Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia de Barcelona

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2018 - 31/12/2019

Duración: DOS AÑOS

Publicación:

2019/10/16 BOP BARCELONA CONVENIO

Ámbito: PROVINCIAL
Área: BARCELONA
Código: 08003235011994
Actualizacion: 2019/10/16 BOP BARCELONA - CONVENIO
Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia de Barcelona de ámbito Provincial. Última actualización a: 2019/10/16. Vigencia de: 01/01/2018 a 31/12/2019. Duración Dos Años. Última publicación en BOP BARCELONA del tipo: CONVENIO

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP 16-10-2019)

Capítol I. Determinació de les parts.

Secció 1. Àmbits territorial, personal i funcional.

Article 1. Àmbits personal i funcional.

Secció 2 Àmbit temporal: vigència i durada

Article 2. Àmbit temporal: vigència i durada.

Article 3. Vinculació a la totalitat.

Article 4. Compensació i absorció.

Article 5. Condició més beneficiosa i garantia personal.

Capítol II. Classificació del personal.

Secció 1. Classificació funcional.

Article 6.

Article 7. Grups professionals i llocs de treball.

Capítol III. Ingressos, ascensos, canvi de lloc de treball i contractació temporal.

Secció 1. Ingressos i període de prova.

Article 8. Ingressos.

Secció 2. Ascensos.

Article 9.

Secció 3. Contractes temporals.

Article 10. Contractes per obra o servei determinat.

Article 11. Contractes en pràctiques.

Article 12. Contractes eventuals per circumstàncies de la producció.

Secció 4. Canvi de grup/lloc de treball.

Article 13. Feines de lloc de treball superior.

Article 14. Feines d’un lloc de treball inferior.

Secció 5. Cessaments.

Article 15.

Article 16. Gratificacions especials per cessament voluntari després de 10 anys o 20 anys de continuïtat de serveis.

Capítol IV. Jornada de treball, hores extraordinàries, descansos, vacances i permisos.

Article 17. Jornada ordinària.

Article 18. Horari de treball.

Article 19. Hores extraordinàries.

Article 20. Descansos.

Article 21. Vacances.

Article 22. Llicències.

Article 23. Excedència per cura de fill/a.

Capítol V. Retribucions.

Secció 1. Disposicions generals.

Article 24.

Article 25.

Secció 2. Salari base.

Article 26. Salari base.

Secció 3. Complements salarials.

Article 27.Complements de caràcter personal, funcional i de lloc de treball.

Article 28. Plus substitut.

Article 29. Gratificacions extraordinàries.

Article 30.

Secció 4. Indemnitzacions i abonaments de despeses.

Article 31. Plus de transport.

Secció 5. Garantia mínima.

Article 32.

Capítol VI. Seguretat, salut i prevenció de riscos laborals.

Article 33.

Capítol VII. Règim disciplinari.

Secció 1. Faltes.

Article 34.

Article 35.

Article 36.

Article 37.

Secció 2. Sancions.

Article 38.

Article 39.

Article 40. No-discriminació.

Capítol VIII. Règim asistencial.

Article 41. Complements assistencials en cas de malaltia i accident.

Article 42. Prestacions per mort o invalidesa.

Capítol IX. Contractes formatius. Titulació d’auxiliars. Comissió Paritària del Conveni.

Article 43. Contractes en pràctiques i per la formació i l’aprenentatge.

Article 44. Ajuts a la formació i perfeccionament laborals continuats.

Article 45. Titulació.

Article 46. Comissió Paritària.

Capítol X. Solució extrajudicial de conflictes laborals.

Article 47. Solució extrajudicial de conflictes laborals.

Capítol XI. Igualtat d’oportunitats i no discriminació.

Article 48. Declaració de principis generals.

Article 49. Clàusula de inaplicació de les condicions laborals.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. Pagament de diferències retributives per l’aplicació del Conveni.

ANNEXOS TAULAS SALARIALS 2018-2019.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP 16-10-2019)

.

.

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2018 i 2019 (codi de conveni núm. 08003235011994).

.

.

  Vist el text del Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona, subscrit, d’una banda, per la part empresarial formada per l’Associació de Farmàcies de Barcelona, i, d’altra banda, per la part social formada pels sindicats CCOO, UGT i l’Associació Sindical d’Auxiliars, Tècnics i Empleats de Farmàcia de Barcelona (ASATEF) el dia 27 de juliol de 2019, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació,

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripció de Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2018 i 2019 (codi de conveni núm. 08003235011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

.

.

.

.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A OFICINES DE FARMÀCIA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, PER ALS ANYS 2018 I 2019.

.

.

Capítol I. Determinació de les parts.

.

.

  Són parts firmants d’aquest Conveni, per una part l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB), i d’altre, CCOO -Federació de Sanitat Catalunya, UGT.-Federació de Treballadors de Serveis per la Mobilitat i el Consum de Catalunya (FeSMC.-UGT), i ASATEF.-Associació Sindical d’Auxiliars, Tècnics i Empleats de Farmàcia de Barcelona, reconeixent -se tots mútua i recíprocament la legitimitat per negociar i acordar el present Conveni.

.

.

Secció 1. Àmbits territorial, personal i funcional.

.

.

Article 1. Àmbits personal i funcional.

.

  El present Conveni regula les relacions i condicions de treball de tot el personal que treballa per compte d’altri a les Oficines de Farmàcia de la Província de Barcelona, d’acord amb el que estableix l’article 1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

.

.

Secció 2 Àmbit temporal: vigència i durada

.

.

Article 2. Àmbit temporal: vigència i durada.

.

  2.1. El present Conveni té una durada de dos anys, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019, excepte els punts i/o matèries per als quals les parts determinen expressament una altra vigència o durada concreta.

  2.2. Aquest Conveni s’ha d’entendre automàticament prorrogat per períodes successius d’1 any si en la data de la seva fi, el 31 de desembre de 2019, o de qualsevol de les seves pròrrogues no se n’ha sol·licitat la rescissió o revisió en forma legal. En el cas de denúncia del Conveni per part de qualsevol de les parts signants, aquesta s’ha de fer per escrit, amb notificació fefaent a les altres parts signants, amb almenys 1 mes d’antelació a la data d’expiració de la seva vigència inicial o de la de qualsevol de les seves pròrrogues.

  2.3. Una vegada denunciat el Conveni en la forma expressada en l’apartat anterior, el seu contingut restarà vigent durant un període màxim de dos anys a comptar des de la data de la seva expiració. Transcorregut el termini d’ultraactivitat normativa aquí pactat, el Conveni decaurà legalment i s’aplicaran les previsions legals establertes amb caràcter general per la legislació vigent.

.

.

Article 3. Vinculació a la totalitat.

.

  3.1. Les condicions aquí pactades formen un tot orgànic i indivisible, i a l’efecte de la seva aplicació pràctica, han de ser considerades globalment i en còmput anual. Per tant, el present Conveni esdevindrà nul i sense cap efecte, en la seva totalitat, en el cas que les autoritats administratives o jurisdiccionals, en l’exercici de les competències que els són pròpies, alterin o anul·lin algun o alguns dels seus articles o no n’aprovin tot el contingut.

  3.2. No obstant això, en el cas que tingui lloc la declaració d’il·legalitat de tot o una part del present Conveni, la Comissió Paritària d’interpretació i vigilància està obligada a reunir -se en el termini dels 30 dies següents de la notificació de la declaració d’il·legalitat, amb la finalitat d’intentar arribar a un acord sobre les concretes matèries o qüestions que motivin la ineficàcia parcial o total del Conveni, tot això a l’efecte d’intentar preservar una aplicació indivisible i única del Conveni.

.

.

Article 4. Compensació i absorció.

.

  4.1 Les millores econòmiques i d’una altra índole que puguin establir disposicions legals o reglamentàries actuals o futures seran compensades i absorbides per les establertes, en conjunt i en còmput anual, en aquest Conveni, excepció feta d’aquelles que expressament es determinin com a no compensables ni absorbibles en el present Conveni.

  4.2 Així mateix, ha d’operar la compensació i absorció en matèria retributiva per a totes les quantitats econòmiques reconegudes i/o abonades o que les empreses abonin, o hagin abonat, als treballadors a compte del Conveni a partir de l’1 de gener de 2018 o en cada any de vigència del present Conveni.

.

.

Article 5. Condició més beneficiosa i garantia personal.

.

  Pel fet que són condicions mínimes les establertes en el present Conveni, s’han de respectar les condicions superiors implantades amb anterioritat, examinades en conjunt i en còmput anual, i s’han de mantenir amb caràcter “ad personam ” mentre no siguin superades per les condicions establertes en aquest Conveni.

  Així, en virtut d’allò establert en el paràgraf anterior, s’ha de respectar amb caràcter “ad personam”, concretament: la jornada intensiva si s’escau; les vacances d’una durada superior per a grups professionals o individus; les millores de la seguretat social i els valors superiors de les hores extraordinàries establerts per ús i costum.

.

.

.

Capítol II. Classificació del personal.

.

.

Secció 1. Classificació funcional.

