Convenio Colectivo de Supermercados y Autoservicios de Alimentaci贸n de Girona

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2014 - 31/12/2015

Duraci贸n: DOS A脩OS

Publicaci贸n:

2015/08/24

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: GIRONA
C贸digo: 17100015012015
Actualizacion: 2015/08/24 -
Convenio Colectivo de Supermercados y Autoservicios de Alimentaci贸n de Girona de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2015/08/24. Vigencia de: 01/01/2014 a 31/12/2015. Duraci贸n Dos A帽os. 脷ltima publicaci贸n en del tipo:

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 163 – 24 d’agost de 2015)

Article 1. Determinaci贸 de les parts.

Article 2. 脌mbit funcional.

Article 3. 脌mbit personal.

Article 4. 脌mbit territoria.l

Article 5. 脌mbit temporal.

Article 6. Prorrogues.

Article 7. Garantia personal.

Article 8.

Article 9.

Article 10. Publicitat.

Article 11. Comissi贸 Parit脿ria.

ORGANITZACI脫 DEL TREBALL

Article 12. Jornada de treball.

Article 13. Festivitats.

Article 14. Vacances.

Article 15. Ascensos.

Article 16. Llic猫ncies.

Article 17. Control de contractaci贸.

Article 18. R猫gim econ貌mic. Millores i remuneracions.

Article 19. Plus dist脿ncia i despla莽ament.

Article 20. Antiguitat.

Article 21. Plus per coneixement d’idiomes.

Article 22. Creaci贸 del plus d’utilitzaci贸 i manteniment de m脿quines elevadores i transport de magatzem.

Article 23. Malaltia.

Article 24. Roba de treball.

Article 25. Plus per treballs t貌xics, insalubres o perillosos.

Article 26. Dietes.

Article 27. Indemnitzaci贸 per invalidesa o mort per accident.

Article 28. Hores extraordin脿ries.

Article 29. Gratificacions extraordin脿ries.

Article 30. Comissions.

Article 31. Plus de responsabilitat.

Article 32. Venda d’articles a preu especial.

Article 33. Paga de fidelitat.

DRETS SOCIALS, PROMOCI脫 I FORMACI脫.

Article 34. Maternitat.

Article 35. Drets sindicals.

Article 36. Formaci贸.

Article 37. Preav铆s per cessament.

Article 38. Perm铆s no retribu茂t.

Article 39. Compensacions per despeses.

Article 40.

Article 41. Disposicions finals.

Article 42. Variables per millora sectorial.

Article 43. Dret supletori.

Article 44. Assetjament sexual.

Article 45. Reducci贸 de jornada per guarda legal (art. 37 ET).

Article 46. Normalitzaci贸 ling眉铆stica

Article 47. Soluci贸 de conflictes extrajudicial.

Article 48. R猫gim d’inaplicaci贸 de les condicions de treball previstes en aquest conveni.

Article 49. Classificaci贸 Professional. Grups Professionals.

Article 50.

Article 51.

Article 52. Grups Professionals.

ANNEX N脷M 1: Taules salarials amb vig猫ncia de l’1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2015.

ANNEX N脷M. 2. Paga fidelitat.

ANNEX N脷M. 3. Plus personal de vinculaci贸, segons data d’ingr茅s a l’empresa per mes i per cada paga.

ACUERDO (BOP N煤m. 171 – 7 de setembre de 2016)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 163 – 24 d’agost de 2015)

.

.

Resoluci贸 per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentaci贸 de la prov铆ncia de Girona, per als anys 2014 -2015 (codi de conveni n煤m. 17100015012015).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentaci贸 de la prov铆ncia de Girona, subscrit, d’una banda, pel Gremi d’Empreses Distribu茂dores d’Alimentaci贸 de Girona (GEDAG), i de l’altra, per CCOO i UGT, el dia 7 d’octubre de 2014, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s’aprova el Text ref贸s de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuraci贸 del Departament d’Empresa i Ocupaci贸, i altres normes d’aplicaci贸, Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentaci贸 de la prov铆ncia de Girona, per als anys 2014 -2015 (codi de conveni n煤m. 17100015012015) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupaci贸 a Girona.

  -2 Disposar la seva publicaci贸 en el BOP de Girona.

.

  Girona, 12 d’agost de 2015.

  Ferran Roquer i Padrosa.

  Director dels Serveis Territorials.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS D’ALIMENTACI脫 DE LA PROV脥NCIA DE GIRONA PER ALS ANYS 2014-2015.

.

.

Article 1. Determinaci贸 de les parts.

.

  Aquest conveni col路lectiu de Treball del Sector de Supermercats i Autoserveis d’Alimentaci贸 de la prov铆ncia de Girona es pacta entre el Gremi d’Empreses Distribu茂dores d’Alimentaci贸 de Girona (GEDAG), d’una part i d’un altra la Federaci贸 de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya (SMC-UGT) i la Federaci贸 de Serveis de CCOO de Catalunya.

.

.

Article 2. 脌mbit funcional.

.

  Es d’aplicaci贸 a les empreses de distribuci贸 comercial d’alimentaci贸, sota diverses f贸rmules comercials, com supermercats, autoserveis, Cash & Carry o qualsevol altre format comercial, en els termes establerts en l’article 1.1 del Conveni Col路lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis d’Alimentaci贸 de Catalunya, vigent en cada moment.

  No obstant, i atenent a la realitat social i empresarial per la que, al llarg de molts anys, les referides empreses i els seus treballadors han estat regint-se pel conveni col路lectiu de comer莽 de Girona, les parts assumeixen i determinen que no ser脿 d’aplicaci贸 i per tant de no afectaci贸 el present conveni, a les empreses de supermercats i autoserveis d’alimentaci贸 que pertanyent a un mateix nom comercial o no, solament disposin de centres de treball en una o dues prov铆ncies, inclosa Girona, dins de l’脿mbit comercial de Catalunya.

  Les empreses franquiciades estaran adscrites al conveni col路lectiu de la franquiciadora.

.

.

Article 3. 脌mbit personal.

.

  Queden adscrits a aquest Conveni totes les persones treballadores de les empreses compreses en l’脿mbit funcional en l’article anterior.

.

.

Article 4. 脌mbit territoria.l

.

  Les disposicions del present Conveni regeixen en l’脿mbit de la prov铆ncia de Girona.

.

.

Article 5. 脌mbit temporal.

.

  Independentment de la data de publicaci贸 en el Diari Oficial, aquest Conveni tindr脿 vig猫ncia des del dia seg眉ent a la signatura del text articulat del mateix. La duraci贸 del mateix, ser脿 des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

  Les condicions econ貌miques pactades en el present Conveni tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2014. Els endarreriments de salaris a liquidar als treballadors es podran cotitzar a la seguretat social durant el mes seg眉ent de la publicaci贸 del conveni al Butllet铆 Oficial. (BOPG)

.

.

Article 6. Prorrogues.

.

  El Conveni es prorrogar脿 per per铆odes anuals si no el denuncia qualsevol de les parts amb una antelaci贸 m铆nima de tres mesos respecte a la data del seu venciment.

  Ambdues parts manifesten el comprom铆s de que la propera negociaci贸 d’aquest conveni col路lectiu s’emmarcar脿 en l’脿mbit territorial de Catalunya, d’acord amb els principis integradors d’un sol conveni auton貌mic per al sector, establerts en el Conveni Marc de Supermercats i Autoserveis de Catalunya.

