Convenio Colectivo de Primera Transformaci贸n de Madera de Lugo

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2015 - 31/12/2019

Duraci贸n: CINCO A脩OS

Publicaci贸n:

2019/07/15 BOP LUGO 161 Revisi贸n Salarial

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: LUGO
C贸digo: 27000445011982
Actualizacion: 2019/07/15 BOP LUGO 161 - Revisi贸n Salarial
Convenio Colectivo de Primera Transformaci贸n de Madera de Lugo de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2019/07/15. Vigencia de: 01/01/2015 a 31/12/2019. Duraci贸n Cinco A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP LUGO 161 del tipo: Revisi贸n Salarial

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 114 – luns. 21 de maio de 2018)

Artigo Primeiro. 脕mbito funcional.

Artigo Segundo. 脕mbito persoal.

Artigo Terceiro. 脕mbito temporal.

Artigo Cuarto. 脕mbito territorial.

Artigo Quinto. Denuncia.

Artigo Sexto. Comisi贸n paritaria.

Artigo S茅ptimo. Compensaci贸n e absorci贸n.

Artigo Oitavo. Xornada de traballo.

Artigo Noveno. Vacaci贸ns anuais.

Artigo D茅cimo. Permisos retribu铆dos.

Artigo D茅cimo Primeiro. Horas sindicais.

Artigo D茅cimo Segundo. Salario.

Artigo Decimo Terceiro. Complementos por penosidade, toxicidade ou perigosidade.

Artigo D茅cimo Cuarto. Reduci贸n do absentismo.

Artigo Decimo Quinto. Gratificaci贸ns extraordinarias.

Artigo D茅cimo Sexto. Complemento de antig眉idade.

Artigo D茅cimo S茅timo. Horas extras.

Artigo D茅cimo Oitavo. Dietas.

Artigo Decimo Noveno. Xubilaci贸n.

Artigo Vix茅simo. Planes de xubilaci贸ns parciais.

Artigo Vix茅simo Primeiro. Seguridade e hixiene.

Artigo Vix茅simo Segundo. Roupa de traballo.

Artigo Vix茅simo Terceiro. Reco帽ecementos m茅dicos.

Artigo Vix茅simo Cuarto. P贸liza de seguros.

Artigo Vix茅simo Quinto. Vinculaci贸n a totalidade.

Artigo Vix茅simo Sexto. Forma do contrato.

Artigo Vix茅simo S茅timo. Per铆odo de proba.

Artigo Vix茅simo Oitavo. Modalidades de contrataci贸n.

Artigo Vix茅simo Noveno. Empresas de Traballo Temporal (ETTs).

Artigo Trix茅simo. Incapacidade temporal.

Artigo Trix茅simo Primeiro. Delegado sindical.

Artigo Trix茅simo Segundo. Normas Supletorias.

DISPOSICI脫NS ADICIONAIS.

ANEXO I.- T谩boa salarial 2015 e 2016.

ANEXO II.- T谩boa salarial 2017.

ANEXO III.- T谩boa salarial 2018.

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤m. 161 – luns, 15 de xullo de 2019)

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 114 – luns. 21 de maio de 2018)

.

.

.

  Visto o texto do Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformaci贸n da Madeira de Lugo (C贸digo n煤mero 27000445011982), asinado o d铆a 17 de abril de 2018, pola representaci贸n patronal (Asociaci贸n de Empresarios da Primeira Transformaci贸n da Madeira de Lugo) e das centrais sindicais U.G.T. (43,75%), CC.OO. (37,50%) e C.I.G. (18,75%), como membros da comisi贸n negociadora e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e dep贸sito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo ACORDO:

.

  PRIMEIRO: Ordenar a inscrici贸n do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, as铆 como o seu dep贸sito.

  SEGUNDO: Dispo帽er a s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

.

  Lugo, 4 de maio de 2018.- A xefa territorial, Pilar Fern谩ndez L贸pez.

.

.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DA PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DA PROVINCIA DE LUGO.

.

.

Artigo Primeiro. 脕mbito funcional.

.

  O presente convenio colectivo de traballo 茅 de aplicaci贸n a t贸dalas empresas adicadas 谩s actividades de serradoiro de madeira, industria de chapa e parqu茅, as铆 como remate de madeira (tarefas de tala e preparaci贸n da madeira antes da transformaci贸n no serradoiro), que se rexan polo IV Convenio Colectivo Estatal da Madeira 2012-2013, coa excepci贸n feita daquelas empresas que no d铆a da data te帽an aprobado convenio colectivo propio ou estean pendentes da s煤a aprobaci贸n.

.

.

Artigo Segundo. 脕mbito persoal.

.

  Quedan comprendidas neste convenio t贸dolos traballadores das empresas inclu铆dos no seu 谩mbito funcional, ag谩s os menores de 16 anos que est谩 prohibida a s煤a contrataci贸n.

.

.

Artigo Terceiro. 脕mbito temporal.

.

  A duraci贸n do presente convenio ser谩 dende o 1潞 de xaneiro de 2015 ata o 31 de decembro do ano 2019, entrando en vigor o d铆a da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo, con efectos econ贸micos dende o 1潞 de xaneiro do 2015, no seu caso, cas salvedades que se establecen no texto do Convenio.

.

.

Artigo Cuarto. 脕mbito territorial.

.

  As disposici贸ns do presente convenio son de aplicaci贸n 谩s empresas de Lugo e maila s煤a provincia, 贸s seus traballadores e as empresas que tendo o seu domicilio noutra provincia, os seus traballadores presten os servicios nesta. Do mesmo xeito quedan obrigadas cantas empresas poidan constitu铆rse no futuro na provincia de Lugo e queden enmarcadas no 谩mbito funcional do presente acordo.

.

.

Artigo Quinto. Denuncia.

.

  O convenio prorrogarase por per铆odos anuais de non denunciarse por calquera das partes cunha antelaci贸n dun mes respecto a data do seu remate.

.

.

Artigo Sexto. Comisi贸n paritaria.

.

  As partes asinantes acordan crear unha Comisi贸n Mixta Paritaria do Convenio como 贸rgano de interpretaci贸n, conciliaci贸n, arbitraxe e vixiancia do seu cumprimento, Comisi贸n que estar谩 composta por 5 representantes da parte empresarial, 2 representantes da central sindical UGT, 2 representantes da central sindical CC.OO. e 1 representante da central sindical CIG.

