Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de Lugo

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2013 - 31/12/2015

Duraci贸n: TRES A脩OS

Publicaci贸n:

2014/02/22

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: LUGO
C贸digo: 27000515011982
Actualizacion: 2014/02/22 -
Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de Lugo de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2014/02/22. Vigencia de: 01/01/2013 a 31/12/2015. Duraci贸n Tres A帽os. 脷ltima publicaci贸n en del tipo:

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 044 – S谩bado, 22 de Febrero de 2014)

Artigo 1: 脕mbito persoal.

Artigo 2: 脕mbito funcional.

Artigo 3: 脕mbito territorial.

Artigo 4: Vixencia e duraci贸n.

Artigo 5: Denuncia do Convenio e cl谩usula de ultraactividade.

Artigo 6: Vinculaci贸n 谩 totalidade.

Artigo 7: Absorci贸n e compensaci贸n.

Artigo 8: Lexislaci贸n supletoria.

Artigo 9: Xornada de traballo para o persoal de movemento.

Artigo 10: Definici贸n do tempo traballo.

Artigo 11: Descanso semanal e festivo.

Artigo 12: Vacaci贸ns.

Artigo 13: Licencias retribu铆das.

Artigo 14: Formaci贸n profesional.

Artigo 15: Permiso de conducir.

Artigo 16: Compensaci贸n no caso de baixa.

Artigo 17: P贸liza de seguros.

Artigo 18: Gastos de traslado por falecemento en accidente de traballo ou incapacidade do traballador.

Artigo 19: Xubilaci贸n anticipada.

Artigo 20. Xubilaci贸n parcial.

Artigo 21 Maternidade e paternidade.

Artigo 22: Excedencias.

Artigo 23.- Viaxes para xubilados.

Artigo 24.- Prendas de traballo.

Artigo 25.- Salarios.

Artigo 26.- Antig眉idade.

Artigo 27.- Pagas extraordinarias.

Artigo 28.- Horas extraordinarias.

Artigo 29.- Plus de nocturnidade.

Artigo 30.- Condutor – perceptor.

Artigo 31.- Plus de presenza.

Artigo 33.- Axudas de custo.

Artigo 34 Quebranto de moeda.

Artigo 35 Atrasos de convenio.

Artigo 36 Secci贸ns sindicais e delegados de persoal.

Artigo 37 Control da contrataci贸n.

Artigo 38: Competencia dos membros do comit茅 de empresa e delegados de persoal.

Artigo 39 Acumulaci贸n de cr茅dito horario.

Artigo 40 Comisi贸n paritaria.

Artigo 41: Contrataci贸n.

Artigo 42 Reco帽ecemento m茅dico.

Artigo 43. Protecci贸n do embarazo.

Artigo 44. Persoas con discapacidade.

DISPOSICI脫N ADICIONAL 1陋.

T脕BOAS SALARIAIS ANO 2013.

REVISI脫N SALARIAL E INTERPRETACI脫N (BOP N煤m. 069 – Martes, 25 de Marzo de 2014)

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤m. 119 – Mi茅rcoles, 27 de mayo de 2015)

ACUERDO (BOP N煤m. 118 – Xoves, 25 de maio de 2017)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 044 – S谩bado, 22 de Febrero de 2014)

.

.

  Visto o texto do “Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por Estrada da provincia de Lugo Anos 2013, 2014 e 2015”, asinado o d铆a 16 de decembro de 2013, pola representaci贸n empresarial e os representantes das organizaci贸ns sindicais UGT e CCOO, como membros da comisi贸n negociadora e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e dep贸sito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo ACORDO:

.

  PRIMEIRO: Ordenar a inscrici贸n do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, as铆 como o seu dep贸sito.

  SEGUNDO: Dispo帽er a s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

.

  Lugo, 05 de febreiro de 2014.- A xefa do Servizo de Traballo e Econom铆a Social, Matilde I. Alonso da Cunha

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS POR ESTRADA DA PROVINCIA DE LUGO 2013 – 2014 – 2015

.

.

Artigo 1: 脕mbito persoal.

.

  As estipulaci贸ns do presente convenio obrigan 谩 totalidade das empresas e traballadores dedicadas as actividades do transporte de viaxeiros por estrada de Lugo, as铆 como 贸 persoal que, en adiante, forme parte das plantillas das mesmas.

.

.

Artigo 2: 脕mbito funcional.

.

  O presente convenio colectivo regula as Relaci贸ns laborais entre as empresas dedicadas 贸 transporte de viaxeiros na provincia de Lugo e 贸 persoal que nas mesmas preste os seus servizos, quedando exclu铆dos das disposici贸ns deste Convenio as persoas que desempe帽an cargos de alta Direcci贸n a que se refire o vixente Estatuto dos Traballadores.

.

.

Artigo 3: 脕mbito territorial.

.

  O presente convenio afecta a Lugo e Provincia as铆 como 贸s centros de traballo ubicados na mesma, a铆nda que as empresas tiveran o seu domicilio social en provincia distinta.

.

.

Artigo 4: Vixencia e duraci贸n.

.

  A vixencia do presente Convenio Colectivo ser谩 de tres anos, dende 1 de xaneiro de 2013 a 31 de decembro do 2015.

.

.

Artigo 5: Denuncia do Convenio e cl谩usula de ultraactividade.

.

  Calquera das partes asinantes do presente convenio, poder谩 denuncialo cun tempo m铆nimo de antelaci贸n dun mes ata o remate da s煤a vixencia.

  Rematada a vixencia do presente convenio colectivo, e de non terse renovado por un novo convenio, o presente manterase en vigor ata a s煤a renovaci贸n, mant茅ndose as s煤as cl谩usulas normativas e obrigacionais.

.

.

Artigo 6: Vinculaci贸n 谩 totalidade.

.

  As condici贸ns aqu铆 pactadas forman un todo org谩nico e indivisible e a efectos da s煤a aplicaci贸n pr谩ctica ser谩n consideradas globalmente.

  En caso de nulidade parcial por modificaci贸n de calquera das condici贸ns, quedara a s煤a totalidade, sen eficacia pr谩ctica, negoci谩ndose todo o seu contido, quedando en tanto vixente o anterior Convenio.

.

.

Artigo 7: Absorci贸n e compensaci贸n.

.

  T贸dalas melloras contidas neste convenio, te帽en o car谩cter de m铆nimas, dentro das condici贸ns pactadas, respect谩ndose as condici贸ns que impliquen para o traballador condici贸ns m谩is beneficiosas que as convidas, mant茅ndose “ad personan” en canto excedan das pactadas.

  En ning煤n caso ser谩n absorbibles polas melloras estipuladas neste convenio, os suplidos por gastos que as empresas vi帽an satisfacendo 贸s/谩s seus/s煤as traballadores/as.

.

.

.

Artigo 8: Lexislaci贸n supletoria.

.

  En todo lo que no se encontre previsto no presente Convenio aplicar谩selle como lexislaci贸n supletoria e en este orde; Laudo Estatal Arbitral do Transporte de Viaxeiros por estrada, Estatuto dos Traballadores y demais disposici贸ns legais de car谩cter xeral.

.

.

Artigo 9: Xornada de traballo para o persoal de movemento.

.

  A xornada ordinaria de traballo, ser谩 de 1.800 horas anuais, en c贸mputo bimensual, consider谩ndose como horas extraordinarias as que excedan de dita xornada; respect谩ndose, en todo caso, a normativa vixente en materia de conduci贸n.

  O tempo total de conduci贸n non poder谩 exceder de nove horas diarias, ag谩s d煤as veces por semana, que poden chegar a dez horas, sendo de aplicaci贸n os regulamentos da CE 3820/85, 561/2006 e 3821/85, as铆 como o Real decreto 1561/95.

  Descanso diario: Once horas consecutivas, non obstante, pode reducirse o descanso diario de once a nove horas, tres veces entre dous per铆odos de descansos semanais. Tam茅n o descanso de once horas se pode substitu铆r por un descanso tomado en dous per铆odos durante as vinte e catro horas, sendo un dos per铆odos, como m铆nimo, de tres horas, e o outro de 贸 menos nove horas, en ambos casos ininterrompidas.

  Nos transportes interurbanos, tras un per铆odo de conduci贸n de catro horas e media, o condutor far谩 unha pausa ininterrompida de alo menos 45 minutos, ag谩s que tome un per铆odo de descanso. Dita pausa poder谩 substitu铆rse por unha pausa de alo menos 15 minutos seguida de outra de alo menos 30 minutos, intercaladas no per铆odo de conduci贸n.

  O posible exceso de horas de traballo efectivo no c贸mputo inferior 贸 bimestre, poder谩 compensarse co tempo de descanso non tendo a consideraci贸n de extraordinaria sempre que non excedan da xornada establecida en c贸mputo bimestral.

.

.

