i mantenir-la per un per铆ode m铆nim de tres mesos.

De totes maneres, quan s’acrediti i concorrin motius econ貌mics o organitzatius, amb l’acord amb la RLT, o en la seva abs猫ncia, amb els treballadors, l’opci贸 entre la compensaci贸 en met脿l路lic o la percepci贸 en esp猫cie correspondr脿 a l’empresa.

En aquest sentit, per acord entre l’empresa i la RLT o, en el seu defecte, amb els treballadors, es podr脿 determinar i, en el seu cas, acordar que en la retribuci贸 que fixa el conveni s’han incl貌s les percepcions que rep el treballador, tant en diners com en esp猫cie, i per tant, s’entendr脿 que la valoraci贸 econ貌mica de la manutenci贸 est脿 inclosa en el salari establert en l’apartat 7 de l’annex.

Respecte aquest plus es mantindr脿 com a condici贸 m茅s beneficiosa, la que gaudeixen els treballadors amb alta a l’empresa, anterior a la data 4/12/2015, en que es va publicar el conveni 25100025012013.

La seva quantia s’actualitzar脿 anualment amb els mateixos increments que les retribucions salarials d’aquest Conveni.

Article 39 Allotjament.

Els treballadors/es que a data 1/05/1995 tenien dret a l’allotjament, el mantindran en els mateixos termes i quanties i durant la vig猫ncia del present Conveni.

Article 40 Plus de transport.

Es mantindr脿 煤nicament per a aquells treballadors/res que a data 01/05/1995 el percebien, i en les mateixes quanties.

Article 41 Roba de treball.

Les empreses tindran l’obligaci贸 de proporcionar al seu personal els uniformes, aix铆 com la roba de treball que no sigui d’煤s com煤 en la vida ordin脿ria dels seus empleats, i s’adaptar脿 l’esmentat uniforme als casos d’embar脿s de la dona. La quantia, durada i terminis de la qual es fixaran de com煤 acord entre empreses i comit猫s i/o delegats de personal. Els uniformes seran compet猫ncia exclusiva de l’empresa.

La conservaci贸 i neteja d’uniformes i roba de treball aniran a c脿rrec de les empreses, i de no 茅sser aix铆, la compensaci贸 per aquest concepte es fixar脿 segons les quanties que es detallen als annexos.

La seva quantia es revalorar脿 anualment amb els increments del Conveni establerts a l’article 35猫, Retribuci贸.

Article 42 Nocturnitat.

Les hores treballades en el per铆ode compr猫s entre les 22h i les 6h, llevat que el salari s’hagi establert tenint en compte que el treball sigui nocturn per la seva pr貌pia naturalesa, s’entendran com a nocturnes.

Les persones que prestin servei durant aquest per铆ode rebran una retribuci贸 espec铆fica, amb l’increment del 25% del salari a partir de les 00h, i quedaran sense rec脿rrec les hores compreses entre les 22 h i les 24 h.

Per als treballadors amb una data d’alta a l’empresa anterior a 04/12/2015, data de publicaci贸 del conveni 25100025012013, mantindran, com una condici贸 m茅s beneficiosa, l’abonament de la nocturnitat entre el per铆ode compr猫s entre les 22h i les 6h. amb una retribuci贸 espec铆fica, que correspongui amb l’increment del 25% del seu salari ordinari d’aquestes hores. Aquest col路lectiu tindr脿 dret preferent per realitzar horari nocturn en situacions de possibles modificacions substancials de les condicions de treball que les empreses puguin aplicar. Aquest concepte salarial no ser脿 compensat ni absorbit.

Per als treballadors que puguin fer un c貌mput d’entre 420 a 520 hores, qualificades com a nocturnes, s’estableix alternativament un plus fix mensual de nocturnitat, en funci贸 del seu nivell salarial, relacionat a l’annex I. Pel c貌mput d’aquestes hores es tindran en compte les hores de 00h a 6h, llevat per als treballadors/es amb una data d’alta a l’empresa anterior a la data de publicaci贸 del present conveni al DOPLL, que computar脿 de les 22 h a les 6 h.

Article 43 Gratificacions extraordin脿ries.

La representaci贸 legal dels treballadors i la direcci贸 de l’empresa estudiaran la possibilitat d’establir el prorrateig de les gratificacions extraordin脿ries. En cas que no s’arribi a un acord entre ambd贸s, s’atendr脿 a all貌 que preveu la legislaci贸 vigent.

Les empreses abonaran als treballadors/res al seu servei una gratificaci贸 d’estiu i una altra de Nadal a ra贸 d’una mensualitat del salari m茅s l’antiguitat consolidada. Les referides gratificacions es meritaran per anualitats. A efectes de la meritaci贸 es considerar脿 que la paga d’estiu compr猫n de l’1 de juliol al 30 de juny del seg眉ent any, i per la de Nadal, de l’1 de gener al 31 de desembre. Aquells que ingressin o cessin en el transcurs de l’any percebran les gratificacions amb el prorrateig del seu import en relaci贸 amb el temps treballat. Les dates d’abonament seran el 10 de juliol i el 22 de desembre respectivament.

De les gratificacions extraordin脿ries no es restar脿 cap import pel fet que el treballador es trobi en situaci贸 d’incapacitat temporal.

Article 44 R猫gim d’inaplicaci贸 de les condicions de treball previstes al present Conveni.

Per acord entre l’empresa i la representaci贸 legal dels treballadors, quan existeixin causes econ貌miques, t猫cniques, organitzatives o de producci贸, es podran inaplicar les condicions de treball, previstes a l’art. 82.3 de l’ET, previ al desenvolupament d’un per铆ode de consultes.

Quan el per铆ode de consultes finalitzi amb acord es presumir脿 que existeixen les causes justificatives de la inaplicaci贸 i aquell nom茅s podr脿 ser impugnat davant la jurisdicci贸 social quan es presumeixi l’exist猫ncia de frau, dol, coacci贸 o ab煤s de dret a la seva conclusi贸. L’acord haur脿 de determinar amb exactitud les noves condicions de treball aplicables a l’empresa i la seva durada, que no podr脿 prolongar-se m茅s enll脿 del moment en qu猫 resulti aplicable un nou conveni a l’empresa.

