Convenio Colectivo del Comercio en General de Lleida

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2018 - 31/12/2019

Duración: DOS AÑOS

Publicación:

2019/02/18 BOP LLEIDA 34 Revisión Salarial

Ámbito: PROVINCIAL
Área: LLEIDA
Código: 25000065011993
Actualizacion: 2019/02/18 BOP LLEIDA 34 - Revisión Salarial
Convenio Colectivo del Comercio en General de Lleida de ámbito Provincial. Última actualización a: 2019/02/18. Vigencia de: 01/01/2018 a 31/12/2019. Duración Dos Años. Última publicación en BOP LLEIDA 34 del tipo: Revisión Salarial

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 145 – Dijous, 26 de juliol de 2018)

CAPÍTOL I.- Determinació de les parts.

Article 1.

CAPÍTOL II. Àmbit d’aplicació.

Article 2. Àmbit funcional.

Article 3. Àmbit territorial.

Article 4. Àmbit personal.

Article 5. Àmbit temporal.

CAPÍTOL III. Denuncia, revisió i pròrroga del Conveni.

Article 6. Denuncia i revisió.

CAPÍTOL IV. Clàusules generals.

Article 7. Indivisibilitat del Conveni.

Article 8. Condicions més beneficioses.

Article 9. Compensació i absorció.

Article 10. Publicitat.

Article 11. Normes subsidiàries.

Article 12. Assegurança d’accidents.

Article 13. Vendes als treballadors.

Article 14. Jubilació.

Article 15. Malaltia o accident.

CAPÍTOL V. Organització del treball.

Article 16. Modalitats de contractació.

Article 17. Control de la contractació.

Article 18. Període de prova.

Article 19. Cessament del personal.

Article 20. Liquidació alliberadora,

Article 21. Garantia d’ocupació,

CAPÍTOL VI. Classificació professional.

Article 22. Grups y nivells professionals.

Article 23. Promoció econòmica.

CAPÍTOL VII. Jornada i horaris.

Article 24. Jornada setmanal.

Article 25. Període de descans.

Article 26. Vacances.

Article 27. Calendari laboral.

Article 28. Hores extraordinàries.

CAPÍTOL VIII. Conceptes salarials.

Article 29. Salari base.

Article 30. Plus de vinculació.

Article 31. Aparadorisme.

Article 32. Gratificacions extraordinàries.

CAPÍTOL IX. Conceptes extrasalarials.

Article 33. Plus de transport.

Article 34. Dietes.

Article 35. Despeses de locomoció.

Article 36. Plus de càrrega i descàrrega.

CAPÍTOL X. Comissió Paritària.

Article 37. Comissió Paritària.

CAPÍTOL XI. Salut laboral.

Article 38. Seguretat i higiene.

Article 39. Roba de treball.

CAPÍTOL XII. Drets sindicals.

Article 40. Informació als representants dels treballadors.

Article 41. Acumulació hores sindicals.

CAPÍTOL XIII. Faltes i sancions.

Article 42. Facultat sancionadora.

Article 43. Graduació de faltes.

Article 44. Faltes lleus.

Article 45. Faltes greus.

Article 46. Faltes molt greus.

Article 47. Sancions.

Article 48. Prescripció.

CAPÍTOL XIV. Llicències i permisos.

Article 49. Llicències i permisos article 37.3 estatut dels treballadors.

Article 50. Unions estables de parella (parelles de fet).

CAPÍTOL XV. Suspensió del contracte de treball.

Article 51. Excedència per tenir cura de familiars.

Article 52. Maternitat.

CAPÍTOL XVI.

Article 53. Solució de conflictes extrajudicial.

Article 54. Règim d’inaplicació de les condiciones de treball previstes en aquest Conveni.

Article 55. Igualtat i no discriminació.

Article 56. Persones treballadores víctimes de violència de gènere.

ANNEX 1.- Taula salarial, any 2018

ANNEX 2.- Taula salarial, any 2019

REVISIÓN SALARIAL (BOP Número 34 – Dilluns, 18 de febrer de 2019)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 145 – Dijous, 26 de juliol de 2018)

.

.

Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida.

.

Resolució de 19 de juliol de 2018 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, per al període 1-1-2018 al 31-12-2019 (codi de Conveni número 25000065011993).

.

.

  Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, per al període 1-1-2018 al 31-12-2019, subscrit per les parts negociadores, el 19-6-2018, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació.

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, per al període 1-1-2018 al 31-12-2019 (codi de Conveni número 25000065011993) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, amb notificació a la Comissió Negociadora del Conveni.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la província de Lleida.

.

.

.

.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ EN GENERAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA, PER AL PERÍODE DE L’1-1-2018 AL 31-12-2019.

.

.

CAPÍTOL I.- Determinació de les parts.

.

.

Article 1.

.

  Aquest Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida es pacta entre la Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (Fecom), d’una part i d’una altra, la Federació de Treballadors de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) i la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya.

.

.

CAPÍTOL II. Àmbit d’aplicació.

.

.

Article 2. Àmbit funcional.

.

  És d’aplicació a les persones físiques o jurídiques l’activitat de les quals (exclusiva o principal) sigui desenvolupada professionalment amb ànim de lucre, utilitzant o no, un establiment mercantil obert; que consisteixi en oferir la venda de qualsevol classe d’articles, bé sigui al destinatari final (venda al detall) o per a la seva posterior venda (venda a l’engròs), tant en nom propi o de tercers; i que no estiguin afectades per un cicle de producció, encara que el producte pugui sofrir un condicionament previ, sempre que estiguessin dins del camp de l’extinta ordenança laboral de comerç.

  Queden expressament excloses d’aquest àmbit funcional les establertes en l’article 3, apartat 2 del I AMAC, publicat en el BOE, en data 20 de febrer de 2012, i aquelles empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial disposin de més centres de treball en més de tres províncies, inclosa Lleida, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

.

.

Article 3. Àmbit territorial.

.

  El Conveni afectarà a la totalitat de les empreses referides en l’article anterior que prestin serveis en la província de Lleida.

.

.

Article 4. Àmbit personal.

.

  El Conveni afectarà a la totalitat de les plantilles, actuals i futures, de les empreses citades en els articles anteriors. Amb l’excepció de les persones referides en l’art 1r.3 i 2n del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

.

.

Article 5. Àmbit temporal.

.

  Les condicions pactades en el present Conveni tindran vigència des del dia 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de desembre de 2019, amb independència de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

.

.

CAPÍTOL III. Denuncia, revisió i pròrroga del Conveni.

.

.

Article 6. Denuncia i revisió.

.

  A partir del dia 31 de desembre de 2019, aquest Conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d’any en any, llevat la denúncia de qualsevol de les parts, amb un mes d’anticipació de la data de venciment.

  Si denunciat el Conveni, les negociacions es prolonguen per un termini superior al vigent, aquest s’entendrà prorrogat fins a la signatura del nou Conveni o acord que el substituïa, sense perjudici del que determini el nou Conveni respecte a la retroactivitat.

.

.

.

CAPÍTOL IV. Clàusules generals.

.

.

Article 7. Indivisibilitat del Conveni.

.

  Les condicions pactades en el present Conveni formen un tot orgànic i indivisible. Als efectes de la seva aplicació pràctica es consideraran aquestes condicions, sempre globalment i conjuntament.

.

.

Article 8. Condicions més beneficioses.

.

  Totes les condicions establertes en aquest Conveni, tenen la condició de mínimes i per tant les situacions actuals implantades individualment entre empreses i treballadors que en el seu conjunt anual, impliquin condicions més beneficioses que les pactades en aquest Conveni, s’hauran de respectar en la seva totalitat.

.

.

Article 9. Compensació i absorció.

.

  Les condicions establertes en el present Conveni, considerades conjuntament i en còmput anual es podran compensar amb les ja existents en el moment de l’entrada en vigor, sigui el que sigui l’origen i la causa de la condició. Amb caràcter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present Conveni, igualment considerades en el seu conjunt i còmput anual. No obstant això, exclusivament per als anys 2018 i 2019 no operarà la compensació i absorció per a les persones treballadores enquadrades en els Grups I i II amb un salari brut anual igual o inferior a 16.800 euros / anuals.

