Convenio Colectivo de Limpeza de Edificios y Locales de A Coruña

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2016 - 31/12/2018

Duración: TRES AÑOS

Publicación:

2019/08/01 BOP LA CORUÑA 144 R. SALARI

Ámbito: PROVINCIAL
Área: LA CORUÑA
Código: 15000945011981
Actualizacion: 2019/08/01 BOP LA CORUÑA 144 - R. SALARI
Convenio Colectivo de Limpeza de Edificios y Locales de A Coruña de ámbito Provincial. Última actualización a: 2019/08/01. Vigencia de: 01/01/2016 a 31/12/2018. Duración Tres Años. Última publicación en BOP LA CORUÑA 144 del tipo: R. SALARI

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 56 – Jueves, 23 de marzo de 2017)

Artigo 1.º.-Ámbito funcional e territorial.

Artigo 2.º.-Ámbito persoal.

Artigo 3.º.-Vixencia e duración.

Artigo 4.º.-Denuncia.

Artigo 5.º.-Prórroga e ultraactividade.

Artigo 6.º.-Comisión Paritaria.

Artigo 7.º.-Condicións máis beneficiosas.

Artigo 8.º.-Xornada laboral.

Artigo 9.º.-Descansos.

Artigo 10.º.-Período de proba.

Artigo 11.º.-Traballos de categoría superior.

Artigo 12.º.-Vacacións.

Artigo 13.º.-Licencias retribuídas.

Artigo 14.º.-Licencias non retribuídas.

Artigo 15.º.-Prendas de traballo.

Artigo 16.º.-Vestiarios.

Artigo 17.º.-Salarios.

Artigo 18.º.-Antigüidade consolidada para os/as traballadores/as con data de ingreso anterior o 1/1/1998.

Artigo 19.º.-Plus de asistencia.

Artigo 20.º.-Plus de transporte.

Artigo 21.º.-Anticipos.

Artigo 22.º.-Horas extraordinarias.

Artigo 23.º.-Pago de salarios.

Artigo 24.º.-Pagas extraordinarias.

Artigo 25.º.-Gratificación de marzo.

Artigo 26.º.-Dietas.

Artigo 27.º.-Nocturnidade.

Artigo 28.º.-Cláusula de Inaplicación do convenio.

Artigo 29.º.-Seguro de vida.

Artigo 30.º.-Embarazos.

Artigo 31.º.-Excedencia voluntaria especial.

Artigo 32.º.-Saúde laboral.

Artigo 33.º.-Adscrición do persoal.

Artigo 34.º.-Contratos para a formación e o aprendizaxe.

Artigo 35.º.-Contratos eventuais por circunstancias do mercado.

Artigo 36.º.-Ceses voluntarios.

Artigo 37.º.-Incapacidade temporal.

Artigo 38.º.-Xubilación especial ós 64 anos.

Artigo 39.º.-Dereitos sindicais.

Artigo 40.º.-Normas supletorias.

Artigo 41.º.-Solución de conflictos.

Artigo 42.º.-Xubilación parcial.

Artigo 43.º.-Maternidade e lactación.

ANEXO I.- Táboas salariais.

ANEXO III.- Documento de adscrición.

REVISIÓN SALARIAL (BOP Número 144 – Jueves, 1 de agosto de 2019)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 56 – Jueves, 23 de marzo de 2017)

.

.

Resolución pola que se inscribe no Rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo do sector de limpeza de edificios e locais da Coruña

.

.

  Visto o expediente do convenio colectivo do sector de limpeza de edificios e locais da Coruña (código de convenio 15000945011981), que subscribiu a Comisión Negociadora o 14 de novembro 2016, coas modificacións aprobadas nas xuntanzas do 10 de xaneiro e 13 de febrero de 2017, de conformidade co disposto no artigo 90, números 2 e 3, do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria

  RESOLVE:

.

  1.º.-Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

  2.º.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

.

.

  A Coruña, 3 de marzo de 2017.

  O xefe territorial

  Isidoro Martínez Arca

.

.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS DA PROVINCIA DE A CORUÑA

.

.

  PREÁMBULO.- Determinación das partes que o concertan

.

  Este convenio colectivo concértano, recoñecéndose mutuamente capacidade e lexitimación suficiente derivada dos poderes ou mandatos outorgados a cada unha das partes para tal efecto, as que a continuación se expresan:

.

  Dun lado, en calidade de representación empresarial:

  Asociación Provincial Empresas Limpeza

  Ramón Salgado Fuentes

  Ruth López Rodríguez

  ASPEL

  José Félix Valderrey de la Huerga

  Mónica Valiño Suárez

  Asesora empresarial

  Marina Graña

  - Doutro lado, en calidade de representación social:

  CIG (representando al 42,54% do persoal afectado polo convenio)

  Xavier Martínez Torea

  Xosé Manuel Trians Barcia

  Esther Raña Caneiro

  Begoña Ramos Díaz

  UGT (representando al 40,88% do persoal afectado polo convenio)

  Gabriel Acitores López

  Sandra Pedreira Precedo

  Noelia Amor Santiago

  Juan Carlos González Figueira

  M.ª Jesús García Pérez

  Juan M. Carreira García

  CC.OO. (representando al 16,57% do persoal afectado polo convenio)

  Victoria Bello Barbeito

  Juan Cebey López

  Carlos Blanco Villaverde

  Sergio López Rivera

.

