Convenio Colectivo del Comercio en General de Lleida

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2018 - 31/12/2019

Duraci贸n: DOS A脩OS

Publicaci贸n:

2019/02/18 BOP LLEIDA 34 Revisi贸n Salarial

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: LLEIDA
C贸digo: 25000065011993
Actualizacion: 2019/02/18 BOP LLEIDA 34 - Revisi贸n Salarial
Convenio Colectivo del Comercio en General de Lleida de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2019/02/18. Vigencia de: 01/01/2018 a 31/12/2019. Duraci贸n Dos A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP LLEIDA 34 del tipo: Revisi贸n Salarial

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 145 – Dijous, 26 de juliol de 2018)

CAP脥TOL I.- Determinaci贸 de les parts.

Article 1.

CAP脥TOL II. 脌mbit d鈥檃plicaci贸.

Article 2. 脌mbit funcional.

Article 3. 脌mbit territorial.

Article 4. 脌mbit personal.

Article 5. 脌mbit temporal.

CAP脥TOL III. Denuncia, revisi贸 i pr貌rroga del Conveni.

Article 6. Denuncia i revisi贸.

CAP脥TOL IV. Cl脿usules generals.

Article 7. Indivisibilitat del Conveni.

Article 8. Condicions m茅s beneficioses.

Article 9. Compensaci贸 i absorci贸.

Article 10. Publicitat.

Article 11. Normes subsidi脿ries.

Article 12. Asseguran莽a d鈥檃ccidents.

Article 13. Vendes als treballadors.

Article 14. Jubilaci贸.

Article 15. Malaltia o accident.

CAP脥TOL V. Organitzaci贸 del treball.

Article 16. Modalitats de contractaci贸.

Article 17. Control de la contractaci贸.

Article 18. Per铆ode de prova.

Article 19. Cessament del personal.

Article 20. Liquidaci贸 alliberadora,

Article 21. Garantia d鈥檕cupaci贸,

CAP脥TOL VI. Classificaci贸 professional.

Article 22. Grups y nivells professionals.

Article 23. Promoci贸 econ貌mica.

CAP脥TOL VII. Jornada i horaris.

Article 24. Jornada setmanal.

Article 25. Per铆ode de descans.

Article 26. Vacances.

Article 27. Calendari laboral.

Article 28. Hores extraordin脿ries.

CAP脥TOL VIII. Conceptes salarials.

Article 29. Salari base.

Article 30. Plus de vinculaci贸.

Article 31. Aparadorisme.

Article 32. Gratificacions extraordin脿ries.

CAP脥TOL IX. Conceptes extrasalarials.

Article 33. Plus de transport.

Article 34. Dietes.

Article 35. Despeses de locomoci贸.

Article 36. Plus de c脿rrega i desc脿rrega.

CAP脥TOL X. Comissi贸 Parit脿ria.

Article 37. Comissi贸 Parit脿ria.

CAP脥TOL XI. Salut laboral.

Article 38. Seguretat i higiene.

Article 39. Roba de treball.

CAP脥TOL XII. Drets sindicals.

Article 40. Informaci贸 als representants dels treballadors.

Article 41. Acumulaci贸 hores sindicals.

CAP脥TOL XIII. Faltes i sancions.

Article 42. Facultat sancionadora.

Article 43. Graduaci贸 de faltes.

Article 44. Faltes lleus.

Article 45. Faltes greus.

Article 46. Faltes molt greus.

Article 47. Sancions.

Article 48. Prescripci贸.

CAP脥TOL XIV. Llic猫ncies i permisos.

Article 49. Llic猫ncies i permisos article 37.3 estatut dels treballadors.

Article 50. Unions estables de parella (parelles de fet).

CAP脥TOL XV. Suspensi贸 del contracte de treball.

Article 51. Exced猫ncia per tenir cura de familiars.

Article 52. Maternitat.

CAP脥TOL XVI.

Article 53. Soluci贸 de conflictes extrajudicial.

Article 54. R猫gim d鈥檌naplicaci贸 de les condiciones de treball previstes en aquest Conveni.

Article 55. Igualtat i no discriminaci贸.

Article 56. Persones treballadores v铆ctimes de viol猫ncia de g猫nere.

ANNEX 1.- Taula salarial, any 2018

ANNEX 2.- Taula salarial, any 2019

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤mero 34 – Dilluns, 18 de febrer de 2019)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 145 – Dijous, 26 de juliol de 2018)

.

.

Conveni col路lectiu de treball del sector del comer莽 en general de les comarques de Lleida.

.

Resoluci贸 de 19 de juliol de 2018 per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector del comer莽 en general de les comarques de Lleida, per al per铆ode 1-1-2018 al 31-12-2019 (codi de Conveni n煤mero 25000065011993).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector del comer莽 en general de les comarques de Lleida, per al per铆ode 1-1-2018 al 31-12-2019, subscrit per les parts negociadores, el 19-6-2018, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d鈥檕ctubre, pel qual s鈥檃prova el Text ref贸s de la Llei de l鈥橢statut dels Treballadors; l鈥檃rticle 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d鈥檃gost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d鈥檃plicaci贸.

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector del comer莽 en general de les comarques de Lleida, per al per铆ode 1-1-2018 al 31-12-2019 (codi de Conveni n煤mero 25000065011993) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Lleida, amb notificaci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la prov铆ncia de Lleida.

.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMER脟 EN GENERAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA, PER AL PER脥ODE DE L鈥1-1-2018 AL 31-12-2019.

.

.

CAP脥TOL I.- Determinaci贸 de les parts.

.

.

Article 1.

.

  Aquest Conveni col路lectiu de treball del sector del comer莽 en general de les comarques de Lleida es pacta entre la Federaci贸 Provincial d鈥橢mpresaris de Comer莽 de Lleida (Fecom), d鈥檜na part i d鈥檜na altra, la Federaci贸 de Treballadors de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) i la Federaci贸 de Serveis de CCOO de Catalunya.

.

.

CAP脥TOL II. 脌mbit d鈥檃plicaci贸.

.

.

Article 2. 脌mbit funcional.

.

  脡s d鈥檃plicaci贸 a les persones f铆siques o jur铆diques l鈥檃ctivitat de les quals (exclusiva o principal) sigui desenvolupada professionalment amb 脿nim de lucre, utilitzant o no, un establiment mercantil obert; que consisteixi en oferir la venda de qualsevol classe d鈥檃rticles, b茅 sigui al destinatari final (venda al detall) o per a la seva posterior venda (venda a l鈥檈ngr貌s), tant en nom propi o de tercers; i que no estiguin afectades per un cicle de producci贸, encara que el producte pugui sofrir un condicionament previ, sempre que estiguessin dins del camp de l鈥檈xtinta ordenan莽a laboral de comer莽.

  Queden expressament excloses d鈥檃quest 脿mbit funcional les establertes en l鈥檃rticle 3, apartat 2 del I AMAC, publicat en el BOE, en data 20 de febrer de 2012, i aquelles empreses de supermercats i autoserveis d鈥檃limentaci贸 que pertanyent a un mateix nom comercial disposin de m茅s centres de treball en m茅s de tres prov铆ncies, inclosa Lleida, dins de l鈥櫭爉bit territorial de Catalunya.

.

.

Article 3. 脌mbit territorial.

.

  El Conveni afectar脿 a la totalitat de les empreses referides en l鈥檃rticle anterior que prestin serveis en la prov铆ncia de Lleida.

.

.

Article 4. 脌mbit personal.

.

  El Conveni afectar脿 a la totalitat de les plantilles, actuals i futures, de les empreses citades en els articles anteriors. Amb l鈥檈xcepci贸 de les persones referides en l鈥檃rt 1r.3 i 2n del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, Text ref贸s de la Llei de l鈥橢statut dels Treballadors.

.

.

Article 5. 脌mbit temporal.

.

  Les condicions pactades en el present Conveni tindran vig猫ncia des del dia 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de desembre de 2019, amb independ猫ncia de la data de publicaci贸 en el Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia.

.

.

CAP脥TOL III. Denuncia, revisi贸 i pr貌rroga del Conveni.

.

.

Article 6. Denuncia i revisi贸.

.

  A partir del dia 31 de desembre de 2019, aquest Conveni es prorrogar脿 t脿citament i autom脿ticament d鈥檃ny en any, llevat la den煤ncia de qualsevol de les parts, amb un mes d鈥檃nticipaci贸 de la data de venciment.

  Si denunciat el Conveni, les negociacions es prolonguen per un termini superior al vigent, aquest s鈥檈ntendr脿 prorrogat fins a la signatura del nou Conveni o acord que el substitu茂a, sense perjudici del que determini el nou Conveni respecte a la retroactivitat.

.

.

.

CAP脥TOL IV. Cl脿usules generals.

.

.

Article 7. Indivisibilitat del Conveni.

.

  Les condicions pactades en el present Conveni formen un tot org脿nic i indivisible. Als efectes de la seva aplicaci贸 pr脿ctica es consideraran aquestes condicions, sempre globalment i conjuntament.

.

.

Article 8. Condicions m茅s beneficioses.

.

  Totes les condicions establertes en aquest Conveni, tenen la condici贸 de m铆nimes i per tant les situacions actuals implantades individualment entre empreses i treballadors que en el seu conjunt anual, impliquin condicions m茅s beneficioses que les pactades en aquest Conveni, s鈥檋auran de respectar en la seva totalitat.

.

.

Article 9. Compensaci贸 i absorci贸.

.

  Les condicions establertes en el present Conveni, considerades conjuntament i en c貌mput anual es podran compensar amb les ja existents en el moment de l鈥檈ntrada en vigor, sigui el que sigui l鈥檕rigen i la causa de la condici贸. Amb car脿cter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en c貌mput anual, superin les condicions establertes en el present Conveni, igualment considerades en el seu conjunt i c貌mput anual. No obstant aix貌, exclusivament per als anys 2018 i 2019 no operar脿 la compensaci贸 i absorci贸 per a les persones treballadores enquadrades en els Grups I i II amb un salari brut anual igual o inferior a 16.800 euros / anuals.

