Convenio Colectivo de la Madera y el Corcho de Lleida

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2014 - 31/12/2017

Duración: CUATRO AÑOS

Publicación:

2017/04/07

Ámbito: PROVINCIAL
Área: LLEIDA
Código: 25000165011993
Actualizacion: 2017/04/07 -
Convenio Colectivo de la Madera y el Corcho de Lleida de ámbito Provincial. Última actualización a: 2017/04/07. Vigencia de: 01/01/2014 a 31/12/2017. Duración Cuatro Años. Última publicación en del tipo:

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 69 – Divendres, 7 d’abril de 2017)

Article 1. Determinació de les parts.

Article 2. Àmbit territorial.

Article 3. Àmbit funcional.

Article 4. Compensació i absorció.

Article 5. Àmbit personal.

Article 6. Vigència i durada.

Article 7. Denúncia i pròrroga.

Article 8. Condicions econòmiques.

Article 9. Clàusula garantia salarial.

Article 10. Classificació professional.

Article 11. Jornada laboral.

Article 12. Hores extraordinàries.

Article 13. Vacances.

Article 14. Llicències.

Article 15. Pagament del salari.

Article 16. Gratificacions extraordinàries.

Article 17. Antiguitat.

Article 18. Incapacitat temporal.

Article 19. Delegats sindicals, delegats de personal i comitè d’empresa.

Article 20. Acumulació d’hores sindicals.

Article 21. Incorporació a la feina d’estrangers.

Article 22. Vinculació a la totalitat.

Article 23. Roba de feina.

Article 24. Treballs tòxics.

Article 25. Plus extrasalarial (transport).

Article 27. Comissió mixta paritària.

Article 28. Condicions més beneficioses.

Article 30. Quilometratge.

Article 31. Rebuts de saldo i quitança.

Article 32.

Article 33. Període de prova.

Article 34.

Article 35. Clàusula d’inaplicació de condicions de treball.

Article 36. Dret complementari.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

TAULA SALARIAL ANY 2016.

REVISIÓN SALARIAL (BOP Número 97 – Dilluns, 22 de maig de 2017)

CORRECCIÓN DE ERRATAS. TABLA (BOP Número 99 – Dimecres, 24 de maig de 2017)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 69 – Divendres, 7 d’abril de 2017)

.

.

Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017.

.

.

Resolució de 27 de març de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 (codi de conveni núm. 25000165011993).

.

.

  Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017, subscrit en data 26 de juliol de 2016, per la part empresarial per l’Associació Empresarial de la fusta i per part dels treballadors pels Sindicats d’UGT i CCOO, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació, Resolc:

.

  1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 (codi de conveni núm. 25000165011993) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, amb notificació a la Comissió Negociadora del Conveni

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

.

  Lleida, 27 de març de 2017.

  El director en funcions, Joan Santacana i Velez.

.

.

.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA FUSTA I DEL SURO DE LES COMARQUES DE LLEIDA PER ALS ANYS 2014 A 2017.

.

.

Article 1. Determinació de les parts.

.

  El present conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida es pacta entre les organitzacions següents: per part dels treballadors, els sindicats CCOO i UGT, i per la part empresarial, l’Associació Empresarial de la Fusta.

.

.

Article 2. Àmbit territorial.

.

  Aquest conveni s’aplicarà a tot el territori de la província de Lleida i en tots els centres de treball que hi siguin ubicats, encara que les empreses afectades tinguin el seu domicili en una altra província.

.

.

Article 3. Àmbit funcional.

.

  Aquest Conveni té caràcter provincial i obliga totes les empreses enquadrades en la industria de la fusta i el suro relacionades a l’annex 1 del Conveni General Estatal de la Fusta.

.

.

Article 4. Compensació i absorció.

.

  En cas que per imposició legal s’estableixin modificacions en les actuals normes laborals que incrementin les retribucions o millores de les percepcions econòmiques abonades als treballadors, s’entendrà que les esmentades retribucions o millores queden compensades i absorbides en la part que correspongui per les condicions aquí pactades.

.

.

Article 5. Àmbit personal.

