Convenio Colectivo de Tintorer铆as y Lavander铆as no industriales de Lleida

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2014 - 31/12/2015

Duraci贸n: DOS A脩OS

Publicaci贸n:

2015/01/29

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: LLEIDA
C贸digo: 25000615011994
Actualizacion: 2015/01/29 -
Convenio Colectivo de Tintorer铆as y Lavander铆as no industriales de Lleida de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2015/01/29. Vigencia de: 01/01/2014 a 31/12/2015. Duraci贸n Dos A帽os. 脷ltima publicaci贸n en del tipo:

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 19 – Dijous, 29 de gener de 2015)

Article preliminar.

Article 1. 脌mbit territorial.

Article 2. 脌mbit funcional.

Article 3. 脌mbit personal.

Article 4. Vig猫ncia i durada.

Article 5. Den煤ncia i revisi贸.

Article 6. Absorci贸 i compensaci贸.

Article 7. Organitzaci贸 del treball.

Article 8. Treball de categoria inferior i superior.

Article 9. Per铆ode de prova.

Article 10. Jornada setmanal.

Article 11. Horari de treball.

Article 12. Classificaci贸 professional.

Article 13. Salaris.

Article 14. Gratificacions extraordin脿ries.

Article 15. Antiguitat.

Article 16. Plus de transport.

Article 17. Vacances.

Article 18. Festes i llic猫ncies.

Article 19. Vigil脿ncia de la salut.

Article 20. Seguretat i higiene en el treball.

Article 21. Equips de treball.

Article 22. Drets sindicals.

Article 23. Dret supletori.

Article 24. Comissi贸 parit脿ria.

Article 25. Vinculaci贸 a la totalitat.

Article 26. Tribunal Laboral de Catalunya.

Article 27. Inaplicaci贸 de condicions per causes econ貌miques, t猫cniques, organitzatives o de producci贸.

CL脌USULA ADDICIONAL PRIMERA.

ANNEX 1.- Taula de retribucions any 2014.

ANNEX 2.- Taula de retribucions ANY 2015.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 19 – Dijous, 29 de gener de 2015)

.

.

Conveni col路lectiu de treball del sector de tintoreries i bugaderies no industrials de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2015.

.

.

Resoluci贸 de 21 de gener de 2015, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del conveni col路lectiu de treball del sector de tintoreries i bugaderies no industrials de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2015 (codi de conveni n煤m. 25000615011994.

.

.

  Vist el text del conveni col路lectiu de treball del sector de tintoreries i bugaderies no industrials de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2015, subscrit per les parts negociadores el dia 3 de novembre de 2014, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuraci贸 del Departament d’Empresa i Ocupaci贸, i altres normes d’aplicaci贸, Resolc:

.

  1. Disposar la inscripci贸 del conveni col路lectiu de treball del sector de tintoreries i bugaderies no industrials de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2015 (codi de conveni n煤m. 25000615011994 al Registre de convenis i acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupaci贸 a Lleida.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Lleida.

.

  Lleida, 21 de gener de 2015.

  El Director dels Serveis Territorials赂 Octavi Miarnau i Roca.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE TINTORERIES I BUGADERIES NO INDUSTRIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA PER ALS ANYS 2014 A 2015.

.

.

Article preliminar.

.

  Aquest conveni est脿 subscrit per la organitzaci贸 empresarial Federaci贸 Provincial d’Empresaris de Comer莽 de Lleida, d’una banda, i per la Federaci贸 de Serveis de Catalunya (FeS-UGT) i la Federaci贸 de Serveis Privats de Catalunya de CC.OO., per un altra.

  Ambdues parts es reconeixen m煤tuament legitimaci贸 negoci al suficient per concertar el conveni col路lectiu, i estableixen que els acords recollits en el mateix s贸n adoptats per la majoria de cadascuna de les representacions, de conformitat amb l’art. 9.3 del RDL 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

.

.

Article 1. 脌mbit territorial.

.