.

.

Article 6.

.

  La classificació del personal consignada en el present Conveni és purament indicativa i no obliga a tenir proveïdes totes les places que s’enumeren si les necessitats i el volum de l’empresa no ho requereixen.

.

.

Article 7. Grups professionals i llocs de treball.

.

  El personal comprès en el present Conveni es classifica, per raó de les seves funcions professionals, en els grups i llocs de treball següents:

.

  Grup 1: personal facultatiu de farmàcia.

  a) facultatiu: comprèn els qui, en possessió del títol de doctor o llicenciat en farmàcia, exerceixen a la farmàcia els serveis professionals per als quals estan legalment capacitats.

  b) llicenciat/da no farmacèutic: comprèn als que, en possessió d’una llicenciatura universitària (llicenciat ó llicenciat amb màster) exerceixen i desenvolupen a la Farmàcia els serveis professionals per als que es trobin legalment autoritzats, habilitats i professionalment capacitats, serveis auxiliars i/o complementaris a l’activitat pròpia de les Farmàcies, com per exemple ortopedistes, biòlegs, òptics, etc.

.

  Grup 2: personal tècnic de farmàcia.

  Comprèn els següents llocs de treball:

  a) auxiliar major diplomat/da: es defineix com l’auxiliar amb diploma expedit pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics o per l’organisme o corporació professional competent d’àmbit autonòmic o inferior que, a més de complir la seva missió, és a dir, la d’auxiliar diplomat, té al seu càrrec l’organització del treball de la resta del personal tècnic de l’oficina de farmàcia.

  b) auxiliar diplomat/da: és l’auxiliar de farmàcia que, en possessió del diploma expedit pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics o per l’organisme o corporació professional competent d’àmbit autonòmic o inferior, realitza les funcions pròpies de l’auxiliar i a més prepara fórmules magistrals i despatxa al públic sota la direcció del personal facultatiu.

  c) tècnic/a en farmàcia/parafarmàcia: és el/la treballador/a que, en possessió de la titulació establerta pels Reial decret 547/1995, de 7 d’abril, i Reial decret 1689/2007, de 14 de desembre, realitza les funcions i competències recollides en els articles 4 i 5 del Reial decret 1689/2007, de 14 de desembre.

  d) diplomat/da no farmacèutic, que comprèn als que en possessió d’una diplomatura universitària exerceixen i desenvolupen a la farmàcia els serveis professionals per als que es trobin legalment autoritzats, habilitats i professionalment capacitats, serveis auxiliars i/o complementaris a l’activitat pròpia de les farmàcies, com per exemple analistes, podòlegs, dietistes, etc.

.

  Grup 3: personal auxiliar de farmàcia.

  Comprèn els següents llocs de treball:

  a) auxiliar de farmàcia: és qui realitza les tasques corresponents a l’activitat de l’empresa en general i col·labora en la preparació de fórmules magistrals i en la realització i prestació d’altres serveis generals oferts per l’oficina de farmàcia als clients.

  b) personal d’oficis varis: és qui, en possessió del títol de formació que acrediti la seva capacitació/qualificació professional, realitza tasques auxiliars a les pròpies de l’oficina de farmàcia, com per exemple, esteticistes o d’altres.

  c) personal en formació laboral: té aquesta categoria el treballador contractat en la modalitat de contracte per a la formació, prevista a l’article 11.2 de l’Estatut dels treballadors i altra legislació vigent.

.

  Grup 4: personal administratiu.

  Comprèn els següents llocs de treball:

  a) cap administratiu/va: és qui assumeix amb facultats delegades pel/la titular, la direcció, vigilància i control de totes les funcions administratives de l’empresa, que té organitzades o distribuïdes en diverses seccions.

  b) comptable – caixer/a: és l’empleat/da responsable de la comptabilitat, la facturació i la caixa generals de l’oficina de farmàcia.

  c) oficial/a administratiu/va: és qui, en possessió dels coneixements tècnics i pràctics necessaris, realitza treballs que demanen iniciativa, com ara la redacció de correspondència, facturació, gestió d’informes, liquidacions de la seguretat social, control de receptes i altres comeses similars en l’àmbit de la gestió administrativa de l’oficina de farmàcia.

  d) auxiliar administratiu/va: és qui, amb coneixements generals d’índole administrativa, auxilia els caps i oficials en l’execució de treballs com a propis d’aquesta categoria en les següents funcions: redacció de correspondència de tràmit, confecció de factures i estudi per a la liquidació d’interessos o impostos, mecanografia, etc.

  Estan compresos en aquesta categoria els qui realitzen el cobrament al comptat de vendes, revisió de talons de caixa o altres operacions similars.

.

  Grup 5: personal subaltern.

  Comprèn els següents llocs de treball: a) mosso/a: és el treballador les funcions del qual consisteixen a efectuar el transport de les mercaderies dins o fora de la farmàcia i fer els paquets corrents que no cal embolicar o embalar; s’encarrega del seu repartiment i altres treballs que exigeixin predominantment esforç físic. b) personal de neteja: s’encarrega de les tasques pròpies de la seva categoria dins de l’oficina de farmàcia.

.

.

.

Capítol III. Ingressos, ascensos, canvi de lloc de treball i contractació temporal.

.

.

Secció 1. Ingressos i període de prova.

.

.

Article 8. Ingressos.

.

  8.1. La contractació de nou personal no es considera a títol de prova, llevat que es faci constar per escrit en el contracte de treball corresponent.

  8.2. La durada del període de prova no pot excedir:

  3 mesos per al personal facultatiu.

  2 mesos per als auxiliars diplomats.

  1 mes per als auxiliars i la resta de personal, excepte els mossos, el contracte per a la formació i el personal de neteja, el període de prova dels quals és de 15 dies.

.

.

Secció 2. Ascensos.

.

.

Article 9.

.

  Els ascensos es fan d’acord amb les normes que s’indiquen a continuació:

.

  Grup 1: es fan per designació lliure de l’empresa.

  Grup 2: els auxiliars majors són designats lliurement per l’empresa entre els auxiliars diplomats.

  Grup 3: les vacants de cap administratiu i de comptable -caixer són designats lliurement per l’empresa.

.

  La d’oficial es fa entre els auxiliars administratius, per antiguitat, prèvia prova d’aptitud.

  L’empleat procedent de la formació laboral administrativa, quan acabi el període de formació, passa a la categoria d’auxiliar administratiu o auxiliar de farmàcia.

.

.

Secció 3. Contractes temporals.

.

.

Article 10. Contractes per obra o servei determinat.

.

  D’acord amb l’article 15.1.a) de l’Estatut dels treballadors les empreses podran recórrer a aquest tipus de contractació quan es contracti a la persona treballadora per a la realització d’una obra o servei determinat, amb autonomia i substantivitat pròpies dintre de l’activitat de l’empresa i quina execució, malgrat limitada en el temps, sigui, en principi, de durada incerta.

  A títol enunciatiu i no limitatiu les funcions i/o tasques i/o treballs que es declaren i reconeixen amb autonomia i substantivitat pròpies dintre de l’activitat normal de l’oficina de farmàcia són: realització d’inventaris; encàrrecs concrets de fórmules magistrals; implantació d’equips informàtics i nous models organitzatius a l’empresa; estudis financers, comptables o d’introducció de noves línies de productes a expendre i/o comercialitzar per l’oficina de farmàcia, i els vinculats a les tasques i feines necessàries per potenciar, implantar o col·laborar amb programes sanitaris o de salut pública en què l’empresa participi.

  En tot allò no regulat en el present article s’estarà a allò que en cada moment es disposi legalment sobre la matèria.

.

.

Article 11. Contractes en pràctiques.

.

  11.1. En els contractes en pràctiques es limita la contractació als supòsits previstos a l’article 11.1 de l’Estatut dels treballadors i s’ha d’evitar utilitzar -los per a tasques que comportin responsabilitat superior a l’ordinària.

  11.2. En cap cas el contracte en pràctiques no es pot utilitzar per cobrir les funcions del farmacèutic substitut previst en aquest Conveni.

.

.

Article 12. Contractes eventuals per circumstàncies de la producció.

.

  La modalitat contractual prevista a l’article 15.1.b) de l’Estatut dels treballadors (contractes eventuals per circumstàncies de la producció) pot tenir una durada màxima de 12 mesos dins un període de 18 mesos. Les empreses d’oficines de farmàcia poden acollir -se a aquest contracte quan les circumstàncies de prestació de servei o ampliació de servei o requereixin, tant per situació de mercat, acumulació de tasques o excessos de comandes que ho exigeixin, encara que sigui una activitat normal en l’empresa.

.

.

Secció 4. Canvi de grup/lloc de treball.

.

.

Article 13. Feines de lloc de treball superior.

.

  13.1. L’empleat/da que transitòriament ocupi un lloc de treball superior al que tingui assignat ha de percebre el salari que correspongui al lloc de treball superior mentre faci aquestes funcions, sens perjudici de l’obligació per part de l’empresa de cobrir les vacants en la forma reglamentària i en el termini improrrogable de 3 mesos, tret del personal tècnic titulat, que té un termini de 12 mesos.