Artigo 10: Definici贸n do tempo traballo.

.

  Para o persoal de movemento a) Traballo efectivo:

  -A conduci贸n durante a circulaci贸n do veh铆culo.

  -Os traballos auxiliares que fagan en relaci贸n co veh铆culo, os viaxeiros ou a s煤a carga.

  b) Tempo de presenza Ser谩 tempo de presenza aquel per铆odo de xornada no que o traballador, a铆nda que non preste traballo efectivo, se atope a disposici贸n da empresa, tanto nos locais como no veh铆culo.

  Ter谩n a consideraci贸n de tempo de presenza as gardas, ret茅ns, expectativas, avar铆as, (sempre que non participe de forma efectiva e material), esperas, comidas en ruta e outras similares nas que o/a traballador/ra, a铆nda que non preste traballo efectivo, se atope a disposici贸n da empresa.

  O tempo de presenza non exceder谩 de 40 horas bisemanais.

  As horas de presenza non se computar谩n a efectos de horas extraordinarias, sen prexu铆zo de que a s煤a remuneraci贸n sexa de igual cont铆a que as horas ordinarias. Poder谩n, nembargantes, computarse a efectos de xornada cando se realicen menos horas de traballo efectivo que as legalmente autorizadas, neste caso poder谩n ser computadas a efectos de completa-la xornada.

  c) Tempo de espera Os demais traballadores ter谩n dereito a un descanso m铆nimo semanal de d铆a e medio ininterrompido; que por acordo ou pacto entre empresa e traballadores poder谩n acumularse conforme a lexislaci贸n vixente.

  Para todo o persoal, as festas laborais que ter谩n car谩cter retribu铆do e non recuperable, ser谩n de catorce ao ano, das cales d煤as ser谩n locais, os traballadores que por calquera raz贸n te帽an que traballar nun destes 14 d铆as, recibir谩n unha compensaci贸n de 7,10 euros por cada d铆a traballado no ano 2010, increment谩ndose no ano 2011 e 2012 no mesmo porcentaxe que os demais conceptos salariais do convenio, sen que isto supo帽a ningunha perda dos restantes dereitos que te帽a por traballar un d铆a festivo.

  Cando excepcionalmente e por raz贸ns t茅cnicas ou organizativas non se puidera desfrutar do d铆a de festa correspondente ou no seu caso do descanso semanal, a empresa, poder谩 optar entre proporcionar un descanso compensatorio 贸 traballador dentro dos 30 d铆as seguintes, ou abonarlle os salarios correspondentes cun incremento do 75%.

  Todos aqueles traballadores que traballen a quendas, con descansos rotativos de dous d铆as, ter谩n que coincidir un deles en domingo, como m铆nimo unha vez 贸 mes, en c贸mputo bimensual.

  Ter谩 a consideraci贸n de tempo de espera aquel no que o traballador non est谩 suxeito 谩 vixilancia do veh铆culo, nas localidades que non sexan principio e fin de traxecto.

  Computarase o 50% e abonarase como o tempo de presenza. Considerarase que o traballador non est谩 suxeito a vixilancia do veh铆culo, cando poida dispo帽erse libremente do seu tempo por non estar 谩 disposici贸n de empresa.

  As esperas en localidades de principio ou fin de traxecto, f贸ra da residencia do traballador ou do lugar da s煤a toma habitual do servizo, non computar谩 a efectos de xornada, nin como traballo efectivo, nin como tempo de presenza.

  2. Para o resto do persoal.

  O tempo de traballo computarase de xeito que tanto 贸 comezo como 贸 remate da xornada diaria, o traballador se atope no seu posto de traballo.

.

.

Artigo 11: Descanso semanal e festivo.

.

  Para o persoal de movemento, o descanso semanal que ter谩 que comezar antes de que se rematen seis xornadas consecutivas de 24 horas dende o termo do anterior per铆odo de descanso semanal, ter谩 unha duraci贸n normal de 45 horas consecutivas, inclu铆do o tempo de descanso diario, que poder谩 reducirse ata un m铆nimo de 24 horas consecutivas, sempre que a reduci贸n se compense cun descanso equivalente tomado antes de rematar a terceira semana seguinte 谩 semana de que se trate. Estes descansos compensatorios deber谩n tomarse de unha soa vez e xunto con outro per铆odo de descanso de 贸 menos 9 horas. En todo caso, no transcurso de d煤as semanas consecutivas s贸 un dos descansos semanais poder谩 ser reducido.

.

.

Artigo 12: Vacaci贸ns.

.

  Os/as traballadores/as afectados por este convenio colectivo desfrutar谩n de 30 d铆as naturais de vacaci贸ns, dentro do ano natural, sen distinci贸n de antig眉idade ou categor铆a profesional de acordo coa normativa laboral vixente. O seu desfrute non se poder谩 iniciar en d铆as nin de descanso semanal nin en d铆as festivos.

  Para os/as traballadores/as que ingresen ou rematen o seu contrato no transcurso de ano, prorratear谩nse os d铆as de vacaci贸ns en funci贸n do tempo de prestaci贸n de servizos.

  No primeiro trimestre do ano acordarase o calendario de vacaci贸ns que se procurar谩 pactar cos representantes legais dos traballadores/as, e en ausencia destes/as cos/as propios/as traballadores/as.

.

.

Artigo 13: Licencias retribu铆das.

.

  O/a traballador/a, previo aviso e xustificaci贸n, poder谩 ausentarse do traballo, con dereito a remuneraci贸n, por alg煤ns dos motivos e polo tempo seguinte:

.

  A. Quince d铆as naturais no caso de casamento.

  B. Tres d铆as nos casos de nacemento dun fillo, adopci贸n e acollemento, falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalizaci贸n ou intervenci贸n cir煤rxica sen hospitalizaci贸n que precise repouso domiciliario de parentes ata o segundo grao de consag眉inidade ou afinidade. Cando con tal motivo o traballador necesite facer un desprazamento por tal efecto 贸 prazo ser谩 de cinco d铆as.

  C. Un d铆a por casamento de pais ou llos do traballador.

  D. Un d铆a por traslado do domicilio habitual.

  E. Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inescusable de car谩cter p煤blico e persoal, coas peculiaridades que establece o Estatuto dos Traballadores e demais disposici贸ns de aplicaci贸n.

  F. Dous d铆as de asuntos propios con obrigatoriedade de comunicarllo 谩 empresa con 48 horas de antelaci贸n.

.

.

Artigo 14: Formaci贸n profesional.

.

  De xeito un谩nime vense reco帽ecendo a formaci贸n profesional continua dos/as traballadores/as ocupados, un valor estrat茅xico para mellorar a competitividade das empresas, por todo iso, e en cumprimento e desenvolvemento do Acordo Nacional da Formaci贸n Continua, subscrito o 16 de decembro de 1992, as partes acordan:

.

  *Creaci贸n dunha Comisi贸n Mixta Paritaria no 谩mbito contractual, para a aplicaci贸n, seguimento e desenvolvemento do acordo mencionado anteriormente. A vixencia desta comisi贸n ser谩 a da vixencia do acordo.

  As s煤as funci贸ns ser谩n:

  a) A promoci贸n de plans, organizaci贸n, xesti贸n, distribuci贸n de fondos, ou no seu caso, execuci贸n das acci贸ns formativas e xustificaci贸n das mesmas, as铆 como a regulaci贸n e concesi贸n de permisos para a formaci贸n, previstos no texto do acordo nacional.

  b) Calquera outras funci贸ns que as partes acorden por unanimidade.

  -No prazo de un mes, dende a sinatura do convenio, deberase constitu铆-la citada comisi贸n, dot谩ndose das s煤as propias normas de funcionamento.

  -De acordo co previsto na Disposici贸n Final Primeira do acordo Nacional sobre Formaci贸n Continua, proc茅dese 谩 s煤a inserci贸n como anexo 贸 presente convenio colectivo.

  O traballador ter谩 dereito 谩 adaptaci贸n da xornada de traballo para a asistencia a cursos de formaci贸n profesional ou 谩 concesi贸n do permiso oportuno de formaci贸n e perfeccionamento profesional con reserva do posto de traballo.

.

.

Artigo 15: Permiso de conducir.

.

  Os/as condutores/as a quen, como consecuencia de conducir un veh铆culo da empresa, por orde e conta da mesma, se lles retire o seu permiso de condici贸n por tempo non superior a 182 d铆as, acoplar谩nse durante este tempo a outro traballo a铆nda que sexa de categor铆a profesional inferior, nalg煤ns dos servizos de que dispo帽a a empresa e seguir谩 percibindo o salario que lle corresponda 谩 s煤a categor铆a.