L’acord haur脿 de ser notificat a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni Col路lectiu i a l’Autoritat Laboral.

En cas de desacord durant el per铆ode de consultes, qualsevol de les parts podr脿 sotmetre la discrep脿ncia a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni, que disposar脿 d’un termini m脿xim de 7 dies per a pronunciar-se, a comptar des que la discrep脿ncia li fos plantejada.

Quan no s’hagu茅s sol路licitat la intervenci贸 de la Comissi贸 parit脿ria o aquesta no hagu茅s aconseguit un acord, les parts hauran de rec贸rrer als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya. La submissi贸 a arbitratge tindr脿 car脿cter voluntari, de conformitat amb el previst a l’Acord Interprofessional de Catalunya vigent.

Article 45 Espais Descans.

Sempre que les condicions ho permetin, les empreses de m茅s de 50 treballadors que estiguin ubicades en zones de muntanya, disposaran d’una zona de descans.

Article 46 Externalitzaci贸.

A partir de la data de publicaci贸 del present conveni, aquelles empreses incloses a l’脿mbit funcional del present conveni que contractin o subcontractin a altres empreses la prestaci贸 de serveis corresponents a les activitats de restauraci贸, sales, bar, pisos, cuina, recepci贸, economat, consergeria, i manteniment. Els treballadors de les empreses contractades o subcontractades que prestin aquests serveis tindran dret a percebre la quantia del sou base i dels complements salarials fixats en les taules salarials del present conveni, aix铆 com la jornada anyal que s’hi estableix, amb l’excepci贸 que aquestes condicions (sou i jornada) siguin inferiors a les regulades en els seus convenis laborals d’origen, ja siguin de sector o empresa, en aquest cas s’aplicar脿 aquest.

Respecte a l’activitat de manteniment, la garantia en cas d’externalitzaci贸 s’aplicar脿 per aquelles activitats de manteniment de l’immoble, que pel seu volum comporti actuacions de car脿cter permanent, no per les espor脿diques o peri貌diques que per la seva substantivitat o especificat requereixin la intervenci贸 d’empreses externes, que 茅s el m茅s habitual.

CAP脥TOL 10. Previsi贸 social.

Article 47 Malaltia i accident.

El treballador/a en situaci贸 d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball o malaltia comuna amb hospitalitzaci贸, tindr脿 dret a la percepci贸 del 100% del seu salari a partir del primer dia i fins un l铆mit m脿xim de dotze mesos de durada.

En cas d’incapacitat temporal per malaltia comuna, el treballador/a tindr脿 dret a les seg眉ents percepcions: del primer al quinz猫 dia, les establertes per la llei a c脿rrec de l’empresari. Del setz猫 al trent猫, el 80% del salari, i del trenta-un猫 en endavant i fins un l铆mit m脿xim de dotze mesos de durada, el 100% de l’esmentat salari.

Article 48 Asseguran莽a d’accidents.

Les empreses concertaran una p貌lissa d’asseguran莽a individual o col路lectiva que garantir脿 als seus treballadors/res, a partir del moment de l’alta a les empreses, la percepci贸 de setze mil cinc-cents euros (16.500 euros) per a ell mateix o per als seus beneficiaris, que cobreixi els riscs de mort, invalidesa permanent en els graus d’absoluta i total per a la professi贸 habitual esdevinguts per accident de treball.

S’estableix un termini de car猫ncia de 45 (quaranta-cinc) dies a partir de la signatura del present Conveni a fi que es pugui procedir a concertar la p貌lissa permanent.

CAP脥TOL 11. Seguretat i higiene.

Article 49 Seguretat i higiene.

1. Dret a la protecci贸 enfront els riscos laborals.

Els treballadors/es tenen dret a una protecci贸 efica莽 en mat猫ria de seguretat i salut en el treball, que suposa l’exist猫ncia d’un deure correlatiu de l’empresari de protecci贸 enfront els riscos laborals.

En el marc de les seves responsabilitats, l’empresari adoptar脿 totes les mesures que siguin necess脿ries per a la protecci贸 de la seguretat i salut dels treballadors/es, i en particular en mat猫ria d’avaluaci贸 de riscos, informaci贸, consulta i participaci贸 i formaci贸 dels treballadors/es, actuaci贸 en casos d’emerg猫ncia de risc greu i imminent, aix铆 com de vigil脿ncia de la salut.

2. L’acci贸 preventiva.

Les accions i mesures desenvolupades i adoptades per l’empresari en mat猫ria de prevenci贸 de riscos hauran d’integrar-se en el conjunt de les activitats de l’empresa i en tots els seus nivells jer脿rquics, i s’hauran d’actualitzar quan es constati la seva inadequaci贸 a les finalitats de protecci贸 requerides.

En qualsevol cas, les mesures adoptades per l’empresari han de tenir presents els principis generals de l’acci贸 preventiva que, en s铆ntesi, s贸n els seg眉ents: evitar els riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar, combatre els riscos en origen, adaptar el treball a la persona, tenir en compte l’avaluaci贸 de la t猫cnica, substituir el que 茅s perill贸s pel que comporta poc o cap perill, planificar la prevenci贸, adoptar les mesures que anteposin la protecci贸 col路lectiva a la individual i donar les degudes instruccions als treballadors/es.

L’acci贸 preventiva a l’empresa i als centres de treball, en el seu cas, es planificar脿 a partir d’una avaluaci贸 inicial dels riscos que es realitzar脿 amb car脿cter general tenint en compte la naturalesa de l’activitat. Quan el resultat de l’avaluaci贸 ho fes necessari, l’empresari realitzar脿 controls peri貌dics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors/es en la prestaci贸 dels seus serveis, per tal de detectar situacions potencialment perilloses.

L’empresari adoptar脿 les mesures necess脿ries amb la finalitat que els equips de treball siguin els adequats per a l’activitat professional que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats amb aquesta finalitat.