  13.2. En els serveis de guàrdia nocturna o dia festiu en què com a mínim hi hagi 3 empleats, si entre ells no hi ha cap auxiliar major diplomat, l’auxiliar diplomat més antic o, si no n’hi ha, l’auxiliar amb més antiguitat ha de percebre el salari corresponent al lloc de treball d’auxiliar major diplomat.

.

.

Article 14. Feines d’un lloc de treball inferior.

.

  14.1. Si per necessitat i conveniència de l’empresa es destina transitòriament un empleat a realitzar feines corresponents a una grup professional i lloc de treball inferior a aquella a la qual està adscrit, conservarà la retribució corresponent al seu grup i lloc de treball originaris.

  14.2. En el cas que el canvi de destinació esmentat en el primer paràgraf d’aquest article tingui per origen la petició del treballador, cal assignar -li el salari corresponent al treball que presti efectivament.

.

.

Secció 5. Cessaments.

.

.

Article 15.

.

  15.1. Els treballadors que desitgin cessar voluntàriament en el servei de l’empresa estan obligats a fer -ho saber a l’empresa i el termini de preavís és de 15 dies naturals.

  15.2. L’incompliment per part del treballador de l’obligació d’avisar amb l’antelació esmentada dóna dret a l’empresa a descomptar -li en la liquidació final d’havers l’import del salari d’1 dia per cada dia d’endarreriment en el preavís.

  Si s’ha rebut el preavís amb aquesta antelació, l’empresa està obligada a liquidar, quan aquest termini hagi finalitzat, els conceptes fixos que es puguin calcular en el moment. S’ha de calcular la resta en el moment habitual del pagament.

  L’incompliment d’aquesta obligació imputable a l’empresa implica el dret del treballador a ser indemnitzat amb l’import del salari d’1 dia per cada dia d’endarreriment en la liquidació, amb el límit màxim del nombre de dies del preavís.

  No hi ha aquesta obligació i, en conseqüència, aquest dret no escau si el treballador no fa el preavís amb l’antelació deguda.

.

.

Article 16. Gratificacions especials per cessament voluntari després de 10 anys o 20 anys de continuïtat de serveis.

.

  Els treballadors amb com a mínim 20 o 10 anys de servei a l’empresa que no hagin estat sancionats per una falta molt greu els 2 darrers anys i que causin baixa voluntàriament en la seva relació laboral amb l’empresa i tinguin complerts els anys d’edat que s’estableixen a continuació, han de percebre, en el moment del cessament, una gratificació especial segons els imports següents:

.

  Cessament amb 20 anys d’antiguitat i 65 anys d’edat: 2,5 mensualitats de l’últim salari.

  Cessament amb 10 anys d’antiguitat:

  Als 63 i 64 anys d’edat: 3,5 mensualitats de l’últim salari.

  Als 61 i 62 anys d’edat: 4,5 mensualitats de l’últim salari.

  Als 58, 59 o 60 anys d’edat: 5,5 mensualitats de l’últim salari.

.

.

.

Capítol IV. Jornada de treball, hores extraordinàries, descansos, vacances i permisos.

.

.

Article 17. Jornada ordinària.

.

  La jornada de treball ordinària màxima a les oficines de farmàcia per els anys 2018 i 2019 serà de 1.804 hores de treball efectiu, que es consideren equivalents a 40 hores setmanals de promig, de treball efectiu.

  Sense perjudici d’altres acords als que es pugui arribar en el si de l’empresa entre l’empresari i el/s treballador/s o la representació legal unitària d’aquests, l’empresa podrà distribuir irregularment al llarg de l’any un 10 per cent de la jornada anual pactada.

  Aquesta distribució irregular haurà de respectar, en tot cas, els períodes mínims de descans diari i setmanal previstos legalment i els treballadors hauran de conèixer amb un preavís mínim de cinc dies el dia i l’hora de la prestació de treball resultant d’aquella distribució irregular decidida per l’empresa.

.

.

Article 18. Horari de treball.

.

  És facultat de l’ empresa establir els horaris de treball sense cap més limitació que les assenyalades en el present Conveni i en les disposicions aplicables.

  En cas que es faci jornada diària continuada superior a sis hores, s’ha d’establir un descans retribuït de 15 minuts, que tenen la consideració de temps de treball efectiu.

.

.

Article 19. Hores extraordinàries.

.

  19.1. Les parts signants del present Conveni col·lectiu entenen convenient la progressiva reducció de les hores extraordinàries com a contribució a l’efectiva creació de llocs de treball, amb l’objecte de possibilitar una via d’accés al mercat de treball del col·lectiu de persones que estan desocupades. A aquest efecte, recomanen que aquesta pràctica desaparegui per tal d’incentivar un increment de l’ocupació real i efectiu en el sector d’oficines de farmàcia.

  Tenen consideració d’hores nocturnes les compreses entre les 22 h i les 6 h de l’endemà, llevat que al contracte s’estableixi que el treball és nocturn per la seva pròpia naturalesa.

  19.2. S’han de considerar hores extraordinàries les que excedeixin la jornada ordinària màxima anual pactada i les que excedeixin les 40 hores efectives setmanals de promig, en un període de referència de tres mesos.

  19.3. La condició de les hores que excedeixin les anteriorment esmentades són les següents:

  a) Les que es facin de les 6 a les 22 hores es consideren diürnes.

  b) Les que es facin de les 22 a les 6 hores són nocturnes.

  c) Les que es facin de les 6 a les 22 hores en diumenges i dies festius són hores extraordinàries en dia festiu.

  d) Les que es facin de les 22 a les 6 hores en diumenges i dies festius són considerades com a hores extraordinàries nocturnes en dia festiu.

  Són considerats únicament com a dies festius els assenyalats com a festius al calendari laboral que estableixin el Ministeri de Treball, el departament ó conselleria competent de la Generalitat de Catalunya, i també s’han de tenir en compte les festes locals establertes pels corresponents ajuntaments.

  19.4. La realització d’hores extraordinàries s’ha de compensar amb descansos, a raó d’1,5 hores de descans per cada hora extraordinària efectivament realitzada, dins dels 3 mesos següents a la seva realització. També poden ser compensades mitjançant l’abonament dels valors econòmics que s’expressen a l’Annex 3 del present Conveni si així s’acorda entre empresa i treballador/a.

  19.5. Serveis de guàrdia.

  Pot pactar -se per escrit l’obligatorietat d’oferir i fer com a hores extraordinàries les exigides per l’atenció dels torns de guàrdia per períodes anuals i en aquest cas és exigible la seva realització.

  Si no es compensen amb descans equivalent, s’han de retribuir amb les quantitats que s’acordin, que com a mínim han de garantir els imports fixats a l’Annex 3 en funció de la seva condició horària i dels dies esmentats. Tot això s’ha de dur a terme sens perjudici dels preceptius descansos mínims entre jornades i intersetmanals.

  El treballador que hagi cobert un torn de jornada de guàrdia nocturna en tot cas ha de tenir dret a un descans al dia següent almenys equivalent a les hores realitzades de forma extraordinària; aquest descans s’ha d’iniciar a partir de la fi de les hores extraordinàries. En el supòsit que sigui necessari que el treballador romangui en el seu lloc de treball sense gaudir del descans previst, les hores que faci han de ser considerades com a hores extres i la seva compensació ha de ser segons la condició del punt 4.

.

.

Article 20. Descansos.

.

  Tot el personal afectat pel present Conveni gaudeix del descans dominical. En cas que no sigui possible, ha de descansar necessàriament qualsevol dels 6 dies següents al diumenge.

.

.

Article 21. Vacances.

.

  21.1. Tot el personal afectat pel present Conveni gaudeix d’un període anual de 30 dies de vacances, preferentment a l’estiu, i s’ha de comunicar el període de gaudi amb una antelació mínima de 2 mesos. El gaudi es pot fraccionar en 2 períodes, sempre que un no sigui inferior a 21 dies naturals. El personal que ingressi o cessi en el transcurs de l’any té dret a la part proporcional de vacances, segons el nombre de dies treballats, que es calcula per dotzenes parts, i la seva fracció es compta com a mes complet.

  Si el treballador no pot gaudir del període no inferior a 21 dies naturals de les vacances anuals durant els mesos compresos entre maig i setembre de cada any, el nombre de dies de vacances és de 32 dies naturals.

  21.2. Quan el període de vacances fixat al calendari de vacances de l’empresa al que es refereixen el paràgrafs anteriors coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball previst en l’article 48.4 de L’Estatut dels treballadors, es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació d’aquest precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural al que corresponguin.

  En el cas que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les assenyalades en el paràgraf anterior que impossibiliti al treballador gaudir -les, total o parcialment, durant l’any natural al que corresponen, el/la treballador/a podrà fer -ho una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

.

.

Article 22. Llicències.

.

