Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia de Barcelona

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2018 - 31/12/2019

Duraci贸n: DOS A脩OS

Publicaci贸n:

2019/10/16 BOP BARCELONA CONVENIO

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: BARCELONA
C贸digo: 08003235011994
Actualizacion: 2019/10/16 BOP BARCELONA - CONVENIO
Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia de Barcelona de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2019/10/16. Vigencia de: 01/01/2018 a 31/12/2019. Duraci贸n Dos A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP BARCELONA del tipo: CONVENIO

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP 16-10-2019)

Cap铆tol I. Determinaci贸 de les parts.

Secci贸 1. 脌mbits territorial, personal i funcional.

Article 1. 脌mbits personal i funcional.

Secci贸 2 脌mbit temporal: vig猫ncia i durada

Article 2. 脌mbit temporal: vig猫ncia i durada.

Article 3. Vinculaci贸 a la totalitat.

Article 4. Compensaci贸 i absorci贸.

Article 5. Condici贸 m茅s beneficiosa i garantia personal.

Cap铆tol II. Classificaci贸 del personal.

Secci贸 1. Classificaci贸 funcional.

Article 6.

Article 7. Grups professionals i llocs de treball.

Cap铆tol III. Ingressos, ascensos, canvi de lloc de treball i contractaci贸 temporal.

Secci贸 1. Ingressos i per铆ode de prova.

Article 8. Ingressos.

Secci贸 2. Ascensos.

Article 9.

Secci贸 3. Contractes temporals.

Article 10. Contractes per obra o servei determinat.

Article 11. Contractes en pr脿ctiques.

Article 12. Contractes eventuals per circumst脿ncies de la producci贸.

Secci贸 4. Canvi de grup/lloc de treball.

Article 13. Feines de lloc de treball superior.

Article 14. Feines d’un lloc de treball inferior.

Secci贸 5. Cessaments.

Article 15.

Article 16. Gratificacions especials per cessament voluntari despr茅s de 10 anys o 20 anys de continu茂tat de serveis.

Cap铆tol IV. Jornada de treball, hores extraordin脿ries, descansos, vacances i permisos.

Article 17. Jornada ordin脿ria.

Article 18. Horari de treball.

Article 19. Hores extraordin脿ries.

Article 20. Descansos.

Article 21. Vacances.

Article 22. Llic猫ncies.

Article 23. Exced猫ncia per cura de fill/a.

Cap铆tol V. Retribucions.

Secci贸 1. Disposicions generals.

Article 24.

Article 25.

Secci贸 2. Salari base.

Article 26. Salari base.

Secci贸 3. Complements salarials.

Article 27.Complements de car脿cter personal, funcional i de lloc de treball.

Article 28. Plus substitut.

Article 29. Gratificacions extraordin脿ries.

Article 30.

Secci贸 4. Indemnitzacions i abonaments de despeses.

Article 31. Plus de transport.

Secci贸 5. Garantia m铆nima.

Article 32.

Cap铆tol VI. Seguretat, salut i prevenci贸 de riscos laborals.

Article 33.

Cap铆tol VII. R猫gim disciplinari.

Secci贸 1. Faltes.

Article 34.

Article 35.

Article 36.

Article 37.

Secci贸 2. Sancions.

Article 38.

Article 39.

Article 40. No-discriminaci贸.

Cap铆tol VIII. R猫gim asistencial.

Article 41. Complements assistencials en cas de malaltia i accident.

Article 42. Prestacions per mort o invalidesa.

Cap铆tol IX. Contractes formatius. Titulaci贸 d’auxiliars. Comissi贸 Parit脿ria del Conveni.

Article 43. Contractes en pr脿ctiques i per la formaci贸 i l’aprenentatge.

Article 44. Ajuts a la formaci贸 i perfeccionament laborals continuats.

Article 45. Titulaci贸.

Article 46. Comissi贸 Parit脿ria.

Cap铆tol X. Soluci贸 extrajudicial de conflictes laborals.

Article 47. Soluci贸 extrajudicial de conflictes laborals.

Cap铆tol XI. Igualtat d’oportunitats i no discriminaci贸.

Article 48. Declaraci贸 de principis generals.

Article 49. Cl脿usula de inaplicaci贸 de les condicions laborals.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

DISPOSICIONS TRANSIT脪RIES.

DISPOSICI脫 FINAL 脷NICA. Pagament de difer猫ncies retributives per l’aplicaci贸 del Conveni.

ANNEXOS TAULAS SALARIALS 2018-2019.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP 16-10-2019)

.

.

RESOLUCI脫 de 3 d’octubre de 2019, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball per a oficines de farm脿cia de la prov铆ncia de Barcelona per als anys 2018 i 2019 (codi de conveni n煤m. 08003235011994).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball per a oficines de farm脿cia de la prov铆ncia de Barcelona, subscrit, d’una banda, per la part empresarial formada per l’Associaci贸 de Farm脿cies de Barcelona, i, d’altra banda, per la part social formada pels sindicats CCOO, UGT i l’Associaci贸 Sindical d’Auxiliars, T猫cnics i Empleats de Farm脿cia de Barcelona (ASATEF) el dia 27 de juliol de 2019, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creaci贸, denominaci贸 i determinaci贸 de l’脿mbit de compet猫ncia dels departaments de l’Administraci贸 de la Generalitat de Catalunya, el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d’aplicaci贸,

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripci贸 de Conveni col路lectiu de treball per a oficines de farm脿cia de la prov铆ncia de Barcelona per als anys 2018 i 2019 (codi de conveni n煤m. 08003235011994) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Barcelona, amb notificaci贸 a la Comissi贸 Negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Barcelona.

.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL PER A OFICINES DE FARM脌CIA DE LA PROV脥NCIA DE BARCELONA, PER ALS ANYS 2018 I 2019.

.

.

Cap铆tol I. Determinaci贸 de les parts.

.

.

  S贸n parts firmants d’aquest Conveni, per una part l’Associaci贸 de Farm脿cies de Barcelona (AFB), i d’altre, CCOO -Federaci贸 de Sanitat Catalunya, UGT.-Federaci贸 de Treballadors de Serveis per la Mobilitat i el Consum de Catalunya (FeSMC.-UGT), i ASATEF.-Associaci贸 Sindical d’Auxiliars, T猫cnics i Empleats de Farm脿cia de Barcelona, reconeixent -se tots m煤tua i rec铆procament la legitimitat per negociar i acordar el present Conveni.

.

.

Secci贸 1. 脌mbits territorial, personal i funcional.

.

.

Article 1. 脌mbits personal i funcional.

.

  El present Conveni regula les relacions i condicions de treball de tot el personal que treballa per compte d’altri a les Oficines de Farm脿cia de la Prov铆ncia de Barcelona, d’acord amb el que estableix l’article 1 del text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

.

.

Secci贸 2 脌mbit temporal: vig猫ncia i durada

.

.

Article 2. 脌mbit temporal: vig猫ncia i durada.

.

  2.1. El present Conveni t茅 una durada de dos anys, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019, excepte els punts i/o mat猫ries per als quals les parts determinen expressament una altra vig猫ncia o durada concreta.

  2.2. Aquest Conveni s’ha d’entendre autom脿ticament prorrogat per per铆odes successius d’1 any si en la data de la seva fi, el 31 de desembre de 2019, o de qualsevol de les seves pr貌rrogues no se n’ha sol路licitat la rescissi贸 o revisi贸 en forma legal. En el cas de den煤ncia del Conveni per part de qualsevol de les parts signants, aquesta s’ha de fer per escrit, amb notificaci贸 fefaent a les altres parts signants, amb almenys 1 mes d’antelaci贸 a la data d’expiraci贸 de la seva vig猫ncia inicial o de la de qualsevol de les seves pr貌rrogues.

  2.3. Una vegada denunciat el Conveni en la forma expressada en l’apartat anterior, el seu contingut restar脿 vigent durant un per铆ode m脿xim de dos anys a comptar des de la data de la seva expiraci贸. Transcorregut el termini d’ultraactivitat normativa aqu铆 pactat, el Conveni decaur脿 legalment i s’aplicaran les previsions legals establertes amb car脿cter general per la legislaci贸 vigent.

.

.

Article 3. Vinculaci贸 a la totalitat.

.

  3.1. Les condicions aqu铆 pactades formen un tot org脿nic i indivisible, i a l’efecte de la seva aplicaci贸 pr脿ctica, han de ser considerades globalment i en c貌mput anual. Per tant, el present Conveni esdevindr脿 nul i sense cap efecte, en la seva totalitat, en el cas que les autoritats administratives o jurisdiccionals, en l’exercici de les compet猫ncies que els s贸n pr貌pies, alterin o anul路lin algun o alguns dels seus articles o no n’aprovin tot el contingut.

  3.2. No obstant aix貌, en el cas que tingui lloc la declaraci贸 d’il路legalitat de tot o una part del present Conveni, la Comissi贸 Parit脿ria d’interpretaci贸 i vigil脿ncia est脿 obligada a reunir -se en el termini dels 30 dies seg眉ents de la notificaci贸 de la declaraci贸 d’il路legalitat, amb la finalitat d’intentar arribar a un acord sobre les concretes mat猫ries o q眉estions que motivin la inefic脿cia parcial o total del Conveni, tot aix貌 a l’efecte d’intentar preservar una aplicaci贸 indivisible i 煤nica del Conveni.

.

.

Article 4. Compensaci贸 i absorci贸.

.

  4.1 Les millores econ貌miques i d’una altra 铆ndole que puguin establir disposicions legals o reglament脿ries actuals o futures seran compensades i absorbides per les establertes, en conjunt i en c貌mput anual, en aquest Conveni, excepci贸 feta d’aquelles que expressament es determinin com a no compensables ni absorbibles en el present Conveni.

  4.2 Aix铆 mateix, ha d’operar la compensaci贸 i absorci贸 en mat猫ria retributiva per a totes les quantitats econ貌miques reconegudes i/o abonades o que les empreses abonin, o hagin abonat, als treballadors a compte del Conveni a partir de l’1 de gener de 2018 o en cada any de vig猫ncia del present Conveni.

.

.

Article 5. Condici贸 m茅s beneficiosa i garantia personal.

.

  Pel fet que s贸n condicions m铆nimes les establertes en el present Conveni, s’han de respectar les condicions superiors implantades amb anterioritat, examinades en conjunt i en c貌mput anual, i s’han de mantenir amb car脿cter “ad personam ” mentre no siguin superades per les condicions establertes en aquest Conveni.