.

.

Article 10. Publicitat.

.

  Les empreses afectades pel present Conveni posaran a disposició dels comitès d’empresa i delegats de personal o, en la seva absència, dels treballadors, un tauler d’anuncis per fixar qualsevol publicació referent a matèries d’interès sindical, on es col·locarà un exemplar del Conveni pel coneixement dels treballadors.

.

.

Article 11. Normes subsidiàries.

.

  En tot allò no regulat en el present Conveni i amb caràcter subsidiari, s’estarà d’acord al que disposi l’Estatut dels Treballadors i la resta de legislació laboral vigent, d’aplicació en cada moment.

.

.

Article 12. Assegurança d’accidents.

.

  Les empreses afectades per aquest Conveni estan obligades, durant la vigència d’aquest, a subscriure pels seus treballadors una assegurança per accidents que cobreixi les garanties de mort i incapacitat absoluta en 24.000 euros i 28.000 euros, en cada cas. L’assegurança cobrirà les 24 hores del dia i s’exposarà una còpia de la mateixa en un lloc visible del centre de treball.

.

.

Article 13. Vendes als treballadors.

.

  Les empreses resten obligades a vendre als seus treballadors, pel seu consum personal i dels familiars que conviuen amb ell, aquells productes que es venguin en l’establiment, a preu de cost més despeses generals.

  En aquest sentit s’entén que qualsevol familiar que acrediti que conviu amb la persona treballadora té dret a aquest benefici (sense limitació de grau de parentiu).

  Referent al preu de cost, serà el preu de compra del producte més les despeses addicionals que es produeixin fins que es pugui disposar del producte per a la seva venda.

  Pel que fa a les despeses generals s’entén que són les despeses que directament o indirectament es puguin imputar al producte.

  En relació a l’IVA aquest s’ha d’incloure com a despesa general ja que forma part del preu d’adquisició del producte, per tant, les persones treballadores han d’abonar el seu import quan adquireixin els productes de l’empresa.

.

.

Article 14. Jubilació.

.

  S’estarà al que disposi la legislació vigent en cada moment.

.

.

Article 15. Malaltia o accident.

.

  El treballador, previ avís i justificació posterior, podrà absentar-se del treball, amb dret a retribució, pel temps indispensable per assistir a consultes mèdiques del treballador o dels seus familiars fins a primer grau d’afinitat i consanguinitat.

  En cas de malaltia o accident, el treballador afectat percebrà de l’empresa el complement a la prestació de la Seguretat Social fins arribar al 100% del salari real habitual fins el límit de 12 mesos.

.

.

.

CAPÍTOL V. Organització del treball.

.

.

Article 16. Modalitats de contractació.

.

  Per a la contractació, es tindran en compte les característiques del sector i les circumstàncies de competència del mercat i es potenciarà la contractació que permeti ampliar la durada màxima dels contractes eventuals i dels contracte formatius.

  D’acord amb la normativa vigent i sense que això suposi cap mena de limitació, es podrà formalitzar, encara que es refereixi a l’activat normal de l’empresa, entre altres els següents contractes de treball:

.

  a) Contracte de treball eventual:

  Les empreses podran efectuar contractes de treball amb caràcter eventual per circumstàncies del mercat, excés de feines, acumulació de comandes, etc., en aquells supòsits que el treball a realitzar no excedeixi de 12 mesos dins el període de 18 mesos, a comptar des de la contractació inicial, podent ser prorrogats fins a la totalitat màxima.

  Aquests contractes es faran sempre per escrit i determinant la causa de la contractació, llevat que l’empresa acrediti la naturalesa temporal de la prestació.

  Tots els contractes eventuals efectuats durant la vigència del present Conveni, es podran prorrogar fins a la totalitat dels 12 mesos.

  A la finalització del contracte, la persona treballadora tindrà dret a rebre una indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar 12 dies de salari per cada any de servei., amb les excepcions establertes a la normativa vigent en cada moment.

  b) Contractes formatius:

  Els contractes formatius es regiran, en lo no previst per aquest Conveni Col·lectiu, per l’estipulat a l’article 11 de l’Estatut dels Treballadors.

  b1) Contracte de formació. Podrà formalitzar-se, de mutu acord, per un període de sis mesos com a mínim i dos anys com a màxim.

  Retribució del treballador:

  - En el primer any de contracte: no podrà ser inferior al 70 per cent del salari fixat en Conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

  - En el segon any de contracte: no podrà ser inferior al 80 per cent del salari fixat en Conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

  b2) Contracte en pràctiques. Les empreses podran efectuar contractes en pràctiques, i formalitzar-se de mutu acord entre les parts, per un període de sis mesos com a mínim i un any com a màxim.

  La retribució del treballador no podrà ser inferior al 80% del salari fixat en Conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

  c) Les persones treballadores contractades a temps parcial tindran prioritat per augmentar la seva jornada setmanal pactada inicialment i/o passar a temps complet en el cas que l’empresa faci noves contractacions, sempre que els seus perfils professionals i coneixement encaixin al nou lloc de treball.

.

.

Article 17. Control de la contractació.

.

  1. L’empresari, amb motiu de l’extinció del contracte, al comunicar als treballadors la denúncia o, en el seu cas, el preavís de l’extinció del mateix, haurà d’acompanyar una proposta de document de liquidació de les quantitats a deure. El treballador podrà sol·licitar la presència d’un representant legal dels treballadors en el moment de procedir a la signatura del rebut de quitança, fent-se constar en el mateix el fet de la signatura en presència d’un representant legal dels treballadors, o bé que el treballador no ha fet ús d’aquesta possibilitat. Si l’empresari impedís la presència del representant en el moment de la signatura, el treballador podrà fer consta-ho en el mateix rebut, als efectes oportuns.

  2. La liquidació dels salaris que corresponguin als treballadors fixes discontinus, en els supòsits de conclusió de cada període d’activitat, es durà a terme amb subjecció als tràmits i garanties establerts en el número anterior.

.

.

Article 18. Període de prova.

.

  L’admissió del treballador en l’empresa es considerarà provisional mentre duri el període de prova, que en cap cas podrà ser superior als següents:

  a) Contractes indefinits Titular de grau superior o mitjà i director: 6 mesos.

  Cap de personal, cap de compres i cap de vendes: 6 mesos.

  Encarregat general i viatjant: 3 mesos.

  La resta del personal tècnic no titulat i administratiu: 3 mesos. Si l’empresa cessa a aquests treballadors dins el període de prova, tindran dret a rebre una indemnització amb una quantia equivalent a la part proporcional que resulti d’abonar 8 dies de salari per any de servei, a comptar des del 31é. dia d’inici del contracte fins el dia que causin baixa a l’empresa.

  Personal auxiliar i no qualificat: 3 mesos. Si l’empresa cessa a aquests treballadors dins el període de prova, tindran dret a rebre una indemnització amb una quantia equivalent a la part proporcional que resulti d’abonar 8 dies de salari per any de servei, a comptar des del 16é. dia d’inici del contracte fins el dia que causin baixa a l’empresa.

  b) Resta de contractació:

  Titular de grau superior o mitjà i director: 6 mesos.

  Cap de personal, cap de compres i cap de vendes: 6 mesos.

  Encarregat general i viatjant: 3 mesos.

  La resta del personal tècnic no titulat i administratiu: 1 mes.

  Personal auxiliar i no qualificat: 15 dies.

.

.

Article 19. Cessament del personal.

.

  En cas d’acomiadament s’aplicarà allò que disposen els articles 54, 55 i 56 de l’Estatut dels Treballadors i dels articles 103 al 113 de la Llei reguladora de la jurisdicció social.

  En cas de cessament voluntari d’un treballador, aquest haurà de notificar el seu cessament a l’empresa amb un termini de quinze dies, no obstant el treballador no estarà obligat a notificar el seu cessament amb antelació, a la direcció de l’empresa en cas de falta de pagament o retràs continuat de dos mesos o més en l’abonament del salari.

