Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de La Coruña

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2012 - 31/12/2014

Duración: TRES AÑOS

Publicación:

2014/02/13

Ámbito: PROVINCIAL
Área: LA CORUÑA
Código: 15001075011981
Actualizacion: 2014/02/13 -
Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de La Coruña de ámbito Provincial. Última actualización a: 2014/02/13. Vigencia de: 01/01/2012 a 31/12/2014. Duración Tres Años. Última publicación en del tipo:

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP NÚMERO 30 – JUEVES, 13 DE FEBRERO DE 2014)

CAPÍTULO I.-UNIDADES DE NEGOCIACIÓN.

Artigo 1.-Partes concertantes.

CAPÍTULO II.-ÁMBITO, VIXENCIA E DENUNCIA.

Artigo 2.-Ámbito persoal.

Artigo 3.-Ámbito funcional.

Artigo 4.-Ámbito territorial.

Artigo 5.-Ámbito temporal, vixencia.

Artigo 6.-Denuncia e ultraactividade.

CAPÍTULO III.-REPRESENTACIÓN DAS PARTES NEGOCIADORAS.

Artigo 7.-Comisión paritaria.

CAPÍTULO IV.-TEMPO DE TRABALLO.

Artigo 8.-Xornada de traballo.

Artigo 9.-Permisos retribuídos.

Artigo 10.-Permisos non retribuídos.

Artigo 11.-Vacacións anuais.

CAPÍTULO V.-PERCEPCIÓNS ECONÓMICAS E REVISIÓN

Artigo 12.-Salario base.

Artigo 13.-Remuneración anual.

Artigo 14.-Anticipos.

Artigo 15.-Antigüidade.

Artigo 16.-Gratificacións extraordinarias.

Artigo 17.-Contratos eventuais.

Artigo 18.-Incapacidade temporal.

CAPÍTULO VI.-CONCEPTOS EXTRASALARIAIS.

Artigo 19.-Dietas e desprazamentos.

CAPÍTULO VII. -ACORDOS SOCIAIS.

Artigo 20.-Plantillas.

Artigo 21.-Ascensos.

Artigo 22.-Mobilidade funcional.

Artigo 23.-Póliza de accidentes.

Artigo 23 bis.-Plans de xubilacións parciais.

CAPÍTULO VIII.-ACCIÓN SINDICAL.

Artigo 24.-Dereitos sindicais.

Artigo 25.-Garantías dos representantes dos traballadores.

CAPÍTULO IX.-SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO.

Artigo 26.-Seguridade e hixiene.

Artigo 27.-Revisións médicas.

CAPÍTULO X.-CÓMPUTOS E VINCULACIÓNS.

Artigo 28.-Compensación e absorción.

Artigo 29.-Vinculación á totalidade.

Artigo 30.-Inaplicación do convenio colectivo.

Artigo 31.-Categorías profesionais.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Grupos profesionais.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Acoso sexual e moobing.

DISPOSICIÓN FINAL.

ANEXO.-Táboa de niveis salariais.

MODIFICACIÓN (BOP NÚMERO 83 – LUNES, 5 DE MAYO DE 2014)

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP NÚMERO 30 – JUEVES, 13 DE FEBRERO DE 2014)

.

.

Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo de traballo do sector de oficinas e despachos da provincia da Coruña.

.

  Visto o expediente do convenio colectivo de traballo do sector de OFICINAS E DESPACHOS daprovincia de A CORUÑA (código de convenio 15001075011981), que foi subscrito pola comisión negociadora na xuntanza do 03.10.2013, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e na Orde do 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia A Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña

  RESOLVE:

.

  1.º.-Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo daComunidade Autónoma de Galicia.

  2.º.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

.

  A Coruña, 29 de xaneiro de 2014.

  Xefa territorial.

  MARÍA PILAR CARIDAD ALONSO.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO PARA O SECTOR DE OFICINAS E DESPACHOS PROVINCIAL DA CORUÑA.

.

.

CAPÍTULO I.-UNIDADES DE NEGOCIACIÓN.

.

.

Artigo 1.-Partes concertantes.

.

  A comisión negociadora que asina definitivamente o convenio que se subscribe está integrada pola parte empresarial:

  Asociación Empresarial de Graduados Sociais-Asesores Fiscais, Asesorías e Consultorías de Empresa de Galicia, e por parte dos traballadores: as centrais sindicais Comisións Obreiras (CC.OO.), Confederación Intersindical Galega (CIG) e Unión Xeral de Traballadores (UGT).

  Ambalas dúas partes, despois de analizada a documentación que presentan como constancia da súa representatividade, recoñécense como interlocutores válidos, con lexitimación suficiente para a negociación do presente convenio, de conformidade co establecido no título III do vixente Estatuto dos Traballadores.

.

.

CAPÍTULO II.-ÁMBITO, VIXENCIA E DENUNCIA.

.

.

Artigo 2.-Ámbito persoal.

.

  Rexeranse polo presente convenio a totalidade dos traballadores e traballadoras que na actualidade, ou en diante, presten os seus servizos nas empresas reguladas polo ámbito funcional e situadas dentro do ámbito provincial.

.

.

Artigo 3.-Ámbito funcional.

.

  1.-O presente convenio será de aplicación a todas as empresas encadradas, ou que no futuro se integren, en actividades reguladas pola Ordenanza laboral para oficinas e despachos de data 31 de outubro de 1972, hoxe derrogada.

  Estendéndose a súa aplicación ao persoal de administración e organización en réxime de contratación que traballen nas ONG e entidades sen ánimo de lucro. Regulando as condicións de traballo das empresas e/ou profesionais relacionados, directa e/ou indirectamente, coas profesións xurídicas, actividades de asesoramento e xestión tributaria, asesoría e xestión laboral e de seguridade Social, xestión administrativa e documental, Recursos Humanos, organización de empresa e proceso contable.

  2.-Todas aquelas empresas e/ou profesionais, incluídos os que sen prexuízo das súas facultades para actuar, o fan por medio de representación que aos interesados confire ao amparo do disposto non artigo 32 dá Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, dedicados a promover, solicitar e realizar toda clase de trámites relativos a aqueles asuntos que en interese de persoas naturais ou xurídicas se sigan ante calquera órgano da Administración Pública.