  22.1. El treballador, si avisa amb la suficient antelació, pot faltar a la feina, amb dret a la percepció del salari, en els casos següents:

  a) quatre dies naturals en cas de mort de pares, avis, fills, néts, cònjuge o germans.

  b) tres dies per defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, del cònjuge. Quan amb tal motiu la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini serà de 4 dies.

  c) tres dies per defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb tal motiu la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini serà de 4 dies.

  d) un dia natural en cas de matrimoni dels fills o germans en la data de la celebració d’aquesta cerimònia.

  e) quinze dies naturals en els casos de matrimoni.

  f) un dia per canvi de domicili.

  g) tres dies l’any per a assumptes propis del treballador/a. L’exercici efectiu d’aquest permís/llicència retribuïda per part dels treballadors/es haurà d’ajustar -se als següents paràmetres i condicions:

  1. La llicència per assumptes propis haurà d’ésser sol·licitada per escrit a l’empresa amb una antelació mínima de 10 dies naturals a la data en que es vulgui gaudir.

  2. No podran coincidir en el/s mateix/os dies de gaudi/exercici de la llicència dos empleats de l’oficina de farmàcia. En cas de coincidència de més d’un empleat en el/s dia/es de petició, tindrà prioritat de gaudi el treballador/a que primer hagi presentat a l’empresa la seva sol·licitud.

  3. La/es data/es concreta/es de gaudi i exercici de la llicència per part dels treballadors també podrà ser denegada per l’empresa i el/la treballador/a haurà d’escollir/fixar una/es altra/es dates si: – es sol·licita el gaudi/exercici de la llicència en el/s dia/es immediatament anteriors o posteriors a festes laborals oficials o dies de festa o no laborables que ja estiguin convinguts/des en calendari laboral de l’empresa. – si existeixen circumstàncies productives, o raons organitzatives (com per exemple acumulació de treball/feina, baixes per malaltia o altres absències justificades d’altres treballadors, coincidència amb període o data de realització d’inventaris, etc.) que justifiquin la conveniència i/o necessitat d’un canvi en la/es data/es de gaudi de la llicència.

  h) El temps necessari per al compliment de funcions de caràcter sindical en els càrrecs representatius.

  i) El temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació del part que s’hagin de dur a terme dins la jornada laboral.

  22.2. Pel que fa als paràgrafs de l’a) a l’h) de l’apartat anterior, en els casos extraordinaris degudament acreditats, aquestes llicències s’han d’atorgar pel temps que sigui necessari segons les circumstàncies i s’han de convenir les condicions de la seva concessió; es pot acordar la no -percepció d’havers i fins i tot el descompte del temps extraordinari de llicències pel que fa a l’antiguitat quan totes aquestes excedeixin 1 mes dins l’any natural.

.

.

Article 23. Excedència per cura de fill/a.

.

  23.1. En el cas de maternitat/paternitat, per naturalesa o adopció, o en supòsits de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment permanent, a comptar des de la data de naixement o si escau, de la resolució judicial o administrativa, la/el treballadora/treballador té dret a passar a la situació d’excedència per cura de fill/a per un període màxim de 3 anys. A aquest efecte ho ha de sol·licitar per escrit i l’empresa està obligada a la seva immediata concessió. Durant els 2 primers anys, prèvia sol·licitud de reingrés formulada per escrit, de la qual ha d’acusar recepció l’empresari farmacèutic, la treballadora excedent té dret a la reincorporació automàtica al mateix lloc de treball que desenvolupava en sol·licitar l’excedència. Transcorregut l’esmentat termini, la reincorporació també ha de ser automàtica, però la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

  Els contractes d’interinitat que, a l’empara d’allò previst a l’article 15.1.c) i la disposició addicional 21 de l’Estatut dels treballadors, puguin subscriure’s per substituir la treballadora que es trobi en situació d’excedència per maternitat, poden acollir -se a les bonificacions de quotes a la Seguretat Social existents en cada moment.

  23.2. L’avaluació dels riscos a què es refereix l’article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, ha de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o part recent a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. Si els resultats de l’avaluació revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió en l’embaràs o la lactància de les esmentades treballadores, l’empresari adoptarà les mesures necessàries per evitar l’exposició a l’esmentat risc, a través d’una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures han d’incloure, si cal, la no -realització de treball nocturn o de treball a torns.

  23.3. Quan l’adaptació de les condicions o del temps de treball no sigui possible o quan, malgrat aquesta adaptació, les condicions d’un lloc de treball puguin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, i així ho certifiqui el metge que en el règim de la Seguretat Social aplicable assisteixi facultativament la treballadora, aquesta haurà de desenvolupar un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat. L’empresari ha de confeccionar, prèvia consulta als representants dels treballadors, una llista dels llocs de treball exempts de riscos a aquest efecte.

  El canvi de lloc o funció s’ha de dur a terme d’acord amb les regles i criteris que s’apliquin en els supòsits de mobilitat funcional i té efectes fins al moment en què l’estat de salut de la treballadora permeti la seva reincorporació a l’anterior lloc.

  En el cas que, fins i tot aplicant les regles assenyalades en el paràgraf anterior, no hi hagi un lloc de treball o funció compatible, la treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent i conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen.

  23.4. Si l’esmentat canvi de lloc no és tècnicament i objectivament possible o no es pot exigir raonablement per motius justificats, podrà declarar -se el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs, prevista a l’article 45.1.e) de l’Estatut dels Treballadors, durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar -se al seu lloc anterior o un altre lloc compatible amb el seu estat.

  23.5. Allò disposat en els anteriors apartats d’aquest article també és d’aplicació durant el període de lactància si les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la dona o del fill i així ho certifica el metge que en el règim de seguretat social aplicable assisteix facultativament la treballadora.

  23.6. Les treballadores embarassades tenen dret a absentar -se del treball, amb dret a remuneració, per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació del part, previ avís a l’empresari i amb la justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball.

.

.

.

Capítol V. Retribucions.

.

.

Secció 1. Disposicions generals.

.

.

Article 24.

.

  Les retribucions del personal comprès en el present Conveni estan constituïdes pel salari base i els seus complements, i corresponen a la jornada normal ordinària a què fa referència l’article 17.

  Igualment, formen part de les percepcions del personal, si escau, les indemnitzacions de caràcter no salarial.

.

.

Article 25.

.

  L’abonament dels salaris s’efectua dins la jornada laboral o immediatament després de la seva fi, per períodes mensuals, en la data i el lloc que les parts acordin. També es pot fer mitjançant xec o transferència bancària.

  El personal té dret a percebre bestretes, a compte de les seves percepcions, de com a màxim el 90% de les quantitats que tingui meritades.

  El rebut acreditatiu del pagament dels salaris s’ha d’ajustar al model autoritzat per la legislació vigent.

.

.

Secció 2. Salari base.

.

.

Article 26. Salari base.

.

  26.1. Es pacten, per a la vigència del present Conveni, les següents retribucions:

  a) Per el període des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018: Seran vigents les taules salarials que hi consten a la columna “ANY 2018″ dels annexos 1 i 2 al present Conveni.

  b) Retribucions/taules salarials per al 2019. Increment del 2,50% sobre ¡taules salarials 2018 (actualitzades amb l’índex de l’1,5%) i amb efectes de 1/1/2019, per a l’any 2019. Les taules salarials queden reflectides en els annexos 1 i 2 del present Conveni.

  Així, per el període des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019: Seran vigents les taules salarials que hi consten a la columna “ANY 2019” dels annexos 1 i 2 al present Conveni. (* Veure disposició transitòria cinquena)

  26.2. Així doncs, el salari base i les demés retribucions dels treballadors afectats per aquest Conveni seran les que per a cada grup i lloc de treball es reflecteix en les taules salarials annexes d’aquest Conveni.

.

.

Secció 3. Complements salarials.

.

.

Article 27.Complements de caràcter personal, funcional i de lloc de treball.

.

  27.1. Complement fix personal (CFP) La quantia mensual d’aquest complement fix mensual personal ha de ser per a cada treballador la que, d’acord amb les normes que segueixen, tingués consolidada pel concepte d’antiguitat en data 1 de juliol de 2005, data d’inici de meritació d’aquest complement salarial.

  El càlcul dels valors del CFP s’ha de fer per a cada treballador de la forma que segueix:

  a) als treballadors d’alta a l’empresa l’1 de juliol de 2005 que en aquesta data no tinguin complert ni consolidat el primer quadrienni de l’extint plus d’antiguitat se’ls ha de calcular la part proporcional del quadrienni en curs d’adquisició, i el valor que resulti ha de constituir el seu respectiu complement fix personal, que han de meritar i percebre a partir de l’1 de juliol de 2005.

  b) als treballadors d’alta a l’empresa l’1 de juliol de 2005 que tinguin 1 o més quadriennis consolidats en aquesta mateixa data, se’ls ha de calcular, amb efectes des d’aquesta data, la part proporcional del següent quadrienni que es trobi en curs d’adquisició i aquest valor s’ha d’afegir a la quantitat del quadrienni/s que tinguin ja consolidat/s. La suma entre el valor econòmic del quadrienni/s consolidat/s i la part proporcional corresponent al quadrienni en curs d’adquisició ha de constituir per a aquests treballadors l’import del seu respectiu complement fix personal, que han de meritar i percebre a partir de l’1 de juliol de 2005.

  c) el càlcul de l’import corresponent a la proporció del quadrienni en curs d’adquisició s’ha de fer prenent 1.461 dies per al quadrienni complet i trobant el valor econòmic que sigui directament proporcional als dies efectivament transcorreguts des de la data de compliment i consolidació de l’últim quadrienni complert que es percebi en concepte d’antiguitat. Per a les persones que no tinguin cap quadrienni complert en data 1 de juliol de 2005, la data d’inici per al dit càlcul proporcional ha de ser la d’ingrés a l’Empresa.