  A comisi贸n mixta paritaria ser谩 o 贸rgano de interpretaci贸n, conciliaci贸n, arbitraxe e vixiancia do cumprimento do Convenio e, como tal, ter谩 as seguintes funci贸ns:

  a) A vixiancia e seguimento do cumprimento do Convenio.

  b) A interpretaci贸n da totalidade dos preceptos do Convenio.

  c) A instancia de algunha das partes, a mediaci贸n e/ou conciliaci贸n en cantos conflitos de car谩cter colectivo se susciten na aplicaci贸n do Convenio.

  d) Entender, de xeito previo e obrigatorio 谩 v铆a administrativa e xurisdicional, sobre o plantexamento de conflitos colectivos que xurdan pola aplicaci贸n e interpretaci贸n do Convenio.

  e) A intervenci贸n, nos termos que se expo帽en no presente artigo, nos supostos de inaplicaci贸n das condici贸ns de traballo previstas no artigo 82.3 do Estatuto dos Traballadores.

  f) Cantas outras funci贸ns tendan 谩 maior eficacia pr谩ctica do presente Convenio ou se deriven do estipulado no seu texto.

  As consultas ou petici贸ns dirixidas 谩 comisi贸n paritaria se canalizar谩n ao trav茅s de calquera das organizaci贸n integrantes da mesma, debendo po帽erse de acordo as partes sobre o lugar, data e hora de celebraci贸n da reuni贸n necesaria para atender a consulta ou petici贸n e levantar acta do acordo ou desacordo no prazo m谩ximo de 30 d铆as naturais a contar dende a data da consulta ou petici贸n, salvo que os membros da comisi贸n paritaria acorden por unanimidade a necesidade de contar cun prazo maior de resoluci贸n.

  No caso de non acadarse acordo no seo da comisi贸n paritaria, e de tratarse dun conflito colectivo, as partes someteranse 谩s modalidades de resoluci贸n de conflitos establecidas no AGA (Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais para a Soluci贸n de Conflitos Colectivos) nos termos contemplados no mesmo.

  Nos supostos de inaplicaci贸n previstos no artigo 82.3 do Estatuto dos Traballadores, a comisi贸n paritaria dispor谩 dun prazo m谩ximo de sete d铆as para pronunciarse a contar dende que a discrepancia lle fora prantexada e, no caso de non acadarse acordo no seo da comisi贸n paritaria, as partes someteranse 谩s modalidades de resoluci贸n de conflitos do AGA nos termos referidos no par谩grafo anterior.

.

.

Artigo S茅ptimo. Compensaci贸n e absorci贸n.

.

  As condici贸ns que se establecen neste convenio, son compensables e absorbibles en c贸mputo anual, de conformidade coa lexislaci贸n vixente, respect谩ndose as situaci贸ns persoais en igual forma, salvo a antig眉idade consolidada de conformidade co establecido no artigo d茅cimo sexto e cos l铆mites establecidos no artigo d茅cimo terceiro.

.

.

Artigo Oitavo. Xornada de traballo.

.

  A duraci贸n da xornada anual de traballo efectivo en todos os 谩mbitos do presente convenio colectivo ser谩 de 1.752 horas.

  En aplicaci贸n das horas de xornada anual, ter谩n consideraci贸n de d铆as non laborais, os d铆as 24 e 31 de decembro, a excepci贸n de cambio dos mesmos por acordo entre empresa e traballador.

  As empresas poder谩n distribu铆r a xornada establecida nos par谩grafos anteriores 贸 longo do ano mediante criterios de fixaci贸n uniforme ou irregular, afectando a uniformidade ou irregularidade ben a toda a plantilla ou de forma diversa por secci贸ns ou departamentos, por per铆odos estacionais do ano en funci贸n das previsi贸ns das distintas cargas de traballo e desprazamentos da demanda. En todo caso a distribuci贸n irregular da xornada respectar谩 os topes m铆nimos e m谩ximos de distribuci贸n previstos no artigo 47 do Convenio Colectivo Estatal da Madeira.

  Aos efectos dunha mellor organizaci贸n do traballo, as empresas poder谩n establecer un calendario anual no que se recolla a distribuci贸n da xornada pactada 贸 longo do ano.

.

.

Artigo Noveno. Vacaci贸ns anuais.

.

  1潞.- O per铆odo de vacaci贸ns anuais retribu铆das, non substitu铆bles por prestaci贸n econ贸mica, ser谩 de 30 d铆as naturais. A partires da publicaci贸n do presente Convenio no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo, ser谩 de 21 d铆as laborais. Principiar谩n a desfrutarse sempre en d铆as laborais, preferentemente entre o d铆a 20 de xu帽o e o 30 de setembro.

  2潞.- O per铆odo do seu desfrute fixarase de com煤n acordo entre o empresario e mailo traballador, que tam茅n poder谩n acorda-la divisi贸n en dous per铆odos das vacaci贸ns totais.

  脕 falta de acordo estarase ao disposto nos convenios colectivos sobre planificaci贸ns anuais das vacaci贸ns, respect谩ndose, en todo caso os seguintes criterios:

  a) O empresario poder谩 exclu铆r como per铆odo vacacional, aquel que coincida coa maior actividade produtiva estacional da empresa, previa consulta cos representantes legais dos traballadores.

  b) Por acordo entre o empresario e mailos representantes legais dos traballadores, poderanse fixa-los per铆odos de vacaci贸ns de todo o persoal, xa sexa en quendas organizadas sucesivamente, xa sexa con suspensi贸n total da actividade laboral, sen m谩is excepci贸ns cas tarefas de conservaci贸n, reparaci贸n e semellantes.

  c) Cando exista un r茅xime de quenda de vacaci贸ns, os traballadores con responsabilidades familiares ter谩n preferencia para que as s煤as coincidan cos per铆odos de vacaci贸ns escolares.

  d) Si existise desacordo entre as partes, a Xurisdici贸n competente fixar谩 as datas de desfrute das vacaci贸ns, sendo a s煤a decisi贸n irrecurrible. O procedemento ser谩 sumario e preferente.

  e) O calendario de vacaci贸ns fixarase en cada empresa. O traballador co帽ecer谩 as datas nas que lle corresponde desfrutar as vacaci贸ns dous meses antes, alomenos, da data de comezo das mesmas.

  A retribuci贸n a percibir por vacaci贸ns comprender谩 o promedio da totalidade das retribuci贸ns salariais percibidas durante o trimestre natural inmediatamente anterior 谩 data de desfrute das vacaci贸ns, ag谩s das horas extraordinarias e gratificaci贸ns extraordinarias.

  No caso de concorrencia de vacaci贸ns e incapacidade temporal, se dita incapacidade se producise despois de pactada a data de inicio para o desfrute individual das vacaci贸ns e antes de chega-la dita data, o traballador manter谩 o dereito a desfruta-las vacaci贸ns ata o transcurso do ano natural, e acordarase un novo per铆odo de desfrute despois de producida a alta da incapacidade temporal. Unha vez iniciado o desfrute do per铆odo regulamentario de vacaci贸ns, se sobrevi帽ese a situaci贸n de incapacidade temporal, a duraci贸n desta non se computar谩 como d铆as de vacaci贸ns, quedando pendente o tempo que restara ata a finalizaci贸n do per铆odo vacacional.

  O par谩grafo anterior non ser谩 de aplicaci贸n nos supostos de vacaci贸ns colectivas de todo un centro de traballo.

