Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de Tarragona

convenios colectivos

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2017 - 31/12/2020

Duración: CUATRO AÑOS

Publicación:

2020/02/06 BOP TARRAGONA Revisión Salarial

Ámbito: PROVINCIAL
Área: TARRAGONA
Código: 43001315011994
Actualizacion: 2020/02/06 BOP TARRAGONA - Revisión Salarial
Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de Tarragona de ámbito Provincial. Última actualización a: 2020/02/06. Vigencia de: 01/01/2017 a 31/12/2020. Duración Cuatro Años. Última publicación en BOP TARRAGONA del tipo: Revisión Salarial

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 45 – Dilluns, 5 de març de 2018)

Capítol 1. Disposicions generals.

Article 1. Determinació de les parts.

Article 2. Àmbit territorial.

Article 3. Àmbit funcional.

Article 4. Àmbit personal.

Article 5. Àmbit temporal.

Article 6. Denúncia.

Article 7. Pròrroga.

Article 8. Vinculació a la totalitat.

Article 9. Prelació de normes.

Article 10. Garantia personal.

Article 11. Inaplicació de les condicions de treball.

Article 12. Comissió Paritària.

Article 13. Subrogació.

Capítol 2. Productivitat i organització del treball.

Article 14. Productivitat.

Capítol 3. Jornada, vacances i llicències.

Article 15. Jornada laboral.

Article 16. Control d’hores extraordinàries.

Article 17. Temps de liquidació.

Article 18. Temps d’espera.

Article 19. Vacances.

Article 20. Llicències.

Capítol 4. Retribucions.

Article 21. Retribucions.

Article 22. Escala d’antiguitat.

Article 23. Plus de Flexibilitat.

Article 24. Plus de perillositat i toxicitat.

Article 25. Plus d’idiomes.

Article 26. Plus del conductor/a-cobrador/a.

Article 27. Descàrrega de maletes.

Article 28. Menyscapte de diners.

Article 29. Plus de nocturnitat.

Article 30. Hores extraordinàries.

Article 31. Feines en dies de descans setmanal i festius.

Article 32. Festa de Nadal i nit de cap d’any.

Article 33. Paga de març.

Article 34. Gratificacions extraordinàries.

Article 35. Dietes.

Capítol 5. Millores socials.

Article 36. Incapacitat temporal.

Article 37. Assegurança d’accidents.

Article 38. Auxili especial per defunció.

Article 39. Premi de Fidelitat.

Article 40. Jubilació.

Article 41. Retirada del carnet de conduir.

Article 42. Permís per punts.

Article 43. Multes i sancions.

Article 44. Formació continua CAP.

Capítol 6. Contractació.

Article 45. Contractació.

Article 46. Foment de la contractació indefinida.

Article 47. Contractes d’aprenentatge.

Article 48. Empreses de treball temporal.

Article 49. Període de prova.

Capítol 7. Seguretat i higiene.

Article 50. Seguretat i higiene.

Article 51. Roba de feina.

Article 52. Llei d’igualtat.

Article 53. El principi d’igualtat de tracte entre homes i dones.

Capítol 8. Relacions sindicals.

Article 54. Drets sindicals.

Article 55. Cànon de negociació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. Increment salarial per a l’any 2017.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA.

ANNEX I.- Taula salarial any 2017.

ANNEX II.- Taula d’antiguitat any 2017.

ANNEX III.- Taules salarials any 2018.

ANNEX IV.- Taula d’Antiguitat any 2018.

REVISIÓN SALARIAL (BOP 08-03-2019)

CORRECCIÓN DE ERRATAS (BOP 27-03-2019)

REVISIÓN SALARIAL (BOP 06-03-2020)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 45 – Dilluns, 5 de març de 2018)

.

.

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per als anys 2017-2020 (codi de conveni núm. 43001315011994).

.

.

  Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, subscrit per part empresarial per la Federació empresarial d’auto transports de la província de Tarragona (FEAT) i, per part dels treballadors, pels sindicats CCOO i UGT en data 11 de gener de 2018 i presentat per les mateixes parts en data 5 de febrer de 2018 i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  RESOLC:

.

  1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per als anys 2017-2020 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.

  2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

.

  Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

  Tarragona, 16 de febrer de 2018.

  Director dels Serveis Territorials, Francesc Tarragona Baró.

.

.

.

.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA PER ALS ANYS 2017 A 2020.

.

.

Capítol 1. Disposicions generals.

.

.

Article 1. Determinació de les parts.

.

  El present Conveni col·lectiu ha estat negociat entre, d’una banda, la Federació Empresarial d’Auto-Transports de la província de Tarragona (FEAT), i de l’altra, pels sindicats Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya i Federació Estatal de Serveis per a la Mobilitat i Consum de la Unió General de Treballadors de Catalunya (FESMC-UGT Catalunya) d’UGT.

.

.

Article 2. Àmbit territorial.

.

  Les normes d’aquest Conveni s’han d’aplicar a tota la província de Tarragona.

.

.

Article 3. Àmbit funcional.

.

  Aquest Conveni és d’aplicació a totes les empreses del transport de viatgers per carretera que presten els seus serveis de transport regular permanent d’ús general (també denominats serveis regulars lineals i de zona), tant si són urbans com interurbans, regulars temporals, regulars d’ús especial (també denominats serveis discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), discrecionals (discrecionals consolidats i de cobrament individual) i turístics.

  El Conveni afecta la totalitat del personal de les empreses compreses per aquest Conveni, i afecta tant als treballadors i les treballadores fixos com els eventuals o interins que actualment prestin serveis laborals, com també els i les que ingressin en aquestes empreses durant la vigència del Conveni.

.

.

Article 4. Àmbit personal.

.

  El Conveni és d’aplicació a tots els/les treballadors/treballadores i empreses inclosos en l’àmbit funcional i territorial d’aquest Conveni, amb independència de sigui quina sigui la modalitat de contracte de treball, amb l’única excepció als treballadors i les treballadores vinculats per una relació laboral de caràcter especial als que fa referència l’article 2 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

.

.

Article 5. Àmbit temporal.

.

  Aquest Conveni entrarà en vigor, a tots els efectes, l’1 de gener de 2017, independentment de la data en què es publiqui en el Diari Oficial corresponent, excepte l’establert a l’article 43 que estableix una data diferent, i la seva durada és fins al 31 de desembre de 2020.

.

.

Article 6. Denúncia.

.

  La denúncia per a la rescissió o la revisió d’aquest Conveni la pot formular qualsevol de les parts, mitjançant un escrit raonat en què s’ha d’indicar o bé la rescissió del Conveni, o bé, de forma detallada, els punts objecte de la revisió.

  La denúncia ha d’ésser notificada a l’altra part amb una antelació mínima de 3 mesos a la data del seu venciment inicial o la de qualsevol de les seves pròrrogues.

  Una vegada denunciat el Conveni, i mentre no s’assoleixi l’acord exprés, perden vigència les seves clàusules obligacionals.

  Un cop denunciat el Conveni, en defecte de pacte, s’ha de mantenir en vigor el seu contingut normatiu.

.

.

Article 7. Pròrroga.

.

  En cas que cap de les parts legitimades denunciï aquest Conveni en el termini fixat per a això, aquest s’ha d’entendre tàcitament prorrogat per períodes d’una anualitat, sense cap modificació del seus conceptes, mòduls i retribucions.

.

.

Article 8. Vinculació a la totalitat.

.

  Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i a l’efecte de la seva consideració pràctica, s’han de considerar globalment.

  En cas que per resolució administrativa o judicial algun dels pactes d’aquest Conveni sigui considerat nul o sigui modificat, el Conveni perd, sense cap excepció, la seva eficàcia, i si s’escau la constitució, de nou, de la Comissió deliberant a fide tornar-se a negociar el contingut.

.

.

Article 9. Prelació de normes.

.

