Convenio Colectivo de Supermercados y Autoservicios de Alimentación de Girona

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2014 - 31/12/2015

Duración: DOS AÑOS

Publicación:

2015/08/24

Ámbito: PROVINCIAL
Área: GIRONA
Código: 17100015012015
Actualizacion: 2015/08/24 -
Convenio Colectivo de Supermercados y Autoservicios de Alimentación de Girona de ámbito Provincial. Última actualización a: 2015/08/24. Vigencia de: 01/01/2014 a 31/12/2015. Duración Dos Años. Última publicación en del tipo:

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Núm. 163 – 24 d’agost de 2015)

Article 1. Determinació de les parts.

Article 2. Àmbit funcional.

Article 3. Àmbit personal.

Article 4. Àmbit territoria.l

Article 5. Àmbit temporal.

Article 6. Prorrogues.

Article 7. Garantia personal.

Article 8.

Article 9.

Article 10. Publicitat.

Article 11. Comissió Paritària.

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Article 12. Jornada de treball.

Article 13. Festivitats.

Article 14. Vacances.

Article 15. Ascensos.

Article 16. Llicències.

Article 17. Control de contractació.

Article 18. Règim econòmic. Millores i remuneracions.

Article 19. Plus distància i desplaçament.

Article 20. Antiguitat.

Article 21. Plus per coneixement d’idiomes.

Article 22. Creació del plus d’utilització i manteniment de màquines elevadores i transport de magatzem.

Article 23. Malaltia.

Article 24. Roba de treball.

Article 25. Plus per treballs tòxics, insalubres o perillosos.

Article 26. Dietes.

Article 27. Indemnització per invalidesa o mort per accident.

Article 28. Hores extraordinàries.

Article 29. Gratificacions extraordinàries.

Article 30. Comissions.

Article 31. Plus de responsabilitat.

Article 32. Venda d’articles a preu especial.

Article 33. Paga de fidelitat.

DRETS SOCIALS, PROMOCIÓ I FORMACIÓ.

Article 34. Maternitat.

Article 35. Drets sindicals.

Article 36. Formació.

Article 37. Preavís per cessament.

Article 38. Permís no retribuït.

Article 39. Compensacions per despeses.

Article 40.

Article 41. Disposicions finals.

Article 42. Variables per millora sectorial.

Article 43. Dret supletori.

Article 44. Assetjament sexual.

Article 45. Reducció de jornada per guarda legal (art. 37 ET).

Article 46. Normalització lingüística

Article 47. Solució de conflictes extrajudicial.

Article 48. Règim d’inaplicació de les condicions de treball previstes en aquest conveni.

Article 49. Classificació Professional. Grups Professionals.

Article 50.

Article 51.

Article 52. Grups Professionals.

ANNEX NÚM 1: Taules salarials amb vigència de l’1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2015.

ANNEX NÚM. 2. Paga fidelitat.

ANNEX NÚM. 3. Plus personal de vinculació, segons data d’ingrés a l’empresa per mes i per cada paga.

ACUERDO (BOP Núm. 171 – 7 de setembre de 2016)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Núm. 163 – 24 d’agost de 2015)

.

.

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Girona, per als anys 2014 -2015 (codi de conveni núm. 17100015012015).

.

.

  Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Girona, subscrit, d’una banda, pel Gremi d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Girona (GEDAG), i de l’altra, per CCOO i UGT, el dia 7 d’octubre de 2014, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i altres normes d’aplicació, Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Girona, per als anys 2014 -2015 (codi de conveni núm. 17100015012015) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona.

  -2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

.

  Girona, 12 d’agost de 2015.

  Ferran Roquer i Padrosa.

  Director dels Serveis Territorials.

.

.

.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS D’ALIMENTACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA PER ALS ANYS 2014-2015.

.

.

Article 1. Determinació de les parts.

.

  Aquest conveni col·lectiu de Treball del Sector de Supermercats i Autoserveis d’Alimentació de la província de Girona es pacta entre el Gremi d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Girona (GEDAG), d’una part i d’un altra la Federació de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya (SMC-UGT) i la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya.

.

.

Article 2. Àmbit funcional.

.

  Es d’aplicació a les empreses de distribució comercial d’alimentació, sota diverses fórmules comercials, com supermercats, autoserveis, Cash & Carry o qualsevol altre format comercial, en els termes establerts en l’article 1.1 del Conveni Col·lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis d’Alimentació de Catalunya, vigent en cada moment.

  No obstant, i atenent a la realitat social i empresarial per la que, al llarg de molts anys, les referides empreses i els seus treballadors han estat regint-se pel conveni col·lectiu de comerç de Girona, les parts assumeixen i determinen que no serà d’aplicació i per tant de no afectació el present conveni, a les empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial o no, solament disposin de centres de treball en una o dues províncies, inclosa Girona, dins de l’àmbit comercial de Catalunya.

  Les empreses franquiciades estaran adscrites al conveni col·lectiu de la franquiciadora.

.

.

Article 3. Àmbit personal.

.

  Queden adscrits a aquest Conveni totes les persones treballadores de les empreses compreses en l’àmbit funcional en l’article anterior.

.

.

Article 4. Àmbit territoria.l

.

  Les disposicions del present Conveni regeixen en l’àmbit de la província de Girona.

.

.

Article 5. Àmbit temporal.

.

  Independentment de la data de publicació en el Diari Oficial, aquest Conveni tindrà vigència des del dia següent a la signatura del text articulat del mateix. La duració del mateix, serà des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

  Les condicions econòmiques pactades en el present Conveni tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2014. Els endarreriments de salaris a liquidar als treballadors es podran cotitzar a la seguretat social durant el mes següent de la publicació del conveni al Butlletí Oficial. (BOPG)

.

.

Article 6. Prorrogues.

.

  El Conveni es prorrogarà per períodes anuals si no el denuncia qualsevol de les parts amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la data del seu venciment.

  Ambdues parts manifesten el compromís de que la propera negociació d’aquest conveni col·lectiu s’emmarcarà en l’àmbit territorial de Catalunya, d’acord amb els principis integradors d’un sol conveni autonòmic per al sector, establerts en el Conveni Marc de Supermercats i Autoserveis de Catalunya.

.

.

Article 7. Garantia personal.

.