.

  Aquest Conveni regeix per a tots els treballadors que prestin els seus serveis laborals en les empreses a que es refereix l’article 2 del present Conveni, relatiu a l’àmbit funcional i que prestin el seu treball o realitzin una tasca o servei per compte i dependència alienes.

.

.

Article 6. Vigència i durada.

.

  Aquest conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent. Tindrà una durada de 4 anys naturals, és a dir, fins al 31de desembre de 2017.

.

.

Article 7. Denúncia i pròrroga.

.

  Qualsevol de les parts signatàries podrà denunciar el present conveni col·lectiu durant el darrer trimestre de l’any 2017. Per a que la denuncia tingui efecte, haurà de realitzar-se mitjançant comunicació escrita a l’altra part; comunicació que haurà de registrar-se en el departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

  Un cop denunciat el conveni, les parts es comprometen a iniciar les negociacions en un termini no superior a 15 dies, a partir de la data de presentació de la denuncia davant l’autoritat competent. El present conveni mantindrà la seva vigència en tots els seus efectes, fins que no s’arribi a l’acord d’un nou conveni.

  En el supòsit de no produir-se l’esmentada denúncia, s’entendrà que el conveni es prorroga automàticament per anys naturals.

.

.

Article 8. Condicions econòmiques.

.

  L’increment salarial per a l’any 2016 serà d’1% respecte de les taules salarials vigents a 31 de desembre de 2014.

  En aquest article s’estarà a allò que disposa el Conveni General Estatal de la Fusta.

.

.

Article 9. Clàusula garantia salarial.

.

  S’estarà al que disposa l’article 66.2 del Conveni General Estatal de la Fusta.

.

.

Article 10. Classificació professional.

.

  S’estarà a allò que disposa l’article 40 del Conveni General Estatal de la Fusta.

.

.

Article 11. Jornada laboral.

.

  La jornada laboral per a tot el personal afectat per aquest conveni és de 40 hores setmanals.

  La jornada anual, durant la vigència del present conveni, anirà referida a la que estableixi el Conveni General Estatal de la Fusta i que serà de 1.752 hores per a tota la vigència del conveni.

.

.

Article 12. Hores extraordinàries.

.

  Tindran la consideració d’hores extraordinàries totes aquelles que superin les 40 hores setmanals, i que s’hagin de fer amb caràcter d’urgència com a conseqüència del propi treball després de la jornada laboral, les quals obligatòriament es compensaran amb temps de descans.

  En els supòsits d’extinció de la relació laboral quan no sigui possible la compensació de les hores extraordinàries realitzades pel treballador amb temps de descans, es fixa la retribució de l’hora extraordinària en el 30 per cent d’increment sobre el preu de l’hora ordinària de treball.

.

.

Article 13. Vacances.

.

  El personal afectat per aquest conveni té dret a les vacances anuals retribuïdes següents: 30 dies naturals, dues setmanes dels quals s’han de realitzar de forma contínua, mentre que la resta s’han de pactar entre l’empresa i el treballador, sens perjudici que ambdues parts, per mutu acord, disposin alguna altra distribució i s’han de pagar a raó del salari real.

.

.

Article 14. Llicències.

.

  Les llicències o permisos retribuïts, sens perjudici de l’aplicació en tot cas del que preveu l’article 37 del vigent Estatut dels Treballadors i Annex II del Conveni General Estatal de la Fusta, seran els següents:

  a) Per matrimoni del treballador 15 dies naturals.

  b) Per naixement d’un fill o adopció 3 dies naturals, ampliables fins a 5 dies naturals en cas de desplaçament superior a 150 Km.

  c) Per canvi de domicili habitual 1 dia laborable.

  d) Per malaltia greu de pares, sogres, fills, nets, cònjuge, germans i avis 3 dies naturals, ampliables fins a 5 dies naturals en cas de desplaçament superior a 150 Km.

  e) Per defunció dels pares, avis, fills, néts, cònjuge, germans i sogres 3 dies naturals, ampliables fins a 5 dies naturals en cas de desplaçament superior a 150 Km.

  f) Per mort de nores, gendres, cunyats i avis polítics 2 dies naturals, ampliables fins a 4 dies naturals en cas de desplaçament superior a 150Km.

  g) Les treballadores, per lactància d’un fill menor de 9 mesos podran acumular en jornades completes la reducció de la mitja hora que estableix l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors, gaudir a continuació del permís de maternitat, previ preavís a l’empresa d’un mes.