  Allò convingut per les parts d’aquest Conveni regula amb caràcter preferent i prioritari les relacions entre l’empresa i els/les treballadors/treballadores en totes les matèries compreses en el seu contingut.

  En tot allò que no preveu aquest Conveni s’han d’aplicar les disposicions legals vigents que corresponguin.

.

.

Article 10. Garantia personal.

.

  Cal respectar les situacions personals que superin les del Conveni amb caràcter global i còmput anual, i s’han de mantenir estrictament ad personam.

.

.

Article 11. Inaplicació de les condicions de treball.

.

  A l’empara del que disposa l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors es pacta expressament que aquelles empreses que, per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció pretenguin despenjar-se de l’aplicació del conveni amb la inaplicació del sistema de remuneració i quantia salarial, o de qualsevol altra matèria contemplada pel citat precepte 82.3 de l’ET, que les mateixes hauran d’iniciar el corresponent període de consultes seguint els tràmits i procediment fixat en el citat precepte aportant la documentació necessària per tal de comprovar l’objectivitat de l’actuació empresarial, que serà almenys la mateixa que la requerida per als supòsits d’acomiadaments col·lectius.

  *De no produir -se acord qualsevol de les parts podrà acudir a la Comissió Paritària del Conveni, que mediarà entre les parts seguint el que estableixen les funcions d’aquesta Comissió, la qual disposarà d’un termini de 7 dies per pronunciar-s’hi, a comptar des que la discrepància fos plantejada .

  Els representants legals dels treballadors, així com els representants sindicals, estan obligats a tractar i mantenir en la major reserva la informació rebuda i les dades a què han tingut accés com a conseqüència del que estableix aquest article, observant, per tant, respecte de tot això, el degut sigil professional .

  En tot cas i en allò no previst expressament en aquest article regirà el que disposa l’article 82.3 i concordants del vigent Estatut dels Treballadors.

.

.

.

Article 12. Comissió Paritària.

.

  1. La comissió és composta per sis vocals treballadors/treballadores i sis vocals empresaris, tots ells de l’activitat, escollits per les seves representacions respectives d’entre els que han participat en les deliberacions d’aquest Conveni. A les reunions poden assistir els assessors de les representacions respectives, els quals tenen veu però no vot.

  2. La Comissió es reunirà, prèvia convocatòria de qualsevol dels components, mitjançant comunicació fefaent (carta certificada, fax o un altre mitjà acreditatiu de la mateixa), almenys amb deus dies hàbils d’antelació a la celebració de la reunió. A la comunicació s’acompanyarà escrit on es plantegi de forma clara i precisa la qüestió objecte d’interpretació.

  3. Perquè les reunions siguin vàlides, prèvia convocatòria, hauran d’assistir a les mateixes un nombre del 50% de membres per cadascuna de les representacions .

  4. La Comissió Paritària prendrà els acords per majoria simple de vots de cadascuna de les representacions.

  5. Són funcions de la Comissió Paritària les següents :

  a) Interpretació de la totalitat dels articles d’aquest Conveni.

  b) Celebració de conciliació preceptiva en la interposició de conflictes col·lectius que suposi la interpretació de les normes del present Conveni.

  c) Seguiment de l’aplicació del que s’ha pactat. Els sindicats i les associacions empresarials podran presentar denúncia davant la Comissió Paritària informant d’incompliments realitzats per empreses o sindicats, acordant les accions a prendre.

  d) Les funcions previstes en l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors relatives al procediment d’inaplicació en les empreses de les condicions de treball previstes en aquest conveni.

  6. La comunicació a la Comissió Paritària del Conveni, s’haurà de fer a les següents adreces:

  - FEAT: c. Jaume I, 29, entresòl, 2 i 3, de Tarragona.

  - CCOO: c. August, 48, de Tarragona.

  - UGT: c. Ixart, 4, 3r, de Tarragona.

.

.

Article 13. Subrogació.

.

  El que es preveu en el present article és aplicable als serveis de transport regular permanent d’ús general, urbà o interurbà, de viatgers per carretera amb vehicles de tracció mecànica de més de 9 places inclosa la de conductor, prestats en règim de concessió administrativa o per qualsevol de les fórmules de gestió indirecta de serveis públics regulats en la Llei de Contractes del Sector Públic (empreses, ens i organismes públics). També serà aplicable als serveis de transport regular d’ús especial (també denominats discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), tot això amb independència que l’empresa que presti o hagi de prestar aquest tipus de serveis es dediqui a una altra activitat de transport, serveis o indústria. S’inclou, expressament, els treballadors amb la categoria d’acompanyants.

  El que es preveu en aquest article no serà aplicable en els casos en què l’empresa sortint tingui el caràcter d’Administració Pública, Estatal, Autonòmica, Comarcal, Local o Institucional, ni quan es tracti d’empreses, ens o organismes públics dependents de qualsevol de les administracions abans citades, excepte que les seves relacions laborals estiguin regulades per convenis col·lectius territorials i/o autonòmics de l’àmbit funcional d’apartat 1 d’aquest Conveni.

  El present article té com a finalitat regular la situació dels contractes de treball dels treballadors d’empreses concessionàries/prestatàries sortints, adscrites a aquest tipus de transports de viatgers que finalitzin pel transcurs del seu termini d’atorgament o per qualsevol altra causa, i sigui objecte d’un nou procediment de selecció d’un nou prestatari del servei (empresa entrant). El que es regula en el present article serà aplicable, igualment, en els supòsits en els quals el servei de transport objecto de licitació sigui reordenat, unificat, modificat o que se li doni una altra denominació per part de l’Administració titular.

  A l’efecte del present article:

  1. En els serveis de transport regular permanent d’ús general, urbà i interurbà, es considera conductor adscrit a tot el que realitzi el seu treball de forma habitual en les rutes del servei regular permanent d’ús general, urbà i interurbà afectat. No perd aquesta consideració el conductor que puntualment pugui prestar serveis de transport diferent a aquells als quals es trobi adscrit, sempre que en termes de jornada anual, aquests últims serveis no superin el 20% de la jornada màxima ordinària prevista en el Conveni d’aplicació, pel període avaluat, contemplada en proporció en els casos de contractes a temps parcial, en els últims sis mesos efectivament treballats immediatament anteriors a la data de venciment de la concessió.

  En relació a la resta de personal (taquillers, tallers, administració, gestió, explotació, logística i altres departaments o seccions), que siguin de diferents categories o grups professionals, es consideressin adscrits al servei, i per tant subjectes a la subrogació, a aquells treballadors que desenvolupin la seva activitat, encara que sigui en part, en el servei concessional afectat.

  Quant als drets d’informació i consulta, les empreses vindran obligades a lliurar als seus representants sindicals, la documentació acreditativa dels treballadors adscrits a cada moment, a cadascuna de les concessions que tinguin adjudicades, descrits en els punts anteriors. En absència de representació sindical, es comunicarà a cada treballador, de forma fefaent, la seva adscripció. En absència de representació sindical en les empreses, es donarà trasllat a la Comissió Paritària d’aquest Conveni de la informació facilitada al Ministeri o Administració corresponent a l’efecte de la dotació de personal adscrit a la concessió al moment que sigui sol·licitada per aquests. En els àmbits sectorials inferiors es podran regular i exigir aquests mateixos processos i obligació d’informació i consulta.

  2. En els serveis de transport regular d’ús especial (també denominats discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), es considera conductor o acompanyant adscrit a tot el que realitzi el seu treball de forma habitual en les rutes del servei de transport regular d’ús especial afectat. No perd aquesta consideració el conductor o acompanyant que pugui prestar serveis de transport diferent a aquells en els quals es troba adscrit, sempre que en els últims tres mesos efectivament treballats immediatament anteriors a la data de requeriment de la relació de personal adscrit per part de l’administració competent, hagi treballat en la ruta a la qual està adscrit almenys el 50% dels dies en què aquesta s’hagi realitzat. En el cas que aquest requeriment es realitzi durant el període vacacional d’estiu es consideressin que els tres últims mesos corresponen als tres últims de la prestació d’aquest servei en aquest curs escolar finalitzat.

