Convenio Colectivo Industrias del Pan

Características

Afecta a miles de trabajadores
Vigencia:
2018/02/01 - 2021/01/31

Duración: TRES AÑOS

Publicación:

2022/07/06

BOP GIRONA 128

R. SALARIAL

Ámbito: Provincial
Área: Girona
Código: 17000235011994
Actualizacion: 2022/07/06
Convenio Colectivo Industrias del Pan. Última actualización a: 06-07-2022 Vigencia de: 01-02-2018 31-01-2021 . Duración TRES AÑOS. Última publicación en BOP GIRONA 128 del tipo: R. SALARIAL.

Tabla de contenidos

Índice

CONVENIO COLECTIVO (BOP Núm. 3, 07-01-2021)

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona, per al període 01-02-2018 al 31-01-2021 (codi de conveni núm. 171000235011994).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball subscrit, d’una banda, pel Gremi de Flequers de les comarques de Girona, Asempa i Gremi d’Artesans del pa de la Garrotxa, i de l’altra, per UGT, el dia 30 de desembre de 2020, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona, per al període 01- 02-2018 al 31-01-2021 (codi de conveni núm. 171000235011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona.

-2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

El director dels Serveis Territorials. Joan Martí i Bonmatí.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR INDÚSTRIES DEL PA DE LES COMARQUES DE GIRONA (01.02.2018 – 31.01.2021).

Aquest conveni col·lectiu de treball és subscrit d’una banda, per la part empresarial formada pel Gremi de Flequers de les Comarques Gironines, per Asempa i per Greartpa i, d’altra banda, per la part social formada per els sindicats UGT FICA de Catalunya i per CCOO.

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1. Àmbit funcional i territorial.

El present conveni afecta a totes les empreses que tinguin per activitat principal la fabricació i venda de productes de forneria i brioixeria ordinària, sempre que aquesta es desenvolupi dintre de les dependències de la mateixa empresa en l’àmbit territorial de les comarques de Girona. Afecta d’igual manera a tots els centres de treball, sucursals i punts de venda d’empreses amb domicili social de fora de les nostres comarques.

Així com també a la totalitat de personal, tant de fabricació, comercial, administratiu i de serveis complementaris.

Article 2. Àmbit temporal.

Aquest conveni tindrà una vigència des del dia 01.02.2018 fins al 31.01.2021, comptats des de la citada data, excepte modificacions que vinguin imposades per la necessària adaptació a la legislació que es vagi publicant i els sigui aplicable.

En cas de no existir denúncia prèvia per cap de les parts, el conveni es considera prorrogat de manera automàtica, aplicant-se, com augment salarial, l’IPC real, segons certificació de l’INE (Institut Nacional d’Estadística).

Article 3. Rescissió i revisió.

La denúncia proposant la revisió del conveni haurà de ser formulada i presentada per la part denunciant davant de l’altre, i portada a l’autoritat competent a fi i efecte que sigui enregistrada, amb una antelació com a mínim d’un mes i com a màxim de tres mesos abans de la data del final de la seva vigència o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 4. Vigència de la totalitat.

Les disposicions del present conveni constitueixen un conjunt orgànic i indivisible i, doncs, en el cas que l’autoritat laboral, en el tràmit d’homologació, no aprovés alguna clàusula, resultaria totalment nul i sense cap mena d’efecte vinculant, i aquesta situació obligaria a reconsiderar-ne totalment l’articulat.

Article 5. Declaració antidiscriminatoria.

El present conveni es regirà per la no discriminació per raó de sexe, religió, color, raça, ideologia política o sindical, estat civil, etc. Concretament, el principi d’igualtat entre les persones treballadores, implica que si fan una feina, a la qual s’atribueix el mateix valor, s’ha d’eliminar qualsevol dels elements i condicions laborals establerts per raó de raça o sexe.

Article 6. Comissió Paritària.

Com a òrgan d’interpretació de les clàusules de conciliació, arbitratge i vigilància del compliment del present conveni, es crea una Comissió Paritària composada, per la part patronal, per quatre membres del Gremi de Flequers de les Comarques Gironines, un d’Asempa i un de Greartpa, i per la part social, per quatre membres d’UGT i per dos membres de CCOO, podent assistir dos persones assessores per cadascuna de les representacions.

Seran funcions de la Comissió Paritària:

1. La interpretació de les normes d’aquest conveni.

Qualsevol de les parts negociadores, així com els empresaris o les persones treballadores, poden sol·licitar per escrit a la Comissió Paritària, una interpretació autèntica sobre les normes d’aquest conveni.

Així, serà preceptiva la intervenció de la Comissió Paritària, de forma prèvia i obligatòria a la via administrativa i judicial, en conflictes que sorgeixin per la interpretació o aplicació de normes derivades d’aquest conveni col·lectiu.

2. La mediació, arbitratge, conciliació i/o dictàmens que li siguin sol·licitats en els conflictes individuals i col·lectius.

3. Intervenir i arbitrar en el tractament i solució de totes les qüestions i conflicte de caràcter col·lectiu que es puguin suscitar en el seu àmbit d’acord amb els articles 40, 41 i 82.3 de l’ET.

4. Conciliació i mediació en els conflictes de mobilitat geogràfica i modificacions substancials de condicions de feina.

En el cas de discrepàncies en matèria de mobilitat geogràfica i modificacions substancials de condicions de feina, qualsevol de les parts podrà sol·licitar una mediació i pronunciament d’aquest òrgan.

5. El procediment de desvinculació regulat a l’article 37 d’aquest conveni col·lectiu.

En tots els casos, una vegada es plantegi la consulta a la Comissió, aquesta es reunirà i resoldrà en un termini màxim de 30 dies naturals, a excepció de l’apartat 4, que serà de 7 dies. En els casos relacionats es donarà trasllat a la part no sol·licitant per poder presentar les al·legacions oportunes. En el supòsit de no fer-ho s’entendrà adequada la petició plantejada.