  Aix铆, en virtut d’all貌 establert en el par脿graf anterior, s’ha de respectar amb car脿cter “ad personam”, concretament: la jornada intensiva si s’escau; les vacances d’una durada superior per a grups professionals o individus; les millores de la seguretat social i els valors superiors de les hores extraordin脿ries establerts per 煤s i costum.

.

.

.

Cap铆tol II. Classificaci贸 del personal.

.

.

Secci贸 1. Classificaci贸 funcional.

.

.

Article 6.

.

  La classificaci贸 del personal consignada en el present Conveni 茅s purament indicativa i no obliga a tenir prove茂des totes les places que s’enumeren si les necessitats i el volum de l’empresa no ho requereixen.

.

.

Article 7. Grups professionals i llocs de treball.

.

  El personal compr猫s en el present Conveni es classifica, per ra贸 de les seves funcions professionals, en els grups i llocs de treball seg眉ents:

.

  Grup 1: personal facultatiu de farm脿cia.

  a) facultatiu: compr猫n els qui, en possessi贸 del t铆tol de doctor o llicenciat en farm脿cia, exerceixen a la farm脿cia els serveis professionals per als quals estan legalment capacitats.

  b) llicenciat/da no farmac猫utic: compr猫n als que, en possessi贸 d’una llicenciatura universit脿ria (llicenciat 贸 llicenciat amb m脿ster) exerceixen i desenvolupen a la Farm脿cia els serveis professionals per als que es trobin legalment autoritzats, habilitats i professionalment capacitats, serveis auxiliars i/o complementaris a l’activitat pr貌pia de les Farm脿cies, com per exemple ortopedistes, bi貌legs, 貌ptics, etc.

.

  Grup 2: personal t猫cnic de farm脿cia.

  Compr猫n els seg眉ents llocs de treball:

  a) auxiliar major diplomat/da: es defineix com l’auxiliar amb diploma expedit pel Consell General de Col路legis Oficials de Farmac猫utics o per l’organisme o corporaci贸 professional competent d’脿mbit auton貌mic o inferior que, a m茅s de complir la seva missi贸, 茅s a dir, la d’auxiliar diplomat, t茅 al seu c脿rrec l’organitzaci贸 del treball de la resta del personal t猫cnic de l’oficina de farm脿cia.

  b) auxiliar diplomat/da: 茅s l’auxiliar de farm脿cia que, en possessi贸 del diploma expedit pel Consell General de Col路legis Oficials de Farmac猫utics o per l’organisme o corporaci贸 professional competent d’脿mbit auton貌mic o inferior, realitza les funcions pr貌pies de l’auxiliar i a m茅s prepara f贸rmules magistrals i despatxa al p煤blic sota la direcci贸 del personal facultatiu.

  c) t猫cnic/a en farm脿cia/parafarm脿cia: 茅s el/la treballador/a que, en possessi贸 de la titulaci贸 establerta pels Reial decret 547/1995, de 7 d’abril, i Reial decret 1689/2007, de 14 de desembre, realitza les funcions i compet猫ncies recollides en els articles 4 i 5 del Reial decret 1689/2007, de 14 de desembre.

  d) diplomat/da no farmac猫utic, que compr猫n als que en possessi贸 d’una diplomatura universit脿ria exerceixen i desenvolupen a la farm脿cia els serveis professionals per als que es trobin legalment autoritzats, habilitats i professionalment capacitats, serveis auxiliars i/o complementaris a l’activitat pr貌pia de les farm脿cies, com per exemple analistes, pod貌legs, dietistes, etc.

.

  Grup 3: personal auxiliar de farm脿cia.

  Compr猫n els seg眉ents llocs de treball:

  a) auxiliar de farm脿cia: 茅s qui realitza les tasques corresponents a l’activitat de l’empresa en general i col路labora en la preparaci贸 de f贸rmules magistrals i en la realitzaci贸 i prestaci贸 d’altres serveis generals oferts per l’oficina de farm脿cia als clients.

  b) personal d’oficis varis: 茅s qui, en possessi贸 del t铆tol de formaci贸 que acrediti la seva capacitaci贸/qualificaci贸 professional, realitza tasques auxiliars a les pr貌pies de l’oficina de farm脿cia, com per exemple, esteticistes o d’altres.

  c) personal en formaci贸 laboral: t茅 aquesta categoria el treballador contractat en la modalitat de contracte per a la formaci贸, prevista a l’article 11.2 de l’Estatut dels treballadors i altra legislaci贸 vigent.

.

  Grup 4: personal administratiu.

  Compr猫n els seg眉ents llocs de treball:

  a) cap administratiu/va: 茅s qui assumeix amb facultats delegades pel/la titular, la direcci贸, vigil脿ncia i control de totes les funcions administratives de l’empresa, que t茅 organitzades o distribu茂des en diverses seccions.

  b) comptable – caixer/a: 茅s l’empleat/da responsable de la comptabilitat, la facturaci贸 i la caixa generals de l’oficina de farm脿cia.

  c) oficial/a administratiu/va: 茅s qui, en possessi贸 dels coneixements t猫cnics i pr脿ctics necessaris, realitza treballs que demanen iniciativa, com ara la redacci贸 de correspond猫ncia, facturaci贸, gesti贸 d’informes, liquidacions de la seguretat social, control de receptes i altres comeses similars en l’脿mbit de la gesti贸 administrativa de l’oficina de farm脿cia.

  d) auxiliar administratiu/va: 茅s qui, amb coneixements generals d’铆ndole administrativa, auxilia els caps i oficials en l’execuci贸 de treballs com a propis d’aquesta categoria en les seg眉ents funcions: redacci贸 de correspond猫ncia de tr脿mit, confecci贸 de factures i estudi per a la liquidaci贸 d’interessos o impostos, mecanografia, etc.

  Estan compresos en aquesta categoria els qui realitzen el cobrament al comptat de vendes, revisi贸 de talons de caixa o altres operacions similars.

.

  Grup 5: personal subaltern.

  Compr猫n els seg眉ents llocs de treball: a) mosso/a: 茅s el treballador les funcions del qual consisteixen a efectuar el transport de les mercaderies dins o fora de la farm脿cia i fer els paquets corrents que no cal embolicar o embalar; s’encarrega del seu repartiment i altres treballs que exigeixin predominantment esfor莽 f铆sic. b) personal de neteja: s’encarrega de les tasques pr貌pies de la seva categoria dins de l’oficina de farm脿cia.

.

.

.

Cap铆tol III. Ingressos, ascensos, canvi de lloc de treball i contractaci贸 temporal.

.

.

Secci贸 1. Ingressos i per铆ode de prova.

.

.

Article 8. Ingressos.

.

  8.1. La contractaci贸 de nou personal no es considera a t铆tol de prova, llevat que es faci constar per escrit en el contracte de treball corresponent.

  8.2. La durada del per铆ode de prova no pot excedir:

  3 mesos per al personal facultatiu.

  2 mesos per als auxiliars diplomats.

  1 mes per als auxiliars i la resta de personal, excepte els mossos, el contracte per a la formaci贸 i el personal de neteja, el per铆ode de prova dels quals 茅s de 15 dies.

.

.

Secci贸 2. Ascensos.

.

.

Article 9.

.

  Els ascensos es fan d’acord amb les normes que s’indiquen a continuaci贸:

.

  Grup 1: es fan per designaci贸 lliure de l’empresa.

  Grup 2: els auxiliars majors s贸n designats lliurement per l’empresa entre els auxiliars diplomats.

  Grup 3: les vacants de cap administratiu i de comptable -caixer s贸n designats lliurement per l’empresa.

.

  La d’oficial es fa entre els auxiliars administratius, per antiguitat, pr猫via prova d’aptitud.

  L’empleat procedent de la formaci贸 laboral administrativa, quan acabi el per铆ode de formaci贸, passa a la categoria d’auxiliar administratiu o auxiliar de farm脿cia.

.

.

Secci贸 3. Contractes temporals.

.

.

Article 10. Contractes per obra o servei determinat.

.

  D’acord amb l’article 15.1.a) de l’Estatut dels treballadors les empreses podran rec贸rrer a aquest tipus de contractaci贸 quan es contracti a la persona treballadora per a la realitzaci贸 d’una obra o servei determinat, amb autonomia i substantivitat pr貌pies dintre de l’activitat de l’empresa i quina execuci贸, malgrat limitada en el temps, sigui, en principi, de durada incerta.

  A t铆tol enunciatiu i no limitatiu les funcions i/o tasques i/o treballs que es declaren i reconeixen amb autonomia i substantivitat pr貌pies dintre de l’activitat normal de l’oficina de farm脿cia s贸n: realitzaci贸 d’inventaris; enc脿rrecs concrets de f贸rmules magistrals; implantaci贸 d’equips inform脿tics i nous models organitzatius a l’empresa; estudis financers, comptables o d’introducci贸 de noves l铆nies de productes a expendre i/o comercialitzar per l’oficina de farm脿cia, i els vinculats a les tasques i feines necess脿ries per potenciar, implantar o col路laborar amb programes sanitaris o de salut p煤blica en qu猫 l’empresa participi.

  En tot all貌 no regulat en el present article s’estar脿 a all貌 que en cada moment es disposi legalment sobre la mat猫ria.

.

.

Article 11. Contractes en pr脿ctiques.

.

  11.1. En els contractes en pr脿ctiques es limita la contractaci贸 als sup貌sits previstos a l’article 11.1 de l’Estatut dels treballadors i s’ha d’evitar utilitzar -los per a tasques que comportin responsabilitat superior a l’ordin脿ria.

  11.2. En cap cas el contracte en pr脿ctiques no es pot utilitzar per cobrir les funcions del farmac猫utic substitut previst en aquest Conveni.

.

.

Article 12. Contractes eventuals per circumst脿ncies de la producci贸.

.

  La modalitat contractual prevista a l’article 15.1.b) de l’Estatut dels treballadors (contractes eventuals per circumst脿ncies de la producci贸) pot tenir una durada m脿xima de 12 mesos dins un per铆ode de 18 mesos. Les empreses d’oficines de farm脿cia poden acollir -se a aquest contracte quan les circumst脿ncies de prestaci贸 de servei o ampliaci贸 de servei o requereixin, tant per situaci贸 de mercat, acumulaci贸 de tasques o excessos de comandes que ho exigeixin, encara que sigui una activitat normal en l’empresa.

.

.

Secci贸 4. Canvi de grup/lloc de treball.

.

.

Article 13. Feines de lloc de treball superior.

.