.

.

.

.

Artigo 1.º.-Ámbito funcional e territorial.

.

  Este convenio regulará as relacións de traballo entre as empresas dedicadas á contratación da Limpeza de edificios e locais da Provincia de A Coruña e os seus traballadores/as, cuxa relación laboral básica está establecida no I Convenio colectivo sectorial de limpeza de edificios e locais, ou equivalente.

.

.

Artigo 2.º.-Ámbito persoal.

.

  Afecta a tódolos traballadores/as que presten os seus servizos nas empresas descritas no ámbito funcional, ou que sexan contratados durante a súa vixencia, tanto por empresas establecidas como polas que se establezan no futuro.

.

.

Artigo 3.º.-Vixencia e duración.

.

  Con independencia da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia ou Diario Oficial de Galicia, este convenio terá unha vixencia de tres anos dende o 1 de xaneiro de 2016 ó 31 de decembro do 2018.

.

.

Artigo 4.º.-Denuncia.

.

  O presente convenio deberá denunciarse, por calquera das partes antes dos tres meses últimos do 2018.

.

.

Artigo 5.º.-Prórroga e ultraactividade.

.

  1.-O presente convenio prorrogarase tacitamente de ano en ano, se ningunha das partes o denunciase ó seu termo ou ó dalgunha das súas prórrogas.

  No caso de prorrogarse por un ano, efectuarase un aumento salarial, equivalente ó incremento porcentual do IPC no seu conxunto estatal nos doce meses anteriores.

  No caso de ser denunciado, prorrogarase indefinidamente a totalidade do convenio namentres non se chegue a un novo acordo que substitúa a este convenio.

.

.

Artigo 6.º.-Comisión Paritaria.

.

  A Comisión Paritaria constituirase no momento da sinatura do presente convenio. Esta Comisión Paritaria, constituída por seis representantes da parte empresarial, seis da Parte Social (2 de CIG, 2 de UGT e 2 de CCOO), será o Organismo cuxa función consistirá en vixiar e interpretar o cumprimento de cada un dos pactos que interveñen e constitúen a normativa do vixente pacto colectivo. Así mesmo, terá dentro das súas funcións todo o concernente á Formación Profesional, así como todas as funcións atribuídas na lexislación vixente.

  Os acordos da Comisión Paritaria adoptaránse por mayoría de cada unha das partes, en función do voto ponderado ao que representan, e terán a mesma eficacia que a norma obxecto de interpretación.

  As discrepancias que se sometan á Comisión Paritaria deberán ser tratadas no prazo máximo de 30 días.

  No suposto de discrepancias no seo da Comisión paritaria, estas poderán, por acordo das partes, ser sometidas ós sistemas non xudiciais de solución de conflitos establecidos no AGA.

.

.

Artigo 7.º.-Condicións máis beneficiosas.

.

  Os traballadores/as que con anterioridade á sinatura do convenio disfrutasen de mellores condicións, consideradas en conxunto e cómputo anual, que as aquí pactadas, conservarán as mesmas, a excepción do disposto no artigo 18.º.

.

.

Artigo 8.º.-Xornada laboral.

.

  1.-A xornada máxima será de 39 horas semanais de traballo efectivo., sendo distribuídas a elección de cada empresa, e de cuxa distribución terá coñecemento o persoal. Esta distribución farase por traballador/a e a xeito de calendario, o cal deberá ser asinado polo traballador/a afectado e o seu representante. A xornada estará dividida en quendas de mañá, tarde e noite, sen que ningún/a traballador/a poida realizar máis de dúas quendas. A efectos de referencia para o cálculo do valor da hora ordinaria, así como outro tipo de conceptos, a delimitación da xornada máxima anual a realizar polas persoas traballadoras deste sector, será de 1770 horas a partir do 1 de xaneiro de 2017.

  Establecese o día de Sábado Santo como día festivo e non recuperable. Aquele/as traballadores/as que por necesidades do servizo non puideran disfrutar este día daráselles outro día de descanso en compensación. Este día sinalarase pola empresa dependendo das necesidades do servicio.

  Considerase como un mesmo centro de traballo as rutas e os comprendidos dentro dunha mesma zona comercial.

  2.-Cando se amplíe a xornada nun centro de traballo ou se proceda a cubrir unha vacante existente, terán preferencia para o incremento da xornada laboral, antes de novas contratacións, o/as seguintes traballadores/as:

  Primeiro: aquele/as traballadores/as que presten servizos no lugar de traballo e non teñan a xornada completa.

  Segundo: aquele/as traballadores/as que presten servizos en outros centros da empresa e non teñan a xornada completa.

  En todos os casos anteriormente citados, caberán excepcións cando existan razóns organizativas ou produtivas xustificadas.

  Naquelas empresas nas que exista representación legal de traballadores, informarase á citada representación sobre as razóns da empresa a hora da elección do/as traballadores/as que amplían a xornada ou cubran a vacante, cando coincidan vario/as traballadores/as con dereito á preferencia antes citada.