  O disposto no presente artigo non ser谩 de aplicaci贸n nos casos de reincidencia dentro da vixencia do convenio, quedando exclu铆dos deste beneficio os condutores que se viran privados do permiso de conducir a consecuencia do consumo de drogas ou a inxesti贸n de bebidas alcoh贸licas, no exceso sobre o permitido pola lei.

.

.

Artigo 16: Compensaci贸n no caso de baixa.

.

  As empresas completar谩n a diferencia entre a compensaci贸n percibida con cargo a Seguridade Social por Incapacidade Temporal, e o Salario deste Convenio cando aquela este motivada por accidente de traballo con hospitalizaci贸n.

  No caso de baixa por enfermidade com煤n, as empresas completar谩n a diferencia entre a compensaci贸n percibida e o 85% do salario.

.

.

Artigo 17: P贸liza de seguros.

.

  As empresas comprendidas no 谩mbito funcional deste convenio, concertar谩n as seguintes p贸lizas:

  a) Persoal de movemento.

  Para estes traballadores, estarase 谩 p贸liza de seguros que establece a lei e o regulamento do seguro obrigatorio de viaxeiros, sendo a cont铆a da mesma, en caso de morte 36.060,73 euros e de 42.070,85 euros no caso de invalidez permanente, nos supostos de accidente producidos no autocar.

  b) Resto do persoal.

  Exclusivamente para o persoal de non movemento, contratarase unha p贸liza de seguros cunha entidade aseguradora que cubra a cont铆a de 15.300,00 euros en caso de morte por accidente laboral e de 21.300,00 euros no caso de invalidez permanente absoluta, derivada as铆 mesmo de accidente laboral.

.

.

Artigo 18: Gastos de traslado por falecemento en accidente de traballo ou incapacidade do traballador.

.

  No caso dun traballador, en comisi贸n de servizo f贸ra da s煤a residencia habitual, morra ou quede imposibilitado para volver 谩 s煤a residencia, a empresa farase cargo do traslado ata o seu domicilio acompa帽ado de dous familiares, no caso de que estes gastos non estivesen cubertos por un seguro ou fora imputable a terceiros.

.

.

Artigo 19: Xubilaci贸n anticipada.

.

  Os traballadores que, con dez anos de antig眉idade como m铆nimo na empresa, decidan voluntariamente xubilarse, de forma adiantada, sempre e cando exista acordo entrambos, ter谩n dereito 贸 desfrute de vacaci贸ns retribu铆das na duraci贸n que seguidamente se relaciona:

  Aos 63 anos de idade: 6 meses

  A solicitude deber谩 efectuala o traballador cun mes de antelaci贸n 贸 cumprimento da idade na que pretende acollerse a estes beneficios.

  En todo caso para acollerse 谩 xubilaci贸n, sexa esta ordinaria ou anticipada, deber谩n reunir os requisitos esixidos na lexislaci贸n vixente.

.

.

Artigo 20. Xubilaci贸n parcial.

.

  De acordo mutuo entre a empresa e o traballador poder谩 acordarse a xubilaci贸n parcial deste con arranxo 贸 que establece a lexislaci贸n vixente, coa simult谩nea contrataci贸n doutro traballador con contrato de relevo.

  As empresas que te帽an recollido en convenio ou acordo colectivo entre as organizaci贸ns empresariais e os sindicatos m谩is representativos, acollerse ao mantemento das condici贸ns anteriores ao Real Decreto-lei 5/2013de 15 de marzo, de acordo co establecido no mesmo, poder谩n seguir aplicando as condici贸ns anteriores para as xubilaci贸ns parciais aos colectivos que expresamente se recollen no art. 8 (Normas transitorias en materia de pensi贸n de xubilaci贸n) de dito Real Decreto.

  1.- Os traballadores que re煤nan os requisitos para acollerse 谩 xubilaci贸n parcial, deber谩n comunicalo 谩 empresa cun m铆nimo de 90 d铆as de antelaci贸n 谩 data en que pretenda acollerse 谩 xubilaci贸n parcial.

  2.- As petici贸ns de xubilaci贸n parcial atenderanse, en primeiro lugar por rigorosa orde de entrada, en segunda pola maior idade do solicitante; e en 煤ltima instancia por antig眉idade na empresa; todo isto sempre e cando de non existir suficientes traballadores cualificados para relevar a t贸dolos solicitantes no momento de producirse o feito.

  No caso de que se produza un cambio substancial na regulaci贸n legal desta modalidade de xubilaci贸n parcial, reunirase a comisi贸n paritaria do convenio para acorda-lo que proceda.

.

.

Artigo 21 Maternidade e paternidade.

.

  Excedencia:

  Os/as traballadores/as ter谩n dereito a un per铆odo de excedencia non superior a tres anos, para atender o coidado de cada fillo, a contar dende a data de nacemento deste. Os sucesivos fillos dar谩n dereito a un novo per铆odo de excedencia que, no seu caso, po帽er谩 remate 贸 que se vi帽era desfrutando. Cando o pai e a nai traballen, s贸 un deles poder谩 exercitar este dereito.

  Durante o primeiro ano, dende o comezo de cada situaci贸n de excedencia, o traballador ter谩 dereito 谩 reserva do seu posto de traballo e a que dito per铆odo lle sexa computado a efectos de antig眉idade. Rematado o mesmo, e ata a finalizaci贸n do per铆odo de excedencia, ser谩n de aplicaci贸n, salvo pacto colectivo ou individual en contra, as normas que regulan a excedencia voluntaria.

.

  Suspensi贸n:

  No suposto de parto, a suspensi贸n ter谩 unha duraci贸n de 16 semanas ininterrompidas, ampliables no suposto departo m煤ltiple en dous semanas m谩is por cada fillo a partir do segundo. No per铆odo de suspensi贸n distribuirase 谩 opci贸n da interesada sempre que 6 semanas sexan inmediatamente posteriores 贸 parto. En caso de falecemento da nai, o outro proxenitor poder谩 facer uso da totalidade ou, no seu caso, da parte que reste do per铆odo de suspensi贸n, computado dende a data do parto.

  Nembargantes o antedito, e sen prexu铆zo das seis semanas inmediatamente posteriores 贸 parto de descanso obrigatorio para a nai, no caso de que ambos proxenitores traballen, a nai 贸 iniciarse o per铆odo de descanso por maternidade, poder谩 optar por que o outro proxenitor desfrute de unha parte determinada e ininterrompida do per铆odo de descanso posterior 贸 parto ben de forma simult谩nea ou sucesiva co da nai. No caso de que a nai non tivese dereito a suspender a s煤a actividade profesional con dereito a prestaci贸ns, o outro proxenitor ter谩 dereito a suspender o seu contrato polo per铆odo que lle corresponda 谩 nai.

  Nos supostos de adopci贸n e de acollemento, de duraci贸n non inferior a un ano, de menores de 6 anos e de menores descapacidados ou que te帽an especiais dificultades de inserci贸n social y familiar debidamente acreditadas, a suspensi贸n ter谩 unha duraci贸n de 16 semanas ininterrompidas, ampliable no suposto de adopci贸n ou acollemento m煤ltiple en dous semanas por cada menor, a partires do segundo. Nos supostos de adopci贸n internacional, cando sexa necesario o desprazamento previo dos proxenitores 贸 pa铆s de orixe do adoptado, o per铆odo de suspensi贸n poder谩 iniciarse hasta catro semanas dende a resoluci贸n pola que se constit煤e a adopci贸n.

  As铆 mesmo, nos supostos de nacemento dun fillo, adopci贸n ou acollemento nos termos indicados no par谩grafo anterior, o traballador ter谩 dereito 谩 suspensi贸n do contrato durante 13 d铆as ininterrompidos, ampliables no suposto de parto, adopci贸n ou acollemento m煤ltiples en dous d铆as m谩is por cada fillo a partir do segundo, a contar dende a finalizaci贸n do permiso por nacemento de fillo, ou dende a resoluci贸n xudicial pola que se constit煤e a adopci贸n, ou a partir da decisi贸n administrativa ou xudicial de acollemento.

  No non previsto estarase 贸 disposto no artigo 48.4 do Estatuto dos Traballadores e a Lei 39/1999 do 5 de novembro, en canto 贸 seu contido que modifique normas de car谩cter laboral, debendo o traballador efectuar 贸 empresario as comunicaci贸ns necesarias para o exercicio dos seus dereitos cunha antelaci贸n, na medida do posible, de quince d铆as.

  Lactancia: As traballadoras, por lactancia dun fillo menor de nove meses, ter谩n dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poder谩 dividir en d煤as fracci贸ns.

  A muller, pola s煤a vontade poder谩 substitu铆r este dereito por unha reduci贸n da xornada normal en media hora coa mesma finalidade ou acumular esta media hora en xornadas completas a continuaci贸n da suspensi贸n por maternidade, previa comunicaci贸n 谩 empresa con unha antelaci贸n na medida do posible de quince d铆as.