  Les normes contingudes en aquest conveni col路lectiu afecten, durant el temps de la seva vig猫ncia, tots els centres de treball compresos dins del seu 脿mbit funcional i que estiguin situats a la prov铆ncia de Lleida, tot i que el domicili social de l’empresa a qu猫 pertanyin estigui situat fora d’aquest 脿mbit provincial.

.

.

Article 2. 脌mbit funcional.

.

  Aquest conveni s’ha d’aplicar a totes les empreses del sector: tintoreries, tallers de tintoreria, bugaderies, despatxos a comissi贸, bugaderies d’autoservei, planxat de roba i similars, tant les ja establertes com les que amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest conveni s’hi hagin d’incloure.

  Quedaran excloses d’aquest conveni aquelles empreses que tinguin un centre de treball a la prov铆ncia de Lleida, en el qual es donin simult脿niament aquestes dues condicions:

  1. Que la maquin脿ria de rentat aqu贸s instal路lada al centre de treball sobrepassi, en conjunt, una capacitat de c脿rrega de 100 kg.

  2. Que la plantilla mitjana total anual del centre de treball superi els 15 treballadors.

  Per al c脿lcul de la plantilla mitjana total anual per centre de treball es tindran en compte les persones que l’empresa tingui afiliades al r猫gim general de la seguretat social al centre de treball, en els terminis que disposi la legislaci贸 laboral, tenint en compte la jornada contractada en relaci贸 amb la jornada a temps complet. Ser脿 indiferent, a l’efecte d’aquest c脿lcul, la modalitat del contracte laboral.

  El primer any d’exercici de l’activitat es tindr脿 en compte per centre de treball, el nombre de treballadors i la capacitat de c脿rrega de la maquin脿ria de rentat aqu贸s instal路lada, a l’inici de l’activitat.

  Cada any es tindr脿 en compte, a l’efecte de l’aplicaci贸 del conveni, el l铆mit de la plantilla mitjana total anual per centre de treball de l’any anterior i el l铆mit de capacitat de c脿rrega de maquin脿ria de rentat aqu贸s instal路lada al centre de treball a 31 de desembre de l’any anterior.

  Quan en un any natural se superin simult脿niament els l铆mits de plantilla mitjana total anual per centre de treball i de maquin脿ria de rentat aqu贸s instal路lada per centre de treball, tots els centres de treball de l’empresa quedaran exclosos d’aquest Conveni per a l’any immediat seg眉ent.

.

.

Article 3. 脌mbit personal.

.

  Aquest conveni afecta tots els treballadors que prestin els seus serveis en les empreses regulades per aquest conveni.

.

.

Article 4. Vig猫ncia i durada.

.

  Les condicions pactades en aquest conveni tenen vig猫ncia des del dia 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, amb independ猫ncia de la data de publicaci贸 al Butllet铆 oficial de la Prov铆ncia.

.

.

.

Article 5. Den煤ncia i revisi贸.

.

  A partir del dia 31 de desembre de 2015 aquest conveni es prorrogar脿 t脿citament i autom脿ticament d’any en any, llevat la den煤ncia de qualsevol de les parts, amb dos mesos d’antelaci贸 de la data del venciment.

  Denunciat el conveni, aquest s’entendr脿 prorrogat fins a la signatura del nou conveni o acord que el substitueixi, sense perjudici del que determini el nou conveni respecte a la retroactivitat.

.

.

Article 6. Absorci贸 i compensaci贸.

.

  Les situacions actuals reconegudes per les diferents empreses i que impliquen condicions globals m茅s profitoses pel que fa a aquest conveni subsistiran per a aquells treballadors que ja les tinguessin.

.

.

Article 7. Organitzaci贸 del treball.

.

  L’organitzaci贸 del treball 茅s facultat exclusiva de la direcci贸 de l’empresa, la qual informar脿 els comit猫s, delegats i seccions sindicals.

.

.

Article 8. Treball de categoria inferior i superior.

.