  El treballador que tingui que ser visitat pel metge de la Seguretat Social o pel facultatiu de la mútua que tingui contractat aquest servei, haurà de justificar degudament la seva absència del treball, ja que en cas de no justificar dita absència, serà privat de l’equivalent a 1 dia de plus de transport, a més del corresponent salari del dia i l’import de la Seguretat Social corresponent.

.

.

Article 15. Pagament del salari.

.

  Els treballadors afectats per aquest conveni tindran dret, com a mínim, a la retribució que figura per a cada categoria professional en la taula salarial que s’adjunta al present text com annex 1.A).

  La liquidació i el pagament del salari es realitzarà documentalment mitjançant rebuts de salaris que s’ajustaran a les normes vigents sobre la matèria, en els que hi constaran totes les dades d’identificació segons el previst per l’ordre de 27 de desembre de 1994 y els conceptes meritats per el treballador degudament especificats. Tanmateix, sestarà al que disposa l’article 60 del Conveni General Estatal de la Fusta.

.

.

Article 16. Gratificacions extraordinàries.

.

  Tots els treballadors compresos en l’àmbit d’aquest Conveni percebran dues gratificacions de 30 dies cadascuna de les pagues de Juny i Nadal en compliment del que estableix l’article 59 del Conveni General Estatal de la Fusta.

  Disposició Addicional i a l’Annex 1.B) del present Conveni.

.

.

Article 17. Antiguitat.

.

  A partir del 30 de setembre de 1996 no es meriten per aquest concepte nous drets, havent quedat per tant, suprimit. Tanmateix, els treballadors que tinguessin generats abans del 30 de setembre de 1996 nous drets i quantitats en concepte d’antiguitat, mantindran la quantitat consolidada en aquesta data. Aquesta quantitat, quedarà reflectida en la nòmina de cada treballador com complement personal, sota el concepte “d’antiguitat consolidada”, no essent ni absorbible ni compensable.

.

.

Article 18. Incapacitat temporal.

.

  Els treballadors compresos en l’àmbit personal d’aquest conveni (article 4) es comprometen a ser visitats pel facultatiu de la mútua en el que l’empresa tingui contractat aquest servei, en qualsevol moment, independentment de la visita del metge de la seguretat social. La primera negativa a aquesta visita es considera falta lleu, i falta greu si, a requeriment de l’empresa, no l’efectua abans dels tres dies. També s’han de sotmetre a una revisió anual obligatòria.

.

.

Article 19. Delegats sindicals, delegats de personal i comitè d’empresa.

.

  Als delegats sindicals, als delegats de personal i als membres del comitè d’empresa, elegits d’acord amb les disposicions legals vigents, els seran reconegudes les funcions següents:

  a) Supervisar l’aplicació del conveni col·lectiu vigent.

  b) Supervisar i proposar mesures relacionades amb la seguretat i higiene en el treball.

  c) Informar i representar als treballadors de l’empresa.

  d) Podran reunir el personal fora de les hores de treball, prèvia comunicació a l’empresa amb 24 hores d’antelació com a mínim, quan sigui necessari per a informar-los de qüestions laborals d’interès general Els delegats sindicals, els delegats de personal i els membres del comitè d’empresa gaudiran dels drets que disposen les disposicions legals vigents per desenvolupar aquestes tasques. En les empreses de més de 6 treballadors que no tinguin delegat sindical, delegat de personal ni comitè d’empresa, els sindicats signants del present conveni podran assumir les competències establertes en aquest article.

.

.

Article 20. Acumulació d’hores sindicals.

.

  En les empreses de més de 30 treballadors podran ser acumulades en un o en diversos delegats sindicals i per un total bimensual.

