Convenio Colectivo de Mayoristas de Alimentaci贸n y Centros de Distribuci贸n de Tarragona

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2014 - 31/12/2015

Duraci贸n: DOS A脩OS

Publicaci贸n:

2014/10/28

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: TARRAGONA
C贸digo: 43000505011994
Actualizacion: 2014/10/28 -
Convenio Colectivo de Mayoristas de Alimentaci贸n y Centros de Distribuci贸n de Tarragona de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2014/10/28. Vigencia de: 01/01/2014 a 31/12/2015. Duraci贸n Dos A帽os. 脷ltima publicaci贸n en del tipo:

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 248 – Dimarts, 28 d’octubre de 2014)

Article 1. Parts signat脿ries.

Article 2. 脌mbit territorial.

Article 3. 脌mbit funcional.

Article 4. 脌mbit personal.

Article 5. Vig猫ncia.

Article 6. Difer猫ncies salarials per aplicaci贸 retroactiva.

Article 7. Durada.

Article 8. Den煤ncia.

Article 9. Garantia personal.

Article 10. Absorci贸 i compensaci贸.

Article 11. Vinculaci贸 a la totalitat.

Article 12. Classificaci贸 professional. Grups professionals.

Article 13. Mobilitat funcional.

Article 14. Ascensos.

Article 15. Jornada laboral.

Article 16. Temps destinat a formaci贸.

Article 17. Vacances.

Article 18. Llic猫ncies retribu茂des. Exced猫ncies. Reduccions de jornada.

Article 19. Acumulaci贸 per铆ode de lact脿ncia.

Article 20. Preav铆s extinci贸 contracte per voluntat del treballador.

Article 21. Per铆ode de prova.

Article 22. Contractes de formaci贸.

Article 23. Contracte en pr脿ctiques.

Article 24. Contractes de fixos a discontinus.

Article 25. Contractaci贸 a temps parcial.

Article 26. Contracte temporal per circumst脿ncies de la producci贸.

Article 27. Contracte de treball per obra o servei determinat.

Article 28. Contracte d’interinitat.

Article 29. Preavisos en els contractes de durada determinada.

Article 30. Foment de la contractaci贸 indefinida.

Article 31. Condicions econ貌miques. Salari base.

Article 32. Plus de conductor de carretons elevadors.

Article 33. Plus de vinculaci贸.

Article 34. Gratificacions extraordin脿ries.

Article 35. Complements per despla莽ament.

Article 36. Dietes.

Article 37. Vestuari de treball.

Article 38. Complement per incapacitat temporal.

Article 39. Asseguran莽a d’accidents.

Article 40. Ajut per defunci贸.

Article 41. Prevenci贸 de riscos laborals.

Article 42. Representants sindicals.

Article 43. Sistema d’acumulaci贸 d’hores.

Article 44. Tauler d’anuncis.

Article 45. Soluci贸 de conflictes.

Article 46. R猫gim disciplinari.

Article 47. R猫gim disciplinari. Faltes.

Article 48. R猫gim disciplinari. Sancions.

Article 49. R猫gim d’inaplicaci贸 de condicions de treball.

Article 50. Comissi贸 Parit脿ria, d’interpretaci贸, vigil脿ncia i mediaci贸.

Article 51. Dret supletori.

Article 52. Jubilaci贸 parcial i contracte de relleu.

DISPOSICI脫 FINAL.

TAULA SALARIAL 2013-2014-2015.

ACUERDO (BOP N煤mero 94 – Dijous, 23 d’abril de 2015)

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 248 – Dimarts, 28 d’octubre de 2014)

.

.

RESOLUCI脫 de 21 d’octubre de 2014, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de majoristes de l’alimentaci贸 i centres de distribuci贸, de la prov铆ncia de Tarragona, per als anys 2014-2015 (codi de conveni n煤m. 431000505011994).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector de majoristes de l’alimentaci贸 i centres de distribuci贸, de la prov铆ncia de Tarragona, subscrit per part del sector per la Confederaci贸 Empresarial de la Prov铆ncia de Tarragona (CEPTA) i per part dels treballadors per la Federaci贸 de Comer莽, Hosteleria i Turisme de Catalunya (FECOHTCCOO) i la Federaci贸 de Comer莽, Hosteleria, Turisme i Joc de Catalunya (UGT-FCTCHTJ) en data 13 d’octubre de 2014, i presentat per les mateixes parts en data 13 d’octubre de 2014, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball, l’article 170.1 e) i j) de la Llei org脿nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuraci贸 del Departament d’Empresa i Ocupaci贸, i altres normes d’aplicaci贸; RESOLC:

.

  1. Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de majoristes de l’alimentaci贸 i centres de distribuci贸, de la prov铆ncia de Tarragona, per als anys 2014-2015, en el corresponent Registre de convenis i acords col路lectius de treball amb funcionament a trav茅s de mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupaci贸 a Tarragona.

  2. Disposar-ne la publicaci贸 en el Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Tarragona.

.

  Notifiqueu aquesta Resoluci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni col路lectiu.

  Tarragona, 21 d’octubre de 2014.

  Carme Mansilla Cabr茅, directora dels Serveis Territorials, e.f.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DEL SECTOR DE MAJORISTES DE L’ALIMENTACI脫 I CENTRES DE DISTRIBUCI脫 DE LA PROV脥NCIA DE TARRAGONA PER ALS ANYS 2014-2015.

.

.

Article 1. Parts signat脿ries.

.

  S贸n parts signants d’aquest Conveni, d’una banda la CEPTA, i de l’altra, la Federaci贸 de Serveis de CCOO de Catalunya (CC.OO-Serveis) i la Federaci贸 de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya (SMCUGT), reconeixent-se m煤tuament legitimitat per negociar el present Conveni.

.

.

Article 2. 脌mbit territorial.

.

  Aquest Conveni 茅s d’aplicaci贸 obligat貌ria a la demarcaci贸 o comarques de Tarragona, per a tots els centres de treball de les empreses afectades, fins i tot aquelles empreses el domicili social de les quals radica fora d’aquestes.

.

.

Article 3. 脌mbit funcional.

.

  Es regeixen per les disposicions d’aquest Conveni les empreses que s’emmarquen en els grups de majoristes de l’alimentaci贸 i centres de distribuci贸, i els seus treballadors/es, els centres de treball dels quals estiguin actualment establerts, aix铆 com els de nova instal路laci贸, en l’脿mbit territorial esmentat.

.

.

Article 4. 脌mbit personal.

.

  Queden inclosos dins de l’脿mbit d’aquest Conveni, tots els treballadors/es que presten servei per compte d’altri a les empreses compreses en el dit conveni.

.

.

Article 5. Vig猫ncia.

.

  Aquest Conveni entra en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2014 amb independ猫ncia de la seva data de publicaci贸 en el Diari Oficial de la prov铆ncia de Tarragona (BOPT).

.

.

Article 6. Difer猫ncies salarials per aplicaci贸 retroactiva.

.

  Les empreses han d’abonar les difer猫ncies salarials o endarreriments que s’hagin meritat en virtut de la retroactivitat de la vig猫ncia del Conveni, en el termini m脿xim d’1 mes, a partir de la data de la seva publicaci贸 en el BOPT.

.

.

Article 7. Durada.

.

  La durada d’aquest Conveni 茅s de dos anys, des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, en les condicions de l’article seg眉ent.

.

.

.

Article 8. Den煤ncia.

.