.

.

Article 7. Garantia personal.

.

  S’estableix, com a cl脿usula de garantia personal, que s’han de respectar les condicions m茅s beneficioses de que individualment puguin gaudir algunes persones treballadores en el moment de ser aprovat el present Conveni.

.

.

Article 8.

.

  Les condicions que s’estableixen en aquest Conveni formen un tot indivisible, i en la seva aplicaci贸 pr脿ctica seran considerades globalment i conjuntament.

.

.

Article 9.

.

  Les condicions que s’estableixen en aquest Conveni s贸n compensables i absorbibles en c貌mput anual, i es respectaran de la mateixa manera les situacions personals.

.

.

Article 10. Publicitat.

.

  Les empreses afectades pel present Conveni procuraran que el coneguin les persones treballadores que estan adscrites, tot disposant taulons d’anunci en cada centre de treball, perqu猫 els representants dels treballadors/es puguin posar-hi el conveni.

.

.

.

Article 11. Comissi贸 Parit脿ria.

.

  Per tal d’interpretar el present Conveni i vigilar-ne el compliment, es crea la Comissi贸 Parit脿ria, que estar脿 integrada per 8 vocals, 4 en representaci贸 social i 4 m茅s en representaci贸 de les empreses. Aquesta Comissi贸 t茅, entre d’altres funcions, les seg眉ents:

.

  a. Emissi贸 de dict脿mens, quan li siguin requerits, sobre la interpretaci贸 del present Conveni.

  b. Intervenci贸 davant l’Administraci贸 p煤blica i les institucions privades per exigir el compliment del present Conveni.

  c. Elaboraci贸 d’informes en les modificacions de les condicions de treball, especialment en l’脿mbit de vacances, jornada i hores extraordin脿ries, quan afectin a una empresa de cinc o m茅s persones.

  d. Assessorament i, si escau, elaboraci贸 d’informe, en les q眉estions relatives a la classificaci贸 professional.

  e. Intervenci贸 mediadora en les reclamacions salarials, sancions i acomiadaments quan afectin cinc o m茅s persones en una mateixa empresa.

  f. En general, aquesta Comissi贸 haur脿 de ser informada i escoltada en qualsevol conflicte col路lectiu, i especialment abans de la presentaci贸 d’expedients administratius socials per part de les empreses.

  g. Funcions de la Comissi贸 Parit脿ria en la prevenci贸 de riscos laborals: Pel per铆ode de vig猫ncia d’aquest Conveni, la Comissi贸 Parit脿ria controlar脿 que les empreses desenvolupin el Pla de prevenci贸 de riscos laborals. En compliment d’aquest objectiu, la Comissi贸 Parit脿ria podr脿 controlar les revisions m猫diques que es fan a les persones treballadores, tant les de la seva incorporaci贸 com les anuals de seguiment, podent sol路licitar les certificacions pertinents. Tamb茅 ser脿 coneixedora de la feina dels Delegats de Prevenci贸 i les hores dedicades a prevenci贸, i aix铆 mateix podr脿 exigir-ne la pertinent informaci贸.

  h. La Comissi贸 Parit脿ria s’ocupar脿 tamb茅 d’estudiar i elaborar una proposta que reculli en quina situaci贸 i en quines circumst脿ncies, determinades empreses podran, per raons econ貌miques, desvincular-se de l’aplicaci贸 dels efectes salarials del Conveni si reuneixen els requisits que acordi aquesta Comissi贸.

  i. Altres sup貌sits en els que es reunir脿 la Comissi贸 Parit脿ria: La Comissi贸 Parit脿ria es reunir脿 sempre que ho cregui convenient, especialment quan hi hagi qualsevol modificaci贸 normativa que afecti a les condicions regulades en el present conveni. Tamb茅 s’organitzaran sessions-trobades de la Comissi贸 Parit脿ria per tal d’encaminar la negociaci贸 d’una nova proposta de classificaci贸 de les categories professionals d’aquest conveni i, aix铆 mateix, es concertaran reunions amb l’脿nim d’adaptar el conveni a l’objecte d’afavorir la conciliaci贸 de la vida laboral i familiar de les persones treballadores; expressament s’analitzar脿 com fer compatible que les persones treballadores que tinguin al seu c脿rrec fills menors, puguin fer compatible el descans setmanal en diumenge, especialment els que treballen en zones tur铆stiques, sense que aix貌 alteri el normal funcionament i organitzaci贸 de la feina.

  Mediar o arbitrar, en el seu cas, en el tractament i soluci贸 de totes les q眉estions i conflictes de car脿cter col路lectiu que li siguin sotmeses, de com煤 acord entre les parts, en aquelles mat猫ries contemplades en els articles 40, 41 i 82.3 del Text Ref贸s de l’Estatut dels Treballadors.

  Determinar l’aplicaci贸 del que disposa l’article 42 del present conveni en relaci贸 al variable salarial per millora sectorial.

  Els acords de la Comissi贸 Parit脿ria requeriran, per ser v脿lids, el vot favorable de la meitat m茅s un dels vocals que la componen.

  Si no s’arriba a un acord amb la Comissi贸 Parit脿ria en qualsevol q眉esti贸 que sigui plantejada, les parts quedaran lliures per exercir totes les accions que considerin pertinents davant els 貌rgans jurisdiccionals que calgui, si b茅 la Comissi贸 Parit脿ria, d’una manera gen猫rica, recomana en aquests casos que les parts recorrin al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

  Es fixen com adreces de la Comissi贸 Parit脿ria els seg眉ents domicilis:

  Seu Federaci贸 de Serveis de CCOO de Catalunya: c. Miquel Blay, 1, 5a planta (Girona).

  Seu Federaci贸 de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya: (SMC-UGT): c. Miquel Blay,1, 4a planta (Girona).

  Seu Patronal: (GDAG): Via Laietana 32-34, planta 4a, 08003 Barcelona.

.

.

ORGANITZACI脫 DEL TREBALL

.

Article 12. Jornada de treball.

.

  S’estableix un c貌mput anual de 1.794 hores de treball pels anys 2014 a 2015 distribu茂des en 40 hores setmanals, amb un descans d’un dia i mig que, en cas de necessitat, en zones tur铆stiques de la prov铆ncia, durant el per铆ode compr猫s entre el Diumenge de Rams i el 31 d’octubre, podr脿 fraccionar-se de manera que, amb independ猫ncia del dia corresponent al diumenge, cada persona treballadora descansi durant mitja jornada un altre dia laborable de la setmana. El comer莽 a l’engr貌s de la prov铆ncia de Girona, apart del tancament preceptiu del diumenge, tamb茅 ha de tancar el dissabte a la tarda.

  En les localitats que tradicionalment fan mercat en diumenge, les hores treballades tenen la consideraci贸 de jornada normal, i s’haur脿 de compensar a les persones treballadores que no descansin el dissabte anterior amb un descans, incrementat en una hora, un altre dia feiner de la setmana.

  En la jornada continuada s’estableix un descans de 25 minuts per prendre un refrigeri, que s’ha de computar com a treball efectiu. Es considerar脿 jornada cont铆nua a partir de cinc hores i mitja seguides de treball, en relaci贸 al previst en l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors.