  13.1. L’empleat/da que transit貌riament ocupi un lloc de treball superior al que tingui assignat ha de percebre el salari que correspongui al lloc de treball superior mentre faci aquestes funcions, sens perjudici de l’obligaci贸 per part de l’empresa de cobrir les vacants en la forma reglament脿ria i en el termini improrrogable de 3 mesos, tret del personal t猫cnic titulat, que t茅 un termini de 12 mesos.

  13.2. En els serveis de gu脿rdia nocturna o dia festiu en qu猫 com a m铆nim hi hagi 3 empleats, si entre ells no hi ha cap auxiliar major diplomat, l’auxiliar diplomat m茅s antic o, si no n’hi ha, l’auxiliar amb m茅s antiguitat ha de percebre el salari corresponent al lloc de treball d’auxiliar major diplomat.

.

.

Article 14. Feines d’un lloc de treball inferior.

.

  14.1. Si per necessitat i conveni猫ncia de l’empresa es destina transit貌riament un empleat a realitzar feines corresponents a una grup professional i lloc de treball inferior a aquella a la qual est脿 adscrit, conservar脿 la retribuci贸 corresponent al seu grup i lloc de treball originaris.

  14.2. En el cas que el canvi de destinaci贸 esmentat en el primer par脿graf d’aquest article tingui per origen la petici贸 del treballador, cal assignar -li el salari corresponent al treball que presti efectivament.

.

.

Secci贸 5. Cessaments.

.

.

Article 15.

.

  15.1. Els treballadors que desitgin cessar volunt脿riament en el servei de l’empresa estan obligats a fer -ho saber a l’empresa i el termini de preav铆s 茅s de 15 dies naturals.

  15.2. L’incompliment per part del treballador de l’obligaci贸 d’avisar amb l’antelaci贸 esmentada d贸na dret a l’empresa a descomptar -li en la liquidaci贸 final d’havers l’import del salari d’1 dia per cada dia d’endarreriment en el preav铆s.

  Si s’ha rebut el preav铆s amb aquesta antelaci贸, l’empresa est脿 obligada a liquidar, quan aquest termini hagi finalitzat, els conceptes fixos que es puguin calcular en el moment. S’ha de calcular la resta en el moment habitual del pagament.

  L’incompliment d’aquesta obligaci贸 imputable a l’empresa implica el dret del treballador a ser indemnitzat amb l’import del salari d’1 dia per cada dia d’endarreriment en la liquidaci贸, amb el l铆mit m脿xim del nombre de dies del preav铆s.

  No hi ha aquesta obligaci贸 i, en conseq眉猫ncia, aquest dret no escau si el treballador no fa el preav铆s amb l’antelaci贸 deguda.

.

.

Article 16. Gratificacions especials per cessament voluntari despr茅s de 10 anys o 20 anys de continu茂tat de serveis.

.

  Els treballadors amb com a m铆nim 20 o 10 anys de servei a l’empresa que no hagin estat sancionats per una falta molt greu els 2 darrers anys i que causin baixa volunt脿riament en la seva relaci贸 laboral amb l’empresa i tinguin complerts els anys d’edat que s’estableixen a continuaci贸, han de percebre, en el moment del cessament, una gratificaci贸 especial segons els imports seg眉ents:

.

  Cessament amb 20 anys d’antiguitat i 65 anys d’edat: 2,5 mensualitats de l’煤ltim salari.

  Cessament amb 10 anys d’antiguitat:

  Als 63 i 64 anys d’edat: 3,5 mensualitats de l’煤ltim salari.

  Als 61 i 62 anys d’edat: 4,5 mensualitats de l’煤ltim salari.

  Als 58, 59 o 60 anys d’edat: 5,5 mensualitats de l’煤ltim salari.

.

.

.

Cap铆tol IV. Jornada de treball, hores extraordin脿ries, descansos, vacances i permisos.

.

.

Article 17. Jornada ordin脿ria.

.

  La jornada de treball ordin脿ria m脿xima a les oficines de farm脿cia per els anys 2018 i 2019 ser脿 de 1.804 hores de treball efectiu, que es consideren equivalents a 40 hores setmanals de promig, de treball efectiu.

  Sense perjudici d’altres acords als que es pugui arribar en el si de l’empresa entre l’empresari i el/s treballador/s o la representaci贸 legal unit脿ria d’aquests, l’empresa podr脿 distribuir irregularment al llarg de l’any un 10 per cent de la jornada anual pactada.

  Aquesta distribuci贸 irregular haur脿 de respectar, en tot cas, els per铆odes m铆nims de descans diari i setmanal previstos legalment i els treballadors hauran de con猫ixer amb un preav铆s m铆nim de cinc dies el dia i l’hora de la prestaci贸 de treball resultant d’aquella distribuci贸 irregular decidida per l’empresa.

.

.

Article 18. Horari de treball.

.

  脡s facultat de l’ empresa establir els horaris de treball sense cap m茅s limitaci贸 que les assenyalades en el present Conveni i en les disposicions aplicables.

  En cas que es faci jornada di脿ria continuada superior a sis hores, s’ha d’establir un descans retribu茂t de 15 minuts, que tenen la consideraci贸 de temps de treball efectiu.

.

.

Article 19. Hores extraordin脿ries.

.

  19.1. Les parts signants del present Conveni col路lectiu entenen convenient la progressiva reducci贸 de les hores extraordin脿ries com a contribuci贸 a l’efectiva creaci贸 de llocs de treball, amb l’objecte de possibilitar una via d’acc茅s al mercat de treball del col路lectiu de persones que estan desocupades. A aquest efecte, recomanen que aquesta pr脿ctica desaparegui per tal d’incentivar un increment de l’ocupaci贸 real i efectiu en el sector d’oficines de farm脿cia.

  Tenen consideraci贸 d’hores nocturnes les compreses entre les 22 h i les 6 h de l’endem脿, llevat que al contracte s’estableixi que el treball 茅s nocturn per la seva pr貌pia naturalesa.

  19.2. S’han de considerar hores extraordin脿ries les que excedeixin la jornada ordin脿ria m脿xima anual pactada i les que excedeixin les 40 hores efectives setmanals de promig, en un per铆ode de refer猫ncia de tres mesos.

  19.3. La condici贸 de les hores que excedeixin les anteriorment esmentades s贸n les seg眉ents:

  a) Les que es facin de les 6 a les 22 hores es consideren di眉rnes.

  b) Les que es facin de les 22 a les 6 hores s贸n nocturnes.

  c) Les que es facin de les 6 a les 22 hores en diumenges i dies festius s贸n hores extraordin脿ries en dia festiu.

  d) Les que es facin de les 22 a les 6 hores en diumenges i dies festius s贸n considerades com a hores extraordin脿ries nocturnes en dia festiu.

  S贸n considerats 煤nicament com a dies festius els assenyalats com a festius al calendari laboral que estableixin el Ministeri de Treball, el departament 贸 conselleria competent de la Generalitat de Catalunya, i tamb茅 s’han de tenir en compte les festes locals establertes pels corresponents ajuntaments.

  19.4. La realitzaci贸 d’hores extraordin脿ries s’ha de compensar amb descansos, a ra贸 d’1,5 hores de descans per cada hora extraordin脿ria efectivament realitzada, dins dels 3 mesos seg眉ents a la seva realitzaci贸. Tamb茅 poden ser compensades mitjan莽ant l’abonament dels valors econ貌mics que s’expressen a l’Annex 3 del present Conveni si aix铆 s’acorda entre empresa i treballador/a.

  19.5. Serveis de gu脿rdia.

  Pot pactar -se per escrit l’obligatorietat d’oferir i fer com a hores extraordin脿ries les exigides per l’atenci贸 dels torns de gu脿rdia per per铆odes anuals i en aquest cas 茅s exigible la seva realitzaci贸.

  Si no es compensen amb descans equivalent, s’han de retribuir amb les quantitats que s’acordin, que com a m铆nim han de garantir els imports fixats a l’Annex 3 en funci贸 de la seva condici贸 hor脿ria i dels dies esmentats. Tot aix貌 s’ha de dur a terme sens perjudici dels preceptius descansos m铆nims entre jornades i intersetmanals.

  El treballador que hagi cobert un torn de jornada de gu脿rdia nocturna en tot cas ha de tenir dret a un descans al dia seg眉ent almenys equivalent a les hores realitzades de forma extraordin脿ria; aquest descans s’ha d’iniciar a partir de la fi de les hores extraordin脿ries. En el sup貌sit que sigui necessari que el treballador romangui en el seu lloc de treball sense gaudir del descans previst, les hores que faci han de ser considerades com a hores extres i la seva compensaci贸 ha de ser segons la condici贸 del punt 4.

.

.

Article 20. Descansos.

.

  Tot el personal afectat pel present Conveni gaudeix del descans dominical. En cas que no sigui possible, ha de descansar necess脿riament qualsevol dels 6 dies seg眉ents al diumenge.

.

.

Article 21. Vacances.

.

  21.1. Tot el personal afectat pel present Conveni gaudeix d’un per铆ode anual de 30 dies de vacances, preferentment a l’estiu, i s’ha de comunicar el per铆ode de gaudi amb una antelaci贸 m铆nima de 2 mesos. El gaudi es pot fraccionar en 2 per铆odes, sempre que un no sigui inferior a 21 dies naturals. El personal que ingressi o cessi en el transcurs de l’any t茅 dret a la part proporcional de vacances, segons el nombre de dies treballats, que es calcula per dotzenes parts, i la seva fracci贸 es compta com a mes complet.

  Si el treballador no pot gaudir del per铆ode no inferior a 21 dies naturals de les vacances anuals durant els mesos compresos entre maig i setembre de cada any, el nombre de dies de vacances 茅s de 32 dies naturals.

  21.2. Quan el per铆ode de vacances fixat al calendari de vacances de l’empresa al que es refereixen el par脿grafs anteriors coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embar脿s, el part o la lact脿ncia natural o amb el per铆ode de suspensi贸 del contracte de treball previst en l’article 48.4 de L’Estatut dels treballadors, es tindr脿 dret a gaudir les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del perm铆s que per aplicaci贸 d’aquest precepte li correspongu茅s, en finalitzar el per铆ode de suspensi贸, encara que hagi acabat l’any natural al que corresponguin.

  En el cas que el per铆ode de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per conting猫ncies diferents a les assenyalades en el par脿graf anterior que impossibiliti al treballador gaudir -les, total o parcialment, durant l’any natural al que corresponen, el/la treballador/a podr脿 fer -ho una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut m茅s de divuit mesos a partir del final de l’any en qu猫 s’hagin originat.

.