  En relació a la resta de personal (tallers, administració, gestió, explotació, logística i altres departaments o seccions), que siguin de diferents categories o grups professionals, es consideressin adscrits al servei, i per tant subjectes a la subrogació, a aquells treballadors que desenvolupin la seva activitat, encara que sigui en part, en el servei afectat.

  Quant a la condicions de subrogació, una vegada determinat el personal adscrit, aquesta haurà de realitzar-se per la totalitat de les condicions contractuals en vigor del treballador afecte al moment del venciment de la concessió en el cas els serveis de transport regular permanent d’ús general, urbà i interurbà, o al moment del requeriment de la relació del personal afecte en el cas de serveis de transport regular d’ús especial (també denominats discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari). En cas de no produir-se aquest requeriment, es tindran en compte les condicions contractuals al moment de la finalització del contracte de serveis de transport regular d’ús especial.

  Així mateix, per als casos en els quals al moment de produir -se la subrogació el treballador considerat com a afecte ja no formi part de la plantilla de l’empresa sortint, la subrogació es realitzarà amb el treballador que el substitueixi, havent-se de justificar per l’empresa sortint que aquesta substitució atén a aquesta mateixa adscripció al servei.

.

.

Capítol 2. Productivitat i organització del treball.

.

.

Article 14. Productivitat.

.

  Totes dues parts convenen que la productivitat, tant la del personal com la dels factors que intervenen a l’empresa, constitueix un dels mitjans principals per a l’elevació del nivell de vida.

  Consegüentment, són facultats de l’empresa:

  a) La determinació i l’exigència de rendiments normals.

  b) L’adjudicació del nombre d’elements o de la tasca necessària corresponents al rendiment mínim exigit.

  c) La fixació de les normes laborals que garanteixin la bondat i la seguretat del servei, i també l’establiment de les sancions per al cas d’incompliment. Tots dos extrems s’han de determinar en escrits que l’empresa autoritzi i publiqui degudament, els quals s’han de fer avinents prèviament als interessats.

  d) L’exigència d’atenció, vigilància i netedat del vehicles, les eines, la maquinària, etc., al personal que en sigui responsable.

  e) La mobilitat i la redistribució del personal de l’empresa d’acord amb les necessitats d’organització de producció.

  f) El manteniment de l’organització de la feina en els casos de disconformitat dels/de les treballadors/treballadores tot esperant la resolució de la Delegació de Treball.

  g) L’adaptació de les normes d’activitat i de rendiment a unes noves condicions laborals que resultin del canvi del mètode operatiu, vehicles, maquinària, utillatge, etc.

.

.

.

Capítol 3. Jornada, vacances i llicències.

.

.

Article 15. Jornada laboral.

.

  La jornada laboral que estableix aquest Conveni és de 1.776 hores anuals, amb una projecció setmanal de 40 hores, de feina efectiva. Cal respectar les millors condicions personals de cada treballador/treballadora pel que fa al repartiment de la jornada abans de l’entrada en vigor d’aquest Conveni, amb caràcter estrictament “ad personam”.

.

.

Article 16. Control d’hores extraordinàries.

.

  A l’efecte que el comitè d’empresa o el delegat/delegada dels/de les treballadors/treballadores pugui dur a terme el control i la vigilància dels límits d’hores extraordinàries que es poden fer segons la llei, les empreses han de lliurar, a petició d’aquests puntualment, amb caràcter mensual els documents de cotització TC1 i TC2.

.

.

Article 17. Temps de liquidació.

.

  La liquidació s’ha d’efectuar dins la jornada laboral. Si s’efectua fora de la jornada laboral s’ha de computar com a hores extraordinàries.

.

.

Article 18. Temps d’espera.

.

  Totes les empreses del transport, on sigui aplicable, es regularan per l’article 64 de l’ordenança laboral.

.

.

Article 19. Vacances.

.

  Els/les productors/productores gaudeixen amb salari real d’unes vacances de trenta-tres dies naturals, que no tindran cap variació. S’ha de procurar que el gaudi de les vacances anuals tingui lloc entre l’1 de maig i el 31 d’octubre de cada any. En cas que les vacances s’hagin de gaudir fora d’aquest període (contra la voluntat del/ de la productor/a) s’ha de negociar una compensació. Tot això tret que hi hagi un pacte individual entre empresa i treballador/treballadora.

  De la mateixa manera, tots els/les treballadors/treballadores regits per aquest Conveni tenen dret a una “bossa de vacances”.

  El valor de la Bossa de Vacances serà el següent: 117,74 euros.

  Aquest import, que s’haurà d’abonar a tots els/les treballadors/treballadores en proporció al temps treballat durant el darrer any.

.

.

Article 20. Llicències.

.

  El/ treballador/treballadora, previ avís i justificació, es pot absentar de la feina, amb dret a remuneració, per algun dels motius i d’acord amb el temps següent:

  a) En cas de matrimoni, quinze dies naturals.

  b) En els casos de naixement d’un/a fill/a, de malaltia greu o de malaltia que comporti l’hospitalització estable o la mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, tres dies, consecutius o alterns. Si el/la treballador/a ha de fer un desplaçament a aquest efecte, el termini és de cinc dies.

  L’inici del permís serà a elecció de la persona treballadora, sempre dintre dels 15 dies naturals consecutius al fet causant. En cas sol·licitar el permís fraccionat, la part treballadora haurà de preavisar a l’empresa amb 24 hores.

  c) Per trasllat de domicili habitual, un dia.

  d) Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i temporal, el temps indispensable.

  e) Per als assumptes propis que no admetin demora, un dia. A partir d’1 de gener de 2013, seran 2 dies. Cal un preavís a l’empresa abans de 48 hores. Per aquest dia de llicència l’empresari podrà sol·licitar justificació expressa i fefaent, sense que puguin ser acumulats aquests dies d’assumptes propis a un període de vacances o a un dia immediatament anterior o posterior a un festiu, ni entre els dies d’assumptes propis.

  Aquestes llicències també es podran gaudir en el cas de parelles de fet, amb vigència superior als sis mesos i degudament registrades en el corresponent registre oficial.

.

.

.

Capítol 4. Retribucions.

.

.

Article 21. Retribucions.

.

  Durant la vigència d’aquest Conveni, cal aplicar la taula salarial que figura a l’annex I, que comprèn el salari base, el plus de conveni, el plus de transport i l’hora extraordinària.

.

.

Article 22. Escala d’antiguitat.

.

  1. Els/Les treballadors/treballadores tenen dret a percebre un complement personal d’acord amb el temps de serveis prestats a la mateixa empresa consistent en les quantitats establertes en l’escala d’antiguitat que figuren a l’annex II del Conveni.

  2. La data inicial del còmput d’aquest complement serà l’ingrés del/de la treballador/a a l’empresa. Per al còmput s’ha de tenir en compte tot el temps de prestació de serveis en una mateixa empresa des de la darrera alta a l’empresa, sigui quina sigui la categoria en què s’està emmarcat. Tot això, tret d’acord entre treballador/a i empresa.

  Es consideren com a efectivament treballats tots el mesos i dies en què hagi percebut una remuneració, incloses vacances, llicències retribuïdes i períodes d’incapacitat temporal. Així mateix, serà computable el temps d’excedència forçosa per a l’exercici d’un càrrec polític o sindical. Per contra, no s’estimarà el temps en què romanguin en situació d’excedència voluntària.

  3. Els augments per anys de servei es començaran a meritar a partir del dia 1 del mes següent en què es compleixin els anys de l’escala d’antiguitat.

.

.

Article 23. Plus de Flexibilitat.

.