.

.

Artigo 9.º.-Descansos.

.

  Todo traballador/a de xornada continuada, terá dereito a un descanso de quince minutos obrigatorios, computable a todos os efectos como tempo de traballo efectivo.

.

.

Artigo 10.º.-Período de proba.

.

  O período de proba quedará establecido nas seguintes formas:

  a) Persoal obreiro ou subalterno: 15 días.

  b) Persoal técnico e administrativo: 2 meses.

.

.

Artigo 11.º.-Traballos de categoría superior.

.

  No caso de que por necesidade da empresa, fixéranse traballos de categoría superior, percibiríanse os salarios correspondentes a esta categoría.

.

.

Artigo 12.º.-Vacacións.

.

  Serán de trinta días naturais para tódolos traballadores e traballadoras afectados por este convenio, retribuídas de acordo co salario base, antigüidade, plus de asistencia e plus de transporte, así como o 50% do Plus de Nocturnidade que se viñera percibindo. A retribución a aboar dende ó 29 de setembro de 2016 en adiante, incluirá o 100% do Plus de nocturnidade que se viñera percibindo, a efectos do cálculo do plus de nocturnidade será o promedio da nocturnidade realizada nos últimos seis meses.

  As vacacións non poderán ser compensadas en metálico, agás no caso de liquidación de contrato ou despido. As vacacións disfrutaranse por cada ano natural de servizo. No caso de que un traballador, ou traballadora, se empregue no transcurso do ano ou deixe a empresa no transcurso do mesmo, disfrutará do tempo de vacacións, segundo vínculo coa empresa.

  O disfrute das vacacións anuais, será rotatorio, non estando ningún traballador/a obrigado a disfrutar as vacacións no inverno durante dous anos consecutivos, entendendo como meses de inverno, todos os do ano agás os de xuño a setembro, ambos inclusive.

  O inicio do período de vacacións sempre será nun día laborable, non podendo coincidir nunca cun día de descanso.

  Aqueles traballadores/as que presten servizos para máis de unha empresa, estas deberán poñerse de acordo á hora de sinalar o período de vacacións destes traballadores/as. No caso de falta de acordo establecerase como período de vacacións aquel que se sinale na empresa para a que preste servizos con maior xornada.

  Cando o período de vacacións fixado no calendario de vacacións da empresa coincida no tempo cunha incapacidade temporal derivada de embarazo, parto ou lactación natural ou co período de suspensión do contrato de traballo previsto nos apartados 4, 5 e 7 do artigo 48 do Estatuto dos Traballadores, terase dereito a disfrutar as vacacións en data distinta á da incapacidade temporal ou á da disfrute do permiso que por aplicación de dito artigo lle correspondera, ao finalizar o período de suspensión, inda que houbese finalizado o ano natural ó que corresponda.

  No suposto de que o período de vacacións coincida cunha incapacidade temporal por continxencias distintas ás sinaladas no parágrafo anterior que imposibilite á persoa traballadora disfrutalas, total ou parcialmente, durante ó ano natural ao que corresponden, a persoa traballadora poderá facelo unha vez que finalice a súa incapacidade e sempre que non houbese pasado máis de dezaoito meses a partir do final do ano no que se houbese orixinado.

.

.

.

Artigo 13.º.-Licencias retribuídas.

.

  As empresas darán obrigatoriamente licencias retribuídas, como se de traballo efectivo se tratasen a todos os/as traballadores/as que o soliciten, polos seguintes motivos:

  - Por matrimonio: vinte días.

  - Por matrimonio de fillo/as ou irmáns: un día.

  - Por nacemento, adopción e acollemento de fillo/a ou por enfermidade grave ou hospitalización do cónxuxe, pais e fillo/as; ou morte do cónxuxe e parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade (e dicir, pais, irmáns, irmáns políticos, sogros, avós, fillos, xenros/noras e neto/as): Tres días naturais. Se fose fóra da localidade: catro días. As licencias recollidas neste apartado entenderanse feitas ao compañeiro/a que de forma estable, e en situación de feito asimilable ao matrimonio, conviva co traballador/a, e logo de certificación de convivencia que acredite dita situación.

  Enténdese por hospitalización o ingreso hospitalario con pernocta mínima dun día no centro hospitalario.

  - Cumprimento dun deber público ou para asistir ó médico: o tempo necesario.

  - Cambio de enderezo: 1 día natural. Se fose fóra da localidade: 2 días naturais.

  - Por exames: o tempo necesario.

  - Asistencia a xuízos: o tempo necesario.

  - Por acompañamento ao médico a fillo/as menores de 16 anos ou ascendentes con dependencia recoñecida e que convivan co/a traballador/a: ata 8 horas anuais.

  Nos supostos non recollidos neste artigo estarase ó establecido no Estatuto dos Traballadores.

.

.

Artigo 14.º.-Licencias non retribuídas.

.

  Durante o ano concederanse sete días de licencias non retribuídas, segundo as necesidades dos traballadores/as. Estas licencias non se poderán fraccionar en máis de tres períodos, cun tempo mínimo de duración dun día.

.

.