  El temps m铆nim de rep貌s en la jornada partida ser脿, com a m铆nim, d’una hora i trenta minuts (1’30 hores).

  En l’aplicaci贸 de l’article 34.2 de l’Estatut dels treballadors, les empreses poden disposar de la distribuci贸 irregular de la jornada al llarg de 90 hores anuals, de les quals 45 les ha de distribuir directament la direcci贸 empresarial; la distribuci贸 de les restants s’han de pactar amb la representaci贸 social o b茅 amb les persones treballadores afectades, en el sup貌sit que la representaci贸 social estigui absent.

  La distribuci贸 de jornada, que en cap cas comportar脿 una jornada superior a 9 hores, haur脿 de ser comunicada als afectats amb una antelaci贸 m铆nima de 10 dies naturals.

  Tot aix貌 sense perjudici que, per acord de l’empresa i els representants dels treballadors/ores, pugui modificar-se el nombre d’hores en c貌mput anual en distribuci贸 irregular de la jornada.

  S’ent茅n com a treball nocturn el que es realitzi entre les 22h. i les 6h. del mat铆. La seva retribuci贸 ser脿 la del Conveni, incrementada en un 25%.

  Els contractes a temps parcial de jornada igual o inferior a 20 hores setmanals, de dilluns a dijous, la jornada de treball es realitzar脿 de forma continuada, sense perjudici de pacte individual.

  Les empreses, juntament amb la representaci贸 legal dels treballadors/ores, es comprometen a negociar una proposta de calendari laboral abans del dia 28 de febrer. En el sup貌sit de no arribar a un acord a la data prevista, l’empresa, complint amb la seva obligaci贸, actuar脿 conforme llei.

.

.

Article 13. Festivitats.

.

  Pel que fa a les festivitats, ha de ser norma reguladora el calendari oficial vigent aprovat per la Generalitat de Catalunya per a cada any, amb la inclusi贸 de les festes locals tamb茅 aprovades per la Generalitat.

  Si aquestes festes s’escauen en dia de mercat setmanal i es treballa, les hores que s’ha treballat s’han d’abonar afegint-hi un 35% del preu de l’hora convencional.

  Els centres de treball que habitualment no treballen els diumenges i ho facin puntualment, les hores que s’han treballat (si es fan fora de jornada laboral setmanal) s’han d’abonar afegint-hi un 30% del preu de l’hora convencional.

  Les empreses poden pactar amb el seu personal qualsevol f贸rmula que signifiqui una millora en el preu d’aquestes hores, o b茅, poden compensar-les amb temps de descans.

.

.

Article 14. Vacances.

.

  El personal adscrit al present Conveni ha de gaudir cada any de 31 dies naturals de vacances. Les vacances les ha de fixar la direcci贸 de l’empresa, com a resultat de la negociaci贸 que ha de mantenir amb els representants dels treballadors/ores, o amb les mateixes persones treballadores en cas d’abs猫ncia dels seus representants. Si no gaudeixen de 21 dies naturals ininterromputs de vacances en el per铆ode compr猫s entre l’1 de maig i el 10 d’octubre, ambd贸s inclusivament, les persones treballadores tenen dret a una compensaci贸 de cinc dies m茅s de vacances, a elecci贸 de l’empresa que seran substitu茂ts pel seu equivalent en salari. No obstant, empresa i el seu personal podran pactar gaudir les vacances en per铆odes diferents al compr茅s entre l’1 de maig i el 10 d’octubre, aix铆 mateix, les persones treballadores que ho demanin per escrit podran pactar amb l’empresa la realitzaci贸 de les vacances en un per铆ode/s diferent/s; en aquests ambd贸s sup貌sits no existir脿 obligaci贸 de compensaci贸 de cinc dies m茅s de vacances.

  Les persones treballadores no perdran dies de vacances en el sup貌sit de part previst en l’article 48.4 de l’Estatut dels treballadors.

.

.

Article 15. Ascensos.

.

  Les vacants que es produeixin a l’empresa han de ser cobertes preferentment per les persones treballadores de la categoria inferior immediata, per ordre d’antiguitat a l’empresa, si les persones treballadores demostren la seva capacitat, que en tot cas ser脿 valorada per la direcci贸 empresarial.

  Les proves de capacitat les ha d’organitzar l’empresa, i han d’informar de l’execuci贸 i dels resultats als representants dels treballadors/ores.

.

.

Article 16. Llic猫ncies.

.

  En els casos de malaltia greu, intervenci贸 quir煤rgica o defunci贸, d’ascendents o descendents de primer grau, c貌njuge o persones vinculades per una relaci贸 de parella de fet, les persones treballadores han de disposar d’un m脿xim de cinc dies de llic猫ncia, si b茅 han d’acreditar la gravetat i la necessitat del seu cas per a que els siguin remunerats els dies que excedeixin del previst en l’article 37 de l’Estatut dels treballadors.

  En els casos d’hospitalitzaci贸 d’un familiar de 1r grau, la llic猫ncia esmentada, podr脿 ser gaudida, en forma diferida, dins dels 10 dies naturals seg眉ents a l’inici del fet causant.

  Dos dies en cas d’intervenci贸 quir煤rgica sense hospitalitzaci贸 que necessiti rep貌s domiciliari, de familiars fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat.

  Pel que fa a les parelles de fet, nom茅s ser脿 d’aplicaci贸 el par脿graf anterior i posterior, a aquelles parelles de fet que, a partir de gener de 2002, s’enregistrin en un organisme oficial competent i acreditin dos anys de conviv猫ncia des de la data del registre.

  Aquestes parelles de fet que ho acreditin gaudiran de 15 dies de perm铆s des del moment del registre.

  Tots les persones treballadores podran anar al metge o acompanyar a un familiar (fins a 2n grau) quan sigui necessari, sempre i quan despr茅s es recuperi el temps invertit en aquests afers; amb l’excepci贸 de la realitzaci贸 de visites concertades a metges especialistes per part dels propis treballadors, sup貌sit en el que no ser脿 necessari recuperar les hores invertides.

  Les persones treballadores disposaran d’un dia de perm铆s retribu茂t a l’objecte de participar i assistir a la celebraci贸 de matrimoni de familiars de primer i segon grau per la via de consanguinitat i de primer grau per la via d’afinitat.

  En els casos d’enlla莽 esmentats, el/la treballador/a, podr脿 gaudir, havent-ho sol路licitat, d’un m脿xim de 3 dies de perm铆s no retribu茂t.

.

.

Article 17. Control de contractaci贸.

.

  Les empreses afectades pel present Conveni poden contractar persones treballadores d’acord amb les modalitats de contractaci贸 previstes en la legislaci贸 vigent.

  S’encomana als representants legals dels treballadors/ores el fet de vetllar pel compliment de tot all貌 que les lleis estableixin en mat猫ria de contractaci贸. Per aix貌, han de con猫ixer trimestralment la situaci贸 i les previsions de contractaci贸 laboral de l’empresa. Igualment, en 煤s de les seves funcions, els representants legals dels treballadors/ores han d’exigir l’observan莽a dels drets i obligacions que es derivin dels contractes de treball.

  17.1. Contractes a temps parcial: El contracte a temps parcial pot portar-se a terme sempre que el nombre d’hores de treball efectives sigui superior a 12 hores setmanals i a 48 hores mensuals.