L’empresa publicar脿 i posar脿 a disposici贸 de tots els treballadors/es en el taulell d’anuncis els acords i els resums de les actes amb all貌 m茅s substancial de les reunions del Comit猫 de seguretat i salut i especialment informar脿 de les principals conclusions i de les mesures preventives acordades abans de la seva posada en pr脿ctica, amb la finalitat de proporcionar la participaci贸 requerida per la Llei 31/1995, de prevenci贸 de riscos laborals, per tal que els treballadors/es les coneguin i puguin, a trav茅s dels seus representants, formular les indicacions i propostes que, en nom de la millora de la prevenci贸 en els seus llocs de treball, considerin m茅s adequades.

3. Vigil脿ncia de la salut.

L’empresari garantir脿 als treballadors/es el seu servei de vigil脿ncia peri貌dica del seu estat de salut a trav茅s de reconeixements espec铆fics en funci贸 dels riscos inherents al treball.

Les mesures de vigil脿ncia i control de la salut dels treballadors/es es duran a terme respectant sempre el dret d’intimitat i a la dignitat de la persona del treballador/a i la confidencialitat de tota la informaci贸 relacionada amb el seu estat de salut.

4. Compliment de les mesures preventives.

Correspon a cada treballador/a vetllar, segons les seves possibilitats i mitjan莽ant el compliment de les mesures de prevenci贸 que en cada cas siguin adoptades, per la seva pr貌pia seguretat i salut en el treball i per les d’aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formaci贸 i les instruccions de l’empresari.

Malgrat el que s’ha ressenyat anteriorment, l’efectivitat de les mesures adoptades per l’empresari hauran de preveure les distraccions o imprud猫ncies no temer脿ries que pogu茅s cometre el treballador/a.

5. Maternitat.

La dona embarassada tindr脿 dret des del moment en qu猫 tingui diagn貌stic de l’embar脿s, quan existeixin diferents llocs de treball, al canvi de lloc si es demostra que les condicions de treball, toxicitat, perillositat, penositat, mat猫ries primeres, etc., poden influir negativament la treballadora o el fetus, i se li assegurar脿 el mateix salari, grup professional i la incorporaci贸 al seu lloc de treball habitual quan la treballadora es reincorpori despr茅s del part.

Aquest canvi es produir脿 per certificaci贸 facultativa de la Seguretat social.

L’empresa designar脿 la persona que es veur脿 afectada per la permuta, qui, pel car脿cter de provisionalitat de la situaci贸 es reincorporar脿 al seu lloc anterior quan l’embarassada es reincorpori despr茅s del part. Els permisos sol路licitats per les treballadores per realitzar, pr猫via justificaci贸, en hores laborables els exercicis del part sense dolor, han de ser concedits per les empreses. Aquestes abs猫ncies seran a c脿rrec de les empreses.

CAP脥TOL 12. Drets sindicals.

Article 50 Drets sindicals i de la representaci贸 dels treballadors a l’empresa.

Aquesta mat猫ria es regir脿 per all貌 que disposa la Llei Org脿nica de Llibertat sindical, 11/1985 de 2 d’agost, a l’ET, i altres normes quela despleguen.

Salvant all貌 que s’estableix a l’apartat anterior, els sindicats que reuneixin les condicions previstes en l’article 10 i concordants de la Llei org脿nica de llibertat sindical disposaran d’1 (un) delegat sindical en aquells centres de treball amb una plantilla superior a 125 treballadors/es.

Els delegats sindicals, delegats de personal i membres de comit猫s de les empreses afectades pel present Conveni disposaran de les hores mensuals retribu茂des que a continuaci贸 es determinen:

Empreses amb plantilla de fins 50 treballadors/es: 16 hores.

Empreses amb plantilla de 51 a 100 treballadors/es: 27 hores.

Empreses amb plantilla de 101 a 750 treballadors/es: 37 hores.

Empreses amb plantilla de 751 treballadors/es en endavant: 40 hores.

Les hores que s’especifiquen podran ser acumulades trimestralment o semestralment.

L’acumulaci贸 podr脿 realitzar-se entre la representaci贸 legal dels treballadors/es (delegats de personal, membres del comit猫 d’empresa) i els delegats sindicals a l’empresa i que pertanyin a una mateixa central sindical iempresa.

En aquest cas, l’acumulaci贸 d’hores haur脿 de negociar-se entre l’empresa i la central sindical, llevat de les empreses de m茅s de 125 treballadors/es, en les quals l’esmentada acumulaci贸 es produir脿 de manera autom脿tica tan aviat com sigui comunicada de manera fefaent per les centrals sindicals. En les de menys de 125 treballadors/es, l’acumulaci贸 d’hores de manera autom脿tica nom茅s es produir脿 entre tots els membres del comit猫 d’empresa i delegats de personal d’un mateix centre de treball.

El cr猫dit sindical i l’acumulaci贸 d’hores s’entendr脿 a unitats electorals de representaci贸 sindical, excepte pacte en contrari o que existeixi un Comit猫 Intercentres, o existeixi una acumulaci贸 estatal d’hores segons normativa legal.

CAP脥TOL 13. Formaci贸 professional.

Article 51 Formaci贸 professional.

La Formaci贸 professional constitueix un element estrat猫gic de m脿xima prioritat per a la modernitzaci贸 i millora de la competitivitat de les empreses i per al desenvolupament personal i professional dels treballadors/es, aix铆 com per a la defensa dels llocs de treball.

Els treballadors/es tenen dret a la formaci贸 professional en els termes previstos en l’Estatut dels Treballadors. Per tot aix貌, tots els treballadors/es podran tenir acc茅s i beneficiar-se de la Formaci贸 professional al llarg de tota la seva vida activa.

Les empreses realitzaran reciclatges professionals quan es constati la necessitat de canvis tecnol貌gics o de lloc de treball, i el treballador afectat rebr脿 aquesta formaci贸 dintre de la jornada laboral.

Mitjan莽ant acords d’empresa podr脿 negociar-se un cos d’hores dintre la jornada de treball per als treballadors que siguin seleccionats per participar en els plans de formaci贸 vinculats a la promoci贸 personal, professional i cultural.

Es promouran plans de formaci贸 dintre de les empreses per obrir vies de promoci贸 personal i professional, i s’adequaran els itineraris formatius als llocs de treball.

Els esmentats plans identificaran les necessitats formatives de les empreses.