  3.-Quedan incluídos baixo a aplicación do presente convenio todo o persoal dependente daqueles empresarios e/ou profesionais colaboradores das administracións públicas que presten servizos a terceiros, incluídos todos aquelas cuxa actividade de representación, xestión, tramitación, presentación e remisión de documentos e/ou expedientes, en virtude da lexislación vixente, se realiza mediante o uso de medios electrónicos, telemáticos e informáticos a través de internet e/ou por medido de servizos de sedes electrónicas, facilitando e permitindo o intercambio de información e documentos coas distintas administracións públicas, mesmo cando presten os seus servizos por medio dos correspondentes Colexios Profesionais e/ou calquera outra entidade, en especial:

  3.1.-Todo o persoal dependente daqueles empresarios e/ou profesionais que presten servizos de carácter tributario, habilitados para presentar declaracións, comunicacións e outros documentos tributarios, realizando trámites e actuacións por vía telemática, autorizados para realizar calquer actuación permitida como colaborador social da Axencia Tributaria, en representación de terceiras persoas, incluída calquera outra actividade ou actuación por vía telemática, en Sede Electrónica ou outro medio que o complemente e/ou substitúa.

  3.2.-Todo o persoal dependente daqueles empresarios e/ou profesionais que presten servizos de remisión electrónica de documentos, cotización, afiliación, incluídos os colaboradores autorizados da Tesouraría Xeral da Seguridade Social; sistema Red, Delta e/ou calquera outro servizo prestado por sede electrónica ou calquera outra forma de colaboración co sistema das administracións públicas.

  3.3.-Todo o persoal dependente daqueles empresarios e/ou profesionais cuxa prestación de servizos de xestión administrativa e/ou tramitación de expedientes ante calquera tipo de entidade, pública ou privada, se realice telemáticamente por internet e/ou en calquera modalidade “en liña”.

.

.

Artigo 4.-Ámbito territorial.

.

  As normas do presente convenio serán de aplicación en toda a provincia da Coruña.

.

.

Artigo 5.-Ámbito temporal, vixencia.

.

  O presente convenio entrará en vigor para todos os efectos o día 1 de xaneiro de 2012, con independencia da data da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. A súa duración será até o 31 de decembro de 2014.

  Se durante a vixencia do presente convenio se asinase un convenio para o sector de Oficinas e Despachos de ámbito autonómico, este último sería de obrigado cumprimento para as partes que estean afectadas polo presente, establecéndose para a súa aplicación un prazo de 3 meses a partir da data da súa publicación.

.

.

Artigo 6.-Denuncia e ultraactividade.

.

  A denuncia do convenio producirase automaticamente á finalización da súa vixencia.

  Denunciado o convenio na forma expresada, e ata que non se logre un novo acordo, manterase en vigor o contido íntegro do presente.

  Con efectos desde o un de xaneiro do 2015, e mentres non se asine o novo convenio, incrementarase anualmente un un por cento o salario, sen necesidade de publicación de novas táboas salariais.

.

.

CAPÍTULO III.-REPRESENTACIÓN DAS PARTES NEGOCIADORAS.

.

.

Artigo 7.-Comisión paritaria.

.

  Acórdase establecer unha comisión paritaria como órgano para a conciliación, interpretación e vixilancia do pactado no presente convenio.

  Esta comisión estará formada, previo acordo das partes, polas representacións empresariais e sociais que asinaron o mesmo.

.

  Por parte da representación social.

  Nome e apelidos Central sindical.

  Dna. Paula Baamonde Pardo UGT.

  D. Alejandro Expósito Alonso UGT.

  D. Ubaldo Caamaño Viñas UGT.

  D. Victoria Pumar Carrón CC.OO..

  D. Antonio Lago Verdura CC.OO..

  D. Arturo Vijande Parapar CIG.

  Dna. María José García Roca CIG.

  D. Óscar Calvo Varela CIG.

  E pola representación empresarial:.

  Nome e apelidos Asociación empresarial.

  Dna. Blanca Lesta Castelo AGS.

  D. Isidro Pousada Vales AGS.

  D. Jesús Vázquez Vázquez AGS.

  D. Javier Mosquera Zas AGS.

  D. Alberto Castelo Míguez AGS.

.

  Aos sós efectos de notificacións sinálanse os seguintes domicilios:

  Pola representación empresarial:

  Asociación Empresarial de Graduados Sociais-Asesores Fiscais, Asesorías e Consultorías de Empresa de Galicia Praza de Luís Seoane, torre 1, entreplanta. 15008 A Coruña

  Pola representación social:

  Unión Xeral de Traballadores (UGT) Rúa Fernández Latorre, 27. 15006 A Coruña

  Comisións Obreiras (CC.OO.) Avda. Alfonso Molina, km 2, edificio de Sindicatos, 4.º andar. 15008 A Coruña

  Conferedación Intersindical Galega (CIG) Avda. Alfonso Molina, km 2, edificio de Sindicatos 6.º andar. 15008 A Coruña

.

.

CAPÍTULO IV.-TEMPO DE TRABALLO.

.

.

Artigo 8.-Xornada de traballo.

.

  A xornada de traballo distribuirase da seguinte forma:

  I.-a) Xornada de inverno: 39 horas efectivas semanais prestadas, de luns a xoves, 8 horas diarias, en réxime de xornada partida; os venres, 7 horas en réxime de xornada intensiva ou continuada en quenda de mañá.

  I.-b) Xornada de verán: 35 horas efectivas semanais, de luns a venres, en réxime de xornada intensiva ou continuada.

  Este réxime de xornada levarase a cabo desde o día 1 de xuño até o día 30 de setembro, ámbolos dous incluídos.

  I.-c) Os traballadores e as traballadoras en xornada continuada gozarán de 20 minutos de descanso diario computado como tempo efectivo de traballo. Na xornada partida gozarán de 10 minutos de descanso diario computado como tempo efectivo de traballo.

  Non serán laborables os seguintes días:

  Día 24 de decembro (todo o día).