  27.2. D’acord amb l’anterior, només tindrà dret a percebre aquest complement fix personal, de naturalesa “ad personam” aquells/es treballadors/es que a la data d’entrada en vigor del present Conveni ja el vinguessin percebent com a conseqüència de l’aplicació de l’article 27 de l’anterior Conveni col·lectiu 2005 -2008 i en la mateixa quantia mensual en que el dit complement fix personal hagués quedat establert a la data de la seva instauració.

  Com sia que la naturalesa d’aquest complement i el motiu pel qual es va instaurar i establir fou la de compensar als treballadors/es que venien percebent complement salarial d’antiguitat en data 1 de juliol de 2005, no tenen dret a percebre’l els treballadors/es de nova contractació, així com aquells/es que, en data 1 de juliol de 2005, no hi vinguessin percebent l’antic i ja extingit complement salarial per antiguitat.

  27.3. Complement personal “ex.primavera”.

  El “complement personal ex.primavera” (CPExP), consistirà en l’import d’una mensualitat del salari basi i CFP i, si escau PEV, exclusivament per els/les treballadors/es que ho tinguessin consolidat en virtut del Conveni 2014 -2017, tindrà l’import que es reflecteix en les taules salarials, s’abonarà prorratejat en 12 mensualitats, i la seva regulació normativa -convencional es la continguda en l’article 27 i la disposició addicional cinquena del Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2014 -2015 -2016 i 2017 publicat al BOP de la província de Barcelona de data 04/09/2015 per Resolució de 20 d’agost de 2015, (codi de conveni núm. 08003235011994).

  Aquest complement personal no serà compensable ni absorbible i sí revalori tzable amb els increments pactats en l’article 26.1 del present Conveni.

  27.4. Plus nocturnitat. Jornada en torn de nit.

  El personal que sigui contractat per realitzar d’una manera habitual la jornada en torn de nit ha de tenir una retribució específica equivalent al salari base incrementat en un 25%.

  27.5. Plus d’eventualitat (PEV).

  Tots els contractes la durada dels quals sigui inferior a 1 mes han de tenir un increment salarial específic d’un 25% del salari base, amb relació al salari assignat al lloc de treball/grup professional que tingui el treballador a l’annex 1 del Conveni. Aquest complement s’ha de reflectir al rebut de salari amb la denominació “PEV”.

  27.6. Incentiu variable (I.V.): compliment obligacions puntualitat i fitxatge registre -horari.

  1. Amb efectes des de l’1 de juliol de 2019 s’estableix un “Incentiu” mensual del 0,5% calculat sobre el SB de taules (i també sobre el CFP en el cas del/es treballadors/es que ho tinguessin reconegut/consolidat) que serà variable i es meritarà mensualment, sempre que, en el mes de referència, es compleixin pel treballador/a, conjuntament, les dues condicions següents:

  a) no superar el nombre de tres faltes de puntualitat i/o assistència al treball en el mes, i b) no haver comés, en el mes de referència, més de cinc incompliments de les obligacions de fitxatge en el sistema de registre de jornada/horari habilitat per l’empresa d’acord amb el que disposa en el l’Art.34.9 del Estatut dels treballadors.

  2. Fins el 31.12.2019 la meritació i percepció, quan correspongui, d’aquest incentiu variable (I.V.) queden vinculades a les condicions/paràmetres a) i b) abans esmentats. A partir de l’1 de gener de 2020 la meritació i percepció de l’incentiu variable (I.V.) quedaran vinculades a nous paràmetres/condicions relacionades amb el compliment d’objectius de qualitat en el treball i serveis a les oficines de farmàcia.

  3. Les parts signatàries queden obligades i compromeses a determinar i fixar a través de la Comissió Negociadora del CC els nous paràmetres/condicions de qualitat en el treball i servei a les oficines de farmàcia i de meritació i percepció de l’I.V. durant l’últim trimestre de 2019.

  4. En cas de no arribar a un acord al respecte en el si de la Comissió Mixta, es continuaran aplicant els paràmetres/criteris de l’apartat 1 anterior.

.

.

Article 28. Plus substitut.

.

  28.1. El/la llicenciat/da substitut/a: És el/la llicenciat/da en farmàcia col·legiat i habilitat administrativament per exercir com a tal (substitut del titular).

  Tenint present la figura del substitut establerta a l’article 3 i concordants de la Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya 31/1991, de 13 de desembre, aquesta figura té un caràcter temporal i és decidida exclusivament pel Titular i empresari de l’oficina de farmàcia, el qual pot atorgar i denegar en qualsevol moment aquest grau de confiança. En aquests casos en què puguin existir o bé es puguin crear en el futur i que s’ajustin al que disposa l’esmentada llei, s’ha d’abonar un complement salarial de caràcter funcional no consolidable quan tingui lloc aquesta situació, sense que això afecti cap paga extra.

  28.2. En el rebut de salari té l’especificació de plus de caràcter voluntari compensable i absorbible, no fix. Aquesta quantitat és compensable i absorbible en el cas que existeixi qualsevol paga de caràcter voluntari per aquest concepte.

  28.3. El seu import mensual, és el que hi consta a l’annex 2 del Conveni.

  28.4. La vigència d’aquest article queda condicionada al desplegament del reglament de la llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya i s’ha d’adequar l’annex a aquest.

.

.

Article 29. Gratificacions extraordinàries.

.

  29.1. Sense perjudici de la garantia personal que s’estableix a la disposició transitòria cinquena del Conveni 2014 -2017 respecte dels treballadors/es que estiguessin en actiu/alta en les empreses amb data anterior a la de la publicació oficial en el BOP Barcelona d’aquell Conveni (04/09/2015), els treballadors i treballadores afectats/des per aquest Conveni tindran dret a 2 gratificacions extraordinàries a l’any: Nadal i Juliol. L’import de cada una és d’una mensualitat del salari base, i CFP i, si escau, PEV, per aquells treballadors/es que vinguessin percebent aquests complements.

  29.2. Al personal que ingressi o cessi en la farmàcia en el transcurs de l’any, se li abonen les gratificacions en funció del temps de serveis, i s’han de computar les fraccions de mes com a mes complet. Aquesta mateixa norma s’aplica als treballadors eventuals o interins.

  29.3. El personal amb jornada reduïda, a temps parcial, o que treballi per hores percep les gratificacions extraordinàries proporcionalment a la seva jornada.

  29.4. Els treballadors en situació de baixa per malaltia o accident perceben la part de la gratificació extraordinària que els correspondria si estiguessin en actiu a aquest efecte, sempre que compleixin les condicions establertes.

  29.5. El pagament d’aquestes gratificacions s’ha de fer els dies laborables immediatament anteriors al 22 de desembre, 15 de juliol respectivament, dates d’inici de la meritació de cada una de les gratificacions.

.

.

Article 30.

.

  Els/les treballadors/es que passin a la situació de jubilació plena i total, sigui quina sigui la data en què tingui lloc, han de percebre tots els complements per gratificacions extraordinàries corresponents a l’any en què es jubilin.

  Així mateix els treballadors/es que passin a la situació de jubilació parcial, sigui quina sigui la data en què tingui lloc aquest fet, han de percebre les gratificacions extraordinàries, en l’any que es produeixi aquesta jubilació parcial, en la mateixa quantia que els hi hagués pertocat en el cas de no haver -se jubilat parcialment.

.

.

Secció 4. Indemnitzacions i abonaments de despeses.

.

.

Article 31. Plus de transport.

.

  31.1. S’estableix un plus de transport mensual per compensar les despeses que hagi de fer el treballador per desplaçar -se des del seu domicili al centre de treball, sempre que el trajecte superi la distància d’1 quilòmetre.

  31.2. El seu import durant la vigència del present conveni serà de 73,40 EUR al mes.

  31.3. Aquests imports són compensables i absorbibles, en còmput anual, amb les majors quantitats que, per aquest concepte, estigui abonant l’empresa.

  31.4. Atès el caràcter compensatori, no salarial, d’aquest plus, no es percep durant el període de vacances, per la qual cosa el seu abonament es limita a 11 mesos a l’any.

  31.5. Expressament s’acorda que, en cas de discrepància sobre la interpretació o aplicació del que estableix aquest article, és preceptiu el dictamen de la Comissió Paritària d’interpretació i vigilància del Conveni abans de qualsevol reclamació administrativa o jurisdiccional, dictamen que ha de ser emès per aquesta Comissió urgentment dins del mes següent al de la recepció de la sol·licitud.