  Cada treballador est脿 obligat a efectuar els treballs que l’empresa li ordeni, de conformitat amb les necessitats de producci贸, sempre que aquests no es puguin considerar com immorals o vexatoris. Quan un treballador desenvolupi treballs de categoria superior t茅 dret a percebre la difer猫ncia existent entre la retribuci贸 de la funci贸 assignada i la funci贸 que efectivament realitzi, i ha de constar la seva meritaci贸 a la n貌mina corresponent. Si els esmentats treballs tinguessin una continu茂tat de set mesos de durada, el treballador t茅 dret que se li confirmi i classifiqui en l’esmentada categoria.

  Si l’empresari necessita destinar un treballador a tasques que corresponen a una categoria inferior a la seva, pot fer-ho durant el temps imprescindible, mantenint-li la retribuci贸 i la resta de drets derivats de la seva categoria.

.

.

Article 9. Per铆ode de prova.

.

  El per铆ode de prova del personal 茅s d’un mes per a totes les categories.

  Durant el per铆ode de prova, tant el treballador com l’empresa poden, respectivament, donar per finalitzades les seves relacions laborals sense que cap de les parts tingui dret a cap indemnitzaci贸.

  En qualsevol cas, el treballador ha de percebre, durant el per铆ode de prova, les remuneracions corresponents a la categoria professional en la qual s’hagi classificat.

.

.

Article 10. Jornada setmanal.

.

  La jornada laboral durant la vig猫ncia d’aquest conveni es de 40 hores setmanals.

.

.

Article 11. Horari de treball.

.

  Les empreses afectades per aquest conveni han d’elaborar anualment el quadre horari, que han de negociar amb els representants legals dels treballadors, o, si no n’hi han, amb els mateixos treballadors.

  L’esmentat quadre horari ha d’estar exposat al centre de treball per al coneixement dels treballadors i del p煤blic en general.

.

.

.

Article 12. Classificaci贸 professional.

.

  El sistema de classificaci贸 professional que es contempla en el present conveni col路lectiu s’estructura en grups i nivells professionals, i substitueix a l’anterior basat en categories professionals, com a resultat de l’adaptaci贸 continguda a l’article 22.1 del Estatut dels Treballadors.

  Els grups professional agrupen unit脿riament les aptituds professionals, titulacions i prestaci贸 de serveis dins d’una especialitat pr貌pia.

  Els criteris per a determinar la pertinen莽a al nivell professional s贸n els seg眉ents:

.

  - Coneixement i experi猫ncia: la formaci贸 necess脿ria per a complir correctament amb les comeses i l’experi猫ncia adquirida.

  - Autonomia i responsabilitat: el grau de depend猫ncia jer脿rquica en el desenvolupament de les tasques, i el nivell d’influ猫ncia sobre els resultats.

  - Comandament: el grau de supervisi贸 i ordenaci贸 de tasques sobre un equip de treball.

.

  Definici贸 dels grups i nivells professionals:

.

  Grup Professional: Comandaments.

  S’inclouen en aquest grup professional les persones treballadores que desenvolupin tasques de direcci贸, coordinaci贸 i supervisi贸 sobre un conjunt de col路laboradors, en base als procediments definits a l’empresa.

  Nivell 1: Plena responsabilitat a la presa de decisions en el funcionament de l’empresa. Equiparaci贸 de categories: Director t猫cnic.

  Nivell 2: Supervisi贸 i responsabilitat dins del proc茅s productiu de l’empresa. Equiparaci贸 de categories: Encarregat general i cap de secci贸.

.

  Grup Professional: Personal Administratiu.

  S’inclouen aquelles tasques transversals que es desenvolupen per l’administraci贸 i gesti贸 de l’empresa.

  Nivell 1: Desenvolupen funcions que requereixen un alt nivell de coneixements i experi猫ncia de les tasques pr貌pies de l’especialitat. Equiparaci贸 de categories: Oficial 1陋 administratiu.

  Nivell 2: Executen les seves tasques sota instruccions precises del nivell superior. Equiparaci贸 de categories: Oficial 2陋 i ajudant administratiu.

.

  Grup Professional: Personal operatiu.

  S’inclouen en aquest grup totes les prestacions espec铆fiques pr貌pies de les especialitats del sector que s’enumeren dins de l’脿mbit funcional del conveni col路lectiu.