  S’estableix, com a clàusula de garantia personal, que s’han de respectar les condicions més beneficioses de que individualment puguin gaudir algunes persones treballadores en el moment de ser aprovat el present Conveni.

.

.

Article 8.

.

  Les condicions que s’estableixen en aquest Conveni formen un tot indivisible, i en la seva aplicació pràctica seran considerades globalment i conjuntament.

.

.

Article 9.

.

  Les condicions que s’estableixen en aquest Conveni són compensables i absorbibles en còmput anual, i es respectaran de la mateixa manera les situacions personals.

.

.

Article 10. Publicitat.

.

  Les empreses afectades pel present Conveni procuraran que el coneguin les persones treballadores que estan adscrites, tot disposant taulons d’anunci en cada centre de treball, perquè els representants dels treballadors/es puguin posar-hi el conveni.

.

.

.

Article 11. Comissió Paritària.

.

  Per tal d’interpretar el present Conveni i vigilar-ne el compliment, es crea la Comissió Paritària, que estarà integrada per 8 vocals, 4 en representació social i 4 més en representació de les empreses. Aquesta Comissió té, entre d’altres funcions, les següents:

.

  a. Emissió de dictàmens, quan li siguin requerits, sobre la interpretació del present Conveni.

  b. Intervenció davant l’Administració pública i les institucions privades per exigir el compliment del present Conveni.

  c. Elaboració d’informes en les modificacions de les condicions de treball, especialment en l’àmbit de vacances, jornada i hores extraordinàries, quan afectin a una empresa de cinc o més persones.

  d. Assessorament i, si escau, elaboració d’informe, en les qüestions relatives a la classificació professional.

  e. Intervenció mediadora en les reclamacions salarials, sancions i acomiadaments quan afectin cinc o més persones en una mateixa empresa.

  f. En general, aquesta Comissió haurà de ser informada i escoltada en qualsevol conflicte col·lectiu, i especialment abans de la presentació d’expedients administratius socials per part de les empreses.

  g. Funcions de la Comissió Paritària en la prevenció de riscos laborals: Pel període de vigència d’aquest Conveni, la Comissió Paritària controlarà que les empreses desenvolupin el Pla de prevenció de riscos laborals. En compliment d’aquest objectiu, la Comissió Paritària podrà controlar les revisions mèdiques que es fan a les persones treballadores, tant les de la seva incorporació com les anuals de seguiment, podent sol·licitar les certificacions pertinents. També serà coneixedora de la feina dels Delegats de Prevenció i les hores dedicades a prevenció, i així mateix podrà exigir-ne la pertinent informació.

  h. La Comissió Paritària s’ocuparà també d’estudiar i elaborar una proposta que reculli en quina situació i en quines circumstàncies, determinades empreses podran, per raons econòmiques, desvincular-se de l’aplicació dels efectes salarials del Conveni si reuneixen els requisits que acordi aquesta Comissió.

  i. Altres supòsits en els que es reunirà la Comissió Paritària: La Comissió Paritària es reunirà sempre que ho cregui convenient, especialment quan hi hagi qualsevol modificació normativa que afecti a les condicions regulades en el present conveni. També s’organitzaran sessions-trobades de la Comissió Paritària per tal d’encaminar la negociació d’una nova proposta de classificació de les categories professionals d’aquest conveni i, així mateix, es concertaran reunions amb l’ànim d’adaptar el conveni a l’objecte d’afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones treballadores; expressament s’analitzarà com fer compatible que les persones treballadores que tinguin al seu càrrec fills menors, puguin fer compatible el descans setmanal en diumenge, especialment els que treballen en zones turístiques, sense que això alteri el normal funcionament i organització de la feina.

  Mediar o arbitrar, en el seu cas, en el tractament i solució de totes les qüestions i conflictes de caràcter col·lectiu que li siguin sotmeses, de comú acord entre les parts, en aquelles matèries contemplades en els articles 40, 41 i 82.3 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors.

  Determinar l’aplicació del que disposa l’article 42 del present conveni en relació al variable salarial per millora sectorial.

  Els acords de la Comissió Paritària requeriran, per ser vàlids, el vot favorable de la meitat més un dels vocals que la componen.

  Si no s’arriba a un acord amb la Comissió Paritària en qualsevol qüestió que sigui plantejada, les parts quedaran lliures per exercir totes les accions que considerin pertinents davant els òrgans jurisdiccionals que calgui, si bé la Comissió Paritària, d’una manera genèrica, recomana en aquests casos que les parts recorrin al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

  Es fixen com adreces de la Comissió Paritària els següents domicilis:

  Seu Federació de Serveis de CCOO de Catalunya: c. Miquel Blay, 1, 5a planta (Girona).

  Seu Federació de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya: (SMC-UGT): c. Miquel Blay,1, 4a planta (Girona).

  Seu Patronal: (GDAG): Via Laietana 32-34, planta 4a, 08003 Barcelona.

.

.

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

.

Article 12. Jornada de treball.

.

  S’estableix un còmput anual de 1.794 hores de treball pels anys 2014 a 2015 distribuïdes en 40 hores setmanals, amb un descans d’un dia i mig que, en cas de necessitat, en zones turístiques de la província, durant el període comprès entre el Diumenge de Rams i el 31 d’octubre, podrà fraccionar-se de manera que, amb independència del dia corresponent al diumenge, cada persona treballadora descansi durant mitja jornada un altre dia laborable de la setmana. El comerç a l’engròs de la província de Girona, apart del tancament preceptiu del diumenge, també ha de tancar el dissabte a la tarda.

  En les localitats que tradicionalment fan mercat en diumenge, les hores treballades tenen la consideració de jornada normal, i s’haurà de compensar a les persones treballadores que no descansin el dissabte anterior amb un descans, incrementat en una hora, un altre dia feiner de la setmana.

  En la jornada continuada s’estableix un descans de 25 minuts per prendre un refrigeri, que s’ha de computar com a treball efectiu. Es considerarà jornada contínua a partir de cinc hores i mitja seguides de treball, en relació al previst en l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors.

  El temps mínim de repòs en la jornada partida serà, com a mínim, d’una hora i trenta minuts (1’30 hores).

  En l’aplicació de l’article 34.2 de l’Estatut dels treballadors, les empreses poden disposar de la distribució irregular de la jornada al llarg de 90 hores anuals, de les quals 45 les ha de distribuir directament la direcció empresarial; la distribució de les restants s’han de pactar amb la representació social o bé amb les persones treballadores afectades, en el supòsit que la representació social estigui absent.