La Federaci贸 d’Hostaleria de Lleida aix铆 com les entitats (associacions i gremis) que formen part d’aquesta, junt amb els sindicats signants del present Conveni, la FeSMC-UGT Catalunya i CCOO Hosteleria Catalunya, promouran plans de formaci贸 a l’empara dels acords nacionals o auton貌mics que puguin celebrar-se, i sol路licitaran les subvencions necess脿ries, de forma que el sector aconsegueixi el retorn de les aportacions que efectuen les empreses i els seus treballadors en concepte de quota de Formaci贸 professional.

Per tal de dur a efecte el que preveu el par脿graf anterior, es mant茅 la Comissi贸 parit脿ria per a la Formaci贸 professional de les parts signants del Conveni, la qual mantindr脿 la mateixa proporci贸 representativa que posseeixen les parts signants. Durant la vig猫ncia del present Conveni la Comissi贸 elaborar脿 el seu propi reglament, que haur脿 de contenir els seus objectius i funcions degudament especificats. Igualment, preveur脿 la creaci贸 dels c脿rrecs de president i secretari de la Comissi贸, els quals recauran anualment i alternativament en un membre de les centrals sindicals i en un altre de la part Empresarial.

Dintre de les funcions que assumir脿 la Comissi贸 haur脿 de constar-hi necess脿riament en el seu reglament el control i la gesti贸 dels fons que l’esmentada Comissi贸 pugui obtenir.

En aquelles empreses on es portin a terme plans formatius, es crearan Comissions de formaci贸 professional integrades pels representants dels treballadors/es i de l’empresa, les quals assumiran les seg眉ents funcions:

Iniciativa en la detecci贸 de les necessitats formatives i proposici贸 de mesures amb aquesta finalitat.

Con猫ixer els plans de formaci贸 i emetre informe previ d’acord amb all貌 que preveu l’art.64.5.e del’ET.

La Comissi贸 de Formaci贸 analitzar脿 el total de sol路licituds i d’aquestes, en realitzar脿 una proposta a la direcci贸 de l’empresa.

Tenir a la seva disposici贸 la informaci贸 suficient per realitzar el seguiment peri貌dic dels plans formatius.

Verificar que la selecci贸 d’aspirants als plans de formaci贸 es realitza en funci贸 dels criteris objectius establerts.

Avaluar els plans formatius realitzats.

CAP脥TOL 14. Normalitzaci贸 ling眉铆stica.

Article 52 Normalitzaci贸 ling眉铆stica.

Es procurar脿 que en totes les empreses i centres de treball els anuncis al personal i comunicacions internes siguin redactats en catal脿 i en castell脿; aix铆 mateix es donar脿 compliment a all貌 previst a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Pol铆tica Ling眉铆stica.

CAP脥TOL 15. R猫gim disciplinari laboral.

Article 53 R猫gim disciplinari.

Pel que fa refer猫ncia al r猫gim disciplinari laboral, s’estar脿 a all貌 l’establert a l’ALEH. De totes maneres, com una mesura divulgativa es transcriu literalment a l’annex IV el r猫gim laboral previst a l’ALEH.

CAP脥TOL 16. Disposicions addicionals.

Primera. Jubilaci贸 parcial i Contracte de relleu.

S’estar脿 a all貌 que es disposi a la legislaci贸 vigent.

Segona. Igualtat d’oportunitats.

Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’脿mbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminaci贸 laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar i, si escau, acordar, amb els representants legals dels treballadors/es en els termes establerts a l’art. 85.1 de l’ET. En el cas de les empreses de m茅s de 250 treballadors/es, les mesures d’igualtat que es refereixen a l’apartat anterior hauran de dirigir-se a l’elaboraci贸 i aplicaci贸 d’un pla d’igualtat, que, de la mateixa manera, haur脿 de ser objecte de negociaci贸, en els termes abans esmentats.

Als efectes previstos al par脿graf anterior, s’ent茅n per pla d’igualtat el conjunt ordenat de mesures, adoptades despr茅s de realitzar un diagn貌stic de situaci贸, tendents a arribar a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa i a eliminar la discriminaci贸 per ra贸 de sexe.

Tercera. Millora de la productivitat.

Amb la finalitat de promoure la productivitat a les empreses i d’adequar els sistemes tradicionals de retribuci贸 a una nova realitat empresarial, es proposa aquesta nova f贸rmula en el marc de negociaci贸 a les empreses.

Les empreses podran acordar amb la representaci贸 legal dels treballadors i en el seu defecte amb els treballadors/es, un sistema d’incentius que millori la competitivitat a l’empresa.

Aquest sistema podr脿 estar basat en resultats de l’empresa condicionats a productivitat, competitivitat, facturaci贸, beneficis, assist猫ncia, objectius, o qualsevol altre indicador que les parts considerin, que afecti el global de l’empresa o algunes de les seves diferents 脿rees.

Els acords hauran de contemplar, almenys, els sistemes d’informaci贸 en qu猫 es basaran els acords per la revisi贸 peri貌dica dels objectius i/o indicadors de refer猫ncia, que l貌gicament hauran d’estar a disposici贸 dels treballadors/es afectats, i el per铆ode d’aplicaci贸 de l’acord. En tot cas, es podr脿 contemplar un per铆ode de prova amb la finalitat de garantir que qualsevol de les dues parts pugui rescindir l’acord.

En cas que s’arribi a algun acord a les empreses en aquest concepte, se’n remetr脿 c貌pia a la comissi贸 parit脿ria del conveni.

Aquest sistema es pot aplicar a la totalitat de la plantilla o a determinats llocs, en funci贸 del que considerin les parts.

Quarta. Millora de la professionalitat.

Amb la finalitat de mantenir i millorar la professionalitat de les persones que treballen al nostre sector al llarg de tota la seva vida laboral, les empreses podran acordar amb la representaci贸 legal dels treballadors i en el seu defecte amb els treballadors, un sistema per recon猫ixer els treballadors que van mantenint i ampliant els seus coneixements, amb aprofitament i que ho apliquen a l’empresa amb resultats.

En cas que s’arribi a algun acord a les empreses en aquest concepte, se’n remetr脿 c貌pia a la comissi贸 parit脿ria del conveni.

Aquests sistemes poden estar basats en compensaci贸 d’hores, remuneraci贸 econ貌mica, carrera professional o qualsevol altra compensaci贸 que s’acordi entre les parts.