  El personal administratiu i el dels grups professionals II, III i IV del vigent Laude Arbitral per mitjà del qual s’estableixen les disposicions de l’estructura salarial, promoció professional i règim disciplinari de les empreses de transport de viatgers per carretera, han de percebre un Plus de Flexibilitat de 66,68 euros per mes.

.

.

Article 24. Plus de perillositat i toxicitat.

.

  El personal que condueix vehicles les càrregues dels quals estan classificades legalment de tòxiques o perilloses té dret a la percepció dels plusos següents: per perillositat, el 13% i per toxicitat, el 6%, calculats sobre el salari base, el plus conveni i l’antiguitat segons correspongui.

  En cap cas no es poden percebre més de dos plusos conjuntament.

  Els mecànics tenen un plus de 34,89 euros (dotze mensualitats) per al 2017 i per a l’any 2018 en 35,45 euros.

.

.

Article 25. Plus d’idiomes.

.

  El/La treballador/a que per necessitats del servei presta o exerceix els coneixements d’algun idioma estranger ha de percebre una gratificació mensual de 61,60 euros, sempre que el/la treballador/treballadora tingui la titulació suficient i corresponent i hagi estat contractat amb aquesta condició.

.

.

Article 26. Plus del conductor/a-cobrador/a.

.

  El complement salarial per lloc de treball per cada dia que es realitzin simultàniament les funcions de conductor/a i de cobrador/a, queda establert en 5,47 euros.

  No obstant això, tots els/les treballadors/treballadores contractats amb la categoria de conductor/a-cobrador/a han de percebre aquest plus com a mínim, amb independència que realitzin o no les funcions de cobrador/a, el 45% dels dies efectivament treballats pel/per la productor/a. A partir de l’1 de gener de 2019 el percentatge mínim serà del 50%.

.

.

Article 27. Descàrrega de maletes.

.

  Els/Les conductors/conductores de serveis discrecionals que per necessitats del servei han d’efectuar la descàrrega i el lliurament d’equipatge han de percebre un plus del 10% del salari base, el plus de conveni i l’antiguitat, corresponents a una jornada per cada viatge complet.

.

.

Article 28. Menyscapte de diners.

.

  En concepte de menyscapte de diners, els/les caixers/caixeres i els/les cobradors/cobradores, i en general tot el personal que exerceixi funcions anàlogues, han de percebre mensualment una quantitat equivalent al 75% d’un dia de salari format per salari base, plus de conveni i l’antiguitat. Pel mateix concepte els/les cobradors/cobradores de factures i els/les taquillers/taquilleres han de percebre el 0,55 per mil de l’import del que cobren o recapten mensualment, amb la quantitat mínima de 6,96 euros mensuals.

.

.

Article 29. Plus de nocturnitat.

.

  Els serveis que es presten entre les deu del vespre i les sis del matí, s’han de remunerar amb un complement específic establert a raó de 1,85 euros l’hora nocturna treballada.

  El/La treballador/treballadora no ha de percebre aquests complement si té una retribució que recull la naturalesa nocturna de la seva feina.

.

.

Article 30. Hores extraordinàries.

.

  Les hores extraordinàries per a les diferents categories professionals s’han de pagar a raó de les quantitats fixades a l’annex d’aquest Conveni.

  En aplicació de l’acord assolit entre les representacions sindical i patronal a la reunió de la Comissió Paritària del Conveni de data 26 de juny de 2007 i recollit a l’acta de l’esmentada sessió, el present Conveni Col·lectiu recull per la retribució de les hores extraordinàries tres conceptes: l’hora extraordinària laborable (les denominades simplement hores extraordinàries), l’hora extraordinària del dia de descans setmanal i el plus de nocturnitat; entenent les dues parts que aquest desglossament, o conjunt, es més favorable per al/a la treballador/a que abonar totes les hores extraordinàries sempre al mateix import que el que resulta de l’hora ordinària.

  Sense cap perjudici d’això, es considera que per algun cas que no ho entengués així, els/les representants del personal poden requerir a l’empresa, el que s’abonin totes les hores extraordinàries sempre al mateix import de l’hora ordinària de treball, en lloc d’abonar -se els tres conceptes abans senyalats que deixarien d’aplicar-se, essent obligada l’empresa des del seu requeriment, a fer-ho així.

.

.

Article 31. Feines en dies de descans setmanal i festius.

.

  Els/Les treballadors/treballadores que han de prestar serveis el dia de la seva festa setmanal o en un dia de les 14 festes laborals han de percebre 13,13 euros/hora.

  Els/Les conductors/conductores que prestin serveis s’entendrà, amb independència de la durada real, que aquest no és inferior a 4 hores.

.

.

.

Article 32. Festa de Nadal i nit de cap d’any.

.

  Tot el personal que el dia 24 i/o 31 de desembre treballa des de les dotze de la nit fins a les sis del matí del dia següent ha de percebre un salari normal (salari base, plus de conveni i antiguitat) amb l’increment del cent cinquanta per cent (150%).

.

.

Article 33. Paga de març.

.

  Es fixa en la quantia de trenta dies de salari base afegint- hi el plus de conveni, el plus de transport i l’antiguitat; i s’ha de fer efectiva el dia 20 del mes de març. Aquesta paga no dóna dret en cap cas a la reclamació de cap quantitat pel concepte de participació o gratificació en beneficis.

.

.

Article 34. Gratificacions extraordinàries.

.

  Les gratificacions de Nadal i de juny consisteixen en el pagament de trenta dies de salari base afegint-hi el plus de conveni, el plus de transport i l’antiguitat.

  Totes dues gratificacions s’han de satisfer els dies 20 dels mesos corresponents.

.

.

Article 35. Dietes.

.

  1. L’import de les dietes a les quals té dret el personal que surt de la seva residència per raó de la feina o del servei és el mateix per a totes les categories professionals, i cal aplicar-lo d’acord amb les quanties següents:

  Dietes dins l’Estat: esmorzar, 4,47 euros; dinar, 13,53 euros; sopar, 13,53 euros; pernoctar, 9,94 euros; dieta completa, 41,47 euros.

  Dietes internacionals: 70,66 euros diaris, que es comencen a meritar un cop s’ha travessat la frontera espanyola i fins que no es torna a creuar aquesta mateixa frontera de tornada al territori estatal.

  En el cas excepcional d’una despesa superior a l’import de la dieta esmentada, se n’ha de pagar la diferència, després de la presentació dels justificants.

  El dinar en plaça s’ha de pagar a raó de 12,46 euros. S’entén per plaça la distància corresponent a un radi de 50 quilòmetres respecte a la residència de l’empresa.

  2. Quant a la definició dels horaris de les dietes, i fins que existeixi un acord d’àmbit nacional que reguli aquesta matèria, cal atenir-se al següent:

  Dinar: sortida abans de les 12.45 hores i arribada després de les 15 hores.

  Sopar: sortida abans de les 20 hores i arribada després de les 23 hores en recorreguts de menys de 50 km (urbans i interurbans).

  Sopar: sortida abans de les 20 hores i arribada després de les 22 hores en serveis discrecionals i línies regulars de més de 50 km.

  D’altra manera, prevaldran els pactes d’empresa.

.

.

.

Capítol 5. Millores socials.

.

.

Article 36. Incapacitat temporal.

.

  En les situacions d’Incapacitat temporal, i amb la limitació fins a un màxim de 12 mensualitats, si s’escau hospitalització que ultrapassi un dia, les empreses han de completar des del moment de l’hospitalització i durant el període posterior de recuperació, si n’hi ha, la prestació econòmica satisfeta per la Seguretat Social:

.

  - En els casos en què la incapacitat temporal derivi de contingència professional (accident de treball i malaltia professional), en la diferència entre la quantia de la prestació i la mitjana del salari total rebut en els últims 6 mesos anteriors al fet causant.