.

.

Artigo D茅cimo. Permisos retribu铆dos.

.

  Os traballadores ter谩n dereito aos seguintes permisos retribu铆dos:

  - Por matrimonio: 21 d铆as naturais.

  - Falecemento de pais, av贸s, fillos, netos, c贸nxuxe, irm谩ns e sogros: Tres d铆as naturais, ampliables ata cinco naturais en caso de desprazamento superior a 150 Km.

  - Enfermidade grave de pais, sogros, fillos, netos, c贸nxuxe, irm谩ns e av贸s: Tres d铆as naturais, ampliables ata cinco naturais en caso de desprazamento superior a 150 Km.

  - Enfermidade grave de noras, xenros, cu帽ados e av贸s pol铆ticos: Dous d铆as naturais, ampliables ata catro naturais en caso de desprazamento superior a 150 Km.

  -Falecemento de noras, xenros, cu帽ados e av贸s pol铆ticos: Dous d铆as naturais, ampliables ata catro naturais en caso de desprazamento superior a 150 Km.

  - Hospitalizaci贸n ou intervenci贸n cir煤rxica sen hospitalizaci贸n que precise reposo domiciliario de parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade: Dous d铆as naturais, ampliables ata catro naturais no caso de necesidade de desprazamento ao efecto.

  - Nacemento de fillo ou adopci贸n: Tres d铆as naturais, ampliables ata cinco naturais en caso de desprazamento superior a 150 Km.

  - Cambio de domicilio habitual: Un d铆a laborable.

  - Deber inescusable de car谩cter p煤blico e persoal: O indispensable ou que marque a norma.

  - Lactaci贸n ata nove meses: Ausencia de 1 hora ou dous fracci贸ns de 1/2 hora; reduci贸n de xornada en media hora. Alternativamente substituci贸n por reduci贸n de xornada ou acumulaci贸n en xornadas completas, por acordo co empresario, sempre que as necesidades da empresa o permitan.

  - Traslado (art. 40 E.T.): Tres d铆as laborables.

  - Matrimonio de fillo, pai ou nai: O d铆a natural.

  - Funci贸ns sindicais ou de representaci贸n de traballadores: O establecido na norma.

  - Renovaci贸n do DNI: O tempo indispensable.

  - Recuperaci贸n do carn茅 de conducir, con asistencia aos cursos necesarios, cando a s煤a perda estivese motivada por causa estritamente imputable 谩 empresa: O tempo indispensable.

  - Realizaci贸n de exames prenatais e t茅cnicas de preparaci贸n ao parto e, nos casos de adopci贸n, garda con fins de adopci贸n ou acollemento, para a asistencia 谩s preceptivas sesi贸n de informaci贸n e preparaci贸n e para a realizaci贸n dos preceptivos informes psicol贸xicos e sociais previos 谩 declaraci贸n de idoneidade, sempre, en todos os casos, que te帽an que ter lugar dentro da xornada de traballo: O tempo indispensable.

  - Nacemento de fillos prematuros ou que, por calquera causa, te帽an que permanecer hospitalizados a continuaci贸n do parto: Dereito do pai ou da nai a ausentarse do traballo durante unha hora.

  Todas as licenzas se gozar谩n en d铆as consecutivos ou ininterrompidos.

  O traballador ter谩 dereito ata oito (8) horas de permiso retribu铆do 贸 ano, para asistir a consulta m茅dica, e coa posterior ou anterior, xustificaci贸n da consulta. As horas que pola causa exposta superen as oito sinaladas, ser谩n recuperadas, pactando coa empresa a forma da s煤a recuperaci贸n.

  Previa a adecuada xustificaci贸n, o traballador ter谩 dereito a partires da data de publicaci贸n do presente Convenio no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo ata dez (10) horas de permiso retribu铆do 贸 ano, que ser谩n non retribu铆das e recuperables cando te帽an que acompa帽ar a un fillo menor de dez anos, ou a un familiar co que conviva, e que se encontre impedido para acudir a consulta m茅dica, sempre que non exista outro familiar en convivencia co menor ou co impedido e que poda asumir este cometido.

  O preaviso ser谩 sempre obrigatorio, salvo supostos e situaci贸ns excepcionais e imprevisibles que non permitan preavisar da ausencia, en cuxo caso acreditarase no seu momento suficientemente.

  Aos efectos do desfrute das licencias recollidas no presente artigo, equipararase 谩s parellas de feito inscritas no rexistro correspondente aos c贸nxuxes, ag谩s o desfrute da licencia por matrimonio.

.

Artigo D茅cimo Primeiro. Horas sindicais.

.

  Os delegados de persoal dispor谩n dun cr茅dito m铆nimo de 16 horas mensuais retribu铆das para o exercicio das s煤as funci贸ns.

.

.

Artigo D茅cimo Segundo. Salario.

.

  Son retribuci贸ns salariais as remuneraci贸ns econ贸micas dos traballadores en di帽eiro ou en especie que reciben pola prestaci贸n profesional dos servizos laborais por conta allea.

  1潞. Conceptos que comprenden as retribuci贸ns salariais:

  a) Salario base.

  b) Complementos salariais: Penosidade, toxicidade e perigosidade, antig眉idade consolidada, reduci贸n do absentismo, pagas extraordinarias, horas extraordinarias.

  2潞. Complementos non salariais: As prestaci贸ns e indemnizaci贸ns da Seguridade Social, ou asimiladas a estas.

  As indemnizaci贸ns, compensaci贸ns ou suplidos por gastos que o traballador tivera que realizar para o desempe帽o da s煤a actividade laboral, tales como ferramentas, roupa de traballo, gastos de viaxes ou locomoci贸n, estancia, etc., as铆 como calquera outra desta ou similar natureza ou obxecto.

  As indemnizaci贸ns por cesamentos, desprazamentos, traslados, suspensi贸ns ou despedimentos.

  O salario base, as pagas extraordinarias e das vacaci贸ns devengar谩nse por d铆a natural e o resto dos complementos salariais por d铆a de traballo efectivo, segundo os m贸dulos e cont铆as recollidas na t谩boa anexa.

  Ent茅ndese por salario base a parte de retribuci贸n do traballador fixada por unidade de tempo. A cont铆a do salario base ser谩 a que se especifica para cada un dos grupos profesionais nas t谩boas salariais anexas.

  Os salarios, para o per铆odo que vai dende o 1 de xaneiro de 2015 ao 31 de decembro de 2016 son os que se recollen no Anexo I do presente Convenio.

  Os salarios, para o per铆odo que vai dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2017 son os que se recollen no Anexo II do presente Convenio, resultado de aplicar un incremento do 1,1% sobre os salarios do ano 2016. Dito incremento ter谩 efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 2017.

  Os salarios, para o per铆odo que vai dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2018 son os que se recollen no Anexo III do presente Convenio, resultado de aplicar un incremento do 1,9% sobre os salarios do ano 2017. Dito incremento ter谩 efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 2018.