ANNEX I.

4. S’estableix la seg眉ent taula de serveis extraordinaris.

Servei extra cambrer o cuiner; 63,02 鈧.

Servei extra personal de neteja, ajudant, etc.; 51,83 鈧.

Aquestes quantitats representen el total meritat per totes les percepcions salarials i no salarials, i estaran sotmeses als mateixos augments que es pactin al Conveni col路lectiu per a la Ind煤stria d’Hostaleria i Turisme de la Prov铆ncia de Lleida.

5. Plusos conveni.

a) Manutenci贸.

El complement salarial en esp猫cie per manutenci贸 regulat a l’article 38猫. del present Conveni es fixa en; 40,66 鈧, mensuals.

b) Allotjament.

El complement salarial d’allotjament, regulat a l’article 39猫. del present Conveni per als treballadors/es que els correspongui es fixa en 28,39 euros.

c) Plus de transport.

El plus de transport, regulat per l’article 40猫. del present Conveni per als treballadors que els correspongui es fixa en 14,03 euros.

Podr脿 pactar-se de forma individual entre empresa i treballador, un plus de transport de fins 125,26 euros per treballador, tenint en compte els torns de treball partit o que la dist脿ncia a rec贸rrer sigui superior a 5 km.

d) Roba de treball.

La compensaci贸 regulada per l’article 41猫. del present Conveni es fixa en; 12,78 鈧 mensuals..

6. S’estableix la seg眉ent distribuci贸 de categories d’establiments:.

Categoria A.

Hotels de GL i 5 i 4 superior i 4 estrelles.

Hotels resid猫ncia de 4 estrelles.

Hotels apartament de 4 estrelles.

Resid猫ncies apartaments de 4 estrelles.

Restaurants de 5 i 4 forquilles.

Caf猫s-bars especials A i B.

Casinos de 1a..

Motels de 4 estrelles.

Salons de te de luxe i de 1a..

Bars americans.

Sales de ball de luxe i de 1a..

Cafeteries de 3 tasses.

Categoria B.

Hotels de 3 estrelles.

Hotels resid猫ncia de 3 estrelles.

Hotels apartament de 3 estrelles.

Apartaments extrahotelers de 1a. i 2a..

Resid猫ncies apartaments de 3 estrelles.

Cafeteries de 2 tasses.

Bars de 1a..

Casinos de 2a. i 3a..

Tablaos flamencs.

Restaurants de 3 forquilles.

Barbacoes.

Pizzeries.

Col路lectivitats i C脿tering.

Categoria C.

Granges.

Restaurants de 2 forquilles.

Hostals resid猫ncia de 3 estrelles.

Hostals de 3 estrelles.

Hotels de 2 estrelles.

Hotels resid猫ncia de 2 estrelles.

Hotels apartament de 2 estrelles.

Apartaments extrahotelers de 2 estrelles.

Resid猫ncies apartaments de 2 estrelles.

Motels de 2 estrelles.

Cafeteries d’1 tassa.

Bars de 2a..

Billars i sales d’esbarjo (amb beguda).

Categoria D.

Hotels d’1 estrella.

Hotels resid猫ncia d’1 estrella.

Hotels apartament d’1 estrella.

Resid猫ncies apartaments d’1 estrella.

Hostals de 2 i 1 estrelles.

Hostals resid猫ncia de 2 i 1 estrella.

Pensions de 2 i 1 estrelles.

Fondes i cases d’hostes.

Ciutats de vacances i c脿mpings.

Restaurants.

Bars.

Tavernes i cellers.

Cases de menjars.

Cerveseries i frankfurts.

Gelateries.

Sales de festa i discoteques.

Casinos de 4a..

Billars i sales d’esbarjo (sense beguda).

Resid猫ncies – cases de pag猫s.

Albergs.

Habitatges d’煤s tur铆stic.

7. Nivells salarials.

Nivell 1.

Caps.

1r. Cap menjador.

1r. Encarregat/da b脿rman/barwoman.

1r. Encarregat/da taulell.

Cap cuina.

Cap recepci贸.

Comptable general.

Majordom/a pisos.

Cap de contractaci贸 i reserves.

Nivell 2.

2ns. Caps.

1r. Conserge dia.

2n. Cap de cuina.

2n. Cap de menjador.

2n. Cap de recepci贸.

2n. Encarregat/da Taulell.

2n. Encarregat/da sala.

Cap de sala.

Cap partida.

Cap sector.

Encarregat/da general govern.

Encarregat/da economat i celler.

Encarregat/da sala billars.

T猫cnic/a manteniment.

Nivell 3.

Personal Qualificat.

2n Conserge dia.

2a. Governant/a.

B脿rman/barwoman.

Caixer/a administratiu/va.

Caixer/a menjador.

Cambrers/es i dependents/es.

Conserge nit.

Cuiner/a.

Encarregat/da llenceria i bugaderia.

Encarregat/da treballs.

Facturador menjador.

Interventor/a.

Oficial comptabilitat.

Professor/a educ. f铆sica.

Recepcionista.

Comercial.

Esteticista.

Nivell 4.

Personal Qualificat Auxiliar.

Caixer/a taulell.

Calefactors.

Cambrer/a de pisos.

Cellerer.

Massatgista.

Mec脿nic.

Oficial 2n comptable.

Paleta, pintor/a i fuster/a.

Planxista.

Reboster/a.

Sommelier.

Taquiller/a.

Telefonista.

Tenidor/a de comptes.

Xofer primera.

Animador/a tur铆stic/a.

Socorrista.

Controlador/a d’accessos de discoteques, sales de festa i espectacles.

Nivell 5.

Personal Auxiliar.

Ajud. Recepci贸.

Ajudant b脿rman/barwoman.

Ajudant cafeter/a.

Ajudant calefactor/a.

Ajudant cambrer/a.

Ajudant conserge.

Ajudant de cuiner/a.

Ajudant dependent/a.

Ajudant econ. i celler.

Ajudant manteniment.

Ajudant planxista.

Ajudant reboster/a.

Ajudant xofer.

Ascensorista.

Aux. Oficina.

Cafeter/a.

Fregador/a netejador.

Guarda-roba.

Marmit贸/ona.