  Este permiso poder谩 ser desfrutado indistintamente pola nai ou polo pai, no caso de que 谩mbolos dous traballen.

.

.

Artigo 22: Excedencias.

.

  A excedencia poder谩 ser voluntaria ou forzosa.

  1.- A forzosa, que dar谩 dereito 谩 conservaci贸n do posto e 贸 computo da antig眉idade da s煤a vixencia, conced茅rase:

  a) Pola designaci贸n ou elecci贸n para un cargo p煤blico que imposibilite a asistencia 贸 traballo.

  b) A quen ostente cargos electivos a nivel provincial, auton贸mico ou estatal nas organizaci贸ns sindicais m谩is representativas, que as铆 mesmo imposibiliten a asistencia 贸 traballo.

  O regreso deber谩 ser solicitado dentro do mes seguinte 贸 cese no cargo p煤blico ou sindical.

  2.- O traballador/a cunha antig眉idade de un ano, ou menos, ten dereito a que se lle reco帽eza a posibilidade de situarse en excedencia voluntaria por un prazo non menor de catro meses e non maior de cinco anos. Este dereito, so poder谩 ser exercitado outra vez polo/a mesmo/a traballador/a se transcorreron catro anos dende o final da anterior excedencia. O/a traballador/a excedente conserva s贸 un dereito preferente 贸 reingreso nas vacantes de igual ou similar categor铆a 谩 s煤a que houbese ou se producise na empresa.

  3.- Os traballadores ter谩n dereito a unha excedencia non superior a tres anos para o coidado de cada fillo, tanto por natureza, coma por adopci贸n, ou nos supostos de acollemento, a contar dende a data de nacemento ou, no seu caso, da resoluci贸n xudicial ou administrativa.

  As铆 mesmo ter谩n dereito a unha excedencia non superior a dous anos, para atender 贸 coidado dun familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por raz贸ns de idade, accidente, enfermidade ou discapacidade non poida valerse por si mesmo e non desempe帽e actividade retribu铆da.

  Se dous ou m谩is traballadores da mesma empresa xerasen dereito a algunha destas excedencias polo mesmo fillo ou familiar, o empresario poder谩 limitar o seu exercicio simult谩neo por raz贸ns xustificadas de funcionamento da empresa.

  O per铆odo en que o traballador permaneza en situaci贸n de excedencia conforme o establecido neste apartado ser谩 computable a efectos de antig眉idade e o traballador ter谩 dereito 谩 asistencia a cursos de formaci贸n profesional, 贸s que deber谩 ser convocado polo empresario, especialmente con ocasi贸n da s煤a reincorporaci贸n. Durante o primeiro ano ter谩 dereito 谩 reserva do seu posto de traballo; con posterioridade s贸 ter铆a dereito 谩 reserva dun posto de mesmo grupo profesional ou categor铆a equivalente.

.

.

Artigo 23.- Viaxes para xubilados.

.

  O persoal xubilado polas empresas do presente convenio ter谩 dereito a oito viaxes 贸 ano, inclu铆do o seu conxugue, nos servizos da empresa na que houbera prestado os seus servizos no momento da s煤a xubilaci贸n.

  A tal efecto, as empresas afectadas estender谩n os correspondentes pases os beneficiarios que os soliciten.

.

.

Artigo 24.- Prendas de traballo.

.

  T贸dalas empresas, a parte do uniforme que entregar谩n 贸s seus traballadores/as , entregar谩n especialmente 贸 persoal de taller, as seguintes prendas 贸 ano como m铆nimo: d煤as fundas e calzado adecuado cando o traballo o requira. Os/as condutores/as que realicen viaxes interurbanos percibir谩n unha funda 贸 ano. As empresas entregar谩n ademais anualmente uniforme de ver谩n no mes de maio e de inverno no mes de setembro para todo o persoal.

.

.

.

Artigo 25.- Salarios.

.

  Os incrementos salariais a aplicar en todos os conceptos ser谩n:

.

  Ano 2013: Aplicaranse as t谩boas de 2012.

  Ano 2014: 0,5% de incremento so as t谩boas de 2013.

  Ano 2015: 1% de incremento sobre as t谩boas de 2014

.

  No caso de que o IPC do ano 2014 supere a porcentaxe establecida para o incremento salarial dese ano, sumar谩selle a dito incremento o 50% da diferenza entre o 0,5% e IPC real, unha vez sexa co帽ecido este, no ano 2015, sen car谩cter retroactivo.

  Se con motivo do incremento salarial as t谩boas de 2015 sobrepasen o 1,5%, reunirase a Comisi贸n Paritaria do Convenio Colectivo, no prazo dun mes, para avaliar o impacto que nas empresas afectadas polo convenio podan ter eses incrementos na s煤a viabilidade financeira e, en todo caso, intentando evitar o acollemento 谩s cl谩usulas de descolgue, das mesmas Unha vez co帽ecido o IPC real do ano 2015, e sen car谩cter retroactivo, actualizaranse as t谩boas de 2015, co 50% da diferenza entre o 1% e o IPC real.

  De acordo cos par谩grafos anteriores, manterase a revisi贸n salarial do convenio, pero tendo en conta os Acordos Confederais asinados entre a Patronal e os sindicatos m谩is representativos sobre a moderaci贸n salarial na negociaci贸n colectiva.

.

.

Artigo 26.- Antig眉idade.

.

  As cont铆as que os traballadores/as vi帽esen percibindo a 31 de decembro do 2002 como concepto de antig眉idade consol铆danse como complemento “PERSOAL”, non sendo compensables nin absorvibles, revalorizan- dose anualmente co incremento de prezos ao consumo (IPC) real do ano anterior, fac茅ndose esta primeira revisi贸n o 01 de xaneiro do 2005 co IPC real do 2004. a partir do 31 de decembro do 2003 non se xerar谩 dereito alg煤n por concepto de antig眉idade.

  Os traballadores/as que durante o ano 2003 xeren un escal贸n superior no c谩lculo da antig眉idade se lles respectar谩, recibindo como complemento persoal a cantidade resultante de aplicar o porcentaxe que lle corresponda sobre as xa mencionadas t谩boas do 2002.

  Para calcular a 31 de decembro do 2003 a antig眉idade de cada traballador/as, sirva como referencia a seguinte t谩boa:

.

  Con 2 anos, o 5% do Salario Base.

  Con 4 anos, o 10% do Salario Base.

  Con 9 anos, o 20% do Salario Base.

  Con 14 anos, o 25% do Salario Base.

  Con 15 anos, o 30% do Salario Base.

  Con 19 anos, o 40% do Salario Base.

  Con 24 anos, o 50% do Salario Base.

  Con 29 anos, ou m谩is o 60% do Salario Base.

.

.

Artigo 27.- Pagas extraordinarias.

.

  T贸dolos traballadores afectados polo presente Convenio ter谩n dereito a tres pagas extraordinarias de participaci贸n en beneficios, xullo e Nadal.

  O importe de cada unha delas, ser谩 o correspondente a unha mensualidade equivalente a 30 d铆as de salario mais complemento PERSOAL, e abonarase respectivamente na segunda decena dos meses de marzo, xullo e decembro, salvo pacto en contrario.

.

.

Artigo 28.- Horas extraordinarias.

.

  Tendo en conta a existencia dun gran n煤mero de traballadores en paro tenderase a eliminaci贸n das horas extraordinarias. As铆 mesmo as empresas ter谩n que respectar escrupulosamente os topes existentes marcados pola lei, e o seu abono ser谩 segundo a lei; en ning煤n caso o incremento ser谩 inferior o 75% sobre o salario que corresponda a cada hora ordinaria.

.

.

Artigo 29.- Plus de nocturnidade.

.

  As horas traballadas durante o per铆odo comprendido entre as dez da noite e as seis da ma帽谩 salvo que o salario establecerase atendendo a que traballo sexa nocturno pola s煤a propia natureza, ter谩n unha retribuci贸n espec铆fica incrementada, polo m铆nimo en un 25% sobre o Salario Base, proporcionalmente 贸 tempo traballado.

.

.

Artigo 30.- Condutor – perceptor.

.

  O condutor – perceptor cando desempe帽e simultaneamente as funci贸n de condutor e cobrador percibir谩 ademais da remuneraci贸n correspondente 谩 s煤a categor铆a, un complemento salarial dun 20% mais sobre o seu salario base por cada d铆a que realice ambas funci贸ns.

  O abono do referido complemento efectuarase a raz贸n do 20% do salario base de 1/2 d铆a de traballo cando a realizaci贸n simult谩nea de funci贸ns de condutor e perceptor non supere as 4 horas diarias e a raz贸n do 20% do salario base do d铆a completo sempre que se superen as 4 horas diarias de desempe帽o simult谩neo de ambas funci贸ns; a distribuci贸n de tempo ser谩 facultativa pola empresa. A empresa que non desexe que o condutor – perceptor efect煤e as funci贸ns de cobranza, poder谩 establece-la f贸rmula a aplicar, ent贸n non percibir谩 a retribuci贸n por tal funci贸n.