  La den煤ncia d’aquest Conveni s’ha de fer per escrit, per qualsevol de les parts legitimades per fer-ho, d’acord amb l’article 87 de l’estatut dels treballadors, i en els termes de l’article 89 de l’estatut dels treballadors. Es considera prorrogat d’un any a l’altre, llevat que qualsevol de les parts el denunci茂 formalment amb tres mesos d’antel路laci贸, com a m铆nim, de la finalitzaci贸 del termini o al de qualsevol de les seves pr貌rrogues.

  Transcorregut el per铆ode de tres anys des de la denuncia del conveni col路lectiu sense que s’hagi acordat un nou conveni, aquell perdr脿 vig猫ncia i s’aplicar脿, si hi hagu茅s, el conveni col路lectiu d’activitat superior que fora d’aplicaci贸.

.

.

Article 9. Garantia personal.

.

  Les empreses afectades per aquest Conveni, respectaran les condicions m茅s beneficioses concedides, en l’脿mbit personal, als seus treballadors/es, abans o despr茅s de la seva aprovaci贸, considerades en c貌mput total anual, sens perjudici del que s’estableix en l’article seg眉ent.

.

.

Article 10. Absorci贸 i compensaci贸.

.

  Les condicions pactades en aquest Conveni s贸n compensables, en la seva totalitat i en c貌mput anual, per les millores de qualsevol 铆ndole que han gaudit el treballadors/es, quan aquestes superin la quantia total del Conveni, i s’han de considerar absorbibles des de la seva entrada en vigor.

  No s贸n compensables les condicions referents a accidents de treball, malalties i maternitat que les empreses poden establir a favor dels seus treballadors/es.

.

.

Article 11. Vinculaci贸 a la totalitat.

.

  Les condicions pactades formen un tot org脿nic i indivisible per la qual cosa aquest Conveni s’ha de considerar nul i sense cap efecte en el cas que l’autoritat o jurisdicci贸 competent, en l’exercici de les facultats que li s贸n pr貌pies, objecti o invalidi algun dels seus pactes o no aprovi la totalitat del seu contingut, que ha de ser un i indivisible en aplicaci贸.

.

.

Article 12. Classificaci贸 professional. Grups professionals.

.

  En funci贸 de la iniciativa, autonomia, responsabilitat, comandament, complexitat, coneixements i experi猫ncia, s’estableixen amb car脿cter normatiu, els grups professionals seg眉ents i els criteris generals que els defineixen:

.

  Grup professional I.

  Tasques que consisteixen en operacions realitzades seguint un m猫tode de treball prec铆s, segons les instruccions espec铆fiques, amb un grau de depend猫ncia jer脿rquica i funcional. Poden necessitar esfor莽 f铆sic, no necessiten formaci贸 espec铆fica, encara que ocasionalment calgui un per铆ode breu d’adaptaci贸.

  Personal de neteja, treballadors/es no qualificats, vigilants i empaquetadores/as.

.

  Grup professional II.

  Tasques que consisteixen en l’execuci贸 de feines que, encara que es realitzen sota les instruccions precises, necessiten els coneixements professionals adients i aptituds pr脿ctiques, i la seva responsabilitat 茅s assimilada al compliment estricte de les normes assenyalades i a les instruccions rebudes.

  Auxiliar administratiu/va, administratiu/va, auxiliar de caixa, ajudant, x貌fer/a de primera, x貌fer/a de segona, dependent, mosso/a, mosso/a especialitzat, operador/a de carret贸, professional d’ofici, oficial de primera, professional d’ofici, oficial de segona.

.

  Grup professional III.

  Feines d’execuci贸 aut貌noma que exigeixen habitualment iniciatives per part dels treballadors/res encarregats de la seva execuci贸. Funcions que suposen integraci贸, coordinaci贸 i supervisi贸 de les tasques homog猫nies. Poden suposar corresponsabilitat de comandament, i s贸n sotmeses a la supervisi贸 directa o sistem脿tica de l’element jer脿rquic superior.

  Capat脿s, comptable, caixer/a, cap de magatzem, cap de secci贸 administrativa, cap de secci贸 mercantil, oficial administratiu/va, programador/a, secretari/a, supervisor/a, viatjant.

.

  Grup professional IV.

  Tasques complexes per貌 homog猫nies que, encara que no impliquen responsabilitat de comandament, tenen un alt contingut intel路lectual o d’interrelaci贸 humana en el marc d’instruccions generals d’alta complexitat t猫cnica. Poden participar en la definici贸 dels objectius concrets a assolir en el seu camp, amb un alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat en el c脿rrec esmentat d’especialitat t猫cnica.

  Titulat de grau superior i titulat de grau mitj脿.

.

  Grup professional V.

  Tasques que necessiten un alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat, exercici de comandament, control i supervisi贸 de les feines i/o les persones.

  Amb funcions que suposen la integraci贸, la coordinaci贸 i supervisi贸 de tasques diverses, realitzades per un conjunt de col路laboradors. Suposen, aix铆 mateix, responsabilitat concreta per a la gesti贸 d’una o de diverses 脿rees funcionals de l’empresa, a partir de les directrius generals 脿mplies emanades del personal que pertany al grup professional “0” o la pr貌pia direcci贸, als quals han de donar compte de la seva gesti贸.

  Cap d’administraci贸, cap de compres, cap de divisi贸, cap de personal i cap de vendes.

.

  Grup professional 0.

  El personal que pertany a aquest grup planifica, organitza i coordina les diverses activitats pr貌pies del desenvolupament de l’empresa. Realitza funcions que comprenen l’elaboraci贸 de la pol铆tica d’organitzaci贸, els plantejaments generals de la utilitzaci贸 efica莽 dels recursos humans i dels aspectes materials, l’orientaci贸 i el control de les activitats de l’organitzaci贸 d’acord amb el programa establert, o la pol铆tica adoptada; l’establiment i el manteniment d’estructures productives i de suport i el desenvolupament de la pol铆tica industrial, financera o comercial. Pren decisions o participa en la seva elaboraci贸.

  Director.

.

.

Article 13. Mobilitat funcional.

.

  La mobilitat funcional en el si de l’empresa, t茅 com a l铆mit el que estableixen els articles 22 i 39 de l’estatut dels treballadors.

  La mobilitat funcional es produeix en el marc del grup professional, amb el l铆mit de la idone茂tat i aptitud necess脿ries per al desenvolupament de les tasques que s’encomanin a la persona treballadora en cada lloc de treball, pr猫via realitzaci贸, si aix貌 fos necessari, de processos simples d’adaptaci贸 o de formaci贸.

  En els centres de treball inferiors a 25 persones treballadores, especialment, existir脿 mobilitat funcional entre els grups professionals II i III, sempre amb el l铆mit de la idone茂tat i aptitud necess脿ries per al desenvolupament de les tasques que s’encomanin al treballador en cada lloc de treball, pr猫via realitzaci贸, si cal, de processos simples de formaci贸 i adaptaci贸.

  Els conductors, que estiguin mancats del seu carnet de conduir, dins de la jornada laboral, per sanci贸 derivada d’infracci贸 de tipus administratiu, l’empresa els ha de proporcionar una altra feina, diferent a la de conductor, pel temps que duri la sanci贸, i els mantindr脿 el salari de conveni de conductor. En altres sup貌sits, que impliquin retirada del perm铆s de conduir, per infraccions de tipus no administratiu, cal actuar d’acord amb all貌 legalment establert.

  Els treballadors/es que dins de la mateixa empresa realitzin treballs catalogats en diferents categories, han de percebre la remuneraci贸 que correspongui a la superior d’aquestes, pel temps que compleixin aquesta funci贸 superior. El treballador/a que a l’empresa ha executat diverses feines ha de continuar fent-los.

.