.

.

Article 21. Incorporació a la feina d’estrangers.

.

  Tots els estrangers que s’incorporin al sector de la fusta inclosos en l’àmbit funcional del present conveni, necessàriament, realitzaran un curs no inferior a 20 hores d’immersió a la llegua catalana. Aquests cursos seran duts a terme per les organitzacions signatàries del present conveni, les quals decidiran el contingut de l’acció formativa, emetent els corresponents certificats de formació.

.

.

Article 22. Vinculació a la totalitat.

.

  Les condicions i acords continguts en el present conveni formen un tot orgànic, indivisible i no separable, i als efectes de la seva interpretació i aplicació pràctica seran considerats globalment.

.

.

Article 23. Roba de feina.

.

  Tots els treballadors afectats per aquest conveni sense excepció tindran dret a rebre dues peces de roba de treball cada any d’utilització obligatòria a la feina, tals com granotes, uniformes o bates.

  En el cas que el treballador realitzi treballs a l’exterior amb temps plujós o fred, l’empresa facilitarà roba de protecció, o quan així ho determini la normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals i altres disposicions vigents.

  Quan finalitzi la relació laboral amb l’empresa, el treballador tornarà la roba de treball i d’abric o protecció.

.

.

Article 24. Treballs tòxics.

.

  Els treballadors a jornada sencera que realitzin treballs d’envernissament, monyeca, pistola, laca de nitrocel·lulosa, etc., tindran dret a percebre un 25% més sobre el salari conveni.

  Quan aquestes tasques s’efectuïn durant la meitat de la jornada o en menys temps, l’increment serà del 15%, aplicat al temps realment treballat.

  Els treballadors que realitzin tasques descrites en l’apartat anterior d’aquest precepte, podran ésser sotmesos a una revisió mèdica cada sis mesos, a petició pròpia o de l’empresa.

.

.

Article 25. Plus extrasalarial (transport).

.

  S’estableix un plus de transport que es detalla per a cada categoria en l’annex I.A) com a compensació i com a pagament de les despeses de locomoció. Per al personal obrer s’abonarà per dia treballat. Per al personal tècnic i administratiu, s’abonarà amb caràcter mensual en totes les categories Article 26. Dietes.

  S’estableixen per als anys de vigència del conveni els següents imports:

.

  Mitja dieta: 11,43 euros.

  Dieta sencera: 34,28 euros.

.

.

Article 27. Comissió mixta paritària.

.

  Amb a finalitat de garantir l’aplicació correcta de tot el pactat i a fi de constituir l’òrgan competent per a la interpretació autèntica d’aquest conveni, es crea una comissió mixta de representants de les parts negociadores per a aquelles qüestions que es derivin de l’aplicació del mateix conveni.

  Aquesta comissió estarà integrada per un total de 4 membres titulars, 2 corresponents a la representació social i, els altres 2 a la representació empresarial. Aquesta comissió nomenarà un secretari.

  Les decisions de la comissió paritària s’adoptaran per majoria simple de vots. Si es tracta d’algun cas que afecti empreses o persones que formin part de la Comissió mixta, aquests seran escoltats pels altres components, encara que no assistiran a les deliberacions corresponents i seran substituïts pels suplents.

  Aquest conveni col·lectiu expressa la lliure voluntat d’ambdues parts negociadores.

  A tots els efectes, es fixa que el domicili de la comissió mixta paritària serà a la Rambla Ferran núm. 32 de Lleida.

  La comissió mixta paritària assumirà la competència de visar de les quitances que es facin en els termes expressats a l’article 27. Aquesta Comissió es reunirà també per les qüestions següents:

  1r. Interpretació del conveni.

  2n. Incompliment del conveni per alguna de les parts.

  3r. Lluitar contra l’absentisme quan sobrepassi els índexs normals.

  4t. Solucionar els problemes laborals, particulars de les empreses afiliades o dels treballadors.

  5è. Tractament de la problemàtica en matèria d’higiene i seguretat en el treball.

  6è. Tractament dels contractes de formació i aprenentatge.