.

Article 22. Llic猫ncies.

.

  22.1. El treballador, si avisa amb la suficient antelaci贸, pot faltar a la feina, amb dret a la percepci贸 del salari, en els casos seg眉ents:

  a) quatre dies naturals en cas de mort de pares, avis, fills, n茅ts, c貌njuge o germans.

  b) tres dies per defunci贸, accident o malaltia greus, hospitalitzaci贸 o intervenci贸 quir煤rgica sense hospitalitzaci贸 que requereixi rep貌s domiciliari, del c貌njuge. Quan amb tal motiu la persona treballadora necessiti fer un despla莽ament a aquest efecte, el termini ser脿 de 4 dies.

  c) tres dies per defunci贸, accident o malaltia greus, hospitalitzaci贸 o intervenci贸 quir煤rgica sense hospitalitzaci贸 que requereixi rep貌s domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb tal motiu la persona treballadora necessiti fer un despla莽ament a aquest efecte, el termini ser脿 de 4 dies.

  d) un dia natural en cas de matrimoni dels fills o germans en la data de la celebraci贸 d’aquesta cerim貌nia.

  e) quinze dies naturals en els casos de matrimoni.

  f) un dia per canvi de domicili.

  g) tres dies l’any per a assumptes propis del treballador/a. L’exercici efectiu d’aquest perm铆s/llic猫ncia retribu茂da per part dels treballadors/es haur脿 d’ajustar -se als seg眉ents par脿metres i condicions:

  1. La llic猫ncia per assumptes propis haur脿 d’茅sser sol路licitada per escrit a l’empresa amb una antelaci贸 m铆nima de 10 dies naturals a la data en que es vulgui gaudir.

  2. No podran coincidir en el/s mateix/os dies de gaudi/exercici de la llic猫ncia dos empleats de l’oficina de farm脿cia. En cas de coincid猫ncia de m茅s d’un empleat en el/s dia/es de petici贸, tindr脿 prioritat de gaudi el treballador/a que primer hagi presentat a l’empresa la seva sol路licitud.

  3. La/es data/es concreta/es de gaudi i exercici de la llic猫ncia per part dels treballadors tamb茅 podr脿 ser denegada per l’empresa i el/la treballador/a haur脿 d’escollir/fixar una/es altra/es dates si: – es sol路licita el gaudi/exercici de la llic猫ncia en el/s dia/es immediatament anteriors o posteriors a festes laborals oficials o dies de festa o no laborables que ja estiguin convinguts/des en calendari laboral de l’empresa. – si existeixen circumst脿ncies productives, o raons organitzatives (com per exemple acumulaci贸 de treball/feina, baixes per malaltia o altres abs猫ncies justificades d’altres treballadors, coincid猫ncia amb per铆ode o data de realitzaci贸 d’inventaris, etc.) que justifiquin la conveni猫ncia i/o necessitat d’un canvi en la/es data/es de gaudi de la llic猫ncia.

  h) El temps necessari per al compliment de funcions de car脿cter sindical en els c脿rrecs representatius.

  i) El temps indispensable per a la realitzaci贸 d’ex脿mens prenatals i t猫cniques de preparaci贸 del part que s’hagin de dur a terme dins la jornada laboral.

  22.2. Pel que fa als par脿grafs de l’a) a l’h) de l’apartat anterior, en els casos extraordinaris degudament acreditats, aquestes llic猫ncies s’han d’atorgar pel temps que sigui necessari segons les circumst脿ncies i s’han de convenir les condicions de la seva concessi贸; es pot acordar la no -percepci贸 d’havers i fins i tot el descompte del temps extraordinari de llic猫ncies pel que fa a l’antiguitat quan totes aquestes excedeixin 1 mes dins l’any natural.

.

.

Article 23. Exced猫ncia per cura de fill/a.

.

  23.1. En el cas de maternitat/paternitat, per naturalesa o adopci贸, o en sup貌sits de guarda amb finalitats d’adopci贸 o acolliment permanent, a comptar des de la data de naixement o si escau, de la resoluci贸 judicial o administrativa, la/el treballadora/treballador t茅 dret a passar a la situaci贸 d’exced猫ncia per cura de fill/a per un per铆ode m脿xim de 3 anys. A aquest efecte ho ha de sol路licitar per escrit i l’empresa est脿 obligada a la seva immediata concessi贸. Durant els 2 primers anys, pr猫via sol路licitud de reingr茅s formulada per escrit, de la qual ha d’acusar recepci贸 l’empresari farmac猫utic, la treballadora excedent t茅 dret a la reincorporaci贸 autom脿tica al mateix lloc de treball que desenvolupava en sol路licitar l’exced猫ncia. Transcorregut l’esmentat termini, la reincorporaci贸 tamb茅 ha de ser autom脿tica, per貌 la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

  Els contractes d’interinitat que, a l’empara d’all貌 previst a l’article 15.1.c) i la disposici贸 addicional 21 de l’Estatut dels treballadors, puguin subscriure’s per substituir la treballadora que es trobi en situaci贸 d’exced猫ncia per maternitat, poden acollir -se a les bonificacions de quotes a la Seguretat Social existents en cada moment.

  23.2. L’avaluaci贸 dels riscos a qu猫 es refereix l’article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, ha de comprendre la determinaci贸 de la naturalesa, el grau i la durada de l’exposici贸 de les treballadores en situaci贸 d’embar脿s o part recent a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc espec铆fic. Si els resultats de l’avaluaci贸 revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussi贸 en l’embar脿s o la lact脿ncia de les esmentades treballadores, l’empresari adoptar脿 les mesures necess脿ries per evitar l’exposici贸 a l’esmentat risc, a trav茅s d’una adaptaci贸 de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures han d’incloure, si cal, la no -realitzaci贸 de treball nocturn o de treball a torns.

  23.3. Quan l’adaptaci贸 de les condicions o del temps de treball no sigui possible o quan, malgrat aquesta adaptaci贸, les condicions d’un lloc de treball puguin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, i aix铆 ho certifiqui el metge que en el r猫gim de la Seguretat Social aplicable assisteixi facultativament la treballadora, aquesta haur脿 de desenvolupar un lloc de treball o funci贸 diferent i compatible amb el seu estat. L’empresari ha de confeccionar, pr猫via consulta als representants dels treballadors, una llista dels llocs de treball exempts de riscos a aquest efecte.

  El canvi de lloc o funci贸 s’ha de dur a terme d’acord amb les regles i criteris que s’apliquin en els sup貌sits de mobilitat funcional i t茅 efectes fins al moment en qu猫 l’estat de salut de la treballadora permeti la seva reincorporaci贸 a l’anterior lloc.

  En el cas que, fins i tot aplicant les regles assenyalades en el par脿graf anterior, no hi hagi un lloc de treball o funci贸 compatible, la treballadora podr脿 ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent i conservar脿 el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen.

  23.4. Si l’esmentat canvi de lloc no 茅s t猫cnicament i objectivament possible o no es pot exigir raonablement per motius justificats, podr脿 declarar -se el pas de la treballadora afectada a la situaci贸 de suspensi贸 del contracte per risc durant l’embar脿s, prevista a l’article 45.1.e) de l’Estatut dels Treballadors, durant el per铆ode necessari per a la protecci贸 de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar -se al seu lloc anterior o un altre lloc compatible amb el seu estat.

  23.5. All貌 disposat en els anteriors apartats d’aquest article tamb茅 茅s d’aplicaci贸 durant el per铆ode de lact脿ncia si les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la dona o del fill i aix铆 ho certifica el metge que en el r猫gim de seguretat social aplicable assisteix facultativament la treballadora.

  23.6. Les treballadores embarassades tenen dret a absentar -se del treball, amb dret a remuneraci贸, per a la realitzaci贸 d’ex脿mens prenatals i t猫cniques de preparaci贸 del part, previ av铆s a l’empresari i amb la justificaci贸 de la necessitat de la seva realitzaci贸 dins de la jornada de treball.

.

.

.

Cap铆tol V. Retribucions.

.

.

Secci贸 1. Disposicions generals.

.

.

Article 24.

.

  Les retribucions del personal compr猫s en el present Conveni estan constitu茂des pel salari base i els seus complements, i corresponen a la jornada normal ordin脿ria a qu猫 fa refer猫ncia l’article 17.

  Igualment, formen part de les percepcions del personal, si escau, les indemnitzacions de car脿cter no salarial.

.

.

Article 25.

.

  L’abonament dels salaris s’efectua dins la jornada laboral o immediatament despr茅s de la seva fi, per per铆odes mensuals, en la data i el lloc que les parts acordin. Tamb茅 es pot fer mitjan莽ant xec o transfer猫ncia banc脿ria.

  El personal t茅 dret a percebre bestretes, a compte de les seves percepcions, de com a m脿xim el 90% de les quantitats que tingui meritades.

  El rebut acreditatiu del pagament dels salaris s’ha d’ajustar al model autoritzat per la legislaci贸 vigent.

.

.

Secci贸 2. Salari base.

.

.

Article 26. Salari base.

.

  26.1. Es pacten, per a la vig猫ncia del present Conveni, les seg眉ents retribucions:

  a) Per el per铆ode des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018: Seran vigents les taules salarials que hi consten a la columna “ANY 2018″ dels annexos 1 i 2 al present Conveni.

  b) Retribucions/taules salarials per al 2019. Increment del 2,50% sobre 隆taules salarials 2018 (actualitzades amb l’铆ndex de l’1,5%) i amb efectes de 1/1/2019, per a l’any 2019. Les taules salarials queden reflectides en els annexos 1 i 2 del present Conveni.

  Aix铆, per el per铆ode des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019: Seran vigents les taules salarials que hi consten a la columna “ANY 2019” dels annexos 1 i 2 al present Conveni. (* Veure disposici贸 transit貌ria cinquena)

  26.2. Aix铆 doncs, el salari base i les dem茅s retribucions dels treballadors afectats per aquest Conveni seran les que per a cada grup i lloc de treball es reflecteix en les taules salarials annexes d’aquest Conveni.

.

.

Secci贸 3. Complements salarials.

.

.

Article 27.Complements de car脿cter personal, funcional i de lloc de treball.

.

  27.1. Complement fix personal (CFP) La quantia mensual d’aquest complement fix mensual personal ha de ser per a cada treballador la que, d’acord amb les normes que segueixen, tingu茅s consolidada pel concepte d’antiguitat en data 1 de juliol de 2005, data d’inici de meritaci贸 d’aquest complement salarial.