  - En els casos d’incapacitat temporal derivada de contingències comuns (malaltia comuna i accident no laboral), en la diferencia entre la quantia de la prestació i la suma del salari base, plus conveni, plus transport, plus de flexibilitat i complement d’antiguitat. En els casos de Conductors-Perceptors també s’inclourà la part fixa (45% segons l’art. 26 del present conveni) de la mitjana dels dies efectivament treballats dels darrers 6 mesos anteriors a l’hospitalització.

  En els casos del personal de taller també s’inclourà el plus mecànic de l’article 24 de present conveni.

.

.

Article 37. Assegurança d’accidents.

.

  Les empreses subjectes a aquest Conveni tenen l’obligació de tenir contractada una assegurança d’accident que cobreixi la defunció, la incapacitat permanent total i la incapacitat permanent absoluta per a tots els/les treballadors/ treballadores; pel que fa a aquestes darreres s’han d’atenir a les normes vigents. En tots tres supòsits, les causes que la motivin han de ser conseqüència d’un accident laboral, i la quantia corresponent és de 32.265,89 euros per a la defunció, 40.841,45 euros per a la incapacitat permanent absoluta i de 20.420,73 euros per a la incapacitat permanent total.

  Aquestes quantitats les han de cobrar els beneficiaris de les víctimes o accidentats, d’acord amb les normes de la Seguretat Social, llevat d’una designació expressa dels beneficiaris per part de l’interessat.

  Les empreses han de presentar la pòlissa corresponent a petició dels/de les treballadors/treballadores en el termini de 30 dies a comptar des del dia de la renovació de la pòlissa.

.

.

Article 38. Auxili especial per defunció.

.

  1. Les empreses han de pagar dues mensualitats de salari base, plus de conveni i plus de transport al cònjuge o als/ les fills/filles del/de la productor/productora que mori en actiu, independentment de la causa de la defunció.

  2. Si un/a treballador/a es mor fora de plaça, per causes relacionades amb la seva activitat laboral, l’empresa se n’ha de fer càrrec del desplaçament d’un familiar des de la seva residència habitual a Espanya fins el lloc del decés.

.

.

Article 39. Premi de Fidelitat.

.

  El personal que fa, almenys 10 anys que treballa a l’empresa i causa baixa voluntària entre els 60 i 64 anys d’edat, tenint en compte que s’extingeix aquest dret als 90 dies posteriors des del compliment de cada edat corresponent, percebrà de l’empresa una gratificació d’una sola vegada, d’acord amb les taules següents:

.

  4.756,42 euros si causa baixa als 60 anys.

  4.054,99 euros si causa baixa als 61 anys.

  3.467,88 euros si causa baixa als 62 anys.

  2.057,86 euros si causa baixa als 63 anys.

  1.092,40 euros si causa baixa als 64 anys.

.

Article 40. Jubilació.

.

  Amb el propòsit de fomentar la col·locació de treballadors/treballadores en atur, i com a mesures d’estímul a la contractació mitjançant el rejoveniment de les plantilles, quan es compleixin els requisits legals, en especial allò que estableix el Real Decret-llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu, per a això i sempre que els llocs de treball no s’hagin d’amortitzar, les empreses han d’atendre la petició dels/de les treballadors/treballadores que manifestin per escrit la seva voluntat d’accedir a la jubilació parcial. És requisit necessari per a la seva concessió que entre empresa i treballador/a s’arribi a un acord escrit previ sobre el percentatge i distribució de la jornada.

.

.

Article 41. Retirada del carnet de conduir.

.

  Durant el període de vigència d’aquest Conveni, en cas que l’autoritat judicial corresponent retiri a un/a conductor/a el carnet de conduir per un temps no superior als tretze mesos, sempre que aquesta retirada de carnet sigui conseqüència de conduir un vehicle de l’empresa i a compte i per ordre seus, segons registre de la Prefectura Central de Trànsit ha de percebre la quantitat de 1.010,45 euros. Si s’adapta a una altra feina digna en algun dels serveis de què disposa l’empresa, ha de cobrar a raó del salari base, el plus de conveni, el plus de transport i l’antiguitat, llevat que aquesta retirada de carnet sigui motivada per alcoholisme o drogoaddicció.

.

.

Article 42. Permís per punts.

.

  1. A aquells/aquelles treballadors/treballadores que contractin una pòlissa d’assegurança que cobreixi la pèrdua de vigència del permís necessari per al seu treball en funció de la seva categoria de conductor/a per la pèrdua de punts, amb justificació prèvia de la contractació de l’esmentada assegurança, les empreses els han d’abonar el cost de l’esmentada pòlissa, amb el límit màxim de 57,90 euros anuals, tret que l’empresa hagi contractat una assegurança que cobreixi l’esmentada contingència. Import que es mantindrà durant tota la vigència del present Conveni.

  2. En el cas que la pèrdua de vigència del permís de conduir es produís per qualsevol dels motius assenyalats en l’article 41, l’import que percebi el/la treballador/a per part de l’asseguradora, en la mesura que se li manté el salari, té l’obligació d’abonar-lo a l’empresa.

  3. En el supòsit de la pèrdua de vigència del permís de conduir com a conseqüència de la pèrdua dels punts, el/la conductor/a amb almenys una antiguitat a l’empresa d’un any té dret que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària pel termini que, des de l’Administració, es declari des de la pèrdua de vigència del permís fins a l’obtenció del nou, i en tot per un termini no superior a tretze mesos, que no computa als efectes d’antiguitat.

  Excepte les particularitats recollides en aquest article, quant al règim i efectes de l’excedència, s’ha d’atendre allò que s’ha previst en l’Estatut dels Treballadors.

.

.

Article 43. Multes i sancions.

.

  Les empreses són responsables de les sancions i les multes que les autoritats imposin als/a les conductors/ conductores, sempre que aquestes multes o sancions siguin imputables a les empreses.

  El/La conductor/a té l’obligació, si li és comunicat personalment, de lliurar el butlletí de denúncia a l’empresa com més aviat millor. Els desacords en aquesta matèria passen a la Comissió Paritària.

.

.

Article 44. Formació continua CAP.

.

  Els cursos de formació dirigits a la renovació del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) seran impartits per les empreses mitjançant mitjans propis o concertant-los amb serveis aliens.

  El cost de la formació serà a càrrec de les empreses i el pagament de la taxa per a la renovació de la Targeta de qualificació del Conductor serà a càrrec del personal de conducció.

  El temps emprat a tal fipels treballadors s’imputarà al permís retribuït establert en l’article 23.3 de l’Estatut dels Treballadors.

  Aquest article assortirà efectes a partir del dia de la signatura del conveni col·lectiu.

.

.

Capítol 6. Contractació.

.

.

Article 45. Contractació.

.

  Els/Les treballadors/treballadores tenen la consideració de contractats de forma indefinida o temporal d’acord amb el tipus de contractació legalment establerta. La contractació del personal s’ha d’ajustar al que disposa la legislació vigent a cada moment. D’acord amb el que estableix el Real Decret-Llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, la durada dels contractes per obra i/o servei, es podran ampliar fins a 12 mesos més.

  La durada màxima dels contractes previstos en l’article 15.1 lletra b) de l’Estatut dels Treballadors, per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa, es pot estendre a 9 mesos en un període de 12 mesos, o fins a 12 mesos en un període de 18 mesos. En aquest darrer supòsit, en el cas que els contractes es formalitzin per un període inferior i es procedeixi a la contractació d’un altre/a treballador/a per al mateix lloc, la durada d’ambdós contractes no pot superar el període màxim establert de 12 mesos dins de 18 mesos.

  Per a aquests contractes, pel que fa a les indemnitzacions per finalització dels mateixos s’estarà a allò que estableix el Real Decret-Llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

  Amb subjecció al que s’estableix als paràgrafs anteriors, i una vegada acabada la temporalitat màxima dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció, d’acord amb l’establert a la legislació vigent (article 15.1 lletra b) de l’Estatut dels Treballadors) i en aquest article, si es fa, en el termini d’un any, una nova contractació, s’ha d’entendre que la naturalesa de l’activitat o serveis contractats té caràcter de permanent i, en conseqüència, el contracte ha de passar a ser per temps indefinit.