Artigo 15.º.-Prendas de traballo.

.

  As empresas darán dende o primeiro día de traballo as prendas de protección, hixiene e traballo que fosen necesarias segundo o que prescribe a actual normativa de Prevención de riscos laborais, incluíndo o calzado con sola antideslizante e suxeición o nocello. Ademais e obrigatoriamente entregaranse, como mínimo, dous buzos ou prendas de traballo por ano de servizo. No momento da entrega das prendas de traballo, ou ó remate do contrato de traballo, o traballador/a deberá devolver as prendas usadas, se así é requirido pola empresa.

.

.

Artigo 16.º.-Vestiarios.

.

  A empresa virá obrigada a solicitar de cada un dos seus clientes que se facilite un cuarto apropiado ás necesidades de persoal.

.

.

Artigo 17.º.-Salarios.

.

  Os salarios serán os que se reflicten nas táboas salariais anexas.

.

.

Artigo 18.º.-Antigüidade consolidada para os/as traballadores/as con data de ingreso anterior o 1/1/1998.

.

  Dende do 31.12.1998 non se devengan novos trienios. No caso de aqueles/as traballadores/as que estivesen contratados antes do 01.01.1998, abonarase un complemento persoal de antigüidade consolidada, devengada ata o 31.12.1998, segundo as contías recoñecidas no seu intre. A todos aqueles traballadores que na fecha da firma do convenio colectivo do ano 1998 tiveran pendente de cumprir un novo trienio, abonaráselles a parte corresponde ó tempo transcorrido dende a dato do último trienio cumprido e o 31.12.1998, rateado por meses, segundo as contías recoñecidas no seu intre.

.

.

Artigo 19.º.-Plus de asistencia.

.

  Establecese un plus de asistencia nas contías que figuran nas táboas salariais anexas.

  Este plus percibirase nas doce mensualidades, e a prorrata da xornada realizada.

  No caso de faltar ó traballo 1 día ou 2 medios, sen xustificar, descontarase a totalidade do plus.

  No caso de enfermidade descontarase a parte proporcional ós días faltados, coas excepcións que quedan recollidas no artigo 37 do convenio.

.

.

Artigo 20.º.-Plus de transporte.

.

  Establecese un plus de transporte das seguintes cantidades:

  67,23 euros mensuais para o ano 2016, dende a data do 1 de novembro de 2016.

  67,84 euros mensuais durante o ano 2017.

  68,45 euros mensuais durante o ano 2018.

  para tódolos traballadores e traballadoras, calquera que sexa a súa idade ou categoría.

  Este plus percibirase nas doce mensualidades, e a prorrata da xornada realizada.

.

.

Artigo 21.º.-Anticipos.

.

  Os traballadores e traballadoras terán dereito a percibir, sen que chegue o día sinalado para o cobro dos salarios, anticipos a conta do traballo xa realizado, non podendo ser superior ó 90 por cento do realmente traballado. Entenderase como salario o correspondente a unha mensualidade, máis a parte proporcional das pagas extraordinarias.

.

.

Artigo 22.º.-Horas extraordinarias.

.

  As partes asinantes do presente convenio acordan a conveniencia de reducir ó mínimo indispensable a realización de horas extraordinarias, axustándose aos seguintes criterios:

  a) Horas extraordinarias que veñan esixidas pola necesidade de reparar sinistros ou outros danos extraordinarios e urxentes, así como no caso de risco de perda de materias primas: Si á súa realización.

  b) Horas extraordinarias habituais: Supresión.

  c) Horas extraordinarias estruturales, que serán as necesarias por contratos ou períodos punta de produción, ausencias imprevistas, cambios de quendas e outras circunstancias de carácter estrutural ou técnico da propia natureza da actividade: Mantemento, sempre que non quede a utilización das distintas modalidades de contratación temporal ou parcial previstas na Lei.

  d) En relación ó obxectivo de estimular a creación de emprego a través da redución de horas extraordinarias, as partes coincidiron na importancia do estrito cumprimento do artigo 35 do E.T. O incumprimento deste artigo será considerado falta grave.

  As horas extraordinarias serán aboadas co importe que figura no Anexo II deste convenio. As horas extraordinarias realizadas nos días festivos levarán un recargo dun 25%. O persoal que viñera cobrando as horas extras nunha contía superior á aquí establecida, respectaráselle esa contía a nivel individual.

.

.

.

Artigo 23.º.-Pago de salarios.

.

  As retribucións mensuais serán abonadas polas empresas dentro dos catro primeiros días de cada mes. A empresa concederá unha hora para o cobro cando se faga por talón e coincida totalmente o horario laboral do/a traballador/a co horario bancario de atención ao público.

.

.

Artigo 24.º.-Pagas extraordinarias.

.

  Todo o persoal percibirá dúas pagas extraordinarias: paga extra de xullo e paga extra de Nadal. As citadas pagas abonaranse non máis tarde do 15 de xullo, a de xullo, e non máis tarde do 20 de decembro, a de Nadal.

  O devengo das citadas pagas extraordinarias serán do 1 de xullo ó 30 de xuño, a de Xullo, e do 1 de xaneiro ó 31 de decembro, a de Nadal.