  Día 31 de decembro (todo o día).

  Día 5 de xaneiro (na xornada de tarde).

  Aquelas empresas que teñan establecida unha xornada continuada todo o ano, respectarana como condición máis beneficiosa.

  II.-Horas extraordinarias.-As horas que se realicen sobre a duración máxima da xornada ordinaria de traballo terán a consideración de horas extraordinarias. Ditas horas poderán ser compensadas por tempos equivalentes de descanso retribuido: unha hora extraordinaria equivale a unha hora e 45 minutos de descanso retribuido; ou ben abonadas da seguinte forma: unha hora extraordinaria será abonada como un incremento do 75 por cento sobre a hora ordinaria.

.

.

Artigo 9.-Permisos retribuídos.

.

  1.-Aos traballadores e traballadoras interesados concederáselles necesariamente os seguintes permisos retribuidos:

  a) Por matrimonio do traballador ou traballadora: 15 días naturais. Polo matrimonio de familiares en primeiro grao, un día natural, o día da celebración da voda.

  b) Intervención cirúrxica ou enfermidade grave do cónxuxe, pais, pais políticos e fillos: seis días naturais. En caso de enfermidade grave ou internamento de irmáns: dous días naturais, ampliables a catro cando exista desprazamento fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, se fose fóra do territorio do estado español, aumentaranse 2 días máis, a condición de que xustifique fehacientemente o desprazamento.

  c) Nacemento de fillo/a: catro días naturais. No suposto de non coincidir, polo menos, dous días hábiles no cómputo dos catro días naturais, ampliarase o permiso como garantía mínima dos días hábiles.

  d) Morte do cónxuxe, pais, pais políticos, fillos ou irmáns: cinco días naturais, que se ampliarán até oito días naturais se o óbito ocorrese fose da Comunidade Autónoma, se fose fóra do territorio do estado español, aumentaranse 2 días máis, a condición de que xustifique fehacientemente o desprazamento.

  e) Morte do avó, tío, tíos políticos ou cuñados: dous días naturais, ampliable a un día máis cando exista desprazamento fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

  f) Necesidade de atender asuntos propios que non admitan demora: o tempo que sexa necesario para iso. Outorgarase este permiso unha vez demostrada a necesidade.

  g) Licenza a representantes sindicais: estarase ao lexislado nesta materia.

  h) Dous días por traslado de domicilio habitual.

  i) Dous días libres remunerados por asuntos propios, a decisión do traballador ou traballadora con preaviso de 24 horas, condicionado ao 20% do persoal, nas empresas cuxo persoal sexa de até cinco traballadores non poderán coincidir máis de un.

  j) Os dereitos que correspondan aos permisos cuxo estado civil é o matrimonio legal estenderanse ás parellas que convivan en común salvo o previsto no apartado a), xustificando esta convivencia mediante certificado de empadroamento ou outro equivalente.

  No non establecido expresamente estarase ao disposto no Estatuto dos Traballadores.

  2.-As traballadoras por lactación rexeranse pola Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, podendo a traballadora acumular os períodos de desfrute de forma ininterrompida as 180 horas nun mes natural ou 22 días laborais.

  3.-Cando o traballador teña persoas ao seu cargo, que non poidan acudir polos seus propios medios á consulta medica para recibiren asistencia, o traballador terá permiso para acompañalo, xustificando o feito.

.

.

.

Artigo 10.-Permisos non retribuídos.

.

  Para o persoal cunha antigüidade mínima na empresa de un ano, terá dereito a 1 mes de permiso non retribuido ao ano nas seguintes circunstancias.

  1. Para o coidado dun familiar até o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, por accidente grave, enfermidade grave ou hospitalización. Podendo solicitalo mentres se acredite que dura a dita situación.

  2. Para situacións de adopción ou acollemento, debidamente acreditadas.

.

.

Artigo 11.-Vacacións anuais.

.

  O persoal regulado polo presente convenio terá dereito a 23 días laborables de vacacións ao ano. Gozaranse preferentemente no verán de acordo coas necesidades da empresa.

  As quendas de vacacións serán fixados pola empresa e os delegados ou delegadas de persoal ou comité de empresa, na súa ausencia por quen designen os traballadores e as traballadoras.

  No caso de que por necesidades organizativas do servizo, debidamente xustificadas pola empresa, esta chegue a un acordo cos representantes dos traballadores de que as vacacións dun traballador sexan cubertas por outro traballador previa aceptación deste, compensaráselle a xornada ou xornadas realizadas con descansos equivalentes, debendo ser gozados estes descansos dentro do ano natural.

.

.

CAPÍTULO V.-PERCEPCIÓNS ECONÓMICAS E REVISIÓN

.

Artigo 12.-Salario base.

.

  En concepto de salario base mensual, para cada categoría profesional, será o que se detalla na táboa salarial anexa, tendo efectos económicos desde o día 1 de xaneiro de 2012.

  Os salarios do ano 2013 representan un incremento do un por cento con respecto aos salarios da táboa salarial anexa correspondente ao ano 2012.

  Os salarios do ano 2014 representan un incremento do un e medio por cento con respecto aos salarios do ano 2013.

  Os atrasos salariais devengados desde 1 de xaneiro de 2013 serán abonados a máis tardar dous meses despois da publicación deste convenio no Boletín Oficial da Provincia.

  As empresas que aplicasen o artigo 5 do anterior convenio (2008-2011), abonando o incremento fixado no mesmo, manterán ese salario mentres os salarios de convenio non superen a contía salarial que teñen dereito a percibir actualmente os seus traballadores/as.

.

.

Artigo 13.-Remuneración anual.

.

  Dando cumprimento ao disposto no artigo 26.5 do vixente Estatuto dos Traballadores, detállanse na segunda columna da táboa salarial anexa para o ano 2012 os salarios en cómputo anual, en función da xornada efectiva pactada no presente convenio.

.

.

Artigo 14.-Anticipos.

.

  Todo o persoal con máis dun ano de antigüidade terá dereito a solicitar na empresa un anticipo sen xuros até o importe de catro mensualidades do salario real. A amortización deste anticipo non excederá do cinco por cento do seu salario.

.

.