.

.

Artigo 31.- Plus de presenza.

.

  Dada a dificultade de determina-las horas de presenza, no caso individual, as partes acordan, un pago global das mesmas de 101,95 euros mensuais para o ano 2013 increment谩ndose no mesmo porcentaxe que os dem谩is conceptos do convenio para anos sucesivos , sempre e cando, sumando as horas efectivas, tempo de presenza e tempo de espera, rebase a xornada laboral establecida, coa realizaci贸n de horas de presenza e de espera, entendendo que 贸 rebasar a xornada laboral con horas efectivas dar谩 lugar 贸 pago das correspondentes horas estruturais ou extraordinarias. Este plus non se abonar谩 durante as vacaci贸ns e durante os per铆odos de baixa por enfermidade ou accidente, a excepci贸n dos casos nos que a baixa sexa a consecuencia de accidente producido durante o tempo de traballo efectivo, presenza ou espera. Artigo 32.- Plus de transporte.

  Establ茅cese con car谩cter extrasalarial un plus de transporte para t贸dolos traballadores, consistente en: Ano 2013: 43,12 euros.

  E para os anos sucesivos incrementarase no mesmo porcentaxe que os demais conceptos salariais seg煤n se establece para cada un dos anos.

.

.

Artigo 33.- Axudas de custo.

.

  Dar谩 dereito ao percibo da dieta completa a realizaci贸n dun servizo que obrigue 贸 traballador a comer, cear e pernoctar f贸ra da s煤a residencia habitual.

  A parte de dieta correspondinte a cea, percibirase cando o servizo realizado obrigue a efectuala f贸ra da s煤a residencia habitual, ou, en todo caso, cando o produtor saia antes das 20.00 horas e regrese despois das 22.00 horas.

  A parte da dieta correspondinte ao xantar percib铆ase cando o servizo realizado obrigue a efect煤alo f贸ra da residencia habitual e, en todo caso, cando o produtor saia antes das 12.00 e retorne despois das 14.00. A parte da dieta correspondente 谩 pernoctaci贸n percibirase cando o servizo realizado obrigue a pernoctar f贸ra da residencia habitual e, en todo caso, cando o regreso se efect煤e despois das cero horas As axudas de custo a satisfacer para persoal que se despraza do seu lugar de residencia habitual por necesidade do servizo, ser谩n as seguintes:

.

  Servizos regulares:

  Dieta completa 37,37 euros, desglosada da seguinte maneira:

  Ano 2013.

  Comida: 11,75 euros.

  Cea: 11,75 euros.

  Pernoctaci贸n: 13,87 euros.

.

.

  Servizos discrecionais:

  Dieta completa, para todo o territorio estatal e Portugal, 68,95 euros.

  Para o ano 2013, desglosadas da forma seguinte:

  Ano 2013.

  Comida: 19,75 euros.

  Cea: 19,75 euros.

  Pernoctaci贸n. 29,35 euros.

.

  Para o estranxeiro, excepto Portugal, a dieta completa ser谩 de 89,14 euros para o ano 2013.

  Estas axudas de custo, para os anos sucesivos incrementaranse no mesmo porcentaxe que os demais conceptos salariais do convenio.

.

.

Artigo 34 Quebranto de moeda.

.

  Establecese en 24,32 euros para o ano 2013 para todo o persoal que te帽a que manexar fondos ata 1.502,53 euros o mes e en 26,64 euros para o ano 2013 para o persoal que manexe fondos dende 1.502,54 euros o mes increment谩ndose en anos sucesivos no mesmo porcentaxe que os demais conceptos salariais do convenio.

.

.

Artigo 35 Atrasos de convenio.

.

  Como queira que o presente convenio a efectos econ贸micos non contempla incrementos de salarios, polo que se mant茅n as t谩boas salarias e dem谩is conceptos do ano anterior, non procede o abono de atrasos de convenio.

.

.

Artigo 36 Secci贸ns sindicais e delegados de persoal.

.

  a) As partes asinantes de este Convenio Colectivo ratifican a s煤a condici贸n de interlocutores validos e se reco帽ecen as铆 mesmo como tales en orde a instrumentar a trav茅s das s煤as organizaci贸ns unhas relaci贸n laborais baseadas no respecto mutuo e tendentes a facilita-la resoluci贸n de cantos conflitos e problemas xurdan nas empresas do sector

  b) O representantes sindicais poder谩n no 谩mbito da empresa ou do centro de traballo:

  - Celebrar reuni贸ns previa notificaci贸n 贸 empresario, recadar cotas e distribu铆r informaci贸n sindical f贸ra das horas de traballo e sen perturba-la a actividade normal da empresa

  - Recibi-la informaci贸n que lle remita o seu sindicato.

  c) Coa finalidade de facilita-la difusi贸n daqueles avisos que poidan interesar 贸s afiliados e 贸s traballadores en xeral, a empresa po帽er谩 谩 s煤a disposici贸n no taboleiro de anuncios que se deber谩 situar dentro do centro de traballo nun lugar onde se garante un axeitado acceso 贸 mesmo dos/as traballadores/as.

  d) Quen ostente cargos electivos a nivel provincial, auton贸mico ou estatal, nas organizaci贸n sindicais m谩is representativas, ter谩n dereito a desfrutar dos permisos non retribu铆dos precisos para o desenvolvemento das funci贸n sindical propias do seu cargo pod茅ndose establecer por acordo limitaci贸n 贸 desfrute dos mesmos en funci贸n das necesidades do proceso produtivo.

.

.

Artigo 37 Control da contrataci贸n.

.

  Estarase 贸 disposto na lei 2/91 do 7 de xaneiro dos dereitos de informaci贸n dos representantes legais dos traballadores en materia de contrataci贸n.

.

.

Artigo 38: Competencia dos membros do comit茅 de empresa e delegados de persoal.

.

  Sen prexu铆zo dos dereitos e facultades concedidos polas leis vixentes, reco帽茅cese 贸s representantes dos traballadores o dereito a ser informados pola direcci贸n da empresa de:

.

  1. Todos aqueles problemas de car谩cter colectivo que afecten 贸s traballadores en xeral.

  As铆 mesmo, ser谩n informados e o铆dos por la empresa con car谩cter previo nos seguintes casos:

  -Reestruturaci贸ns do cadro de persoal.

  - Peches totais ou parciais definitivos ou temporais.

  -Traslado de empresa total ou parcial.

  -Implantaci贸n ou revisi贸n de sistemas de organizaci贸n de traballo.

  -Fusi贸n, absorci贸n ou modificaci贸n do status xur铆dico da empresa.

  - Sanci贸ns impostas a traballadores.

  2潞.- Toda a informaci贸n facilitada polas partes, entenderase como materia reservada e veranse obrigadas a gardar sixilo profesional.

.

.

Artigo 39 Acumulaci贸n de cr茅dito horario.

.

  O cr茅dito horario retribu铆do, do que gozan os delegados de persoal ou membros do comit茅 de empresa dunha mesma empresa, por谩n acumularse en un ou varios deles, sempre que pertenzan 谩 mesma Central Sindical, anque iso permita libera-la s煤a actividade laboral, total o parcialmente, a calquera deles.

  O acordo de acumulaci贸n e a designaci贸n da persoa ou persoas a que se lles van aplica-las horas retribu铆das, as comunicar谩 polo responsable do sindicato baixo as listas ou siglas nas que foron elixidos os representantes dos traballadores que desexan acumula-las s煤as horas.

.

.

Artigo 40 Comisi贸n paritaria.

.

  Po mor da importancia que ten para a resoluci贸n pac铆fica dos conflitos laborais o Acordo Interprofesional Galego sobre procedementos extraxudiciais de soluci贸n de conflitos de traballo (AGA), asinado entre a Confederaci贸n de Empresarios de Galicia e as organizaci贸ns sindicais UGT-Galicia, S.N. de CCOO de Galicia e CIG, as partes asinantes do presente convenio, durante a s煤a vixencia, acordan, con car谩cter xeral, someter 谩s disposici贸ns contidas no AGA a resoluci贸n de calquera discrepancias ou conflitos derivados da interpretaci贸n ou aplicaci贸n do contido do presente Convenio En particular, acordan someter 谩s disposici贸ns contidas no AGA nos propios termos en que est谩n formuladas, a resoluci贸n dos conflitos ou discrepancias xurdidas no seo da Comisi贸n Paritaria, os bloqueos na revisi贸n do presente convenio, as铆 como, entre outros, os xurdidos durante ou 谩 finalizaci贸n dos per铆odos de consulta esixidos nos procedementos de mobilidade xeogr谩fica, modificaci贸n substancial e inaplicaci贸n de condici贸ns de traballo ou desvinculaci贸n salarial contempladas no artigo 82.3 do TRLET, sempre e cando afecten 谩s condici贸ns de traballo de car谩cter colectivo reguladas no presente convenio.