  La distribució de jornada, que en cap cas comportarà una jornada superior a 9 hores, haurà de ser comunicada als afectats amb una antelació mínima de 10 dies naturals.

  Tot això sense perjudici que, per acord de l’empresa i els representants dels treballadors/ores, pugui modificar-se el nombre d’hores en còmput anual en distribució irregular de la jornada.

  S’entén com a treball nocturn el que es realitzi entre les 22h. i les 6h. del matí. La seva retribució serà la del Conveni, incrementada en un 25%.

  Els contractes a temps parcial de jornada igual o inferior a 20 hores setmanals, de dilluns a dijous, la jornada de treball es realitzarà de forma continuada, sense perjudici de pacte individual.

  Les empreses, juntament amb la representació legal dels treballadors/ores, es comprometen a negociar una proposta de calendari laboral abans del dia 28 de febrer. En el supòsit de no arribar a un acord a la data prevista, l’empresa, complint amb la seva obligació, actuarà conforme llei.

.

.

Article 13. Festivitats.

.

  Pel que fa a les festivitats, ha de ser norma reguladora el calendari oficial vigent aprovat per la Generalitat de Catalunya per a cada any, amb la inclusió de les festes locals també aprovades per la Generalitat.

  Si aquestes festes s’escauen en dia de mercat setmanal i es treballa, les hores que s’ha treballat s’han d’abonar afegint-hi un 35% del preu de l’hora convencional.

  Els centres de treball que habitualment no treballen els diumenges i ho facin puntualment, les hores que s’han treballat (si es fan fora de jornada laboral setmanal) s’han d’abonar afegint-hi un 30% del preu de l’hora convencional.

  Les empreses poden pactar amb el seu personal qualsevol fórmula que signifiqui una millora en el preu d’aquestes hores, o bé, poden compensar-les amb temps de descans.

.

.

Article 14. Vacances.

.

  El personal adscrit al present Conveni ha de gaudir cada any de 31 dies naturals de vacances. Les vacances les ha de fixar la direcció de l’empresa, com a resultat de la negociació que ha de mantenir amb els representants dels treballadors/ores, o amb les mateixes persones treballadores en cas d’absència dels seus representants. Si no gaudeixen de 21 dies naturals ininterromputs de vacances en el període comprès entre l’1 de maig i el 10 d’octubre, ambdós inclusivament, les persones treballadores tenen dret a una compensació de cinc dies més de vacances, a elecció de l’empresa que seran substituïts pel seu equivalent en salari. No obstant, empresa i el seu personal podran pactar gaudir les vacances en períodes diferents al comprés entre l’1 de maig i el 10 d’octubre, així mateix, les persones treballadores que ho demanin per escrit podran pactar amb l’empresa la realització de les vacances en un període/s diferent/s; en aquests ambdós supòsits no existirà obligació de compensació de cinc dies més de vacances.

  Les persones treballadores no perdran dies de vacances en el supòsit de part previst en l’article 48.4 de l’Estatut dels treballadors.

.

.

Article 15. Ascensos.

.

  Les vacants que es produeixin a l’empresa han de ser cobertes preferentment per les persones treballadores de la categoria inferior immediata, per ordre d’antiguitat a l’empresa, si les persones treballadores demostren la seva capacitat, que en tot cas serà valorada per la direcció empresarial.

  Les proves de capacitat les ha d’organitzar l’empresa, i han d’informar de l’execució i dels resultats als representants dels treballadors/ores.

.

.

Article 16. Llicències.

.

  En els casos de malaltia greu, intervenció quirúrgica o defunció, d’ascendents o descendents de primer grau, cònjuge o persones vinculades per una relació de parella de fet, les persones treballadores han de disposar d’un màxim de cinc dies de llicència, si bé han d’acreditar la gravetat i la necessitat del seu cas per a que els siguin remunerats els dies que excedeixin del previst en l’article 37 de l’Estatut dels treballadors.

  En els casos d’hospitalització d’un familiar de 1r grau, la llicència esmentada, podrà ser gaudida, en forma diferida, dins dels 10 dies naturals següents a l’inici del fet causant.

  Dos dies en cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari, de familiars fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat.

  Pel que fa a les parelles de fet, només serà d’aplicació el paràgraf anterior i posterior, a aquelles parelles de fet que, a partir de gener de 2002, s’enregistrin en un organisme oficial competent i acreditin dos anys de convivència des de la data del registre.

  Aquestes parelles de fet que ho acreditin gaudiran de 15 dies de permís des del moment del registre.

  Tots les persones treballadores podran anar al metge o acompanyar a un familiar (fins a 2n grau) quan sigui necessari, sempre i quan després es recuperi el temps invertit en aquests afers; amb l’excepció de la realització de visites concertades a metges especialistes per part dels propis treballadors, supòsit en el que no serà necessari recuperar les hores invertides.

  Les persones treballadores disposaran d’un dia de permís retribuït a l’objecte de participar i assistir a la celebració de matrimoni de familiars de primer i segon grau per la via de consanguinitat i de primer grau per la via d’afinitat.

  En els casos d’enllaç esmentats, el/la treballador/a, podrà gaudir, havent-ho sol·licitat, d’un màxim de 3 dies de permís no retribuït.

.

.

Article 17. Control de contractació.

.

  Les empreses afectades pel present Conveni poden contractar persones treballadores d’acord amb les modalitats de contractació previstes en la legislació vigent.

  S’encomana als representants legals dels treballadors/ores el fet de vetllar pel compliment de tot allò que les lleis estableixin en matèria de contractació. Per això, han de conèixer trimestralment la situació i les previsions de contractació laboral de l’empresa. Igualment, en ús de les seves funcions, els representants legals dels treballadors/ores han d’exigir l’observança dels drets i obligacions que es derivin dels contractes de treball.

  17.1. Contractes a temps parcial: El contracte a temps parcial pot portar-se a terme sempre que el nombre d’hores de treball efectives sigui superior a 12 hores setmanals i a 48 hores mensuals.

  17.2. Contractes formatius: El contracte de treball en pràctiques únicament es podrà concertar amb aquells qui estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior.