.

.

Article 10. Publicitat.

.

  Les empreses afectades pel present Conveni posaran a disposici贸 dels comit猫s d鈥檈mpresa i delegats de personal o, en la seva abs猫ncia, dels treballadors, un tauler d鈥檃nuncis per fixar qualsevol publicaci贸 referent a mat猫ries d鈥檌nter猫s sindical, on es col路locar脿 un exemplar del Conveni pel coneixement dels treballadors.

.

.

Article 11. Normes subsidi脿ries.

.

  En tot all貌 no regulat en el present Conveni i amb car脿cter subsidiari, s鈥檈star脿 d鈥檃cord al que disposi l鈥橢statut dels Treballadors i la resta de legislaci贸 laboral vigent, d鈥檃plicaci贸 en cada moment.

.

.

Article 12. Asseguran莽a d鈥檃ccidents.

.

  Les empreses afectades per aquest Conveni estan obligades, durant la vig猫ncia d鈥檃quest, a subscriure pels seus treballadors una asseguran莽a per accidents que cobreixi les garanties de mort i incapacitat absoluta en 24.000 euros i 28.000 euros, en cada cas. L鈥檃sseguran莽a cobrir脿 les 24 hores del dia i s鈥檈xposar脿 una c貌pia de la mateixa en un lloc visible del centre de treball.

.

.

Article 13. Vendes als treballadors.

.

  Les empreses resten obligades a vendre als seus treballadors, pel seu consum personal i dels familiars que conviuen amb ell, aquells productes que es venguin en l鈥檈stabliment, a preu de cost m茅s despeses generals.

  En aquest sentit s鈥檈nt茅n que qualsevol familiar que acrediti que conviu amb la persona treballadora t茅 dret a aquest benefici (sense limitaci贸 de grau de parentiu).

  Referent al preu de cost, ser脿 el preu de compra del producte m茅s les despeses addicionals que es produeixin fins que es pugui disposar del producte per a la seva venda.

  Pel que fa a les despeses generals s鈥檈nt茅n que s贸n les despeses que directament o indirectament es puguin imputar al producte.

  En relaci贸 a l鈥橧VA aquest s鈥檋a d鈥檌ncloure com a despesa general ja que forma part del preu d鈥檃dquisici贸 del producte, per tant, les persones treballadores han d鈥檃bonar el seu import quan adquireixin els productes de l鈥檈mpresa.

.

.

Article 14. Jubilaci贸.

.

  S鈥檈star脿 al que disposi la legislaci贸 vigent en cada moment.

.

.

Article 15. Malaltia o accident.

.

  El treballador, previ av铆s i justificaci贸 posterior, podr脿 absentar-se del treball, amb dret a retribuci贸, pel temps indispensable per assistir a consultes m猫diques del treballador o dels seus familiars fins a primer grau d鈥檃finitat i consanguinitat.

  En cas de malaltia o accident, el treballador afectat percebr脿 de l鈥檈mpresa el complement a la prestaci贸 de la Seguretat Social fins arribar al 100% del salari real habitual fins el l铆mit de 12 mesos.

.

.

.

CAP脥TOL V. Organitzaci贸 del treball.

.

.

Article 16. Modalitats de contractaci贸.

.

  Per a la contractaci贸, es tindran en compte les caracter铆stiques del sector i les circumst脿ncies de compet猫ncia del mercat i es potenciar脿 la contractaci贸 que permeti ampliar la durada m脿xima dels contractes eventuals i dels contracte formatius.

  D鈥檃cord amb la normativa vigent i sense que aix貌 suposi cap mena de limitaci贸, es podr脿 formalitzar, encara que es refereixi a l鈥檃ctivat normal de l鈥檈mpresa, entre altres els seg眉ents contractes de treball:

.

  a) Contracte de treball eventual:

  Les empreses podran efectuar contractes de treball amb car脿cter eventual per circumst脿ncies del mercat, exc茅s de feines, acumulaci贸 de comandes, etc., en aquells sup貌sits que el treball a realitzar no excedeixi de 12 mesos dins el per铆ode de 18 mesos, a comptar des de la contractaci贸 inicial, podent ser prorrogats fins a la totalitat m脿xima.

  Aquests contractes es faran sempre per escrit i determinant la causa de la contractaci贸, llevat que l鈥檈mpresa acrediti la naturalesa temporal de la prestaci贸.

  Tots els contractes eventuals efectuats durant la vig猫ncia del present Conveni, es podran prorrogar fins a la totalitat dels 12 mesos.

  A la finalitzaci贸 del contracte, la persona treballadora tindr脿 dret a rebre una indemnitzaci贸 de quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d鈥檃bonar 12 dies de salari per cada any de servei., amb les excepcions establertes a la normativa vigent en cada moment.

  b) Contractes formatius:

  Els contractes formatius es regiran, en lo no previst per aquest Conveni Col路lectiu, per l鈥檈stipulat a l鈥檃rticle 11 de l鈥橢statut dels Treballadors.

  b1) Contracte de formaci贸. Podr脿 formalitzar-se, de mutu acord, per un per铆ode de sis mesos com a m铆nim i dos anys com a m脿xim.

  Retribuci贸 del treballador:

  - En el primer any de contracte: no podr脿 ser inferior al 70 per cent del salari fixat en Conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

  - En el segon any de contracte: no podr脿 ser inferior al 80 per cent del salari fixat en Conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

  b2) Contracte en pr脿ctiques. Les empreses podran efectuar contractes en pr脿ctiques, i formalitzar-se de mutu acord entre les parts, per un per铆ode de sis mesos com a m铆nim i un any com a m脿xim.

  La retribuci贸 del treballador no podr脿 ser inferior al 80% del salari fixat en Conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

  c) Les persones treballadores contractades a temps parcial tindran prioritat per augmentar la seva jornada setmanal pactada inicialment i/o passar a temps complet en el cas que l鈥檈mpresa faci noves contractacions, sempre que els seus perfils professionals i coneixement encaixin al nou lloc de treball.

.

.

Article 17. Control de la contractaci贸.

.

  1. L鈥檈mpresari, amb motiu de l鈥檈xtinci贸 del contracte, al comunicar als treballadors la den煤ncia o, en el seu cas, el preav铆s de l鈥檈xtinci贸 del mateix, haur脿 d鈥檃companyar una proposta de document de liquidaci贸 de les quantitats a deure. El treballador podr脿 sol路licitar la pres猫ncia d鈥檜n representant legal dels treballadors en el moment de procedir a la signatura del rebut de quitan莽a, fent-se constar en el mateix el fet de la signatura en pres猫ncia d鈥檜n representant legal dels treballadors, o b茅 que el treballador no ha fet 煤s d鈥檃questa possibilitat. Si l鈥檈mpresari imped铆s la pres猫ncia del representant en el moment de la signatura, el treballador podr脿 fer consta-ho en el mateix rebut, als efectes oportuns.

  2. La liquidaci贸 dels salaris que corresponguin als treballadors fixes discontinus, en els sup貌sits de conclusi贸 de cada per铆ode d鈥檃ctivitat, es dur脿 a terme amb subjecci贸 als tr脿mits i garanties establerts en el n煤mero anterior.

.

.

Article 18. Per铆ode de prova.

.

  L鈥檃dmissi贸 del treballador en l鈥檈mpresa es considerar脿 provisional mentre duri el per铆ode de prova, que en cap cas podr脿 ser superior als seg眉ents:

  a) Contractes indefinits Titular de grau superior o mitj脿 i director: 6 mesos.

  Cap de personal, cap de compres i cap de vendes: 6 mesos.

  Encarregat general i viatjant: 3 mesos.

  La resta del personal t猫cnic no titulat i administratiu: 3 mesos. Si l鈥檈mpresa cessa a aquests treballadors dins el per铆ode de prova, tindran dret a rebre una indemnitzaci贸 amb una quantia equivalent a la part proporcional que resulti d鈥檃bonar 8 dies de salari per any de servei, a comptar des del 31茅. dia d鈥檌nici del contracte fins el dia que causin baixa a l鈥檈mpresa.

  Personal auxiliar i no qualificat: 3 mesos. Si l鈥檈mpresa cessa a aquests treballadors dins el per铆ode de prova, tindran dret a rebre una indemnitzaci贸 amb una quantia equivalent a la part proporcional que resulti d鈥檃bonar 8 dies de salari per any de servei, a comptar des del 16茅. dia d鈥檌nici del contracte fins el dia que causin baixa a l鈥檈mpresa.

  b) Resta de contractaci贸:

  Titular de grau superior o mitj脿 i director: 6 mesos.

  Cap de personal, cap de compres i cap de vendes: 6 mesos.

  Encarregat general i viatjant: 3 mesos.

  La resta del personal t猫cnic no titulat i administratiu: 1 mes.

  Personal auxiliar i no qualificat: 15 dies.

.

.

Article 19. Cessament del personal.

.

  En cas d鈥檃comiadament s鈥檃plicar脿 all貌 que disposen els articles 54, 55 i 56 de l鈥橢statut dels Treballadors i dels articles 103 al 113 de la Llei reguladora de la jurisdicci贸 social.

  En cas de cessament voluntari d鈥檜n treballador, aquest haur脿 de notificar el seu cessament a l鈥檈mpresa amb un termini de quinze dies, no obstant el treballador no estar脿 obligat a notificar el seu cessament amb antelaci贸, a la direcci贸 de l鈥檈mpresa en cas de falta de pagament o retr脿s continuat de dos mesos o m茅s en l鈥檃bonament del salari.

.

.

Article 20. Liquidaci贸 alliberadora,

.

  La liquidaci贸, quitan莽a, no tindr脿 valor alliberador en el cas que s鈥檈xped铆s en un rebut normal de salaris.

.

.

Article 21. Garantia d鈥檕cupaci贸,

.

  Durant la vig猫ncia del present Conveni, el sector empresarial es compromet a transformar el 30% de la contractaci贸 eventual a contractaci贸 fixa.

.

.

.