Mosso/a billar.

Mosso/a equipatges.

Mosso/a habitacions.

Mosso/a magatzem.

Mosso/a neteja.

Neteja plats.

Ordenan莽a sal贸.

Personal lavabo.

Personal neteja.

Responsable Piscina.

Planxador/a, cosidor/a, bugaderia.

Porter/a acc茅s.

Porter/a cotxes.

Porter/a serveis.

Vigilant nit.

Xofer segona.

Vigilant piscina.

Ajudant animador/a tur铆stic.

Dietista sense experi猫ncia.

Nivell 5 bis.

Treballadors/res que accedeixin al seu primer lloc de treball en el sector o que no tinguin experiencia professional..

Nivell 6.

Grum menor 18 anys.

Grum Marmit贸/ona menor 18 anys.

ANNEX II.- Adequaci贸 dels grups professionals i llocs de treball del conveni d’hostaleria de Lleida a les 脿rees funcionals de l’acord laboral d’脿mbit estatal per al sector de l’hostaleria.

ANNEX III. Per铆ode de prova del contracte de treball.

Per铆ode de prova dels contractes per temps indefinit i temporals.

El per铆ode de prova que podr脿 concertar-se en els contractes de treball subjectes a una relaci贸 laboral comuna, per temps indefinit, fix ordin脿ria, o fix discont铆nua, o de durada temporal o determinada, s’haur脿 de subscriure sempre per escrit i amb subjecci贸 als l铆mits de durada m脿xima seg眉ents;

El per铆ode de prova es computa sempre com a dies naturals.

Per铆ode de prova del personal directiu.

Als contractes laborals comuns celebrats per ocupar llocs directius, que no els correspongui un dels grups professionals dels referits a l’article 16 de l’ALEH, el per铆ode de prova podr脿 ser de sis mesos de durada, sempre que es tracti de contractes de durada indefinida, fix ordinari o fix discontinu, o de quatre mesos als de durada determinada o temporal.

Nul路litat del per铆ode de prova.

Ser脿 nul el pacte que estableixi un per铆ode de prova quan el treballador o treballadora hagi ja desenvolupat les mateixes funcions amb anterioritat a l’empresa, sota qualsevol modalitat de contractaci贸, sempre que l’hagu茅s superat.

Contractes de treball subscrits a temps parcial.

Als contractes celebrats sota la modalitat de temps parcial, d’acord amb all貌 que disposa l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors, es podr脿 concertar un per铆ode de prova amb subjecci贸 als per铆odes previstos als articles anteriors.

No obstant aix貌, quan aquests contractes se celebrin per a la prestaci贸 de serveis que no s’haginde realitzar tots els dies de la setmana, el per铆ode de prova no podr脿 superar trenta dies de treball efectiu, quan siguin per temps indefinit, o vint dies de treball efectiu quan siguin de durada determinada.

Per铆ode de prova dels contractes formatius.

El per铆ode de prova dels contractes en pr脿ctiques no podr脿 ser superior a un mes per als treballadors i treballadores que estiguin en possessi贸 de t铆tol de grau mitj脿, ni a dos mesos per als qui estiguin en possessi贸 de t铆tol de grau superior. Si en finalitzar el contracte en pr脿ctiques el treballador o la treballadora continu茅s a l’empresa, no podr脿 concertar-se un nou per铆ode de prova, i s’haur脿 de computar la durada del contracte a efectes d’antiguitat.

El per铆ode de prova dels contractes per a la formaci贸 i l’aprenentatge no pot ser superior a un mes. Si en finalitzar el contracte per a la formaci贸 i l’aprenentatge el treballador o treballadora continu茅s a l’empresa, no podr脿 concertar-se un nou per铆ode de prova, i s’haur脿 de computar la durada del contracte a efectes d’antiguitat a l’empresa.

Normes comunes.

Seran d’aplicaci贸 al per铆ode de prova les normes comunes seg眉ents:

a) L’empresa i el treballador o treballadora estan, respectivament, obligats a realitzar les tasques que constitueixin l’objecte de la prova.

b) Durant el per铆ode de prova, el treballador o treballadora tindr脿 els drets i obligacions corresponents al lloc de treball que ocupa com si fos de plantilla, excepte els derivats de la resoluci贸 de la relaci贸 laboral, que podr脿 produir-se a inst脿ncia de qualsevulla de les parts durant el seu transcurs, sense preav铆s ni cap indemnitzaci贸.

c) Transcorregut el per铆ode de prova sense que s’hagi produ茂t el desistiment per cap de les parts, el contracte de treball produir脿 plens efectes i el temps de serveis prestats a l’antiguitat del treballador i de la treballadora a l’empresa.

ANNEX IV.- R猫gim disciplinari.

R猫gim disciplinari laboral.

Faltes i sancions dels treballadors i les treballadores.

La direcci贸 de les empreses podr脿 sancionar els incompliments laborals en qu猫 incorrin els treballadors i les treballadores, d’acord amb la graduaci贸 de faltes i sancions que s’estableixen en el present cap铆tol.

La valoraci贸 de les faltes i les corresponents sancions imposades per la direcci贸 de les empreses seran sempre revisables davant la jurisdicci贸 competent, sense perjudici de la seva possible submissi贸 als procediments de mediaci贸 o arbitratge establerts o que poguessin establir-se.

Graduaci贸 de les faltes.

Tota falta comesa per un treballador o per una treballadora es qualificar脿 com a lleu, greu o molt greu, atenent la seva import脿ncia, transcend猫ncia o intencionalitat, aix铆 com al factor hum脿 del treballador o treballadora, les circumst脿ncies concurrents i la realitat social.

Procediment sancionador.

La notificaci贸 de les faltes requerir脿 comunicaci贸 escrita al treballador o treballadora on es far脿 constar la data i els fets que la motiven, el/la qual haur脿 d’acusar-ne recepci贸 o signar l’assabentat de la comunicaci贸.