La Comissió Paritària adopta els seus acords per majoria simple de cadascuna de les representacions, i les seves resolucions són de compliment obligatori. De cadascuna de les reunions s’aixecarà un acta per qui faci de secretari/a, la qual es registrarà davant la Conselleria competent de la Generalitat de Catalunya i es notificarà a les parts interessades.

La Comissió es podrà reunir en qualsevol dels locals de les parts que subscriuen el present acord, sent el domicili de la Comissió Paritària, a efectes de notificació, qualsevols dels següents domicilis: c. Miquel Blay núm. 1, 3a planta (UGT) i el de ctra Santa Eugènia, núm. 21B, entr., 1a (Gremi de Flequers de Girona), ambdós de la localitat de Girona.

Article 7. Garantia «ad personam».

Es respectaran les condicions econòmiques derivades de les antigues categories que, amb caràcter global, excedeixin o superin les pactades en aquest conveni i que, per tant, són més beneficioses que aquestes darreres, mantenint-se aquestes estrictament com a garantia «ad personam».

La interpretació del que disposa el paràgraf anterior és de competència de la Comissió Paritària, sense perjudici del que sobre aquesta matèria correspon als òrgans administratius o contenciosos.

Article 8. Manipulació d’aliments.

Respecte del personal afectat pel present conveni i que llurs funcions tinguin una relació directa o indirecta amb els productes, des del començament fins a la fi del procés de producció, la empresa té l’obligació de sotmetre’s a la normativa vigent en matèria de manipulació d’aliments.

Capítol II. Retribucions.

Article 9. Salari.

El salari mínim garantit, convingut per a cada nivell professional, és el que figura a la taula de retribucions dels annexos:

1) El salari s’abonarà en 12 mensualitats.

2) Es pagaran tres gratificacions extraordinàries a l’any.

3) Les tres pagues s’abonaran, respectivament, els mesos de maig (dia 16), juliol (dia 31) i desembre (dia 22).

Per mutu acord entre l’empresa i les persones treballadores es podran prorratejar les tres pagues extres.

Article 10. Plus conveni.

Desapareix el concepte plus conveni, quedant el seu import integrat al salari de cada grup professional.

Article 11. Plus nocturn.

El personal d’obrador, pel fet de realitzar la seva jornada de treball en hores nocturnes, rebrà, per jornada treballada, una compensació fixada en annexos. S’entén per hores nocturnes des de les 22 hores fins a les 6 hores de la matinada.

Article 12. Plus de reforç.

En qualsevol cas, el personal que, per necessitats organitzatives de l’empresa, només tingui que avançar o retardar la seva jornada fins a un màxim de dues hores, tindrà la retribució que, per hores, es fixa en els annexos, encara que aquestes estiguin compreses dintre de l’horari nocturn a que s’ha fet referència en l’article anterior.

Article 13. Gratificacions extraordinàries.

Les gratificacions extraordinàries de Sant Honorat «16 de maig», juliol i Nadal, s’abonaran a raó de trenta dies de salari del nivell professional corresponent, incloent en el seu cas l’antiguitat consolidada (ara PAC) i plus de nocturnitat per aquelles persones treballadores que facin la seva jornada laboral en hores nocturnes.

Es respectaran les condicions més beneficioses que les empreses ja concedeixen a les persones treballadores.

Article 14. Retribucions en espècie.

Independentment de les retribucions en metàl·lic pactades pel present conveni, s’estableix que el personal de l’empresa té dret a un quilo de pa per dia treballat, que ha de ser de les peces comuns i pes superior a 200 grams que l’empresa fabrica, i que no serà en cap cas elaborat especialment amb aquesta finalitat per als treballadors. El valor d’aquestes peces de pa no es pot computar pel càlcul de l’import de les gratificacions extraordinàries, beneficis, plusos ni augments periòdics per anys de servei.

Per acord entre l’empresa i les persones treballadores, aquesta retribució en espècie podrà ser substituïda pel seu valor i pagament en efectiu, d’acord amb el valor de l’annex del conveni. En cap cas, es podrà duplicar les esmentades modalitats de pagament. En el supòsit de suspensió del contracte no es tindrà dret a aquesta retribució.

Si en l’actualitat es percebés aquesta retribució en la seva substitució en efectiu, i amb la finalitat d’evitar el malbaratament del producte, aquelles empreses amb establiments de venda directa podran retornar a la seva compensació en espècie, i en la resta de supòsits haurà d’haver acord amb la persona treballadora. En cas de discrepància entre les parts es podrà acudir als procediments de mediació, arbitratge, conciliació de l’article 6.1 d’aquest text normatiu.

Article 15. Antiguitat ( PAC ).

A partir de l’1 de febrer de 1999 va queda suprimit el concepte tradicional d’antiguitat. En l’esmentada data resta consolidada la quantitat abonada per les empreses per l’anterior complement d’antiguitat.

Per aquesta raó, el personal afectat no meritarà noves quanties ni trams de l’esmentat complement d’antiguitat, i el personal de nova entrada no percebrà cap quantitat per aquest concepte.

Aquest complement o plus d’antiguitat consolidada (PAC) no serà en cap cas absorbible ni compensable, s’abonarà també a les pagues extres i s’incrementarà sempre en el mateix percentatge del salari base que es reguli en els futurs convenis col·lectius.

Articles 16. Hores extraordinàries.

Quan per a la bona marxa de l’empresa, en el tema de producció, sigui necessari que el personal realitzi hores extraordinàries, respectant que aquestes són de lliure iniciativa de l’empresa i de lliure acceptació del treballador, aquestes s’abonaran segons el que estableix la normativa legal vigent, respectant-se en tot cas les condicions més favorables que estiguin pactades entre empresa i les persones treballadores.