CAP脥TOL VI. Classificaci贸 professional.

.

.

Article 22. Grups y nivells professionals.

.

  Grup V, nivell 1:

  Titulat de grau superior. 脡s qui, en possessi贸 del t铆tol de grau superior, exerceix a l鈥檈mpresa de forma permanent i amb responsabilitat directa funcions pr貌pies i caracter铆stiques de la seva professi贸, per貌 sense subjecci贸 a aranzels.

.

  Grup V, nivell 2:

  Director. 脡s qui, a les ordres immediates de l鈥檈mpresa i participant en l鈥檈laboraci贸 de la seva pol铆tica, dirigeix, coordina i es responsabilitza de les activitats de la direcci贸 al seu c脿rrec.

  Titulat de grau mitj脿. 脡s qui, en possessi贸 del t铆tol de grau mig, desenvolupa les funcions pr貌pies de la seva professi贸 en les condicions establertes en el par脿graf anterior.

.

  Grup IV, nivell 1:

  Encarregat general. 脡s qui, est脿 al capdavant d鈥檜n establiment del que depenen sucursals a distintes places o qui assumeix la direcci贸 superior de v脿ries sucursals.

.

  Grup IV, nivell 2:

  Cap de personal. 脡s qui, al capdavant de tot el personal d鈥檜na empresa, dicta les ordres oportunes per la perfecta organitzaci贸 i distribuci贸 del treball, la vigil脿ncia del qual li correspon, aix铆 com la concessi贸 de permisos, propostes de sancions, etc.

  Cap de compres. 脡s qui, realitza de forma permanent les compres generals de les mercaderies que son objecte de l鈥檃ctivitat comercial de l鈥檈mpresa.

  Cap de vendes. 脡s qui, t茅 al seu c脿rrec la direcci贸 i fiscalitzaci贸 de totes les operacions de venda que es realitzen a l鈥檈stabliment, aix铆 com la determinaci贸 de les orientacions o criteris d鈥檃cord amb els quals s鈥檋an de realitzar.

  Cap de divisi贸 i administraci贸. 脡s qui, a les ordres d鈥檜n director, coordina i executa sota la seva responsabilitat totes les normes que es dictin per l鈥檃dequada organitzaci贸 i distribuci贸 de la divisi贸 comercial al seu c脿rrec.

.

  Grup III, nivell 1:

  Encarregat d鈥檈stabliment, cap de sucursal i supermercat. 脡s qui, est脿 al capdavant d鈥檜na sucursal, exercint, per delegaci贸, funcions pr貌pies de l鈥檈mpresa.

  Cap de magatzem. 脡s qui, est脿 al capdavant d鈥檜n magatzem tenint al seu c脿rrec la reposici贸, recepci贸, conservaci贸 i marca de les mercaderies, el seu registre d鈥檈ntrada i sortida, la seva distribuci贸 a les seccions, a sucursals, el compliment de les comandes, etc.

  Cap de grup. 脡s qui, est脿 al capdavant de v脿ries seccions als establiments que tinguin la seva organitzaci贸 muntada en base a aquestes.

  Cap de secci贸. 脡s qui, est脿 al capdavant d鈥檜na secci贸 amb comandament o vigil脿ncia del personal afecte a ella, amb facultats per intervenir i disposar d鈥檃ll貌 que sigui necessari pel bon ordre del treball, havent tamb茅 d鈥檕rientar als seus superiors, sortit d鈥檃rticles necessaris i als dependents sobre la exhibici贸, conservaci贸, reciclatge i mesures a adoptar respecte les normes de sanitat de les mercaderies.

  Comptable. 脡s qui, amb iniciativa i responsabilitat, i sota la depend猫ncia del seu cap, executa les funcions de redacci贸 de correspond猫ncia, cust貌dia i utilitza els cabdals principals de l鈥檈mpresa, plantejament, c脿lcul i extensi贸 de factures complexes, transcripci贸 en llibres de comptabilitat, liquidaci贸 i formalitzaci贸 d鈥檃ssegurances socials i d鈥檃ltres serveis propis de les funcions comptables generals.

  Cap de secci贸 administrativa. 脡s qui, t茅 la responsabilitat o direcci贸 d鈥檜na de les seccions administratives en que pugui estar dividida l鈥檈mpresa.

  Caixer. 脡s qui, realitza el cobrament de les vendes al comptat, la revisi贸 de talons de caixa, redacta factures i rebuts i executa qualsevol operaci贸 similar.

  Taquimecan貌graf i idiomes estrangers. 脡s qui, pren al dictat un m铆nim de cent vint paraules per minut i les tradueix directa i correctament en sis minuts.

  Dibuixant i retolista. 脡s qui, realitza amb iniciativa pr貌pia dibuixos i r猫tols propis de la seva compet猫ncia professional.

  Aparadorista. 脡s qui, t茅 com a funci贸 principal i preferent l鈥檕rnamentaci贸 d鈥檌nteriors, aparadors i vitrines, a fi d鈥檈xposar al p煤blic els articles objecte de venda.

.

  Grup II, nivell 1:

  Venedor i dependent. 脡s qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li s贸n confiats, de tal manera que pugui orientar al p煤blic en les seves compres, essent, a m茅s a m茅s, les seves funcions el recompte d鈥檈xist猫ncies dels articles per sol路licitar la seva reposici贸, aix铆 com el coneixement necessari per a efectuar el c脿lcul de les vendes.

  Viatjant. 脡s qui, al servei d鈥檜na sola empresa, realitza els viatges habituals, segons la ruta pr猫viament assenyalada, per oferir articles, prendre nota de comandes, informar als clients, transmetre enc脿rrecs rebuts i tenir cura fora del temps dedicat als viatges, sense perjudici de la seva dignitat professional.

  Corredor de pla莽a. 脡s qui, al servei d鈥檜na sola empresa i de manera habitual realitza les funcions pr貌pies d鈥檜n viatjant als establiments o cases particulars de la mateixa on es troba l鈥檈stabliment al servei del qual es troba. Quan no actu茂 com a tal, col路laborar脿 en les tasques que l鈥檈mpresa l鈥檌ndiqui.

  Oficial de primera. 脡s qui, exerceix feines pr貌pies d鈥檜n oficial cl脿ssic (fusters, electricistes, mec脿nics, etc.), que actu茂 amb iniciativa i responsabilitat.

  Oficial administratiu. 脡s qui, desenvolupa les tasques pr貌pies de la secci贸 administrativa amb subordinaci贸 al seu cap, i amb la iniciativa i responsabilitat sobre les seves tasques i els auxiliars administratius al seu c脿rrec.

  Comprador. 脡s qui, amb coneixements suficients de les qualitats i classes d鈥檃rticles, realitza compres a majoristes.

  Autovenda. 脡s qui, com a repartidor-venedor t茅 com a principal funci贸 realitzar la distribuci贸 i el lliurament dels productes als clients de l鈥檈mpresa, pren nota de les comandes que li facin, i es fa c脿rrec del cobrament i liquidaci贸 de les vendes al comptat que se li encomanin.

  Realitzar脿 la c脿rrega i desc脿rrega del vehicle que se li assigni, podent 茅sser conductor-venedor, i s鈥檈ncarregar脿 en aquest cas de la seva conservaci贸, neteja i bona pres猫ncia.

  Carnisser/a. 脡S qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li s贸n confiats, de tal manera que pugui orientar al p煤blic en les seves compres, essent, a m茅s a m茅s, les seves funcions el recompte d鈥檈xist猫ncies dels articles per sol路licitar la seva reposici贸.

  Peixater/a. 脡s qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li s贸n confiats, de tal manera que pugui orientar al p煤blic en les seves compres, essent, a m茅s a m茅s, les seves funcions el recompte d鈥檈xist猫ncies dels articles per sol路licitar la seva reposici贸.

  Xarcuter/a. 脡s qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li s贸n confiats, de tal manera que pugui orientar al p煤blic en les seves compres, essent, a m茅s a m茅s, les seves funcions el recompte d鈥檈xist猫ncies dels articles per sol路licitar la seva reposici贸.

.

  Grup II, nivell 2:

  Vigilant i porter. 脡s qui, t茅 com a missi贸 principal la vigil脿ncia de les portes i accessos als locals de l鈥檈stabliment, aix铆 com l鈥檌nterior i exterior de les depend猫ncies de l鈥檈mpresa o la casa comercial.

  Mosso especialitzat. 脡s qui, es dedica a treballs concrets i determinats que, sense constituir pr貌piament un ofici ni implicar operacions de venda, exigeixen en canvi, certa pr脿ctica en la seva execuci贸. Entre aquestes feines es pot incloure enfardar o embalar, amb les operacions preparat貌ries de disposar embalatges i elements precisos, i amb les complement脿ries de repartiment i facturaci贸, cobrant o sense cobrar les mercaderies de transport, pesar les mercaderies i d鈥檃ltres feines similars. S鈥檌nclouran en aquesta categoria el treballador que de forma habitual manipulen carretilles contrapesades elevadores de rodes grans 鈥渢orista鈥.

.

  Grup I, nivell 1:

  Ajudant. 脡s qui, despr猫s de l鈥檃prenentatge oport煤, ajuda als dependents, caixers i venedors en les funcions que els s贸n pr貌pies, facilitant-los-hi la feina i podent realitzar per s铆 mateix operacions de venda.

  Si amb car脿cter permanent l鈥檃judant realitza funcions de dependent, venedor o caixer, se li reconeixer脿 aquesta categoria, amb tots els efectes que aix貌 comporti.

  Auxiliar administratiu. 脡s qui, amb coneixements administratius i d鈥檌nform脿tica en general, auxilia a oficials i caps en l鈥檈xecuci贸 de treballs propis d鈥檃questa categoria com: redacci贸 de correspond猫ncia en tr脿mit, confecci贸 de factures, mecanografia, etc., i els taquimecan貌grafs que no arribin al m铆nim de coneixements per ser-ho.

  Telefonista. 脡s qui, est脿 al c脿rrec de la central telef貌nica de l鈥檈mpresa i s鈥檈ncarrega de rebre comandes, suggeriments, etc.