.

.

.

Secció 5. Garantia mínima.

.

.

Article 32.

.

  32.1. Garantia de percepcions mínimes.

  Les retribucions salarials del present Conveni tenen el caràcter de mínimes, per la qual cosa s’han de garantir a tot el personal afectat.

  32.2. Garantia retributiva a treballadors procedents d’ETT.

  Tot treballador que presti serveis en una oficina de farmàcia mitjançant un contracte de posada a disposició concertat amb una empresa de treball temporal ha de percebre com a mínim, totes les retribucions econòmiques, sense excepció, regulades en el present Conveni, que corresponguin al lloc de treball i categoria professional que ocupi.

.

.

Capítol VI. Seguretat, salut i prevenció de riscos laborals.

.

.

Article 33.

.

  33.1. Les empreses afectades pel present Conveni es regeixen en aquesta matèria pel que disposen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i les altres disposicions concordants d’aplicació vigent.

  33.2. S’ha de proveir el personal de roba de feina usual en l’activitat de les oficines de farmàcia: 3 peces cada 2 anys.

  33.3. Abans de la contractació i posteriorment cada any, per mitjà dels serveis mèdics de les mútues asseguradores s’efectua una revisió mèdica als treballadors i se’ls lliura una còpia del resultat.

  Aquest servei pot organitzar -se per zones geogràfiques o bé de la manera que s’acordi.

.

.

.

Capítol VII. Règim disciplinari.

.

.

Secció 1. Faltes.

.

.

Article 34.

.

  Tota falta comesa per un treballador es classifica, segons la seva importància, transcendència i intenció, en lleu, greu i molt greu.

.

.

Article 35.

.

  Són faltes lleus les següents:

.

  a) la falta de puntualitat en l’assistència a la feina, amb un retard sobre l’hora d’entrada superior a 5 minuts i inferior a 30 minuts.

  Les 3 primeres faltes comeses dins el període d’1 mes són considerades com a lleus.

  b) no cursar quan calgui la baixa corresponent si es falta a la feina per motius justificats, tret que es provi la impossibilitat d’haver -ho fet.

  c) abandonar el servei sense causa justificada, encara que sigui per un temps breu; si això causa un perjudici de certa consideració a l’empresa o un accident als companys de feina, aquestes faltes poden ser considerades com a greus segons els casos.

  d) petites descurances en la conservació del material.

  e) falta de netedat personal.

  f) no atendre el públic amb la correcció i diligència adequades.

  g) no comunicar a l’empresa els canvis de residència i domicili.

  h) les discussions sobre assumptes aliens a la feina dins les dependències de l’empresa o durant els actes de servei.

  i) faltar a la feina 1 dia al mes, sense una causa justificada.

.

.

Article 36.

.

  Es classifiquen com a faltes greus les següents:

.

  a) més de 3 faltes no justificades de puntualitat en l’assistència a la feina comeses durant un període de 30 dies. Si ha de rellevar un company, n’hi ha prou amb 1 sola perquè es consideri com a greu.

  b) faltar 2 dies a la feina durant un període de 30 dies sense una causa justificada.

  c) no comunicar amb la suficient puntualitat els canvis experimentats en la família que puguin afectar la seguretat social.

  d) lliurar -se a jocs, distraccions, siguin quins siguin, mentre s’està de servei.

  e) la simulació d’una malaltia o accident.

  f) la mera desobediència als superiors en qualsevol matèria de servei. Si implica una transgressió manifesta de la disciplina o en deriva un perjudici notori per a la farmàcia, pot ser considerada com a molt greu.

  g) simular la presència d’un altre treballador fitxant o firmant per ell.

  h) la negligència o desídia en la feina que afecti la bona marxa del servei.

  i) la imprudència en els actes de servei. Si implica risc d’accident per al treballador o per als seus companys, o perill d’avaria per a les instal·lacions, pot ser considerada com a molt greu. j) fer feines particulars durant la jornada sense el permís oportú, com també utilitzar per a usos propis gèneres o articles de la farmàcia.

  k) les que se segueixen del que preveu la causa c) de l’article anterior.

  l) la reincidència en una falta lleu, tret de la puntualitat, encara que les faltes siguin de naturalesa diferent, dins d’1 trimestre, i si ha tingut lloc amonestació escrita.

.

.

Article 37.

.

  Es consideren com a faltes molt greus les següents:

.

  a) més de 10 faltes de puntualitat en l’assistència a la feina no justificades, comeses en el període de 6 mesos, o 20 durant l’any.

  b) el frau, la deslleialtat o l’abús de confiança en les gestions encomanades i el furt i el robatori, tant a l’empresa com als companys de feina o a qualsevol altra persona de les dependències de l’empresa, o durant acte de servei en qualsevol lloc.

  c) fer desaparèixer, inutilitzar o destrossar primeres matèries útils, eines, maquinària, aparells, edificis, mobiliari i documents de l’empresa, o causar -hi desperfectes.

  d) la condemna per delicte de robatori, furt i malversació comesos fora de l’empresa, per qualsevol classe de fets que puguin implicar desconfiança vers el seu autor i, en tot cas, les de més de 6 anys dictades pels tribunals de justícia.

  e) la manca habitual de netedat de tal índole que produeixi les queixes justificades dels companys de treball.

  f) l’embriaguesa durant el servei.

  g) violar el secret de la correspondència o de la documentació reservada de l’empresa.

  h) revelar dades de reserva obligada a elements aliens a l’empresa.

  i) dedicar -se a activitats que l’empresa hagi declarat incompatibles en el seu reglament de règim interior.

  j) els maltractaments de paraula o d’obra, l’abús d’autoritat o la falta greu de respecte o consideració envers els caps o els seus familiars, com també companys o subordinats.

  k) la blasfèmia habitual.

  l) causar accidents greus per negligència o imprudència inexcusables.

  m) abandonar la feina en llocs de responsabilitat.

  n) la disminució voluntària i continuada en el rendiment normal de la feina.

  o) originar baralles amb els companys de feina.

  p ) la reincidència en falta greu, encara que les faltes siguin de naturalesa diferent, sempre que es cometin dins un període de 6 mesos des de la primera.

.

.

Secció 2. Sancions.

.

.

Article 38.

.

  Correspon a les empreses la facultat d’imposar sancions d’acord amb el que determina l’Estatut dels treballadors i el text refós de la llei de procediment laboral.

  De qualsevol sanció, llevat de l’amonestació, cal informar -ne per escrit a l’interessat, qui n’ha d’acusar recepció o ha de signar perquè hi hagi constància que s’ha assabentat de la comunicació.

.

.

Article 39.

.

  Les sancions màximes que es poden imposar en cada cas tenint en compte la gravetat de la falta comesa són les següents:

.

  a) per faltes lleus: amonestació verbal; amonestació per escrit; suspensió de sou i feina de 2 dies com a màxim.

  b) per faltes greus: suspensió de sou i feina de 3 a 15 dies.

  c) per faltes molt greus: suspensió de sou i feina de 16 a 60 dies; inhabilitació per a l’ascens per un període no superior a 2 anys; acomiadament.

  Les sancions que es puguin imposar en l’àmbit laboral s’entenen sens perjudici de passar la part de culpa als tribunals competents, quan el fet comès pugui constituir falta o delicte.

.

.

.

Article 40. No-discriminació.

.

  El principi de no -discriminació establert a l’article 17 de l’Estatut dels treballadors és d’aplicació tant al personal amb contracte indefinit com al personal amb contracte de durada determinada.

  Quan l’empresari no compleixi els requisits establerts a l’apartat 1 de l’article 53 de l’Estatut dels treballadors o quan la decisió extintiva de l’empresari tingui com a mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides a la Constitució o llei o es produeixi amb violació de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador, la decisió extintiva serà nul·la, i l’autoritat judicial ha de fer aquesta declaració d’ofici.

  La no -concessió del preavís establert a l’apartat c) de l’article 53.1.de l’Estatut dels treballadors no anul·la l’extinció, però l’empresari, amb independència dels altres efectes procedents, està obligat a abonar els salaris corresponents a l’esmentat període. La posterior observança per part de l’empresari dels requisits incomplerts en cap cas ha de constituir una esmena de l’anterior acte extintiu, sinó que ha de constituir un nou acord d’extinció amb efectes des de la seva data.

  És també nul·la la decisió extintiva i/o acomiadament en els supòsits contemplats en els Arts 53.4 de l’Estatut dels treballadors i 108.2 de la llei Reguladora de la jurisdicció social.

.

.

.

Capítol VIII. Règim asistencial.

.

.

Article 41. Complements assistencials en cas de malaltia i accident.

.

  41.1. En els supòsits de malaltia o accident no laborals, a partir del dia número 61 des de la data en què hagi estat acordada la baixa per IT pels serveis mèdics oficials, les empreses han de completar les prestacions reglamentàries de la seguretat social fins a arribar al salari total del Conveni més el CFP si s’escau, mentre s’estigui en situació d’incapacitat temporal.