  Nivell 1: Desenvolupen les tasques amb un gran marge d’autonomia sobre la l’experi猫ncia adquirida al lloc de treball. Equiparaci贸 de categories: Oficial de 1陋 de planxa, bugaderia, tintoreria i conductor.

  Nivell 2: Desenvolupen les tasques amb un cert marge d’autonomia sota la supervisi贸 d’un nivell superior. Equiparaci贸 de categories: Oficial de 2陋 de planxa, bugaderia, tintoreria i conductor.

  Nivell 3: Desenvolupen tasques amb un alt grau de supervisi贸, sense experi猫ncia al sector o en proc茅s d’adaptaci贸. Equiparaci贸 de categories: Oficial 3陋 i aprenent.

.

.

Article 13. Salaris.

.

  Conceptes salarials:

  Els conceptes retribu茂ts aplicables en les empreses regulades per aquest conveni s贸n:

.

  a) Sou base.

  b) Antiguitat.

.

  1. Els salaris a aplicar durant l’any 2014 a partir de la publicaci贸 seran els que figuren a l’annex 1.

  2. Els salaris de l’any 2015 son els que figuren a l’annex 2.

  3. Durant la vig猫ncia del conveni no hi haur脿 cl脿usula de revisi贸 salarial.

.

.

Article 14. Gratificacions extraordin脿ries.

.

  El personal afectat per aquest conveni ha de percebre dues pagues extraordin脿ries, a ra贸 de 30 dies de sou base m茅s antiguitat, que s’han de fer efectives:

.

.

  a) Paga d’estiu (15 de juliol)

  b) Paga de Nadal (15 de desembre)

.

  Aquestes pagues extraordin脿ries es podran prorratejar en 12 mensualitats sempre que hi hagi acord previ entre l’empresa i el treballador

.

.

Article 15. Antiguitat.

.

  S’estableix que l’antiguitat es regeix per quinquennis, en un percentatge del 4,5% del sou base cada quinquenni, amb limitaci贸 de tres quinquennis.

.

.

Article 16. Plus de transport.

.

  Com a compensaci贸 i pagament de les despeses de locomoci贸, s’estableix per a tots els nivells un plus de transport de 44,56鈧 mensuals. Aquest plus de transport es calcula en proporci贸 dels dies realment treballats durant el mes.

.

.

Article 17. Vacances.

.

  El personal afectat per aquest conveni ha de gaudir d’un per铆ode de 31 dies naturals de vacances que, si no hi ha acord entre les parts respecte a les dates en que s’han de gaudir, aquestes s’han de celebrar un per铆ode m铆nim de 21 dies durant els mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre, de forma rotativa i efectuant torns en aquests mesos.

.

.

Article 18. Festes i llic猫ncies.

.

  1. Els treballadors que ho sol路licitin tindran dret a realitzar tres dies de festa a l’any per assumptes personals, amb car脿cter retribu茂t i no recuperables. Aquests dies no podran ser acumulables ni amb vacances, ni amb ponts, ni amb vig铆lies de dies festius (excepte diumenges) que marca el calendari laboral.

  Aquests dies no es podran sol路licitar en setmanes que tinguin algun dia festiu (exceptuant diumenges).

  Per realitzar aquests tres dies de festa a l’any per “assumptes personals”, s’ha de sol路licitar per escrit i amb 15 dies d’antelaci贸 i caldr脿 sempre l’acord d’ambdues parts per fixar la data en qu猫 es gaudir脿 d’aquests dies.

  En cap cas es podran realitzar aquests dies durant el per铆ode en qu猫 el 20% o m茅s de la plantilla mitjana mensual del centre de treball estigui en situaci贸 de baixa per incapacitat temporal.

  Aquests dies d’assumptes personals s’han de gaudir dins l’any natural, en cas contrari es perdran.

  2. El treballador, avisant-ho i justificant-ho pr猫viament, podr脿 absentar-se del treball amb dret a remuneraci贸 per algun dels motius i pel seg眉ent temps:

  - Quinze dies naturals en cas de matrimoni.