.

Article 14. Ascensos.

.

  El treballador/a amb la categoria professional de mosso/a t茅 dret a ascendir a la categoria de mosso especialitzattorero, quan acrediti dos anys de servei realitzant serveis que requereixen especialitzaci贸.

  Es crea una categoria nova, la d’administratiu/va, integrada en el Grup professional II i amb el salari assimilat al de mosso/a especialitzat. El personal amb categoria d’auxiliar administratiu/va als dos anys adquireixen la nova categoria. L’entrada en vigor d’aquestes condicions es fixa en dos mesos de la signatura del Conveni.

  En les vacants que es produeixin en l’empresa tenen prefer猫ncia, els treballadors/es fixos de l’empresa de categoria inferior, que reuneixin les aptituds necess脿ries pel lloc de treball i s’han de sotmetre a les proves de capacitat, proposades i controlades per l’empresa, en les quals s’ha de tenir en compte l’experi猫ncia, la preparaci贸, la formaci贸 i l’antiguitat.

.

.

Article 15. Jornada laboral.

.

  Es fixa la jornada laboral en 1.787 hores anuals per els anys 2014 i 2015, equivalents a una mitjana de 40 hores setmanals.

  El descans 茅s d’un dia i mig continuat. De com煤 acord entre l’empresa i els treballadors/es, es poden acumular els dies de descans setmanal per al gaudi en un altre moment del cicle, no superior a cinc setmanes. Aquest descans no pot ser substitu茂t per compensaci贸 econ貌mica.

  En casos excepcionals i amb la comunicaci贸 pr猫via al Comit猫 d’empresa, als delegats de personal, o en el seu defecte als propis treballadors/es, amb 48 hores de temps, com a m铆nim, l’empresa pot ampliar la jornada pel temps indispensable per a cobrir aquesta excepci贸 i s’ha de compensar d’acord mutu, quant al moment del seu gaudi, entre l’empresa i el treballador/a.

.

.

Article 16. Temps destinat a formaci贸.

.

  Quan l’empresari envia un treballador/a a realitzar un curs de formaci贸 o perfeccionament, aquest s’ha de realitzar dins de la jornada laboral i s’han d’abonar com a treballades.

.

.

Article 17. Vacances.

.

  Tenen una durada de 22 dies feiners sense que mai puguin ser menys de 30 dies naturals no absorbint els festius inter-setmanals i s’han de gaudir, preferentment, de maig a setembre, d’acord amb les necessitats de l’empresa i de com煤 acord entre les parts, amb un m铆nim del 5%, o una persona al mes.

.

.

Article 18. Llic猫ncies retribu茂des. Exced猫ncies. Reduccions de jornada.

.

  1.- Llic猫ncia retribu茂da. Els treballadors/es tenen dret a la dita llic猫ncia en els sup貌sits seg眉ents, pr猫via comunicaci贸 a l’empresa, amb l’antelaci贸 suficient:

  a) Vint dies naturals per matrimoni, o establiment de parella de fet, degudament inscrita en el registre oficial corresponent, sempre que s’acrediti una antiguitat m铆nima a l’empresa d’un any. Si no es reuneix el dit requisit, la llic猫ncia 茅s de quinze dies.

  b) Deu mitjos dies per l’examen de carnet conduir.

  c) L’empresa concedeix, tamb茅, permisos per ex脿mens que tinguin lloc en organismes oficials o legalment reconeguts, sempre que es justifiqui pr猫via i posteriorment la seva compareixen莽a.

  d) Durant dos dies, que poden ampliar-se fins a tres m茅s si el treballador/a ha de fer un despla莽ament, superior a 100 quil貌metres, en els casos de: infantament de l’esposa, malaltia greu amb o sense hospitalitzaci贸, o mort, del c貌njuge, fill o pares d’un o altre c貌njuge, n茅ts, avis o germans.

  e) Pel temps indispensable, per complir un deure inexcusable de car脿cter p煤blic i personal.

  f) Un dia per matrimoni dels pares, fills o germans del treballador/a. En els casos de matrimoni de familiars de segon grau, 1 dia per una sola vegada a l’any.

  g) Qui, per raons de guarda legal, tingui al seu c脿rrec algun menor de dotze anys o a un disminu茂t f铆sic o ps铆quic, que no exerceixi una altra activitat retribu茂da, t茅 dret a una reducci贸 de la jornada de treball, amb la minva proporcional del salari, entre, al menys un ter莽 i un m脿xim de la meitat de la seva durada.

  i) Els treballadors/es que ho sol路licitin tenen dret a fer un dia de festa a l’any, per assumpte propis, de car脿cter retribu茂t i no recuperable. Caldr脿 acordar la data del gaudiment entre ambdues parts.

  j) En els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, han de romandre hospitalitzats a continuaci贸 del part, la mare o el pare tenen dret a absentar-se del treball durant una hora. Aix铆 mateix, tenen dret a reduir la seva jornada de treball fins un m脿xim de dues hores, amb la disminuci贸 proporcional del salari.

  1) Exced猫ncia per tenir cura de familiars. Els treballadors/es tenen dret a un per铆ode d’exced猫ncia de durada no superior a tres anys, per tenir cura de cada fill, tant per naturalesa com per adopci贸, o en els sup貌sits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, si escau, de la resoluci贸 judicial o administrativa.

  Tamb茅 tenen dret a un per铆ode d’exced猫ncia, de durada no superior a dos anys, els treballadors/es, per tenir curs d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valerse per si mateix, i no desenvolupi activitat retribu茂da.

  Tot aix貌, en la forma i condicions que estableix l’article 46.3 de l’estatut dels treballadors.

  2) Reducci贸 de jornada per motius familiars. Les treballadores, per alletament d’un fill menor de nou mesos, tenen dret a una hora d’abs猫ncia del treball, que poden dividir en dues fraccions. La dona, per voluntat pr貌pia, pot substituir aquest dret per una reducci贸 de la seva jornada en mitja hora, amb la mateixa finalitat. Aquest perm铆s pot ser gaudit, indistintament, per la mare o pel pare, en el cas que ambd贸s treballin.

  Qui per raons de guarda legal tingui al seu c脿rrec algun menor de dotze anys o un minusv脿lid f铆sic, ps铆quic o sensorial, que no desenvolupi una activitat retribu茂da, t茅 dret a una reducci贸 de la jornada de treball, amb la disminuci贸 proporcional del salari entre, un ter莽 com a m铆nim i un m脿xim de la meitat de la durada d’aquella.

  T茅 el mateix dret qui necessiti tenir cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no desenvolupi activitat retribu茂da.

  La reducci贸 de jornada prevista en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors/es, homes i dones. No obstant aix貌, si dos o m茅s treballadors/es de la mateix empresa generen aquest dret, pel mateix subjecte causant, l’empresari pot limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

  Tot aix貌, en els termes i condicions establertes en l’article 37.3 de l’estatut dels treballadors.

  4. Concreci贸 hor脿ria i determinaci贸. La concreci贸 hor脿ria i la determinaci贸 del per铆ode de gaudiment del perm铆s de lact脿ncia i de la reducci贸 de jornada, previstos en l’apartat anterior (article 17.3), correspon al treballador, dins de la seva jornada ordin脿ria. El treballador/a ha d’avisar pr猫viament l’empresari amb 15 dies d’antelaci贸 la data en qu猫 s’ha de reincorporar a la seva jornada ordin脿ria. Les discrep脿ncies que sorgeixin entre l’empresari i el treballador/a sobre la concreci贸 hor脿ria i la determinaci贸 dels per铆odes de gaudiment previstos en l’article 17.3 s’han de resoldre per la jurisdicci贸 competent a trav茅s del procediment establert en l’article 138 bis de la Llei de procediment laboral.