Seran considerades com a hores extraordinàries totes les que excedeixin la jornada legal.

Article 17. Supòsits de realització d’hores extraordinàries.

Es podran realitzar hores extraordinàries per atendre les següents incidències:

– Manteniment d’instal·lacions.

– Períodes punta de producció.

– Canvis de torn.

S’entenen que aquests supòsits són a títol enunciatiu, no limitatiu.

Article 18. Complements de prestacions a la Seguretat Social.

a) En cas d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o d’accident no laboral de les persones treballadores, les empreses afectades pel present conveni, des del 7è dia de baixa i fins un màxim de tres mesos, s’obliguen a satisfer-los un complement diari equivalent a la diferència entre la prestació satisfeta per la Seguretat Social i el 100% de la seva base reguladora diària (salari real).

b) Això no obstant, i encara que la causa de la incapacitat temporal ho sigui la malaltia comuna o l’accident no laboral, quan aquesta exigeixi l’internament clínic o hospitalari, i prèvia, en tot cas, la seva deguda justificació, el complement expressat en l’apartat anterior l’empresa l’abonarà durant tot el temps que duri l’internament, fins un màxim de sis mesos.

c) En cas d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball o de malaltia professional, el citat complement de fins el 100% l’empresa l’haurà d’abonar, a la persona treballadora que es trobi en aquesta situació, des del primer dia de baixa i fins un màxim de 12 mesos.

d) Els casos de baixa per maternitat es regiran per la seva normativa específica.

Article 19. Pagament del salari.

Els salaris es pagaran per mesos vençuts, tant al personal que els merita amb caràcter mensual com al que els merita per dia o hores de feina.

Les retribucions seran pagades a la data d’ús o costum de l’empresa.

Les empreses podran realitzar l’abonament de les retribucions mitjançant entitats de crèdit, de conformitat amb allò establert a la legislació vigent.

Quan s’utilitzi el xec o l’efectiu com a mitjà de pagament, aquest l’haurà de rebre el propi interessat, que firmarà el corresponent rebut de salari.

L’abonament bancari, degudament acreditat, suplirà la firma del rebut de salari corresponent.

Qualsevol que sigui la forma de pagament, la persona treballadora rebrà una còpia del rebut de salari, per a que conegui els diferents conceptes retributius, el que tributa per IRPF i la cotització a la Seguretat Social.

Capítol III. Jornada. Vacances. Permisos i llicències.

Article 20. Jornada de treball.

El personal afectat pel present conveni té una jornada de treball de 40 hores setmanals de treball efectiu, amb un màxim de 1.792 hores anuals.

Les persones treballadores, gaudiran el seu descans setmanal la nit de dissabte o bé la nit de diumenge, a convenir entre l’empresa i la persona treballadora, excepte pacte en contrari. Sense perjudici del que puguin convenir l’empresa i la persona treballadora, el dia descans setmanal serà inamovible, excepte per empreses de menys de 10 persones treballadores a l’obrador si coincideix en festiu o vigília de festiu s’haurà de prestar el servei. El descans compensatori en un canvi en el dia de gaudiment en el termini màxim dels set dies immediatament posteriors. En cas de conflicte se sotmetrà al dictamen de la Comissió Paritària.

Les empreses concediran a les persones treballadores que realitzin jornada continuada el descans reglamentari per a que puguin fer un refrigeri sense absentar-se de l’empresa.

L’empresa informarà a cada treballador i treballadora del seu calendari laboral durant el primer trimestre de cada anualitat.

El temps de treball es comptarà de manera que tant al començament com al final de la jornada la persona treballadora es trobi en el seu lloc de treball amb la seva roba de feina posada.

En cas de dificultats econòmiques, productives u organitzaves, es preveu la possibilitat de pactar la distribució irregular de la jornada. Dita proposta quedarà sotmesa en tot cas a la consideració de la Comissió Paritària, la qual emetrà dictamen, que serà vinculant quan les empreses no tinguin representació de les persones treballadores.

Article 21. Vacances.

Tot el personal afectat pel present conveni, qualsevol que sigui l’antiguitat a l’empresa, té un període anual de vacances establert en trenta dies naturals, retribuïts a raó del salari realment percebut en jornada normal de treball, conforme al nivell professional corresponent, Pac (a qui correspongui) i Plus de Nocturnitat per aquelles persones treballadores que facin la seva jornada laboral en hores nocturnes. Les festes del calendari no seran computables, compensant-se aquestes amb un dia més de festa.

El període de vacances s’han de gaudir en les dates que s’acordin entre empresa i les persones treballadores, a excepció que l’empresa o centre de treball tanqui, que seran aquests dies automàticament.

Article 22. Permisos i llicències.

Avisant a l’empresa amb la màxima antelació possible, el personal pot deixar d’assistir a la feina, sense perdre el salari, per algun dels motius següents, durant els dies i períodes de temps que s’indiquen tot seguit:

A) Disset dies naturals en cas de matrimoni.

B) Quatre dies naturals per malaltia greu u hospitalització d’esposa/espòs, mare, pare, pares polítics, fills i germans. En el cas de que treballi més d’un membre de la família dintre la mateixa empresa i amb dret a permís, es farà tot el possible per combinar el mateix no coincidint alhora. La persona treballadora podrà dividir aquest permís en dos fraccions, si informa a l’empresa l’endemà del fet causant.

C) Dos dies naturals per mort o enterrament d’esposa/espòs, mare, pare, pares polítics, fills, germans, néts, avis, avis polítics, germans polítics i fills polítics. Ampliable en tres dies naturals més quan hi hagi pèrdua de jornada per desplaçament.