Artigo 15.-Antigüidade.

.

  Desde o día 1 de xaneiro de 1989, establécese un complemento persoal de antigüidade para todas as categorías, consistente en cuadrienios do cinco por cento do salario base. O complemento por antigüidade devengarase a partir do primeiro día do mes en que se cumpra.

  Os traballadores e traballadoras que ao 31 de decembro de 1989 estivesen a percibir algún bienio do cinco por cento, seguirán devengando o complemento de antigüidade, consolidado naquela, polo mesmo porcentaxe. Os sucesivos e posteriores períodos de antigüidade se devengarán, a partir do día 1 de xaneiro de 1989, en cuadrienios ao cinco por cento do salario base.

  O persoal contratado antes do un de xaneiro do 2012 verá topada a contía deste complemento cando chegue ao 40% do salario. O persoal incorporado posteriormente terá topada esta contía cando alcance ao 30%. Isto sen prexuízo dos traballadores/as que xa superasen estas porcentaxes, nese caso respectaranse as condicións máis beneficiosas.

  Para o persoal contratado antes do un de xaneiro do 2012 a cuantía dos incrementos por antigüidade non poderán, en todo caso, supor máis do 40 por cento do salario vixente no momento de alcanzar dita porcentaxe, ficando consolidado dito importe, sendo esta non compensable, non absorbible e non revalorizable.

  Para os contratados despois desta data procederase do mesmo xeito cun tope do 30 por cento.

.

.

Artigo 16.-Gratificacións extraordinarias.

.

  Os traballadores e as traballadoras ao servizo das empresas afectadas por este convenio, percibirán dúas gratificacións extraordinarias cada ano. Unha no mes de xullo e outra no mes de decembro. O importe de cada unha delas será dunha mensualidade do salario base máis antigüidade.

  O persoal que ingrese ou cese na empresa durante o transcurso do ano, percibirá as gratificacións extraordinarias en proporción ao tempo traballado.

  Aqueles traballadores e traballadoras que polos conceptos anteriores veñan percibindo das empresas o importe correspondente a unha mensualidade do salario real, seguirán excepcionalmente as mesmas condicións por ter carácter máis beneficioso.

.

.

Artigo 17.-Contratos eventuais.

.

  1) En atención ás especiais características do sector que leva a frecuentes e irregulares períodos nos que se acumulan as tarefas, as empresas poderán concertar contratos eventuais, ao amparo do establecido neste convenio colectivo e no artigo 15.b) do ET, por un tempo non superior a 12 meses dentro dun período de 18 meses.

  2) Cando se concerten estes contratos por un prazo inferior ao máximo establecido, poderán prorrogarse por acordo das partes, unha ou máis veces, até o referido prazo máximo de doce meses.

  3) Naqueles casos en que o contrato se tivera concertado por un prazo inferior ao máximo establecido, e chegado ao seu remate, non existise denuncia previa de ningunha das dúas partes, nin existise acordo expreso de prórroga, pero se continuase realizando a prestación laboral, entenderase prorrogado tácitamente até o prazo máximo de doce meses.

.

.

Artigo 18.-Incapacidade temporal.

.

  En calquera suposto de baixa por incapacidade temporal, as empresas afectadas por este convenio garantirán ao traballador o 100 por cento do salario que lle corresponda percibir no momento de producirse a baixa.

.

.

CAPÍTULO VI.-CONCEPTOS EXTRASALARIAIS.

.

.

Artigo 19.-Dietas e desprazamentos.

.

  As dietas para o persoal que, en razón dos métodos de organización das empresas, deban efectuar saídas fóra do municipio en que radica o centro de traballo, quedan establecidas da seguinte maneira:

.

  a) Para o ano 2012.

  Por almorzo: 6 €.

  Por comida: 18 €.

  Por cea: 13 €.

  Por aloxamento: pernocta pagada cun límite máximo de 60 €.

  b) Para o ano 2013.

  Por almorzo: 6,06 €.

  Por comida: 18,18 €.

  Por cea: 13,13 €.

  Por aloxamento: pernocta pagada cun límite máximo de 60 €.

  c) Para o ano 2014.

  Por almorzo: 6,16 €.

  Por comida: 18,45 €.

  Por cea: 13,33 €.

  Por aloxamento: pernocta pagada cun límite máximo de 60 €.

.

  A quilometraxe será a razón de 0,19 céntimos o quilómetro, esta cantidade será equiparada en cada momento coa cantidade máxima establecida pola Facenda Pública que estea exenta de cotización e retención, vixente en cada momento.

.

.

.

CAPÍTULO VII. -ACORDOS SOCIAIS.

.

.

Artigo 20.-Plantillas.

.

  As empresas reguladas por este convenio axustarán as súas plantillas ás seguintes normas:

  a) Os empregados e as empregadas que teñan directamente baixo a súa responsabilidade a 15 ou máis traballadores dos grupos titulados administrativos ou técnicos serán clasificados como xefes superiores.

  b) En dependencias con 10 ou máis traballadores dos grupos citados no apartado anterior, o empregado que se atope á fronte dos mesmos terá a categoría de xefe de primeira.

  c) Nos centros de traballo onde presten os seus servizos un número de sete traballadores dos grupos xa citados anteriormente ou, no caso de que sendo menos de sete exista un mínimo de tres traballadores clasificados como oficiais ou asimilados, estará á fronte dos mesmos un xefe de segunda.

.

.

Artigo 21.-Ascensos.

.

  Todas as empresas reguladas polo presente convenio veñen obrigadas a dispor nas súas plantillas, como mínimo, dun número de oficiais de primeira igual ao 20 por cento da plantilla total de oficiais.

  A elección dos novos oficiais de primeira é facultade exclusiva do empresario. Para o seu cómputo non se terán en conta as fraccións decimais.

  Os auxiliares administrativos con cinco anos de servizo nesta categoría dentro da empresa pasarán automaticamente á categoría de oficial de segunda administrativo.

  Os auxiliares administrativos, aos tres anos de antigüidade na categoría dentro da empresa, pasarán a percibir as remuneracións que fixa para estes casos a táboa salarial anexa.