  En cas de produir-se qualsevol discrepància o divergència entorn l’aplicació del present conveni col·lectiu les parts es podran sotmetre als procediments de conciliació i/o mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Article 28. Condicions més beneficioses.

.

  Atès que les condicions estipulades en aquest conveni tenen la consideració de mínimes, cal respectar totes aquelles a les quals tenen dret actualment els treballadors al servei de les empreses on, amb caràcter general o particular, les tinguin establertes Article 29. Fundació Laboral de La Fusta i Moble.

  S’estarà al que disposa l’article 113 del Conveni General Estatal de la Fusta.

.

.

Article 30. Quilometratge.

.

  Per als anys de vigència del present conveni, a petició de l’empresa, el treballador accepta lliurement realitzar un desplaçament al servei d’aquella i amb un vehicle de la seva propietat, tindrà dret a la quantitat de 0,34 euros per quilòmetre recorregut un cop justificat.

.

.

Article 31. Rebuts de saldo i quitança.

.

  El rebut de quitança s’ha d’estendre obligatòriament en un model oficial que serà confeccionat per l’Associació Empresarial de la Fusta de Lleida i Província. El treballador podrà demanar a l’empresa quan sigui acomiadat la liquidació que li correspon, la qual li ha de ser lliurada en un termini de 10 dies com a mínim abans de causar baixa en l’empresa.

  Una vegada s’hagin posat d’acord ambdues parts sobre l’import de la liquidació, la quantitat que li correspon s’ha de pagar al treballador al mateix moment. Si, malgrat aquest acord, l’empresa no abona la quantitat esmentada, el treballador tindrà dret al 5% mensual de recàrrec. El pagament s’ha d’efectuar mitjançant un taló nominatiu.

  Els rebuts de quitança els lliurarà, un cop feta la sol·licitud per l’empresa, la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida, la qual s’encarregarà de controlar els rebuts que es lliurin a cada empresari a fi que siguin emplenats, i es tindrà constància fefaent de la data del seu lliurament, que necessàriament haurà de coincidir amb la de la seva expedició.

  La vigència i validesa del rebut de quitança serà de 45 dies naturals com a màxim, a comptar des del dia següent al del seu lliurament per la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida.

  Qualsevol altre rebut de quitança que no reuneixi les condicions aquí expressades serà nul.

.

.

Article 32.

.

  Les empreses sotmeses a l’àmbit funcional d’aquest conveni han de subscriure amb una entitat asseguradora una pòlissa d’accident de treball que garanteixi als seus treballadors que, en cas d’accident de treball, si els ocasiona una invalidesa permanent absoluta o la mort en l’accident, tindran dret a una indemnització per a ells o per a la seva família de 27.000 euros. Aquest acord no entrarà en vigor fins a 90 dies després de la publicació d’aquest conveni al Butlletí Oficial corresponent.

.

.

Article 33. Període de prova.

.

  S’estarà allò que disposa l’article 25 el IV Conveni Estatal de la Fusta en aquesta matèria.

.

.

Article 34.

.

  En matèria de contractes de treball el present conveni es remet al que disposa el Conveni General Estatal de la Fusta.

.

.

Article 35. Clàusula d’inaplicació de condicions de treball.

.

  Serà d’aplicació el que disposa l’article 20 del Conveni General Estatal de la Fusta.

.

.

Article 36. Dret complementari.

.

  En allò que no estigui previst en aquest conveni, s’aplicarà el que disposa el Conveni General Estatal de la Fusta, i la normativa legalment aplicable, així com l’establert en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

.

.

.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

.

.

  De conformitat a allò que estableix la Disposició 2a. del III Conveni Col·lectiu Estatal de la Fusta, les parts acorden la convergència de les taules i les categories professionals que tindrà efecte amb equiparació de les categories a la retribució única del grup al que pertanyen.

  La convergència de les categories s’iniciarà des del dia 1 de gener de 2017 i s’aplicarà en els següents termes progressius que s’indiquen:

  Les quantitats que resultin a favor de les diferents categories per procedir a la seva equiparació a la única del grup es dividiran en tres trams sent que correspondrà el pagament per al primer any amb un màxim de 200 euros, segon any un màxim de 200 euros i el tercer any procedirà el pagament total.