.

.

Article 20. Liquidació alliberadora,

.

  La liquidació, quitança, no tindrà valor alliberador en el cas que s’expedís en un rebut normal de salaris.

.

.

Article 21. Garantia d’ocupació,

.

  Durant la vigència del present Conveni, el sector empresarial es compromet a transformar el 30% de la contractació eventual a contractació fixa.

.

.

.

CAPÍTOL VI. Classificació professional.

.

.

Article 22. Grups y nivells professionals.

.

  Grup V, nivell 1:

  Titulat de grau superior. És qui, en possessió del títol de grau superior, exerceix a l’empresa de forma permanent i amb responsabilitat directa funcions pròpies i característiques de la seva professió, però sense subjecció a aranzels.

.

  Grup V, nivell 2:

  Director. És qui, a les ordres immediates de l’empresa i participant en l’elaboració de la seva política, dirigeix, coordina i es responsabilitza de les activitats de la direcció al seu càrrec.

  Titulat de grau mitjà. És qui, en possessió del títol de grau mig, desenvolupa les funcions pròpies de la seva professió en les condicions establertes en el paràgraf anterior.

.

  Grup IV, nivell 1:

  Encarregat general. És qui, està al capdavant d’un establiment del que depenen sucursals a distintes places o qui assumeix la direcció superior de vàries sucursals.

.

  Grup IV, nivell 2:

  Cap de personal. És qui, al capdavant de tot el personal d’una empresa, dicta les ordres oportunes per la perfecta organització i distribució del treball, la vigilància del qual li correspon, així com la concessió de permisos, propostes de sancions, etc.

  Cap de compres. És qui, realitza de forma permanent les compres generals de les mercaderies que son objecte de l’activitat comercial de l’empresa.

  Cap de vendes. És qui, té al seu càrrec la direcció i fiscalització de totes les operacions de venda que es realitzen a l’establiment, així com la determinació de les orientacions o criteris d’acord amb els quals s’han de realitzar.

  Cap de divisió i administració. És qui, a les ordres d’un director, coordina i executa sota la seva responsabilitat totes les normes que es dictin per l’adequada organització i distribució de la divisió comercial al seu càrrec.

.

  Grup III, nivell 1:

  Encarregat d’establiment, cap de sucursal i supermercat. És qui, està al capdavant d’una sucursal, exercint, per delegació, funcions pròpies de l’empresa.

  Cap de magatzem. És qui, està al capdavant d’un magatzem tenint al seu càrrec la reposició, recepció, conservació i marca de les mercaderies, el seu registre d’entrada i sortida, la seva distribució a les seccions, a sucursals, el compliment de les comandes, etc.

  Cap de grup. És qui, està al capdavant de vàries seccions als establiments que tinguin la seva organització muntada en base a aquestes.

  Cap de secció. És qui, està al capdavant d’una secció amb comandament o vigilància del personal afecte a ella, amb facultats per intervenir i disposar d’allò que sigui necessari pel bon ordre del treball, havent també d’orientar als seus superiors, sortit d’articles necessaris i als dependents sobre la exhibició, conservació, reciclatge i mesures a adoptar respecte les normes de sanitat de les mercaderies.

  Comptable. És qui, amb iniciativa i responsabilitat, i sota la dependència del seu cap, executa les funcions de redacció de correspondència, custòdia i utilitza els cabdals principals de l’empresa, plantejament, càlcul i extensió de factures complexes, transcripció en llibres de comptabilitat, liquidació i formalització d’assegurances socials i d’altres serveis propis de les funcions comptables generals.

  Cap de secció administrativa. És qui, té la responsabilitat o direcció d’una de les seccions administratives en que pugui estar dividida l’empresa.

  Caixer. És qui, realitza el cobrament de les vendes al comptat, la revisió de talons de caixa, redacta factures i rebuts i executa qualsevol operació similar.

  Taquimecanògraf i idiomes estrangers. És qui, pren al dictat un mínim de cent vint paraules per minut i les tradueix directa i correctament en sis minuts.

  Dibuixant i retolista. És qui, realitza amb iniciativa pròpia dibuixos i rètols propis de la seva competència professional.

  Aparadorista. És qui, té com a funció principal i preferent l’ornamentació d’interiors, aparadors i vitrines, a fi d’exposar al públic els articles objecte de venda.

.

  Grup II, nivell 1:

  Venedor i dependent. És qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li són confiats, de tal manera que pugui orientar al públic en les seves compres, essent, a més a més, les seves funcions el recompte d’existències dels articles per sol·licitar la seva reposició, així com el coneixement necessari per a efectuar el càlcul de les vendes.

  Viatjant. És qui, al servei d’una sola empresa, realitza els viatges habituals, segons la ruta prèviament assenyalada, per oferir articles, prendre nota de comandes, informar als clients, transmetre encàrrecs rebuts i tenir cura fora del temps dedicat als viatges, sense perjudici de la seva dignitat professional.

  Corredor de plaça. És qui, al servei d’una sola empresa i de manera habitual realitza les funcions pròpies d’un viatjant als establiments o cases particulars de la mateixa on es troba l’establiment al servei del qual es troba. Quan no actuï com a tal, col·laborarà en les tasques que l’empresa l’indiqui.

  Oficial de primera. És qui, exerceix feines pròpies d’un oficial clàssic (fusters, electricistes, mecànics, etc.), que actuï amb iniciativa i responsabilitat.

  Oficial administratiu. És qui, desenvolupa les tasques pròpies de la secció administrativa amb subordinació al seu cap, i amb la iniciativa i responsabilitat sobre les seves tasques i els auxiliars administratius al seu càrrec.

  Comprador. És qui, amb coneixements suficients de les qualitats i classes d’articles, realitza compres a majoristes.

  Autovenda. És qui, com a repartidor-venedor té com a principal funció realitzar la distribució i el lliurament dels productes als clients de l’empresa, pren nota de les comandes que li facin, i es fa càrrec del cobrament i liquidació de les vendes al comptat que se li encomanin.

  Realitzarà la càrrega i descàrrega del vehicle que se li assigni, podent ésser conductor-venedor, i s’encarregarà en aquest cas de la seva conservació, neteja i bona presència.

  Carnisser/a. ÉS qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li són confiats, de tal manera que pugui orientar al públic en les seves compres, essent, a més a més, les seves funcions el recompte d’existències dels articles per sol·licitar la seva reposició.

  Peixater/a. És qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li són confiats, de tal manera que pugui orientar al públic en les seves compres, essent, a més a més, les seves funcions el recompte d’existències dels articles per sol·licitar la seva reposició.

  Xarcuter/a. És qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li són confiats, de tal manera que pugui orientar al públic en les seves compres, essent, a més a més, les seves funcions el recompte d’existències dels articles per sol·licitar la seva reposició.

.

  Grup II, nivell 2:

  Vigilant i porter. És qui, té com a missió principal la vigilància de les portes i accessos als locals de l’establiment, així com l’interior i exterior de les dependències de l’empresa o la casa comercial.

  Mosso especialitzat. És qui, es dedica a treballs concrets i determinats que, sense constituir pròpiament un ofici ni implicar operacions de venda, exigeixen en canvi, certa pràctica en la seva execució. Entre aquestes feines es pot incloure enfardar o embalar, amb les operacions preparatòries de disposar embalatges i elements precisos, i amb les complementàries de repartiment i facturació, cobrant o sense cobrar les mercaderies de transport, pesar les mercaderies i d’altres feines similars. S’inclouran en aquesta categoria el treballador que de forma habitual manipulen carretilles contrapesades elevadores de rodes grans “torista”.

.

  Grup I, nivell 1:

  Ajudant. És qui, desprès de l’aprenentatge oportú, ajuda als dependents, caixers i venedors en les funcions que els són pròpies, facilitant-los-hi la feina i podent realitzar per sí mateix operacions de venda.

  Si amb caràcter permanent l’ajudant realitza funcions de dependent, venedor o caixer, se li reconeixerà aquesta categoria, amb tots els efectes que això comporti.