  41.2. No obstant l’anterior, existirà aquesta obligació empresarial de complementar les prestacions econòmiques per IT de la seguretat social des del primer dia de la baixa per incapacitat temporal en els següents supòsits:

  a) baixes causades per accidents laborals o malalties professionals.

  b) baixes per malalties greus i intervencions quirúrgiques amb hospitalització del/la treballador/a.

  c) baixes per intervencions quirúrgiques de cirurgia estètica i/o reparadora motivades per accidents o malalties/patologies greus que no obeeixin a un lliure desig i decisió de la persona per tal de millorar el seu aspecte o aparença físiques.

  d) baixes per embarassos de risc i/o risc per la lactància.

.

.

Article 42. Prestacions per mort o invalidesa.

.

  Si a conseqüència d’accident, laboral o no laboral, es produeix la mort del treballador o una situació d’invalidesa del grau d’incapacitat permanent total o superior, l’empresa ha d’abonar al treballador, cònjuge supervivent o drethavents la quantitat de 37.000,00 EUR, a preu fet i d’una sola vegada.

  Per tal d’atendre la prestació esmentada, les empreses de l’àmbit del present Conveni lliurement poden subscriure assegurances o fer la cobertura de pagament d’aquesta quantitat de la manera que creguin més convenient. Les empreses que subscriguin una assegurança per cobrir aquesta eventualitat han de lliurar als seus treballadors la fotocòpia de la pòlissa.

.

.

.

Capítol IX. Contractes formatius. Titulació d’auxiliars. Comissió Paritària del Conveni.

.

.

Article 43. Contractes en pràctiques i per la formació i l’aprenentatge.

.

  S’entén per personal en pràctiques el que disposa del títol corresponent i fa les tasques d’acord amb la titulació.

  El primer any, el treballador amb contracte en pràctiques ha de percebre el 80% de la retribució del lloc de treball i grup professional que ocupi, en la que faci les pràctiques, i el segon any, el 90% de la retribució del lloc de treball i grup professional en què faci les pràctiques.

  S’entén per personal en formació i d’aprenentatge el contractat en la modalitat prevista a l’article 11.2 de l’Estatut dels treballadors, la durada de la qual pot estendre’s fins a 3 anys. El temps i durada de la formació teòrica, i el contingut, la forma i condicions de la seva impartició s’ajustaran en tot moment a allò disposat per la normativa reguladora d’aquesta modalitat contractual continguda a l’Estatut dels treballadors i la seva normativa de desenvolupament.

  A la fi d’aquest contracte i en el supòsit d’haver -se esgotat la durada màxima de 3 anys, el treballador s’ha d’incorporar en el lloc de treball d’auxiliar i al grup professional corresponent. Si no hi ha vacant i es va fer constar en la formalització del contracte, es pot rescindir el contracte previ abonament d’una indemnització de 20 dies per any.

  És prohibit que aquest personal faci hores extres.

.

.

Article 44. Ajuts a la formació i perfeccionament laborals continuats.

.

  44.1. A tot el treballador que assisteixi regularment, i fora de l’horari laboral, a cursos de formació, reciclatge o perfeccionament professional, relacionats amb la seva activitat laboral a l’oficina de farmàcia, li ha de ser reintegrat per l’empresa, fins al límit que després es dirà, l’import de la matrícula que el/la treballador/a hagi de satisfer per al seguiment del curs. A aquest efecte, el treballador ha de justificar -ne l’abonament previ i acreditar l’assistència i l’aprofitament positiu. L’import d’aquest reintegrament està limitat a la quantitat de 400,00 EUR anuals per cada treballador que hi assisteixi.

  44.2. Si l’empresa proposés a un empleat l’assistència a un d’aquests cursos de reciclatge, formació o perfeccionament professional, impartit dins de l’horari laboral amb el pagament íntegre del seu cost, i el treballador es negués a realitzar -lo, perdria en aquest cas el dret al reintegrament de les despeses de la matrícula establert a l’apartat anterior per altres cursos que pogués realitzar per pròpia iniciativa en aquest any.

  44.3. El reciclatge o perfeccionament professional previst en el punt 44.2 anterior s’amplia fins a 550,00 EUR anuals en els casos que amb anterioritat el treballador hagi fet fora de les hores de treball un programa, curs o seminari promogut per les parts signants del Conveni en coordinació amb qualsevol centre o institució, pública i/o privada, acreditada i legalment autoritzada per impartir formació professional continuada.

  44.4. S’acorda expressament que en cas de discrepància sobre la interpretació o aplicació del que estableix aquest article, és preceptiu el dictamen de la Comissió Paritària d’interpretació i vigilància del Conveni, amb caràcter previ a qualsevol reclamació administrativa i jurisdiccional, dictamen que aquesta Comissió ha d’emetre urgentment dins del mes següent a la recepció de la seva sol·licitud.

.

.

Article 45. Titulació.

.

  El personal que tingui la titulació de llicenciat en farmàcia i que sigui contractat per prestar serveis laborals en una oficina de farmàcia, ha de ser enquadrat en la categoria professional de personal facultatiu i ha de realitzar exclusivament les funcions pròpies de la seva titulació, pel la qual cosa en cap cas aquesta incorporació no pot justificar ni fonamentar l’extinció, suspensió o modificació substancial de les condicions de treball de la resta del personal existent a l’empresa.

.

.

.

Article 46. Comissió Paritària.

.

  En compliment del que disposa l’article 85 del text refós de l’Estatut dels treballadors aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, s’estableix per a la vigència i compliment de les qüestions que derivin de l’aplicació del conveni col·lectiu, una Comissió Paritària que estarà formada per 3 representants de la patronal i 3 representants de la part social. El vot de la part social en aquesta Comissió Paritària ha de ser ponderat i proporcional a la respectiva representativitat de cadascuna d’aquestes organitzacions acreditada a la Comissió Negociadora del Conveni.

  La Comissió Paritària haurà de ser notificada de les sol·licituds que efectuïn les empreses per acollir -se a la clàusula d’inaplicació de les condicions previstes en aquest conveni.

  El procediment d’actuació d’aquesta Comissió Paritària consistirà en què, les discrepàncies o així com altres funcions regulades més endavant, que puguin sorgir sobre el que s’ha pactat en aquest conveni, es comuniquin per escrit a la Comissió Paritària, que després de rebre l’escrit, es reunirà i en un termini de 15 dies a comptar ds de la recepció de l’escrit/sol·licitud a resoldre.

  A les reunions podran assistir amb veu però sense vot els assessors que les parts designin, amb un màxim de dos per representació.

  S’estableixen com a domicilis per comunicacions a la Comissió Paritària: – L’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB); c/ Casanova, 84-86, entresol 1ª – C, de 08011 Barcelona. – CCOO; c/ Via Laietana, 16. 3ª planta de 08003Barcelona. – FeSMC-UGT; Rambla del Raval, 29-35, planta 4ª de 08001 Barcelona. – L’Associació d’Auxiliars Tècnics i Empleats d’Oficina de Farmàcia de Barcelona (ASATEF), c/ Casp, núm. 46, 5è B, de 08010 Barcelona.

  Les funcions encomanades a la Comissió Paritària són:

  A) Coneixement i resolució de les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació del Conveni Col·lectiu, així com la vigilància en el compliment del que s’ha pactat.

  B) Mediar o arbitrar, si escau, en el tractament i solució de totes les qüestions i conflictes de caràcter col·lectiu que li siguin sotmesos de comú acord entre les parts en aquelles matèries contemplades en els articles 40, 41 i 82.3 del E.T.

  C) Vetllar especialment pel coneixement i recepció d’informació pel que fa a l’ocupació en el sector, analitzant i informant sobre les seves diverses oportunitats, seguint les recomanacions de l’Acord Interprofessional de Catalunya vigent en cada moment.

  Per solucionar les discrepàncies que puguin sorgir en el si de l’esmentada Comissió, les parts de mutu acord podran, si així ho acorden cada cas, sotmetre’s expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Capítol X. Solució extrajudicial de conflictes laborals.

.

.

Article 47. Solució extrajudicial de conflictes laborals.

.

  Les parts signants del present Conveni, en representació dels treballadors i de les empreses compreses en l’àmbit personal del mateix sense perjudici dels procediments generals establerts a la Llei reguladora de la jurisdicció social i Estatut dels treballadors, acorden expressament sotmetre’s als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, per a la resolució dels conflictes laborals d’índole col·lectiva o plural que es poguessin suscitar com a tràmit processal previ obligatori a la via judicial, als efectes establerts en els articles 63 i 156 de la Llei reguladora de la jurisdicció social.

  Podrà també ser objecte de submissió específica als procediments de conciliació, mediació, i en el seu cas arbitratge, de les condicions tècniques del TLC qualsevol supòsit derivat de violència de gènere, al igual que, les discrepàncies i conflictes que es produeixin en matèria de prevenció de riscos laborals i de salut laboral.