D) Tres dies naturals per naixement de fill, ampliable amb tres dies naturals més en cas de perllongament d’internament del fill/a, sempre i quan l’altre progenitor no arribi als 180 dies de cotització.

E) Dos dies naturals per canvi de domicili.

F) Temps indispensable per a assistència a exàmens prenatals i tècniques de preparació de part. Avisant a la empresa en el moment de tenir coneixement del fet.

G) Temps indispensable per al compliment de deure públic de caràcter inexcusable i personal. Avisant a la empresa en el moment de tenir coneixement del fet.

H) Les persones treballadores amb el dret de permís per lactància reconegut a l’article 37.4 de l’Estatut dels treballadors podran acumular-lo en jornades senceres. En aquesta cas, haurà de donar un preavís a l’empresa de 15 dies.

Com a dret supletori d’aquest article, ho serà tot l’establert en l’Estatut dels treballadors i la normativa legal vigent.

Article 23. Festa patronal.

A fi que les persones treballadores d’aquesta activitat celebrin la festa patronal de Sant Honorat, que s’escau el 16 de maig, s’estableix obligatòriament que totes les empreses afectades pel present conveni tancaran el dimecres de la setmana en què s’escaigui l’esmentada festa, no podent ésser substituïda aquesta ni per compensacions econòmiques ni per posteriors dies de descans.

Capítol IV. Altres conceptes.

Article 24. Roba.

Totes les indústries del pa de Girona i les seves comarques, subministraran la roba i el calçat necessari i adequat al lloc de treball. De cada peça se’n faran dos jocs complets. La renovació del anomenat material es farà cada 12 mesos de l’anterior entrega.

Aquesta roba ha de ser utilitzada obligatòriament i amb caràcter exclusiu durant la jornada de treball.

S’adquireix el compromís que durant la vigència del present conveni les empreses assumiran, en la forma que estimi més oportuna, la obligació de realitzar al seu càrrec el manteniment i neteja de la roba de treball, a excepció del calçat.

Article 25. Ajuts especials.

La Comissió Paritària estudiarà el sistema de quanties d’ajuda escolar i d’ajuda els fills deficients psíquics o físics.

Capítol V. Nivells professionals.

Article 26. Nivells professionals.

Grup 0: Personal de confiança o lliure designació per l’empresa, es regirà per les normes del conveni llevat de la part econòmica que es pactarà al marge, sempre per sobre del salari del grup professional I.

Grup I: És la persona que amb els coneixements tècnics i pràctics necessaris, coordina i controla una o diferents seccions, essent responsable davant la direcció de l’empresa de la gestió de la seva àrea, fent-se càrrec de totes les necessitats del moment: comandament, gestió i disciplina del personal si s’escau, així com del resultat òptim del producte, amb decisió i autonomia.

Grup II: És la persona que amb l’experiència contrastada i amb els coneixements tècnics i professionals necessaris, i sota les ordres del seu superior immediat assumeix tasques de responsabilitat que requereixin autonomia i capacitat de decisió amb o sense persones treballadores al seu càrrec.

Grup III: És la persona que compleix una funció determinada amb iniciativa i responsabilitat, sota ordres del seu superior immediat i amb paràmetres específics, essent responsable del producte o tasca encomanada.

Grup IV: És la persona que a les ordres del seu superior immediat, realitza tasques que requereixin un cert grau de formació i responsabilitat.

Grup V: És la persona que a les ordres directes del seu superior immediat, realitza tasques de suport i suplències, quant el titular hagi d’absentar-se momentàniament i sense que això pressuposi haver d’assumir les responsabilitats d’aquest de manera permanent.

Grup VI: És la persona que sota la supervisió del seu superior immediat, realitza tasques de esforç físic majoritàriament.

Grup VII: És la persona que realitza tasques genèriques i/o rutinàries de producció, administració o venta.

Grup VIII: És la persona que essent supervisada, realitza treballs d’aprenentatge a fi i efecte d’aconseguir els coneixements necessaris propis de la professió.

Article 27. Sancions.

Les faltes comeses pels treballadors i treballadores al servei de l’empresa es classifiquen, per raó d’importància i transcendència en lleus, greus i molt greus.

1r.- Són faltes lleus:

La manca de puntualitat; les discussions amb els companys i companyes de treball; la manca de neteja personal; la no comunicació de no assistència a la feina, i qualsevol altre de naturalesa semblant. S’entendrà per manca de puntualitat el retard de més de cinc vegades a l’entrada de la feina, o quan els retards sumin més d’una hora al mes.

2n.- Són faltes greus:

Les comeses contra la disciplina del treball o contra el respecte als superiors, companys, companyes o subordinats; fitxar en nom d’un altre treballador o treballadora; sortir del treball sense llicència, dintre la jornada laboral; fingir malaltia i, en general, l’acumulació de vàries faltes lleus en el termini de tres mesos, així com les violacions greus de la bona fe contractual.

3r.- Són faltes molt greus:

El frau, furt o robatori, tant a l’empresa com als companys i companyes; el maltractament de paraula o de fet als superiors, superiores, companys, companyes, subordinats o subordinades; la violació de secrets d’empresa, traint, de fet o de paraula, informació que afecti tant a la part econòmica com a la professional o comercial; acudir a la feina en estat d’embriaguesa, negar-se a respectar les mesures de seguretat i higiene en el treball; les amenaces a subordinats o subordinades; el tracte vexatori fent burles per raó de raça, sexe o religió; abús del càrrec fent servir la confiança de l’empresa per a l’assetjament sexual, i la reincidència de tres faltes greus en el termini d’un any.

Les sancions que correspon aplicar en cada cas són les següents:

1r.- Faltes lleus: amonestació per escrit.