  Para o caso de que a 31 de decembro de 2018 o IPC real estatal resulte superior ao incremento pactado do 1,9%, farase unha revisi贸n dos salarios do ano 2018 no exceso de dito incremento, revisi贸n que non ter谩 efectos retroactivos, servindo de base para aplicar o incremento correspondente ao ano 2019.

  Os salarios, para o per铆odo que vai dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2019 ser谩n o resultado de aplicar sobre os salarios do ano 2018, no seu caso revisados, un incremento do 2%. Dito incremento ter谩 efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 2019.

  Para o caso de que a 31 de decembro de 2019 o IPC real estatal resulte superior ao incremento pactado do 2%, farase unha revisi贸n dos salarios do ano 2019 no exceso de dito incremento, revisi贸n que non ter谩 efectos retroactivos, servindo de base para aplicar o incremento que se pacte para o ano 2020.

  As empresas aboar谩n aos traballadores os atrasos ou as diferencias salariais 谩s que haxa lugar como consecuencia da publicaci贸n dos Anexos II e III do presente Convenio a partires da publicaci贸n de ditos Anexos no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo e, como m谩ximo, o 31 de xullo de 2018.

.

.

Artigo Decimo Terceiro. Complementos por penosidade, toxicidade ou perigosidade.

.

  1潞. Aos traballadores que te帽an que realizar labores que resulten excepcionalmente penosos, t贸xicos ou perigosos, deber谩 abo谩rselles un incremento do 20% sobre o seu salario base. Se estas funci贸ns se efectuasen durante a metade da xornada ou en menos tempo, o incremento ser谩 do 15%, aplicado ao tempo realmente traballado.

  2潞. As cantidades iguais ou superiores ao incremento fixado neste artigo, que estean establecidas ou se establezan polas empresas, ser谩n respectadas sempre que foran concedidas polos conceptos de excepcional penosidade, toxicidade ou perigosidade, en cuxo caso non ser谩 esixible o pagamento dos incrementos fixados neste artigo. Tampouco estar谩n obrigadas a satisfacer os citados incrementos aquelas empresas que os te帽an inclu铆dos, en igual ou superior cont铆a, no salario de cualificaci贸n do posto de traballo.

3潞. Se por calquera causa desaparecesen as condici贸ns de excepcional penosidade, toxicidade ou perigosidade, deixar谩n de aboarse os indicados incrementos non tendo por tanto o car谩cter consolidable.

  A aplicaci贸n do presente artigo levarase a efecto de acordo co previsto no artigo 56 do IV Convenio Colectivo Estatal da Madeira.

.

.

Artigo D茅cimo Cuarto. Reduci贸n do absentismo.

.

  A reduci贸n do absentismo no 谩mbito laboral 茅 un obxectivo compartido polas representaci贸ns sindical e empresarial, dado que os seus efectos negativos se proxectan sobre as condici贸ns de traballo, o clima laboral, a produtividade e a sa煤de dos traballadores.

  Co obxecto pois de combater este fen贸meno que leva consigo unha perda de produtividade e incide negativamente nos custos laborais, prexudicando con iso a competitividade das empresas e a posibilidade de mellorar os niveis de emprego e rendas dos traballadores, a partires do 1 de xaneiro de 2008, nos supostos nos que o 铆ndice de absentismo, a t铆tulo colectivo e individual (acumulativamente), non supere o 3% e o 4% respectivamente, durante o per铆odo de xaneiro a decembro de cada ano de vixencia do presente convenio colectivo, os traballadores percibir谩n, no mes de marzo do ano seguinte, e nun 煤nico pagamento, a cantidade bruta de 150 euros.

  Nas empresas de menos de 30 traballadores, os 铆ndices de absentismo, colectivo e individual (acumulativamente), non deber谩n superar o 2% e o 3%, respectivamente, para dar dereito ao cobramento da cantidade mencionada anteriormente.

  O devandito importe non ser谩 consolidable, nin absorbible, nin tampouco compensable.

  Para o c贸mputo do absentismo teranse en consideraci贸n, exclusivamente, os per铆odos de IT por enfermidade com煤n ou accidente non profesional e as ausencias inxustificadas.

  O 铆ndice de absentismo resultante ser谩 notificado periodicamente (ao menos trimestralmente) aos representantes legais ou sindicais da empresa e, no seu defecto, 谩 Comisi贸n Paritaria do seu 谩mbito. O incumprimento deste tr谩mite, non liberar谩 a empresa do compromiso de aboar a cantidade indicada. Nas empresas de menos de 30 traballadores, de constatarse o dito incumprimento e logo de requirimento de representaci贸n de traballadores ou da Comisi贸n Paritaria, o pagamento producirase igualmente se no prazo de 15 d铆as h谩biles, dende a recepci贸n do requirimento, non se produce a devandita xustificaci贸n.

  O sistema recollido no presente artigo non ser谩 acumulable con calquera outro existente, a nivel de empresa ou por convenio, desta mesma natureza, respect谩ndose os devanditos sistemas, salvo acordo coa representaci贸n dos traballadores, para a s煤a substituci贸n polo presente convenio.

.

.

Artigo Decimo Quinto. Gratificaci贸ns extraordinarias.

.

  Consid茅ranse gratificaci贸ns extraordinarias os complementos salariais de vencemento xornal superior ao mes.

  Establ茅cense d煤as gratificaci贸ns extraordinarias coa denominaci贸n de paga de ver谩n e paga de Nadal, que ser谩n aboadas, respectivamente, antes do 30 de xu帽o e 20 de decembro, e devengar谩nse por semestres naturais, e por cada d铆a natural no que se devengara o salario base.

  Remuneraci贸n de pagas:

  - Paga de ver谩n, do 1 de xaneiro ao 30 de xu帽o.

  - Paga de Nadal, do 1 de xullo ao 31 de decembro.

  O importe de cada unha destas pagas, establ茅cese en trinta d铆as do salario recollido nas t谩boas salariais anexas para cada unha das categor铆as, mais antig眉idade.

.

.

Artigo D茅cimo Sexto. Complemento de antig眉idade.

.

  A partires do 30 de setembro de 1996 non se devengan por este concepto novos dereitos quedando, polo tanto, suprimido.

  Non obstante os traballadores que tiveran xerado antes do 30 de setembro de 1996 novos dereitos e cont铆as en concepto de antig眉idade, manter谩n a cantidade consolidada a dita data. A cont铆a mencionada figurar谩 na

  n贸mina de cada traballador como complemento persoal baixo o concepto de “antig眉idade consolidada” non sendo tal cont铆a absorbible nin compensable.

  A tales efectos ind铆case a continuaci贸n o importe do quinquenio consolidado para cada unha das categor铆as profesionais vixentes 谩 data de consolidaci贸n da antig眉idade:

.

.

.

Artigo D茅cimo S茅timo. Horas extras.