.

.

Article 46. Foment de la contractació indefinida.

.

  En allò que fa referència a la contractació indefinida s’estarà al que estableix el Real Decret-Llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, i les altres normes que el desenvolupin o siguin d’aplicació en el seu moment..

.

.

Article 47. Contractes d’aprenentatge.

.

  Pel que fa als contractes d’aprenentatge s’estarà a allò que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual.

  Per al present Conveni, en matèria d’aprenentatge s’acorda que el període màxim sigui de dos anys, i la seva aplicació per les edats compreses entre els 16 i els 24 anys, ambdós inclosos.

  El límit màxim d’edat no serà aplicable quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat ni amb els col·lectius en situació d’exclusió social prevists en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, en els casos en què siguin contractats per part d’empreses d’inserció que estiguin qualificades i actives en el registre administratiu corresponent.

  Aquest contracte no és aplicable a les següents categories professionals: cap de servei, inspector/a principal, enginyers, llicenciats/llicenciades, enginyers tècnics, auxiliars titulats, ajudants tècnics sanitaris, cap de trànsit de primera, cap de trànsit de segona, cap de trànsit de tercera, inspector/a, conductor/a, conductor/a-cobrador/a i cobrador/a.

.

.

Article 48. Empreses de treball temporal.

.

  1. No es podran contractar a treballadors/treballadores d’empreses de treball temporal (ETT) als centres de treball de les empreses que en els 12 mesos immediatament anteriors a aquest tipus de contractació hagin amortitzat algun lloc de treball per expedient de regulació d’ocupació, acomiadament objectiu establert a l’article 52 c) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, fonamentat en causa econòmica o s’hagi acollit a la inaplicació econòmica del Conveni.

  2. L’empresa que contracti a treballadors/treballadores procedents d’una empresa de treball temporal haurà de comunicar-ho als representants dels/de les treballadors/treballadores.

.

.

Article 49. Període de prova.

.

  El període de prova establert a l’article 14 de l’Estatut dels Treballadors, no serà superior a 4 mesos per al personal tècnic i titulat, ni superior a 2 mes per als/les treballadors/treballadores no qualificats.

.

.

Capítol 7. Seguretat i higiene.

.

.

Article 50. Seguretat i higiene.

.

  La Comissió Paritària queda encarregada d’entendre de la prevenció de riscos laborals. En aquest cas estarà integrada per 8 membres, 4 de la representació empresarial i 4 de la representació dels/de les treballadors/ treballadores.

.

.

Article 51. Roba de feina.

.

  D’acord amb l’ordenança laboral vigent, les empreses han de facilitar als/a les treballadors/treballadores la roba de feina.

.

.

Article 52. Llei d’igualtat.

.

  Les parts signants del conveni, reconeixent formalment i expressament la igualtat entre dones i homes manifesten la necessitat de realitzar accions encaminades a millorar les condicions perquè aquella igualtat es realitzi, en tots els aspectes relacionats amb les condicions de treball.

.

.

Article 53. El principi d’igualtat de tracte entre homes i dones.

.

  Les empreses s’obliguen a crear i mantenir un entorn laboral on es respecti la igualtat d’oportunitats, en el marc de la Llei 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, o norma que ho substitueixi, sobre conciliació de la vida familiar i laboral, a l’accés a l’ocupació, a la col·locació, a la formació i a la promoció professional, així com a les condicions de treball dels treballadors i treballadores. S’aplica el principi d’igualtat de tracte, que implica que es garanteixin a homes i dones les mateixes condicions, sense discriminació per raó de sexe, raça, creença religiosa o opció sexual.

.

.

.

Capítol 8. Relacions sindicals.

.

.

Article 54. Drets sindicals.

.

  Els/Les delegats/delegades de personal i els membres dels comitès d’empresa han de disposar del temps necessari, sense pèrdua de les remuneracions, per al compliment de la seva representativitat, fins al nombre màxim de quaranta hores mensuals, prèvia comunicació a l’empresa i la justificació del temps esmerçat. Es poden acumular les hores sindicals mensualment en una sola persona en els casos que així s’acordi amb l’empresa. De la mateixa manera, els/les treballadors/treballadores han de disposar de les facilitats necessàries per fer assemblees, dins de la jornada laboral. Amb aquesta finalitat, es reconeix una hora mensual de realització d’assemblea, amb un límit màxim de sis hores anuals. Per dur a terme les assemblees, cal preavisar a l’empresa amb vint-i-quatre hores d’antelació, com a mínim, i s’ha de fer una convocatòria prèvia del comitè d’empresa o dels/de les delegats/delegades de personal, els quals les han de presidir i en són responsables del seu normal desenvolupament.

.

.

Article 55. Cànon de negociació.

.

  Totes dues parts acorden que l’import del cànon de negociació a què es refereix l’article 11 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical ha de ser de 50,00 euros per a cadascun dels anys de vigència del Conveni, com a despeses de la gestió dels sindicats representats a la Comissió Negociadora del Conveni. Aquest import s’ha de lliurar d’una sola vegada i les empreses l’han d’ingressar al compte bancari que els sindicats designin amb aquesta finalitat.

  A les empreses on hi ha comitè d’empresa o delegats/delegades de personal, els/les treballadors/treballadores que no desitgin que se’ls descompti el cànon esmentat, cal que ho manifestin per escrit, en el termini de 30 dies com a màxim des de la data de la publicació del Conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut aquest termini, les empreses han de descomptar de la nòmina l’esmentada a tots els/les treballadors/ treballadores que no paguin la quota cànon sindical per nòmina i ingressar-la en el compte bancari abans esmentat.

  Aquesta cànon s’ha de descomptar de la nòmina del mes de març de cadascun dels anys següents al d’entrada en vigor del Conveni.

.

.

.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.

.

  Als efectes de solució dels conflictes col·lectius que puguin sorgir, ambdues parts negociadores, en representació de treballadors/treballadores i empreses, se sotmeten de forma expressa als procediments de mediació i conciliació que regula l’Acord interprofessional de Catalunya.

.

.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.

.

  Les funcions de la categoria professional d’acompanyant són les definides en el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per a facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria (DOGC de 20 de maig de 1996), o norma que el substitueixi.

.

.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.

.

  Ambdues parts declaren la conveniència que amb caràcter nacional s’estableixi el pertinent procés als efectes de substituir completament l’ordenança laboral. En aquest sentit ambdues parts es comprometen a iniciar les corresponents converses amb les seves cúpules als efectes de possibilitar l’esmentada negociació, en concret es recomana tractar els temes següents: àmbits d’aplicació (personal, funcional, territorial i funcional), grups professionals, estructura salarial o de la retribució, jornada, mobilitat funcional i geogràfica, formació professional, règim disciplinari, ocupació, modalitats de contractació, període de prova i salut i seguretat en el treball.

  En el supòsit que, a nivell estatal, s’arribi a acords en relació amb la substitució de l’ordenança laboral i dels temes recomanats, aquests s’han d‘incorporar al Conveni.

  Mentre això no succeeixi, s’ha d’observar allò pactat en aquest Conveni i, subsidiàriament, i per aquest ordre, els pactes particulars d’empresa, allò que disposa la legislació vigent i l’antiga ordenança laboral.

.

.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. Increment salarial per a l’any 2017.

.

  Per a 2017, els diferents conceptes salarials s’incrementen en un 1,6%. Tant el text del conveni com les taules salarials (annex I) i la taula d’antiguitat (annex II) ja recullen aquest increment.

.

  Increment salarial per a l’any 2018

  Per a 2018, els diferents conceptes salarials s’incrementaran un 1,6%. Així doncs, els diferents conceptes salarials queden de la següent manera:

.

  - L’import de la bossa de vacances de l’article 19 en 119,62 euros.