  Oficial segona. 脡s qui, amb iniciativa i responsabilitat restringida, subordinat a un cap o oficial de primera, realitza treballs de car脿cter auxiliar secundari, pels quals nom茅s calen coneixements generals de l鈥檕fici.

  Mosso. 脡s qui, efectua el transport de mercaderies dins o fora de l鈥檈stabliment, fa els paquets normals que no necessiten embalatge o enfardell i els reparteix, o realitza qualsevol altra feina que exigeixi principalment esfor莽 muscular, podent-li encomanar tamb茅 feines de neteja de l鈥檈stabliment.

  Xofer-repartidor. 脡s qui, en possessi贸 del perm铆s de conduir adient, t茅 al seu c脿rrec el vehicle de l鈥檈mpresa i col路labora, a m茅s a m茅s en les feines de c脿rrega i desc脿rrega.

  Reposador-abastador. 脡s qui, s鈥檈ncarrega de mantenir una part de l鈥檈stabliment en condicions 貌ptimes per a la venda, tenint cura del compliment de les normes de sanitat. Tamb茅 茅s funci贸 seva sol路licitar mercaderies quan n鈥檋i falti al magatzem o als prove茂dors.

  Personal de neteja. 脡s qui, s鈥檕cupa de la higiene i neteja dels locals.

.

  Grup I, nivell 2:

  Aprenent. Treballadors de 18 a 20 anys, sense experi猫ncia al sector, que accedeixen per primer cop al sector comer莽.

.

  Grup 1 nivell 3:

  Aprenent. Treballador aprenent d鈥檜n ofici de 16 a 17 anys.

.

.

Article 23. Promoci贸 econ貌mica.

.

  El personal del Grup I, nivell 1 i Grup II, nivell 2, passar脿 a percebre el salari corresponent al Grup II, nivell 1, quan faci tres anys que ocupen els esmentats nivells, llevat dels per铆odes que es preveuen pels casos de l鈥檃rt. 24 de l鈥橢statut dels Treballadors.

.

.

.

CAP脥TOL VII. Jornada i horaris.

.

.

Article 24. Jornada setmanal.

.

  La jornada setmanal ser脿 de 40 hores setmanals durant la vig猫ncia d鈥檃quest Conveni.

  En el per铆ode compr茅s entre el 15 de juny i el 15 de setembre, ambd贸s inclosos, els treballadors del sector del comer莽 que aix铆 ho sol路licitin tindran dret a realitzar festa els dissabtes a la tarda, sense perjudici de l鈥檋orari mercantil establert, respectant-se un m脿xim de 1798 hores anuals.

  Els treballadors interessats en l鈥檈xercici d鈥檃quest dret, acudiran a qualsevol dels sindicats signants del Conveni els quals s鈥檃dre莽aran a l鈥檈mpresari en q眉esti贸 amb la finalitat de que aquest apliqui all貌 pactat en el par脿graf anterior.

  En cas d鈥檌ncompliment s鈥檈star脿 a all貌 que disposa el RDL 5/2000 de 4 d鈥檃gost, sobre infraccions i sancions en l鈥檕rdre social.

  Els treballadors que ho sol路licitin tindran dret a realitzar dos dies de festa a l鈥檃ny per 鈥渁ssumptes propis鈥 de car脿cter retribu茂t i no recuperable. Aquests dies no podran ser acumulables ni amb vacances, ni amb ponts, ni amb vig铆lies de dies festius (excepte diumenges) que marca el calendari laboral.

  Per realitzar aquest dos dies de festa a l鈥檃ny per 鈥渁ssumptes propis鈥, caldr脿 sempre l鈥檃cord d鈥檃mbdues parts en centres de treball de 1 a 5 treballadors.

  En la resta de centres de treball i segons l鈥檈scalat que es relaciona a continuaci贸, l鈥檈mpresa no podr脿 denegar al treballador gaudir d鈥檃quests dies si ho sol路licita per escrit i amb 21 dies d鈥檃ntelaci贸, en cas de sol路licitar-ho amb menys de 21 dies d鈥檃ntelaci贸, caldr脿 sempre l鈥檃cord d鈥檃mbdues parts:

.

  De 6 a 30 treballadors: 1 treballador per centre.

  De 31 a 50 treballadors: 2 treballadors per centre.

  De 51 a m茅s treballadors: 3 treballadors per centre.

.

.

Article 25. Per铆ode de descans.

.

  El personal que treballi exclusivament amb pantalles d鈥檕rdinadors, que no realitzin altre tipus de treball durant la jornada de treball, tindran dret a un descans de 15 minuts pel mat铆 i 15 minuts per la tarda, sense necessitat de recuperar aquest temps.

  Dins del concepte de treball efectiu s鈥檈ntendran compresos els horaris utilitzats en les jornades continuades com a descans (l鈥檈ntrep脿) i altres interrupcions, en el sup貌sit que per la normativa legal o acord entre les parts, o per la pr貌pia organitzaci贸 del treball, s鈥檈ntenguin inclosos en la jornada di脿ria de treball.

.

.

Article 26. Vacances.

.

  El personal afectat pel present Conveni gaudir脿 d鈥檜n per铆ode de 31 dies naturals de vacances, que de no existir acord previ entre les parts, es celebraran per un per铆ode m铆nim de 25 dies, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, de forma rotativa i efectuant torns en aquests mesos. Si coincideix l鈥檌nici del per铆ode de vacances amb un dia festiu o de descans compensatori, les vacances comen莽aran amb posterioritat al mencionat dia.

  Quan el per铆ode de vacances fixat al calendari de vacances de l鈥檈mpresa coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l鈥檈mbar脿s, el part o la lact脿ncia natural o amb el per铆ode de suspensi贸 del contracte de treball que preveuen els apartats 4, 5 i 7 de l鈥檃rticle 48, es t茅 dret a gaudir de les vacances en una data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del perm铆s que per aplicaci贸 del precepte esmentat li correspon, quan acabi el per铆ode de suspensi贸, encara que hagi acabat l鈥檃ny natural a qu猫 corresponen.

  Si el per铆ode de vacances coincideix amb una incapacitat temporal per conting猫ncies diferents a les que assenyala el par脿graf anterior que impossibilita a la persona treballadora gaudir-ne, totalment o parcialment, durant l鈥檃ny natural a qu猫 corresponen, la persona treballadora en pot gaudir una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut m茅s de divuit mesos a partir del final de l鈥檃ny en qu猫 s鈥檋agin originat.

.

.

Article 27. Calendari laboral.

.

  Entre les empreses i els treballadors o els seus representants, quan n鈥檋i hagi, elaboraran la distribuci贸 de l鈥檋orari anual durant el mes de gener de cada any.

  El quadre de vacances haur脿 d鈥檈laborar-se durant el primer trimestre de l鈥檃ny.

.

.

Article 28. Hores extraordin脿ries.

.

  Les hores extraordin脿ries es limitaran al m铆nim imprescindible. Quan per necessitats imprevisibles es realitzin, tindran un increment, ja sigui en temps de descans o b茅 en compensaci贸 econ貌mica, per acord entre les parts, com a minin del 60% sobre el preu/hora normal.

  Les hores en els deu primers diumenges, festius o despr茅s de les deu de la nit, tindran un increment m铆nim del 100% sobre el preu/hora normal, a partir de l鈥檕nz猫 diumenge, festiu o despr猫s de les deu de la nit tindran un increment m铆nim del 75% sobre el preu/hora normal.

  C脿lcul de l鈥檋ora ordin脿ria:

.

  Hora ordin脿ria = total retribucions anuals / 1.798 hores.

.

.

.

CAP脥TOL VIII. Conceptes salarials.

.

.

Article 29. Salari base.

.

  Donada la dif铆cil situaci贸 econ貌mica en qu猫 ens trobem i el seu car脿cter conjuntural i amb l鈥檕bjectiu de contribuir a millorar la viabilitat de les empreses del sector i procurant de la major manera possible el manteniment de l鈥檕cupaci贸 s鈥檃corden per a l鈥檃ny 2018 i 2019 el salaris seg眉ents:

.

  1. Per a l鈥檃ny 2018:

  Increment de l鈥1,20% amb efectes 1-1-2018, segons Taules salarials, Annex 1.

  2. Per a l鈥檃ny 2019:

  Increment de l鈥1,30% amb efectes 1-1-2019 sobre Taules salarials 2018, segons Annex 2.

  3. Els endarreriments que per difer猫ncies salarials puguin originar-se com a conseq眉猫ncia del present Conveni, seran liquidats per les empreses en el termini m脿xim de dos mesos, comptats a partir de la seva publicaci贸 al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia.

  4. Cl脿usula de revisi贸 salarial: al finalitzar la vig猫ncia del Conveni (2018-2019), que consisteix en que si la suma dels increments pactats (2,5%) 茅s inferior a la suma de l鈥橧PC real, de 2018 i 2019, la difer猫ncia s鈥檃plicar脿 a les taules de 2019, a partir de l鈥1-1-2020, sense que aix貌 es tingui en compte en els futurs increments de les noves negociacions de Conveni. Aquesta cl脿usula no meritar脿 cap endarreriment de Conveni.

  En el cas que la suma de l鈥橧PC real, dels anys 2018 i 2019, fos inferior a l鈥檌ncrement pactat per aquests anys (2,5%) no procedir脿 cap revisi贸.

  L鈥檌ncrement pactat ser脿 per a tots els conceptes salarials de Conveni.

.

.

Article 30. Plus de vinculaci贸.

.

  Les quantitats que en aquest moment es perceben per concepte de plus de vinculaci贸 (anteriorment antiguitat), s鈥檃bonaran com a plus personal, que no podr脿 ser absorbible ni compensable per altres conceptes. Aquest plus tindr脿 el increments pactats en el article 29 del present Conveni.

.

.

Article 31. Aparadorisme.

.

  El personal que sense tenir la categoria d鈥檃paradorista, faci de manera habitual aquesta feina en els establiments, tindr脿 dret, en concepte de gratificaci贸 especial a un plus de 10% del salari Conveni.