  El salari dels aprenents ve fixat en les taules salarials que figuren a l’annex d’aquest Conveni i els imports corresponen a 34h.

  setmanals efectives de treball.

  17.3. Seguiment dels contractes de posada a disposició: Les empreses de treball temporal (d’ara endavant ETT.) estan obligades a posar a disposició de la Comissió Paritària còpia dels contractes que estableixin amb les empreses del sector.

  Aquesta Comissió ha de valorar les causes i les circumstàncies de la signatura de contractes, i farà el seguiment dels contractes per evitar actuacions fraudulentes.

  Les persones treballadores contractades per ETT que prestin els seus serveis en empreses vinculades a aquest Conveni, han de percebre el salari que els correspondria en el nivell de l’ocupació que exerceixin en el sector, incrementat amb un plus d’eventualitat d’un 10%.

  S’estableix un període de prova per tots els contractes indefinits de 6 mesos. A partir del primer dia del tercer mes del període de prova si l’empresa decideix finalitzar la relació contractual indemnitzarà al treballador amb 10 dies per any treballat.

.

.

Article 18. Règim econòmic. Millores i remuneracions.

.

  Les taules salarials 2014-2015 per cada un dels anys de vigència del present Conveni, són les recollides en l’annex número 1.

  Els salaris de 2014 s’incrementen en un 0,5% aplicat sobre les Taules salarials de 2013, publicades el 15 d’octubre de 2013 en el BOP 198. Els salaris de 2015 s’incrementaran en un 0,6% aplicat sobre els salaris de 2014.

.

.

Article 19. Plus distància i desplaçament.

.

  S’acorda la creació del plus distància i desplaçament de manera generalitzada per a totes persones treballadores, per tal de compensar i indemnitzar, de manera genèrica, les despeses i el temps de desplaçament que inverteixin en acudir al seu centre de treball. La quantia d’aquest plus ve determinada en les taules salarials. El Plus Transport es percebrà íntegre, amb independència del número d’hores laborables fixades en els contractes de treball.

.

.

Article 20. Antiguitat.

.

  El complement personal d’antiguitat queda substituït pel Plus Vinculació a l’empresa i deixarà de meritar-se a partir del 31 de desembre de 1994.

  En les properes i futures negociacions les parts es comprometen a que el Plus Vinculació s’incrementi en el mateix percentatge que les altres retribucions, i s’aplicarà en el salari mensual i en les pagues.

  En l’Annex número 3, s’adjunta el càlcul del Plus Vinculació a raó de la categoria professional i data d’ingrés a l’empresa.

.

.

Article 21. Plus per coneixement d’idiomes.

.

  Les persones treballadores amb coneixements acreditatius, davant l’empresa, d’una o més llengües estrangeres, sempre que aquest coneixement sigui requerit i pactat amb l’empresa, han de percebre un augment del 10% del seu salari base per cada idioma o llengua que acreditin conèixer i que es requereixi per a l’exercici del seu treball.

.

.

Article 22. Creació del plus d’utilització i manteniment de màquines elevadores i transport de magatzem.

.

  Aquest plus el rebran aquelles persones treballadores que, de forma específica i habitual, utilitzin pel seu treball màquines elevadores i transport de magatzem que tinguin cura de la vigilància del manteniment i facin un ús adequat de la màquina que utilitzi. El seu import, per la vigència d’aquest Conveni, és el que queda fixat a les taules salarials.

.

.

Article 23. Malaltia.

.

  En els processos de baixa per IT, derivats de malaltia comuna o accident no laboral, l’empresa complementarà el 100% del salari a partir del quart dia de baixa, amb el límit de 12 mesos.

  En els casos de baixa per IT derivats de malaltia professional o accident laboral, així com en casos d’hospitalització, per causa de malaltia comuna o accident no laboral, l’empresa complementarà i garantitzarà el 100% del salari, fins el límit màxim de 12 mesos.

  En els casos d’hospitalització, la baixa per IT haurà de ser superior a 24 hores d’ingrés hospitalari, per generar el dret al complement esmentat.

  Al personal que en cas de malaltia comuna o accident no laboral no tingui complert un període de cotització de 180 dies dins dels cinc anys immediatament anteriors al fet causant, l’empresa està obligada a satisfer-li la retribució bàsica fins que sigui cobert aquest període de carència.

.

.

Article 24. Roba de treball.

.

  Les persones treballadores que calgui, l’empresa els ha de proveir obligatòriament d’uniformes, sabates, o altres peces de roba, en concepte d’útils de treball, de les conegudes típiques per a la realització de les diferents i diverses activitats que l’ús aconsella.

  La provisió d’aquestes peces de roba s’ha de fer quan comença la relació laboral entre l’empresa i la persona treballadora en el nombre de dues peces, que es renovaran en anualitats successives de manera convenient, o almenys la meitat.

.

.

Article 25. Plus per treballs tòxics, insalubres o perillosos.

.

  Totes les activitats o manipulacions que comportin penositat, toxicitat, insalubritat o perillositat, s’han de regir per les disposicions legals sobre aquesta matèria i han de ser objecte de regulació en els reglaments de règim interior de les empreses.

  El personal que treballi en cambres frigorífiques més d’un 25% de la seva jornada laboral habitual, amb independència del fet que se’l doti de peces de roba adequades per a la seva comesa, ha de percebre un plus del 25% del seu salari.

.

.

Article 26. Dietes.

.

  El personal que dins la seva jornada laboral es desplaci del seu centre de treball per motius de feina ha de ser indemnitzat per les despeses que justifiqui.

  Quan per necessitats de feina les persones treballadores s’hagin de desplaçar amb vehicle propi rebran una indemnització de 0’19 euros per quilòmetre.

  A efectes de la comptabilització de les despeses de desplaçaments s’entendrà que es produeix aquest quan al treballador afectat se li ordeni la prestació del treball en un centre diferent a l’habitual i sempre que representi més de 10 quilòmetres i en un municipi diferent. Aquest article no afectarà al personal contractat com a plantilla flotant o itinerant. Les parts podran establir mitjançant pactes individuals altres formes de compensar aquestes despeses.

.

.

Article 27. Indemnització per invalidesa o mort per accident.

.

  Les empreses han d’establir en la forma que cregui més idònia una assegurança de 28.500 euros, a partir del 01.01.2014 al 31.12.2015, a favor de les persones legalment beneficiàries de les persones treballadores que pateixin un accident que comporti la defunció o la invalidesa en els graus de total, absoluta i gran invalidesa. Aquest accident que ha d’haver ocorregut exclusivament durant la prestació del treball o in itinere.