  Os traballadores con categoría profesional de ordenanza con cinco anos de servizo dentro da empresa pasarán automaticamente a percibir a diferenza retributiva da categoría de oficial de segunda administrativo, a partir do 1 de xaneiro do 2008.

  As prazas vacantes existentes nas empresas non suxeitas a amortización deberanse inicialmente dar opción a promoción interna, esta axustarase a criterios obxectivos de mérito e capacidade, suxeitas á decisión empresarial, con consulta e información aos delegados ou representación legal dos traballadores.

  As dúbidas derivadas dos reaxustes de niveis e categorías que a partir deste convenio téñanse que realizar nas empresas, deberán ser consultadas por escrito á comisión paritaria deste convenio.

.

.

Artigo 22.-Mobilidade funcional.

.

  A mobilidade funcional desenvolverase en función das necesidades operativas da empresa, dentro dos límites que marca o Estatuto dos Traballadores.

  A realización de funcións de Categoría profesional superior á que ostente un traballador, por un período de máis de catro meses durante un período de nove, ou seis meses nun período de dezaoito, consolidará a clasificación profesional superior que lle corresponda, no entanto mentres dure a situación, perseverará o nivel salarial superior.

  Se por necesidade perentoria ou imprevisible da actividade produtiva, a empresa tivese que destinar a un traballador a tarefas correspondentes a unha categoría inferior, só será con carácter excepcional, soamente polo tempo imprescindible, e nunca superior a catro meses, mantendo a retribución e demais dereitos derivados da clasificación profesional e comunicándollo aos representantes legais dos traballadores.

  Estes cambios de funcións non implicarán unha mobilidade xeográfica, a mobilidade xeográfica será practicada conforme ao estatuto dos traballadores e a lexislación vixente.

  O tempo no que o produtor permaneceu en superior categoría será computado como antigüidade na mesma cando o empregado ascenda a ela.

.

.

Artigo 23.-Póliza de accidentes.

.

  As empresas afectadas polo presente convenio colectivo estarán obrigadas a subscribir ou revisar as xa contratadas no prazo de 30 días, desde a publicación no Boletín Oficial da Provincia, unha póliza de accidentes que garanta a todos os traballadores e traballadoras un capital de 20.000 € para morte e 25.000 € para invalidez permanente, derivada, en ambos os casos, de accidente laboral.

  As empresas disporán dun prazo de 30 días, desde a publicación do presente convenio, para regularizar os capitais das pólizas.

  As empresas de nova creación disporán dun prazo de 30 días, desde o alta do primeiro produtor, para formalizar a dicir póliza.

.

.

Artigo 23 bis.-Plans de xubilacións parciais.

.

  Incorpórase o acordo de 21 de marzo de 2013 da comisión negociadora do presente convenio adoptado por unanimidade, que foi rexistrado e publicado segundo a normativa vixente, e que se transcribe na súa integridade:

  23-bis.1. Ao amparo do previsto no artigo 8 do Real decreto-lei 5/2013, do 15 de marzo, establécese un Plan de xubilacións parciais para os traballadores e traballadoras incluídos no ámbito de aplicación do presente convenio nacidos ata 31 de decembro de 1957, cuxas condicións de incorporación á xubilación parcial serán ás vixentes con anterioridade á entrada en vigor da Lei 27/2011 -regulación anterior ao 01 de xaneiro de 2013 coa simultanea celebración dun contrato de relevo.

  23-bis.2. De conformidade co establecido no artigo 86.1 do Estatuto dos Traballadores, que posibilita que as partes negociadoras dos convenios colectivos establezan a duración dos convenios, podendo pactarse distintos períodos de vixencia para cada materia, e ao efecto, con carácter exclusivo para o Plan de xubiliacións parciais previsto no presente artigo terá vixencia desde a súa sinatura ata o 31 de decembro de 2018 incluído, salvo que con anterioridade teña lugar una modificación legal que afecte a súa regulación ou modificación da regulación prevista no siguiente convenio.

  23-bis.3. Para acceder á xubilación parcial conforme ao siguiente Plan de xubilacións parciais, o traballador ou traballadora interesada deberá dirixir a oportuna solicitude á dirección da sua empresa cunha antelación mínima de tres meses á data na que pretenda acceder á xubiliación parcial.

  A empresa receptora da solicitude, tras estudar de boa fé a solicitude coa vista posta nun acordo, tendo en conta a situación da empresa nese momento, en caso de considerar pertinente a solicitude acordará co traballador o acceso a situación de xubiliación parcial de conformidade co presente Plan de xubilacións parciais.

  23-bis.4. Con carácter xeral o acceso á xubilación parcial do presente plan terá que ter lugar coa reducción máxima da xornada que permite a normativa vixente con anterioridade a entrada en vigor da Lei 27/2011 (75%), salvo que medie acordo entre empresa e traballador en orde á aplicación dunha porcentaxe menor ou maior da reducción de xornada, dentro dos límites permitidos por tal normativa.

  23-bis.5. Con carácter xeral a parte da xornada que subsista para o traballador parcialmente xubilado ao amparo do presente plan se acumulará anualmente en xornadas completas, sea nun único prazo ou en varios prazos temporais, salvo que medie acordo entre empresa e traballador noutro sentido.

  23-bis.6. O traballador xubilado parcialmente percibirá a parte proporcional do salario en función da xornada traballada, remuneración que recibirá de forma mensual con independencia da acumulación de xornada en xornadas completas.

  23-bis.7. O traballador xubilado parcialmente ó amparo do presente Plan está obrigado a solicitar a xubilación ordinaria ao cumplir a idade de xubiliación ordinaria prevista no artigo 161.1.a) e na disposición transitoria Vixéxima da Lei xeral da Seguridade Social, data na que quedará extinta a sua relación contractual coa empresa pasando a situación de xubilado total a todos os efectos.

.

.

.

CAPÍTULO VIII.-ACCIÓN SINDICAL.

.

.

Artigo 24.-Dereitos sindicais.

.

  En todo o concernente aos aspectos sindicais dentro e fóra das empresas, estarase ao que sobre esta materia dispón o vixente Estatuto dos Traballadores e a Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical.