  17.2. Contractes formatius: El contracte de treball en pr脿ctiques 煤nicament es podr脿 concertar amb aquells qui estiguin en possessi贸 de t铆tol universitari o de formaci贸 professional de grau mitj脿 o superior.

  El salari dels aprenents ve fixat en les taules salarials que figuren a l’annex d’aquest Conveni i els imports corresponen a 34h.

  setmanals efectives de treball.

  17.3. Seguiment dels contractes de posada a disposici贸: Les empreses de treball temporal (d’ara endavant ETT.) estan obligades a posar a disposici贸 de la Comissi贸 Parit脿ria c貌pia dels contractes que estableixin amb les empreses del sector.

  Aquesta Comissi贸 ha de valorar les causes i les circumst脿ncies de la signatura de contractes, i far脿 el seguiment dels contractes per evitar actuacions fraudulentes.

  Les persones treballadores contractades per ETT que prestin els seus serveis en empreses vinculades a aquest Conveni, han de percebre el salari que els correspondria en el nivell de l’ocupaci贸 que exerceixin en el sector, incrementat amb un plus d’eventualitat d’un 10%.

  S’estableix un per铆ode de prova per tots els contractes indefinits de 6 mesos. A partir del primer dia del tercer mes del per铆ode de prova si l’empresa decideix finalitzar la relaci贸 contractual indemnitzar脿 al treballador amb 10 dies per any treballat.

.

.

Article 18. R猫gim econ貌mic. Millores i remuneracions.

.

  Les taules salarials 2014-2015 per cada un dels anys de vig猫ncia del present Conveni, s贸n les recollides en l’annex n煤mero 1.

  Els salaris de 2014 s’incrementen en un 0,5% aplicat sobre les Taules salarials de 2013, publicades el 15 d’octubre de 2013 en el BOP 198. Els salaris de 2015 s’incrementaran en un 0,6% aplicat sobre els salaris de 2014.

.

.

Article 19. Plus dist脿ncia i despla莽ament.

.

  S’acorda la creaci贸 del plus dist脿ncia i despla莽ament de manera generalitzada per a totes persones treballadores, per tal de compensar i indemnitzar, de manera gen猫rica, les despeses i el temps de despla莽ament que inverteixin en acudir al seu centre de treball. La quantia d’aquest plus ve determinada en les taules salarials. El Plus Transport es percebr脿 铆ntegre, amb independ猫ncia del n煤mero d’hores laborables fixades en els contractes de treball.

.

.

Article 20. Antiguitat.

.

  El complement personal d’antiguitat queda substitu茂t pel Plus Vinculaci贸 a l’empresa i deixar脿 de meritar-se a partir del 31 de desembre de 1994.

  En les properes i futures negociacions les parts es comprometen a que el Plus Vinculaci贸 s’incrementi en el mateix percentatge que les altres retribucions, i s’aplicar脿 en el salari mensual i en les pagues.

  En l’Annex n煤mero 3, s’adjunta el c脿lcul del Plus Vinculaci贸 a ra贸 de la categoria professional i data d’ingr茅s a l’empresa.

.

.

Article 21. Plus per coneixement d’idiomes.

.

  Les persones treballadores amb coneixements acreditatius, davant l’empresa, d’una o m茅s lleng眉es estrangeres, sempre que aquest coneixement sigui requerit i pactat amb l’empresa, han de percebre un augment del 10% del seu salari base per cada idioma o llengua que acreditin con猫ixer i que es requereixi per a l’exercici del seu treball.

.

.

Article 22. Creaci贸 del plus d’utilitzaci贸 i manteniment de m脿quines elevadores i transport de magatzem.

.

  Aquest plus el rebran aquelles persones treballadores que, de forma espec铆fica i habitual, utilitzin pel seu treball m脿quines elevadores i transport de magatzem que tinguin cura de la vigil脿ncia del manteniment i facin un 煤s adequat de la m脿quina que utilitzi. El seu import, per la vig猫ncia d’aquest Conveni, 茅s el que queda fixat a les taules salarials.

.

.

Article 23. Malaltia.

.

  En els processos de baixa per IT, derivats de malaltia comuna o accident no laboral, l’empresa complementar脿 el 100% del salari a partir del quart dia de baixa, amb el l铆mit de 12 mesos.

  En els casos de baixa per IT derivats de malaltia professional o accident laboral, aix铆 com en casos d’hospitalitzaci贸, per causa de malaltia comuna o accident no laboral, l’empresa complementar脿 i garantitzar脿 el 100% del salari, fins el l铆mit m脿xim de 12 mesos.

  En els casos d’hospitalitzaci贸, la baixa per IT haur脿 de ser superior a 24 hores d’ingr茅s hospitalari, per generar el dret al complement esmentat.

  Al personal que en cas de malaltia comuna o accident no laboral no tingui complert un per铆ode de cotitzaci贸 de 180 dies dins dels cinc anys immediatament anteriors al fet causant, l’empresa est脿 obligada a satisfer-li la retribuci贸 b脿sica fins que sigui cobert aquest per铆ode de car猫ncia.

.

.

Article 24. Roba de treball.

.

  Les persones treballadores que calgui, l’empresa els ha de proveir obligat貌riament d’uniformes, sabates, o altres peces de roba, en concepte d’煤tils de treball, de les conegudes t铆piques per a la realitzaci贸 de les diferents i diverses activitats que l’煤s aconsella.

  La provisi贸 d’aquestes peces de roba s’ha de fer quan comen莽a la relaci贸 laboral entre l’empresa i la persona treballadora en el nombre de dues peces, que es renovaran en anualitats successives de manera convenient, o almenys la meitat.

.

.

Article 25. Plus per treballs t貌xics, insalubres o perillosos.

.

  Totes les activitats o manipulacions que comportin penositat, toxicitat, insalubritat o perillositat, s’han de regir per les disposicions legals sobre aquesta mat猫ria i han de ser objecte de regulaci贸 en els reglaments de r猫gim interior de les empreses.

  El personal que treballi en cambres frigor铆fiques m茅s d’un 25% de la seva jornada laboral habitual, amb independ猫ncia del fet que se’l doti de peces de roba adequades per a la seva comesa, ha de percebre un plus del 25% del seu salari.

.

.

Article 26. Dietes.

.

  El personal que dins la seva jornada laboral es desplaci del seu centre de treball per motius de feina ha de ser indemnitzat per les despeses que justifiqui.

  Quan per necessitats de feina les persones treballadores s’hagin de despla莽ar amb vehicle propi rebran una indemnitzaci贸 de 0’19 euros per quil貌metre.

  A efectes de la comptabilitzaci贸 de les despeses de despla莽aments s’entendr脿 que es produeix aquest quan al treballador afectat se li ordeni la prestaci贸 del treball en un centre diferent a l’habitual i sempre que representi m茅s de 10 quil貌metres i en un municipi diferent. Aquest article no afectar脿 al personal contractat com a plantilla flotant o itinerant. Les parts podran establir mitjan莽ant pactes individuals altres formes de compensar aquestes despeses.

.

.

Article 27. Indemnitzaci贸 per invalidesa o mort per accident.

.