2n.- Faltes greus: suspensió de treball i sou de dos a quinze dies.

3r.- Faltes molt greus: suspensió de treball i sou per més de quinze dies, fins a seixanta dies, o acomiadament, depenent del fet.

La valoració de les faltes i les corresponents sancions imposades per l’empresa seran sempre revisables davant la jurisdicció competent, previ informe de la Paritària.

La sanció de les faltes greus i molt greus requereix comunicació escrita a la persona treballadora, fent constar la data i els motius que la justifiquen.

No es podrà posar sancions que consisteixin en la reducció de la durada de les vacances o qualsevol altra mesura que suposi la vulneració dels drets de descans de les persones treballadores, ni tampoc multa en els seus havers.

Prescripció de les infraccions:

1r.- Les infraccions comeses per l’empresari prescriuran als tres anys, menys en matèria de Seguretat Social.

2n.- Respecte a les persones treballadores, les faltes lleus prescriuran als deu dies; les greus als vint dies, i les molt greus als seixanta dies, comptant des de la data en que l’empresa va tenir coneixement dels fets, i, en tot cas, als sis mesos d’haver-se comès la falta.

Article 28. Normes de salut laboral.

Es remetrà a la normativa vigent en matèria de salut laboral i concordant.

Article 29. Reconeixement mèdic.

Els reconeixements mèdics seran efectuats, en el seu cas, amb concurrència de quantes obligacions i criteris s’estableixin, en matèria de vigilància de la salut, Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

En tots els casos el reconeixement mèdic serà l’adequat al lloc de treball de que es tracti.

Les despeses que ocasioni tal revisió aniran a càrrec de l’empresa.

En el supòsit que, després del pertinent examen mèdic, a la persona treballadora se li detectés o diagnostiqués una malaltia incompatible amb la manipulació d’aliments, l’empresa podrà rescindir el contracte de treball per les causes objectives previstes en l’article 52 i concordants de l’Estatut dels treballadors. Igualment, si així es recomanés pel Servei de Prevenció es podrà decidir per l’empresa el canvi de grup i/o funcions laborals de la persona treballadora amb la garantia del manteniment del salari i de la resta de condicionaments laborals.

Article 30. Delegat de sector.

1) Es manté la figura del delegat de sector com a òrgan de representació de les persones treballadores del sector dins l’àmbit territorial del present conveni.

2) Les competències del delegat de sector, seran únicament i exclusivament les següents:

1) L’assessorament de les persones treballadores.

2) L’assessorament i la col·laboració amb els delegats de personal, en el compliment de la seves responsabilitats, sense que en cap cas això suposi substituir-lo en les seves funcions dins de les empreses respectives.

3) La vigilància del compliment del conveni del sector, tant per part dels empresaris com dels treballadors.

4) L’exercici de les funcions que la Llei (Estatut del treballadors) atribueix als delegats de personal, sense que això suposi el detriment d’aquestes.

5) La mediació, quan sigui requerit amb aquesta finalitat, per a la solució dels eventuals conflictes, individuals o col·lectius, que puguin sorgir en l’àmbit de les relacions laborals afectades pel present conveni.

3) La figura del delegat de sector tindrà la mateixa durada que la del conveni. En cadascuna de les properes negociacions de conveni es discutirà i determinarà la necessitat o no de la continuïtat d’aquest càrrec.

4) El delegat de sector serà escollit per la Comissió Paritària que, en els supòsits previstos en l’apartat 6è d’aquest article, podrà també revocar-lo.

5) A efectes econòmics, la figura del delegat de sector acumularà les hores que la normativa vigent contempla per als delegats de personal, essent per tot això una persona alliberada i ostentant el grup professional de nivell III, en tant i en quant duri la vigència del present conveni.

6) La Comissió Paritària serà l’òrgan encarregat del seguiment i supervisió de les actuacions del delegat de sector. Així mateix, el citat òrgan serà qui decidirà la continuïtat o la substitució de la persona que desenvolupi aquest càrrec, en cas d’extralimitació o d’incompliment de les seves obligacions, durant el període de vigència del conveni.

7) Són condicions imprescindibles per a l’existència i la continuïtat de la figura del delegat de sector:

1) Que aquest acumuli o pugui acumular les hores sindicals del sector que li siguin necessàries per a l’acompliment de les funcions pròpies del seu càrrec.

2) Que la persona que n’ocupi el càrrec tingui en tot moment la confiança i l’aprovació de la Comissió Paritària.

Article 31. Disposicions addicionals.

Es pot pactar individualment entre empresa i la persona treballadora la jubilació anticipada a partir dels seixanta (60) anys.

Es revisaran els plusos de desplaçament, adaptant-los a la realitat per increment del cost del carburant.

Les persones treballadores podran demanar avançaments a l’empresa, segons el que disposa l’article 29 de l’Estatut dels treballadors.

Els accidents ocorreguts en el trajecte des del lloc de residència al lloc de treball seran considerats com accidents de treball.

Article 32. Cotització.

Les empreses i els treballadors i treballadores afectats per aquest conveni, estan obligats a cotitzar i figurar en els fulls de salari totes les quantitats que realment perceben per tots els conceptes salarials.

Article 33. Contractació.

S’estarà al disposat en matèria vigent de contractació a excepció dels següents contractes:

1.- Contracte eventual per circumstàncies del mercat, acumulació de feina o excés de comandes.

La durada màxima d’aquests contractes serà de 12 mesos, dintre d’un període de 18 mesos, comptats a partir del moment en que es produeixin les dites causes. Si es formalitzen per menys de 12 mesos, poden ser prorrogats per acord de les parts, i per una sola vegada, però sense excedir la suma dels períodes contractats els 12 mesos i dintre del període de 18 mesos de límit màxim.