.

.

Article 19. Acumulaci贸 per铆ode de lact脿ncia.

.

  A petici贸 de la mare o del pare, es pot acumular el per铆ode de lact脿ncia legal, a la baixa per maternitat.

.

.

Article 20. Preav铆s extinci贸 contracte per voluntat del treballador.

.

  Els treballadors/es amb contracte indefinit que extingeixin el seu contracte per pr貌pia voluntat, han de comunicarho a la direcci贸 de l’empresa amb una antelaci贸 de 15 dies, a la data prevista del seu cessament, si el contracte t茅 m茅s d’un any d’antiguitat.

  Els treballadors/es adscrits als grup professionals IV i V, han de fer el preav铆s amb 30 dies d’antelaci贸.

  La manca de preav铆s comporta la p猫rdua del salari corresponent als dies que no s’ha fet el preav铆s.

  Sense perjudici d’altres normes aplicables i qualsevol que sigui la causa d’extinci贸 de contractes amb excepci贸 de l’acomiadament procedent declarat en Sent猫ncia ferma, els treballadors/es rebran una indemnitzaci贸 pactada en Conveni segons el cuadre adjunt.

.

.

.

.

Article 21. Per铆ode de prova.

.

  La durada del per铆ode de prova no pot excedir de sis mesos per als t猫cnics titulats ni de dos mesos per a la resta de treballadors/es. En les empreses de menys de 25 persones treballadores el per铆ode de prova no pot excedir de tres mesos per als treballadors que no s贸n t猫cnics titulats.

.

.

Article 22. Contractes de formaci贸.

.

  La durada d’aquest contracte 茅s de dos anys, i un m铆nim de sis mesos. Poden fer-se pr貌rrogues de sis mesos fins completar el m脿xim temps de durada esmentada.

  La formaci贸 te貌rica pot concentrar-se en el per铆ode inicial o final de durada del contracte a elecci贸 de l’empresa.

  La retribuci贸 茅s del 80%, per al primer any de contracte, i del 90% per al segon any de durada de contracte, del salari corresponent a la categoria de refer猫ncia en formaci贸. Aquesta s’ent茅n per una jornada de treball del 85% i la corresponent de formaci贸 del 15%. Si la distribuci贸 de jornada 茅s distinta de l’anterior, s’ha de retribuir en la proporci贸 corresponent.

  Un cop esgotat el per铆ode m脿xim de dos anys de durada del contracte, les empreses, han de fer una valoraci贸 del nivell de formaci贸 te貌rica i pr脿ctica que els treballadors hagin adquirit i assimilat, procurant, si el nivell de qualificaci贸 茅s satisfactori per desenvolupar les funcions dels llocs de treball ocupats, a criteri de l’empresa, transformar els dits contractes formatius en altres de durada indefinida.

  El nombre m脿xim de contractes de formaci贸 a realitzar per centre de treball 茅s el seg眉ent:

.

  Fins a 5 treballadors plantilla: 1.

  De 6 a 10 treballadors plantilla: 2.

  De 11 a 25 treballadors plantilla: 3.

  De 26 a 40 treballadors plantilla: 4.

  De 41 a 50 treballadors plantilla: 5.

  De 51 a 100 treballadors plantilla: 8.

  De 101 a 250 treballadors plantilla: 10 o 8% plantilla.

  De 251 a 500 treballadors plantilla: 20 o 6% plantilla.

  M茅s de 500 treballadors plantilla: 30 o 4% plantilla.

.

.

Article 23. Contracte en pr脿ctiques.

.

  T茅 una durada m脿xima de dos anys i m铆nima de sis mesos; es pot prorrogar per per铆odes de sis mesos fins assolir el m脿xim de durada permesa.

  La retribuci贸 茅s del 80% i del 90%, durant el primer o segon any de vig猫ncia del contracte, respectivament, del salari fixat en el Conveni, per aquest o equivalent al lloc de treball.

.

.

Article 24. Contractes de fixos a discontinus.

.

  El contracte, per temps indefinit, de fixos discontinus es concerta per fer feines que tinguin el car脿cter de l’estabilitat i la falta de continu茂tat, i no es repeteixin en dates certes, dins del volum normal de l’activitat de l’empresa.

  Poden realitzar-se a temps complet, o b茅, si la circumst脿ncia o peculiaritat del treball ho determina, a temps parcial.

  L’empresa avisar脿 al treballador per escrit o per qualsevol altre mitj脿 que en deixi const脿ncia. L’ordre de crida s’ha de fer per antiguitat a l’empresa, dins de la categoria o grup professional.

.

.

Article 25. Contractaci贸 a temps parcial.

.

  Cal atenir-se al que disposa l’article 12 del vigent Estatut dels treballadors.

.

.

Article 26. Contracte temporal per circumst脿ncies de la producci贸.

.

  Les empreses poden fer 煤s d’aquesta modalitat de contractaci贸, quan en l’脿mbit de l’activitat normal es produeixin circumst脿ncies del mercat i de la producci贸 que no permetin ser ateses amb el personal de plantilla habitual en l’empresa o centres de treball, com ara una sobrec脿rrega de treball originada per tasques que excedeixen de les habituals, tant si 茅s pel seu volum com per la seva estacionalitat o oportunitat, i que ocasionin un desfasament entre els efectius de personal disponible i els requeriments de personal necessari. Tamb茅, poden donar-se dites circumst脿ncies, quan una empresa hagi ampliat les seccions de venda de productes en un centre de treball, o b茅 a la instal路laci贸 de nous punts de venda la consolidaci贸 dels quals dep猫n de la resposta del mercat i els seus llocs de treball no poden ser atesos pel personal en plantilla.

  Per tal d’evitar que les empreses es vegin obligades a exterioritzar l’ocupaci贸 de dites places, mitjan莽ant empreses de treball temporal, aquests llocs de treball poden ser ocupats mitjan莽ant aquest modalitat contractual, sempre que suposi la creaci贸 efectiva d’un nou lloc de treball.

  Qualsevulla de les activitats desenvolupada per les empreses emparades per aquest Conveni, admet la present modalitat de contractaci贸 eventual.

  El per铆ode m脿xim dins del qual poden realitzar-se aquests contractes 茅s de 18 mesos, sense que la durada del contracte superi les tres quartes parts d’aquest per铆ode de refer猫ncia, ni com a m脿xim els 12 mesos.

  En el cas que el contracte es concerti per una durada inferior a la m脿xima estipulada en aquest Conveni, pot prorrogar-se expressament per una sola vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir d’aquest termini m脿xim.

  Si no hi ha den煤ncia o pr貌rroga expressa, o b茅 si s’ha fet la pr貌rroga, sense esgotar el termini m脿xim de durada, i el treballador/a continua prestant serveis, el contracte s’ent茅n prorrogat autom脿ticament fins el termini m脿xim de durada esmentat.

  A la fidel contracte, el treballador/a t茅 dret a percebre una indemnitzaci贸 segons taula seg眉ent o la proporci贸 que resulti per any de servei:

.

  Nou dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals que se celebrin a partir de l’1 de gener de 2012.

  Deu dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals que se celebrin a partir de l’1 de gener de 2013.

  Onze dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals que se celebrin a partir de l’1 de gener de 2014.

  Dotze dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals que se celebrin a partir de l’1 de gener de 2015.

.