  Auxiliar administratiu. És qui, amb coneixements administratius i d’informàtica en general, auxilia a oficials i caps en l’execució de treballs propis d’aquesta categoria com: redacció de correspondència en tràmit, confecció de factures, mecanografia, etc., i els taquimecanògrafs que no arribin al mínim de coneixements per ser-ho.

  Telefonista. És qui, està al càrrec de la central telefònica de l’empresa i s’encarrega de rebre comandes, suggeriments, etc.

  Oficial segona. És qui, amb iniciativa i responsabilitat restringida, subordinat a un cap o oficial de primera, realitza treballs de caràcter auxiliar secundari, pels quals només calen coneixements generals de l’ofici.

  Mosso. És qui, efectua el transport de mercaderies dins o fora de l’establiment, fa els paquets normals que no necessiten embalatge o enfardell i els reparteix, o realitza qualsevol altra feina que exigeixi principalment esforç muscular, podent-li encomanar també feines de neteja de l’establiment.

  Xofer-repartidor. És qui, en possessió del permís de conduir adient, té al seu càrrec el vehicle de l’empresa i col·labora, a més a més en les feines de càrrega i descàrrega.

  Reposador-abastador. És qui, s’encarrega de mantenir una part de l’establiment en condicions òptimes per a la venda, tenint cura del compliment de les normes de sanitat. També és funció seva sol·licitar mercaderies quan n’hi falti al magatzem o als proveïdors.

  Personal de neteja. És qui, s’ocupa de la higiene i neteja dels locals.

.

  Grup I, nivell 2:

  Aprenent. Treballadors de 18 a 20 anys, sense experiència al sector, que accedeixen per primer cop al sector comerç.

.

  Grup 1 nivell 3:

  Aprenent. Treballador aprenent d’un ofici de 16 a 17 anys.

.

.

Article 23. Promoció econòmica.

.

  El personal del Grup I, nivell 1 i Grup II, nivell 2, passarà a percebre el salari corresponent al Grup II, nivell 1, quan faci tres anys que ocupen els esmentats nivells, llevat dels períodes que es preveuen pels casos de l’art. 24 de l’Estatut dels Treballadors.

.

.

.

CAPÍTOL VII. Jornada i horaris.

.

.

Article 24. Jornada setmanal.

.

  La jornada setmanal serà de 40 hores setmanals durant la vigència d’aquest Conveni.

  En el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, ambdós inclosos, els treballadors del sector del comerç que així ho sol·licitin tindran dret a realitzar festa els dissabtes a la tarda, sense perjudici de l’horari mercantil establert, respectant-se un màxim de 1798 hores anuals.

  Els treballadors interessats en l’exercici d’aquest dret, acudiran a qualsevol dels sindicats signants del Conveni els quals s’adreçaran a l’empresari en qüestió amb la finalitat de que aquest apliqui allò pactat en el paràgraf anterior.

  En cas d’incompliment s’estarà a allò que disposa el RDL 5/2000 de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

  Els treballadors que ho sol·licitin tindran dret a realitzar dos dies de festa a l’any per “assumptes propis” de caràcter retribuït i no recuperable. Aquests dies no podran ser acumulables ni amb vacances, ni amb ponts, ni amb vigílies de dies festius (excepte diumenges) que marca el calendari laboral.

  Per realitzar aquest dos dies de festa a l’any per “assumptes propis”, caldrà sempre l’acord d’ambdues parts en centres de treball de 1 a 5 treballadors.

  En la resta de centres de treball i segons l’escalat que es relaciona a continuació, l’empresa no podrà denegar al treballador gaudir d’aquests dies si ho sol·licita per escrit i amb 21 dies d’antelació, en cas de sol·licitar-ho amb menys de 21 dies d’antelació, caldrà sempre l’acord d’ambdues parts:

.

  De 6 a 30 treballadors: 1 treballador per centre.

  De 31 a 50 treballadors: 2 treballadors per centre.

  De 51 a més treballadors: 3 treballadors per centre.

.

.

Article 25. Període de descans.

.

  El personal que treballi exclusivament amb pantalles d’ordinadors, que no realitzin altre tipus de treball durant la jornada de treball, tindran dret a un descans de 15 minuts pel matí i 15 minuts per la tarda, sense necessitat de recuperar aquest temps.

  Dins del concepte de treball efectiu s’entendran compresos els horaris utilitzats en les jornades continuades com a descans (l’entrepà) i altres interrupcions, en el supòsit que per la normativa legal o acord entre les parts, o per la pròpia organització del treball, s’entenguin inclosos en la jornada diària de treball.

.

.

Article 26. Vacances.

.

  El personal afectat pel present Conveni gaudirà d’un període de 31 dies naturals de vacances, que de no existir acord previ entre les parts, es celebraran per un període mínim de 25 dies, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, de forma rotativa i efectuant torns en aquests mesos. Si coincideix l’inici del període de vacances amb un dia festiu o de descans compensatori, les vacances començaran amb posterioritat al mencionat dia.

  Quan el període de vacances fixat al calendari de vacances de l’empresa coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball que preveuen els apartats 4, 5 i 7 de l’article 48, es té dret a gaudir de les vacances en una data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació del precepte esmentat li correspon, quan acabi el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural a què corresponen.

  Si el període de vacances coincideix amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les que assenyala el paràgraf anterior que impossibilita a la persona treballadora gaudir-ne, totalment o parcialment, durant l’any natural a què corresponen, la persona treballadora en pot gaudir una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

.

.

Article 27. Calendari laboral.

.

  Entre les empreses i els treballadors o els seus representants, quan n’hi hagi, elaboraran la distribució de l’horari anual durant el mes de gener de cada any.

  El quadre de vacances haurà d’elaborar-se durant el primer trimestre de l’any.

.

.

Article 28. Hores extraordinàries.

.

  Les hores extraordinàries es limitaran al mínim imprescindible. Quan per necessitats imprevisibles es realitzin, tindran un increment, ja sigui en temps de descans o bé en compensació econòmica, per acord entre les parts, com a minin del 60% sobre el preu/hora normal.

  Les hores en els deu primers diumenges, festius o després de les deu de la nit, tindran un increment mínim del 100% sobre el preu/hora normal, a partir de l’onzè diumenge, festiu o desprès de les deu de la nit tindran un increment mínim del 75% sobre el preu/hora normal.

  Càlcul de l’hora ordinària:

.

  Hora ordinària = total retribucions anuals / 1.798 hores.

.

.

.

CAPÍTOL VIII. Conceptes salarials.

.

.

Article 29. Salari base.

.

  Donada la difícil situació econòmica en què ens trobem i el seu caràcter conjuntural i amb l’objectiu de contribuir a millorar la viabilitat de les empreses del sector i procurant de la major manera possible el manteniment de l’ocupació s’acorden per a l’any 2018 i 2019 el salaris següents:

.

  1. Per a l’any 2018:

  Increment de l’1,20% amb efectes 1-1-2018, segons Taules salarials, Annex 1.

  2. Per a l’any 2019:

  Increment de l’1,30% amb efectes 1-1-2019 sobre Taules salarials 2018, segons Annex 2.

  3. Els endarreriments que per diferències salarials puguin originar-se com a conseqüència del present Conveni, seran liquidats per les empreses en el termini màxim de dos mesos, comptats a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

  4. Clàusula de revisió salarial: al finalitzar la vigència del Conveni (2018-2019), que consisteix en que si la suma dels increments pactats (2,5%) és inferior a la suma de l’IPC real, de 2018 i 2019, la diferència s’aplicarà a les taules de 2019, a partir de l’1-1-2020, sense que això es tingui en compte en els futurs increments de les noves negociacions de Conveni. Aquesta clàusula no meritarà cap endarreriment de Conveni.

  En el cas que la suma de l’IPC real, dels anys 2018 i 2019, fos inferior a l’increment pactat per aquests anys (2,5%) no procedirà cap revisió.

  L’increment pactat serà per a tots els conceptes salarials de Conveni.

.

.

Article 30. Plus de vinculació.

.