.

.

Artigo 41: Contrataci贸n.

.

  Dende a firma do presente convenio colectivo, s贸 se contemplar谩 a posibilidade de contrataci贸n:

.

  -FIXO.

  -FIXO DISCONTINUO.

  -EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCI脫N como m谩ximo 12 meses nun per铆odo de 18.

  -DE OBRA E SERVIZO, pod茅ndose realizar polo tempo m谩ximo que permite o Estatuto dos Traballadores.

  -RELEVO

  -PR脕CTICAS para persoal Diplomado ou Licenciado.

.

.

Artigo 42 Reco帽ecemento m茅dico.

.

  Os traballadores ter谩n dereito a realizar un reco帽ecemento m茅dico ao ano que correr谩 a cargo da empresa.

  Os condutores poder谩n realizalo cada oito meses.

.

.

.

Artigo 43. Protecci贸n do embarazo.

.

  No caso de que a avaliaci贸n de riscos dun posto desempe帽ado por unha traballadora embarazada resultase a existencia de risco para a seguridade e a sa煤de ou unha posible repercusi贸n sobre o embarazo ou a lactancia de dita traballadora, o empresario adaptar谩 as condici贸ns ou o tempo de traballo na medida necesaria para evita-la exposici贸n a dito risco, e no caso de que esto non fora posible, adoptando as medidas de mobilidade funcional previstas legalmente, sen prexu铆zo da suspensi贸n do contrato por risco durante o embarazo.

  As traballadoras embarazadas ter谩n dereito a permiso retribu铆do polo tempo indispensable para a realizaci贸n dos exames prenatais e t茅cnicas de preparaci贸n 贸 parto, previo aviso e xustificaci贸n da necesidade da s煤a realizaci贸n dentro da xornada de traballo.

.

.

Artigo 44. Persoas con discapacidade.

.

  Para garantir o acceso das persoas incapacitadas 贸 mercado laboral, as empresas que empreguen a m谩is de 50 traballadores, deber谩n reservar 贸 menos o 2% dos postos de traballo do seu cadro de para traballadores con discapacidade, sen prexu铆zo das excepci贸ns e da posibilidade de acollerse 谩s medidas alternativas previstas legalmente.

.

.

DISPOSICI脫N ADICIONAL 1陋.

.

  De acordo coa prevalencia das disposici贸ns legais, o presente convenio colectivo adaptarase 谩 lexislaci贸n vixente. Polo tanto nos casos que se considere procedente, unha das partes asinantes do presente convenio poder谩 requerir a convocatoria da Comisi贸n Paritaria, para a correcta interpretaci贸n e aplicaci贸n das normas derivas dos cambios lexislativos, cando estes se produzan.

.

.

T脕BOAS SALARIAIS ANO 2013.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

REVISI脫N SALARIAL E INTERPRETACI脫N (BOP N煤m. 069 – Martes, 25 de Marzo de 2014)

.

.

  Visto o acordo de revisi贸n salarial para o ano 2014 do Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por Estrada da Provincia de Lugo e a interpretaci贸n do artigo 41 do mesmo, asinado o d铆a 26 de febreiro de 2014, pola representaci贸n empresarial e a dos seus traballadores, e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e dep贸sito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo, ACORDO:

.

  PRIMEIRO: Ordenar a inscrici贸n da revisi贸n do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, as铆 como o seu dep贸sito.

  SEGUNDO: Dispo帽er a s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

.

  Lugo, 14 de marzo de 2014.- A xefa do Servizo de Traballo e Econom铆a Social, Matilde I. Alonso da Cunha

.

.

.

ACTA DE REUNI脫N DA COMISI脫N PARITARIA DO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS DE LUGO, PARA A APROBACI脫N DAS T脕BOAS SALARIAIS PARA O ANO 2014.

.

  Na cidade de Lugo, sondo as 11:00 horas do d铆a 26 de febreiro de 2014, re煤nense as persoas que a continuaci贸n se citan, e que conforman a Comisi贸n Paritaria do aludido convenio, como partes asinantes do mesmo.

.

  Asisten pola Representaci贸n das empresas:

  - Luis Abeledo Fern谩ndez.

  - Miguel Meil谩n Fern谩ndez.

  - Jos茅 Manuel Lado Lest贸n.

  Pola Representaci贸n dos traballadores:

  - Miguel Reboiras Casais (UGT).

  - Mart铆n Mart铆nez Figueiro (UGT).

  - Marcos P茅rez Rodr铆guez (CCOO).

.

  Orde do d铆a:

.

  - 1掳: Aprobaci贸n das t谩boas salariais para o ano 2014, do Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por Estrada da provincia de Lugo, de acordo co art. 25 do mesmo.

  - 2掳: Interpretaci贸n do art. 41, referente 谩 contrataci贸n.

  1潞.- Aprobaci贸n das t谩boas salariais para o ano 2014 do Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por Estrada da provincia de Lugo, de acordo co art. 25 do mesmo.

  Revisadas as T谩boas Salariais, coa aplicaci贸n do incremento do 0,5% previsto no texto do convenio para o ano 2014, sobre as do ano 2013, de acordo co astigo 25 do mesmo, as partes acordan dar a s煤a conformidade a ditas t谩boas, que se xuntan 谩 presente acta, e proceder 谩 s煤a sinatura.

  2掳.- Interpretaci贸n do artigo 41 do Convenio Colectivo, referente 谩 contrataci贸n.

  A Comisi贸n Paritaria acorda interpretar o artigo 41 do Convenio Colectivo, de xeito que esta redacci贸n non limita ao resto de titulaci贸ns acad茅micas contempladas no Estatuto dos Traballadores para a realizaci贸n dos contratos en pr谩cticas.

.

.

.

  En proba de conformidade, asinan a presente acta na data e lugar que figura no encabezamento.

.

.

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤m. 119 – Mi茅rcoles, 27 de mayo de 2015)

.

.

  Visto o acordo de revisi贸n salarial para o ano 2015 do Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por estrada da provincia de Lugo (C贸digo 27000515011982), asinado o d铆a 27 de marzo de 2015 pola representaci贸n empresarial e os representantes das organizaci贸ns sindic谩is UGT e CCOO, e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e dep贸sito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo, ACORDO:

.

  PRIMEIRO: Ordenar a inscrici贸n da revisi贸n salarial do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, as铆 como o seu dep贸sito.

  SEGUNDO: Dispo帽er a s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

.

  Lugo, 05 de maio de 2015.- O xefe territorial, Alberto Linares Fern谩ndez

.

.

.

.

ACTA DE APROBACI脫N E SINATURA DAS T脕BOAS SALARIAIS CORRESPONDENTES AO ANO 2015, DO CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS POR ESTRADA DA PROVINCIA DE LUGO.

.

.

  Nos locais da Asociaci贸n Provincial de Empresas de Transporte de Viaxeiros por Estrada da provincia de Lugo, sito na Estaci贸n de Autobuses de Lugo, re煤nense as persoas que a continuaci贸n se relacionan, en representaci贸n das UGT e CCOO e da Asociaci贸n de Empresarios, 谩s 13:00 horas do d铆a 27 de marzo de 2015.

.

  Representaci贸n sindical:

  - Miguel Reboiras Casais (UGT).

  - Mart铆n Mart铆nez Figueira (UGT).

  - Oscar V谩zquez V谩zquez (UGT).

  - Marcos P茅rez Rodr铆guez (CCOO).

  Representaci贸n empresarial:

  - Luis Abeledo Fern谩ndez.

  - Jos茅 Manuel Lado Lest贸n.

.

  Orde do d铆a: Aprobaci贸n e sinatura das t谩boas salariais correspondentes ao ano 2015, do Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por estrada da provincia de Lugo.

.

  Unha vez comprobadas as t谩boas salariais, que se xuntan 谩 presente acta, apr贸banse por unanimidade.

  Asinan a presente acta as persoas asistentes 谩 xuntanza, que representan 谩s organizaci贸ns asinantes do convenio colectivo de referencia, sendo as 14:00 horas da data reflectida no encabezamento.

.

  Miguel A. Reboiras Casais (UGT).

  Oscar V谩zquez V谩zquez (UGT).

  Mart铆n Mart铆nez Figueiro (UGT).

  Marcos P茅rez Rodr铆guez (CCOO).

  Luis Abeledo Fern谩ndez .

  Jos茅 Manuel Lado Lest贸n.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ACUERDO (BOP N煤m. 118 – Xoves, 25 de maio de 2017)

.