.

  A realizaci贸n de horas extraordinarias s贸 ser谩 admisible nos seguintes supostos:

  a) Horas extraordinarias necesarias para reparar sinistros e outros danos extraordinarios e urxentes, e no suposto de risco de perdas de materia prima.

  b) Horas extraordinarias necesarias para per铆odos punta de produci贸n, ausencias imprevistas, cambios de quendas e outras circunstancias de car谩cter t茅cnico propias da actividade, sempre e cando non caiba a utilizaci贸n das distintas modalidades de contrataci贸n de persoal. Neste suposto consideraranse como horas extraordinarias estruturais.

  A direcci贸n da empresa informar谩 periodicamente aos representantes dos traballadores sobre as horas extraordinarias realizadas.

  Establ茅cese que o prezo das horas extras, para o caso do seu pagamento, resultar谩 incrementado no 20% do prezo da hora ordinaria.

.

.

Artigo D茅cimo Oitavo. Dietas.

.

  Todo traballador con dereito a axudas de custo percibir谩, a partires da publicaci贸n do presente Convenio no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo, as cont铆as que se indican a continuaci贸n ou ben gastos a xustificar, a elecci贸n da empresa.

  Media axuda de custo: 11,00 euros (ONCE EUROS).

  Axuda de custos Completa: 35,00 euros (TRINTA E CINCO EUROS).

.

.

Artigo Decimo Noveno. Xubilaci贸n.

.

  Os traballadores comprendidos no presente convenio que se xubilen cunha antig眉idade de 5 anos na empresa ter谩n dereito a 30 d铆as de vacaci贸ns retribu铆das e no caso de que xubilen con m谩is de 10 anos de antig眉idade na empresa ter谩n dereito a 60 d铆as de vacaci贸ns retribu铆das.

.

.

Artigo Vix茅simo. Planes de xubilaci贸ns parciais.

.

  20.1.- Ao amparo do previsto no artigo 8 do Real Decreto-Lei 5/2013, de 15 de marzo, se establece un Plan de Xubilaci贸ns Parciais para os traballadores e traballadoras inclu铆dos no 谩mbito de aplicaci贸n do presente Convenio nacidos ata o 31 de decembro de 1957, cuxas condici贸ns de incorporaci贸n 谩 xubilaci贸n parcial ser谩n as vixentes con anterioridade 谩 entrada en vigor da Lei 27/2011 -regulaci贸n anterior ao 1 de xaneiro de 2013- coa simult谩nea celebraci贸n dun contrato de relevo.

  20.2.- De conformidade co establecido no artigo 86.1 do Estatuto dos Traballadores, que posibilita que as partes negociadoras dos convenios colectivos establezan a duraci贸n dos convenios pudendo pactarse distintos per铆odos de vixencia para cada materia, o Plan de Xubilaci贸ns Parciais previsto no presente artigo ter谩 vixencia dende a s煤a sinatura, que tivo lugar o 27 de marzo de 2013, ata o 31 de decembro de 2018 inclusive, salvo que con anterioridade te帽a lugar modificaci贸n legal que afecte a s煤a regulaci贸n ou modificaci贸n da regulaci贸n prevista no presente Convenio.

  20.3.- Para acceder 谩 xubilaci贸n parcial conforme ao presente Plan de Xubilaci贸ns Parciais, o traballador ou traballadora interesada deber谩 dirixir a oportuna solicitude 谩 direcci贸n da s煤a empresa cunha antelaci贸n m铆nima de tres meses 谩 data na que pretenda acceder 谩 xubilaci贸n parcial.

  A empresa receptora da solicitude, tras estudiar de boa fe a solicitude coa vista posta nun acordo, tendo en conta a situaci贸n da empresa nese momento, en caso de considerar pertinente a solicitude acordar谩 co traballador o acceso 谩 situaci贸n de xubilaci贸n parcial de conformidade co presente Plan de Xubilaci贸ns Parciais.

  20.4.- Con car谩cter xeral o acceso 谩 xubilaci贸n parcial ao amparo do presente Plan haber谩 de ter lugar coa reduci贸n m谩xima da xornada que permite a normativa vixente con anterioridade 谩 entrada en vigor da Lei 27/2011 [75%] salvo que medie acordo entre empresa e traballador en orde 谩 aplicaci贸n dun porcentaxe menor ou maior de reduci贸n de xornada, dentro dos l铆mites permitidos por tal normativa.

  20.5.- Con car谩cter xeral a parte da xornada que subsista para o traballador parcialmente xubilado ao amparo do presente Plan se acumular谩 anualmente a xornadas completas, sexa nun 煤nico prazo ou en varios prazos temporais, salvo que medie acordo entre empresa e traballador en outro senso.

  20.6.- O traballador xubilado parcialmente percibir谩 a parte proporcional do salario que corresponda en funci贸n 谩 xornada traballada, remuneraci贸n que percibir谩 de xeito mensual con independencia da acumulaci贸n da xornada en xornadas completas.

  20.7.- O traballador xubilado parcialmente ao amparo do presente Plan est谩 obrigado a solicitar a xubilaci贸n ordinaria ao cumprir a idade de xubilaci贸n ordinaria prevista no art. 161.1.a) e na Disposici贸n Transitoria Vix茅sima da Lei Xeral da Seguridade Social, data na que quedar谩 extinguida a s煤a relaci贸n contractual coa empresa pasando a situaci贸n de xubilado total a todos os efectos.

.

.

Artigo Vix茅simo Primeiro. Seguridade e hixiene.

.

  1潞.- O traballador, na prestaci贸n dos seus servicios, ter谩 dereito a unha protecci贸n eficaz en materia de seguridade e hixiene.

  2潞.- O traballador estar谩 obrigado a cumprir e utilizar no seu traballo as medidas legais e regulamentarias de seguridade e hixiene.

  3潞.- Na inspecci贸n e control das referidas medidas, que sexan de cumprimento obrigado polo empresario, o traballador ter谩 dereito a participar por medio dos seus representantes legais no centro de traballo, se non se conta con 贸rganos ou centros especializados competentes na materia, dacordo coa lexislaci贸n vixente.

  4潞.- O empresario est谩 obrigado a facilitar unha formaci贸n pr谩ctica axeitada en materia de seguridade e hixiene 贸s traballadores que contrate, ou cando cambien de posto de traballo ou te帽an que aplicar unha nova t茅cnica que poida ocasionar riscos graves para o propio traballador ou para os compa帽eiros ou terceiros, ben sexa por servicios propios ou coa intervenci贸n dos servicios oficiais correspondentes. O traballador est谩 obrigado a seguir ditas ensinanzas e a realiza-las pr谩cticas cando se celebren dentro da xornada de traballo ou noutras horas, pero con desconto naquelas do tempo empregado nas mesmas.