  - Dos dies per naixement de fill/filla i per defunci贸, accident o malaltia greu, hospitalitzaci贸 o intervenci贸 quir煤rgica sense hospitalitzaci贸 que requereixi rep貌s domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan, a aquest efecte el treballador es vegi necessitat de realitzar un despla莽ament a una altra localitat que es trobi a una dist脿ncia igual o superior a 50 km del seu domicili habitual i del centre de treball, s’ampliar脿 el perm铆s en dos dies naturals m茅s.

  - Un dia per trasllat de domicili habitual.

.

.

Article 19. Vigil脿ncia de la salut.

.

  L’empresa ha de gestionar amb les m煤tues d’accidents de treball o el servei de prevenci贸 ali猫, la realitzaci贸 d’un reconeixement m猫dic cada any, del resultat del qual s’ha de lliurar una c貌pia a cada treballador.

  La revisi贸 ha de ser volunt脿ria per part del treballador, llevat els casos que preveu la Llei de Prevenci贸 de Riscos Laborals.

.

.

.

Article 20. Seguretat i higiene en el treball.

.

  Les empreses afectades per aquest conveni han de complir les disposicions contingudes en la Llei de Prevenci贸 de Riscos Laborals, aix铆 com les mesures de seguretat i higiene d‘especial aplicaci贸 a l’activitat espec铆fica de l’empresa.

.

.

Article 21. Equips de treball.

.

  L’empresa ha de proporcionar equips de treball, que consisteixen en bata o granota i s’obliga el treballador al seu 煤s i conservaci贸.

  La neteja de l’equip anir脿 a c脿rrec de l’empresa.

  El manteniment de l’equip anir脿 a c脿rrec del mateix treballador.

  La renovaci贸 de l’equip es portar脿 a terme quan el seu estat aix铆 ho requereixi i es lliuraran com a m脿xim dos equips a l’any.

.

.

Article 22. Drets sindicals.

.

  Els representants legals dels treballadors han de gaudir de les garanties establertes, en cada moment, per la legislaci贸 general. Les seccions sindicals, els delegats de personal i els comit猫s d’empresa han de ser informats per la direcci贸 de les empreses de q眉estions relatives a:

.

  a) Negociaci贸 col路lectiva.

  b) Sistemes de treball.

  c) Seguretat i higiene.

  d) Classificaci贸 de personal.

  e) Mobilitat personal.

  f) Expedients de crisis g) Sancions i acomiadaments.

  h) Justificants d’altes i baixes a la Seguretat Social.

.

  Tamb茅 tenen dret a ser informats de tots el temes que consten a l’article 64 de l’Estatut dels treballadors.

  Les empreses reconeixen els sindicats legalment constitu茂ts i respecten el dret de tots els treballadors a sindicar-se lliurement.

  S’entenen legalment constitu茂ts aquells sindicats que estiguin inscrits a l’oficina de dip貌sit d’estatuts i ho acreditin de manera fefaent.

  Les empreses admeten que els treballadors afiliats a un sindicat puguin cobrar quotes o distribuir informaci贸 sindical fora de les hores de treball efectiu, sense destorbar l’activitat normal de l’empresa. Poden, igualment, els esmentats treballadors celebrar assemblees fora de les hores de treball.

  Sense cap perjudici del que estableix l’Estatut dels treballadors, els delegats de personal, membres de comit猫s d’empresa i delegats sindicals disposen d’un cr猫dit d’hores mensuals retribu茂des, cadascun d’ells, per a l’exercici de funcions de representaci贸, segons la seg眉ent escala:

  fins a 20 treballadors: 16 hores.

  de 21 a 60 treballadors: 22 hores.

  de 61 a 120 treballadors: 30 hores.

  de 121 treballadors en endavant: 36 hores.

  El cr猫dit d’hores mensuals retribu茂des pot ser acumulable mensualment, entre els delegats de personal i membres de comit猫s d’empresa.

  En les empreses de m茅s de 20 treballadors, les centrals sindicals que acreditin un 20% d’afiliaci贸 poden elegir delegat sindical, amb els mateixos drets i garanties que els representants legals.

.

.

Article 23. Dret supletori.

.