.

.

Artigo 25.-Garantías dos representantes dos traballadores.

.

  Os membros do comité de empresa e os delegados/delegadas de persoal terán as garantías que se establecen no artigo 68 do texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores e as que se determinen a continuación:

  a) Non se computará dentro do máximo legal de horas mensuais dispoñibles para o exercicio das súas funcións de representación, o exceso que sobre o mesmo se produzan con motivo da designación de delegados-delegadas de persoal ou membros do comité de empresa como compoñentes de comisións negociadoras de convenios colectivos nos que sexan afectados, e polo que se refire á celebración de sesións oficiais a través das cales transcorran tales negociacións e cando a empresa en cuestión se vexa afectada o ámbito da negociación referido.

  b) Sen pasar o máximo legal, poderán ser consumidas as horas retribuidas de que dispoñen os membros de comités de empresa ou delegados-delegadas de persoal, a fin de prever a asistencia dos mesmos a cursos de formación organizados polos seus sindicatos, institucións de formación e outras entidades.

.

.

CAPÍTULO IX.-SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO.

.

.

Artigo 26.-Seguridade e hixiene.

.

  Será obrigatoria a utilización de computadores de filtros ou monitores que cumpran a normativa vixente.

  As mulleres embarazadas estarán exentas de traballos continuados nas fotocopiadoras.

  Efectuaranse revisións médicas específicas (vista, costas, etc.) aos traballadores e traballadoras que desenvolvan os seus labores en equipos informáticos.

.

.

Artigo 27.-Revisións médicas.

.

  Todas as empresas vinculadas ao presente convenio colectivo estarán obrigadas a solicitar do Centro Provincial do Servizo Social de Hixiene e Seguridade no Traballo, ou mutua patronal que cubra o risco de accidentes de traballo, un recoñecemento médico anual para todo o persoal.

  O tempo empregado para o devandito recoñecemento será abonado pola empresa.

.

.

CAPÍTULO X.-CÓMPUTOS E VINCULACIÓNS.

.

Artigo 28.-Compensación e absorción.

.

  As condicións pactadas neste convenio formarán un todo orgánico indivisible e, consecuentemente, absorberán e compensarán no seu conxunto as melloras de calquera natureza que viñesen anteriormente satisfacendo as empresas, ben por imperativo legal, convenio colectivo, etc.

.

.

Artigo 29.-Vinculación á totalidade.

.

  Como se cita no artigo anterior, as condicións establecidas no presente convenio e pactadas polas partes deliberantes do mesmo, forman un todo orgánico e indivisible, en consecuencia, non poderá pretenderse a aplicación dunha ou varias normas con esquecemento das restantes, senón que, para todos os efectos, o presente convenio haberá de ser aplicado e observado na súa integridade.

  No caso de que a xurisdición competente, no exercicio das súas facultades, declarase nulo, total ou parcialmente algún artigo, o presente convenio quedará invalidado na súa totalidade, levándose a cabo unha nova negociación.

.

.

Artigo 30.-Inaplicación do convenio colectivo.

.

  Para dar cumprimento pleno ao pactado no presente convenio ao longo de toda a súa vixencia, as empresas deberán comunicar con 10 días de antelación á comisión paritaria a intención de proceder á inaplicación do presente convenio colectivo.

  Unha vez realizado este trámite e cando concorran causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, por acordo entre a empresa e os representantes legais dos traballadores, poderá procederse, previo desenvolvemento dun período de consultas nos termos do art. 41.4 do ET a inaplicar na empresa as condicións de traballo previstas no presente convenio, e que afectan ás seguintes materias:

  a) Xornada de traballo.

  b) Horario e distribución do tempo de traballo.

  c) Réxime de traballo a quendas.

  d) Sistema de remuneración e contía salarial.

  e) Sistema de traballo e rendemento.

  f) Funcións, cando excedan dos límites que para a mobilidade funcional prevé o art. 39 do ET.

  g) Melloras voluntarias da acción protectora da Seguridade Social.

  O concepto de causas económicas, técnicas, organizativas e de produción vén desenvolvido no art. 82 do ET.

  Nos supostos de ausencia de representantes legais dos traballadores observarase o disposto no art. 41.4 do ET.

  Cando o período de consultas termine en acordo, presumirase que concorren as causas xustificativas alegadas pola empresa e só poderá ser impugnado ante a xurisdición social pola existencia de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito na súa conclusión. O acordo deberá determinar con exactitude as novas condicións de traballo apliclables na empresa e a súa duración, que non poderá prolongarse máis aló do momento en que resulte aplicable un novo convenio. O acordo deberá ser notificado á comisión paritaria do convenio.

  En caso de desacordo durante o período de consultas, a empresa deberá someter a discrepancia á comisión paritaria do convenio, que disporá dun prazo máximo de sete días para pronunciarse, contando desde que a discrepancia se suscitou.

  Cando esta non alcance un acordo, a empresa deberá recorrer ao procedemento de mediación ante o AGA no prazo do quince días seguintes ao pronunciamiento da comisión paritaria. Se tampouco se conseguise acordo no AGA, someteranse as discrepancias a unha arbitraxe vinculante cuxo laudo terá a mesma eficacia que os acordos conseguidos no período de consultas e só poderá ser impugnado nos termos establecidos no art. 91 do ET.

.

.

Artigo 31.-Categorías profesionais.

.

  As definicións das categorías profesións son as seguintes, e ás que corresponden os niveis salariais que a continuación se indican, as novas modificacións neste articulado serán aplicadas a partir do 1 de xaneiro do 2008.

.

.

  SECCIÓN PRIMEIRA.

  Titulados.

  a) Persoal titulado.-É o que se acha en posesión dun título ou diploma oficial de grao superior ou medio, que está unido á empresa por un vínculo de relación laboral concertado en razón do título que posúe, para exercer funcións específicas para as que o mesmo o habilite e sempre que preste os seus servizos na empresa con carácter exclusivo ou preferente por un soldo, sen suxeción á escala habitual de honorarios da súa profesión.

.

  SECCIÓN SEGUNDA.