  Les quantitats que en aquest moment es perceben per concepte de plus de vinculació (anteriorment antiguitat), s’abonaran com a plus personal, que no podrà ser absorbible ni compensable per altres conceptes. Aquest plus tindrà el increments pactats en el article 29 del present Conveni.

.

.

Article 31. Aparadorisme.

.

  El personal que sense tenir la categoria d’aparadorista, faci de manera habitual aquesta feina en els establiments, tindrà dret, en concepte de gratificació especial a un plus de 10% del salari Conveni.

.

.

Article 32. Gratificacions extraordinàries.

.

  Els treballadors afectats per aquest Conveni col·lectiu percebran tres pagues extraordinàries.

  Les de juliol i desembre s’estableix en un mes de salari base més el plus de vinculació.

  La de beneficis s’estableix en una mensualitat del total dels emoluments salarials que el treballador rebi. Es respectaran les condicions més favorables i beneficioses que gaudeixi actualment el treballador.

.

.

.

CAPÍTOL IX. Conceptes extrasalarials.

.

.

Article 33. Plus de transport.

.

  Durant la vigència d’aquest Conveni i com a compensació i pagament de les despeses de locomoció, s’estableix per a tots els nivells un plus de transport de 63,44 euros mensuals per a l’any 2018. Durant l’any 2019 serà de 64,27 euros mensuals. Aquest import no tindrà la consideració de salari.

  L’abonament d’aquest plus es percebrà íntegrament amb independència de la jornada del treballador i dels dies de prestació de treball. No obstant això, per als treballadors a temps parcial que prestin treball menys de 4 dies a la setmana, el plus de transport s’abonarà en proporció a la ràtio pels dies treballats.

.

.

Article 34. Dietes.

.

  a) Les quantitats no justificades, en concepte de dietes, per a l’any 2018 i 2019 seran les següents:

.

  Esmorzar: 2,40 euros.

  Dinar: 8,96 euros.

  Sopar:,22 euros.

  Dormir fora de casa: 12,46 euros.

.

.

Article 35. Despeses de locomoció.

.

  Aquells treballadors, que a petició de l’empresa i de forma voluntària, es desplacin amb el vehicle propi, percebran l’any 2018 i 2019 la quantitat de 0,19 euros per quilòmetre efectuat i justificat, així com l’import dels peatges d’autopista.

.

.

Article 36. Plus de càrrega i descàrrega.

.

  Els conductors col·laboraran activament en la càrrega i descàrrega de les mercaderies i aquells que condueixen vehicle amb una càrrega màxima superior a 2.500 quilos percebran l’any 2018 i 2019 un plus de 0,97 euros per dia treballat.

.

.

.

CAPÍTOL X. Comissió Paritària.

.

.

Article 37. Comissió Paritària.

.

  En compliment del que disposa l’article 85 del Text refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel RDL 2/2015, de 23 d’octubre, s’estableix, durant la vigència i compliment de les qüestions que es derivin de l’aplicació del Conveni col·lectiu, una Comissió Paritària que estarà formada per 4 representants que pertanyin a l’organització empresarial i 4 a les organitzacions sindicals signants d’aquest Conveni col·lectiu.

  D’entre les persones designades per formar l’esmentada comissió, s’elegirà un president i un secretari, pertanyents a cadascuna de les parts, alternant anualment els càrrecs esmentats entre ambdues representacions, empresarial i sindical.

  Sense perjudici que la comissió es doti del seu propi reglament de funcionament, la funció del president tindrà caràcter moderador i ordenador de les sessions, mentre que les funcions de secretari seran bàsicament les de convocatòria de la comissió i aixecament de les actes de les reunions celebrades.

  La Comissió Paritària haurà de ser notificada de les sol·licituds que efectuïn les empreses, per d’acollir-se a la clàusula de no vinculació salarial.

  El procediment d’actuació d’aquesta Comissió consistirà en que les discrepàncies o les queixes, així com les demés funcions encomanades a aquesta Comissió s’han de comunicar per escrit a la Comissió Paritària, la qual, una vegada rebut l’escrit, es reunirà i en un termini de set dies, a comptar des de la recepció del mateix, resoldrà sobre la qüestió objecte de la controvèrsia.

  A les reunions podran assistir amb veu però sense vot els assessors que les parts designin amb un màxim de dos per cada representació.

  Els domicilis per a comunicacions a la Comissió Paritària, són els següents:

  - Fecom: Carrer Balmes, 21, 1r, 25006 Lleida.

  - FeSMC-UGT: Rambla del Raval, 29-35, 4a planta, 08001 Barcelona.

  - Serveis CCOO: Via Laietana, 16, 2ª planta, 08003 Barcelona.

  Les funcions encomanades a la Comissió Paritària són:

.

  a) Coneixement i resolució de les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació del Conveni col·lectiu, així com la vigilància al compliment dels pactes.

  b) Mediar o arbitrar, en el seu cas, en el tractament i solució de totes les qüestions i conflictes de caràcter col·lectiu que li siguin sotmeses, de comú acord entre les parts, en aquelles matèries contemplades als articles 40, 41 i 82.3 del Text refós de l’Estatut dels Treballadors.

  c) Vetllar especialment pel coneixement i recepció d’informació, en relació a l’ocupació en el sector, analitzant i informant sobre les seves diverses oportunitats, seguint les recomanacions de l’Acord interprofessional de Catalunya vigent en cada moment.

  d) Determinar, si procedeix, la revisió salarial de conformitat amb el que disposa l’article 29 del present Conveni.

  Per resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el si de l’esmentada comissió, les parts se sotmeten expressament al procediment de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

  S’acorda que la comissió paritària celebrarà la seva primera reunió als tres mesos de la data de la signatura del Conveni.

.

.

.

CAPÍTOL XI. Salut laboral.

.

.

Article 38. Seguretat i higiene.

.

  S’estarà al que disposa la legislació vigent, adequant-se en qualsevol cas a la nova reglamentació sobre aquesta matèria.

.

.

Article 39. Roba de treball.

.

  Als treballadors que pertoqui, dels compresos en aquest Conveni, se’ls proveirà obligatòriament, per part de l’empresa, d’uniformes o altres peces de roba, en concepte d’utillatge de treball, de les conegudes i típiques per a la realització de les diferents i diverses activitats que l’ús ve aconsellant.

  La provisió de les esmentades peces de roba s’haurà de fer al començar la relació laboral entre les empreses i treballadors en el número de dues peces, les quals es reposaran en anualitats successives de manera convenient, o almenys en la meitat d’aquelles.

.

.

.

CAPÍTOL XII. Drets sindicals.

.

.

Article 40. Informació als representants dels treballadors.

.

  1. L’empresari lliurarà a la representació legal dels treballadors una còpia bàsica de tots els contractes que s’hagin de celebrar per escrit, amb l’excepció dels contractes de relació laboral especial d’alta direcció sobre els quals s’estableix el deure de notificació a la representació legal dels treballadors.

  Amb la finalitat de comprovar l’adequació del contingut del contracte a la legalitat vigent, aquesta còpia bàsica contindrà totes les dades del contracte amb excepció del DNI, el domicili, l’estat civil i qualsevol altre que, d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, pogués afectar la intimitat personal.

  La còpia bàsica serà lliurada per l’empresari, en un termini no superior als deu dies des de la formalització del contracte, als representants legals dels treballadors, els quals la signaran als efectes d’acreditar que s’ha produït el lliurament. Posteriorment, la mencionada còpia bàsica s’enviarà a l’Oficina de Treball. Quan no hi hagi representació legal dels treballadors també s’haurà de formalitzar la còpia bàsica i remetre’s a l’Oficina de Treball.

  En els contractes subjectes a l’obligació de registre a l’Oficina de Treball, la còpia es remetrà juntament amb el contracte. En la resta dels supòsits es remetrà exclusivament la còpia bàsica.

  2. L’empresari notificarà als representants legals dels treballadors les pròrrogues dels contractes de treball als quals es refereix l’apartat número 1, així com les denúncies corresponents a aquests, en el termini dels deu dies següents a que tinguin lloc.