  Tots els casos no previstos en aquest conveni s’han de resoldre segons el que disposi el Reial Decret Legislatiu 1/1995.

.

.

.

Article 24. Comissi贸 parit脿ria.

.

  1. La comissi贸 parit脿ria ha d’estar formada per dos membres de la representaci贸 patronal i igual xifra per la representaci贸 sindical que signa aquest conveni.

  脡s funci贸 de la comissi贸:

  La interpretaci贸 d’aquest conveni.

  b) La intervenci贸 en els conflictes col路lectius.

  c) La vigil脿ncia en el compliment dels pactes.

  d) La revisi贸 de les taules salarials.

  e) Con猫ixer i resoldre, si escau,les discrep脿ncies sorgides entre les parts despr茅s de la finalitzaci贸 dels per铆odes de consulta per modificaci贸 substancial de les condicions de treball a que es refereix l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors.

  f) Tot el que se li encarregui en aquest conveni.

.

  2. Terminis i procediment.

  a) La Comissi贸 Parit脿ria es reunir脿 quan li sigui requerida la seva intervenci贸 en un termini de quinze dies, i ser脿 convocada per qualsevol de les organitzacions signants, havent-n’hi prou per aix貌 amb una comunicaci贸 escrita en la que s’expressar脿 els punts en l’ordre del dia, aix铆 com la data proposada.

  b) Amb car脿cter extraordinari i d’urg猫ncia es reunir脿 per els sup貌sits d’intervenci贸 pr猫via a la formalitzaci贸 d’un conflicte col路lectiu quan es tracti de l’aplicaci贸 o interpretaci贸 del Conveni col路lectiu, la resoluci贸 de les discrep脿ncies sorgides durant els per铆odes de consultes als que fa refer猫ncia l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, i quan aix铆 ho acordi les parts.

  La intervenci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria amb car脿cter extraordinari conforme al disposat en el par脿graf anterior s’haur脿 de realitzar en un termini m脿xim de set dies a comptar des que la discrep脿ncia li fos plantejada. En el sup貌sit de no assolir un acord en aquelles q眉estions plantejades segons el disposat a l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors, la discrep脿ncia ser脿 sotmesa en el termini m脿xim de quinze dies al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), a trav茅s dels procediments que s’estableixen al seu propi reglament.

  3. Es considerar脿 v脿lidament constitu茂da la comissi贸 quan assisteixi la majoria simple de cada representaci贸. Les parts podran estar presents a les reunions en companyia d’assessors.

  Els acords de la comissi贸 requeriran, en qualsevol cas, el vot favorable de la majoria de cada representaci贸 i de cada reuni贸 s’aixecar脿 acta.

  Les discrep脿ncies sorgides en el si de la Comissi贸 Parit脿ria seran sotmeses per la mateixa als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

  4. El domicili de la comissi贸 es fixa a efectes de notificacions i convocat貌ries a la Federaci贸 Provincial d’Empresaris de Comer莽 de Lleida, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 1 Ent. 1 25006 LLEIDA.

.

.

Article 25. Vinculaci贸 a la totalitat.

.

  Les condicions pactades formen part d’un tot org脿nic i indivisible que, a l’efecte de la seva aplicaci贸, seran considerats amb aquest car脿cter.

  Si es d贸na el cas que algun dels pactes del Conveni o algunes de les condicions pactades fos nul路la, inefica莽 o no v脿lida, segons resoluci贸 de l’autoritat laboral o per sent猫ncia judicial, aquest Conveni quedar脿 sense efic脿cia i haur脿 de considerar-se en la seva totalitat.

.

.

Article 26. Tribunal Laboral de Catalunya.

.

  Les parts signants d’aquest Conveni, en representaci贸 dels treballadors i empreses compromeses en el seu 脿mbit personal, pacten expressament el sotmetiment als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya per a la resoluci贸 dels conflictes laborals de car脿cter col路lectiu o plural que puguin produir-se, aix铆 com els de car脿cter individual no exclosos expressament de les compet猫ncies del tribunal esmentat, com a tr脿mit processal previ obligatori a la via judicial, als efectes de l’establert en els articles 63 i 153 de la Llei reguladora de la Jurisdicci贸 social.