  O importe destas pagas será unha mensualidade de salario base máis o complemento de antigüidade consolidada.

  As pagas extras percibiranse na súa integridade, independentemente que o traballador, ou traballadora, estivera en situación de I.T. por calquera causa.

.

.

Artigo 25.º.-Gratificación de marzo.

.

  Consideraranse como tais e na contía dunha mensualidade de salario base máis o Complemento de Antigüidade Consolidada. Esta paga deberá referirse ó ano natural anterior, abonándose a prorrata do tempo de servizo. Dita paga abonarase entre os días 10 e 20 do mes de marzo.

  Ó igual que nas recollidas no artigo anterior, a paga de beneficios percibirase na súa integridade independentemente que o traballador, ou traballadora, estivera en situación de I.T. por calquera causa.

.

.

Artigo 26.º.-Dietas.

.

  Establecese un importe mínimo para as dietas, na contía de 40,77 € cando se teña que comer e pernoctar fóra de casa, de 24,46 € cando se realicen as dúas comidas principais fóra do domicilio, e de 13,68 € cando se realice unha soa comida.

.

.

Artigo 27.º.-Nocturnidade.

.

  Fixase un plus de traballo nocturno dun 30 por cento do salario base da táboa anexa para todos os traballadores que presten os seus servizos entre as 22 e as 6 horas.

  Todos o persoal que traballe máis do 80 por cento da súa xornada en horas nocturnas, cobrarán o plus de nocturnidade sobre o 100 por cento do salario base mensual.

.

.

Artigo 28.º.-Cláusula de Inaplicación do convenio.

.

  É intención das partes asinantes dar pleno cumprimento ó contido pactado no convenio colectivo durante toda a vixencia do mesmo. Por elo, si excepcionalmente xurdira calquera posible necesidade de inaplicación do mesmo, a empresa exporá tal circunstancia a súa Comisión Paritaria, coa vontade de buscar solucións non traumáticas que permitan facer fronte á problemática plantexada, comprometéndose ambas partes a poñer todos os esforzos para alcanzar un acordo.

  Una vez transcurrido un prazo non superior a 7 días sen que as partes alcanzasen un acordo no seo da Comisión Paritaria, poderase acudir, de conformidade co disposto no artigo 82 do Estatuto dos Traballadores, ós procedementos establecidos no AGA, de mediación ou conciliación instadas por calquera das partes, ou no seu caso de arbitraxe, sempre e cando este sexa instado de común acordo por ámbalas dúas partes.

.

.

Artigo 29.º.-Seguro de vida.

.

  As empresas afectadas por este convenio colectivo subscribirán pólizas de seguro colectivo a favor de todo o persoal por un capital de 22.000 € para as continxencias de morte, incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez derivadas calquera delas de accidente laboral, incluído o accidente “in itinere”.

  Todo/as aquele/as traballadore/as que realicen 1/2 xornada ou menos, terán como capitais asegurados o 50% do expresado anteriormente. Aquele/as que traballen en máis dunha empresa, terán ditas coberturas en cada unha delas.

.

.

Artigo 30.º.-Embarazos.

.

  Durante a época de embarazo, por prescrición médica ou indicación do facultativo, a traballadora ocupará un posto de menos esforzo.

  A traballadora embarazada disporá dos permisos necesarios para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación do parto, previo aviso á empresa, e xustificación posterior da súa necesidade de efectualos dentro da xornada de traballo.

.

.

Artigo 31.º.-Excedencia voluntaria especial.

.

  O persoal que acredite a lo menos tres anos de antigüidade na empresa, poderá solicitar unha excedencia voluntaria por un período non inferior a 6 meses nin superior a 2 anos.

  Durante estes dous anos terá dereito á reserva do seu posto de traballo. Dita excedencia voluntaria especial con reserva de posto de traballo poderá ser cuberta durante o tempo de reserva do posto, mediante contrato de interinidade.

.

.

Artigo 32.º.-Saúde laboral.

.

  Será de aplicación a vixente Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais e normativa que a desenvolve, ou calquera norma legal que a substitúa.

  Dentro da vixilancia da saúde, á que todo/a traballador/a ten dereito, establécese a obrigatoriedade, dentro das revisións médicas establecidas nas avaliacións de riscos das empresas, de análise de sangue e ouriños.

  A empresa garantirá a entrega da documentación necesaria para a asistencia á mutua as 24 horas, e en ningún caso suporá custo económico para a persoa traballadora. O incumprimento da empresa no antes exposto non implica en ningún caso a non asistencia médica á persoa traballadora afectada.

  Igualmente seralle entregada a cada persoa traballadora unha copia da avaliación de riscos correspondente ó seu posto de traballo.

  As empresas recoñecen o dereito dos empregados/as a traballar nun medio exento de riscos de acoso sexual e comprométense a non permitir nin tolerar ningún comportamento desa natureza.

  Acoso sexual.-Denomínase acoso sexual aquelas condutas verbais ou físicas de natureza sexual que son consideradas ofensivas e non desexables pola persoa que as sofre.

  As persoas comprométense a tratar con discreción e prontitude as reclamacións que se presenten por este motivo tanto de xeito persoal ou a través dos Comités de Empresa ou delegados/as de persoal.