Les sancions que a l’ordre laboral puguin imposar-se, s’entenen sempre sense perjudici de les possibles actuacions en altres ordres o inst脿ncies. La representaci贸 legal o sindical dels treballadors i treballadores a l’empresa, si n’hi ha, haur脿 de ser informada per la direcci贸 de les empreses de totes les sancions imposades per faltes greus i molt greus. Els delegats i delegades sindicals a l’empresa, si n’hi ha, s’han d’escoltar per la direcci贸 de les empreses amb car脿cter previ a l’adopci贸 d’un acomiadament o sanci贸 a un treballador o treballadora afiliat/da al sindicat, sempre que aquesta circumst脿ncia consti i estigui en coneixement de l’empresa.

Faltes lleus.

Seran faltes lleus:

1. Les de descuit, error o demora en l’execuci贸 de qualsevol treball que no produeixi pertorbaci贸 important en el servei encomanat, cas en qu猫 ser脿 qualificada com a falta greu.

2. D’una a tres faltes de puntualitat injustificades a la incorporaci贸 a la feina, de fins a trenta minuts, durant el per铆ode de trenta dies, sempre que d’aquests retards no se’n derivin greus perjudicis per al treball o obligacions que l’empresa li tingui encomanada, en aquest cas ser脿 qualificada com a falta greu.

3. No comunicar a l’empresa amb la major celeritat possible, el fet o motiu de l’abs猫ncia al treball quan obeeixi a raons d’incapacitat temporal o un altre motiu justificat, llevat que es provi la impossibilitat d’haver efectuat, sense perjudici de presentar en temps oport煤 els justificants d’aquesta abs猫ncia.

4. L’abandonament sense causa justificada, encara que sigui per breu temps o acabar anticipadament, amb una antelaci贸 inferior a trenta minuts, sempre que d’aquestes abs猫ncies no derivin en greus perjudicis per al treball, en aquest cas serien considerades com a falta greu.

5. Petites neglig猫ncies en la conservaci贸 dels g猫neres o del material.

6. No comunicar a l’empresa qualsevol canvi de domicili.

7. Les discussions amb altres treballadors o treballadores dins de les depend猫ncies de l’empresa, sempre que no siguin en pres猫ncia del p煤blic.

8. Portar l’uniforme o roba de treball exigida per l’empresa amb manca de cura.

9. La falta de netedat ocasional durant el servei.

Faltes greus.

Seran faltes greus:

1. M茅s de tres faltes injustificades de puntualitat a la incorporaci贸 a la feina, comeses en el per铆ode de trenta dies. O b茅, una sola falta de puntualitat superior a trenta minuts, o aquella de la qual se’n derivin greus perjudicis o trastorns per al treball, i es considerar脿 com a tal, la que provoqui retard en l’inici d’un servei al p煤blic.

2. Faltar un o dos dies a la feina durant el per铆ode de trenta dies sense autoritzaci贸 o causa justificada.

3. L’abandonament del treball o acabament anticipat, sense causa justificada, per temps superior a trenta minuts, entre una i tres ocasions en trenta dies.

4. No comunicar amb la puntualitat deguda les modificacions de les dades dels familiars a c脿rrec, que puguin afectar l’empresa a efectes de retencions fiscals o altres obligacions empresarials. La mala fe en aquests actes determinaria la qualificaci贸 de falta molt greu.

5. L’incompliment de les ordres i instruccions de l’empresa, o del seu personal delegat, en l’exercici regular de les seves facultats directives, incloent les relatives a la prevenci贸 de riscos laborals segons la formaci贸 i informaci贸 rebudes. Si aquest incompliment fos reiterat, impliqu茅s p猫rdua evident per al treball o si se’n deriv茅s un perjudici notori per a l’empresa o altres treballadors, podria ser qualificada com a falta molt greu.

6. Descuit important en la conservaci贸 dels g猫neres o articles i materials del corresponent establiment.

7. Simular la pres猫ncia d’un altre treballador, fitxant o signant per ell.

8. Provocar i / o mantenir discussions amb altres treballadors en pres猫ncia del p煤blic o que transcendeixin.

9. Emprar per a 煤s propi, articles, estris i peces de l’empresa, llevat que n’existeixi autoritzaci贸.

10. Assistir o romandre al treball sota els efectes de l’alcohol o de les drogues, o el seu consum durant l’horari de treball; o fora d’aquest, vestint uniforme de l’empresa. Si hi ha reiteraci贸, podr脿 ser qualificada de falta molt greu, sempre que hi hagi hagut advertiment o sanci贸. El treballador que estant sota els efectes abans esmentats provoqui en hores de treball o a les instal路lacions de l’empresa algun altercat amb clients, empresari o directius, o altres treballadors, la falta comesa en aquest sup貌sit ser脿 qualificada de molt greu.

11. La inobservan莽a durant el servei de l’uniforme o roba de treball exigida per l’empresa.

12. No atendre el p煤blic amb la correcci贸 i dilig猫ncia degudes, sempre que d’aquesta conducta no se’n derivi un especial perjudici per a l’empresa o treballadors, en aquest cas es qualificar脿 de falta molt greu.

13. No complir amb les instruccions de l’empresa en mat猫ria de servei, manera d’efectuar o no emplenar els informes de treball o altres impresos requerits. La reiteraci贸 d’aquesta conducta es considerar脿 falta molt greu sempre que hi hagi hagut advertiment o sanci贸.

14. La inobservan莽a de les obligacions derivades de les normes de seguretat i salut al Treball, manipulaci贸 d’aliments o altres mesures administratives que siguin d’aplicaci贸 al treball que es realitza a l’activitat d’hostaleria; i en particular, la manca de col路laboraci贸 amb l’empresa en els termes que estableix la normativa, perqu猫 aquesta pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i salut al treball.

15. La imprud猫ncia durant el treball que pogu茅s implicar risc d’accident per a un mateix, per a altres treballadors o terceres persones o risc d’avaria o dany material de les instal路lacions de l’empresa. La reiteraci贸 en aquestes imprud猫ncies es podr脿 qualificar de falta molt greu sempre que hi hagi hagut advertiment o sanci贸.

16. L’煤s de paraules irrespectuoses o injurioses de manera habitual durant el servei.

17. La manca de netedat, sempre que hi hagi hagut advertiment o sanci贸 i sigui de tal 铆ndole que produeixi queixa justificada dels treballadors o del p煤blic.

18. La reincid猫ncia en faltes lleus, encara que siguin de diferent naturalesa, dins d’un trimestre i havent-hi hagut advertiment o sanci贸.