  Les empreses estaran obligades a contractar una assegurança de vida per valor de 43.000 euros, a partir del 01.01.2014 al 31.12.2015, per mort i per a totes les persones treballadores afectades per aquest conveni majors de 45 anys i amb més de 10 anys d’antiguitat.

.

.

Article 28. Hores extraordinàries.

.

  La realització d’aquestes hores ha de ser voluntària i de conformitat amb tot allò que preveu la legislació vigent.

  Les hores extraordinàries poden ser abonades o compensades per períodes equivalents de descans retribuït; en el cas que s’abonin, el preu ha d’ésser el que resulti d’aplicar un 30% a l’hora ordinària.

  Durant els anys 2014 y 2015, i sense perjudici del que puguin pactar les empreses amb els seus treballadors, el 50% de les hores extraordinàries que es facin s’ha de compensar amb períodes de descans retribuït.

.

.

Article 29. Gratificacions extraordinàries.

.

  Les persones treballadores vinculades al present Conveni tenen dret a tres gratificacions extraordinàries, que són les de Nadal, Juliol i Beneficis; el seu import és el d’una mensualitat de salari base i, si escau, antiguitat.

.

.

Article 30. Comissions.

.

  Les empreses, quan en funció de les vendes fixin percentatges de comissió per a les persones treballadores, han de donar a conèixer les taules de percentatges als representants legals dels treballadors/es o, si no n’hi ha, a les persones treballadores interessades.

  La quantia i els altres criteris per a l’aplicació de les comissions s’han de negociar anualment en funció del conjunt de circumstàncies que conformen la situació i la realitat del negoci.

.

.

Article 31. Plus de responsabilitat.

.

  Les persones treballadores que de manera habitual tinguin encomanades funcions pròpies d’una categoria superior han de percebre un plus quantia, el qual ha de ser el resultat d’incrementar en un 15 % el seu salari base.

.

.

Article 32. Venda d’articles a preu especial.

.

  Les persones treballadores tenen dret a adquirir de l’empresa on prestin servei, els articles o productes destinats exclusivament al seu ús personal, amb un descompte del 7% i fins a un límit màxim de 500 euros de compra mensuals per treballador; restaran exclosos d’aquest dret aquells productes que ja tinguin sobre el seu preu qualsevol tipus de descompte.

.

.

Article 33. Paga de fidelitat.

.

  Les persones treballadores, vinculades al present Conveni, tindran dret a percebre en concepte de Paga de Fidelitat, sempre que a títol individual, no superen el percentatge d’absentisme, referit en l’Annex número 2 a cada un dels anys de vigència del present conveni. D’aquest concepte es descomptaran aquelles hores no treballades be siguin per accident de treball, llicència legal, maternitat o situacions que d’ella es derivin.

  Els imports bruts a percebre per aquest concepte, per cada un dels nivells salarials i cada un dels anys de vigència del Conveni, es reflexa en l’Annex número 2.

  L’import d’aquesta Gratificació/Paga, s’inclourà en la nòmina de gener del següent any sobre el que s’ha realitzat el còmput d’absentisme.

  Les persones treballadores, que superin l’absentisme establert en cada any de vigència del Conveni, podran recuperar-lo dins del mateix any, sol·licitant per escrit a l’empresa i amb temps suficient.

  En el cas que l’empresa no respongui en el termini de 20 dies naturals a la sol·licitud, el Treballador/a consolidarà la percepció de la totalitat de la gratificació/paga.

  Les empreses, podran pactar, amb els seus propis comitès d’empresa o delegats de personal, el prorrateig d’aquesta paga, distribuïda en les dotze mensualitats de nòmina, a partir de l’1 de gener de 2014.

  El dret a percebre aquesta gratificació/paga el tenen, en proporció al temps de contracte, aquells que hagin estat en l’empresa en un període inferior a un any, i s’ha de fer efectiva juntament amb la quitança que els correspongui.

.

.

DRETS SOCIALS, PROMOCIÓ I FORMACIÓ.

.

Article 34. Maternitat.

.

  En el supòsit de part, la suspensió ha de tenir una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables per part múltiple en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió s’ha de distribuir a opció de l’interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part; en cas de mort de la mare, el pare pot fer-ne ús de la totalitat o, si escau, de la part que resti del període de suspensió.

  No obstant això, i sense perjudici de les 6 setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per la mare, en el cas que el pare i la mare treballin, aquella, en iniciar-se el període de descans per maternitat, pot optar perquè el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare suposi risc per la seva salut.

  Les persones treballadores tenen dret a un període d’excedència, no superior a tres anys, per tenir cura del seu fill, tant si ho és per naturalesa com per adopció a comptar des de la data del seu naixement.

  Els successius fills donaran dret a un nou període d’excedència, que en el seu cas, posarà fial que s’estava gaudint. Quan el pare i la mare treballin només un d’ells podrà exercir aquest dret.

  El període en què una persona treballadora estigui en situació d’excedència segons l’establert en aquest article serà computable a efectes d’antiguitat; la persona treballadora tindrà dret a l’assistència a cursos de formació professional, a la participació dels quals serà convocat per l’empresari, especialment en ocasió de la seva reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

  En qualsevol cas, s’aplicarà l’establert per l’article 48 de l’Estatut dels treballadors.

.

.

Article 35. Drets sindicals.

.

  Els delegats de personal o membres del Comitè d’Empresa han de disposar d’un crèdit d’hores mensuals retribuïdes per a l’exercici de les seves funcions de representació d’acord amb la següent escala:

.

  Empreses d’1 a 100 treballadors: 20 hores.

  Empreses de 101 a 250 treballadors: 24 hores.

  Empreses de 251 a 500 treballadors: 32 hores.

  Empreses de 501 en endavant: 40 hores.

.

  El crèdit horari especificat aquí pot ser acumulat trimestralment, prèvia comunicació a l’empresa o a la Comissió Paritària.

  L’empresa, amb els seus delegats o membres del Comitè, pot pactar l’acumulació d’hores de diferents membres en un o en diversos d’ells, sense superar el màxim total d’hores disponibles.