  Tamén se comprometen a non exercer ningún tipo de represalias sobre as persoas que sufran ou denuncien actuacións deste tipo.

.

.

Artigo 33.º.-Adscrición do persoal.

.

  Respetando o establecido no I Convenio sectorial de limpeza de edificios e locais, regúlase no presente artigo a adscrición do personal:

  1.-Ó termo da concesión dunha contrata de limpeza o/as traballadore/as da empresa contratista saínte pasarán a ser adscritos á nova titular da contrata quen se subrogará en todos os dereitos e obrigacións, sempre que se dea algún dos seguintes supostos:

  a) Traballadore/as en activo que presten servizos en dito centro cunha antigüidade mínima de catro meses, sexa cal fose a modalidade do seu contrato.

  b) Traballadore/as que no momento do cambio de titularidade da contrata se atopen enfermos, accidentados,en excedencia, sempre e cando prestaran os seus servizos no centro de traballo de subrogación con anterioridade á suspensión do contrato de traballo, e que reúnan a antigüidade mínima establecida no apartado a).

  c) Traballadore/as que con contrato de interinidade substitúan a algúns dos traballadore/as citados no apartado anterior.

  d) Traballadore/as de novo ingreso que por esixencias do cliente se incorporaran ó centro de traballo como consecuencia da ampliación da contrata, dentro dos últimos catro meses.

  e) O persoal incorporado polo anterior titular a este centro de traballo dentro dos catro meses, seguirá pertencendo a dita empresa e non se producirá a subrogación citada agás que se acredite a súa nova incorporación ó centro e á empresa.

  2.-Todos os supostos anteriormente contemplados deberán acreditarse, feacientemente e documentalmente pola empresa saínte no prazo de cinco días hábiles, mediante os documentos que se detallan ó final deste artigo.

  O indicado prazo contará dende o momento no que a empresa entrante comunique feacientemente á saínte e á Asociación Provincial de Empresarios de Limpeza de A Coruña, ser a nova adxudicataria do servizo. De non cumprir este requisito a empresa entrante, automaticamente, e sen máis formalidades, subrogarase en todo o persoal que preste os seus servizos no centro de Traballo.

  En calquera caso, o contrato de traballo entre a empresa saínte e os traballadores, só se extingue no momento que se produza a subrogación do mesmo á nova adxudicataria.

  3.-Non operará a subrogación no caso dun contratista que realice a primeira limpeza e non subscribise contrato de mantemento.

  4.-Se a subrogación dunha nova titular da contrata, implicase que un traballador realizase a súa xornada en dous Centros distintos afectando a un só deles o cambio de titularidade da contrata, os titulares das mesmas xestións o pluriemprego legal do traballador/a, así como o disfrute conxunto de período de vacacións, aboándose pola empresa saínte a liquidación por partes proporcionais das pagas correspondentes. Esta liquidación non implicará o finiquito, se se segue traballando para a empresa.

  5.-A aplicación deste artigo será de obrigado cumprimento ás partes que vincula, empresa cesante, nova adxudicataria e traballador/a.

  Non desaparecerá o carácter vinculante deste artigo no caso de que a empresa adxudicataria do servizo suspendese o mesmo por un período inferior a doce meses, dito persoal con todos os seus dereitos adscribirase á nova empresa.

  Documentos a facilitar pola empresa saínte á entrante:

  - Documento de adscrición (Anexo III)

  - Certificado do organismo competente de estar ó corrente do pago da Seguridade Social.

  - Fotocopias das 4 últimas nóminas do persoal afectado.

  - Fotocopia dos TC1 e TC2 de cotización á Seguridade social dos 4 últimos meses.

  - Copia do último contrato de traballo e as súas prórrogas, no caso de existir.

  - Relación do persoal na que se especifique nome e apelidos, enderezo, n.º de afiliación á Seguridade Social, antigüidade, xornada, horario, modalidade da súa contratación e data de disfrute das súas vacacións.

  - Igualmente, e dentro dos 15 días seguintes á subrogación, a empresa saínte estará obrigada a enviar á empresa entrante, copia dos documentos, debidamente dilixenciados por cada traballador/a, no que se faga constar que este recibiu da empresa saínte a súa liquidación de partes proporcionais dos seus haberes ata o momento da subrogación, non quedando pendente cantidade algunha. O incumprimento da entrega deste documento en nada afectará á subrogación dos traballadores/as.

  O non tratarse a subrogación regulada neste artigo dunha sucesión de empresas regulada polo artigo 44 do Estatuto dos Traballadores, se non dunha subrogación establecida por convenio colectivo coa única finalidade de mantemento do empleo, no caso de que se evidencie, con relación ás persoas traballadoras afectadas, impagos, descubertos ou irregularidades na cotización ou nas retencións, a empresa entrante queda eximida da responsabilidade sobre calquera dos mencionados impagos, descubertos ou irregularidades que se houberan cometido antes da data da substitución da empresa concesionaria saínte.

.

.

Artigo 34.º.-Contratos para a formación e o aprendizaxe.

.