.

.

Article 32. Gratificacions extraordin脿ries.

.

  Els treballadors afectats per aquest Conveni col路lectiu percebran tres pagues extraordin脿ries.

  Les de juliol i desembre s鈥檈stableix en un mes de salari base m茅s el plus de vinculaci贸.

  La de beneficis s鈥檈stableix en una mensualitat del total dels emoluments salarials que el treballador rebi. Es respectaran les condicions m茅s favorables i beneficioses que gaudeixi actualment el treballador.

.

.

.

CAP脥TOL IX. Conceptes extrasalarials.

.

.

Article 33. Plus de transport.

.

  Durant la vig猫ncia d鈥檃quest Conveni i com a compensaci贸 i pagament de les despeses de locomoci贸, s鈥檈stableix per a tots els nivells un plus de transport de 63,44 euros mensuals per a l鈥檃ny 2018. Durant l鈥檃ny 2019 ser脿 de 64,27 euros mensuals. Aquest import no tindr脿 la consideraci贸 de salari.

  L鈥檃bonament d鈥檃quest plus es percebr脿 铆ntegrament amb independ猫ncia de la jornada del treballador i dels dies de prestaci贸 de treball. No obstant aix貌, per als treballadors a temps parcial que prestin treball menys de 4 dies a la setmana, el plus de transport s鈥檃bonar脿 en proporci贸 a la r脿tio pels dies treballats.

.

.

Article 34. Dietes.

.

  a) Les quantitats no justificades, en concepte de dietes, per a l鈥檃ny 2018 i 2019 seran les seg眉ents:

.

  Esmorzar: 2,40 euros.

  Dinar: 8,96 euros.

  Sopar:,22 euros.

  Dormir fora de casa: 12,46 euros.

.

.

Article 35. Despeses de locomoci贸.

.

  Aquells treballadors, que a petici贸 de l鈥檈mpresa i de forma volunt脿ria, es desplacin amb el vehicle propi, percebran l鈥檃ny 2018 i 2019 la quantitat de 0,19 euros per quil貌metre efectuat i justificat, aix铆 com l鈥檌mport dels peatges d鈥檃utopista.

.

.

Article 36. Plus de c脿rrega i desc脿rrega.

.

  Els conductors col路laboraran activament en la c脿rrega i desc脿rrega de les mercaderies i aquells que condueixen vehicle amb una c脿rrega m脿xima superior a 2.500 quilos percebran l鈥檃ny 2018 i 2019 un plus de 0,97 euros per dia treballat.

.

.

.

CAP脥TOL X. Comissi贸 Parit脿ria.

.

.

Article 37. Comissi贸 Parit脿ria.

.

  En compliment del que disposa l鈥檃rticle 85 del Text ref贸s de l鈥橢statut dels Treballadors, aprovat pel RDL 2/2015, de 23 d鈥檕ctubre, s鈥檈stableix, durant la vig猫ncia i compliment de les q眉estions que es derivin de l鈥檃plicaci贸 del Conveni col路lectiu, una Comissi贸 Parit脿ria que estar脿 formada per 4 representants que pertanyin a l鈥檕rganitzaci贸 empresarial i 4 a les organitzacions sindicals signants d鈥檃quest Conveni col路lectiu.

  D鈥檈ntre les persones designades per formar l鈥檈smentada comissi贸, s鈥檈legir脿 un president i un secretari, pertanyents a cadascuna de les parts, alternant anualment els c脿rrecs esmentats entre ambdues representacions, empresarial i sindical.

  Sense perjudici que la comissi贸 es doti del seu propi reglament de funcionament, la funci贸 del president tindr脿 car脿cter moderador i ordenador de les sessions, mentre que les funcions de secretari seran b脿sicament les de convocat貌ria de la comissi贸 i aixecament de les actes de les reunions celebrades.

  La Comissi贸 Parit脿ria haur脿 de ser notificada de les sol路licituds que efectu茂n les empreses, per d鈥檃collir-se a la cl脿usula de no vinculaci贸 salarial.

  El procediment d鈥檃ctuaci贸 d鈥檃questa Comissi贸 consistir脿 en que les discrep脿ncies o les queixes, aix铆 com les dem茅s funcions encomanades a aquesta Comissi贸 s鈥檋an de comunicar per escrit a la Comissi贸 Parit脿ria, la qual, una vegada rebut l鈥檈scrit, es reunir脿 i en un termini de set dies, a comptar des de la recepci贸 del mateix, resoldr脿 sobre la q眉esti贸 objecte de la controv猫rsia.

  A les reunions podran assistir amb veu per貌 sense vot els assessors que les parts designin amb un m脿xim de dos per cada representaci贸.

  Els domicilis per a comunicacions a la Comissi贸 Parit脿ria, s贸n els seg眉ents:

  - Fecom: Carrer Balmes, 21, 1r, 25006 Lleida.

  - FeSMC-UGT: Rambla del Raval, 29-35, 4a planta, 08001 Barcelona.

  - Serveis CCOO: Via Laietana, 16, 2陋 planta, 08003 Barcelona.

  Les funcions encomanades a la Comissi贸 Parit脿ria s贸n:

.

  a) Coneixement i resoluci贸 de les q眉estions derivades de l鈥檃plicaci贸 i interpretaci贸 del Conveni col路lectiu, aix铆 com la vigil脿ncia al compliment dels pactes.

  b) Mediar o arbitrar, en el seu cas, en el tractament i soluci贸 de totes les q眉estions i conflictes de car脿cter col路lectiu que li siguin sotmeses, de com煤 acord entre les parts, en aquelles mat猫ries contemplades als articles 40, 41 i 82.3 del Text ref贸s de l鈥橢statut dels Treballadors.

  c) Vetllar especialment pel coneixement i recepci贸 d鈥檌nformaci贸, en relaci贸 a l鈥檕cupaci贸 en el sector, analitzant i informant sobre les seves diverses oportunitats, seguint les recomanacions de l鈥橝cord interprofessional de Catalunya vigent en cada moment.

  d) Determinar, si procedeix, la revisi贸 salarial de conformitat amb el que disposa l鈥檃rticle 29 del present Conveni.

  Per resoldre les discrep脿ncies que puguin sorgir en el si de l鈥檈smentada comissi贸, les parts se sotmeten expressament al procediment de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

  S鈥檃corda que la comissi贸 parit脿ria celebrar脿 la seva primera reuni贸 als tres mesos de la data de la signatura del Conveni.

.

.

.

CAP脥TOL XI. Salut laboral.

.

.

Article 38. Seguretat i higiene.

.

  S鈥檈star脿 al que disposa la legislaci贸 vigent, adequant-se en qualsevol cas a la nova reglamentaci贸 sobre aquesta mat猫ria.

.

.

Article 39. Roba de treball.

.

  Als treballadors que pertoqui, dels compresos en aquest Conveni, se鈥檒s proveir脿 obligat貌riament, per part de l鈥檈mpresa, d鈥檜niformes o altres peces de roba, en concepte d鈥檜tillatge de treball, de les conegudes i t铆piques per a la realitzaci贸 de les diferents i diverses activitats que l鈥櫭簊 ve aconsellant.

  La provisi贸 de les esmentades peces de roba s鈥檋aur脿 de fer al comen莽ar la relaci贸 laboral entre les empreses i treballadors en el n煤mero de dues peces, les quals es reposaran en anualitats successives de manera convenient, o almenys en la meitat d鈥檃quelles.

.

.

.

CAP脥TOL XII. Drets sindicals.

.

.

Article 40. Informaci贸 als representants dels treballadors.

.

  1. L鈥檈mpresari lliurar脿 a la representaci贸 legal dels treballadors una c貌pia b脿sica de tots els contractes que s鈥檋agin de celebrar per escrit, amb l鈥檈xcepci贸 dels contractes de relaci贸 laboral especial d鈥檃lta direcci贸 sobre els quals s鈥檈stableix el deure de notificaci贸 a la representaci贸 legal dels treballadors.

  Amb la finalitat de comprovar l鈥檃dequaci贸 del contingut del contracte a la legalitat vigent, aquesta c貌pia b脿sica contindr脿 totes les dades del contracte amb excepci贸 del DNI, el domicili, l鈥檈stat civil i qualsevol altre que, d鈥檃cord amb la Llei Org脿nica 1/1982, de 5 de maig, pogu茅s afectar la intimitat personal.

  La c貌pia b脿sica ser脿 lliurada per l鈥檈mpresari, en un termini no superior als deu dies des de la formalitzaci贸 del contracte, als representants legals dels treballadors, els quals la signaran als efectes d鈥檃creditar que s鈥檋a produ茂t el lliurament. Posteriorment, la mencionada c貌pia b脿sica s鈥檈nviar脿 a l鈥橭ficina de Treball. Quan no hi hagi representaci贸 legal dels treballadors tamb茅 s鈥檋aur脿 de formalitzar la c貌pia b脿sica i remetre鈥檚 a l鈥橭ficina de Treball.

  En els contractes subjectes a l鈥檕bligaci贸 de registre a l鈥橭ficina de Treball, la c貌pia es remetr脿 juntament amb el contracte. En la resta dels sup貌sits es remetr脿 exclusivament la c貌pia b脿sica.

  2. L鈥檈mpresari notificar脿 als representants legals dels treballadors les pr貌rrogues dels contractes de treball als quals es refereix l鈥檃partat n煤mero 1, aix铆 com les den煤ncies corresponents a aquests, en el termini dels deu dies seg眉ents a que tinguin lloc.

  3. Els representants legals dels treballadors hauran de rebre, almenys trimestralment, informaci贸 sobre les previsions de l鈥檈mpresari sobre la celebraci贸 de nous contractes, amb indicaci贸 del n煤mero d鈥檃quests i de les modalitats i tipus de contractes que seran utilitzats, aix铆 com dels sup貌sits de subcontractacions.