  El c脿lcul dels valors del CFP s’ha de fer per a cada treballador de la forma que segueix:

  a) als treballadors d’alta a l’empresa l’1 de juliol de 2005 que en aquesta data no tinguin complert ni consolidat el primer quadrienni de l’extint plus d’antiguitat se’ls ha de calcular la part proporcional del quadrienni en curs d’adquisici贸, i el valor que resulti ha de constituir el seu respectiu complement fix personal, que han de meritar i percebre a partir de l’1 de juliol de 2005.

  b) als treballadors d’alta a l’empresa l’1 de juliol de 2005 que tinguin 1 o m茅s quadriennis consolidats en aquesta mateixa data, se’ls ha de calcular, amb efectes des d’aquesta data, la part proporcional del seg眉ent quadrienni que es trobi en curs d’adquisici贸 i aquest valor s’ha d’afegir a la quantitat del quadrienni/s que tinguin ja consolidat/s. La suma entre el valor econ貌mic del quadrienni/s consolidat/s i la part proporcional corresponent al quadrienni en curs d’adquisici贸 ha de constituir per a aquests treballadors l’import del seu respectiu complement fix personal, que han de meritar i percebre a partir de l’1 de juliol de 2005.

  c) el c脿lcul de l’import corresponent a la proporci贸 del quadrienni en curs d’adquisici贸 s’ha de fer prenent 1.461 dies per al quadrienni complet i trobant el valor econ貌mic que sigui directament proporcional als dies efectivament transcorreguts des de la data de compliment i consolidaci贸 de l’煤ltim quadrienni complert que es percebi en concepte d’antiguitat. Per a les persones que no tinguin cap quadrienni complert en data 1 de juliol de 2005, la data d’inici per al dit c脿lcul proporcional ha de ser la d’ingr茅s a l’Empresa.

  27.2. D’acord amb l’anterior, nom茅s tindr脿 dret a percebre aquest complement fix personal, de naturalesa “ad personam” aquells/es treballadors/es que a la data d’entrada en vigor del present Conveni ja el vinguessin percebent com a conseq眉猫ncia de l’aplicaci贸 de l’article 27 de l’anterior Conveni col路lectiu 2005 -2008 i en la mateixa quantia mensual en que el dit complement fix personal hagu茅s quedat establert a la data de la seva instauraci贸.

  Com sia que la naturalesa d’aquest complement i el motiu pel qual es va instaurar i establir fou la de compensar als treballadors/es que venien percebent complement salarial d’antiguitat en data 1 de juliol de 2005, no tenen dret a percebre’l els treballadors/es de nova contractaci贸, aix铆 com aquells/es que, en data 1 de juliol de 2005, no hi vinguessin percebent l’antic i ja extingit complement salarial per antiguitat.

  27.3. Complement personal “ex.primavera”.

  El “complement personal ex.primavera” (CPExP), consistir脿 en l’import d’una mensualitat del salari basi i CFP i, si escau PEV, exclusivament per els/les treballadors/es que ho tinguessin consolidat en virtut del Conveni 2014 -2017, tindr脿 l’import que es reflecteix en les taules salarials, s’abonar脿 prorratejat en 12 mensualitats, i la seva regulaci贸 normativa -convencional es la continguda en l’article 27 i la disposici贸 addicional cinquena del Conveni col路lectiu de treball per a oficines de farm脿cia de la prov铆ncia de Barcelona per als anys 2014 -2015 -2016 i 2017 publicat al BOP de la prov铆ncia de Barcelona de data 04/09/2015 per Resoluci贸 de 20 d’agost de 2015, (codi de conveni n煤m. 08003235011994).

  Aquest complement personal no ser脿 compensable ni absorbible i s铆 revalori tzable amb els increments pactats en l’article 26.1 del present Conveni.

  27.4. Plus nocturnitat. Jornada en torn de nit.

  El personal que sigui contractat per realitzar d’una manera habitual la jornada en torn de nit ha de tenir una retribuci贸 espec铆fica equivalent al salari base incrementat en un 25%.

  27.5. Plus d’eventualitat (PEV).

  Tots els contractes la durada dels quals sigui inferior a 1 mes han de tenir un increment salarial espec铆fic d’un 25% del salari base, amb relaci贸 al salari assignat al lloc de treball/grup professional que tingui el treballador a l’annex 1 del Conveni. Aquest complement s’ha de reflectir al rebut de salari amb la denominaci贸 “PEV”.

  27.6. Incentiu variable (I.V.): compliment obligacions puntualitat i fitxatge registre -horari.

  1. Amb efectes des de l’1 de juliol de 2019 s’estableix un “Incentiu” mensual del 0,5% calculat sobre el SB de taules (i tamb茅 sobre el CFP en el cas del/es treballadors/es que ho tinguessin reconegut/consolidat) que ser脿 variable i es meritar脿 mensualment, sempre que, en el mes de refer猫ncia, es compleixin pel treballador/a, conjuntament, les dues condicions seg眉ents:

  a) no superar el nombre de tres faltes de puntualitat i/o assist猫ncia al treball en el mes, i b) no haver com茅s, en el mes de refer猫ncia, m茅s de cinc incompliments de les obligacions de fitxatge en el sistema de registre de jornada/horari habilitat per l’empresa d’acord amb el que disposa en el l’Art.34.9 del Estatut dels treballadors.

  2. Fins el 31.12.2019 la meritaci贸 i percepci贸, quan correspongui, d’aquest incentiu variable (I.V.) queden vinculades a les condicions/par脿metres a) i b) abans esmentats. A partir de l’1 de gener de 2020 la meritaci贸 i percepci贸 de l’incentiu variable (I.V.) quedaran vinculades a nous par脿metres/condicions relacionades amb el compliment d’objectius de qualitat en el treball i serveis a les oficines de farm脿cia.

  3. Les parts signat脿ries queden obligades i compromeses a determinar i fixar a trav茅s de la Comissi贸 Negociadora del CC els nous par脿metres/condicions de qualitat en el treball i servei a les oficines de farm脿cia i de meritaci贸 i percepci贸 de l’I.V. durant l’煤ltim trimestre de 2019.

  4. En cas de no arribar a un acord al respecte en el si de la Comissi贸 Mixta, es continuaran aplicant els par脿metres/criteris de l’apartat 1 anterior.

.

.

Article 28. Plus substitut.

.

  28.1. El/la llicenciat/da substitut/a: 脡s el/la llicenciat/da en farm脿cia col路legiat i habilitat administrativament per exercir com a tal (substitut del titular).

  Tenint present la figura del substitut establerta a l’article 3 i concordants de la Llei d’ordenaci贸 farmac猫utica de Catalunya 31/1991, de 13 de desembre, aquesta figura t茅 un car脿cter temporal i 茅s decidida exclusivament pel Titular i empresari de l’oficina de farm脿cia, el qual pot atorgar i denegar en qualsevol moment aquest grau de confian莽a. En aquests casos en qu猫 puguin existir o b茅 es puguin crear en el futur i que s’ajustin al que disposa l’esmentada llei, s’ha d’abonar un complement salarial de car脿cter funcional no consolidable quan tingui lloc aquesta situaci贸, sense que aix貌 afecti cap paga extra.

  28.2. En el rebut de salari t茅 l’especificaci贸 de plus de car脿cter voluntari compensable i absorbible, no fix. Aquesta quantitat 茅s compensable i absorbible en el cas que existeixi qualsevol paga de car脿cter voluntari per aquest concepte.

  28.3. El seu import mensual, 茅s el que hi consta a l’annex 2 del Conveni.

  28.4. La vig猫ncia d’aquest article queda condicionada al desplegament del reglament de la llei d’ordenaci贸 farmac猫utica de Catalunya i s’ha d’adequar l’annex a aquest.

.

.

Article 29. Gratificacions extraordin脿ries.

.

  29.1. Sense perjudici de la garantia personal que s’estableix a la disposici贸 transit貌ria cinquena del Conveni 2014 -2017 respecte dels treballadors/es que estiguessin en actiu/alta en les empreses amb data anterior a la de la publicaci贸 oficial en el BOP Barcelona d’aquell Conveni (04/09/2015), els treballadors i treballadores afectats/des per aquest Conveni tindran dret a 2 gratificacions extraordin脿ries a l’any: Nadal i Juliol. L’import de cada una 茅s d’una mensualitat del salari base, i CFP i, si escau, PEV, per aquells treballadors/es que vinguessin percebent aquests complements.

  29.2. Al personal que ingressi o cessi en la farm脿cia en el transcurs de l’any, se li abonen les gratificacions en funci贸 del temps de serveis, i s’han de computar les fraccions de mes com a mes complet. Aquesta mateixa norma s’aplica als treballadors eventuals o interins.

  29.3. El personal amb jornada redu茂da, a temps parcial, o que treballi per hores percep les gratificacions extraordin脿ries proporcionalment a la seva jornada.

  29.4. Els treballadors en situaci贸 de baixa per malaltia o accident perceben la part de la gratificaci贸 extraordin脿ria que els correspondria si estiguessin en actiu a aquest efecte, sempre que compleixin les condicions establertes.

  29.5. El pagament d’aquestes gratificacions s’ha de fer els dies laborables immediatament anteriors al 22 de desembre, 15 de juliol respectivament, dates d’inici de la meritaci贸 de cada una de les gratificacions.

.

.

Article 30.

.

  Els/les treballadors/es que passin a la situaci贸 de jubilaci贸 plena i total, sigui quina sigui la data en qu猫 tingui lloc, han de percebre tots els complements per gratificacions extraordin脿ries corresponents a l’any en qu猫 es jubilin.

  Aix铆 mateix els treballadors/es que passin a la situaci贸 de jubilaci贸 parcial, sigui quina sigui la data en qu猫 tingui lloc aquest fet, han de percebre les gratificacions extraordin脿ries, en l’any que es produeixi aquesta jubilaci贸 parcial, en la mateixa quantia que els hi hagu茅s pertocat en el cas de no haver -se jubilat parcialment.

.

.

Secci贸 4. Indemnitzacions i abonaments de despeses.

.

.

Article 31. Plus de transport.

.

  31.1. S’estableix un plus de transport mensual per compensar les despeses que hagi de fer el treballador per despla莽ar -se des del seu domicili al centre de treball, sempre que el trajecte superi la dist脿ncia d’1 quil貌metre.

  31.2. El seu import durant la vig猫ncia del present conveni ser脿 de 73,40 EUR al mes.

  31.3. Aquests imports s贸n compensables i absorbibles, en c貌mput anual, amb les majors quantitats que, per aquest concepte, estigui abonant l’empresa.