  Os contratos de aprendizaxe en vigor, terán a retribución correspondente a aplicar o tanto por cen, en proporcion ao tempo de traballo efectivo, sobre o salario establecido para cada categoría no presente convenio.

.

.

Artigo 35.º.-Contratos eventuais por circunstancias do mercado.

.

  De conformidade co establecido no artigo 15.1.b) do Estatuto dos Traballadores, o contrato por circunstancias do mercado, a que se refire dito artigo, poderá celebrarse por períodos que, individualmente ou en conxunto, non superen os doce meses dentro dun período de 18 meses.

  No suposto de non producirse a extinción á terminación da vixencia máxima do mesmo, se o traballador/a segue prestando servizos á empresa, o contrato se transformará en indefinido.

  O presente contrato so será de aplicación para o persoal que preste servizos directamente para as empresas do sector, nunca ós de empresas de traballo temporal.

.

.

Artigo 36.º.-Ceses voluntarios.

.

  O prazo de aviso previo nos casos de cese voluntario dos traballadores e traballadoras será de 15 días.

.

.

Artigo 37.º.-Incapacidade temporal.

.

  Os traballadores e traballadoras afectados polo presente convenio que causen baixa por accidente laboral percibirán o 100 por cento do salario convenio dende o primeiro día de baixa.

  Así mesmo, percibirán o 100 por cento do salario convenio dende o primeiro día de baixa ata un máximo de catro meses, os traballadores que causen baixa de I.T. con hospitalización ou por intervención cirúrxica, independentemente, de que parte de dito período estivese hospitalizado e parte de convalecencia domiciliaria.

  O plus de asistencia, as pagas extras e a paga de marzo non se verán afectadas no seu importe habitual polas situacións de I.T. derivadas de accidente de traballo. Tampouco se verán afectados no seu importe polas baixas de I.T. contempladas no parágrafo anterior durante o período e nas condicións sinaladas no mesmo. Con respecto á I.T. derivada de enfermidade común ou accidente non laboral terase en conta o disposto nos artigos 24 e 25 do presente convenio, en relación co abono das pagas extraordinarias e paga de marzo.

.

.

Artigo 38.º.-Xubilación especial ós 64 anos.

.

  Ambas partes acordan potenciar a xubilación especial ós 64 anos, segundo a normativa actual vixente.

.

.

Artigo 39.º.-Dereitos sindicais.

.

  As empresas incluídas no ámbito funcional deste convenio, descontarán na nómina mensual dos traballadores, a petición destes, o importe da cota sindical correspondente. Para o cal, os traballadores interesados, remitiran á Dirección da empresa un escrito no que expresarán con claridade a orde de desconto, a Central ou Sindicato á que pertencen, a contía da cota, así como o número da Conta Corrente ou Libreta de Aforros do Banco ou Caixa de Aforros para poder ser transferida a citada cantidade.

  Os traballadores que ostentando a condición de representantes sindicais realicen a súa xornada laboral en horas nocturnas poderán disfrutar as horas sindicais que puideran corresponderlles na xornada laboral anterior ou posterior, de común acordo coa dirección da empresa e seguindo en todo caso criterios organizativos.

  Seccións sindicais.-Ampliase ás empresas de 50 ou máis traballadores todos os dereitos sobre seccións sindicais de empresa, os estipulados na Lei Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Liberdade Sindical.

  Igualmente, nas empresas de 50 ou máis traballadore/as nas que non exista representación legal de traballadores, e en tanto en canto non se celebren eleccións sindicais, as organizacións sindicais firmantes deste convenio e que teñan a consideración de máis representativas, poderán constituir seccións sindicais e nomear delegado sindical nas mesmas condicións que no expresado neste artigo.

  Quen obteña cargos a nivel provincial, autonómico ou estatal, nas organizacións sindicais terán dereito á excedencia forzosa, con reserva do posto de traballo e reingreso automático. Así mesmo terán dereito á asistencia e ó acceso aos Centros de Traballo para participar en actividades propias do seu sindicato ou do conxunto dos traballadores, previa comunicación ó empresario e sen que o exercicio deste dereito poda interromper o desenvolvemento normal do proceso productivo.

  As empresas facilitarán na medida das súas posibilidades a realización de asembleas cando fose necesario, naqueles Centros que reúnan condicións para elo e nos demais Centros facilitarán aos traballadores a asistencia a ditas asembleas cando se realicen noutro lugar. O exercicio deste dereito non afectará á xornada laboral polo que será recuperable o tempo de traballo que se vexa afectado pola realización das citadas asembleas.

  Polo demais, as competencias e garantías da representación dos traballadores, será a establecida nos artigos 64 e 68 do E.T. e na Lei Orgánica de Liberdade Sindical.

.

.

Artigo 40.º.-Normas supletorias.

.

  Serán normas subsidiarias do establecido neste convenio, o I Convenio sectorial de limpeza de edificios e locais ou norma equivalente.

.

.

.

Artigo 41.º.-Solución de conflictos.

.

  As partes asinantes deste convenio, durante a vixencia do mesmo, acordan someterse ás disposicións contidas no Acordo Interprofesional Galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos colectivos de traballo (AGA), nos propios termos en que están formuladas.

.

.