  Les empreses han d’establir en la forma que cregui m茅s id貌nia una asseguran莽a de 28.500 euros, a partir del 01.01.2014 al 31.12.2015, a favor de les persones legalment benefici脿ries de les persones treballadores que pateixin un accident que comporti la defunci贸 o la invalidesa en els graus de total, absoluta i gran invalidesa. Aquest accident que ha d’haver ocorregut exclusivament durant la prestaci贸 del treball o in itinere.

  Les empreses estaran obligades a contractar una asseguran莽a de vida per valor de 43.000 euros, a partir del 01.01.2014 al 31.12.2015, per mort i per a totes les persones treballadores afectades per aquest conveni majors de 45 anys i amb m茅s de 10 anys d’antiguitat.

.

.

Article 28. Hores extraordin脿ries.

.

  La realitzaci贸 d’aquestes hores ha de ser volunt脿ria i de conformitat amb tot all貌 que preveu la legislaci贸 vigent.

  Les hores extraordin脿ries poden ser abonades o compensades per per铆odes equivalents de descans retribu茂t; en el cas que s’abonin, el preu ha d’茅sser el que resulti d’aplicar un 30% a l’hora ordin脿ria.

  Durant els anys 2014 y 2015, i sense perjudici del que puguin pactar les empreses amb els seus treballadors, el 50% de les hores extraordin脿ries que es facin s’ha de compensar amb per铆odes de descans retribu茂t.

.

.

Article 29. Gratificacions extraordin脿ries.

.

  Les persones treballadores vinculades al present Conveni tenen dret a tres gratificacions extraordin脿ries, que s贸n les de Nadal, Juliol i Beneficis; el seu import 茅s el d’una mensualitat de salari base i, si escau, antiguitat.

.

.

Article 30. Comissions.

.

  Les empreses, quan en funci贸 de les vendes fixin percentatges de comissi贸 per a les persones treballadores, han de donar a con猫ixer les taules de percentatges als representants legals dels treballadors/es o, si no n’hi ha, a les persones treballadores interessades.

  La quantia i els altres criteris per a l’aplicaci贸 de les comissions s’han de negociar anualment en funci贸 del conjunt de circumst脿ncies que conformen la situaci贸 i la realitat del negoci.

.

.

Article 31. Plus de responsabilitat.

.

  Les persones treballadores que de manera habitual tinguin encomanades funcions pr貌pies d’una categoria superior han de percebre un plus quantia, el qual ha de ser el resultat d’incrementar en un 15 % el seu salari base.

.

.

Article 32. Venda d’articles a preu especial.

.

  Les persones treballadores tenen dret a adquirir de l’empresa on prestin servei, els articles o productes destinats exclusivament al seu 煤s personal, amb un descompte del 7% i fins a un l铆mit m脿xim de 500 euros de compra mensuals per treballador; restaran exclosos d’aquest dret aquells productes que ja tinguin sobre el seu preu qualsevol tipus de descompte.

.

.

Article 33. Paga de fidelitat.

.

  Les persones treballadores, vinculades al present Conveni, tindran dret a percebre en concepte de Paga de Fidelitat, sempre que a t铆tol individual, no superen el percentatge d’absentisme, referit en l’Annex n煤mero 2 a cada un dels anys de vig猫ncia del present conveni. D’aquest concepte es descomptaran aquelles hores no treballades be siguin per accident de treball, llic猫ncia legal, maternitat o situacions que d’ella es derivin.

  Els imports bruts a percebre per aquest concepte, per cada un dels nivells salarials i cada un dels anys de vig猫ncia del Conveni, es reflexa en l’Annex n煤mero 2.

  L’import d’aquesta Gratificaci贸/Paga, s’inclour脿 en la n貌mina de gener del seg眉ent any sobre el que s’ha realitzat el c貌mput d’absentisme.

  Les persones treballadores, que superin l’absentisme establert en cada any de vig猫ncia del Conveni, podran recuperar-lo dins del mateix any, sol路licitant per escrit a l’empresa i amb temps suficient.

  En el cas que l’empresa no respongui en el termini de 20 dies naturals a la sol路licitud, el Treballador/a consolidar脿 la percepci贸 de la totalitat de la gratificaci贸/paga.

  Les empreses, podran pactar, amb els seus propis comit猫s d’empresa o delegats de personal, el prorrateig d’aquesta paga, distribu茂da en les dotze mensualitats de n貌mina, a partir de l’1 de gener de 2014.

  El dret a percebre aquesta gratificaci贸/paga el tenen, en proporci贸 al temps de contracte, aquells que hagin estat en l’empresa en un per铆ode inferior a un any, i s’ha de fer efectiva juntament amb la quitan莽a que els correspongui.

.

.

DRETS SOCIALS, PROMOCI脫 I FORMACI脫.

.

Article 34. Maternitat.

.

  En el sup貌sit de part, la suspensi贸 ha de tenir una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables per part m煤ltiple en 2 setmanes m茅s per cada fill a partir del segon. El per铆ode de suspensi贸 s’ha de distribuir a opci贸 de l’interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part; en cas de mort de la mare, el pare pot fer-ne 煤s de la totalitat o, si escau, de la part que resti del per铆ode de suspensi贸.

  No obstant aix貌, i sense perjudici de les 6 setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per la mare, en el cas que el pare i la mare treballin, aquella, en iniciar-se el per铆ode de descans per maternitat, pot optar perqu猫 el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del per铆ode de descans posterior al part, b茅 de forma simult脿nia o successiva amb el de la mare suposi risc per la seva salut.

  Les persones treballadores tenen dret a un per铆ode d’exced猫ncia, no superior a tres anys, per tenir cura del seu fill, tant si ho 茅s per naturalesa com per adopci贸 a comptar des de la data del seu naixement.

  Els successius fills donaran dret a un nou per铆ode d’exced猫ncia, que en el seu cas, posar脿 fial que s’estava gaudint. Quan el pare i la mare treballin nom茅s un d’ells podr脿 exercir aquest dret.

  El per铆ode en qu猫 una persona treballadora estigui en situaci贸 d’exced猫ncia segons l’establert en aquest article ser脿 computable a efectes d’antiguitat; la persona treballadora tindr脿 dret a l’assist猫ncia a cursos de formaci贸 professional, a la participaci贸 dels quals ser脿 convocat per l’empresari, especialment en ocasi贸 de la seva reincorporaci贸. Durant el primer any tindr脿 dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini la reserva quedar脿 referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

  En qualsevol cas, s’aplicar脿 l’establert per l’article 48 de l’Estatut dels treballadors.

.

.

Article 35. Drets sindicals.

.

  Els delegats de personal o membres del Comit猫 d’Empresa han de disposar d’un cr猫dit d’hores mensuals retribu茂des per a l’exercici de les seves funcions de representaci贸 d’acord amb la seg眉ent escala:

.

  Empreses d’1 a 100 treballadors: 20 hores.

  Empreses de 101 a 250 treballadors: 24 hores.

  Empreses de 251 a 500 treballadors: 32 hores.

  Empreses de 501 en endavant: 40 hores.

.

  El cr猫dit horari especificat aqu铆 pot ser acumulat trimestralment, pr猫via comunicaci贸 a l’empresa o a la Comissi贸 Parit脿ria.

  L’empresa, amb els seus delegats o membres del Comit猫, pot pactar l’acumulaci贸 d’hores de diferents membres en un o en diversos d’ells, sense superar el m脿xim total d’hores disponibles.