  Els sindicats majoritaris, en les empreses amb una plantilla superior a 150 treballadors, i seguint el procediment legal previst, poden establir la figura del delegat sindical.

  Es disposa que els treballadors que resultin elegits per a càrrecs de representació sindical en l’àmbit comarcal, i en un màxim d’un per empresa en l’àmbit territorial del present Conveni, poden sol·licitar el seu pas a la situació d’excedència.

.

.

Article 36. Formació.

.

  Per a la formació professional de les persones treballadores es destinen, dins de l’horari laboral, 80 hores anuals, de les quals la meitat han de ser retribuïdes per l’empresa com si es tractés de la prestació de treball efectiu.

.

.

Article 37. Preavís per cessament.

.

  Les persones treballadores que voluntàriament vulguin cessar en el servei de l’empresa estan obligats a comunicar-ho d’acord amb els següents terminis:

.

  a. Grups I a II i responsables de secció del Grup III: 1 mes.

  b. Resta de personal: 15 dies.

.

  L’incompliment de la comunicació a l’empresa en els terminis indicats dóna dret a l’empresa a descomptar de la liquidació del salari d’un dia per cada un dels d’endarreriment en el preavís.

  L’empresa ha de lliurar la proposta de saldo i quitança a les persones treballadores que hagin de cessar, amb una antelació de 5 dies, i està obligada al seu abonament el dia que es produeixi el cessament efectiu, i ha d’indemnitzar qualsevol demora en el pagament amb l’interès legal més tres punts.

.

.

Article 38. Permís no retribuït.

.

  Les persones treballadores vinculades al present Conveni disposaran d’un màxim de tres dies laborables a l’any sense dret a retribució que podran dedicar a assumptes propis sense cap més justificació, i que fins i tot poden gaudir d’un sol cop, però de cap manera s’utilitzaran per ampliar períodes de vacances ni com a “pont” entre dies festius, excepte en el cas de conformitat de l’empresa.

.

.

Article 39. Compensacions per despeses.

.

  El desenvolupament de l’activitat comercial i el servei al públic de les persones treballadores vinculades a aquest Conveni presenta una particular idiosincràsia lligada al que es denomina tracte directe amb el públic en general i, per això, la presència i la imatge de cara al públic es converteixen en elements indispensables i inherents a la prestació d’un bon servei al client. Per tal motiu es crea un plus de presència i imatge per tal d’indemnitzar les persones treballadores per les despeses que hagin de suportar en motiu del seu treball i que, genèricament, es poden definir com a despeses relatives a roba (independentment de les peces de treball que l’empresa entrega), manteniment i neteja d’aquestes i dels uniformes entregats per l’empresa, a més dels complements afins com poden ser: corbates, gorres, etc. I maquillatge, pintura, perfumeria, etc. L’import de l’esmentat plus vindrà fixat per cada categoria en les taules salarials. El Plus Imatge es percebrà íntegre, amb independència del número d’hores laborables fixades en els contractes de treball.

.

.

Article 40.

.

  Les empreses de més de 40 persones treballadores venen obligades, durant el període de vigència d’aquest conveni, a transformar en fixos un nombre de persones treballadores equivalent al 25% dels contractats temporal o eventualment, fentse el còmput per jornades anuals.

  Els contractes regulats en l’article 15.1.b) de l’Estatut dels treballadors podran tenir una durada màxima de 12 mesos, dins un període de 18 mesos.

  La Comissió Paritària controlarà i validarà l’existència de les circumstàncies que donen lloc al mateix.

  Trimestralment, les empreses de més de 40 persones treballadores remetran a dita Comissió còpia bàsica dels contractes eventuals celebrats.

  Les empreses de menys de 40 persones treballadores podran demanar a la Comissió Paritària, explicant les circumstàncies que l’aconsellen, que validi els contractes signats.

  En el moment de la finalització de contracte, els treballadors que no esdevinguin fixos tindran dret a una indemnització equivalent a 10 dies de salari per any de servei.

.

.

Article 41. Disposicions finals.

.

  Les taules de nivells retributius, de retribucions econòmiques i d’antiguitat que s’incorporen al present Conveni, en formen part i tenen força d’obligar.

.

.

Article 42. Variables per millora sectorial.

.

  Amb aplicació del “Indice Nielsen” de tendes constants fins a 999 m2 de superfície a Catalunya. I s’aplicaran, en cadascun dels anys, increments addicionals segons la següent fórmula i taula:

.

  Base = 1,1%, menys l’Increment aplicat a l’any = 100% del variable.

  a) Índex entre 0 y 0,25 del creixement s’aplicarà un 25% de variable amb efectes 1 de gener.

.

  b) Índex entre 0,26 y 0,50 del creixement s’aplicarà un 50% de variable amb efectes 1 de gener.

  c) Índex entre 0,51 y 0,75 del creixement s’aplicarà un 75% de variable amb efectes 1 de gener.

  d) Índex entre 0,76 y 1 del creixement s’aplicarà un 100% de variable amb efectes 1 de gener.

  e) Índex superior al 1 del creixement s’aplicarà un 125% de variable amb efectes 1 de gener.

.

  L’Índex “Nielsen” serà anualment certificat per “The Nielsen Company” i degudament tramés a la Comissió Paritària del Conveni. Dita comissió, al mateix temps, fixarà el percentatge resultant per a la seva aplicació i també la taula resultant.

.

.

Article 43. Dret supletori.

.

  Per tot allò que no preveu aquest conveni col·lectiu, les parts, de mutu acord, estableixen que es regiran pel Conveni Col·lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis d’Alimentació de Catalunya, per l’Estatut dels treballadors i per les normes, lleis o reglaments que s’estableixin en cada moment i que hi siguin d’aplicació.

.

.

Article 44. Assetjament sexual.

.

  D’acord amb el que disposa l’article 16.10 del vigent acord laboral d’àmbit estatal pel sector del Comerç, de 21 de març de 1996, publicat al BOE. el dia 9 d’abril de 1996, serà considerada falta molt greu qualsevol conducta, en l’àmbit del treball, que atempti greument al respecte de la dignitat i intimitat mitjançant ofensa verbal o física amb menyspreu al sexe. Si aquesta conducta es porta a terme valent-se d’una posició superior dins l’àmbit laboral, això suposarà un agreujament.

.

.

Article 45. Reducció de jornada per guarda legal (art. 37 ET).

.