  Persoal administrativo.

  a) Xefes/as superiores.-Son aqueles que, provistos ou non de poderes, baixo a dependencia directa da dirección ou xerencia, levan a responsabilidade directa de dúas ou máis departamentos ou dunha sucursal, delegación ou axencia.

  Asimilaranse a esta categoría o profesional con dous ou máis xefes ás súas ordes.

  b) Xefe/a de primeira.-É o empregado capacitado que, provisto ou non de poderes, actúa ás ordes inmediatas do xefe superior, se o houber, e leva a responsabilidade directa dun ou máis servizos.

  Quedan adscritos a esta categoría aquelas persoas que organizan e constrúen a contabilidade da empresa.

  c) Xefe/a de segunda.-É o empregado que, provisto ou non de poderes, ás ordes inmediatas dun xefe de primeira, se o houber, está encargado de orientar, dirixir e dar unidade a unha sección, distribuíndo os traballos entre o persoal que del dependa.

  Quedan adscritos a esta categoría os caixeiros con firma, con ou sen empregados ás súas ordes.

  d) Oficial de primeira.-É aquel empregado que actúa ás ordes dun xefe, se o houber, e que baixo a súa propia responsabilidade realiza traballos que requiren iniciativa.

  Quedan adscritos a esta categoría os caixeiros/as sen firma, así como os/as telefonistas-recepcionistas, capacitados para expresarse en dous ou máis idiomas estranxeiros.

  e) Oficial de segunda.-É o empregado/a que con iniciativa e responsabilidade restrinxida e subordinado a un xefe/a ou oficial de primeira, se os houbese, realiza traballos de carácter secundario que só esixen coñecementos xerais da técnica administrativa. Quedan adscritos a esta categoría os telefonistas-recepcionistas cun idioma estranxeiro.

  f) Auxiliar.-É o empregado/a que se dedica a operacións elementais administrativas e en xeral ás puramente mecánicas inherentes ao traballo da oficina ou despacho. Quedan adscritos a esta categoría os telefonistas-recepcionistas e cobradores.

.

  SECCIÓN TERCEIRA.

  Técnicos.

  a) Xefe/a de Informática.-É o técnico/a que ten ao seu cargo a dirección e planificación das distintas actividades que coinciden na instalación e posta en explotación dun computador de tipo grande, medio ou pequeno, así como responsabilidade de equipos de análises de aplicacións e programación. Así mesmo, compételle a resolución de problemas de análises e programación das aplicacións normais de xestión susceptibles de ser desenvolvidas polos mesmos.

  b) Analista.-Verifica análises orgánicas de aplicacións para obter a solución mecanizada das mesmas en todo canto se refire a:

  - Cadea de operacións a seguir.

  - Documentos a obter.

  - Deseño dos mesmos.

  - Ficheiro a tratar: a súa definición.

  - Posta a piques das aplicacións.

  - Creación de xogos de ensaio.

  - Enumeración das anomalías que poden producirse e definición do seu tratamento.

  - Colaboración ao programa das probas de “lóxica” de cada programa.

  - Finalización dos expedientes técnicos de aplicacións complexas.

  c) Programador/a.-Correspóndelle estudar os procesos de complexos definidos polos analistas, confeccionando organigramas detallados de tratamento.

  Redactar programas na linguaxe de programación que lle indicou.

  Confeccionar xogos de ensaio, pór a punto os programas e completar os expedientes técnicos dos mesmos.

  Documentar o manual de consola.

  d) Xefe/a de delineación.-É a persoa que ten a responsabilidade do grupo ou grupos de delineación, ocupándose da recepción e distribución dos traballos, asesorando aos delineantes na perfecta realización dos mesmos.

  e) Xefe/a de explotación.-Ten por misión planificar, organizar e controlar a explotación de todo o equipo de tratamento da información ao seu cargo, realizar as funcións que corresponden a un operador de consola e a dirección de equipos de control.

  f) Delineante proxectista.-É o empregado/a que, dentro das especialidades propias da sección en que traballa, proxecta, detalla e está capacitado para o desenvolvemento de proxectos complexos segundo lle indique o técnico superior, a cuxas ordes actúa, ou o que, sen superior inmediato, realiza o que persoalmente concibe segundo os datos e condicións técnicas esixidas polos clientes ou pola empresa.

  g) Delineante.-É o que se ocupa de realizar as operacións de imputación en máquinas principais de proceso de datos, coñecendo perfectamente as posibilidades e recursos do equipo, para lograr o súa mellor e máis idónea utilización, interpretando e desenvolvendo as instrucións e ordes para a súa explotación, estando capacitado para o desenvolvemento de proxectos sinxelos, levantamento e interpretación de planos e traballos análogos, póndose se é necesario ás ordes dun delineante proxectista se o houbese.

.

  SECCIÓN CUARTA.

  Especialistas.

  a) Operador/a xefe de máquinas básicas.-É o responsable que se ocupa de realizar operacións de máquinas auxiliares de proceso de datos, ou análogas b) Operador/a de tabuladores, inspector/a de entrevistadores, debuxante, encargado/a de departamento de reprografía.- É o empregado/a que confecciona toda clase de rótulos, carteis e debuxos de carácter sinxelo, controla ou inspecciona un grupo de entrevistadores ou se encarga dun departamento de reprografía, desenvolvendo o traballo desta índole baixo a dirección dun superior.

  c) Operador/a de máquinas básicas, enquisador/a.-É o empregado/a que realiza operacións en maquinas básicas ou entrevistas mediante un cuestionario estandarizado que consegue, no espazo dunha xornada, un mínimo de entrevistas, axustándose en todo ás normas sinaladas polas empresas.

  d) Auxiliar especialista de oficina técnica.-É o traballador, que realiza debuxos en papel ou funcións similares, apoiando ao Delineante nas súas funcións.

.

  SECCIÓN QUINTA.

  a) Conserxe.-Ten como misión especial vixiar as portas e accesos aos locais da empresa.

  b) Ordenanza.-Terá esta categoría o subalterno cuxa misión consista en facer recados dentro ou fóra da oficina, recoller e entregar correspondencia, así como outros traballos secundarios ordenados polo seu xefe.

.