  4. Els representats de l鈥橝dministraci贸, aix铆 com els de les organitzacions sindicals i de les associacions d鈥檈mpresaris que tinguin acc茅s a la c貌pia b脿sica dels contractes, en virtut de pert脿nyer als 貌rgans de participaci贸 institucional que reglament脿riament tinguin aquestes facultats, observaran un silenci professional, no podent utilitzar aquesta documentaci贸 per a finalitats diferents de les que van motivar el seu coneixement.

  5. Les accions u omissions dels empresaris contr脿ries als drets d鈥檌nformaci贸 reconeguts en el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, Text ref贸s de la Llei de l鈥橢statut dels Treballadors, seran constitutives d鈥檌nfracci贸 greu, d鈥檃cord amb all貌 que disposa l鈥檃rticle 7.7 RDL 5/2000, de 4 d鈥檃gost, sobre infraccions i sancions en l鈥檕rdre social. L鈥檌ncompliment de les obligacions en mat猫ria de tramitaci贸 dels rebuts de quitan莽a ser脿 constitutiu d鈥檌nfracci贸 greu en mat猫ria laboral i es sancionar脿 segons el que disposa l鈥檈smentada Llei.

  6. Les persones que exerceixin tasques sindicals no podran ser discriminades per l鈥檈xercici de la seva activitat. Les empreses han d鈥檃doptar mesures per detectar, i en el seu cas, eliminar les discriminacions detectades.

.

.

Article 41. Acumulaci贸 hores sindicals.

.

  Els representants legals dels treballadors gaudiran, en l鈥檈xercici de les seves funcions, de tots els drets i garanties establertes en l鈥橢statut dels Treballadors, la Llei Org脿nica de Llibertat Sindical i la resta de legislaci贸 vigent.

  Dins de l鈥櫭爉bit de l鈥檈mpresa, els delegats o membres del comit猫 podran acumular part o la totalitat de les seves hores sindicals, en un altre delegat o membre del comit猫, pr猫via comunicaci贸 a l鈥檈mpresa dels cedits i cessionaris, els quals veuran disminu茂t el seu cr猫dit horari en el mateix nombre de les hores cedides.

  Els delegats sindicals, delegats de personal i membres de comit猫s de les empreses afectades pel present Conveni disposaran de les hores mensuals retribu茂des que a continuaci贸 es determinen:

.

  Delegats de personal: 20 hores mensuals.

  De 51 a 100 treballadors: 25 hores mensuals.

  De 101 a 150 treballadors: 30 hores mensuals.

  A partir de 151 treballadors: 35 hores mensuals.

.

  Les hores mensuals cedides als delegats podran acumular-se trimestralment i hauran de consumir-se com a m脿xim dintre dels tres mesos posteriors al mes corresponent.

.

CAP脥TOL XIII. Faltes i sancions.

.

Article 42. Facultat sancionadora.

.

  L鈥檈mpresa pot sancionar les accions o omissions punibles en qu猫 incorrin els treballadors, d鈥檃cord amb la graduaci贸 de les faltes i sancions que s鈥檈stableixen en el present text.

.

.

Article 43. Graduaci贸 de faltes.

.

  Tota falta comesa per un treballador es classifica, segons la seva import脿ncia i transcend猫ncia, en lleu, greu o molt greu.

.

.

Article 44. Faltes lleus.

.

  Es consideren faltes lleus les seg眉ents:

  - La suma de faltes injustificades de puntualitat en l鈥檃ssist猫ncia a la feina quan excedeixi de 30 minuts en 1 mes.

  - La falta de preav铆s quan es falti al treball per motiu justificat, a no ser que es provi la impossibilitat de haver-ho efectuat.

  - No comunicar a l鈥檈mpresa qualsevol canvi de domicili o circumst脿ncies personals que puguin afectar la seva relaci贸 i obligacions amb l鈥檈mpresa, en el termini de 15 dies despr猫s de haver-lo efectuat.

  - L鈥檃bandonament de la feina sense causa justificada. Si com a conseq眉猫ncia d鈥檃quest abandonament, s鈥檕rigina un perjudici greu a l鈥檈mpresa o es causa algun risc a la integritat de les persones, aquesta falta podr脿 ser considerada greu o molt greu, segons els casos.

  - Falta de netedat personal quan sigui de tal 铆ndole que pugui afectar el proc茅s productiu i la imatge de l鈥檈mpresa.

  - No atendre el p煤blic amb la correcci贸 i la dilig猫ncia degudes.

  Faltar a la feina 1 dia al mes sense la deguda autoritzaci贸 o una causa justificada.

.

Article 45. Faltes greus.

.

  Es consideren faltes greus les seg眉ents:

  - La suma de faltes de puntualitat en l鈥檃ssist猫ncia a la feina quan excedeixi de 60 minuts en 1 mes.

  - La desobedi猫ncia a la Direcci贸 de l鈥檈mpresa o a qui tingui facultats de direcci贸 o organitzaci贸 en l鈥檈xercici regular de les seves funcions en qualsevol mat猫ria de treball. Si la desobedi猫ncia 茅s reiterada o implica un trencament manifest de la disciplina a la feina o en deriva algun perjudici per a l鈥檈mpresa o per a les persones, podr脿 ser qualificada de falta molt greu.

  - Descuit important en la conservaci贸 dels g猫neres o del material de l鈥檈mpresa.

  - No comunicar amb la puntualitat deguda els canvis experimentats en la fam铆lia que puguin afectar a la Seguretat Social o a les obligacions fiscals. La falta maliciosa en aquests casos ser脿 considerada com falta molt greu.

  - Fer servir, per a 煤s propi, articles, estris o objectes de l鈥檈mpresa, o treure鈥檒s de les instal路lacions o depend猫ncies de l鈥檈mpresa, llevat que existeixi autoritzaci贸.

  - Falta not貌ria de respecte o consideraci贸 al p煤blic.

  - Els maltractaments de paraula o d鈥檕bra, o la falta greu de respecte i consideraci贸 als caps o als seus familiars, aix铆 com als companys i subordinats.

  - Realitzar, sense el perm铆s oport煤, treballs particulars durant la jornada laboral.

  - Faltar a la feina 3 dies en 6 mesos sense la deguda autoritzaci贸 o una causa justificada.

  - L鈥檃cc茅s a Internet, Intranet i correu electr貌nic, de una forma no raonable, desproporcionada i no conforme amb els principis de la bona fe contractual. La direcci贸 de l鈥檈mpresa podr脿 realitzar els controls que siguin necessaris podent accedir a l鈥檋istorial de les p脿gines web visitades en el moment que ho consideri convenient.

  - No utilitzar els elements de protecci贸 de seguretat i higiene facilitats per l鈥檈mpresa i contravenir la normativa de prevenci贸 de Riscos Laborals, no posant en perill la seguretat d鈥檃ltres treballadors.

  - El fet de cometre 3 faltes lleus, malgrat que siguin de naturalesa diferent, sempre que es cometin dins dels 6 mesos seg眉ents d鈥檋aver-se produ茂t la primera, si hi ha hagut sanci贸 o amonestaci贸 per escrit.

  - Entregar-se a jocs i/o distraccions, les que siguin, estant de servei.

  - Fumar en llocs que est脿 prohibit per senyalitzaci贸.

.

.

Article 46. Faltes molt greus.

.

  Es consideren faltes molt greus les seg眉ents:

  - Faltar a la feina m茅s de 3 dies en 6 mesos sense la deguda autoritzaci贸 o una causa justificada.

  - La simulaci贸 de malaltia o accident.

  - Les negociacions de comer莽 o ind煤stria per compte propi o d鈥檃ltra persona sense autoritzaci贸 expressa de l鈥檈mpresa, aix铆 com la compet猫ncia deslleial en l鈥檃ctivitat de l鈥檈mpresa.

  - Simular la pres猫ncia d鈥檜n altre treballador, fitxant o signant per ell.

  - Fer desapar猫ixer, inutilitzar o causar desperfectes en materials, 煤tils, eines, maquin脿ries, aparells, instal路lacions, edificis, estris i documents de l鈥檈mpresa.

  - El robatori i la malversaci贸 comesos tant a l鈥檈mpresa, com als companys de treball o a qualsevol altra persona dins de les depend猫ncies de l鈥檈mpresa, o durant la jornada laboral en qualsevol altre lloc.

  - Violar el secret de la correspond猫ncia o els documents reservats de l鈥檈mpresa, o revelar-ne el contingut a persones estranyes a l鈥檈mpresa.

  - Originar baralles freq眉ents amb els companys de feina.

  - Qualsevol conducta, en l鈥櫭爉bit laboral, que atempti greument contra el respecte de la intimitat i la dignitat mitjan莽ant l鈥檕fensa, verbal o f铆sica, de car脿cter sexual. Si la conducta esmentada es porta a terme prevalent-se d鈥檜na posici贸 jer脿rquica, suposar脿 una circumst脿ncia agreujant de la conducta.

  - L鈥檃ssetjament moral a la feina, entenent 鈥渁ssetjament moral鈥 com un factor de risc psicosocial que es manifesta amb una conducta abusiva (gest o paraula, comportament, actitud, etc.) que atempta, per la seva repetici贸 o sistematitzaci贸, contra la intimitat o integritat ps铆quica o f铆sica d鈥檜na persona, posant en perill el seu lloc de treball. La persona que pateixi qualsevol dels assetjaments definits, sexual o moral, ho ha de posar en coneixement de la direcci贸 de l鈥檈mpresa i del representant dels treballadors en un termini no superior a 15 dies naturals perqu猫 la Direcci贸 instrueixi l鈥檈xpedient oport煤, que haur脿 de finalitzar en un per铆ode d鈥1 mes a partir de la notificaci贸 de la part interessada. La no-comunicaci贸 a la Direcci贸 de les dues formes d鈥檃ssetjament indicades ser脿 valorable per a poder determinar la falta de responsabilitat de l鈥檈mpresa, que haur脿 de protegir el lloc de treball de la persona objecte d鈥檃quest assetjament.

  - El fet que un superior cometi un fet arbitrari que suposi la vulneraci贸 d鈥檜n dret del treballador legalment reconegut, del qual es derivi un perjudici greu per al subordinat.