  Consideracions:

  a) De tots els contractes que es subscriguin d’acord amb les circumst脿ncies precedents, s’ha de lliurar la corresponent c貌pia b脿sica a la representaci贸 sindical que hi hagi a l’empresa.

  b) No pot utilitzar-se aquesta modalitat contractual per substituir treballadors fixos de plantilla.

.

.

Article 27. Contracte de treball per obra o servei determinat.

.

  S’estableixen com a serveis amb autonomia i substantivitat pr貌pia dins de l’activitat de l’empresa i, conseg眉entment, susceptibles de contractaci贸 sota la modalitat regulada en l’article 15.1.a) de l’estatut dels treballadors, els seg眉ents:

.

  Campanya de Nadal i Reis.

  Campanya d’estiu.

  Campanya de Setmana Santa.

  Campanyes de promoci贸 de venda acompanyats d’activitat publicit脿ria.

  Inventaris.

.

  La durada dels contractes ha d’anar d’acord amb la naturalesa de les campanyes identificades, sense que la durada m脿xima de les activitats relacionades en aquest article puguin tenir una durada m脿xima de 5 mesos dins d’un per铆ode de 12. Aquests terminis no s贸n aplicables, per la resta d’obres o serveis, per les quals s’ha d’observar all貌 disposat a la normativa vigent.

  A l’acabament o fidel contracte, el treballador/a t茅 dret a una indemnitzaci贸 econ貌mica segons taula seg眉ent o la proporci贸 que resulti per any de servei:

.

  Nou dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals que se celebrin a partir de l’1 de gener de 2012.

  Deu dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals que se celebrin a partir de l’1 de gener de 2013.

  Onze dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals que se celebrin a partir de l’1 de gener de 2014.

  Dotze dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals que se celebrin a partir de l’1 de gener de 2015.

.

.

Article 28. Contracte d’interinitat.

.

  A l’empara de l’article 15.1 c) de l’Estatut dels Treballadors sobre contractes d’interinitat, s’acorda la possibilitat de subscriure’ls per suplir les abs猫ncies derivades de vacances, exced猫ncies, reduccions de jornada temporals, descansos compensatoris, i altres permisos o altres abs猫ncies an脿logues. En aquests casos, cal que consti en el contracte, el nom o noms i per铆odes dels treballador/es objecte de la substituci贸, i la causa o causes. Es poden acumular successivament diverses causes en un sol contracte.

.

.

Article 29. Preavisos en els contractes de durada determinada.

.

  Si el contracte de durada determinada 茅s superior a un any, l’empresa cal que notifiqui al treballador/a el seu acabament amb quinze dies de temps, com a m铆nim.

  La manca de preav铆s comporta l’abonament dels dies que no s’ha avisat pr猫viament, per la part que incompleixi.

.

.

Article 30. Foment de la contractaci贸 indefinida.

.

  Durant la vig猫ncia total del present Conveni, les empreses incloses en el seu 脿mbit funcional, han de procurar la conversi贸 en indefinits del m脿xim nombre possible de contractes temporals. S’han de comprometre a convertir en fixos un m铆nim del 25 per cent dels treballadors/es temporals, contractats durant la vig猫ncia total del Conveni.

.

.

Article 31. Condicions econ貌miques. Salari base.

.

  1r any de vig猫ncia. El salari base de Conveni de les taules definitives del 2013 s’ incrementa un 0,4% amb efectes de 1/01/2014, segons el annexa I 2n any de vig猫ncia. El salari base de Conveni de conveni de les taules del 2014 s’incrementa un 0,6% amb efectes de 1/01/2015, segons el annexa I.

.

.

Article 32. Plus de conductor de carretons elevadors.

.

  El personal rebr脿 un plus mensual reflectit a la taula salarial, actualitzant-se amb ella, sempre que la seva activitat habitual sigui la de conduir carretons elevadors.

  Aquest plus es absorbible i compensable per aquelles quantitats que es rebin en concepte de prima per aquest motiu.

.

.

Article 33. Plus de vinculaci贸.

.

  Aquest plus t茅 car脿cter de complement personal, nom茅s per als treballadors/es que el tinguin reconegut per conveni anterior a 1997. No 茅s compensable ni absorbible i s’ha de revalorar anualment amb el mateix increment que es pacti per al salari base.

.

.

Article 34. Gratificacions extraordin脿ries.

.

  S’estableixen tres pagues de meritaci贸 superior al mes: estiu, Nadal i beneficis, amb l’import d’una mensualitat, a ra贸 del salari del present Conveni per a cadascuna, per a tot el personal.

  Els per铆odes de meritaci贸 de les gratificacions extraordin脿ries s贸n: estiu d’1 de juliol a 30 de juny; Nadal d’1 de gener a 31 de desembre; beneficis d’1 de gener a 31 de desembre.

  L’abonament 茅s pel que fa a la de Nadal en la data de costum del mes de desembre. Pel que fa a la d’estiu, en el mes de juny, i la de beneficis en el mes de mar莽. Per al seu c脿lcul es computa el salari base m茅s el plus de vinculaci贸 a qui li correspongui. S’ha de prorratejar en c貌mput anual els per铆odes de meritaci贸 inferiors a un any.

  Els per铆odes en qu猫 el treballador/a hagi rom脿s en situaci贸 d’incapacitat temporal, s’han de deduir del total meritat.

  Totes les pagues extraordin脿ries s贸n susceptibles de prorrateig i abonament mensual, en cas d’acord entre l’empresa i la representaci贸 dels treballadors, o b茅, entre l’empresa i els treballadors/es afectats.

  En cas d’optar pel prorrateig mensual de les pagues, la decisi贸 afecta a tot el personal en plantilla de l’empresa.

.

.

Article 35. Complements per despla莽ament.

.

  En el cas que un treballador/a sigui destinat per l’empresa a un altre centre de treball i aquest es trobi allunyat a m茅s de dos quil貌metres del casc urb脿 de la localitat on presti el seus serveis, l’empresa s’obliga a pagar-li l’import del bitllet, si hi ha transport p煤blic per despla莽ar-se, i l’horari 茅s coincident fins a mitja hora. D’altra manera, si no 茅s donen les dues condicions anteriors, l’empresa li ha d’abonar, en concepte de quilometratge i si utilitza el seu vehicle privat per al despla莽ament, 0,19 euros per quil貌metre. El major temps invertit que ultrapassi la mitja hora s’ha de computar com a temps de treball.

.

.

Article 36. Dietes.

.

  Els treballadors/es han de percebre la compensaci贸 per les despeses normals justificades per concepte de dietes.

.

.

Article 37. Vestuari de treball.

.

  L’empresa ha de lliurar, a la totalitat del personal, dues peces de roba de feina a l’any, com a m铆nim, adequades a la funci贸 que cadasc煤 faci. S’han de renovar, a ra贸 d’una cada sis mesos, i amb l’obligaci贸 per al personal d’usar les peces esmentades.

  En els casos de treballs espec铆fics, com els d’interior de cambres frigor铆fiques, hi haur脿 les peces necess脿ries i d’煤s com煤 perqu猫 el personal que hi hagi de romandre dins estigui protegit adequadament. Aix铆 mateix, el personal de repartiment t茅 dret a una pe莽a d’abric amb una durada m铆nima d’un any i amb l’obligaci贸 d’煤s i reintegrament de la pe莽a usada en rebre una de nova.

.

.

Article 38. Complement per incapacitat temporal.

.

  En cas de malaltia comuna o professional o accident, sigui o no laboral, l’empresa ha de satisfer al treballador el cent per cent de la base de cotitzaci贸 que escaigui en cada cas. Ha d’abonar, a c脿rrec seu, la difer猫ncia entre el que ha percebut la Seguretat Social i el cent per cent de la base de cotitzaci贸, fins a un m脿xim de divuit mesos.