  No obstant l’anterior, en l’àmbit dels conflictes col·lectius regulats en el article 41 y 82 de l’Estatut dels treballadors i els relatius o fonamentats en l’aplicació i/o interpretació del present Conveni, serà requisit previ sotmetre’s als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya ó tràmits procedimental previs establerts a la Llei reguladora de la jurisdicció social i Estatut dels treballadors.

.

.

.

Capítol XI. Igualtat d’oportunitats i no discriminació.

.

.

Article 48. Declaració de principis generals.

.

  Les parts signatàries d’aquest Conveni declaren la seva voluntat de promoure i respectar el principi d’igualtat de tracte en el treball amb caràcter general, no admetent -se discriminacions per raó de sexe, estat civil, edat, raça o ètnia, religió o conviccions, discapacitat, orientació sexual, idees polítiques, afiliació o no a un sindicat, etc.

  Per això, en el desenvolupament i exercici de les seves competències i facultats, la Comissió Paritària d’interpretació i vigilància del Conveni posarà especial atenció quant al compliment d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en:

  1. L’accés a l’ocupació, promoció professional, la formació, estabilitat en l’ocupació, i la igualtat salarial en treballs d’igual valor.

  2. Vetllar perquè tant les dones com els homes gaudeixin d’igualtat d’oportunitats quant a ocupació, formació, promoció i el desenvolupament del seu treball.

  3. Vetllar perquè les dones treballadores tinguin la mateixa equiparació que els homes en tots els aspectes salarials, de manera que a igual treball i condicions les dones sempre tinguin igual retribució.

  4. Vetllar perquè les dones treballadores en el sector, en igualtat de condicions, tinguin les mateixes oportunitats que els homes en casos d’ascensos i funcions de major responsabilitat.

.

.

Article 49. Clàusula de inaplicació de les condicions laborals.

.

  Segons l’establert en l’article 82.3 de l’ET, per acord entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, quan existeixin causes económiques, tècniques, organitzatives o de producció, es podrà procedir, amb un periode de consultes previ, d’una durada no superior a quinze dies, a inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en el Conveni col·lectiu que afectin a les següents matèries:

  a) jornada de Treball.

  b) l’horari i la distribució del temps de treball.

  c) règim de treball a torns.

  d) sistema de remuneració i quantia salarial.

  e) sistema de treball i rendiment.

  f) funcions, quan excedeixin dels limits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39 de l’ET.

  g) millores voluntàries de l’acció protectora de la seguretat social.

  Quan el període de consultes finalitzi amb acord, es presumirà que concorren les causes justificatives exposades a l’article 82.3 de l’ET i únicament podrà ser impugnat davant la jurisdicció social per la existència de frau, dol, coacció o abús de dret en la seva conclusió.

  L’acord haurà de determinar, amb exactitud, les noves condicions de treball aplicables en l’empresa i la seva durada, que no podrà anar més enllà del moment en que resulti aplicable un nou Conveni col·lectiu a l’empresa.Tanmateix, l’acord haurà de ser notificat a la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu i a l’autoritat laboral.

  Quan el període de consultes finalitzi sense acord, les parts es sotmetran a la Comissió Paritària del Conveni, i si persisteix la discrepància, als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

.

  Primera. Mitjans de pagament de retribucions.

  Independentment del que preveu l’article 26 de l’Estatut dels treballadors, es recomana a les Empreses i als treballadors que utilitzin el sistema de pagament de nòmina per mitjà de qualsevol de les entitats bancàries que ofereixen el sistema esmentat.

.

  Segona. Subcomissió de prevenció de riscos laborals.

  1. Amb la finalitat de treballar i aprofundir en la millora de la prevenció laboral en l’àmbit del Conveni, les parts signants es comprometen a constituir, en el si de la Comissió Paritària d’interpretació i vigilància del Conveni i en el termini dels quatre mesos següents a la seva signatura, una subcomissió de prevenció de riscos laborals que tindrà com a finalitats i objectius :

  - estudiar i analitzar la situació del sector en matèria de prevenció de riscos laborals.

  - elaborar un mapa de riscos laborals del sector en l’àmbit del Conveni.

  - formular les recomanacions que s’escaiguin dirigides a les parts signants del Conveni per tal que les puguin tenir en compte en futurs processos negociadors als efectes de negociar i establir la pertinent regulació convencional que considerin pertinent sobre la matèria dintre dels àmbits sotmesos a l’autonomia i competències de la negociació col·lectiva.

  2. La composició, reglament d’actuació i calendari de treball d’aquesta sub comissió es determinarà en el sí de la Comissió Paritària d’interpretació i vigilància del Conveni.

.

.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

.

  Primera. A tots els efectes queden ratificats i convalidats per a l’any 2018 (efectes des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018) la vigència íntegra en ultra -activitat i en els seus propis i exactes termes, els efectes normatius, obligacionals i econòmics -retributius de l’anterior Conveni 2014 -2017 en els propis efectes i termes que de la seva aplicació resultessin a data 31 -12 -2017, sense que com a conseqüència de l’aprovació d’aquest Conveni 2018 -2019 es derivin ni resultin, ni per a empreses ni per a treballadors/es, diferències econòmic – retributives ni de cap altra classe referides a l’any 2018.

.

  Segona. Atesa la vigència temporal del present Conveni i davant la possibilitat de futures modificacions de la legislació laboral, per evitar una excessiva demora en la seva aplicació les parts signatàries decideixen no donar per finalitzades les actuacions de la Comissió Negociadora del Conveni, sinó prorrogar -les durant el temps de la seva vigència.

.

  Tercera. Les representacions signatàries es comprometen a negociar en el seu moment sobre les matèries del present Conveni que puguin quedar afectades per disposicions legals, una vegada siguin publicades en el diari oficial corresponent, i valorar la seva possible adaptació a la nova normativa legal.

.

  Quarta. En relació al premi de fidelitat i constància que, donada la extraordinària intensitat de la crisi que afecta al sector d’oficines de farmàcia va determinar la seva extinció a tots els efectes el 31 de desembre de 2012, les parts negociadores manifesten el seu compromís d’incloure i tractar en la propera negociació col·lectiva les possibilitats d’establir algun altre concepte retributiu ó compensatori per als treballadors que millori la seva capacitat adquisitiva alhora que aporti valor afegit a l’empresa tant des de la perspectiva econòmica com de la qualitat del servei que presten les oficines de farmàcia al conjunt de la població.

.

  Cinquena. Gratificació especial signatura Conveni 2019 (GESC -2019). Atesa la inusual durada del procés de negociació del present Conveni, i atenent a que en el present conveni no s’estableixen efectes retroactius de cap mena per l’any 2018, les parts han convingut en l’establiment d’aquesta gratificació única, especial i excepcional per a l’any 2019 per raó i ocasió de la signatura del Conveni.

  Així, com a gratificació especial i excepcional per la signatura del Conveni Col·lectiu, les empreses abonaran aquesta paga única i excepcional d’acord amb les següents condicions/circumstàncies:

  a) meritaran i percebran aquesta GESC tots aquells treballadors/es afectats/des pel present Conveni que vinguessin prestant serveis sense solució de continuïtat al menys des de l’1 de gener de 2018 o data posterior i estiguessin en actiu/alta en les empreses en la data de 30 de maig de 2019, sense que la GESC sigui aplicable a persones que no haguessin prestat serveis durant l’any 2018 o que amb anterioritat a aquella data de 30/05/2019 haguessin extingit -sigui quina sigui la causa extintiva – una relació contractual laboral prèvia amb qualsevol Empresa afectada pel present Conveni.

  b) El meritament d’aquesta GESC ho serà directament proporcional als dos paràmetres següents : – el temps efectivament treballat durant l’any 2018, i – la jornada (completa o parcial) de treball efectivament realitzada de tal forma que els valors econòmics reflectits en la columna “GESC” de la taula salarial -Annex 1 del Conveni s’han d’entendre referits als treballadors/es que prestessin serveis a “jornada completa” i que haguessin prestat serveis durant tot l ‘any 2018.

  c) L’import de la GESC -2019, referit a la jornada completa serà, per a cada grup/lloc de Treball el que hi consta en la columna “GESC -2019” de l’Annex 1 del Conveni.

  Les empreses disposaran d’un termini màxim fins el 31 d’octubre de 2019 per fer el pagament de la GESC -2019, segons s’estableix en la disposició final següent.

.

.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. Pagament de diferències retributives per l’aplicació del Conveni.

.

  1.- Diferències 2019. El pagament de les diferències econòmiques resultin de l’aplicació retroactiva a 1 de gener de 2019 de la taula s alarial de 2019 es farà per les empreses amb data límit dels dos mesos següents al de la publicació del Conveni en el diari oficial corresponent.

  2. – GESC –2019. Les empreses disposaran d’un termini màxim fins el 31 d’octubre de 2019 per fer el pagament de la GESC, i podran abonar l’import que en cada cas correspongui bé mitjançant un únic pagament el dia o prorratejadament cada mes a comptar des del mes de la publicació d’aquest Conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ó Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 31/10/2019.

.

ANNEXOS TAULAS SALARIALS 2018-2019.

.

.

image1 261

.

.

image2 228

.

.

image3 205

.

.

.

image4 162

.