  Els sindicats majoritaris, en les empreses amb una plantilla superior a 150 treballadors, i seguint el procediment legal previst, poden establir la figura del delegat sindical.

  Es disposa que els treballadors que resultin elegits per a c脿rrecs de representaci贸 sindical en l’脿mbit comarcal, i en un m脿xim d’un per empresa en l’脿mbit territorial del present Conveni, poden sol路licitar el seu pas a la situaci贸 d’exced猫ncia.

.

.

Article 36. Formaci贸.

.

  Per a la formaci贸 professional de les persones treballadores es destinen, dins de l’horari laboral, 80 hores anuals, de les quals la meitat han de ser retribu茂des per l’empresa com si es tract茅s de la prestaci贸 de treball efectiu.

.

.

Article 37. Preav铆s per cessament.

.

  Les persones treballadores que volunt脿riament vulguin cessar en el servei de l’empresa estan obligats a comunicar-ho d’acord amb els seg眉ents terminis:

.

  a. Grups I a II i responsables de secci贸 del Grup III: 1 mes.

  b. Resta de personal: 15 dies.

.

  L’incompliment de la comunicaci贸 a l’empresa en els terminis indicats d贸na dret a l’empresa a descomptar de la liquidaci贸 del salari d’un dia per cada un dels d’endarreriment en el preav铆s.

  L’empresa ha de lliurar la proposta de saldo i quitan莽a a les persones treballadores que hagin de cessar, amb una antelaci贸 de 5 dies, i est脿 obligada al seu abonament el dia que es produeixi el cessament efectiu, i ha d’indemnitzar qualsevol demora en el pagament amb l’inter猫s legal m茅s tres punts.

.

.

Article 38. Perm铆s no retribu茂t.

.

  Les persones treballadores vinculades al present Conveni disposaran d’un m脿xim de tres dies laborables a l’any sense dret a retribuci贸 que podran dedicar a assumptes propis sense cap m茅s justificaci贸, i que fins i tot poden gaudir d’un sol cop, per貌 de cap manera s’utilitzaran per ampliar per铆odes de vacances ni com a “pont” entre dies festius, excepte en el cas de conformitat de l’empresa.

.

.

Article 39. Compensacions per despeses.

.

  El desenvolupament de l’activitat comercial i el servei al p煤blic de les persones treballadores vinculades a aquest Conveni presenta una particular idiosincr脿sia lligada al que es denomina tracte directe amb el p煤blic en general i, per aix貌, la pres猫ncia i la imatge de cara al p煤blic es converteixen en elements indispensables i inherents a la prestaci贸 d’un bon servei al client. Per tal motiu es crea un plus de pres猫ncia i imatge per tal d’indemnitzar les persones treballadores per les despeses que hagin de suportar en motiu del seu treball i que, gen猫ricament, es poden definir com a despeses relatives a roba (independentment de les peces de treball que l’empresa entrega), manteniment i neteja d’aquestes i dels uniformes entregats per l’empresa, a m茅s dels complements afins com poden ser: corbates, gorres, etc. I maquillatge, pintura, perfumeria, etc. L’import de l’esmentat plus vindr脿 fixat per cada categoria en les taules salarials. El Plus Imatge es percebr脿 铆ntegre, amb independ猫ncia del n煤mero d’hores laborables fixades en els contractes de treball.

.

.

Article 40.

.

  Les empreses de m茅s de 40 persones treballadores venen obligades, durant el per铆ode de vig猫ncia d’aquest conveni, a transformar en fixos un nombre de persones treballadores equivalent al 25% dels contractats temporal o eventualment, fentse el c貌mput per jornades anuals.

  Els contractes regulats en l’article 15.1.b) de l’Estatut dels treballadors podran tenir una durada m脿xima de 12 mesos, dins un per铆ode de 18 mesos.

  La Comissi贸 Parit脿ria controlar脿 i validar脿 l’exist猫ncia de les circumst脿ncies que donen lloc al mateix.

  Trimestralment, les empreses de m茅s de 40 persones treballadores remetran a dita Comissi贸 c貌pia b脿sica dels contractes eventuals celebrats.

  Les empreses de menys de 40 persones treballadores podran demanar a la Comissi贸 Parit脿ria, explicant les circumst脿ncies que l’aconsellen, que validi els contractes signats.

  En el moment de la finalitzaci贸 de contracte, els treballadors que no esdevinguin fixos tindran dret a una indemnitzaci贸 equivalent a 10 dies de salari per any de servei.

.

.

Article 41. Disposicions finals.

.

  Les taules de nivells retributius, de retribucions econ貌miques i d’antiguitat que s’incorporen al present Conveni, en formen part i tenen for莽a d’obligar.

.

.

Article 42. Variables per millora sectorial.

.

  Amb aplicaci贸 del “Indice Nielsen” de tendes constants fins a 999 m2 de superf铆cie a Catalunya. I s’aplicaran, en cadascun dels anys, increments addicionals segons la seg眉ent f贸rmula i taula:

.

  Base = 1,1%, menys l’Increment aplicat a l’any = 100% del variable.

  a) 脥ndex entre 0 y 0,25 del creixement s’aplicar脿 un 25% de variable amb efectes 1 de gener.

.

  b) 脥ndex entre 0,26 y 0,50 del creixement s’aplicar脿 un 50% de variable amb efectes 1 de gener.

  c) 脥ndex entre 0,51 y 0,75 del creixement s’aplicar脿 un 75% de variable amb efectes 1 de gener.

  d) 脥ndex entre 0,76 y 1 del creixement s’aplicar脿 un 100% de variable amb efectes 1 de gener.

  e) 脥ndex superior al 1 del creixement s’aplicar脿 un 125% de variable amb efectes 1 de gener.

.

  L’脥ndex “Nielsen” ser脿 anualment certificat per “The Nielsen Company” i degudament tram茅s a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni. Dita comissi贸, al mateix temps, fixar脿 el percentatge resultant per a la seva aplicaci贸 i tamb茅 la taula resultant.

.

.

Article 43. Dret supletori.

.

  Per tot all貌 que no preveu aquest conveni col路lectiu, les parts, de mutu acord, estableixen que es regiran pel Conveni Col路lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis d’Alimentaci贸 de Catalunya, per l’Estatut dels treballadors i per les normes, lleis o reglaments que s’estableixin en cada moment i que hi siguin d’aplicaci贸.

.

.

Article 44. Assetjament sexual.

.

  D’acord amb el que disposa l’article 16.10 del vigent acord laboral d’脿mbit estatal pel sector del Comer莽, de 21 de mar莽 de 1996, publicat al BOE. el dia 9 d’abril de 1996, ser脿 considerada falta molt greu qualsevol conducta, en l’脿mbit del treball, que atempti greument al respecte de la dignitat i intimitat mitjan莽ant ofensa verbal o f铆sica amb menyspreu al sexe. Si aquesta conducta es porta a terme valent-se d’una posici贸 superior dins l’脿mbit laboral, aix貌 suposar脿 un agreujament.

.

.

Article 45. Reducci贸 de jornada per guarda legal (art. 37 ET).

.

  La reducci贸 de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret individual de les persones treballadores, homes o dones.