.

.

Article 39. Asseguran莽a d’accidents.

.

  La asseguran莽a per als casos de mort derivada d’accident de treball o com煤 queda fixada en la quantitat de 20.000 euros que les empreses hauran de tenir contractada a partir de l麓1 de juliol de 2007.

.

.

.

Article 40. Ajut per defunci贸.

.

  En cas de defunci贸 del treballador/a, per malaltia derivada de qualsevol causa, l’empresa ha d’abonar als drethavents, la suma de dues mensualitats de salari de conveni, que s’incrementaran a quatre mesos si la mort es produeix per accident laboral, sempre que en ambd贸s sup貌sits el treballador/a acrediti una antiguitat superior als dos anys.

.

.

Article 41. Prevenci贸 de riscos laborals.

.

  Les empreses del sector regulat pel present Conveni, es comprometen al m茅s complet i millor compliment de la normativa relativa a la prevenci贸 de riscos laborals. Fonamentalment, han de fomentar els m猫todes pr脿ctics, en col路laboraci贸 amb el serveis de prevenci贸 de l’empresa, per fer arribar la formaci贸, tant espec铆fica com gen猫rica, a cadascun dels treballadors/es de l’empresa, en relaci贸 amb els riscos avaluats en cada lloc de treball.

  Aix铆 mateix, les empreses han de desenvolupar els plans d’actuaci贸 preventiva, que es dedueixin de les avaluacions de riscos efectuades, d’acord amb el calendari establert. De tot l’exposat anteriorment, s’han de mantenir informats als representants dels treballadors/es, a trav茅s dels 貌rgans que hi participen, com s贸n els comit猫s de seguretat i salut.

  Els treballadors/es, per la seva part, es comprometen a complir amb les instruccions que rebin al respecte, per part de l’empresa, i a utilitzar tots els mitjans de protecci贸 individual que es posin a la seva disposici贸 en els llocs de treball.

  L’empresa es compromet a realitzar un examen m猫dic cada any. En cas de no tenir assegurat el risc d’accident de treball en una m煤tua patronal que realitzi les revisions m猫diques correctament i diligent, enviar脿 els treballadors/ es al Gabinet de Seguretat i Higiene el Treball de Tarragona. Aquesta revisi贸 ha de ser gratu茂ta, pr猫via gesti贸 dels sindicats que intervenen en el Conveni i una representaci贸 de la patronal.

.

.

Article 42. Representants sindicals.

.

  Els representants sindicals que, tot i no ser c脿rrecs electius de l’empresa, acreditin pr猫viament i suficient la convocat貌ria per acudir a congressos del sindicat, tenen dret a un perm铆s no retribu茂t de com a m脿xim sis dies de durada durant la vig猫ncia del Conveni.

  Per tal d’evitar anomalies, 茅s requisit imprescindible per tenir dret a aquest perm铆s que cap altre treballador/a, del mateix sindicat, ho sol路liciti, i la suma de totes les peticions no excedeixi d’un per cada deu treballadors/es o fracci贸 en total. Per exemple, en una empresa de vint-i-cinc persones treballadors o fracci贸, en total el m脿xim de permisos a concedir per aquest concepte 茅s de tres.

  Els treballadors/as, en el si de l’empresa, tenen dret a afiliar-se a qualsevol central sindical.

.

.

Article 43. Sistema d’acumulaci贸 d’hores.

.

  En l’脿mbit de l’empresa, els delegats de personal o membres del Comit猫 d’empresa, poden renunciar a totes les hores que la llei en q眉esti贸 els reconegui, a favor d’altres delegats o membres dels comit猫s.

  Per tal que sigui efectiva la cessi贸 d’hores, haur脿 de ser presentada per escrit davant la direcci贸 de l’empresa, on han de figurar els extrems seg眉ents:

.

  a) Nom del cedent i del cessionari.

  b) Nombre d’hores cedides i per铆ode en qu猫 s’efectua la cessi贸. Ha de ser per mesos complets, fins un m脿xim de sis mesos, sempre per anticipat a la utilitzaci贸 de les hores pel cessionari o cessionaris.

.

.

Article 44. Tauler d’anuncis.

.

  Les empreses han de facilitar, a cada centre de treball, un tauler d’anuncis de mides normals, per exposar notes d’inter猫s laboral o sindical. Aix貌, nom茅s a les empreses que per prescripci贸 legal tinguin delegats de personal o Comit猫 d’empresa.

.

.

Article 45. Soluci贸 de conflictes.

.

  Les parts firmants del present Conveni, en representaci贸 dels treballadors i empreses compreses en l’脿mbit personal del mateix, acorden expressament sotmeteres als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya, per la resoluci贸 dels conflictes laborals d’ 铆ndole col路lectiu o plural que poguessin suscitar com a tr脿mit processal previ obligatori al cam铆 judicial, als efectes establerts en els articles 63 i 156 de la Llei Reguladora de la Jurisdicci贸 Social.

  Ser脿 tamb茅 objecte de sotmetre’s espec铆ficament als procediments de conciliaci贸, mediaci贸 i en el seu cas arbitratge de les condicions t猫cniques del TLC qualsevol suposat derivat de viol猫ncia de g猫nere , al igual que, les discrep脿ncies i conflictes que es produeixin en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals i salut laboral.

  No obstant a lo anterior, en l 脿mbit dels conflictes col路lectius regulats en el article 41 y 82 de l’estatut dels Treballadors i els relatius o fonamentats en l’aplicaci贸 i/o interpretaci贸 del present Conveni , ser脿 requisit previ sotmeteres als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Article 46. R猫gim disciplinari.

.

  Els treballadors/es poden ser sancionats per la direcci贸 de les empreses d’acord amb la graduaci贸 de les faltes i sancions que s’estableixen seguidament.

  Tota falta comesa per un treballador/a es classifica, atenent la seva import脿ncia i transcend猫ncia, en lleu, greu o molt greu.

.

.

Article 47. R猫gim disciplinari. Faltes.

.

  1. Lleus:

  a) Les de neglig猫ncia, error o demora inexplicable en l’execuci贸 de qualsevol treball.

  b) La suma de faltes de puntualitat en l’assist猫ncia al treball quan excedeixi de quinze minuts en un mes.

  c) La manca de preav铆s, quan es falta al treball per motiu justificat, llevat que es provi la impossibilitat d’haver-lo efectuat.

  d) Abandonar el treball sense causa justificada, encara que sigui per un curt espai de temps. Si com a conseq眉猫ncia d’aquest s’origina un perjudici greu a l’empresa, aquesta falta pot ser considerada com a greu o molt greu, segons els casos.

  e) Les petites neglig猫ncies en la conservaci贸 del material, inclosos l’uniforma i els estris de treball.

  f) No atendre el p煤blic amb la correcci贸 i dilig猫ncia degudes.

  g) No comunicar a l’empresa els canvis de domicili.

  h) Les discussions amb els companys de treball dintre de les depend猫ncies de l’empresa, sempre que no sigui en pres猫ncia del p煤blic.

.