  - La continuada i habitual falta de neteja de tal magnitud que pugui afectar el proc茅s productiu i la imatge de l鈥檈mpresa.

  - L鈥檈mbriaguesa habitual i la drogodepend猫ncia manifestada durant la jornada laboral i en el lloc de treball.

  L鈥檈stat d鈥檈mbriaguesa o la ingesti贸 d鈥檈stupefaents manifestats una sola vegada seran constitutius de falta greu.

  - No utilitzar els elements de protecci贸 de seguretat i higiene facilitats per l鈥檈mpresa i contravenir la normativa de prevenci贸 de Riscos Laborals, posant en perill la seguretat d鈥檃ltres treballadors.

  - La reincid猫ncia de 3 faltes greus, malgrat que siguin de naturalesa diferent, sempre que es cometin dins dels 6 mesos seg眉ents d鈥檋aver-se produ茂t la primera.

.

.

Article 47. Sancions.

.

  Les sancions que poden imposar-se en cada cas, atenent a la gravetat de la falta comesa, s贸n les seg眉ents:

.

  Per faltes lleus: amonestaci贸 per escrit.

  Per faltes greus: suspensi贸 de feina i sou de 3 a 15 dies.

  Per faltes molt greus: des de la suspensi贸 de feina i sou de 16 a 60 dies fins a l鈥檃comiadament.

.

.

Article 48. Prescripci贸.

.

  La facultat de la Direcci贸 de l鈥檈mpresa per sancionar prescriu per a les faltes lleus, als 10 dies; per a les faltes greus, als 20 dies; per a les faltes molt greus, als 60 dies a partir de la data en qu猫 la Direcci贸 hagi tingut coneixement que s鈥檋avien com猫s i, en qualsevol cas, als 6 mesos d鈥檋aver-se com猫s. Aquests terminis quedaran interromputs per qualsevol acte propi de l鈥檈xpedient instru茂t si escau, sempre que la durada d鈥檃quest, en el seu conjunt no superi el termini de 6 mesos sense que sigui per culpa del treballador expedientat.

.

.

CAP脥TOL XIV. Llic猫ncies i permisos.

.

.

Article 49. Llic猫ncies i permisos article 37.3 estatut dels treballadors.

.

  La persona treballadora previ av铆s i justificaci贸 pot absentar-se de la feina, amb dret a remuneraci贸, pels motius i pel temps establert en l鈥檃rticle 37.3 de l鈥橢statut dels Treballadors aix铆 com en el seg眉ents sup貌sits:

.

  a) Per defunci贸 de fills / es 5 dies laborals.

  b) Acumulaci贸 de lact脿ncia es quantifica en 15 dies laborals de forma ininterrompuda a continuaci贸 de l鈥檃lta per maternitat. Per acord entre les parts es podr脿 establir un altre per铆ode de gaudiment.

.

.

Article 50. Unions estables de parella (parelles de fet).

.

  Es reconeixen els mateixos drets, permisos i llic猫ncies que als matrimonis a les unions estables de parella degudament acreditades, entenent-se acreditada tal condici贸 mitjan莽ant la presentaci贸 a l鈥檈mpresa del corresponent certificat del Registre d鈥檜nions de fet o, si aquest no exist铆s, mitjan莽ant l鈥檃portaci贸 d鈥檈scriptura p煤blica, atorgada conjuntament davant notari, en la qual es manifesti la condici贸 de parella de fet de la persona causant del perm铆s aix铆 com la seva voluntat d鈥檃collir-se al que disposa la Llei 10/1998, de 15 de juliol, del Parlament de Catalunya, reguladora de les unions estables de parella, acompanyant tot aix貌 d鈥檜na certificaci贸 de conviv猫ncia expedida per l鈥檃juntament corresponent.

  Les parelles de fet tenen dret a gaudir de 15 dies naturals de perm铆s retribu茂t per la constituci贸 de parella de fet. A efectes d鈥檈vitar un possible ab煤s de dret sobre la present mat猫ria, per a l鈥檕btenci贸 del perm铆s hi ha d鈥檋aver, necess脿riament simultane茂tat en l鈥檈sdeveniment o causa de la sol路licitud amb la presentaci贸 del certificat o escriptura p煤blica i el seu efectiu gaudi, per la qual cosa no s鈥檋a d鈥檃tendre la sol路licitud del perm铆s en cas, que entre la data de l鈥檕btenci贸 del certificat o formalitzaci贸 de l鈥檈scriptura p煤blica i la petici贸 a l鈥檈mpresa dels dies de gaudi, hi hagi m茅s de 15 dies naturals.

  No obstant l鈥檃nterior, en el sup貌sit que aquestes parelles de fet contraguin entre s铆 posterior matrimoni, no tindran dret al perm铆s per matrimoni si han gaudit anteriorment del perm铆s corresponent per la constituci贸 de parella de fet, a aquests efectes es considera gaudit aquest perm铆s, amb la finalitat d鈥檈vitar la duplicitat del mateix.

  En cap cas no es pot reclamar el gaudi d鈥檃quest dret per a una nova parella de fet si no han transcorregut 5 anys des de l鈥檃nterior gaudi, llevat del cas de defunci贸.

  Els qui a la signatura d鈥檃quest Conveni tinguin la consideraci贸 d鈥檜ni贸 estable de parella, ja sigui heterosexual o homosexual, de conformitat amb el que disposa la Llei 10/1998 de 15 de juliol del Parlament de Catalunya, hagin formalitzat o no en escriptura p煤blica aquesta uni贸 estable, no podran gaudir dels drets que expressament s鈥檈stableixin en el present article si el fet causant ja s鈥檋a produ茂t.

  La present equiparaci贸, a l鈥檈fecte del que disposa el present Conveni col路lectiu, no pot tenir efectes retroactius, i no permet reclamaci贸 per fets causants que s鈥檋agin produ茂t amb anterioritat a la signatura del mateix.

.

.

CAP脥TOL XV. Suspensi贸 del contracte de treball.

.

.

Article 51. Exced猫ncia per tenir cura de familiars.

.

  Els treballadors tenen dret a un per铆ode d鈥檈xced猫ncia de durada no superior a 2 anys per tenir cura d鈥檜n familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d鈥檈dat, accident o malaltia, no puguin valer-se per si mateixos i no desenvolupin cap activitat retribu茂da.

  En cas d鈥檈xced猫ncia tant per maternitat i paternitat natural, com per adopci贸, o en els sup貌sits d鈥檃colliment, tant permanent com preadoptiu, el per铆ode d鈥檈xced猫ncia comen莽ar脿 a comptar a partir de la data del naixement o, si escau de la resoluci贸 judicial o administrativa. La durada m脿xima ser脿 de tres anys. En cas que treballin el pare i la mare, 煤nicament podr脿 fer un d鈥檈lls l鈥櫭簊 d鈥檃quest dret. En cas de separaci贸 o divorci aquest dret el tindr脿 el que exerceixi la cust貌dia dels menors.

  Cada fill o familiar d贸na lloc a un nou per铆ode d鈥檈xced猫ncia, i a la finalitzaci贸 de l鈥檃nterior.

  En ambd贸s casos el per铆ode de perman猫ncia en aquesta situaci贸 computa a efectes d鈥檃ntiguitat. Durant el primer any es tindr脿 reserva del seu lloc de treball. Transcorregut l鈥檈smentat termini, la reserva quedar脿 sotmesa a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

  Si dos o m茅s treballadors de la mateixa empresa generessin el dret contemplat en aquest article, pel mateix subjecte causant, l鈥檈mpresari podr脿 limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l鈥檈mpresa.

.

.

Article 52. Maternitat.

.

  Ser脿 d鈥櫭璶tegra aplicaci贸 les normes legals sobre la protecci贸 de la maternitat i, especialment la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliaci贸 de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

.

.

.

CAP脥TOL XVI.

.

.

Article 53. Soluci贸 de conflictes extrajudicial.

.

  A efectes de resoldre els conflictes col路lectius o plurals que puguin presentar-se, tant de car脿cter jur铆dic com d鈥檌nteressos, derivats de l鈥檃plicaci贸 o interpretaci贸 d鈥檃quest Conveni, sense perjudici de les facultats i compet猫ncies atribu茂des a la comissi贸 parit脿ria, ambdues parts negociadores, en representaci贸 dels treballadors i les empreses incloses en el seu 脿mbit funcional, pacten expressament la submissi贸 als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya per solucionar tots aquells no exclosos expressament de les compet猫ncies d鈥檃quest tribunal als efectes del que estableixen els articles 63 i 153 de la Llei reguladora de la Jurisdicci贸 social.

.

.

Article 54. R猫gim d鈥檌naplicaci贸 de les condiciones de treball previstes en aquest Conveni.

.

  Segons l鈥檈stablert en l鈥檃rticle 82.3 de l鈥橢T, per acord entre l鈥檈mpresa i la representaci贸 legal dels treballadors, quan existeixin causes econ貌miques, t猫cniques, organitzatives o de producci贸, es podr脿 procedir, amb un per铆ode de consultes previ, d鈥檜na durada no superior a 15 dies, a inaplicar en l鈥檈mpresa les condicions de treball previstes en el Conveni col路lectiu que afectin a les seg眉ents mat猫ries:

.

  a) Jornada de treball.

  b) L鈥檋orari i la distribuci贸 del temps de treball.

  c) R猫gim de treball a torns.

  e) Sistema de remuneraci贸 i quantia salarial.

  e) Sistema de treball i rendiment.

  f) Funcions, quan excedeixin dels l铆mits que per a la mobilitat funcional preveu l鈥檃rticle 39 de l鈥橢T.

  g) Millores volunt脿ries de l鈥檃cci贸 protectora de la Seguretat Social.

.