  3. Els representants legals dels treballadors hauran de rebre, almenys trimestralment, informació sobre les previsions de l’empresari sobre la celebració de nous contractes, amb indicació del número d’aquests i de les modalitats i tipus de contractes que seran utilitzats, així com dels supòsits de subcontractacions.

  4. Els representats de l’Administració, així com els de les organitzacions sindicals i de les associacions d’empresaris que tinguin accés a la còpia bàsica dels contractes, en virtut de pertànyer als òrgans de participació institucional que reglamentàriament tinguin aquestes facultats, observaran un silenci professional, no podent utilitzar aquesta documentació per a finalitats diferents de les que van motivar el seu coneixement.

  5. Les accions u omissions dels empresaris contràries als drets d’informació reconeguts en el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, seran constitutives d’infracció greu, d’acord amb allò que disposa l’article 7.7 RDL 5/2000, de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions en l’ordre social. L’incompliment de les obligacions en matèria de tramitació dels rebuts de quitança serà constitutiu d’infracció greu en matèria laboral i es sancionarà segons el que disposa l’esmentada Llei.

  6. Les persones que exerceixin tasques sindicals no podran ser discriminades per l’exercici de la seva activitat. Les empreses han d’adoptar mesures per detectar, i en el seu cas, eliminar les discriminacions detectades.

.

.

Article 41. Acumulació hores sindicals.

.

  Els representants legals dels treballadors gaudiran, en l’exercici de les seves funcions, de tots els drets i garanties establertes en l’Estatut dels Treballadors, la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i la resta de legislació vigent.

  Dins de l’àmbit de l’empresa, els delegats o membres del comitè podran acumular part o la totalitat de les seves hores sindicals, en un altre delegat o membre del comitè, prèvia comunicació a l’empresa dels cedits i cessionaris, els quals veuran disminuït el seu crèdit horari en el mateix nombre de les hores cedides.

  Els delegats sindicals, delegats de personal i membres de comitès de les empreses afectades pel present Conveni disposaran de les hores mensuals retribuïdes que a continuació es determinen:

.

  Delegats de personal: 20 hores mensuals.

  De 51 a 100 treballadors: 25 hores mensuals.

  De 101 a 150 treballadors: 30 hores mensuals.

  A partir de 151 treballadors: 35 hores mensuals.

.

  Les hores mensuals cedides als delegats podran acumular-se trimestralment i hauran de consumir-se com a màxim dintre dels tres mesos posteriors al mes corresponent.

.

CAPÍTOL XIII. Faltes i sancions.

.

Article 42. Facultat sancionadora.

.

  L’empresa pot sancionar les accions o omissions punibles en què incorrin els treballadors, d’acord amb la graduació de les faltes i sancions que s’estableixen en el present text.

.

.

Article 43. Graduació de faltes.

.

  Tota falta comesa per un treballador es classifica, segons la seva importància i transcendència, en lleu, greu o molt greu.

.

.

Article 44. Faltes lleus.

.

  Es consideren faltes lleus les següents:

  - La suma de faltes injustificades de puntualitat en l’assistència a la feina quan excedeixi de 30 minuts en 1 mes.

  - La falta de preavís quan es falti al treball per motiu justificat, a no ser que es provi la impossibilitat de haver-ho efectuat.

  - No comunicar a l’empresa qualsevol canvi de domicili o circumstàncies personals que puguin afectar la seva relació i obligacions amb l’empresa, en el termini de 15 dies desprès de haver-lo efectuat.

  - L’abandonament de la feina sense causa justificada. Si com a conseqüència d’aquest abandonament, s’origina un perjudici greu a l’empresa o es causa algun risc a la integritat de les persones, aquesta falta podrà ser considerada greu o molt greu, segons els casos.

  - Falta de netedat personal quan sigui de tal índole que pugui afectar el procés productiu i la imatge de l’empresa.

  - No atendre el públic amb la correcció i la diligència degudes.

  Faltar a la feina 1 dia al mes sense la deguda autorització o una causa justificada.

.

Article 45. Faltes greus.

.

  Es consideren faltes greus les següents:

  - La suma de faltes de puntualitat en l’assistència a la feina quan excedeixi de 60 minuts en 1 mes.

  - La desobediència a la Direcció de l’empresa o a qui tingui facultats de direcció o organització en l’exercici regular de les seves funcions en qualsevol matèria de treball. Si la desobediència és reiterada o implica un trencament manifest de la disciplina a la feina o en deriva algun perjudici per a l’empresa o per a les persones, podrà ser qualificada de falta molt greu.

  - Descuit important en la conservació dels gèneres o del material de l’empresa.

  - No comunicar amb la puntualitat deguda els canvis experimentats en la família que puguin afectar a la Seguretat Social o a les obligacions fiscals. La falta maliciosa en aquests casos serà considerada com falta molt greu.

  - Fer servir, per a ús propi, articles, estris o objectes de l’empresa, o treure’ls de les instal·lacions o dependències de l’empresa, llevat que existeixi autorització.

  - Falta notòria de respecte o consideració al públic.

  - Els maltractaments de paraula o d’obra, o la falta greu de respecte i consideració als caps o als seus familiars, així com als companys i subordinats.

  - Realitzar, sense el permís oportú, treballs particulars durant la jornada laboral.

  - Faltar a la feina 3 dies en 6 mesos sense la deguda autorització o una causa justificada.

  - L’accés a Internet, Intranet i correu electrònic, de una forma no raonable, desproporcionada i no conforme amb els principis de la bona fe contractual. La direcció de l’empresa podrà realitzar els controls que siguin necessaris podent accedir a l’historial de les pàgines web visitades en el moment que ho consideri convenient.

  - No utilitzar els elements de protecció de seguretat i higiene facilitats per l’empresa i contravenir la normativa de prevenció de Riscos Laborals, no posant en perill la seguretat d’altres treballadors.

  - El fet de cometre 3 faltes lleus, malgrat que siguin de naturalesa diferent, sempre que es cometin dins dels 6 mesos següents d’haver-se produït la primera, si hi ha hagut sanció o amonestació per escrit.

  - Entregar-se a jocs i/o distraccions, les que siguin, estant de servei.

  - Fumar en llocs que està prohibit per senyalització.

.

.

Article 46. Faltes molt greus.

.

  Es consideren faltes molt greus les següents:

  - Faltar a la feina més de 3 dies en 6 mesos sense la deguda autorització o una causa justificada.

  - La simulació de malaltia o accident.

  - Les negociacions de comerç o indústria per compte propi o d’altra persona sense autorització expressa de l’empresa, així com la competència deslleial en l’activitat de l’empresa.

  - Simular la presència d’un altre treballador, fitxant o signant per ell.

  - Fer desaparèixer, inutilitzar o causar desperfectes en materials, útils, eines, maquinàries, aparells, instal·lacions, edificis, estris i documents de l’empresa.

  - El robatori i la malversació comesos tant a l’empresa, com als companys de treball o a qualsevol altra persona dins de les dependències de l’empresa, o durant la jornada laboral en qualsevol altre lloc.

  - Violar el secret de la correspondència o els documents reservats de l’empresa, o revelar-ne el contingut a persones estranyes a l’empresa.

  - Originar baralles freqüents amb els companys de feina.

  - Qualsevol conducta, en l’àmbit laboral, que atempti greument contra el respecte de la intimitat i la dignitat mitjançant l’ofensa, verbal o física, de caràcter sexual. Si la conducta esmentada es porta a terme prevalent-se d’una posició jeràrquica, suposarà una circumstància agreujant de la conducta.

  - L’assetjament moral a la feina, entenent “assetjament moral” com un factor de risc psicosocial que es manifesta amb una conducta abusiva (gest o paraula, comportament, actitud, etc.) que atempta, per la seva repetició o sistematització, contra la intimitat o integritat psíquica o física d’una persona, posant en perill el seu lloc de treball. La persona que pateixi qualsevol dels assetjaments definits, sexual o moral, ho ha de posar en coneixement de la direcció de l’empresa i del representant dels treballadors en un termini no superior a 15 dies naturals perquè la Direcció instrueixi l’expedient oportú, que haurà de finalitzar en un període d’1 mes a partir de la notificació de la part interessada. La no-comunicació a la Direcció de les dues formes d’assetjament indicades serà valorable per a poder determinar la falta de responsabilitat de l’empresa, que haurà de protegir el lloc de treball de la persona objecte d’aquest assetjament.