  2. Greus:

  a) La suma de faltes de puntualitat en l’assist猫ncia al treball quan excedeix de trenta minuts en un mes.

  b) Faltar un dia al treball durant el per铆ode d’un mes sense causa justificada.

  c) Jugar o distreure’s, sigui de la forma que sigui, estant de servei.

  d) La desobedi猫ncia a les ordres dels superiors en qualsevulla mat猫ria de treball. Si aix貌 comporta una vulneraci贸 manifesta de la disciplina o se’n deriva perjudici per a l’empresa o afecta la seguretat o la salut laboral, pot ser considerada com a falta molt greu.

  e) La neglig猫ncia important en la conservaci贸 dels g猫neres o els articles de l’establiment, en l’uniforma o en els estris de treball.

  f) Realitzar, sense el perm铆s oport煤, treballs particulars durant la jornada laboral, aix铆 com utilitzar per a l’煤s propi les eines o els materials de l’empresa.

  g) Discussions molestes amb els companys de treball en pres猫ncia del p煤blic.

  h) Fumar en els llocs en qu猫 茅s prohibit, d’acord amb la senyalitzaci贸 existent.

  i) La reincid猫ncia en la falta lleu, encara que sigui de naturalesa distinta, dintre d’un trimestre i hi ha comunicaci贸 per escrit.

  j) No aportar els comunicats de baixa, alta i confirmaci贸 de la incapacitat temporal, en el temps oport煤.

.

  3. Molt greus:

  a) Faltar tres dies al treball durant el per铆ode de dos mesos, sense causa justificada.

  b) El frau, la deslleialtat o l’ab煤s de confian莽a en les gestions encomanades, aix铆 com en el tracte amb els companys de treball o qualsevulla altra persona al servei de l’empresa en la relaci贸 de treball amb aquesta, o fer negociacions de comer莽 o d’ind煤stria per compte propi o d’una altra persona, vendre’s o cobrar-se un mateix, sense l’autoritzaci贸 expressa de l’empresa.

  c) La simulaci贸 de malaltia o d’accident.

  d) Simular la pres猫ncia d’un altre treballador, fitxant o signant per ell.

  e) La manca not貌ria de respecte o de consideraci贸 al p煤blic.

  f) Fer desapar猫ixer, inutilitzar o causar desperfectes en materials, estris, eines, maquin脿ria, aparells, instal路lacions, edificis, b茅ns i documents de l’empresa.

  g) El robatori, el furt o malversaci贸 comesos dintre o fora de l’empresa.

  h) L’embriaguesa o la drogodepend猫ncia manifestada en la jornada laboral.

  i) Violar el secret de la correspond猫ncia o documentaci贸 reservats a l’empresa o revelar a elements estranys a l’empresa dades de reserva obligada.

  j) Els maltractaments de paraula o obra, l’ab煤s d’autoritat o la falta greu de respecte i de consideraci贸 als caps o als seus familiars, aix铆 com als companys de treball i al p煤blic en general.

  k) La manca continuada d’higiene i de neteja que puguin afectar el proc茅s productiu i la imatge de l’empresa.

  l) La disminuci贸 volunt脿ria i continuada en el rendiment normal de la feina.

  m) La reincid猫ncia en falta greu, encara que sigui de distinta naturalesa, sempre que es cometi dins d’un per铆ode de sis mesos de la primera.

.

.

Article 48. R猫gim disciplinari. Sancions.

.

  Correspon a la direcci贸 de l’empresa la facultat d’imposar sancions en els termes del que 茅s estipulat en aquest Conveni.

  La sanci贸 de les faltes lleus, greus i molt greus requereix comunicaci贸 escrita al treballador/a.

.

  Per faltes lleus:

  a) Amonestaci贸 per escrit.

  b) Suspensi贸 de sou i feina fins a dos dies.

.

  Per faltes greus:

  a) Suspensi贸 de sou i feina de tres a set dies.

.

  Per faltes molt greus:

  a) Suspensi贸 de sou i feina de vint-i-un a seixanta dies.

  b) Acomiadament amb la p猫rdua de tots els seus drets a l’empresa.

.

.

Article 49. R猫gim d’inaplicaci贸 de condicions de treball.

.

  Segons l’establert en l’article 82.3 de l’ET, per acord entre l’empresa i la representaci贸 legal dels treballadors, quan existeixin causes econ贸miques, t猫cniques, organitzatives o de producci贸, es podr脿 procedir, amb un periode de consultes previ, d’una durada no superior a quince dies, a inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en el conveni colectiu que afectin a les seg眉ents mat猫ries:

.

  a) Jornada de Treball.

  b) L’horari i la distribuci贸 del temps de treball.

  c) R猫gim de treball a torns.

  d) Sistema de remuneraci贸 i quantia salarial.

  e) Sistema de treball i rendiment.

  f) Funcions, quan excedeixin dels limits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39 de l’ET.

  g) Millores volunt脿ries de l’acci贸 protectora de la Seguretat Social.

.

  Quan el periode de consultes finalitze amb acord, es presumir脿 que concorreixen les causes justificatives exposades a l’article 82.3 de l’ET i 煤nicament podr脿 ser impugnat davant la jurisdicci贸 social per la exist猫ncia de frau, dolo, coacci贸 o ab煤s de dret en la seva conclusi贸. L’acord haur脿 de determinar, amb exactitud, les noves condicions de treball aplicables en l’empresa i la seva durada, que no podr脿 anar mes enll脿 del moment en que resulti aplicable un nou conveni col路lectiu a l’empresa.

  Tant mateix, l’acord haur脿 de ser notificat a la Comissi贸 Parit脿ria del conveni col路lectiu i a la Autoritat Laboral. Quan el periode de consultes finalitzi sense acord, les parts es sotmetr脿n a la Comissi贸 Parit脿ria del conveni, i si persisteix la discrep脿ncia, s’haur脿 d’accedir als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

.

Article 50. Comissi贸 Parit脿ria, d’interpretaci贸, vigil脿ncia i mediaci贸.

.

  En compliment del que disposa l’article 85 del Text Refondit de l’Estatut dels Traballadors, aprovat pel RDL 1/1995 de 24 de mar莽, s’estableix, durant la vig猫ncia i compliment de les questions que es derivin de l’aplicaci贸 del conveni col路lectiu, una Comissi贸 Parit脿ria que estar脿 formada per quatre representants de la patronal i altres quatre representants de la part social, signants tots ells del present conveni.

  La Comissi贸 Parit脿ria haur脿 de ser notificada de les sol路licituds que efectuin les empreses, per tal d’acollir-se a la cl谩usula de no vinculaci贸 salarial.

  El procediment d’actuaci贸 d’aquesta Comissi贸 consistir谩 en que les discrep脿ncies o les queixes, aix铆 com les dem茅s funcions regulades mes avant, que puguin sorgir sobre el que s’ha pactat en aquest conveni es comuniquen per escrit a la Comissi贸 Parit脿ria, la qual, una vegada rebut l’escrit, es reunir脿 i en un termini de set dies, a comptar des de la recepci贸 del mateix, resoldr脿 sobre la questi贸 objecte de la controversia.

  A les reunions podr谩n assistir, amb veu per貌 sense vot, els assessors que les parts designin, amb un m脿xim de dos per cada representaci贸.

  Els domicilis per a comunicacions a la Comissi贸 Parit脿ria, son els seg眉ents:

.

  CEPTA: Avinguda Roma, 7, 6猫, 43005, de Tarragona.

  SMC-UGT: Rambla del Raval, 29-35 4潞 planta CP 08001 Barcelona.

  Federaci贸 Serveis CCOO: Via laietana, 16- 2潞 planta CP 08003 Barcelona.

.

  La Comissi贸 tamb茅 es pot reunir en qualsevol altre lloc, si aix铆 s’acorda pr猫viament.