  31.4. At猫s el car脿cter compensatori, no salarial, d’aquest plus, no es percep durant el per铆ode de vacances, per la qual cosa el seu abonament es limita a 11 mesos a l’any.

  31.5. Expressament s’acorda que, en cas de discrep脿ncia sobre la interpretaci贸 o aplicaci贸 del que estableix aquest article, 茅s preceptiu el dictamen de la Comissi贸 Parit脿ria d’interpretaci贸 i vigil脿ncia del Conveni abans de qualsevol reclamaci贸 administrativa o jurisdiccional, dictamen que ha de ser em猫s per aquesta Comissi贸 urgentment dins del mes seg眉ent al de la recepci贸 de la sol路licitud.

.

.

.

Secci贸 5. Garantia m铆nima.

.

.

Article 32.

.

  32.1. Garantia de percepcions m铆nimes.

  Les retribucions salarials del present Conveni tenen el car脿cter de m铆nimes, per la qual cosa s’han de garantir a tot el personal afectat.

  32.2. Garantia retributiva a treballadors procedents d’ETT.

  Tot treballador que presti serveis en una oficina de farm脿cia mitjan莽ant un contracte de posada a disposici贸 concertat amb una empresa de treball temporal ha de percebre com a m铆nim, totes les retribucions econ貌miques, sense excepci贸, regulades en el present Conveni, que corresponguin al lloc de treball i categoria professional que ocupi.

.

.

Cap铆tol VI. Seguretat, salut i prevenci贸 de riscos laborals.

.

.

Article 33.

.

  33.1. Les empreses afectades pel present Conveni es regeixen en aquesta mat猫ria pel que disposen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i les altres disposicions concordants d’aplicaci贸 vigent.

  33.2. S’ha de proveir el personal de roba de feina usual en l’activitat de les oficines de farm脿cia: 3 peces cada 2 anys.

  33.3. Abans de la contractaci贸 i posteriorment cada any, per mitj脿 dels serveis m猫dics de les m煤tues asseguradores s’efectua una revisi贸 m猫dica als treballadors i se’ls lliura una c貌pia del resultat.

  Aquest servei pot organitzar -se per zones geogr脿fiques o b茅 de la manera que s’acordi.

.

.

.

Cap铆tol VII. R猫gim disciplinari.

.

.

Secci贸 1. Faltes.

.

.

Article 34.

.

  Tota falta comesa per un treballador es classifica, segons la seva import脿ncia, transcend猫ncia i intenci贸, en lleu, greu i molt greu.

.

.

Article 35.

.

  S贸n faltes lleus les seg眉ents:

.

  a) la falta de puntualitat en l’assist猫ncia a la feina, amb un retard sobre l’hora d’entrada superior a 5 minuts i inferior a 30 minuts.

  Les 3 primeres faltes comeses dins el per铆ode d’1 mes s贸n considerades com a lleus.

  b) no cursar quan calgui la baixa corresponent si es falta a la feina per motius justificats, tret que es provi la impossibilitat d’haver -ho fet.

  c) abandonar el servei sense causa justificada, encara que sigui per un temps breu; si aix貌 causa un perjudici de certa consideraci贸 a l’empresa o un accident als companys de feina, aquestes faltes poden ser considerades com a greus segons els casos.

  d) petites descurances en la conservaci贸 del material.

  e) falta de netedat personal.

  f) no atendre el p煤blic amb la correcci贸 i dilig猫ncia adequades.

  g) no comunicar a l’empresa els canvis de resid猫ncia i domicili.

  h) les discussions sobre assumptes aliens a la feina dins les depend猫ncies de l’empresa o durant els actes de servei.

  i) faltar a la feina 1 dia al mes, sense una causa justificada.

.

.

Article 36.

.

  Es classifiquen com a faltes greus les seg眉ents:

.

  a) m茅s de 3 faltes no justificades de puntualitat en l’assist猫ncia a la feina comeses durant un per铆ode de 30 dies. Si ha de rellevar un company, n’hi ha prou amb 1 sola perqu猫 es consideri com a greu.

  b) faltar 2 dies a la feina durant un per铆ode de 30 dies sense una causa justificada.

  c) no comunicar amb la suficient puntualitat els canvis experimentats en la fam铆lia que puguin afectar la seguretat social.

  d) lliurar -se a jocs, distraccions, siguin quins siguin, mentre s’est脿 de servei.

  e) la simulaci贸 d’una malaltia o accident.

  f) la mera desobedi猫ncia als superiors en qualsevol mat猫ria de servei. Si implica una transgressi贸 manifesta de la disciplina o en deriva un perjudici notori per a la farm脿cia, pot ser considerada com a molt greu.

  g) simular la pres猫ncia d’un altre treballador fitxant o firmant per ell.

  h) la neglig猫ncia o des铆dia en la feina que afecti la bona marxa del servei.

  i) la imprud猫ncia en els actes de servei. Si implica risc d’accident per al treballador o per als seus companys, o perill d’avaria per a les instal路lacions, pot ser considerada com a molt greu. j) fer feines particulars durant la jornada sense el perm铆s oport煤, com tamb茅 utilitzar per a usos propis g猫neres o articles de la farm脿cia.

  k) les que se segueixen del que preveu la causa c) de l’article anterior.

  l) la reincid猫ncia en una falta lleu, tret de la puntualitat, encara que les faltes siguin de naturalesa diferent, dins d’1 trimestre, i si ha tingut lloc amonestaci贸 escrita.

.

.

Article 37.

.

  Es consideren com a faltes molt greus les seg眉ents:

.

  a) m茅s de 10 faltes de puntualitat en l’assist猫ncia a la feina no justificades, comeses en el per铆ode de 6 mesos, o 20 durant l’any.

  b) el frau, la deslleialtat o l’ab煤s de confian莽a en les gestions encomanades i el furt i el robatori, tant a l’empresa com als companys de feina o a qualsevol altra persona de les depend猫ncies de l’empresa, o durant acte de servei en qualsevol lloc.

  c) fer desapar猫ixer, inutilitzar o destrossar primeres mat猫ries 煤tils, eines, maquin脿ria, aparells, edificis, mobiliari i documents de l’empresa, o causar -hi desperfectes.

  d) la condemna per delicte de robatori, furt i malversaci贸 comesos fora de l’empresa, per qualsevol classe de fets que puguin implicar desconfian莽a vers el seu autor i, en tot cas, les de m茅s de 6 anys dictades pels tribunals de just铆cia.

  e) la manca habitual de netedat de tal 铆ndole que produeixi les queixes justificades dels companys de treball.

  f) l’embriaguesa durant el servei.

  g) violar el secret de la correspond猫ncia o de la documentaci贸 reservada de l’empresa.

  h) revelar dades de reserva obligada a elements aliens a l’empresa.

  i) dedicar -se a activitats que l’empresa hagi declarat incompatibles en el seu reglament de r猫gim interior.

  j) els maltractaments de paraula o d’obra, l’ab煤s d’autoritat o la falta greu de respecte o consideraci贸 envers els caps o els seus familiars, com tamb茅 companys o subordinats.

  k) la blasf猫mia habitual.

  l) causar accidents greus per neglig猫ncia o imprud猫ncia inexcusables.

  m) abandonar la feina en llocs de responsabilitat.

  n) la disminuci贸 volunt脿ria i continuada en el rendiment normal de la feina.

  o) originar baralles amb els companys de feina.

  p ) la reincid猫ncia en falta greu, encara que les faltes siguin de naturalesa diferent, sempre que es cometin dins un per铆ode de 6 mesos des de la primera.

.

.

Secci贸 2. Sancions.

.

.

Article 38.

.

  Correspon a les empreses la facultat d’imposar sancions d’acord amb el que determina l’Estatut dels treballadors i el text ref贸s de la llei de procediment laboral.

  De qualsevol sanci贸, llevat de l’amonestaci贸, cal informar -ne per escrit a l’interessat, qui n’ha d’acusar recepci贸 o ha de signar perqu猫 hi hagi const脿ncia que s’ha assabentat de la comunicaci贸.

.

.

Article 39.

.

  Les sancions m脿ximes que es poden imposar en cada cas tenint en compte la gravetat de la falta comesa s贸n les seg眉ents:

.

  a) per faltes lleus: amonestaci贸 verbal; amonestaci贸 per escrit; suspensi贸 de sou i feina de 2 dies com a m脿xim.

  b) per faltes greus: suspensi贸 de sou i feina de 3 a 15 dies.

  c) per faltes molt greus: suspensi贸 de sou i feina de 16 a 60 dies; inhabilitaci贸 per a l’ascens per un per铆ode no superior a 2 anys; acomiadament.

  Les sancions que es puguin imposar en l’脿mbit laboral s’entenen sens perjudici de passar la part de culpa als tribunals competents, quan el fet com猫s pugui constituir falta o delicte.

.

.

.

Article 40. No-discriminaci贸.

.

  El principi de no -discriminaci贸 establert a l’article 17 de l’Estatut dels treballadors 茅s d’aplicaci贸 tant al personal amb contracte indefinit com al personal amb contracte de durada determinada.

  Quan l’empresari no compleixi els requisits establerts a l’apartat 1 de l’article 53 de l’Estatut dels treballadors o quan la decisi贸 extintiva de l’empresari tingui com a m貌bil alguna de les causes de discriminaci贸 prohibides a la Constituci贸 o llei o es produeixi amb violaci贸 de drets fonamentals i llibertats p煤bliques del treballador, la decisi贸 extintiva ser脿 nul路la, i l’autoritat judicial ha de fer aquesta declaraci贸 d’ofici.

  La no -concessi贸 del preav铆s establert a l’apartat c) de l’article 53.1.de l’Estatut dels treballadors no anul路la l’extinci贸, per貌 l’empresari, amb independ猫ncia dels altres efectes procedents, est脿 obligat a abonar els salaris corresponents a l’esmentat per铆ode. La posterior observan莽a per part de l’empresari dels requisits incomplerts en cap cas ha de constituir una esmena de l’anterior acte extintiu, sin贸 que ha de constituir un nou acord d’extinci贸 amb efectes des de la seva data.

  脡s tamb茅 nul路la la decisi贸 extintiva i/o acomiadament en els sup貌sits contemplats en els Arts 53.4 de l’Estatut dels treballadors i 108.2 de la llei Reguladora de la jurisdicci贸 social.

.

.

.

Cap铆tol VIII. R猫gim asistencial.

.

.

Article 41. Complements assistencials en cas de malaltia i accident.

.