  Visto o acordo, asinado o d铆a 29 de marzo de 2017 pola comisi贸n negociadora do convenio, sobre subrogaci贸n de persoal e polo que se engaden os artigos 45, 46, 47, 48, 49 e 50 ao Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por Estrada da provincia de Lugo (C贸digo 27000515011982, publicado no BOP de data 22 de febrero de 2014), e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e dep贸sito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo, ACORDO:

.

  PRIMEIRO: Ordenar a inscrici贸n do citado acordo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, as铆 como o seu dep贸sito.

  SEGUNDO: Dispo帽er a s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

.

  Lugo, 10 de maio de 2017.- A xefa territorial, Pilar Fern谩ndez L贸pez

.

.

.

.

ACTA DE REUNI脫N DA COMISI脫N NEGOCIADORA DO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS EN AUTOB脷S POR ESTRADA DA PROVINCIA DE LUGO. ANO 2013-2015

.

.

  Na cidade de Lugo, sendo 谩s 11,00 horas do d铆a 29 de marzo de 2017, re煤nense as persoas cuxos nomes e sinaturas se reflicten 贸 final do texto, as cales conforman a comisi贸n negociadora de dito convenio colectivo, coa seguinte proposta de

.

  ORDE DO D脥A:

.

  Punto 煤nico.-Debate e aprobaci贸n, se procede, de inclu铆r no texto do convenio, para que forme parte do mesmo, a todos os efectos, da modificaci贸n da subrogaci贸n do persoal.

.

  Unha vez presentados os textos de modificaci贸n de subrogaci贸n de persoal, que se xuntan 谩 presente acta, son debatidos e aprobados por unanimidade da comisi贸n negociadora do convenio para a s煤a inclusi贸n no mesmo e a posterior tramitaci贸n para 谩 s煤a publicaci贸n a trav茅s da persoa que designe no seu momento o Consello Galego de Relaci贸ns Laborais. Designando a Eladio Romero Ares con DNI. 33.307.029-Q para os tr谩mites de rexistro do presente acordo.

.

  Sen m谩is puntos que tratar, lev谩ntase a sesi贸n sendo 谩s 12,00 horas da data reflectida no encabezamento. X煤ntanse os textos aprobados.

.

  NOMES E SINATURAS

  Representaci贸n sindical

  Cristian L贸pez Carmona (CIG)

  Miguel Reboiras Casais (UGT)

  Mart铆n Mart铆nez Figueiro (UGT)

  Marcos P茅rez Rodr铆guez (CCOO)

  Representaci贸n empresarial

  Lu铆s Abeledo Fern谩ndez

  V铆ctor M. Fern谩ndez Rodr铆guez

  Antonio L贸pez Rodr铆guez

  Leando Arruti Baqueiro

.

.

  脷nico.- Engadir ao Convenio Colectivo novos artigos sobre a subrogaci贸n do persoal, coa seguinte redacci贸n:

.

.

  Art. 45. Subrogaci贸n do persoal.

.

  1.潞 O previsto no presente artigo e seguintes ser谩 de aplicaci贸n aos servizos de transporte regular permanente ou temporal de uso xeral, urbano ou interurbano, regular de uso especial de viaxeiros por estrada con veh铆culos de tracci贸n mec谩nica de mais de nove prazas inclu铆da a de condutor, e de estaci贸ns de autobuses prestados en r茅xime de contrato de xesti贸n de servizo p煤blico ou por calquera das f贸rmulas de xesti贸n indirecta de servizos p煤blicos contempladas na Lei de Contratos do Sector P煤blico. E todo iso con independencia de que a Empresa que preste ou vaia a prestar este tipo de servizos se dedique a outra actividade de transporte ou da industria ou os servizos.

  O disposto no presente Convenio non prexulga a aplicaci贸n, cando cumpra, do regulado no artigo 44 do Estatuto dos Traballadores en orde 谩 sucesi贸n de empresas.

  2.潞 O disposto neste Convenio en orde 谩 sucesi贸n e subrogaci贸n empresarial non ser谩 de aplicaci贸n nos supostos nos que a empresa sa铆nte te帽a o car谩cter de Administraci贸n p煤blica, estatal, auton贸mica, local ou institucional, nin cando se trate de empresas, entes ou organismos p煤blicos dependentes de calquera das Administraci贸ns anteriormente citadas, salvo que as s煤as relaci贸ns laborais sexan reguladas polos convenios colectivos territoriais e/ou auton贸micos do 谩mbito funcional do presente acordo.

  3.潞 O presente t铆tulo ten como finalidade regular a situaci贸n dos contratos de traballo dos empregados de empresas prestatarias sa铆ntes adscritos a este tipo de transporte de viaxeiros que finalicen por transcurso do seu prazo de outorgamento, ou por calquera outra causa, e sexan obxecto dun novo procedemento de selecci贸n dun novo prestatario do servizo (empresa entrante). O regulado no presente convenio ser谩 de aplicaci贸n igualmente nos supostos nos que o servizo de transporte obxecto de licitaci贸n fose reordenado, unificado, modificado ou se lle dese outra denominaci贸n pola Administraci贸n titular.

  4.潞 Aos efectos do presente artigo consid茅rase “Condutor/a adscrito/a” a todo aquel/la, que realice o seu traballo de forma habitual nas rutas do servizo regular permanente ou temporal de uso xeral, urbano ou interurbano, de uso especial afectado. Non perde esta consideraci贸n o Condutor/a que puntualmente poida prestar servizos de transporte diferentes a aquel ao que se encontre adscrito, sempre que en termos de xornada anual , estes 煤ltimos servizos non superen o 20% da xornada m谩xima ordinaria prevista no convenio colectivo, para o per铆odo avaliado, contemplada proporcionalmente nos supostos de contratos a tempo parcial, nos 煤ltimos seis meses efectivamente traballados inmediatamente anteriores 谩 data de vencemento da concesi贸n.

  5.潞 En relaci贸n co resto do persoal (taquilleiros, talleres, administraci贸n, xesti贸n, explotaci贸n, lox铆stica e demais departamentos ou secci贸ns) pertencentes a outras categor铆as ou grupos profesionais, consideraranse adscritos ao servizo, e por iso suxeitos de subrogaci贸n, a aqueles empregados que desenvolvan a s煤a actividade, a铆nda que sexa en parte, no servizo afectado.

  6.潞 En canto a dereitos de informaci贸n e consultas, as empresas vir谩n obrigadas a entregar aos seus representantes sindicais, documentaci贸n acreditativa dos traballadores e traballadoras adscritas en cada momento, a cada un dos contratos p煤blicos que te帽an adxudicadas, descritos nos apartados 4.潞 e 5.潞 anteriores. En ausencia de representaci贸n sindical, ser谩 entregado a cada traballador da empresa ao que se lle comunique de maneira fehaciente dita adscrici贸n. As铆 mesmo, en ausencia de representaci贸n sindical nas empresas, darase traslado 谩 Comisi贸n Paritaria deste Convenio da informaci贸n facilitada ao Ministerio ou Administraci贸n correspondente a efectos de dotaci贸n de persoal adscrito ao contrato p煤blico, no momento que sexa solicitada por este. Nos 谩mbitos sectoriais inferiores poderanse regular e esixir estes mesmos procesos ou obrigaci贸n de informaci贸n e consulta.

.

.

  Artigo 46. Vinculaci贸n.

.

  As disposici贸ns contempladas nos correspondentes pregos de cl谩usulas administrativas, xur铆dicas, t茅cnicas e econ贸micas que disciplinen os correspondentes procedementos concursais, por o seu car谩cter de normas de contrataci贸n administrativas (e a铆nda que recollesen previsi贸ns en orde ao r茅xime de subrogaci贸n do persoal), non afectar谩n, ni restrinxir谩n a eficacia e car谩cter vinculante do regulado no presente convenio. Se nos devanditos pregos non se recollese cl谩usula nin disposici贸n relativa 谩 subrogaci贸n nos contratos de traballo dos empregados da empresa sa铆nte, ou se establecese a non aplicaci贸n para determinados colectivos, -ou non se fixese referencias a eles ou non se mencionasen-, ou establecesen un n煤mero de traballadores inferior aos adscritos por aplicaci贸n do presente Convenio, ser谩 igualmente vinculante en toda a s煤a integridade o previsto no presente Convenio, pola s煤a natureza vinculante na orde laboral, e para os traballadores afectados pola subrogaci贸n . Tanto nun como noutro caso, a subrogaci贸n ter谩 car谩cter obrigatorio para as empresas e os traballadores afectados nos termos que se contemplen nos repetidos pregos e no presente Convenio, excepto resoluci贸n xudicial pola que se demostre dolo, mala fe ou unha pr谩ctica irregular na adscrici贸n de traballadores ao contrato suxeito a cambio de operador. Aos efectos do presente artigo entenderase como “pr谩ctica irregular na adscrici贸n” o feito de que un traballador, estando adscrito a un servizo determinado (todo iso nos termos definidos en o artigo 45-4.潞), non sexa considerado tal ou se adscriba a un servizo diferente.