Artigo 42.º.-Xubilación parcial.

.

  Aos traballadores/as que reunindo as condiciones legais para a súa xubilación parcial, salvo a idade (menor de 65 anos), a soliciten e lles sexa recoñecida, as empresas estarán obrigadas a concederlla cando a redución da xornada solicitada sexa o máximo legalmente establecido e o/a traballador/a opte por prestar os seus servizos de forma acumulada dentro de cada ano natural, debendo empresa e traballador/a acordar o período do ano no que deba traballarse.

  Cando se solicite polo/a traballador/a outros porcentaxes de redución terase que chegar a un acordo entre empresa e traballador/a.

.

.

Artigo 43.º.-Maternidade e lactación.

.

  A muller traballadora ten dereito a dezaseis semanas ininterrompidas ampliables por parto múltiple ata dezaoito semanas. O período de suspensión distribuirase a opción da interesada sempre que ó menos seis semanas sexan inmediatamente posteriores ó parto, podendo facer uso das mesmas, o pai ó coidado do fillo/a.

  Os/as traballadores/as poderán acumular o permiso por lactación, regulado no artigo 37-4 do Estatuto dos Traballadores, sempre que sexa a continuación da baixa por maternidade, por días completos e contabilizando en cada empresa o tempo que supón a hora de lactación.

.

.

ANEXO I.- Táboas salariais.

.

.

image1 574

.

.

.

image2 204

.

.

image3 489

.

.

ANEXO III.- Documento de adscrición.

.

.

.

.

image4 407

.

.

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP Número 144 – Jueves, 1 de agosto de 2019)

.

.

Resolución de inscrición e publicación das táboas salariais definitivas do ano 2019 do convenio colectivo de “limpeza de edificios e locais da provincia de A Coruña”.

.

.

  Con data 15 de abril de 2019 tivo entrada no Rexistro de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia a acta do 26 de marzo de 2019 da comisión paritaria do convenio colectivo de “LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS DA CORUÑA” (código de convenio colectivo 15000945011981) onde se contén o acordo sobre as táboas salariais definitivas do ano 2019.

  De acordo co disposto no artigo 90 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores (BOE núm. 255, do 24 de outubro de 2015) e no artigo 2.1 e concordantes do Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo (BOE núm. 143, do 12 de xuño de 2012), así coma na Orde do 29 de octubre de 2010 pola que se crea o rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 222, do 18 de novembro) modificada pola Orde do 14 de marzo (DOG núm. 60, do 26 de marzo de 2013).

  Considerando que a xefatura territorial de economía, emprego e industria da Coruña é competente para resolver a inscrición do acordo sobre as táboas salariais definitivas do ano 2019 do convenio colectivo “LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS DA CORUÑA”, e para dispoñer a súa publicación segundo o disposto no artigo 62.2 en consonancia co artigo 35 do Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da consellería de economía, emprego e industria (DOG núm. 18, do 25 de xaneiro de 2018).

  De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

.

  1. A inscrición do acordo sobre as táboas salariais definitivas do ano 2019 do convenio colectivo “LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS DA CORUÑA” no rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

  2. A remisión do acordo sobre as táboas salariais definitivas do ano 2019 do convenio colectivo “LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS DA CORUÑA” ao Boletín Oficial da Provincia da Coruña para a súa publicación.

.

  A Coruña, 26 de xullo de 2019.

  O xefe territorial de economía, emprego e industria.

  Isidoro Martínez Arca.

.

.

.

.

.

ACTA DA COMISIÓN PARITARIA DO CONVENIO COLECTIVO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS DA PROVINCIA DE A CORUÑA.

.

.

.

image5 103

.

.

  En A Coruña, no día vinteséis de marzo de dous mil dezanove, sendo as doce horas, reúnense as partes enriba mencionadas, co obxecto de asinar as táboas salariais do convenio colectivo de Limpeza de Edificios e Locais da provincia de A Coruña para o ano 2019.

  Acórdase nomear a Paulo Rubido como secretario a efectos de levantar acta da presente xuntanza.

  Deixase constancia da falta de denuncia do citado convenio colectivo, polo que, segundo o disposto no artigo 5 do convenio vixente este prorrógase tacitamente por un ano, tendo un incremento salarial equivalente ó incremento porcentual do IPC no seu conxunto estatal nos doce meses anteriores. Unha vez constatado que o IPC do ano 2018 foi dun 1,2%, as partes proceden a incrementar as táboas salariais do ano 2018 nun 1,2%, sendo as cantidades resultantes as reflectidas no Anexo I a esta acta e aplicables durante todo o ano 2019. Así mesmo increméntanse na mesma porcentaxe o valor da hora extraordinaria, reflectida no Anexo II a esta acta.

  Ambas partes recordan que o plus de antigüedade consolidada regulado no artigo 18 do convenio, foi publicado no BOP do 8 de febreiro de 2010.

  Acórdase delegar no persoal habilitado do Consello Galego de Relacións Laborais para a tramitación necesaria diante da Autoridade correspondente para o rexistro e publicación da presente acta.

.

  E en proba de conformidade, asinan a presente no lugar e data arriba mencionados.

.

.

.

image6 105

.

.

image7 247