  41.1. En els sup貌sits de malaltia o accident no laborals, a partir del dia n煤mero 61 des de la data en qu猫 hagi estat acordada la baixa per IT pels serveis m猫dics oficials, les empreses han de completar les prestacions reglament脿ries de la seguretat social fins a arribar al salari total del Conveni m茅s el CFP si s’escau, mentre s’estigui en situaci贸 d’incapacitat temporal.

  41.2. No obstant l’anterior, existir脿 aquesta obligaci贸 empresarial de complementar les prestacions econ貌miques per IT de la seguretat social des del primer dia de la baixa per incapacitat temporal en els seg眉ents sup貌sits:

  a) baixes causades per accidents laborals o malalties professionals.

  b) baixes per malalties greus i intervencions quir煤rgiques amb hospitalitzaci贸 del/la treballador/a.

  c) baixes per intervencions quir煤rgiques de cirurgia est猫tica i/o reparadora motivades per accidents o malalties/patologies greus que no obeeixin a un lliure desig i decisi贸 de la persona per tal de millorar el seu aspecte o aparen莽a f铆siques.

  d) baixes per embarassos de risc i/o risc per la lact脿ncia.

.

.

Article 42. Prestacions per mort o invalidesa.

.

  Si a conseq眉猫ncia d’accident, laboral o no laboral, es produeix la mort del treballador o una situaci贸 d’invalidesa del grau d’incapacitat permanent total o superior, l’empresa ha d’abonar al treballador, c貌njuge supervivent o drethavents la quantitat de 37.000,00 EUR, a preu fet i d’una sola vegada.

  Per tal d’atendre la prestaci贸 esmentada, les empreses de l’脿mbit del present Conveni lliurement poden subscriure assegurances o fer la cobertura de pagament d’aquesta quantitat de la manera que creguin m茅s convenient. Les empreses que subscriguin una asseguran莽a per cobrir aquesta eventualitat han de lliurar als seus treballadors la fotoc貌pia de la p貌lissa.

.

.

.

Cap铆tol IX. Contractes formatius. Titulaci贸 d’auxiliars. Comissi贸 Parit脿ria del Conveni.

.

.

Article 43. Contractes en pr脿ctiques i per la formaci贸 i l’aprenentatge.

.

  S’ent茅n per personal en pr脿ctiques el que disposa del t铆tol corresponent i fa les tasques d’acord amb la titulaci贸.

  El primer any, el treballador amb contracte en pr脿ctiques ha de percebre el 80% de la retribuci贸 del lloc de treball i grup professional que ocupi, en la que faci les pr脿ctiques, i el segon any, el 90% de la retribuci贸 del lloc de treball i grup professional en qu猫 faci les pr脿ctiques.

  S’ent茅n per personal en formaci贸 i d’aprenentatge el contractat en la modalitat prevista a l’article 11.2 de l’Estatut dels treballadors, la durada de la qual pot estendre’s fins a 3 anys. El temps i durada de la formaci贸 te貌rica, i el contingut, la forma i condicions de la seva impartici贸 s’ajustaran en tot moment a all貌 disposat per la normativa reguladora d’aquesta modalitat contractual continguda a l’Estatut dels treballadors i la seva normativa de desenvolupament.

  A la fi d’aquest contracte i en el sup貌sit d’haver -se esgotat la durada m脿xima de 3 anys, el treballador s’ha d’incorporar en el lloc de treball d’auxiliar i al grup professional corresponent. Si no hi ha vacant i es va fer constar en la formalitzaci贸 del contracte, es pot rescindir el contracte previ abonament d’una indemnitzaci贸 de 20 dies per any.

  脡s prohibit que aquest personal faci hores extres.

.

.

Article 44. Ajuts a la formaci贸 i perfeccionament laborals continuats.

.

  44.1. A tot el treballador que assisteixi regularment, i fora de l’horari laboral, a cursos de formaci贸, reciclatge o perfeccionament professional, relacionats amb la seva activitat laboral a l’oficina de farm脿cia, li ha de ser reintegrat per l’empresa, fins al l铆mit que despr茅s es dir脿, l’import de la matr铆cula que el/la treballador/a hagi de satisfer per al seguiment del curs. A aquest efecte, el treballador ha de justificar -ne l’abonament previ i acreditar l’assist猫ncia i l’aprofitament positiu. L’import d’aquest reintegrament est脿 limitat a la quantitat de 400,00 EUR anuals per cada treballador que hi assisteixi.

  44.2. Si l’empresa propos茅s a un empleat l’assist猫ncia a un d’aquests cursos de reciclatge, formaci贸 o perfeccionament professional, impartit dins de l’horari laboral amb el pagament 铆ntegre del seu cost, i el treballador es negu茅s a realitzar -lo, perdria en aquest cas el dret al reintegrament de les despeses de la matr铆cula establert a l’apartat anterior per altres cursos que pogu茅s realitzar per pr貌pia iniciativa en aquest any.

  44.3. El reciclatge o perfeccionament professional previst en el punt 44.2 anterior s’amplia fins a 550,00 EUR anuals en els casos que amb anterioritat el treballador hagi fet fora de les hores de treball un programa, curs o seminari promogut per les parts signants del Conveni en coordinaci贸 amb qualsevol centre o instituci贸, p煤blica i/o privada, acreditada i legalment autoritzada per impartir formaci贸 professional continuada.

  44.4. S’acorda expressament que en cas de discrep脿ncia sobre la interpretaci贸 o aplicaci贸 del que estableix aquest article, 茅s preceptiu el dictamen de la Comissi贸 Parit脿ria d’interpretaci贸 i vigil脿ncia del Conveni, amb car脿cter previ a qualsevol reclamaci贸 administrativa i jurisdiccional, dictamen que aquesta Comissi贸 ha d’emetre urgentment dins del mes seg眉ent a la recepci贸 de la seva sol路licitud.

.

.

Article 45. Titulaci贸.

.

  El personal que tingui la titulaci贸 de llicenciat en farm脿cia i que sigui contractat per prestar serveis laborals en una oficina de farm脿cia, ha de ser enquadrat en la categoria professional de personal facultatiu i ha de realitzar exclusivament les funcions pr貌pies de la seva titulaci贸, pel la qual cosa en cap cas aquesta incorporaci贸 no pot justificar ni fonamentar l’extinci贸, suspensi贸 o modificaci贸 substancial de les condicions de treball de la resta del personal existent a l’empresa.

.

.

.

Article 46. Comissi贸 Parit脿ria.

.

  En compliment del que disposa l’article 85 del text ref贸s de l’Estatut dels treballadors aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, s’estableix per a la vig猫ncia i compliment de les q眉estions que derivin de l’aplicaci贸 del conveni col路lectiu, una Comissi贸 Parit脿ria que estar脿 formada per 3 representants de la patronal i 3 representants de la part social. El vot de la part social en aquesta Comissi贸 Parit脿ria ha de ser ponderat i proporcional a la respectiva representativitat de cadascuna d’aquestes organitzacions acreditada a la Comissi贸 Negociadora del Conveni.

  La Comissi贸 Parit脿ria haur脿 de ser notificada de les sol路licituds que efectu茂n les empreses per acollir -se a la cl脿usula d’inaplicaci贸 de les condicions previstes en aquest conveni.

  El procediment d’actuaci贸 d’aquesta Comissi贸 Parit脿ria consistir脿 en qu猫, les discrep脿ncies o aix铆 com altres funcions regulades m茅s endavant, que puguin sorgir sobre el que s’ha pactat en aquest conveni, es comuniquin per escrit a la Comissi贸 Parit脿ria, que despr茅s de rebre l’escrit, es reunir脿 i en un termini de 15 dies a comptar ds de la recepci贸 de l’escrit/sol路licitud a resoldre.

  A les reunions podran assistir amb veu per貌 sense vot els assessors que les parts designin, amb un m脿xim de dos per representaci贸.

  S’estableixen com a domicilis per comunicacions a la Comissi贸 Parit脿ria: – L’Associaci贸 de Farm脿cies de Barcelona (AFB); c/ Casanova, 84-86, entresol 1陋 – C, de 08011 Barcelona. – CCOO; c/ Via Laietana, 16. 3陋 planta de 08003Barcelona. – FeSMC-UGT; Rambla del Raval, 29-35, planta 4陋 de 08001 Barcelona. – L’Associaci贸 d’Auxiliars T猫cnics i Empleats d’Oficina de Farm脿cia de Barcelona (ASATEF), c/ Casp, n煤m. 46, 5猫 B, de 08010 Barcelona.

  Les funcions encomanades a la Comissi贸 Parit脿ria s贸n:

  A) Coneixement i resoluci贸 de les q眉estions derivades de l’aplicaci贸 i interpretaci贸 del Conveni Col路lectiu, aix铆 com la vigil脿ncia en el compliment del que s’ha pactat.

  B) Mediar o arbitrar, si escau, en el tractament i soluci贸 de totes les q眉estions i conflictes de car脿cter col路lectiu que li siguin sotmesos de com煤 acord entre les parts en aquelles mat猫ries contemplades en els articles 40, 41 i 82.3 del E.T.

  C) Vetllar especialment pel coneixement i recepci贸 d’informaci贸 pel que fa a l’ocupaci贸 en el sector, analitzant i informant sobre les seves diverses oportunitats, seguint les recomanacions de l’Acord Interprofessional de Catalunya vigent en cada moment.

  Per solucionar les discrep脿ncies que puguin sorgir en el si de l’esmentada Comissi贸, les parts de mutu acord podran, si aix铆 ho acorden cada cas, sotmetre’s expressament als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Cap铆tol X. Soluci贸 extrajudicial de conflictes laborals.

.

.

Article 47. Soluci贸 extrajudicial de conflictes laborals.

.

  Les parts signants del present Conveni, en representaci贸 dels treballadors i de les empreses compreses en l’脿mbit personal del mateix sense perjudici dels procediments generals establerts a la Llei reguladora de la jurisdicci贸 social i Estatut dels treballadors, acorden expressament sotmetre’s als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya, per a la resoluci贸 dels conflictes laborals d’铆ndole col路lectiva o plural que es poguessin suscitar com a tr脿mit processal previ obligatori a la via judicial, als efectes establerts en els articles 63 i 156 de la Llei reguladora de la jurisdicci贸 social.

  Podr脿 tamb茅 ser objecte de submissi贸 espec铆fica als procediments de conciliaci贸, mediaci贸, i en el seu cas arbitratge, de les condicions t猫cniques del TLC qualsevol sup貌sit derivat de viol猫ncia de g猫nere, al igual que, les discrep脿ncies i conflictes que es produeixin en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals i de salut laboral.