.

.

.

Article 27. Inaplicaci贸 de condicions per causes econ貌miques, t猫cniques, organitzatives o de producci贸.

.

  Donant compliment a l’article 82.3 del Estatut dels Treballadors, es podran modificar les mat猫ries d’aquest conveni per les empreses adscrites, sempre que ho justifiquin de manera suficient i segons el procediment establert en aquest article.

  L’empresa que pretengui l’ inaplicaci贸 del conveni haur脿 d’obrir un per铆ode de consultes amb els representants dels treballadors/es en l’empresa que ser脿 com a m脿xim de 15 dies de durada, havent d’acreditar suficientment les causes o motius que justifiquin l’esmentada inaplicaci贸.

  L’empresa facilitar脿 a la RLT tota la documentaci贸 legal que acrediti els motius pels quals es sol-li cita aquesta inaplicaci贸 i m茅s concretament la mem貌ria explicativa de les causes econ貌miques, tecnol貌giques, organitzatives o productives que motiven la sol路licitud. Igualment s’explicaran les previsions de car脿cter general que tingui previst prendre per solucionar la situaci贸.

  En les empreses que no disposin de RLT a la mateixa, assumiran la representaci贸 dels treballadors els sindicats majoritaris signants d’aquest conveni o, a elecci贸 dels treballadors afectats, una comissi贸 elegida democr脿ticament per aquests d’acord amb la legislaci贸 vigent.

  En cas d’acord en el s铆 de l’empresa, ambdues parts notificaran l’Acord en el termini de cinc dies h脿bils a la Comissi贸 parit脿ria del Conveni i a l’autoritat laboral.

  En cas de desacord, un cop finalitzat el per铆ode de consultes, qualsevol de les parts sotmetr脿 les seves discrep脿ncies a la Comissi贸 parit脿ria del Conveni, la qual disposar脿 d’un termini m脿xim de set dies h脿bils per pronunciar-se, a comptar des que la discrep脿ncia li fos plantejada.

  Quan aquesta no arribi a acord en el s铆 de la mateixa, les parts acudiran al TLC primerament en conciliaci贸 i mediaci贸, i de no arribar a un acord s’ha de fer un arbitratge que solucioni la controv猫rsia.

  Mentre duri tot aquest proc茅s, no es far脿 efectiva la inaplicaci贸 pretesa.

  L’acord substitutori de les condicions inaplicades del Conveni, haur脿 de concretar les noves condicions a aplicar als treballadors de l’empresa, i la vig猫ncia de l’esmentada inaplicaci贸 mai podr脿 ser superior al temps de vig猫ncia d’aquest Conveni.

.

.

CL脌USULA ADDICIONAL PRIMERA.

.

  Els retards que per difer猫ncies salarials puguin originar-se com a conseq眉猫ncia d’aquest Conveni seran liquidats per les empreses en el termini m脿xim de dos mesos comptats a partir de la seva publicaci贸 al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia.

.

.

.

ANNEX 1.- Taula de retribucions any 2014.

.

.

  EUROS:

.

  GRUP:

  COMANDAMENTS

  Nivell 1: 710,11

  Nivell 2: 696,00

.

  GRUP:

  PERSONAL ADMINISTRATIU

  Nivell 1: 660,74

  Nivell 2: 649,24

.

  GRUP:

  PERSONAL OPERATIU

  Nivell 1: 660,74

  Nivell 2: 649,24

  Nivell 3: 647,40

.

.

ANNEX 2.- Taula de retribucions ANY 2015.

.

.

  EUROS:

.

  GRUP:

  COMANDAMENTS

  Nivell 1: 713,66

  Nivell 2: 699,48

.

  GRUP:

  PERSONAL ADMINISTRATIU

  Nivell 1: 664,04

  Nivell 2: 652,49

.

  GRUP:

  PERSONAL OPERATIU

  Nivell 1: 664,04

  Nivell 2: 652,49

  Nivell 3: 650,64

.

Deja un comentario