  5潞.- Os 贸rganos internos da empresa, competentes en materia de seguridade e hixiene e, no seu defecto, os representantes legais dos traballadores no centro de traballo, que constaten un risco grave de accidente pola inobservancia da lexislaci贸n aplicable 谩 materia, requirir谩n o empresario por escrito para que adopte as medidas oportunas que fagan desaparecer o estado de risco; si a petici贸n non fose atendida no prazo de catro d铆as, dirixiranse a Autoridade competente; esta si constatase a veracidade das circunstancias alegadas, mediante resoluci贸n fundada requirir谩 o empresario para que adopte as medidas de seguridade apropiadas ou suspenda as actividades na zona ou local de traballo.

  Tam茅n poder谩 ordenar, cos informes t茅cnicos precisos, a paralizaci贸n inmediata da actividade si estimase un risco grave e inminente de accidente.

  Si o risco de accidente fose inminente, a paralizaci贸n das actividades poder谩 ser acordada por decisi贸n dos 贸rganos competentes da empresa en materia de seguridade ou polo setenta e cinco por cento dos representantes dos traballadores en empresas con procesos descontinuos, e da totalidade dos mesmos naquelas nas que o proceso sexa continuo; tal acordo ser谩 comunicado de inmediato 谩 empresa e maila Autoridade Laboral, a que en 24 horas anular谩 ou ratificar谩 a paralizaci贸n acordada.

.

.

Artigo Vix茅simo Segundo. Roupa de traballo.

.

  A empresa facilitar谩 贸s traballadores d煤as fundas 贸 ano, unha cada seis meses, as铆 como todos aqueles artigos de seguridade que especifique a lexislaci贸n vixente, especialmente 贸s traballadores desprazados no monte que realicen funci贸ns de poda ou tronzado entregar谩nselle botas axeitadas as铆 como calquera outro equipo de protecci贸n individual que resulte necesario conforme 谩 avaliaci贸n de riscos laborais, obriga que, no caso de incumprimento, dar谩 lugar 谩s sanci贸ns previstas na Lei de Prevenci贸n de Riscos Laborais.

  Do mesmo xeito, os traballadores/as afectados pola aplicaci贸n do Convenio vir谩n obrigados ao emprego dos equipos de protecci贸n individual proporcionados polas empresas, elo de conformidade co establecido no artigo 29 da Lei 31/1995, obriga que, no caso de incumprimento, supor谩 a comisi贸n das infracci贸ns previstas na normativa laboral de aplicaci贸n.

.

.

Artigo Vix茅simo Terceiro. Reco帽ecementos m茅dicos.

.

  Sempre que as mutuas patronais ou laborais que cubran os riscos de accidente de traballo en cada empresa, desexen realizar reco帽ecementos m茅dicos sobre posibles enfermidades profesionais, as铆 como cando o Gabinete de Seguridade e Hixiene de Lugo propo帽a reco帽ecementos no sector, as empresas estar谩n obrigadas a facilitalo tempo necesario para realizar estes servicios m茅dicos, previa a correspondente citaci贸n por escrito na que deber谩 figurar d铆a, hora e lugar de reco帽ecemento.

  Cando os resultados do reco帽ecemento m茅dico rutineiro fagan ver a necesidade dunha atenci贸n m谩is especializada en materia de sa煤de laboral, acudirase 贸 Gabinete de Seguridade e Hixiene de Lugo.

.

.

Artigo Vix茅simo Cuarto. P贸liza de seguros.

.

  As empresas afectadas polo presente convenio, estar谩n obrigados a concertar, con primas 铆ntegras a seu cargo, unha p贸liza de seguro que cubra no caso de accidente de traballo, as铆 declarado pola Seguridade Social, os riscos de falecemento e invalidez permanente nos graos de total, absoluta e gran invalidez. As cont铆as da citada p贸liza ser谩n de 25.000 euros (VINTECINCO MIL EUROS) no caso de falecemento e 28.000 euros (VINTEOITO MIL EUROS) no caso de invalidez permanente en calquera dos seus tres graos.

  A partires da publicaci贸n do presente Convenio no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo, e cando te帽a lugar para cada empresa a primeira renovaci贸n da p贸liza prevista no presente artigo, a cont铆a cuberta pasar谩 a ser de 27.000 euros (VINTESETE MIL EUROS] no caso de falecemento e 30.000 euros (TRINTA MIL EUROS) no caso de invalidez permanente en calquera dos seus tres graos.

  Asimesmo estenderase a cobertura no caso de morte natural por continxencia com煤n, coa cantidade de 7.000 euros (SETE MIL EUROS).

  Esta compensaci贸n 茅 compatible coa pensi贸n ou indemnizaci贸n que poida percibi-lo traballador da Seguridade Social, Mutualidade ou Montep铆o.

  Non obstante, a indemnizaci贸n que se perciba con cargo 贸 seguro aqu铆 establecido, considerarase como entrega a conta da indemnizaci贸n que, no seu caso, puideran declarar con cargo 谩 empresa, os Tribunais de Xustiza, compens谩ndose ata onde aquela alcance.

.

.

Artigo Vix茅simo Quinto. Vinculaci贸n a totalidade.

.

  No suposto de que a autoridade laboral ou a xurisdici贸n competente estimase que algunha das condici贸ns pactadas no presente convenio colectivo conculca a legalidade vixente ou lesiona gravemente intereses de terceiros e como queira que este convenio na s煤a redacci贸n actual constit煤e un todo org谩nico indivisible, terase por totalmente ineficaz debendo reconsiderarse o seu contido 铆ntegro pola Comisi贸n Negociadora.

.

.

Artigo Vix茅simo Sexto. Forma do contrato.

.

  A admisi贸n de traballadores na empresa, a partir de a entrada en vigor do presente convenio, realizarase a trav茅s do contrato escrito.

  As铆 mesmo, formalizaranse por escrito as comunicaci贸ns de prolongaci贸n ou ampliaci贸n destes e o preaviso da s煤a finalizaci贸n, referidos aos contratos temporais.

  O contrato de traballo deber谩 formalizarse antes de comezar a prestaci贸n de servizos. No contrato escrito constar谩n: as condici贸ns que se pacten, o grupo profesional en que queda encadrado o traballador e os demais requisitos formais legalmente esixidos. Unha vez rexistrado o contrato na oficina p煤blica, entregarase copia ao traballador.

  O ingreso ao traballo poder谩 realizarse de conformidade con calquera das modalidades reguladas no Estatuto dos Traballadores, disposici贸ns de desenvolvemento e no presente convenio.

  As empresas estar谩n obrigadas a solicitar dos organismos p煤blicos de emprego os traballadores que necesiten, cando as铆 esixa a lexislaci贸n vixente, mediante oferta de emprego.

  As empresas, previamente ao ingreso, poder谩n realizar os interesados as probas de selecci贸n (te贸ricas, pr谩cticas, m茅dicas e/ou psicot茅cnicas) que consideren necesarias para comprobar se o seu grao de aptitude e a s煤a preparaci贸n son adecuadas ao grupo profesional e posto de traballo que vaian desempe帽ar.