  Quan el per铆ode de consultes finalitza amb acord es presumir脿 que concorreixen les causes justificatives exposades a l鈥檃rticle 82.3 de l鈥橢T i 煤nicament podr脿 ser impugnat davant la jurisdicci贸 social per la exist猫ncia de frau, dolo, coacci贸 o ab煤s de dret en la seva conclusi贸. L鈥檃cord haur脿 de determinar, amb exactitud, les noves condicions de treball aplicables en l鈥檈mpresa i la seva durada, que no podr脿 anar mes enll脿 del moment en que resulti aplicable un nou Conveni col路lectiu a l鈥檈mpresa.

  Tant mateix, l鈥檃cord haur脿 de ser notificat a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni col路lectiu i a la Autoritat Laboral. Quan el per铆ode de consultes finalitzi sense acord, les parts es sotmetran a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni, i si persisteix la discrep脿ncia, s鈥檋aur脿 d鈥檃ccedir als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Article 55. Igualtat i no discriminaci贸.

.

  En tots els aspectes del proc茅s productiu i de prestaci贸 de serveis, l鈥檈mpresa ha de respectar i ha de fer respectar el principi d鈥檌gualtat de tracte i ha d鈥檈vitar qualsevol discriminaci贸 per ra贸 d鈥檈dat, disminuci贸, sexe, origen (incl貌s el racial o 猫tnic), estat civil, condici贸 social, religi贸 o conviccions, idees pol铆tiques, orientaci贸 sexual, afiliaci贸 o no als sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres treballadors de l鈥檈mpresa i llengua dins de l鈥橢stat espanyol.

  Les discriminacions positives previstes en la normativa vigent, seran aplicables en l鈥櫭爉bit de l鈥檈mpresa, sense perjudici del que abans s鈥檋a indicat.

  Cal respectar el principi d鈥檌gualtat d鈥檃cc茅s a tots els llocs de treball en l鈥檈mpresa, tant per a l鈥檋ome com per a la dona.

.

.

Article 56. Persones treballadores v铆ctimes de viol猫ncia de g猫nere.

.

  Les persones treballadores que tinguin la consideraci贸 de v铆ctimes de viol猫ncia de g猫nere tenen dret, per fer efectiva la seva protecci贸 o el seu dret a l鈥檃ssist猫ncia social integral a la reducci贸 de jornada de treball i/o a la reordenaci贸 dels temps de treball, a trav茅s de l鈥檃daptaci贸 del torn i horari de l鈥檃fectat/ada, aix铆 com qualsevol altra mesura de flexibilitat de l鈥檕rdenaci贸 del temps de treball que acordin les parts.

  En aquests casos de reducci贸 de jornada i mentre duri la situaci贸 de v铆ctima de viol猫ncia de g猫nere, el salari ser脿 proporcional a la reducci贸 de jornada.

  La condici贸 de v铆ctima de viol猫ncia de g猫nere haur脿 de ser acreditada davant l鈥檈mpresa, obligant-se aquesta a mantenir la confidencialitat d鈥檃questa situaci贸.

  S鈥檈stableix el dret a sol路licitar bestretes de la n貌mina per part de les v铆ctimes de viol猫ncia de g猫nere i es pactaran mesures flexibles per la seva devoluci贸.

  Les faltes de puntualitat de les persones treballadores v铆ctimes de viol猫ncia de g猫nere es consideren justificades si son acreditades pels Serveis socials o serveis de salut. Aquests informes seran suficients per acreditar la condici贸 de viol猫ncia de g猫nera.

.

.

.

.

ANNEX 1.- Taula salarial, any 2018

.

.

  GRUPS PROFESSIONALS/LLOCS DE TREBALL – IMPORT

.

  Grup V

  Nivell 1

  Titulat de grau superior: 1.325,48

  Nivell 2

  Director. Titulat de grau mitj脿: 1.158,13

.

  Grup IV

  Nivell 1

  Encarregat general: 1.110,03

  Nivell 2

  Cap de personal, compres i vendes

  Cap de divisi贸 i administraci贸: 1.073,37

.

  Grup III

  Nivell 1

  Cap de sucursal, supermercat, magatzem i grup

  Cap de secci贸. Comptable

  Cap de secci贸 administrativa

  Caixer, taquimecan貌graf i idiomes estrangers

  Encarregat d鈥檈stabliment, dibuixant, retolista i aparadorista: 948,54

.

  Grup II

  Nivell 1

  Venedor, viatjant, corredor de pla莽a, oficial de 1陋, oficial administratiu,

  dependent, comprador, autovenda, carnisser/a, peixater/a, xarcuter/a: 917,86

  Nivell 2

  Vigilant, porter, mosso especialitzat: 895,34

.

  Grup I

  Nivell 1

  Ajudant, auxiliar administratiu, telefonista, ajudant de muntatge, ajudant tallador,

  Oficial 2陋, mosso, xofer, reposador/abastador, personal de neteja: 872,80

  Nivell 2

  Treballadors sense experi猫ncia al sector de 18 a 20 anys: 789,42

  Nivell 3

  Aprenents de 16 a 17 anys: 686,84

.

  La remuneraci贸 茅s per 15 pagues

.

.

.

ANNEX 2.- Taula salarial, any 2019

.

.

  GRUPS PROFESSIONALS/LLOCS DE TREBALL – IMPORT

.

  Grup V

  Nivell 1

  Titulat de grau superior: 1.342,71

  Nivell 2

  Director. Titulat de grau mitj脿: 1.173,19

.

  Grup IV

  Nivell 1

  Encarregat general: 1.124,46

  Nivell 2

  Cap de personal, compres i vendes

  Cap de divisi贸 i administraci贸: 1.087,32

.

  Grup III

  Nivell 1

  Cap de sucursal, supermercat, magatzem i grup

  Cap de secci贸. Comptable

  Cap de Secci贸 Administrativa

  Caixer, taquimecan貌graf i idiomes estrangers

  Encarregat d鈥檈stabliment, dibuixant, retolista i aparadorista: 960,87

.

  Grup II

  Nivell 1

  Venedor, viatjant, corredor de pla莽a, oficial de 1陋, oficial administratiu, dependent,

  comprador, autovenda, carnisser/a, peixater/a, xarcuter/a: 929,79

  Nivell 2

  Vigilant, porter, mosso especialitzat: 906,98

.

  Grup I

  Nivell 1

  Ajudant, auxiliar administratiu, telefonista, ajudant de muntatge, ajudant tallador,

  Oficial 2陋, mosso, xofer, reposador/abastador, personal de neteja: 884,15

  Nivell 2

  Treballadors sense experi猫ncia al sector de 18 a 20 anys: 799,68

  Nivell 3

  Aprenents de 16 a 17 anys: 695,77

.

  La remuneraci贸 茅s per 15 pagues. Si el SMI 2019 fos superior s鈥檃dequar脿 al mateix

.

.

.

.

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤mero 34 – Dilluns, 18 de febrer de 2019)

.

.

Acord de la Comissi贸 Parit脿ria relatiu al Conveni col路lectiu del sector del comer莽 en general de les comarques de Lleida.

.

.

Resoluci贸, de 7 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de l’acord de la Comissi贸 Parit脿ria relatiu al Conveni col路lectiu de treball del sector del comer莽 en general de les comarques de Lleida, referent a l’aprovaci贸 de les taules salarials per a l’any 2019 (codi de Conveni n煤mero 25000065011993).

.

.

  Vist el text de l’acord de la Comissi贸 Parit脿ria relatiu al Conveni col路lectiu de treball del sector del comer莽 en general de les comarques de Lleida, referent a l’aprovaci贸 de les taules salarials per a l’any 2019, subscrit per les parts negociadores el dia 1 de febrer de 2019, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d’aplicaci贸.

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripci贸 de l’acord de la Comissi贸 Parit脿ria relatiu al Conveni col路lectiu de treball del sector del comer莽 en general de les comarques de Lleida, referent a l’aprovaci贸 de les taules salarials per a l’any 2019 (codi de Conveni n煤mero 25000065011993) al Registre de Convenis i Acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, amb notificaci贸 a la Comissi贸 Negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la prov铆ncia de Lleida.

.

  Lleida, 8 de febrer de 2019 El director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, en funcions, Joan Santacana i V茅lez.

.

.

.

ACTA COMISI脫N PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DEL COMERCIO EN GENERAL DE LAS COMARCAS DE LLEIDA (C脫DIGO DE CONVENIO N脷MERO 25000065011993).

.

.

  Por la Patronal.

  Don Ramon Fornos Llobera.

  Don Antoni Postius Robert.

  Do帽a M. Carme Armengol Auguets.

  Do帽a M. Rosa Armengol Auguets.

  Por la representaci贸n sindical FeSMC-UGT.

  Do帽a Carme Valls Soler.

  Don Mois茅s Berruezo Blanco.

  Federaci贸 Serveis CCOO.

  Do帽a Raquel Collado.

  Don Esteban Sanabria Garnica.

.

.

  En Lleida, a 1 de febrero de 2019, en los locales del Departament de Treball, se re煤ne la representaci贸n de la vigente Comisi贸n Paritaria, cuyos nombres y representantes constan al margen para proceder a adecuar las tablas salariales correspondiente al a帽o 2019, como consecuencia de la publicaci贸n en el B.O.E. (n煤mero 312, de 27 de diciembre de 2018) del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario m铆nimo interprofesional para 2019 en 12.600 euros (900 euros/mes x 14 mensualidades).

  En base a ello, se confeccionan nuevamente las tablas salariales correspondientes al 2019 con efectos de 1-1-2019, por consiguiente, se dejan sin efecto las publicadas en el B.O.P.L. n煤mero 145, de fecha 26 de julio de 2018. Siendo las tablas para el a帽o 2019, las siguientes:

.

.

.

.

.

.

.

.

  La Comisi贸n Paritaria, mandata a Mois茅s Berruezo Blanco con DNI 46.570.471W, representante de la parte social para que realice los tr谩mites de registro y publicaci贸n del presente acta y texto convencional en el Regcon, en cumplimiento de la normativa legal existente al respecto.

.

  Y no habiendo m谩s asuntos que tratar, y en prueba de conformidad, se aprueba y firma la presente Acta, siendo las 12.15 horas, en el lugar y fecha ut supra.

.

.

Deja un comentario