  La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret individual de les persones treballadores, homes o dones.

  L’exercici del mateix, s’efectuarà sens perjudici del funcionament del centre de treball. En situacions en què una persona treballadora sol·liciti per escrit la reducció de jornada legalment prevista, la concreció de l’horari i la seva determinació correspondrà a la persona treballadora dins de la seva jornada ordinària de treball i/o dins dels torns de treball existents en l’empresa.

  En el supòsit en què un mateix centre de treball ho sol·licitin varies persones treballadores, tindrà preferència la primera petició. Si no hi hagués possibilitats per raó de funcionament d’accedir a les peticions de reducció legal de jornada, l’empresa podrà oferir a la persona treballadora un canvi de funcions habituals en el centre de treball actual o en un altre centre, encara que sigui a diferent municipi, que permeti satisfer les necessitats de petició de jornada i durant el període sol·licitat, sense que en cap cas, aquest canvi de funcions habituals pugui representar un perjudici de la seva dignitat personal, econòmica o categoria professional, respectant-se, en tot cas, allò previst en l’article 39 ET.

  Els supòsits abans esmentats, s’hauran d’entendre en benefici del/de la peticionari/ària, i en cap cas, perjudicaran el dret que els assisteixi previst en l’article 37 ET.

.

  Pla d’Igualtat:

  Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i amb aquesta finalitat aplicaran en la seva integritat el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març sobre la igualtat efectiva entre dones i homes. Per aquest motiu, tindran que negociar, i en el seu cas acordar, amb la representació legal dels treballadors/ores en la forma que s’estableix en la legislació laboral.

  Al marge del desenvolupament i aplicació del Pla d’Igualtat en les empreses que per llei correspongui elaborar-los, les empreses del sector adoptaran les mesures per afavorir la conciliació laboral i familiar, l’accés a l’empresa, retribucions econòmiques, formació i promoció interna.

.

  Maternitat:

  Les persones treballadores en baixa per maternitat, prèvia sol·licitud, podran gaudir de les vacances a continuació del període de baixa per maternitat.

.

  Lactància:

  En les empreses de més de 20 persones treballadores es podrà acumular el període de lactància legal a la baixa de maternitat, equivalent a 14 dies laborables que es podran gaudir a continuació del període de baixa per maternitat, sempre que el treballador/a ho sol·liciti. Aquesta petició haurà de ser sol·licitada a l’empresa amb una antelació mínima d’un mes. En les empreses de menys de 20 persones treballadores les parts podran arribar a acords per l’exercici d’aquest dret. En tot cas es respectaran els acords que existeixin en aquesta matèria, que millorin les condicions pactades en el present article.

.

.

Article 46. Normalització lingüística

.

  A les empreses tots els anuncis o avisos han de ser redactats en català. Això no obstant, si convé per a la correcta comprensió de les persones treballadores afectades, es redactaran també en castellà.

  Les persones treballadores i els empresaris/àries tenen dret a fer ús oral i escrit del català en totes les activitats que es desenvolupin en el sí de l’empresa, sense cap limitació ni restricció.

  A les empreses de més de 50 persones treballadores, i en totes aquelles on els representants dels treballadors/es ho considerin oportú, es crearà una Comissió Paritària de Normalització Lingüística integrada en el Comitè d’empresa, que tindrà com a finalitat vetllar pel compliment d’aquest article, i en general impulsar la normalització lingüística en l’àmbit de les activitat de l’empresa.

  A les empreses de més de 500 persones treballadores, i en totes aquelles on es consideri oportú, es podrà estudiar, conjuntament amb el Departament de Cultura i Treball, la creació d’un Servei Lingüístic d’Empresa, en el seguiment del qual participaran les seccions sindicals i la representació dels treballadors/ores.

.

.

Article 47. Solució de conflictes extrajudicial.

.

  A efectes de resoldre els conflictes col·lectius o plurals que puguin presentar-se, tant de caràcter jurídic com d’interessos, derivats de l’aplicació o interpretació d’aquest conveni, sense perjudici de les facultats i competències atribuïdes a la comissió paritària, ambdues parts negociadores, en representació dels treballadors i les empreses incloses en el seu àmbit funcional, pacten expressament la submissió als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya per solucionar tots aquells no exclosos expressament de les competències d’aquest tribunal als efectes del que estableixen els articles 63 i 153 de la Llei reguladora de la Jurisdicció social.

.

.

Article 48. Règim d’inaplicació de les condicions de treball previstes en aquest conveni.

.

  Segons l’establert en l’article 82.3 de l’ET, per acord entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, quan existeixin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, es podrà procedir, amb un període de consultes previ, d’una durada no superior a quinze dies, a inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu que afectin a les següents matèries:

.

  a) Jornada de Treball.

  b) L’horari i la distribució del temps de treball.

  c) Règim de treball a torns.

  d) Sistema de remuneració i quantia salarial.

  e) Sistema de treball i rendiment.

  f) Funcions, quan excedeixin dels límits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39 de l’ET.

  g) Millores voluntàries de l’acció protectora de la Seguretat Social.

.

  Quan el període de consultes finalitzi amb acord, es presumirà que concorren les causes justificatives exposades a l’article 82.3 de l’ET i únicament podrà ser impugnat davant la jurisdicció social per la existència de frau, dolo, coacció o abús de dret en la seva conclusió. L’acord haurà de determinar, amb exactitud, les noves condicions de treball aplicables en l’empresa i la seva durada, que no podrà anar mes enllà del moment en que resulti aplicable un nou conveni col·lectiu a l’empresa.

  Tanmateix, l’acord haurà de ser notificat a la Comissió Paritària del conveni col·lectiu i a la Autoritat Laboral. Quan el període de consultes finalitzi sense acord, les parts es sotmetran a la Comissió Paritària del conveni, i si persisteix la discrepància, s’haurà d’accedir als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Article 49. Classificació Professional. Grups Professionals.

.

  En funció de la iniciativa, autonomia, responsabilitat, comandament, complexitat, coneixements i experiència, s’organitzen les categories en Grups Professionals que es descriuen a les Taules Salarials, als Annex 1 i 2, als efectes definitoris dels nivells salarials.

  No obstant això, el Sistema de classificació Professional per Grups que prevaldrà, en funcions i pel que fa referència al que disposen els articles 22 I 39 de l’Estatut dels Treballadors, serà el que consta al Conveni Col·lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis de Catalunya.