.

.

Artigo Vix茅simo S茅timo. Per铆odo de proba.

.

  Poder谩 concertarse, por escrito, un per铆odo de proba, que en ning煤n caso poder谩 exceder de:

  a) Grupo 1 e 2: Seis meses.

  b) Grupos 3 e 4: Dous meses.

  c) Grupo 5: Un mes.

  d) Grupo 6 e 7: Quince d铆as h谩biles.

  Os traballadores que nun per铆odo de dous anos formalicen varios contratos de traballo, de car谩cter temporal, calquera que sexa a s煤a modalidade, para o mesmo grupo profesional e posto de traballo, e para a mesma empresa, ou grupo de empresas estar谩n exentos do per铆odo de proba.

  No suposto de contrataci贸ns de duraci贸n igual ou inferior a tres meses, o per铆odo de proba non poder谩 exceder nunca do 50% da duraci贸n pactada.

.

.

Artigo Vix茅simo Oitavo. Modalidades de contrataci贸n.

.

  As diferentes modalidades de contrataci贸n se rexer谩n, no 谩mbito de aplicaci贸n do presente Convenio, polo disposto no IV Convenio Estatal da Madeira ou texto que o substit煤a, as铆 como na normativa laboral vixente.

  28.1. Contratos eventuais por circunstancias da produci贸n.

  1.潞 A duraci贸n m谩xima dos contratos eventuais por circunstancias da produci贸n, acumulaci贸n de tarefas ou exceso de pedidos, poder谩 ser de ata doce meses nun per铆odo de dezaoito meses.

  2.潞 Os contratos de duraci贸n inferior 谩 m谩xima establecida no par谩grafo anterior poder谩n prorrogarse mediante acordo das partes, por unha 煤nica vez, sen que a duraci贸n do total do contrato poida exceder de dita duraci贸n m谩xima.

  3.潞 Os contratos celebrados con anterioridade 谩 publicaci贸n do presente Convenio poder谩n prorrogarse cos l铆mites anteriores e con as condici贸ns do presente artigo.

  4.潞 脕 terminaci贸n do contrato, se este tivera sido de duraci贸n igual ou inferior a catro meses, a empresa verase obrigada a satisfacer 贸 traballador unha indemnizaci贸n de quince d铆as de salario por ano de servizo. Se a duraci贸n tivera sido superior a catro meses, a empresa verase obrigada a satisfacer 贸 traballador unha indemnizaci贸n de 20 d铆as por ano de servizo. Estas indemnizaci贸ns surtir谩n efectos dende o primeiro d铆a.

  5.潞 Os contratos que se celebren baixo esta modalidade contendr谩n unha referencia expresa 贸 presente artigo.

.

.

Artigo Vix茅simo Noveno. Empresas de Traballo Temporal (ETTs).

.

  As empresas afectadas por este Convenio cando contraten os servizos de empresas de traballo temporal, ou outro tipo de empresas que empreguen a modalidade contractual de posta a disposici贸n, garantir谩n que os traballadores postos 谩 s煤a disposici贸n te帽an os mesmos dereitos laborais e retributivos que lles corresponden aso seus traballadores en aplicaci贸n do presente Convenio. Esta obriga constar谩 expresamente nos correspondentes contratos de traballo.

.

.

Artigo Trix茅simo. Incapacidade temporal.

.

  As empresas complementar谩n ata o 100% do salario pactado no convenio, as prestaci贸ns dos traballadores que se encontraran na situaci贸n de incapacidade laboral, derivada de accidente de traballo acaecido dentro da xornada laboral.

  Igualmente, complementarase o 85% do salario total recollido na t谩boa salarial, dende o d铆a 60 de vixencia da situaci贸n de IT derivada de continxencias com煤ns, ate a s煤a finalizaci贸n.

.

.

Artigo Trix茅simo Primeiro. Delegado sindical.

.

  1. Nas empresas cuxo cadro de persoal supere os 100 traballadores, e en concepto de mellora do disposto no artigo 10 da Lei Org谩nica de Liberdade Sindical, os sindicatos con presenza nos 贸rganos de representaci贸n unitaria, poder谩n nomear un delegado sindical, cos dereitos e obrigas que se deriven do devandito artigo.

  Respectaranse, en todo caso, aquelas condici贸ns m谩is favorables establecidas con anterioridade 谩 entrada en vigor do presente convenio nos 谩mbitos inferiores.

  A representaci贸n do sindicato na empresa exerceraa un delegado, nos termos previstos na Lei Org谩nica 11/1985, de Liberdade Sindical. O sindicato que alegue posu铆r dereito a estar representado mediante titularidade persoal en calquera empresa, deber谩 acreditalo ante esta en forma fidedigna, reco帽ecendo esta, deseguido, ao citado delegado a s煤a condici贸n de representante do sindicato a todos os efectos.

  Os delegados sindicais ter谩n as competencias, garant铆as e funci贸ns reco帽ecidas nas leis ou normas que as desenvolvan.

  2. O delegado sindical deber谩 ser o traballador que se designar谩 de acordo cos estatutos do sindicato ou central a quen representa, ter谩n reco帽ecidas as seguintes funci贸ns:

  Recadar cotas e distribu铆r informaci贸n sindical, f贸ra das horas de traballo e sen perturbar a actividade normal da empresa.

  Representar e defender os intereses do sindicato a quen representa e dos seus afiliados no centro de traballo, e servir de instrumento de comunicaci贸n entre o sindicato ou central sindical e a Direcci贸n da empresa.

  Asistir 谩s reuni贸ns do Comit茅 de Empresa do centro de traballo e Comit茅 de seguridade e hixiene no traballo con voz e sen voto.

  Ter acceso 谩 mesma informaci贸n e documentaci贸n que a empresa po帽a a disposici贸n do Comit茅 de Empresa represent谩ndose as mesmas garant铆as reco帽ecidas pola Lei e o presente convenio aos membros do Comit茅 de Empresa, e estando obrigado a gardar sixilo profesional en todas aquelas materias nas que legalmente proceda.

  Ser谩 informado e o铆do pola Direcci贸n da empresa no tratamento daqueles problemas de car谩cter colectivo que afecten, en xeral, os traballadores do seu centro de traballo, e particularmente aos afiliados ao seu sindicato que traballen no devandito centro.

  O delegado sindical cinguir谩 as s煤as tarefas 谩 realizaci贸n das funci贸ns sindicais que lle son propias, axustando, en calquera caso, a s煤a conduta 谩 normativa legal vixente.

  3. As secci贸ns sindicais dos sindicatos m谩is representativos ter谩n dereito 谩 utilizaci贸n dun local axeitado, no que poidan desenvolver as s煤as actividades, naqueles centros de traballo que se establezan nos convenios de 谩mbito inferior.