  L’exercici del mateix, s’efectuar脿 sens perjudici del funcionament del centre de treball. En situacions en qu猫 una persona treballadora sol路liciti per escrit la reducci贸 de jornada legalment prevista, la concreci贸 de l’horari i la seva determinaci贸 correspondr脿 a la persona treballadora dins de la seva jornada ordin脿ria de treball i/o dins dels torns de treball existents en l’empresa.

  En el sup貌sit en qu猫 un mateix centre de treball ho sol路licitin varies persones treballadores, tindr脿 prefer猫ncia la primera petici贸. Si no hi hagu茅s possibilitats per ra贸 de funcionament d’accedir a les peticions de reducci贸 legal de jornada, l’empresa podr脿 oferir a la persona treballadora un canvi de funcions habituals en el centre de treball actual o en un altre centre, encara que sigui a diferent municipi, que permeti satisfer les necessitats de petici贸 de jornada i durant el per铆ode sol路licitat, sense que en cap cas, aquest canvi de funcions habituals pugui representar un perjudici de la seva dignitat personal, econ貌mica o categoria professional, respectant-se, en tot cas, all貌 previst en l’article 39 ET.

  Els sup貌sits abans esmentats, s’hauran d’entendre en benefici del/de la peticionari/脿ria, i en cap cas, perjudicaran el dret que els assisteixi previst en l’article 37 ET.

.

  Pla d’Igualtat:

  Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’脿mbit laboral i amb aquesta finalitat aplicaran en la seva integritat el que estableix la Llei org脿nica 3/2007, de 22 de mar莽 sobre la igualtat efectiva entre dones i homes. Per aquest motiu, tindran que negociar, i en el seu cas acordar, amb la representaci贸 legal dels treballadors/ores en la forma que s’estableix en la legislaci贸 laboral.

  Al marge del desenvolupament i aplicaci贸 del Pla d’Igualtat en les empreses que per llei correspongui elaborar-los, les empreses del sector adoptaran les mesures per afavorir la conciliaci贸 laboral i familiar, l’acc茅s a l’empresa, retribucions econ貌miques, formaci贸 i promoci贸 interna.

.

  Maternitat:

  Les persones treballadores en baixa per maternitat, pr猫via sol路licitud, podran gaudir de les vacances a continuaci贸 del per铆ode de baixa per maternitat.

.

  Lact脿ncia:

  En les empreses de m茅s de 20 persones treballadores es podr脿 acumular el per铆ode de lact脿ncia legal a la baixa de maternitat, equivalent a 14 dies laborables que es podran gaudir a continuaci贸 del per铆ode de baixa per maternitat, sempre que el treballador/a ho sol路liciti. Aquesta petici贸 haur脿 de ser sol路licitada a l’empresa amb una antelaci贸 m铆nima d’un mes. En les empreses de menys de 20 persones treballadores les parts podran arribar a acords per l’exercici d’aquest dret. En tot cas es respectaran els acords que existeixin en aquesta mat猫ria, que millorin les condicions pactades en el present article.

.

.

Article 46. Normalitzaci贸 ling眉铆stica

.

  A les empreses tots els anuncis o avisos han de ser redactats en catal脿. Aix貌 no obstant, si conv茅 per a la correcta comprensi贸 de les persones treballadores afectades, es redactaran tamb茅 en castell脿.

  Les persones treballadores i els empresaris/脿ries tenen dret a fer 煤s oral i escrit del catal脿 en totes les activitats que es desenvolupin en el s铆 de l’empresa, sense cap limitaci贸 ni restricci贸.

  A les empreses de m茅s de 50 persones treballadores, i en totes aquelles on els representants dels treballadors/es ho considerin oport煤, es crear脿 una Comissi贸 Parit脿ria de Normalitzaci贸 Ling眉铆stica integrada en el Comit猫 d’empresa, que tindr脿 com a finalitat vetllar pel compliment d’aquest article, i en general impulsar la normalitzaci贸 ling眉铆stica en l’脿mbit de les activitat de l’empresa.

  A les empreses de m茅s de 500 persones treballadores, i en totes aquelles on es consideri oport煤, es podr脿 estudiar, conjuntament amb el Departament de Cultura i Treball, la creaci贸 d’un Servei Ling眉铆stic d’Empresa, en el seguiment del qual participaran les seccions sindicals i la representaci贸 dels treballadors/ores.

.

.

Article 47. Soluci贸 de conflictes extrajudicial.

.

  A efectes de resoldre els conflictes col路lectius o plurals que puguin presentar-se, tant de car脿cter jur铆dic com d’interessos, derivats de l’aplicaci贸 o interpretaci贸 d’aquest conveni, sense perjudici de les facultats i compet猫ncies atribu茂des a la comissi贸 parit脿ria, ambdues parts negociadores, en representaci贸 dels treballadors i les empreses incloses en el seu 脿mbit funcional, pacten expressament la submissi贸 als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya per solucionar tots aquells no exclosos expressament de les compet猫ncies d’aquest tribunal als efectes del que estableixen els articles 63 i 153 de la Llei reguladora de la Jurisdicci贸 social.

.

.

Article 48. R猫gim d’inaplicaci贸 de les condicions de treball previstes en aquest conveni.

.

  Segons l’establert en l’article 82.3 de l’ET, per acord entre l’empresa i la representaci贸 legal dels treballadors, quan existeixin causes econ貌miques, t猫cniques, organitzatives o de producci贸, es podr脿 procedir, amb un per铆ode de consultes previ, d’una durada no superior a quinze dies, a inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en el conveni col路lectiu que afectin a les seg眉ents mat猫ries:

.

  a) Jornada de Treball.

  b) L’horari i la distribuci贸 del temps de treball.

  c) R猫gim de treball a torns.

  d) Sistema de remuneraci贸 i quantia salarial.

  e) Sistema de treball i rendiment.

  f) Funcions, quan excedeixin dels l铆mits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39 de l’ET.

  g) Millores volunt脿ries de l’acci贸 protectora de la Seguretat Social.

.

  Quan el per铆ode de consultes finalitzi amb acord, es presumir脿 que concorren les causes justificatives exposades a l’article 82.3 de l’ET i 煤nicament podr脿 ser impugnat davant la jurisdicci贸 social per la exist猫ncia de frau, dolo, coacci贸 o ab煤s de dret en la seva conclusi贸. L’acord haur脿 de determinar, amb exactitud, les noves condicions de treball aplicables en l’empresa i la seva durada, que no podr脿 anar mes enll脿 del moment en que resulti aplicable un nou conveni col路lectiu a l’empresa.

  Tanmateix, l’acord haur脿 de ser notificat a la Comissi贸 Parit脿ria del conveni col路lectiu i a la Autoritat Laboral. Quan el per铆ode de consultes finalitzi sense acord, les parts es sotmetran a la Comissi贸 Parit脿ria del conveni, i si persisteix la discrep脿ncia, s’haur脿 d’accedir als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Article 49. Classificaci贸 Professional. Grups Professionals.

.

  En funci贸 de la iniciativa, autonomia, responsabilitat, comandament, complexitat, coneixements i experi猫ncia, s’organitzen les categories en Grups Professionals que es descriuen a les Taules Salarials, als Annex 1 i 2, als efectes definitoris dels nivells salarials.

  No obstant aix貌, el Sistema de classificaci贸 Professional per Grups que prevaldr脿, en funcions i pel que fa refer猫ncia al que disposen els articles 22 I 39 de l’Estatut dels Treballadors, ser脿 el que consta al Conveni Col路lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis de Catalunya.