  No obstant l’anterior, en l’脿mbit dels conflictes col路lectius regulats en el article 41 y 82 de l’Estatut dels treballadors i els relatius o fonamentats en l’aplicaci贸 i/o interpretaci贸 del present Conveni, ser脿 requisit previ sotmetre’s als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya 贸 tr脿mits procedimental previs establerts a la Llei reguladora de la jurisdicci贸 social i Estatut dels treballadors.

.

.

.

Cap铆tol XI. Igualtat d’oportunitats i no discriminaci贸.

.

.

Article 48. Declaraci贸 de principis generals.

.

  Les parts signat脿ries d’aquest Conveni declaren la seva voluntat de promoure i respectar el principi d’igualtat de tracte en el treball amb car脿cter general, no admetent -se discriminacions per ra贸 de sexe, estat civil, edat, ra莽a o 猫tnia, religi贸 o conviccions, discapacitat, orientaci贸 sexual, idees pol铆tiques, afiliaci贸 o no a un sindicat, etc.

  Per aix貌, en el desenvolupament i exercici de les seves compet猫ncies i facultats, la Comissi贸 Parit脿ria d’interpretaci贸 i vigil脿ncia del Conveni posar脿 especial atenci贸 quant al compliment d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en:

  1. L’acc茅s a l’ocupaci贸, promoci贸 professional, la formaci贸, estabilitat en l’ocupaci贸, i la igualtat salarial en treballs d’igual valor.

  2. Vetllar perqu猫 tant les dones com els homes gaudeixin d’igualtat d’oportunitats quant a ocupaci贸, formaci贸, promoci贸 i el desenvolupament del seu treball.

  3. Vetllar perqu猫 les dones treballadores tinguin la mateixa equiparaci贸 que els homes en tots els aspectes salarials, de manera que a igual treball i condicions les dones sempre tinguin igual retribuci贸.

  4. Vetllar perqu猫 les dones treballadores en el sector, en igualtat de condicions, tinguin les mateixes oportunitats que els homes en casos d’ascensos i funcions de major responsabilitat.

.

.

Article 49. Cl脿usula de inaplicaci贸 de les condicions laborals.

.

  Segons l’establert en l’article 82.3 de l’ET, per acord entre l’empresa i la representaci贸 legal dels treballadors, quan existeixin causes econ贸miques, t猫cniques, organitzatives o de producci贸, es podr脿 procedir, amb un periode de consultes previ, d’una durada no superior a quinze dies, a inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en el Conveni col路lectiu que afectin a les seg眉ents mat猫ries:

  a) jornada de Treball.

  b) l’horari i la distribuci贸 del temps de treball.

  c) r猫gim de treball a torns.

  d) sistema de remuneraci贸 i quantia salarial.

  e) sistema de treball i rendiment.

  f) funcions, quan excedeixin dels limits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39 de l’ET.

  g) millores volunt脿ries de l’acci贸 protectora de la seguretat social.

  Quan el per铆ode de consultes finalitzi amb acord, es presumir脿 que concorren les causes justificatives exposades a l’article 82.3 de l’ET i 煤nicament podr脿 ser impugnat davant la jurisdicci贸 social per la exist猫ncia de frau, dol, coacci贸 o ab煤s de dret en la seva conclusi贸.

  L’acord haur脿 de determinar, amb exactitud, les noves condicions de treball aplicables en l’empresa i la seva durada, que no podr脿 anar m茅s enll脿 del moment en que resulti aplicable un nou Conveni col路lectiu a l’empresa.Tanmateix, l’acord haur脿 de ser notificat a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni col路lectiu i a l’autoritat laboral.

  Quan el per铆ode de consultes finalitzi sense acord, les parts es sotmetran a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni, i si persisteix la discrep脿ncia, als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

.

  Primera. Mitjans de pagament de retribucions.

  Independentment del que preveu l’article 26 de l’Estatut dels treballadors, es recomana a les Empreses i als treballadors que utilitzin el sistema de pagament de n貌mina per mitj脿 de qualsevol de les entitats banc脿ries que ofereixen el sistema esmentat.

.

  Segona. Subcomissi贸 de prevenci贸 de riscos laborals.

  1. Amb la finalitat de treballar i aprofundir en la millora de la prevenci贸 laboral en l’脿mbit del Conveni, les parts signants es comprometen a constituir, en el si de la Comissi贸 Parit脿ria d’interpretaci贸 i vigil脿ncia del Conveni i en el termini dels quatre mesos seg眉ents a la seva signatura, una subcomissi贸 de prevenci贸 de riscos laborals que tindr脿 com a finalitats i objectius :

  - estudiar i analitzar la situaci贸 del sector en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals.

  - elaborar un mapa de riscos laborals del sector en l’脿mbit del Conveni.

  - formular les recomanacions que s’escaiguin dirigides a les parts signants del Conveni per tal que les puguin tenir en compte en futurs processos negociadors als efectes de negociar i establir la pertinent regulaci贸 convencional que considerin pertinent sobre la mat猫ria dintre dels 脿mbits sotmesos a l’autonomia i compet猫ncies de la negociaci贸 col路lectiva.

  2. La composici贸, reglament d’actuaci贸 i calendari de treball d’aquesta sub comissi贸 es determinar脿 en el s铆 de la Comissi贸 Parit脿ria d’interpretaci贸 i vigil脿ncia del Conveni.

.

.

DISPOSICIONS TRANSIT脪RIES.

.

  Primera. A tots els efectes queden ratificats i convalidats per a l’any 2018 (efectes des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018) la vig猫ncia 铆ntegra en ultra -activitat i en els seus propis i exactes termes, els efectes normatius, obligacionals i econ貌mics -retributius de l’anterior Conveni 2014 -2017 en els propis efectes i termes que de la seva aplicaci贸 resultessin a data 31 -12 -2017, sense que com a conseq眉猫ncia de l’aprovaci贸 d’aquest Conveni 2018 -2019 es derivin ni resultin, ni per a empreses ni per a treballadors/es, difer猫ncies econ貌mic – retributives ni de cap altra classe referides a l’any 2018.

.

  Segona. Atesa la vig猫ncia temporal del present Conveni i davant la possibilitat de futures modificacions de la legislaci贸 laboral, per evitar una excessiva demora en la seva aplicaci贸 les parts signat脿ries decideixen no donar per finalitzades les actuacions de la Comissi贸 Negociadora del Conveni, sin贸 prorrogar -les durant el temps de la seva vig猫ncia.

.

  Tercera. Les representacions signat脿ries es comprometen a negociar en el seu moment sobre les mat猫ries del present Conveni que puguin quedar afectades per disposicions legals, una vegada siguin publicades en el diari oficial corresponent, i valorar la seva possible adaptaci贸 a la nova normativa legal.

.

  Quarta. En relaci贸 al premi de fidelitat i const脿ncia que, donada la extraordin脿ria intensitat de la crisi que afecta al sector d’oficines de farm脿cia va determinar la seva extinci贸 a tots els efectes el 31 de desembre de 2012, les parts negociadores manifesten el seu comprom铆s d’incloure i tractar en la propera negociaci贸 col路lectiva les possibilitats d’establir algun altre concepte retributiu 贸 compensatori per als treballadors que millori la seva capacitat adquisitiva alhora que aporti valor afegit a l’empresa tant des de la perspectiva econ貌mica com de la qualitat del servei que presten les oficines de farm脿cia al conjunt de la poblaci贸.

.

  Cinquena. Gratificaci贸 especial signatura Conveni 2019 (GESC -2019). Atesa la inusual durada del proc茅s de negociaci贸 del present Conveni, i atenent a que en el present conveni no s’estableixen efectes retroactius de cap mena per l’any 2018, les parts han convingut en l’establiment d’aquesta gratificaci贸 煤nica, especial i excepcional per a l’any 2019 per ra贸 i ocasi贸 de la signatura del Conveni.

  Aix铆, com a gratificaci贸 especial i excepcional per la signatura del Conveni Col路lectiu, les empreses abonaran aquesta paga 煤nica i excepcional d’acord amb les seg眉ents condicions/circumst脿ncies:

  a) meritaran i percebran aquesta GESC tots aquells treballadors/es afectats/des pel present Conveni que vinguessin prestant serveis sense soluci贸 de continu茂tat al menys des de l’1 de gener de 2018 o data posterior i estiguessin en actiu/alta en les empreses en la data de 30 de maig de 2019, sense que la GESC sigui aplicable a persones que no haguessin prestat serveis durant l’any 2018 o que amb anterioritat a aquella data de 30/05/2019 haguessin extingit -sigui quina sigui la causa extintiva – una relaci贸 contractual laboral pr猫via amb qualsevol Empresa afectada pel present Conveni.

  b) El meritament d’aquesta GESC ho ser脿 directament proporcional als dos par脿metres seg眉ents : – el temps efectivament treballat durant l’any 2018, i – la jornada (completa o parcial) de treball efectivament realitzada de tal forma que els valors econ貌mics reflectits en la columna “GESC” de la taula salarial -Annex 1 del Conveni s’han d’entendre referits als treballadors/es que prestessin serveis a “jornada completa” i que haguessin prestat serveis durant tot l ‘any 2018.

  c) L’import de la GESC -2019, referit a la jornada completa ser脿, per a cada grup/lloc de Treball el que hi consta en la columna “GESC -2019” de l’Annex 1 del Conveni.

  Les empreses disposaran d’un termini m脿xim fins el 31 d’octubre de 2019 per fer el pagament de la GESC -2019, segons s’estableix en la disposici贸 final seg眉ent.

.

.

DISPOSICI脫 FINAL 脷NICA. Pagament de difer猫ncies retributives per l’aplicaci贸 del Conveni.

.

  1.- Difer猫ncies 2019. El pagament de les difer猫ncies econ貌miques resultin de l’aplicaci贸 retroactiva a 1 de gener de 2019 de la taula s alarial de 2019 es far脿 per les empreses amb data l铆mit dels dos mesos seg眉ents al de la publicaci贸 del Conveni en el diari oficial corresponent.

  2. – GESC –2019. Les empreses disposaran d’un termini m脿xim fins el 31 d’octubre de 2019 per fer el pagament de la GESC, i podran abonar l’import que en cada cas correspongui b茅 mitjan莽ant un 煤nic pagament el dia o prorratejadament cada mes a comptar des del mes de la publicaci贸 d’aquest Conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 贸 Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Barcelona fins el 31/10/2019.

.

ANNEXOS TAULAS SALARIALS 2018-2019.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deja un comentario