2.- Foment de la contractació indefinida.

A la finalització dels contractes de durada determinada o temporal, inclosos els contractes formatius, i a l’objecte de fomentar la col·locació estable, es podran convertir en contractes de treball per al foment de la contractació indefinida d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

Article 34. Període de prova.

El període de prova pel nivell I, serà de 6 mesos; pels nivells del II al IV, 3 mesos; i per a la resta de nivells 1 mes.

Article 35 Cessaments.

1. Cessament voluntari de la persona treballadora. Quan causi baixa voluntària a la empresa ha de comunicar-ho amb una antelació mínima de:

– Nivells del I al III, 30 dies naturals.

– La resta de nivells, 15 dies naturals.

La no comunicació escrita en temps i forma comportarà la deducció de l’import de la quitança en la quantitat corresponent al salari total dels dies deixats de preavisar.

2. Finalització de contractes eventuals. L’empresa comunicarà la no renovació de contractes amb una antelació mínima de:

– Nivells del I al III, 30 dies naturals.

– La resta de nivells, 15 dies naturals.

La no comunicació escrita en temps i forma comportarà l’abonament de la quantitat corresponent al salari total dels dies deixats de preavisar. Aquesta quantitat tindrà caràcter indemnitzatori.

Article 36. Llei d’igualtat.

Totes i cadascuna de les empreses afectades pel present conveni i en l’àmbit de les mateixes, crearan una comissió per la igualtat que desenvolupi les mesures adients que estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març i el Real Decreto Ley 6/2019 d’1 de març.

I les parts signants d’aquest conveni, es comprometen en el decurs de la durada d’aquest conveni, a negociar un protocol marc d’actuació i prevenció front l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Article 37. Desvinculació.

Aquelles empreses que puguin estar afectades per alguna de les causes econòmiques recollides a l’article 82.3 de l’ET. i que optin per la inaplicació de les condicions salarials o de qualsevol altra matèria que preveu aquest conveni col·lectiu, hauran de seguir necessàriament el procediment descrit a continuació.

La Direcció de l’empresa haurà de comunicar per escrit a la representació legal dels treballadors i treballadores, o en el seu defecte, a les persones treballadores triats pel procediment establert a l’article 41.4 de l’ET., les raons i motius que justifiquin la presa de la decisió de desvinculació, així com, la documentació necessària per valorar la situació econòmica de l’empresa, en un termini de 20 dies naturals a comptar des de la data de publicació del conveni col·lectiu, o de les corresponents taules salarials, i en el cas que sigui procedent, des de la constatació de les causes establertes a l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors. A la Comissió Paritària se li remetrà còpia de la comunicació abans esmentada, i de l’acord, que en el seu cas, es pugui arribar amb les persones treballadores. En cap cas, aquesta inaplicació podrà superar el període de vigència del conveni, ni els dos anys de duració.

En el supòsit que, no hi hagi acord entre empresa i la representació dels treballadors i treballadores, es comunicarà aquest fet a la Comissió Paritària, la qual tindrà un màxim de 7 dies per resoldre. I finalment, si continués el desacord, les parts es sotmetran en un termini de 15 dies al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

Els representants dels treballadors i treballadores, estaran obligats a tractar i mantenir la major reserva de la informació rebuda i dades a les que hagin tingut accés, observant i respectant el degut sigil professional.

Article 38. Dret a la desconnexió digital.

Que les parts signants són conscients que la consolidació i generalització dels dispositius i eines digitals en el món laboral està afectant la interacció entre les empreses i les persones treballadores fora dels horaris laborals. És per això que, sense perjudici de la llibertat de pacte entre aquells, es reconeix el dret de desconnexió digital a tots els treballadors i treballadores en el seu temps de descans i/o vacances, excepte que la comunicació sigués exigida per causa de força major o circumstàncies excepcionals.

Article 39. Dret supletori.

Per tot allò que no es reguli en aquest conveni col·lectiu de treball, s’acudirà al contingut normatiu de l’Estatut dels treballadors, i la resta de disposicions vigents en cada moment.

Article 40. Jubilació obligatoria.

Que, independentment del grup professional al que pertanyin, la persona treballadora podrà ser instada a jubilar-se de forma obligatòria al complir l’edat legal de jubilació fixada en la normativa de la Seguretat Social, si aquest té dret a cobrar el 100% de la prestació de jubilació en la seva modalitat contributiva, i l’empresa adopti mesures efectives de rejoveniment de la plantilla (transformació a indefinits de contractes temporals, o de temps parcial a complert, contractació de desocupat/s, o qualsevol altre).

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA (Tablas)

S’estableixen per la vigència del present conveni els següents increments salarials:

1.- Respecte al període comprès entre l’1 de febrer de 2018 fins al 31 de gener de 2019, es mantindran les taules vigents en data 31 de gener de 2018.

2.- En relació al període comprès entre l’1 de febrer de 2019 fins al 31 de gener de 2020, s’acorda un increment del 3% tots els conceptes de les taules vigents a 31 de gener de 2019.

3.- Per al període comprès entre l’1 de febrer de 2020 fins al 31 de gener de 2021, s’acorda un increment del 1,5% sobre tots els conceptes de les taules vigents a 31 de gener de 2020.

4.- En cas d’haver-hi endarreriments reportats des de l’1 de febrer de l’any 2019, s’abonaran en un termini màxim de noranta dies des de la publicació d’aquest conveni.

5.- Que, en qualsevol cas, els salaris abonats als treballadors i treballadores hauran de respectar el salari mínim interprofessional que es disposi d’acord amb l’article 27 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

REVISIÓN SALARIAL (BOP 128, 06-07-2022)

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona de data 13 de maig de 2022 (codi de conveni núm. 171000235011994).