  Participaci贸n nas negociaci贸ns dos convenios colectivos:

  Aos delegados sindicais que participen nas Comisi贸ns Negociadoras de convenios colectivos, mantendo a s煤a vinculaci贸n como traballadores en activo dalgunha empresa, seranlles concedidos permisos retribu铆dos por estas co fin de facilitarlles o seu labor como negociadores e durante o transcurso da antedita negociaci贸n, sempre que a empresa estea afectada directamente polo convenio colectivo de que se trate.

  Reunirse, f贸ra das horas de traballo e sen perturbar a actividade normal da empresa, cos traballadores desta afiliados ao seu sindicato.

  Inserir comunicados nos taboleiros de anuncios, previstos para tal efecto, que puidesen interesar aos afiliados ao sindicato e aos traballadores do centro.

  Os delegados sindicais, sempre que non formen parte do Comit茅 de Empresa, dispor谩n dun cr茅dito de horas mensuais retribu铆das, en iguais termos e contido que os considerados neste convenio.

.

.

Artigo Trix茅simo Segundo. Normas Supletorias.

.

  No non recollido no presente convenio, ser谩n de aplicaci贸n as normas xerais legais, e en especial o IV Convenio Colectivo Estatal da Madeira.

.

.

.

DISPOSICI脫NS ADICIONAIS.

.

.

  Disposici贸n Adicional Primeira.

  As partes asinantes deste convenio consideran o Acordo Interprofesional Galego sobre dos procedementos extraxudiciais de soluci贸n de conflitos de traballo como a canle id贸neo para a soluci贸n dos conflitos colectivos laborais.

.

  Disposici贸n Adicional Segunda.

  Habida conta da lexislaci贸n supletoria establecida no Artigo Trix茅simo Segundo do presente Convenio, este rexerase, en materias tales como a clasificaci贸n profesional e a igualdade, polas regulaci贸ns establecidas ao efecto no IV Convenio Colectivo Estatal da Madeira.

  En todo caso, as referencias feitas no texto do presente Convenio aos traballadores entenderanse feitas indistintamente aos traballadores e traballadoras.

.

.

ANEXO I.- T谩boa salarial 2015 e 2016.

.

.

.

.

ANEXO II.- T谩boa salarial 2017.

.

.

.

ANEXO III.- T谩boa salarial 2018.

.

.

.

.

.

REVISI脫N SALARIAL (BOP N煤m. 161 – luns, 15 de xullo de 2019)

.

.

  Visto o acordo de revisi贸n salarial para o ano 2019 do Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformaci贸n da Madeira de Lugo (C贸digo n煤mero 27000445011982), asinado o d铆a 27 de maio de 2019, pola representaci贸n patronal (Asociaci贸n de Empresarios da Primeira Transformaci贸n da Madeira de Lugo) e das centrais sindicais U.G.T. (43,75%), CC.OO. (37,50%) e C.I.G. (18,75%), como membros da comisi贸n negociadora e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e dep贸sito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo,

  ACORDO:

.

  PRIMEIRO: Ordenar a inscrici贸n da revisi贸n salarial do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, as铆 como o seu dep贸sito.

  SEGUNDO: Dispo帽er a s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

.

  Lugo, 1 de xullo de 2019.- A xefa territorial, Pilar Fern谩ndez L贸pez.

.

.

ACTA DE SINATURA.

.

  POLA ASOCIACI脫N DE EMPRESARIOS DA PRIMEIRA TRANSFORMACI脫N DA MADEIRA DE LUGO.

  脕ngeles Vila Cajete (DNI 33.998.804C).

  Nuria Rodr铆guez Arias (DNI 34.267.513C).

  Gabriel Fern谩ndez Rodr铆guez (DNI 33.535.544C).

  POR LAS CENTRALES SINDICALES.

  UGT. (43,75%).

  Carlos Garc铆a V谩zquez (DNI 11.922.182V).

  Jos茅 Cabanas V谩zquez (DNI 78.783.162C).

  Eladio Quelle Barro (DNI 33.830.976T).

  Jes煤s M陋. Calvo Romero -asesor- (DNI 33.234.512H).

  CC.OO. (37,50%).

  Jes煤s M陋. Fern谩ndez Rodr铆guez (DNI 33.345.383Y).

  Jos茅 Manuel Brea M茅ndez (DNI 33.851.807Q).

  CIG (18,75%).

  Alfonso Losada Rodr铆guez (DNI 76.578.117P).

  Antonio Ni帽o Saavedra (DNI 33.335.385J) .

.

  En Lugo, 谩s 11:00 horas da data 27 de maio do 2019, re煤nense nos locais da Asociaci贸n de Empresarios da 1陋 Transformaci贸n da Madeira de Lugo, Ronda Muralla, 58.-6潞.-Lugo, as persoas ao marxe relacionadas, membros todas elas da Comisi贸n Negociadora do Convenio Colectivo da 1陋 Transformaci贸n da Madeira, adopt谩ndose, logo dos debates oportunos, os seguintes

.

  ACORDOS:

.

  PRIMEIRO.- Aprobar as tablas salariais do Convenio Colectivo Provincial da 1陋 Transformaci贸n da Madeira de Lugo con vixencia dende o 1 de xaneiro de 2019, para o que as partes contan ca capacidade legal necesaria e suficiente,

  SEGUNDO.- Remitir as t谩boas salariais anexas do Convenio Colectivo da 1陋 Transfromaci贸n da Madeira de Lugo 谩 autoridade laboral competente aos oportunos efectos legais.

  TERCEIRO.-Cumplimentar os datos estad铆sticos exixibles na inscripci贸n e rexistro do Convenio.

  CUARTO.- Aos efectos do rexistro e dep贸sito da tabla salarial aprobada, autorizase a D陋. Guadalupe Hervera Iglesias, titular do D.N.I. n煤m. 33.321.188F, responsable da negociaci贸n colectiva da Confederaci贸n de Empresarios de Lugo, a presentaci贸n dos presentes acordos e tablas salariais adxuntas ante o Rexistro da autoridade laboral competente, facilitando cantos datos sean necesarios para a presentaci贸n de tal solicitud de inscripci贸n.

.

  E en proba de conformidade firman a presente Acta as persoas 谩 marxe relacionadas no lugar e data indicados no encabezamento.

.

  Fdo.: Angeles Vila Cajete Fdo.: Gabriel Fern谩ndez Rodr铆guez Fdo.: Nuria Rodr铆guez Arias.

  Fdo.:Carlos Garc铆a V谩zquez Fdo.: Jos茅 Cabanas V谩zquez Fdo.: Eladio Quelle Barro.

  Fdo.:Antonio Ni帽o Saavedra Fdo.: Jes煤s M陋 Calvo Romero Fdo.: Jes煤s M陋 Fern谩ndez Rodr铆guez.

  Fdo.: Jos茅 Manuel Brea M茅ndez Fdo.: Alfonso Losada Rodr铆guez.

.

.

.

.

.

Deja un comentario