  Les funcions encomanades a la Comissi贸 Parit脿ria, son les enumerades seguidament:

.

  a) Coneixement i resoluci贸 de les q眉estions derivades de l’aplicaci贸 i interpretaci贸 del conveni col路lectiu, aix铆 com la seva vigil脿ncia en el compliment del que ha estat pactat.

  b) Mediar o arbitrar, en el seu cas, en el tractament i soluci贸 de totes les q眉estions dels conflictes de car脿cter col路lectiu que li siguin sotmeses, de com煤 acord entre les parts, en aquelles mat猫ries contemplades en els Articles 40, 41 I 82.3 del Text Ref贸s de l’Estatut dels Treballadors.

  c) Vetllar especialment pel coneixement i recepci贸 d’informaci贸, en relaci贸 a la ocupaci贸 en el sector, analitzant i informant sobre les diverses oportunitats, seguint les recomanacions de l’Acord Interprofessional de Catalunya vigent en cada moment.

  d) Determinar l’aplicaci贸 del que es disposa en l’article 33.2 del conveni, en relaci贸 al variable salarial per millora sectorial.

  e) Valorar, i en el seu cas, determinar la novaci贸 del increments pactats en l’article 31 del present Conveni.

.

  Per tal de solucionar les discrep脿ncies que pogueren sorgir en el si de l’esmentada Comissi贸, les parts es sotmeten expressament als procediments de conciliaci贸 I mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

  S’acorda que la Comissi贸 Parit脿ria celebrar脿 la seva primera reuni贸 als tres mesos de la data de signatura del present Conveni.

.

.

Article 51. Dret supletori.

.

  En tot all貌 no previst en el present Conveni col路lectiu les parts, de mutu acord, convenen que s’han de regir per l’estatut dels treballadors, i les normes, lleis o reglaments que puguin establir-se a cada moment i que siguin d’aplicaci贸.

.

.

Article 52. Jubilaci贸 parcial i contracte de relleu.

.

  Se estar脿 al que disposa la legislaci贸 laboral en cada moment.

.

.

DISPOSICI脫 FINAL.

.

  Degut als canvis en la legislaci贸 laboral soferts darrerament, es pacta expressament que qualsevol norma legal que superi l’articulat de lo aqu铆 pactat prevaldr脿 i ser脿 d’obligant compliment entre les parts.

.

.

TAULA SALARIAL 2013-2014-2015.

.

.

.

.

.

.

.

ACUERDO (BOP N煤mero 94 – Dijous, 23 d’abril de 2015)

.

.

RESOLUCI脫 de 15 d’abril de 2015, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de l’Acord de la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni col路lectiu de treball del sector de Majoristes de l’alimentaci贸 i Centres de Distribuci贸 de la prov铆ncia de Tarragona (codi de conveni n煤m. 431000505011994).

.

.

  Vist el text de l’Acord de la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni col路lectiu de treball del sector de Majoristes de l’alimentaci贸 i Centres de Distribuci贸 de la prov铆ncia de Tarragona, subscrit per part empresarial per la Confederaci贸 Empresarial de la Prov铆ncia de Tarragona (CEPTA) i per part dels treballadors pels sindicats CCOO Serveis i SMC-UGT, en data 3 de mar莽 de 2015 i presentat per les mateixes parts en data 27 de mar莽 de 2015 i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s’aprova el Text ref贸s de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; l’article 170.1 e) i j) de la Llei org脿nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Resoluci贸 TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegaci贸 de compet猫ncies en mat猫ria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuraci贸 del Departament d’Empresa i Ocupaci贸, i altres normes d’aplicaci贸;

  RESOLC:

.

  1. Disposar la inscripci贸 de l’Acord de la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni col路lectiu de treball del sector de Majoristes de l’alimentaci贸 i Centres de Distribuci贸 de la prov铆ncia de Tarragona, (codi de conveni n煤m. 431000505011994) en el corresponent Registre de convenis i acords col路lectius de treball amb funcionament a trav茅s de mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupaci贸 a Tarragona.

  2. Disposar-ne la publicaci贸 en el Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Tarragona.

.

  Notifiqueu aquesta Resoluci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni col路lectiu.

  Tarragona, 15 d’abril de 2015.

  Carme Mansilla Cabr茅, directora dels Serveis Territorials, e.f.

.

.

.

.

ACTA COMISI脫N PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR MAYORISTA DE ALIMENTACI脫N Y CENTROS DE DISTRIBUCI脫N DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA.

.

.

  Asistentes.

  Por la representaci贸n empresarial:

  Confederaci贸 Empresarial de la provincia de Tarragona (CEPTA):

  D帽a. Margarita Ferrer Santamar铆a.

  D. Alfons Romero Ferr茅.

  D. Carles Camp脿s Mitjavila.

  Por la representaci贸n sindical:

  SMC-UGT.

  D. Luis Pedro Mart铆nez Ortiz.

  D帽a. M陋 Carmen Cejas Morillo.

  D帽a. Esmeralda Valiente Bonifacio.

  D. Mois茅s Berruezo Blanco (asesor).

  CCOO Serveis.

  D. Jose Antonio Bahamonde Beorlegui.

  D帽a. Merc猫 Haro garcia.

  D. Esteban Sanabria Garnica (asesor).

.

.

  En Tarragona a, 3 de marzo de 2.015, se re煤nen las personas relacionados al inicio de la presente acta componentes, todos ellos, de la Comisi贸n Paritaria del Convenio Colectivo del Sector mayorista de alimentaci贸n y centros de distribuci贸n de la provincia de Tarragona.

  En virtud del art铆culo 50 del Convenio colectivo de aplicaci贸n, las partes manifiestas haber recibido consulta de Cristina Ferre Andreu, en representaci贸n de la organizaci贸n sindical USOC, en relaci贸n al art铆culo 34 y 38 del Convenio vigente.

  Consulta formulada por la Sra. Cristina Ferre Andreu, en representaci贸n de USOC Terres de l’Ebre en nombre y representaci贸n de las personas trabajadoras afectadas por este convenio, consistente en:

.

  ”L’article 38 del convenio n fa referencia al complement per incapacitat temporal per malaltia comuna o profesional o accident, indica que el treballador ha de percebre el cent per cent de la base de cotizaci贸. Per貌 en l’article 34 parla de les gratificacions extraordinaries i nomena que en els per铆odes en que el treballador hagi rom脿s en situaci贸n d’incapacitat temporal, aquestes s’han de deduir del total meritat”. 驴Quin dels articles s’ha d’aplicar en cas d’una incapacitat temporal?

.

  En base a ello, tras deliberar y contrastar las opiniones y argumentaci贸n de las partes se llega a un dictamen conjunto en resoluci贸n a la consulta planteada, por consiguiente esta comisi贸n paritaria resuelve por unanimidad el litigio en cuesti贸n, en los siguientes t茅rminos:

.

  Que a l’article 38, del Conveni Col路lectiu de Treball del sector de Majoristes de l’alimentaci贸 dels centres de Distribuci贸 de la provinci脿 de Tarragona, s’indica que en cas de malaltia comuna o accident, sigui o no laboral el treballador ha de percebre el cent per cent de la base de cotitzaci贸, per tant s’han de deduir, com diu l’article 34, del total de les pagues extraordin脿ries meritades, ja que la base de cotitzaci贸 inclou la part prorratejada de les pagues extraordin脿ries i si no es cobrarien dues vegades.

.

  Por otro lado, se mandata al Sr. Moises Berruezo Blanco con DNI n潞 46570471W para que proceda al registro y publicaci贸n a trav茅s del REGCON de la meritada acta en cumplimiento de la normativa laboral vigente.

  Y sin m谩s asuntos que tratar, siendo las 13.30 horas se levanta la sesi贸n en la ciudad y fecha rese帽ada en el encabezamiento.

.

Deja un comentario