Vist el text de l’Acord de la comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona de data 13 de maig de 2022, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball, i altres normes d’aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona de data 13 de maig de 2022 (codi de conveni núm. 171000235011994) al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Girona.

-2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

El director dels Serveis Territorials

Joan Martí i Bonmatí

ACTA DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE LES INDÚSTRIES DEL PA DE LES COMARQUES DE GIRONA

Assistents

Gremi de Flequers de les Comarques Gironines: Josep Maria Font i Payet, Enric Coll i Compañó, Arnau Llaviña i Boix, Mercè Porterias i Sales, Francesc Xavier Font i Roda, Antonio Caballero Megias (Assessor) i Àngel Segarra i Ruiz (Assessor)

Asociación de empresas de elaboración y venta de productos de panadería y derivados de la provincia de Girona (ASEMPA): Marta Sellas Vilardell, Elena Moreno i Esteve Gibert Utset (Assessor)

Federació de Indústria, Construcció i Agro de la Unió General de Treballadors (UGT FICA) : Josep Bravo García, Joan Tró Agulló, Bruno Vieria de Oliveira, Susana Rentero De la O, Alicia Buil i Cuenca (Assessora) i Juan Jose Carmona Ortega (Assessor)

Federació d’ Indústria de CC-OO: Rachid Saf Saf Mazaouki, Carlos Chicano Sanchez (Assessor) i Sergi Pla Bauza (Assessor)

A la ciutat de Girona, el dia 13 de maig 2022

Que es reuneixen els assistents relacionats al marge en les instal·lacions d’UGT, en la seva condició de membres de la comissió negociadora del conveni col·lectiu de la indústria flequera de les comarques gironines, i desprès d’efectuar diverses reunions, els compareixents han arribat al següent

Acord

Primer. Que les parts signants entenen que es necessari actualitzar les taules salarials al nou SMI (Salari Mínim Interprofessional) que es troba vigent des de principis d’any arran de la publicació del Reial Decret 152/2022, de 22 de febrer.

Segon. Que amb l’esmentada finalitat es procedeix a signar les Taules Salarials per a l’any 2022, amb efectes des de l’1 de gener d’enguany, i que s’adjunta a la present acta com Annex1.

Tercer. Que el present acord no afecta a l’aplicabilitat del contingut normatiu de l’actual conveni col·lectiu que es troba en situació d’ultraactivitat.

Quart. Que les parts signants fan pales que el present acord no interromp la continuïtat de la negociació per poder assolir un nou conveni col·lectiu per al sector de la fleca de les comarques gironines.

Cinquè. Que s’acorda remetre el present acord a l’autoritat laboral competent i les parts compareixents designen al Senyor Antonio Caballero Megias, perquè realitzi els tràmits de registre, dipòsit i publicació d’aquest acord al BOP mitjançant el servei telemàtic REGCON.

Sense haver-hi més qüestions a debatre i sent les 11:30 hores els assistents decideixen finalitzar la reunió, aixecant acta, que en prova de conformitat signen els assistents en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament.

CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS DEL PAN DE GIRONA

CONVENIO COLECTIVO (BOP Núm. 3, 07-01-2021)
Article 20. Jornada de treball... amb un màxim de 1792 hores anualsTAULES SALARIALS PERÍODE 01.02.2018 a 31.01.2019
EMPRESES I NIVELLS
Mecanitzades, semimecanitzades i artesanes
NIVELLS SALARI BASE DIARI SALARI BASE MENSUAL

NIVELL I 46,84 1.420,71

NIVELL II 44,54 1.351,00

NIVELL III 37,50 1.137,44

NIVELL IV 35,51 1.076,94

NIVELL V 33,96 1.029,86

NIVELL VI 32,79 994,81

NIVELL VII 28,39 861,28

NIVELL VIII 27,70 840,18PERÍODE: 01.02.2018 a 31.01.2019EMPRESES (MECANITZADES, SEMIMECANITZADES I ARTESANES)
Import Plus Nocturn per jornada de treball en hores nocturnes segons l'article 11è del conveni col·lectiu de treball de les industries del pa de la província de Girona.IMPORT PER DIA TREBALLAT : 12,81


Retribució per hores nocturnes de 22 a 24 h. i de 4 a 6 h. segons article 12è del conveni col·lectiu de treball de les industries del pa de la província de Girona.PREU / HORA 2,51


Import per jornada de treball de la retribució dinerària que substitueix el quilo de pa segons l'article 14è del conveni col·lectiu de treball de les industries del pa de la província de Girona.PLUS PA, PER DIA TREBALLAT : 1,91
HORES EXTRAORDINÀRIES PERÍODE 01.02.2018 a 31.01.2019
NIVELLS HORES EXTRES LABORABLES HORES EXTRES FESTIVES HORES NITS DIES NITS
NIVELL I 11,49 14,92 2,51 12,82
NIVELL II 10,91 14,18 2,51 12,82
NIVELL III 9,16 11,89 2,51 12,82
NIVELL IV 8,66 11,25 2,51 12,82
NIVELL V 8,27 10,74 2,51 12,82
NIVELL VI 7,98 10,37 2,51 12,82
NIVELL VII 6,88 8,95 2,51 12,82
NIVELL VIII 6,13 7,96 2,51 12,82


TAULES SALARIALS PERÍODE 01.02.2019 a 31.01.2020
EMPRESES I NIVELLS
Mecanitzades, semimecanitzades i artesanes
NIVELLS SALARI BASE DIARI SALARI BASE MENSUAL