  - L’import del plus de flexibilitat de l’article 23 en 67,75 euros.

  - L’import del plus de perillositat i toxicitat dels mecànics de l’article 24 en 35,10 euros.

  - L’import del plus d’idiomes de l’article 25 en 62,59 euros.

  - L’import mínim del plus del conductor/a-cobrador/a de l’article 26 en 5,56 euros.

  - La quantia mínima del menyscapte de diners de l’article 28 en 7,07 euros.

  - L’import del plus de nocturnitat de l’article 29 en 1,88 euros.

  - L’import de l’hora festiva de l’article 31 en 13,34 euros.

  - L’import de les dietes de l’article 35 en:

.

  Esmorzar 4,54 euros.

  Dinar 13,75 euros.

  Sopar 13,75 euros.

  Pernoctar 10,10 euros.

  Dieta completa 42,14 euros.

  Dieta internacional 71,79 euros.

  Dieta en plaça 12,66 euros.

.

.

  - Els imports de l’assegurança d’accidents de l’article 37 en:

.

  32.782,14 euros en cas de mort.

  41.494,91 euros en cas d’invalidesa permanent absoluta.

  20.747,46 euros en cas d’invalidesa permanent total.

  4.832,52 euros si causa baixa als 60 anys.

  4.119,87 euros si causa baixa als 61 anys.

  3.523,37 euros si causa baixa als 62 anys.

  2.090,79 euros si causa baixa als 63 anys.

  1.109,40 euros si causa baixa als 64 anys.

.

  - La quantitat per retirada del carnet de conduir de l’article 41 en 1.026,62 euros.

  - El límit màxim de la pòlissa de l’article 42 en 58,83 euros anuals.

.

  Les taula salarial de l’any 2018 s’adjunta com a annex III i la taula d’antiguitat per a l’any 2018 com a annex IV.

  Si l’IPC estatal a 31/12/2017 supera l’1,6% s’aplicarà aquell amb un màxim del 2%.

.

  Increment salarial per a l’any 2019.

  Per a 2019, els diferents conceptes salarials s’incrementaran un 1,6%. Si l’IPC estatal a 31/12/2018 supera l’1,6% s’aplicarà aquell amb un màxim del 2%.

.

  Increment salarial per a l’any 2020.

  Per a 2020, els diferents conceptes salarials s’incrementaran un 1,8%. Si l’IPC estatal a 31/12/2019 supera l’1,8% s’aplicarà aquell amb un màxim del 2%.

.

.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA.

.

  Es faculta la Comissió Paritària del Conveni per a l’estudi del possible desenvolupament dels temes següents: salut laboral, contractació i plans de pensions.

  En cas d’arribar a algunes propostes conjuntes sobre aquests temes, aquestes s’han de traslladar a la Mesa Negociadora del Conveni perquè aquella, si s’escau, adopti l’acord pertinent.

.

.

.

ANNEX I.- Taula salarial any 2017.

.

.

.

image1 361

.

image2 615

.

.

.

.

.

image3 554

.

image4 468

.

.

ANNEX II.- Taula d’antiguitat any 2017.

.

.

.

image5 413

.

.

.

.

image6 344

.

.

.

.

ANNEX III.- Taules salarials any 2018.

.

.

image7 286

.

image8 240

.

.

.

.

.

image9 218

.

image10 109

.

.

.

ANNEX IV.- Taula d’Antiguitat any 2018.

.

.

image11 84

.

.

.

.

.

image12 131

.

.

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP 08-03-2019)

.

.

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord derivat del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per als anys 2017-2020 (codi de conveni núm. 43001315011994).

.

.

  Vist el text de l’Acord derivat del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, subscrit per part empresarial per la Federació empresarial d’auto transports de la província de Tarragona (FEAT) i, per part dels treballadors, pels sindicats CCOO i UGT en data 21 de gener de 2019 i presentat per les mateixes parts en data 12 de febrer de 2019, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  RESOLC:

.

  1. Disposar la inscripció de l’Acord derivat del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, per als anys 2017-2020 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.

  2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

.

  Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

  Tarragona, 28 de febrer de 2019.

  Director dels Serveis Territorials.

  Francesc Tarragona Baró.

.

.

.

ACTA DE REUNIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU DEL TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA.

.

.

  A la ciutat de Tarragona, sent les deu hores del vint-i-u de gener de dos mil dinou, en el seu de la Federació Empresarial d’Auto-Transports de la província de Tarragona (FEAT), ubicada al carrer del Sofre, par. 3-7 del P. I. de Riu Clar de Tarragona, es reuneixen les persones sota relacionades, constituint-se la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu del Transport de Viatgers per Carretera de Tarragona per als anys 2017 a 2020 (codi de conveni núm. 43001315011994).

  Assistents:

.

  Representació empresarial: Sr. Àlex Torres i Sr. Manuel Chaves.

  Assessor: Sr. Javier Torres (FEAT).

  Representació dels treballadors: Sr. Mario Tabuenca, Sr. Sebastian Lasso, Sr. Raul, Puigdefàbregues, Sr. Miquel Castelló, Sr. Francisco Cruz i Sr. Juan Carlos Prieto.

  Per CC.OO.:

  Assessors:

  CCOO: Sr. Armando Postigo, Sr. José Villares i Sr. Carlos Pellejero.

  Per UGT: Sr. Francisco Javier Moreno i Sr. Marcos Fernández.

  Assessors: UGT: Sr. Demetrio López i Joan Noguerol.

.

.

  L’objecte de la reunió de la Comissió Negociadora és, d’acord amb la disposició transitòria segona, efectuar la revisió salarial prevista.

.

  Revisió salarial any 2019.

  Un cop constatat que l’índex de preus de consum (IPC) estatal, establert per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2018 un 1,2 per 100, en relació amb el 31 de desembre de 2017, d’acord amb la disposició transitòria segona, correspon efectuar la revisió salarial prevista en el mateix precepte.

  En conseqüència, la revisió a efectuar és de l’1,6 per 100, i els conceptes econòmics queden com s’exposen continuació:

.

  Per a 2019, els diferents conceptes salarials s’incrementaran un 1,6%. Així doncs, els diferents conceptes salarials queden de la següent manera:

.

  L’import de la bossa de vacances de l’article 19 en 121,53 euros.

  L’import del plus de flexibilitat de l’article 23 en 68,83 euros.

  L’import del plus de perillositat i toxicitat dels mecànics de l’article 24 en 36,02 euros.

  L’import del plus d’idiomes de l’article 25 en 63,59 euros.

  L’import mínim del plus del conductor/a-cobrador/a de l’article 26 en 5,65 euros.

  La quantia mínima del menyscapte de diners de l’article 28 en 7,18 euros.

  L’import del plus de nocturnitat de l’article 29 en 1,91 euros.

  L’import de l’hora festiva de l’article 31 en 13,55 euros.

  L’import de les dietes de l’article 35 en:

  Esmorzar 4,61 euros.

  Dinar 13,97 euros.

  Sopar 13,97 euros.

  Pernoctar 10,26 euros.

  Dieta completa 42,14 euros.

  Dieta internacional 72,94 euros.

  Dieta en plaça 12,86 euros.

  Els imports de l’assegurança d’accidents de l’article 37 en:

  33.306,65 euros en cas de mort.

  42.158,83 euros en cas d’invalidesa permanent absoluta.

  21.079,42 euros en cas d’invalidesa permanent total.

  L’import del premi de fidelitat de l’article 39 en:

  4.909,84 euros si causa baixa als 60 anys.

  4.185,79 euros si causa baixa als 61 anys.

  3.579,74 euros si causa baixa als 62 anys.

  2.124,24 euros si causa baixa als 63 anys.

  1.127,15 euros si causa baixa als 64 anys.

  La quantitat per retirada del carnet de conduir de l’article 41 en 1.043,05 euros.

  El límit màxim de la pòlissa de l’article 42 en 59,77 euros anuals.

.