.

.

  Artigo 47. Antig眉idade.

.

  A) Cando se produza a sucesi贸n dun novo operador de transporte por finalizaci贸n, calquera que sexa a causa, do servizo de transporte regular permanente ou temporal de uso xeral (urbano ou interurbano), uso especial, ou estaci贸n de autobuses producirase a subrogaci贸n pola empresa entrante nos contratos de traballo dos empregados adscritos ao servizo, que acrediten. polo menos seis meses de antig眉idade no contrato afectada da Empresa sa铆nte, comput谩ndose o prazo na data de finalizaci贸n da vixencia da concesi贸n anterior, todo elo nos termos previstos no artigo 44 do Estatuto dos Traballadores e de conformidade co regulado nos artigos seguintes, e con independencia de que o operador entrante reciba ou non os medios materiais e instalaci贸ns utilizados polo operador sa铆nte. O servizo de transporte regular permanente de uso xeral (urbano ou interurbano), de uso especial ou temporal considerarase como unidade produtiva e econ贸mica con entidade e autonom铆a propias aos efectos previstos no artigo 44.2 do Estatuto dos Traballadores.

  B) Non se aplicar谩 o per铆odo de seis meses de antig眉idade – e por elo quedar谩n afectados pola subrogaci贸n – aos traballadores da empresa sa铆nte vinculados con contratos de substituci贸n por xubilaci贸ns parciais, nin aos vinculados con contratos de interinidade subscritos para substitu铆r a traballadores en baixa/ permiso por maternidade/paternidade, incapacidades temporais, nin a aqueles que se tivesen incorporado para substitu铆r baixas voluntarias, xubilaci贸ns totais, excedencias voluntarias, suspensi贸ns do contrato con reserva do posto de traballo, incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez ou por falecemento dun traballador.

  C) Tampouco operar谩 o l铆mite temporal dos seis meses – e por elo quedar谩n afectados pola subrogaci贸n – aqueles traballadores que se incorporaron ao servizo afectado, no lapsus temporal comprendido entre o vencemento do anterior contrato e o inicio efectivo do seguinte, sempre que concorran de forma acumulada as seguintes circunstancias:

  - Que o traballador pertenza ao mesmo grupo profesional, coa mesma ou menor antig眉idade media que os restantes traballadores obxecto de subrogaci贸n do seu mesmo Grupo, e o custo empresa do traballador, en termos de xornadas equivalentes, sexa semellante ao destes 煤ltimos.

  - Que o traballador, polo menos, te帽a unha antig眉idade de dous meses inmediatamente anteriores ao iniciou efectivo da prestaci贸n do servizo polo novo operador. Esta antig眉idade m铆nima tampouco ser谩 exixible nos casos establecidos na letra B) anterior.

  - Que se mante帽a constante o n煤mero total de traballadores do mesmo Grupo existentes no momento do vencemento do contrato, medidos en termos de xornada, do servizo.

  D) A natureza temporal – no seu caso- ditos contratos, determinada pola causa que os orixinou, non se desvirtuar谩 polo feito de que opere a subrogaci贸n, polo que se extinguir谩n na data pactada nos mesmos.

.

.

  Artigo 48. Obrigaci贸ns da empresa sa铆nte.

.

  Sen perxuicio do dereito 谩 subrogaci贸n dos traballadores e a obrigaci贸n de subrogaci贸n nos contratos de traballo contemplada neste Convenio, a Empresa sa铆nte, nos cinco d铆as seguintes 谩 adxudicaci贸n do servizo subministrara 谩 empresa entrante en papel e en soporte inform谩tico, a seguinte documentaci贸n e informaci贸n:

  - Unha relaci贸n de traballadores obxecto de subrogaci贸n, con copia dos seus contratos de traballo, as seis 煤ltimas n贸minas devengadas e copia das condici贸ns ou pactos existentes con cada un deles – de existir -.

  - De igual forma entregar谩 informaci贸n do salario bruto anual, categor铆a, posto de traballo e grupo profesional de cada un deles, diferenciando por conceptos, tipo de contrato, antig眉idade, fecha de obtenci贸n ou renovaci贸n do CAP – cando sexa de aplicaci贸n -.

  - Copia da comunicaci贸n entregada 谩 representaci贸n dos traballadores da Empresa sa铆nte, co acuse de recibo, sobre a adxudicaci贸n do servizo, expresando co debido detalle a identidade do novo adxudicatario, identidade dos traballadores obxecto de subrogaci贸n e pactos escritos ou non escritos, individuais ou colectivos, existentes e comunicados 谩 Empresa entrante.

  - A Empresa entrante non ser谩 responsable nin asumir谩 as condici贸ns laborais non reflectidas en acordos ou pactos colectivos ou individuais que non lle tivesen sido comunicados por a Empresa sa铆nte nos termos establecidos no apartado anterior, ou non se atopen inclu铆dos no Expediente administrativo de Contrataci贸n. Quedar谩n en todo caso a salvo os dereitos e as acci贸ns extraxudiciais ou xudiciais que puidesen asistir, tanto dos traballadores como da Empresa entrante, por causa da defectuosa ou inexacta informaci贸n e documentaci贸n achegada pola empresa sa铆nte.

  As previsi贸ns contidas no presente artigo 48 apl铆canse e son de obrigatoria observancia, exclusivamente, para as empresas sa铆nte e entrante, e en ning煤n modo prexudicar谩n os dereitos e acci贸ns que a cada traballador, individualmente, lle asistan para reivindicar as s煤as condici贸ns laborais, xa sexan econ贸micas ou doutra 铆ndole.

  A empresa sa铆nte, neste tr谩mite de informaci贸n e entrega de documentaci贸n, axustarase 谩 subministrada no expediente de licitaci贸n 谩 Administraci贸n contratante. Se nos pregos ou no procedemento de licitaci贸n, non se recollese cl谩usula nin disposici贸n relativa 谩 subrogaci贸n nos contratos de traballo dos empregados da empresa sa铆nte, ou se establecese a non aplicaci贸n para determinados colectivos, -ou non se fixese referencias a iso ou non se mencionasen-, ou establecesen un n煤mero de traballadores inferior aos adscritos por aplicaci贸n do presente Convenio, ser谩 igualmente vinculante en toda a s煤a integridade o previsto no presente Convenio Colectivo e para os traballadores afectados pola subrogaci贸n, entend茅ndose por tales nese caso, aos traballadores definidos nos apartados 4.潞 e 5.潞 do artigo 45.

.

.

  Artigo 49. Obrigaci贸ns da empresa entrante.

.

  A empresa entrante cursar谩 o alta na Seguridade Social dos traballadores obxecto de subrogaci贸n con efectos, desde o mesmo d铆a no que inicie de forma efectiva a prestaci贸n do servizo do que resulte adxudicataria. De ser necesaria a realizaci贸n de procesos de formaci贸n ou reciclaxe para a adaptaci贸n dos traballadores subrogados aos novos sistemas de organizaci贸n do servizo ou do uso dos veh铆culos, corresponderalle 谩 Empresa entrante.

.

.

  Artigo 50. Efectos da subrogaci贸n.

.

  A subrogaci贸n contractual surtir谩 efectos no 谩mbito laboral (obrigaci贸ns econ贸micas e de seguridade social), para a Empresa sa铆nte, no d铆a no que cese de prestar efectivamente o servizo, e para a Empresa entrante, o d铆a de inicio da prestaci贸n efectiva do servizo (ou na fecha do Acta de inauguraci贸n do servizo levantada pola Administraci贸n concedente, de existir). Todas as obrigaci贸ns de natureza econ贸mica -sexan salariais ou extra salariais- e de Seguridade Social, relativas aos traballadores afectados pola subrogaci贸n, ser谩n por conta da Empresa sa铆nte ou da Empresa entrante, ata e a partir das datas indicadas no presente artigo. Se polos Tribunais, de calquera orde, se establecese en sentenza firme outro momento temporal para imputar as correspondentes obrigaci贸ns a unha ou outra empresa, estarase ao indicado na mesma , sen perxuicio do dereito de repetici贸n que puidera asistir a calquera de elas en base aos momentos temporais aqu铆 pactados.

.

  Cristian L贸pez Carmona (CIG)

  Miguel Reboiras Casais (UGT)

  Mart铆n Mart铆nez Figueiro (UGT)

  Marcos P茅rez Rodr铆guez (CCOO)

  Lu铆s Abeledo Fern谩ndez

  Leandro Arruti Baqueiro

  V铆ctor M. Fern谩ndez Rodr铆guez

  Antonio L贸pez Rodr铆guez

.

Deja un comentario