  SECCIÓN SEXTA.

  Oficios varios. a) Encargado/a.-É a persoa especialista no seu labor que, baixo as ordes directas dun superior, se o houber, dirixe os traballos dunha sección, coa responsabilidade consecuente sobre a forma de ordenar a realización dos traballos a efectuar.

  b) Condutor/a-oficial de primeira.-Inclúe ao persoal que realiza os traballos propios dun oficio calquera das categorías sinaladas.

  c) Condutor/a-oficial de segunda.-Inclúe ao persoal que realiza os traballos propios dun oficio calquera das categorías sinaladas. d) Limpador/a.-Inclúe ao persoal que realiza os traballos propios dun oficio calquera que non corresponde ao traballo propio de oficina dentro dos locais da empresa.

  Os/as condutores/as de automóbiles serán considerados oficiais de primeira se executan toda clase de reparacións que non esixan elementos de taller. Nos demais casos serán, como mínimo, oficiais de segunda.

.

.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Grupos profesionais.

.

  A comisión negociadora do convenio acorda, desde a publicación do presente convenio, completar a adaptación do mesmo a ou disposto non artigo 22 do Estatuto dos Traballadores en posteriores negociacións.

.

.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Acoso sexual e moobing.

.

  As partes afectadas polo presente convenio, asumen o compromiso de velar porque exista na empresa un ambiente exento de risco para a saúde e, en concreto, para o acoso sexual, establecendo procedementos nas empresas para presentar queixas por quen sexan victimas de tales tratos, a fin de obter axuda inmediata, utilizando para iso o código de conduta comunitario, relativo á protección da dignidade da muller e do home no traballo.

.

.

DISPOSICIÓN FINAL.

.

  Ambalasdúas partes acordan a incorporación aplicación dos novos aspectos da Lei de igualdade que non están incluídos no convenio ou que se modifican con esta nova lei e os novos aspectos en materia de prevención de riscos laborais e Lei de dependencia que non contemple este convenio e calquera aspecto doutra lei de aspecto social que durante a vixencia deste convenio puidese incidir no contido deste.

.

.

.

ANEXO.-Táboa de niveis salariais.

.

.

.

image1 356

.

image2 337

.

.

.

.

.

.

.

image3 318

.

.

MODIFICACIÓN (BOP NÚMERO 83 – LUNES, 5 DE MAYO DE 2014)

.

Resolución da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se ordena o rexistro e publicación da modificación do convenio colectivo de traballo provincial de oficinas e despachos.

.

  Vista a acta da xuntanza celebrada o día 11.04.2014 pola Comisión negociadora do Convenio colectivo provincial do sector de Oficinas e Despachos da Coruña (código 15001075011981), na que se recolle o acordo de modificar o artigo 21 do convenio colectivo para o período 2012-2014, publicado no B.O.P. do 13.02.2014, de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio,sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia A Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña RESOLVE:

.

  1º.- Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

  2º.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da provincia da Coruña.

.

  A Coruña, 16 de abril de 2014. Xefa Territorial, MARIA PILAR CARIDAD ALONSO.

.

.

ACTA DA COMISIÓN PARITARIA DO CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS E DESPACHOS.

.

  Na Coruña, sendo o 11 de abril de 2014, reúnese a Comisión Paritaria do Convenio Colectivo de Oficinas e Despachos da Provincia da Coruña nas persoas seguintes:

.

  Pola parte empresarial, todos eles en representación de AGS:

  Isidro Pousada Vales.

  Blanca Lesta Castelo.

  Alberto Castelo Míguez.

  Javier Mosquera Zás.

  Pola Parte social:

  Óscar Calvo Varela en representación da CIG.

  Antonio Lago Verdura, en representación de CCOO.

  Paula Bamonde Pardo en representación da UGT.

.

  En relación ás consultas prantexadas por varias empresas afectadas polo Convenio, en relación ao parágrafo 4º do artigo 21 do texto do convenio, as partes entenden que este parágrafo, por erro material das partes, se mantivo accidentalmente no convenio cando deberá ter sido eliminado xa no ano 2008.

  No convenio 2008-2011 produciuse una reforma das categorías pasando a eliminarse os niveis salariais inferiores ao 10, unificándose todas elas salarialmente no nivel 10, e pasando esta, de denominarse “Auxiliar administrativo con máis de tres anos” á redación actual.

  Evidentemente producese un erro ao non ter eliminado o cuarto parágrafo do artigo 21, que resulta incongruente coa relación de categorías e niveis salariais.

  En consecuencia esta Comisión ACORDA POR UNANIMIDADE a eliminación do citado parágrafo quedando a redación do artigo 21 como sigue:

.

  Artigo 21.-Ascensos.

  Todas as empresas reguladas polo presente convenio veñen obrigadas a dispor nas súas plantillas, como mínimo, dun número de oficiais de primeira igual ao 20 por cento da plantilla total de oficiais.

  A elección dos novos oficiais de primeira é facultade exclusiva do empresario. Para o seu cómputo non se terán en conta as fraccións decimais.

  Os auxiliares administrativos con cinco anos de servizo nesta categoría dentro da empresa pasarán automaticamente á categoría de oficial de segunda administrativo.

  Os traballadores con categoría profesional de ordenanza con cinco anos de servizo dentro da empresa pasarán automaticamente a percibir a diferenza retributiva da categoría de oficial de segunda administrativo, a partir do 1 de xaneiro do 2008.

  As prazas vacantes existentes nas empresas non suxeitas a amortización deberanse inicialmente dar opción a promoción interna, esta axustarase a criterios obxectivos de mérito e capacidade, suxeitas á decisión empresarial, con consulta e información aos delegados ou representación legal dos traballadores.

  As dúbidas derivadas dos reaxustes de niveis e categorías que a partir deste convenio téñanse que realizar nas empresas, deberán ser consultadas por escrito á comisión paritaria deste convenio.

  En consecuencia, a comisión acorda que se comunique esta modificación como corrección de erros para ser publicado oficialmente, facultando para este trámite a D. Alberto Castelo Míguez, con DNI 32.801.827-D.

.

  Na Coruña a 11 de abril de 2014.