NIVELL I 48,25 1.463,33

NIVELL II 45,88 1.391,53

NIVELL III 38,63 1.171,56

NIVELL IV 36,58 1.109,25

NIVELL V 34,98 1.060,76

NIVELL VI 33,77 1.024,65

NIVELL VII 29,24 887,12

NIVELL VIII 28,53 865,39PERÍODE: 01.02.2019 a 31.01.2020EMPRESES (MECANITZADES, SEMIMECANITZADES I ARTESANES)
Import Plus Nocturn per jornada de treball en hores nocturnes segons l'article 11è del conveni col·lectiu de treball de les industries del pa de la província de Girona.IMPORT PER DIA TREBALLAT : 13,19


Retribució per hores nocturnes de 22 a 24 h. i de 4 a 6 h. segons article 12è del conveni col·lectiu de treball de les industries del pa de la província de Girona.PREU / HORA 2,59


Import per jornada de treball de la retribució dinerària que substitueix el quilo de pa segons l'article 14è del conveni col·lectiu de treball de les industries del pa de la província de Girona.PLUS PA, PER DIA TREBALLAT : 1,97
HORES EXTRAORDINÀRIES PERÍODE 01.02.2019 a 31.01.2020
NIVELLS HORES EXTRES LABORABLES HORES EXTRES FESTIVES HORES NITS DIES NITS
NIVELL I 11,83 15,37 2,59 13,20
NIVELL II 11,24 14,61 2,59 13,20
NIVELL III 9,43 12,25 2,59 13,20
NIVELL IV 8,92 11,59 2,59 13,20
NIVELL V 8,52 11,06 2,59 13,20
NIVELL VI 8,22 10,68 2,59 13,20
NIVELL VII 7,09 9,22 2,59 13,20
NIVELL VIII 6,31 8,20 2,59 13,20


TAULES SALARIALS PERÍODE 01.02.2020 a 31.01.2021
EMPRESES I NIVELLS
Mecanitzades, semimecanitzades i artesanes
NIVELLS SALARI BASE DIARI SALARI BASE MENSUAL

NIVELL I 48,97 1.485,28

NIVELL II 46,56 1.412,40

NIVELL III 39,20 1.189,14

NIVELL IV 37,12 1.125,89

NIVELL V 35,50 1.076,67

NIVELL VI 34,28 1.040,02

NIVELL VII 29,68 900,43

NIVELL VIII 28,96 878,37PERÍODE: 01.02.2020 a 31.01.2021EMPRESES (MECANITZADES, SEMIMECANITZADES I ARTESANES)
Import Plus Nocturn per jornada de treball en hores nocturnes segons l'article 11è del conveni col·lectiu de treball de les industries del pa de la província de Girona.IMPORT PER DIA TREBALLAT : 13,39


Retribució per hores nocturnes de 22 a 24 h. i de 4 a 6 h. segons article 12è del conveni col·lectiu de treball de les industries del pa de la província de Girona.PREU / HORA 2,62


Import per jornada de treball de la retribució dinerària que substitueix el quilo de pa segons l'article 14è del conveni col·lectiu de treball de les industries del pa de la província de Girona.PLUS PA, PER DIA TREBALLAT : 2,00
HORES EXTRAORDINÀRIES PERÍODE 01.02.2020 a 31.01.2021
NIVELLS HORES EXTRES LABORABLES HORES EXTRES FESTIVES HORES NITS DIES NITS
NIVELL I 12,01 15,60 2,62 13,40
NIVELL II 11,41 14,82 2,62 13,40
NIVELL III 9,58 12,43 2,62 13,40
NIVELL IV 9,05 11,76 2,62 13,40
NIVELL V 8,65 11,23 2,62 13,40
NIVELL VI 8,34 10,84 2,62 13,40
NIVELL VII 7,19 9,36 2,62 13,40
NIVELL VIII 6,41 8,32 2,62 13,40REVISIÓN SALARIAL (BOP 128, 06-07-2022)

HORES EXTRAORDINARIES. PERIODE Desde 01.01.2022
NIVELLS HORES EXTRES LABORABLES HORES EXTRES FESTIVES HORES NITS DIES NITS
NIVELL I 12,43 15,60 2,62 13,40
NIVELL II 11,82 14,82 2,62 13,40
NIVELL III 9,95 12,43 2,62 13,40
NIVELL IV 9,42 11,76 2,62 13,40
NIVELL V 9,01 11,23 2,62 13,40
NIVELL VI 8,71 10,84 2,62 13,40
NIVELL VII 7,82 9,36 2,62 13,40
NIVELL VIII 7,82 8,32 2,62 13,40PERIODE Desde 01.01.2022EMPRESES (MECANITZADES, SEMIMECANITZADES I ARTESANES)Import Plus Nocturn per jornada de treball en hores nocturnes segons l'article 11º del conveni col.lectiu de treball de les industries del pa de la provincia de Girona.IMPORT PER DIA TREBALLAT: 13,40


Retribució per hores nocturnes de 22 a 24 h. i de 4 a 6 h. segons article 12º del conveni col.lectiu de treball de les industries del pa de la provincia de Girona.PREU / HORA 2,62


Impor per jornada de treball de la retribució dinerària que sustitueix el Kilo de pa segons article 14º del conveni col.lectiu de treball de les industries del pa de la provincia de Girona.PLUS PA, PER DIA TREBALLAT : 2,00
TAULES SALARIALS. PERIODE Desde 01.01.2022
Mecanitzades, semimecanitzades i artesanes
EMPRESES I NIVELLSNIVELLS SALARI BASE MENSUAL SALARI BASE ANUAL

NIVELL I 1.485,28 22.279,20

NIVELL II 1.412,40 21.186,00

NIVELL III 1.189,14 17.837,10

NIVELL IV 1.125,89 16.888,35

NIVELL V 1.076,67 16.150,05

NIVELL VI 1.040,02 15.600,30

NIVELL VII 934,39 14.015,85

NIVELL VIII 934,39 14.015,85