.

.

Article 50.

.

  Totes les refer猫ncies efectuades en el text del conveni a “treballador” o a qualsevol paraula que identifiqui sexe, s’entendran realitzades a les persones, siguin home o dona.

.

.

Article 51.

.

  Les parts negociadores manifesten el comprom铆s de que al termini de la vig猫ncia del present conveni col路lectiu, s’integraran en la negociaci贸 d’un nou conveni d’脿mbit territorial auton貌mic de Catalunya, sota els principis establerts en el Conveni Marc de Supermercats i Autoserveis de Catalunya.

.

.

Article 52. Grups Professionals.

.

  Els Nivells retributius queden emmarcats en els seg眉ents grups professionals:

.

  Grup I. Direcci贸.

  Nivell I: Titulats de grau superior.

  Nivell II: Titulats de grau mitj脿, director/a, director/a administratiu/iva.

.

  Grup II. Comandaments funcionals i/贸 d’脿rea.

  Nivell III: Cap de divisi贸, cap de personal, cap de compres, cap de vendes, Encarregat/ada general, cap administratiu/iva, secretari/脿ria de direcci贸, cap de comptabilitat, cap de serveis, cap de secci贸 administrativa.

  Nivell IV: Cap de sucursal, cap de magatzem, cap de secci贸 mercantil, encarregat/ada d’establiment.

.

  Grup III. Especialistes i T猫cnics.

  Nivell V (*): Viatjant/a, comptable, encarregat/ada de secci贸 de caixa, operador/a de m脿quines d’inform脿tica, dibuixant/a, cap de grup, dependent/a major, conductor/a de vehicles amb carnet de classe C, D, E.

.

  Grup IV. Professionals i No qualificats.

  Nivell VI: Dependent/a, conserge, oficial/a administratiu/iva, oficial/a d’oficis diversos, cobrador/a, conductor/a de vehicles amb carnet de classe B, aparadorista.

  Nivell VII: Ajudant/a d’oficis diversos, telefonista, ascensorista, vigilant/a, vigilant/a nocturn/a, ordenan莽a, porter/a, mosso/a especialitzat/ada, auxiliar de caixa de 18 o m茅s anys, auxiliar administratiu/iva, auxiliar de m脿quines d’inform脿tica, operador/a de terminal de caixa informatitzada.

.

  Grup V. Aprenents.

  Nivell VIII: Aprenent/a de 18 a 21 anys.

.

  (*) Nivell V: L’encarregat/ada de secci贸 de caixa coordina les tasques d’un equip de persones. Es responsabilitza del correcte quadrament de caixa de tot el personal de la secci贸 i de la gesti贸 de la recaptaci贸 del centre comercial.

.

.

.

ANNEX N脷M 1: Taules salarials amb vig猫ncia de l’1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2015.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ANNEX N脷M. 2. Paga fidelitat.

.

.

.

.

.

.

.

ANNEX N脷M. 3. Plus personal de vinculaci贸, segons data d’ingr茅s a l’empresa per mes i per cada paga.

.

.

.

.

.

ACUERDO (BOP N煤m. 171 – 7 de setembre de 2016)

.

Resoluci贸 per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de l’acord de pr貌rroga de la ultraactivitat del Conveni col路lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentaci贸 de la prov铆ncia de Girona fins al 31 de desembre de 2016 (codi de conveni n煤m. 17100015012015)

.

  Vist el text de l’acord de pr貌rroga de la ultraactivitat del Conveni col路lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentaci贸 de la prov铆ncia de Girona fins al 31 de desembre de 2016, subscrit, d’una banda, pel Gremi d’Empreses Distribu茂dores d’Alimentaci贸 de Girona (GEDAG), i de l’altra, per CCOO i UGT, el dia 28 de juliol de 2016, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text ref贸s de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d’aplicaci贸, Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripci贸 de l’acord de pr貌rroga de la ultraactivitat del Conveni col路lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentaci贸 de la prov铆ncia de Girona fins al 31 de desembre de 2016 (codi de conveni n煤m. 17100015012015) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Girona.

  -2 Disposar la seva publicaci贸 en el BOP de Girona.

.

  Girona, 22 d’agost de 2016.

  Ferran Roquer i Padrosa.

  Director dels Serveis Territorials.

.

  En virtut de la Disposici贸 Addicional Tercera del Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuraci贸 parcial del Departament d’Empresa i Coneixement.

.

.

ACUERDO DE PR脫RROGA DE LA ULTRACTIVIDAD DEL I CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, DE 脕MBITO PROVINCIAL, DEL SECTOR DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACI脫N DE GIRONA.

.

  Federaci贸 de Serveis de CCOO de Catalunya:

  Mar铆a Pedrola C谩rdenas, Encarna Pedregosa Caballos, M贸nica Moreno Mora y Ma Carmen Blanco Carballo.

  Asesores: Esteban Sanabria y Francesc Garc铆a.

  Federacio de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya (SMC-UGT):

  Tony Figuerola y Sebasti谩n Gonzalez.

  Asesor: Mois茅s Berruezo.

  GEDAG:

  Francesc Baqu茅, Pedro Gord贸n, Robert Torres, Borja Argelet, Sara Sim贸n L谩zaro, Eduard Vadillo S谩nchez, Marta Garc铆a Ramos, Alba Mart铆nez, Sonia Jimenez, Salvador Navarro y Ingrid Pinart.

  Asesor: Leopoldo Hinjos Garc铆a.

.

  ACTA:

.

  En Barcelona, a veintiocho de julio de 2016, en los locales de Foment del Treball, en Via Laietana 32-34, se re煤nen la representaci贸n de las organizaciones sindicales y patronales cuyos nombres y representantes constan al margen.

  Las partes intervinientes se re煤nen como comisi贸n negociadora del a煤n vigente I Convenio colectivo de trabajo, de 谩mbito provincial, del sector de supermercados y autoservicios de alimentaci贸n de Girona.

  La reuni贸n tiene como finalidad – atendiendo a la actual negociaci贸n de un convenio colectivo sectorial para el 谩mbito de Catalu帽a – facilitar dicha negociaci贸n sin perjudicar la vigencia del actual convenio provincial que, por imperativo del art铆culo 86.3 del E.T, perder谩 su eficacia en los pr贸ximos meses.

  Las partes, por unanimidad y previas las consultas y ratificaciones de sus respectivas representaciones, han acordado prorrogar la “ultractividad” del I Convenio colectivo del sector de supermercados y autoservicios de alimentaci贸n de Girona (numero de convenio 17100015012015) hasta el 31/12/2016, sin perjuicio de que las partes pudieran prorrogan nuevas prorrogas al respecto.

  Por lo expuesto, las partes suscriben el presente Acuerdo de pr贸rroga de la ultractividad del I Convenio colectivo de trabajo, de 谩mbito provincial, del sector de supermercados y autoservicios de alimentaci贸n de Girona hasta 31/12/2016.

  A efectos de registro y publicaci贸n la comisi贸n negociadora delega en el miembro de la misma Don Mois茅s Berruezo Blanco para que realice los tr谩mites pertinentes.

  Y en prueba de conformidad y aceptaci贸n, firman las respectivas organizaciones a trav茅s de sus representantes, en el lugar y fecha arriba se帽alados.

.

Deja un comentario