19. La utilitzaci贸 per part del treballador o treballadora, contravenint les instruccions o ordres empresarials en aquesta mat猫ria, dels mitjans inform脿tics, telem脿tics o de comunicaci贸 facilitats per l’empresari, per a 煤s privat o personal, ali猫 a l’activitat laboral i professional per la qual est脿 contractat i per a la qual se li han proporcionat aquestes eines de treball. Quan aquesta utilitzaci贸 resulti, a m茅s, abusiva i contr脿ria a la bona fe, podr脿 ser qualificada de falta molt greu.

Faltes molt greus.

Seran faltes molt greus:

1. Tres o m茅s faltes d’assist猫ncia a la feina, sense justificar, en el per铆ode de trenta dies, deu faltes d’assist猫ncia en el per铆ode de sis mesos o vint durant un any.

2. Frau, deslleialtat o ab煤s de confian莽a en les gestions encomanades, aix铆 com en el tracte amb els altres treballadors o treballadores o qualsevol altra persona al servei de l’empresa en relaci贸 de treball amb aquesta, o fer, a les instal路lacions de l’empresa, negociacions de comer莽 o ind煤stria per compte propi o d’una altra persona sense expressa autoritzaci贸 d’aquella.

3. Fer desapar猫ixer, inutilitzar o causar desperfectes en materials, 煤tils, eines, aparells, instal路lacions, edificis, estris i documents de l’empresa.

4. El robatori, furt o malversaci贸 comesos a l’脿mbit de l’empresa.

5. Violar el secret de la correspond猫ncia, documents o dades reservades de l’empresa, o revelar, a persones estranyes a l’empresa, el contingut d’aquells.

6. Els maltractaments de paraula o obra, ab煤s d’autoritat o falta greu de respecte i consideraci贸 a l’empresari, persones delegades per aquest, aix铆 com altres treballadors i p煤blic en general.

7. La disminuci贸 volunt脿ria i continuada en el rendiment de treball normal o pactat.

8. Provocar o originar freq眉ents renyines i baralles amb els altres treballadors o treballadores.

9. La simulaci贸 de malaltia o accident al路legada pel treballador o treballadora per no assistir a la feina; aix铆 com, en la situaci贸 d’incapacitat temporal, quan es realitzin treballs de qualsevol tipus per compte propi o ali猫, inclosa tota manipulaci贸, engany o conducta personal inconseq眉ent, com la realitzaci贸 d’activitats injustificades amb la seva situaci贸 d’incapacitat que provoquin la prolongaci贸 de la baixa.

10. Els danys o perjudicis causats a les persones, incloent al propi treballador, a l’empresa oa les seves instal路lacions, per la inobservan莽a de les mesures sobre prevenci贸 i protecci贸 de seguretat en el treball, facilitades per l’empresa.

11. La reincid猫ncia en falta greu o molt greu, encara que sigui de diferent naturalesa, sempre que es cometi dins d’un per铆ode de sis mesos des de la primera i hagu茅s estat advertida o sancionada.

12. Tot comportament o conducta, en l’脿mbit laboral, que atempti el respecte de la intimitat i dignitat de la dona o l’home mitjan莽ant l’ofensa, f铆sica o verbal, de car脿cter sexual. Si aquesta conducta o comportament es porta a terme prevalent-se d’una posici贸 jer脿rquica suposar脿 una circumst脿ncia agreujant.

13. L’assetjament moral, l’assetjament sexual i per ra贸 de sexe, aix铆 com el realitzat per ra贸 d’origen racial o 猫tnic, religi贸 o conviccions, discapacitat, edat o orientaci贸 sexual o g猫nere, a les persones que treballen a l’empresa.

Classes de sancions.

1. L’empresa podr脿 aplicar per la comissi贸 de faltes molt greus qualsevol de les sancions previstes en aquest article i a les greus, les previstes als apartats A) i B).

Les sancions m脿ximes que podran imposar-se en cada cas, en funci贸 de la graduaci贸 de la falta comesa, s贸n les seg眉ents:

a) Per faltes lleus:

Amonestaci贸.

Suspensi贸 de sou i feina fins a dos dies.

b) Per faltes greus:

Suspensi贸 de sou i feina de tres a quinze dies.

c) Per faltes molt greus:

Suspensi贸 de sou i feina de setze a seixanta dies.

Acomiadament disciplinari.

2. El compliment efectiu de les sancions de suspensi贸 d’ocupaci贸 i sou, a fi de facilitar la intervenci贸 dels 貌rgans de mediaci贸 o conciliaci贸 per processals, s’ha de dur a terme dins dels terminis m脿xims seg眉ents:

a) Les de fins a dos dies de suspensi贸 d’ocupaci贸 i sou, dos mesos a comptar de l’endem脿 de la data de la seva imposici贸.

b) Les de tres a quinze dies de suspensi贸 d’ocupaci贸 i sou, quatre mesos.

c) Les de setze a seixanta dies de suspensi贸 d’ocupaci贸 i sou, sis mesos.

En la comunicaci贸 escrita d’aquestes sancions l’empresa haur脿 de fixar les dates de compliment de la suspensi贸 d’ocupaci贸 i sou.

Les situacions de suspensi贸 legal del contracte de treball i els per铆odes d’inactivitat laboral dels treballadors fixos discontinus, suspendran els terminis anteriorment establerts.

Prescripci贸.

Les faltes lleus prescriuran als deu dies, les greus als vint, i les molt greus als seixanta a partir de la data en qu猫 l’empresa va tenir coneixement de la seva comissi贸, i en tot cas als sis mesos d’haver-se com猫s.

En els sup貌sits previstos en les faltes tipificades en aquest cap铆tol, en qu猫 es produeix reiteraci贸 en impuntualitat, abs猫ncies o abandons injustificats en un per铆ode de trenta dies, el terminus a quo de la prescripci贸 regulada en aquest article es computar脿 a partir de la data de la comissi贸 de l’煤ltima falta.

Els terminis establerts per a l’apreciaci贸 de reincid猫ncia en la comissi贸 de les faltes tipificades als articles 39 i 40, quedaran interromputs pels per铆odes d’inactivitat laboral dels treballadors fixos discontinus.