  Les taula salarial de l’any 2019 s’adjunta com a annex núm. 1 i la taula d’antiguitat com a annex núm. 2.

  Per últim, s’acorda facultar Carlos Pellejero Gómez, amb DNI núm. 38450652B, en representació de CCOO i membre de la Comissió Negociadora del citat Conveni, perquè, en nom i representació de la mateixa, efectuï els tràmits i gestions pertinents davant el Departament d’Empresa i Ocupació, sol·licitant el registre i publicació en el Diari Oficial que correspongui, així com perquè realitzi quants actes i signi tots els documents que siguin precisos per a l’execució i efectivitat dels presents acords.

  I no havent-hi altres qüestions que tractar, prèvia redacció, lectura i aprovació per unanimitat de la present acta, subscriuen la mateixa tots els reunits, en la representació que respectivament ostenten, en la data i el lloc al principi citats.

.

.

.

.

.

.

image13 75

.

image14 98

.

.

.

.

.

.

image15 86

.

.

.

.

.

.

.

image16 68

.

image17 78

.

.

.

.

.

.

.

image18 34

.

image19 49

.

.

.

CORRECCIÓN DE ERRATAS (BOP 27-03-2019)

.

.

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 28 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per l’any 2019 (codi de conveni núm. 43001315011994); publicada al BOP CVE 2019-02166, del 08.03.2019.

.

  Arran d’haver observat unes errades en la publicació de la Resolució esmentada, posem de manifest la correcció següent:

.

  On diu: A la columna del Valor H. E, en la categoria “conductor/a”, on diu “6,25” hi ha de dir: “9,25”.

.

  Tarragona, 19 de març de 2019.

  El director dels Serveis Territorials.

  Francesc Tarragona Baro.

.

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP 06-03-2020)

.

.

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per l’any 2020 (codi de conveni núm. 43001315011994).

.

.

  Vist el text de de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, subscrit per part empresarial per la Federació empresarial d’auto transports de la província de Tarragona (FEAT) i, per part dels treballadors, pels sindicats CCOO i UGT en data 28 de gener de 2020 i presentat per les mateixes parts en data 30 de gener de 2020, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, modificat pel Decret 234/2019, de 12 de novembre.

  RESOLC:

.

  1. Disposar la inscripció de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, per l’any 2020 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.

  2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

.

  Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

  Tarragona, 26 de febrer de 2020.

  Marta Cassany Virgili.

  Directora dels Serveis Territorials de Tarragona.

.

.

.

ACTA DE REUNIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU DEL TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA.

.

.

  A la ciutat de Tarragona, sent les deu hores del vint-i-vuit de gener de dos mil vint, en la seu de la Federació Empresarial d’Auto-Transports de la província de Tarragona (FEAT), ubicada al carrer del Sofre, parc. 3-7 del P. I. de Riu Clar de Tarragona, es reuneixen les persones sota relacionades, constituint-se la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu del Transport de Viatgers per Carretera de Tarragona per als anys 2017 a 2020 (codi de conveni núm. 43001315011994).

  Assistents:

  Representació empresarial: Sr. Manuel Chaves i Sr. Àlex Torres.

  Assessor: Sr. Javier Torres (FEAT).

  Representació dels treballadors:

  - Per CC.OO.: Sr. Jorge Alberto Suárez, Sr. Carlos J. Corrales Vázquez, Sr. Joan Miquel Castellò Figueres, Sr. Raul Puigdefàbregues Peralta, Sr. Mario Tabuenca Ramos, Sr. Juan Carlos Prieto Corpas i Sr. Francisco Cruz Pulido.

  Assessors CC.OO.: Sr. Carlos Pellejero Gómez i Sr. José Villares Barroso.

  - Per UGT: Sr. Fernando Romero Rubio i Sr. Francisco Javier Moreno Mendoza Assessors UGT: Sr. Demetrio López Fernández L’objecte de la reunió de la Comissió Negociadora és, d’acord amb la disposició transitòria segona, efectuar la revisió salarial prevista.

.

.

  Revisió salarial any 2020.

.

  Un cop constatat que l’índex de preus de consum (IPC) estatal, establert per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2019 un 0,8 per 100, en relació amb el 31 de desembre de 2018, d’acord amb la disposició transitòria segona, correspon efectuar la revisió salarial prevista en el mateix precepte.

  En conseqüència, la revisió a efectuar és de l’1,8 per 100, i els conceptes econòmics queden com s’exposen continuació:

.

  Per a 2020, els diferents conceptes salarials s’incrementaran un 1,8%. Així doncs, els diferents conceptes salarials queden de la següent manera:

.

  > L’import de la bossa de vacances de l’article 19 en 123,72 euros.

  > L’import del plus de flexibilitat de l’article 23 en 70,07 euros.

  > L’import del plus de perillositat i toxicitat dels mecànics de l’article 24 en 36,67 euros.

  > L’import del plus d’idiomes de l’article 25 en 64,73 euros.

  > L’import mínim del plus del conductor/a-cobrador/a de l’article 26 en 5,75 euros.

  > La quantia mínima del menyscapte de diners de l’article 28 en 7,31 euros.

  > L’import del plus de nocturnitat de l’article 29 en 1,94 euros.

  > L’import de l’hora festiva de l’article 31 en 13,79 euros.

  > L’import de les dietes de l’article 35 en:

  - Esmorzar 4,69 euros.

  - Dinar 14,22 euros.

  - Sopar 14,22 euros.

  - Pernoctar 10,44 euros.

  - Dieta completa 43,57 euros.

  - Dieta internacional 74,25 euros.

  - Dieta en plaça 13,09 euros.

  > Els imports de l’assegurança d’accidents de l’article 37 en:

  - 33.906,17 euros en cas de mort.

  - 42.917,69 euros en cas d’invalidesa permanent absoluta.

  - 21.458,85 euros en cas d’invalidesa permanent total.

  > L’import del premi de fidelitat de l’article 39 en:

  - 4.998,22 euros si causa baixa als 60 anys.

  - 4.261,13 euros si causa baixa als 61 anys.

  - 3.644,18 euros si causa baixa als 62 anys.

  - 2.162,48 euros si causa baixa als 63 anys.

  - 1.147,44 euros si causa baixa als 64 anys.

  - La quantitat per retirada del carnet de conduir de l’article 41 en 1.061,82 euros.

  - El límit màxim de la pòlissa de l’article 42 en 60,85 euros anuals.

.

  Les taula salarial de l’any 2020 s’adjunta com a annex núm. 1 i la taula d’antiguitat com a annex núm. 2.

  Per últim, s’acorda facultar a Carlos Pellejero Gómez, amb DNI núm. 38450652-B i a Candido Ruíz Cabrera, amb DNI 37695454-H, en representació de CC.OO. perquè, en nom i representació de la mateixa, efectuïn els tràmits i gestions pertinents davant el Departament d’Empresa i Ocupació, sol·licitant el registre i publicació en el Diari Oficial que correspongui, així com perquè realitzi quants actes i signi tots els documents que siguin precisos per a l’execució i efectivitat dels presents acords.

.

  I no havent-hi altres qüestions que tractar, prèvia redacció, lectura i aprovació per unanimitat de la present acta, subscriuen la mateixa tots els reunits, en la representació que respectivament ostenten, en la data i el lloc al principi citats.

.

.

.

.

.

.

image20 24

.

image21 21

.

.

.

.

.

.

image22 22

.

image23 17

.

.

.

.

.

image24 19

.

.

.

.

.

image25 15

.

image26 11

.

.

.

.

.

.

image27 9

.

  Aclariment:

  Que el conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona, estableix un salari anual de 15 pagues dels conceptes salari base, plus conveni i plus transport. L’article30 del text del conveni fixa 3 pagues extraordinàries anuals els mesos de març, juny i desembre.

  En tots els casos, el salari fixat en conveni és superior als 13.300 €/any de salari mínim interprofessional.

.