  - El fet que un superior cometi un fet arbitrari que suposi la vulneració d’un dret del treballador legalment reconegut, del qual es derivi un perjudici greu per al subordinat.

  - La continuada i habitual falta de neteja de tal magnitud que pugui afectar el procés productiu i la imatge de l’empresa.

  - L’embriaguesa habitual i la drogodependència manifestada durant la jornada laboral i en el lloc de treball.

  L’estat d’embriaguesa o la ingestió d’estupefaents manifestats una sola vegada seran constitutius de falta greu.

  - No utilitzar els elements de protecció de seguretat i higiene facilitats per l’empresa i contravenir la normativa de prevenció de Riscos Laborals, posant en perill la seguretat d’altres treballadors.

  - La reincidència de 3 faltes greus, malgrat que siguin de naturalesa diferent, sempre que es cometin dins dels 6 mesos següents d’haver-se produït la primera.

.

.

Article 47. Sancions.

.

  Les sancions que poden imposar-se en cada cas, atenent a la gravetat de la falta comesa, són les següents:

.

  Per faltes lleus: amonestació per escrit.

  Per faltes greus: suspensió de feina i sou de 3 a 15 dies.

  Per faltes molt greus: des de la suspensió de feina i sou de 16 a 60 dies fins a l’acomiadament.

.

.

Article 48. Prescripció.

.

  La facultat de la Direcció de l’empresa per sancionar prescriu per a les faltes lleus, als 10 dies; per a les faltes greus, als 20 dies; per a les faltes molt greus, als 60 dies a partir de la data en què la Direcció hagi tingut coneixement que s’havien comès i, en qualsevol cas, als 6 mesos d’haver-se comès. Aquests terminis quedaran interromputs per qualsevol acte propi de l’expedient instruït si escau, sempre que la durada d’aquest, en el seu conjunt no superi el termini de 6 mesos sense que sigui per culpa del treballador expedientat.

.

.

CAPÍTOL XIV. Llicències i permisos.

.

.

Article 49. Llicències i permisos article 37.3 estatut dels treballadors.

.

  La persona treballadora previ avís i justificació pot absentar-se de la feina, amb dret a remuneració, pels motius i pel temps establert en l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors així com en el següents supòsits:

.

  a) Per defunció de fills / es 5 dies laborals.

  b) Acumulació de lactància es quantifica en 15 dies laborals de forma ininterrompuda a continuació de l’alta per maternitat. Per acord entre les parts es podrà establir un altre període de gaudiment.

.

.

Article 50. Unions estables de parella (parelles de fet).

.

  Es reconeixen els mateixos drets, permisos i llicències que als matrimonis a les unions estables de parella degudament acreditades, entenent-se acreditada tal condició mitjançant la presentació a l’empresa del corresponent certificat del Registre d’unions de fet o, si aquest no existís, mitjançant l’aportació d’escriptura pública, atorgada conjuntament davant notari, en la qual es manifesti la condició de parella de fet de la persona causant del permís així com la seva voluntat d’acollir-se al que disposa la Llei 10/1998, de 15 de juliol, del Parlament de Catalunya, reguladora de les unions estables de parella, acompanyant tot això d’una certificació de convivència expedida per l’ajuntament corresponent.

  Les parelles de fet tenen dret a gaudir de 15 dies naturals de permís retribuït per la constitució de parella de fet. A efectes d’evitar un possible abús de dret sobre la present matèria, per a l’obtenció del permís hi ha d’haver, necessàriament simultaneïtat en l’esdeveniment o causa de la sol·licitud amb la presentació del certificat o escriptura pública i el seu efectiu gaudi, per la qual cosa no s’ha d’atendre la sol·licitud del permís en cas, que entre la data de l’obtenció del certificat o formalització de l’escriptura pública i la petició a l’empresa dels dies de gaudi, hi hagi més de 15 dies naturals.

  No obstant l’anterior, en el supòsit que aquestes parelles de fet contraguin entre sí posterior matrimoni, no tindran dret al permís per matrimoni si han gaudit anteriorment del permís corresponent per la constitució de parella de fet, a aquests efectes es considera gaudit aquest permís, amb la finalitat d’evitar la duplicitat del mateix.

  En cap cas no es pot reclamar el gaudi d’aquest dret per a una nova parella de fet si no han transcorregut 5 anys des de l’anterior gaudi, llevat del cas de defunció.

  Els qui a la signatura d’aquest Conveni tinguin la consideració d’unió estable de parella, ja sigui heterosexual o homosexual, de conformitat amb el que disposa la Llei 10/1998 de 15 de juliol del Parlament de Catalunya, hagin formalitzat o no en escriptura pública aquesta unió estable, no podran gaudir dels drets que expressament s’estableixin en el present article si el fet causant ja s’ha produït.

  La present equiparació, a l’efecte del que disposa el present Conveni col·lectiu, no pot tenir efectes retroactius, i no permet reclamació per fets causants que s’hagin produït amb anterioritat a la signatura del mateix.

.

.

CAPÍTOL XV. Suspensió del contracte de treball.

.

.

Article 51. Excedència per tenir cura de familiars.

.

  Els treballadors tenen dret a un període d’excedència de durada no superior a 2 anys per tenir cura d’un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia, no puguin valer-se per si mateixos i no desenvolupin cap activitat retribuïda.

  En cas d’excedència tant per maternitat i paternitat natural, com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, el període d’excedència començarà a comptar a partir de la data del naixement o, si escau de la resolució judicial o administrativa. La durada màxima serà de tres anys. En cas que treballin el pare i la mare, únicament podrà fer un d’ells l’ús d’aquest dret. En cas de separació o divorci aquest dret el tindrà el que exerceixi la custòdia dels menors.

  Cada fill o familiar dóna lloc a un nou període d’excedència, i a la finalització de l’anterior.

  En ambdós casos el període de permanència en aquesta situació computa a efectes d’antiguitat. Durant el primer any es tindrà reserva del seu lloc de treball. Transcorregut l’esmentat termini, la reserva quedarà sotmesa a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

  Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generessin el dret contemplat en aquest article, pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

.

.

Article 52. Maternitat.

.

  Serà d’íntegra aplicació les normes legals sobre la protecció de la maternitat i, especialment la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

.

.

.

CAPÍTOL XVI.

.

.

Article 53. Solució de conflictes extrajudicial.

.

  A efectes de resoldre els conflictes col·lectius o plurals que puguin presentar-se, tant de caràcter jurídic com d’interessos, derivats de l’aplicació o interpretació d’aquest Conveni, sense perjudici de les facultats i competències atribuïdes a la comissió paritària, ambdues parts negociadores, en representació dels treballadors i les empreses incloses en el seu àmbit funcional, pacten expressament la submissió als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya per solucionar tots aquells no exclosos expressament de les competències d’aquest tribunal als efectes del que estableixen els articles 63 i 153 de la Llei reguladora de la Jurisdicció social.

.

.

Article 54. Règim d’inaplicació de les condiciones de treball previstes en aquest Conveni.

.

  Segons l’establert en l’article 82.3 de l’ET, per acord entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, quan existeixin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, es podrà procedir, amb un període de consultes previ, d’una durada no superior a 15 dies, a inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en el Conveni col·lectiu que afectin a les següents matèries:

.

  a) Jornada de treball.

  b) L’horari i la distribució del temps de treball.

  c) Règim de treball a torns.

  e) Sistema de remuneració i quantia salarial.

  e) Sistema de treball i rendiment.

  f) Funcions, quan excedeixin dels límits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39 de l’ET.

  g) Millores voluntàries de l’acció protectora de la Seguretat Social.

.