.

.

Article 50.

.

  Totes les referències efectuades en el text del conveni a “treballador” o a qualsevol paraula que identifiqui sexe, s’entendran realitzades a les persones, siguin home o dona.

.

.

Article 51.

.

  Les parts negociadores manifesten el compromís de que al termini de la vigència del present conveni col·lectiu, s’integraran en la negociació d’un nou conveni d’àmbit territorial autonòmic de Catalunya, sota els principis establerts en el Conveni Marc de Supermercats i Autoserveis de Catalunya.

.

.

Article 52. Grups Professionals.

.

  Els Nivells retributius queden emmarcats en els següents grups professionals:

.

  Grup I. Direcció.

  Nivell I: Titulats de grau superior.

  Nivell II: Titulats de grau mitjà, director/a, director/a administratiu/iva.

.

  Grup II. Comandaments funcionals i/ó d’àrea.

  Nivell III: Cap de divisió, cap de personal, cap de compres, cap de vendes, Encarregat/ada general, cap administratiu/iva, secretari/ària de direcció, cap de comptabilitat, cap de serveis, cap de secció administrativa.

  Nivell IV: Cap de sucursal, cap de magatzem, cap de secció mercantil, encarregat/ada d’establiment.

.

  Grup III. Especialistes i Tècnics.

  Nivell V (*): Viatjant/a, comptable, encarregat/ada de secció de caixa, operador/a de màquines d’informàtica, dibuixant/a, cap de grup, dependent/a major, conductor/a de vehicles amb carnet de classe C, D, E.

.

  Grup IV. Professionals i No qualificats.

  Nivell VI: Dependent/a, conserge, oficial/a administratiu/iva, oficial/a d’oficis diversos, cobrador/a, conductor/a de vehicles amb carnet de classe B, aparadorista.

  Nivell VII: Ajudant/a d’oficis diversos, telefonista, ascensorista, vigilant/a, vigilant/a nocturn/a, ordenança, porter/a, mosso/a especialitzat/ada, auxiliar de caixa de 18 o més anys, auxiliar administratiu/iva, auxiliar de màquines d’informàtica, operador/a de terminal de caixa informatitzada.

.

  Grup V. Aprenents.

  Nivell VIII: Aprenent/a de 18 a 21 anys.

.

  (*) Nivell V: L’encarregat/ada de secció de caixa coordina les tasques d’un equip de persones. Es responsabilitza del correcte quadrament de caixa de tot el personal de la secció i de la gestió de la recaptació del centre comercial.

.

.

.

ANNEX NÚM 1: Taules salarials amb vigència de l’1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2015.

.

.

.

image1 280

.

.

image2 262

.

.

.

.

ANNEX NÚM. 2. Paga fidelitat.

.

.

.

image3 682w136h

.

.

.

.

ANNEX NÚM. 3. Plus personal de vinculació, segons data d’ingrés a l’empresa per mes i per cada paga.

.

.

image4 680w534h

.

.

.

ACUERDO (BOP Núm. 171 – 7 de setembre de 2016)

.

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Girona fins al 31 de desembre de 2016 (codi de conveni núm. 17100015012015)

.

  Vist el text de l’acord de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Girona fins al 31 de desembre de 2016, subscrit, d’una banda, pel Gremi d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Girona (GEDAG), i de l’altra, per CCOO i UGT, el dia 28 de juliol de 2016, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació, Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripció de l’acord de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Girona fins al 31 de desembre de 2016 (codi de conveni núm. 17100015012015) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona.

  -2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

.

  Girona, 22 d’agost de 2016.

  Ferran Roquer i Padrosa.

  Director dels Serveis Territorials.

.

  En virtut de la Disposició Addicional Tercera del Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d’Empresa i Coneixement.

.

.

ACUERDO DE PRÓRROGA DE LA ULTRACTIVIDAD DEL I CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, DE ÁMBITO PROVINCIAL, DEL SECTOR DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE GIRONA.

.

  Federació de Serveis de CCOO de Catalunya:

  María Pedrola Cárdenas, Encarna Pedregosa Caballos, Mónica Moreno Mora y Ma Carmen Blanco Carballo.

  Asesores: Esteban Sanabria y Francesc García.

  Federacio de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya (SMC-UGT):

  Tony Figuerola y Sebastián Gonzalez.

  Asesor: Moisés Berruezo.

  GEDAG:

  Francesc Baqué, Pedro Gordón, Robert Torres, Borja Argelet, Sara Simón Lázaro, Eduard Vadillo Sánchez, Marta García Ramos, Alba Martínez, Sonia Jimenez, Salvador Navarro y Ingrid Pinart.

  Asesor: Leopoldo Hinjos García.

.

  ACTA:

.

  En Barcelona, a veintiocho de julio de 2016, en los locales de Foment del Treball, en Via Laietana 32-34, se reúnen la representación de las organizaciones sindicales y patronales cuyos nombres y representantes constan al margen.

  Las partes intervinientes se reúnen como comisión negociadora del aún vigente I Convenio colectivo de trabajo, de ámbito provincial, del sector de supermercados y autoservicios de alimentación de Girona.

  La reunión tiene como finalidad – atendiendo a la actual negociación de un convenio colectivo sectorial para el ámbito de Cataluña – facilitar dicha negociación sin perjudicar la vigencia del actual convenio provincial que, por imperativo del artículo 86.3 del E.T, perderá su eficacia en los próximos meses.

  Las partes, por unanimidad y previas las consultas y ratificaciones de sus respectivas representaciones, han acordado prorrogar la “ultractividad” del I Convenio colectivo del sector de supermercados y autoservicios de alimentación de Girona (numero de convenio 17100015012015) hasta el 31/12/2016, sin perjuicio de que las partes pudieran prorrogan nuevas prorrogas al respecto.

  Por lo expuesto, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga de la ultractividad del I Convenio colectivo de trabajo, de ámbito provincial, del sector de supermercados y autoservicios de alimentación de Girona hasta 31/12/2016.

  A efectos de registro y publicación la comisión negociadora delega en el miembro de la misma Don Moisés Berruezo Blanco para que realice los trámites pertinentes.

  Y en prueba de conformidad y aceptación, firman las respectivas organizaciones a través de sus representantes, en el lugar y fecha arriba señalados.

.