  Quan el període de consultes finalitza amb acord es presumirà que concorreixen les causes justificatives exposades a l’article 82.3 de l’ET i únicament podrà ser impugnat davant la jurisdicció social per la existència de frau, dolo, coacció o abús de dret en la seva conclusió. L’acord haurà de determinar, amb exactitud, les noves condicions de treball aplicables en l’empresa i la seva durada, que no podrà anar mes enllà del moment en que resulti aplicable un nou Conveni col·lectiu a l’empresa.

  Tant mateix, l’acord haurà de ser notificat a la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu i a la Autoritat Laboral. Quan el període de consultes finalitzi sense acord, les parts es sotmetran a la Comissió Paritària del Conveni, i si persisteix la discrepància, s’haurà d’accedir als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Article 55. Igualtat i no discriminació.

.

  En tots els aspectes del procés productiu i de prestació de serveis, l’empresa ha de respectar i ha de fer respectar el principi d’igualtat de tracte i ha d’evitar qualsevol discriminació per raó d’edat, disminució, sexe, origen (inclòs el racial o ètnic), estat civil, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, afiliació o no als sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres treballadors de l’empresa i llengua dins de l’Estat espanyol.

  Les discriminacions positives previstes en la normativa vigent, seran aplicables en l’àmbit de l’empresa, sense perjudici del que abans s’ha indicat.

  Cal respectar el principi d’igualtat d’accés a tots els llocs de treball en l’empresa, tant per a l’home com per a la dona.

.

.

Article 56. Persones treballadores víctimes de violència de gènere.

.

  Les persones treballadores que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere tenen dret, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral a la reducció de jornada de treball i/o a la reordenació dels temps de treball, a través de l’adaptació del torn i horari de l’afectat/ada, així com qualsevol altra mesura de flexibilitat de l’ordenació del temps de treball que acordin les parts.

  En aquests casos de reducció de jornada i mentre duri la situació de víctima de violència de gènere, el salari serà proporcional a la reducció de jornada.

  La condició de víctima de violència de gènere haurà de ser acreditada davant l’empresa, obligant-se aquesta a mantenir la confidencialitat d’aquesta situació.

  S’estableix el dret a sol·licitar bestretes de la nòmina per part de les víctimes de violència de gènere i es pactaran mesures flexibles per la seva devolució.

  Les faltes de puntualitat de les persones treballadores víctimes de violència de gènere es consideren justificades si son acreditades pels Serveis socials o serveis de salut. Aquests informes seran suficients per acreditar la condició de violència de gènera.

.

.

.

.

ANNEX 1.- Taula salarial, any 2018

.

.

  GRUPS PROFESSIONALS/LLOCS DE TREBALL – IMPORT

.

  Grup V

  Nivell 1

  Titulat de grau superior: 1.325,48

  Nivell 2

  Director. Titulat de grau mitjà: 1.158,13

.

  Grup IV

  Nivell 1

  Encarregat general: 1.110,03

  Nivell 2

  Cap de personal, compres i vendes

  Cap de divisió i administració: 1.073,37

.

  Grup III

  Nivell 1

  Cap de sucursal, supermercat, magatzem i grup

  Cap de secció. Comptable

  Cap de secció administrativa

  Caixer, taquimecanògraf i idiomes estrangers

  Encarregat d’establiment, dibuixant, retolista i aparadorista: 948,54

.

  Grup II

  Nivell 1

  Venedor, viatjant, corredor de plaça, oficial de 1ª, oficial administratiu,

  dependent, comprador, autovenda, carnisser/a, peixater/a, xarcuter/a: 917,86

  Nivell 2

  Vigilant, porter, mosso especialitzat: 895,34

.

  Grup I

  Nivell 1

  Ajudant, auxiliar administratiu, telefonista, ajudant de muntatge, ajudant tallador,

  Oficial 2ª, mosso, xofer, reposador/abastador, personal de neteja: 872,80

  Nivell 2

  Treballadors sense experiència al sector de 18 a 20 anys: 789,42

  Nivell 3

  Aprenents de 16 a 17 anys: 686,84

.

  La remuneració és per 15 pagues

.

.

.

ANNEX 2.- Taula salarial, any 2019

.

.

  GRUPS PROFESSIONALS/LLOCS DE TREBALL – IMPORT

.

  Grup V

  Nivell 1

  Titulat de grau superior: 1.342,71

  Nivell 2

  Director. Titulat de grau mitjà: 1.173,19

.

  Grup IV

  Nivell 1

  Encarregat general: 1.124,46

  Nivell 2

  Cap de personal, compres i vendes

  Cap de divisió i administració: 1.087,32

.

  Grup III

  Nivell 1

  Cap de sucursal, supermercat, magatzem i grup

  Cap de secció. Comptable

  Cap de Secció Administrativa

  Caixer, taquimecanògraf i idiomes estrangers

  Encarregat d’establiment, dibuixant, retolista i aparadorista: 960,87

.

  Grup II

  Nivell 1

  Venedor, viatjant, corredor de plaça, oficial de 1ª, oficial administratiu, dependent,

  comprador, autovenda, carnisser/a, peixater/a, xarcuter/a: 929,79

  Nivell 2

  Vigilant, porter, mosso especialitzat: 906,98

.

  Grup I

  Nivell 1

  Ajudant, auxiliar administratiu, telefonista, ajudant de muntatge, ajudant tallador,

  Oficial 2ª, mosso, xofer, reposador/abastador, personal de neteja: 884,15

  Nivell 2

  Treballadors sense experiència al sector de 18 a 20 anys: 799,68

  Nivell 3

  Aprenents de 16 a 17 anys: 695,77

.

  La remuneració és per 15 pagues. Si el SMI 2019 fos superior s’adequarà al mateix

.

.

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP Número 34 – Dilluns, 18 de febrer de 2019)

.

.

Acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu del sector del comerç en general de les comarques de Lleida.

.

.

Resolució, de 7 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2019 (codi de Conveni número 25000065011993).

.

.

  Vist el text de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2019, subscrit per les parts negociadores el dia 1 de febrer de 2019, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació.

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripció de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2019 (codi de Conveni número 25000065011993) al Registre de Convenis i Acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb notificació a la Comissió Negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la província de Lleida.

.

  Lleida, 8 de febrer de 2019 El director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, en funcions, Joan Santacana i Vélez.

.

.

.

ACTA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DEL COMERCIO EN GENERAL DE LAS COMARCAS DE LLEIDA (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 25000065011993).

.

.

  Por la Patronal.

  Don Ramon Fornos Llobera.

  Don Antoni Postius Robert.

  Doña M. Carme Armengol Auguets.

  Doña M. Rosa Armengol Auguets.

  Por la representación sindical FeSMC-UGT.

  Doña Carme Valls Soler.

  Don Moisés Berruezo Blanco.

  Federació Serveis CCOO.

  Doña Raquel Collado.

  Don Esteban Sanabria Garnica.

.

.

  En Lleida, a 1 de febrero de 2019, en los locales del Departament de Treball, se reúne la representación de la vigente Comisión Paritaria, cuyos nombres y representantes constan al margen para proceder a adecuar las tablas salariales correspondiente al año 2019, como consecuencia de la publicación en el B.O.E. (número 312, de 27 de diciembre de 2018) del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019 en 12.600 euros (900 euros/mes x 14 mensualidades).

  En base a ello, se confeccionan nuevamente las tablas salariales correspondientes al 2019 con efectos de 1-1-2019, por consiguiente, se dejan sin efecto las publicadas en el B.O.P.L. número 145, de fecha 26 de julio de 2018. Siendo las tablas para el año 2019, las siguientes:

.

.

.

.

.

image1 499

.

.

.

  La Comisión Paritaria, mandata a Moisés Berruezo Blanco con DNI 46.570.471W, representante de la parte social para que realice los trámites de registro y publicación del presente acta y texto convencional en el Regcon, en cumplimiento de la normativa legal existente al respecto.

.

  Y no habiendo más asuntos que tratar, y en prueba de conformidad, se aprueba y firma la presente Acta, siendo las 12.15 horas, en el lugar y fecha ut supra.

.

.