  Per tal de procedir a l’adequació es farà servir el salari de referència de cada grup professional.

  Es considera l’equiparació amb els següents efectes:

  Primer Tram màxim 200 euros: Taules 2017 amb efectes a 01-01-2017.

  Segon Tram màxim 200 euros: Taules 2018 amb efectes a 01-01-2018.

  Tercer Tram fins al total pagament de l’equiparació: Taules 2019 amb efectes 01-01-2019.

.

.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

.

  Els treballadors que tinguin reconegut el complement d’antiguitat o complement “ad personam” el seu import es prorratejarà mensualment.

.

.

.

TAULA SALARIAL ANY 2016.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP Número 97 – Dilluns, 22 de maig de 2017)

.

.

Acord del Conveni del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida.

.

Resolució, de 10 de maig de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord derivat del conveni del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 (codi de conveni núm. 25000165011993).

.

.

  Vist el text de l’Acord derivat del conveni del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017, subscrit per la Comissió Negociadora el dia 16 de setembre de 2016, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1 h) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació.

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripció de l’Acord derivat del conveni del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 (codi de conveni núm. 25000165011993), al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, amb notificació a la Comissió Negociadora.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

.

  Lleida, 10 de maig de 2017.

  El director en funcions, Joan Santacana i Velez.

.

.

.

.

  ACTA.

.

.

  A la ciutat de Lleida, a les 11.00 hores del dia 16 de setembre de 2016 es reuneixen les representacions respectives de les Empreses i la Legal Representació dels Treballadors, composada pels membres al marge relacionats, per tal de donar compliment a allò que es va acordar a la pròpia ciutat de Lleida segons allò previst a la Disposició Transitòria del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 signat el dia 26 de juliol de 2016.

.

  Assistents:

  Representació Empresarial.

  NOM DNI SIGNATURA.

  Teresa Llusà Orteu 40897984F.

  Marta Montserrat Aragonès 43735423A.

  Legal representació dels treballadors:.

  UGT.

  NOM DNI SIGNATURA.

  Bernardo Fuertes Lozano 46593420C.

  Buenaventura Baca Hernández 24117759M.

  Juani Arenas Gómez 46700457S.

  CCOO.

  NOM DNI SIGNATURA.

  Eva Colorado Ruiz 37373972F.

  Pilar Ramos Vilchez 40893703W.

  Ricardo Domingo Sánchez 35078214V.

.

  Oberta la sessió ambdues parts es reconeixen mútua i plena capacitat representativa i negociadora del Conveni de la Fusta de la Província de Lleida i tot seguit es procedeix a la constitució de la Taula de la Comissió Negociadora del dit Conveni que queda composada per els membres descrits anteriorment en aquest acta.

  De conformitat a allò que estableix la Disposició 2a. Del III Conveni Col·lectiu Estatal de la Fusta, les parts varen acordar en la Disposició Transitòria del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 signat el dia 26 de juliol de 2016, la convergència de les taules i les categories professionals que tindrà efecte amb equiparació de les categories a la retribució única del grup al que pertanyen.

  La convergència de les categories s’iniciarà des del dia 1 de gener de 2017 i s’aplicarà en els següents termes progressius que s’indiquen:

  Les quantitats que resultin a favor de les diferents categories per procedir a la seva equiparació a la única del grup es dividiran en tres trams sent que correspondrà el pagament per al primer any amb un màxim de 200.- euros, segon any un màxim de 200 euros i el tercer any procedirà el pagament total.

  Per tal de procedir a l’adequació es farà servir el salari de referència de cada grup professional.

  Es considera l’equiparació amb els següents efectes:

.

  Primer Tram màxim 200 euros: Taules 2017 amb efectes a 01-01-2017.

  Segon Tram màxim 200 euros: Taules 2018 amb efectes a 01-01-2018.

  Tercer Tram fins al total pagament de l’equiparació: Taules 2019 amb efectes 01-01-2019.

.

  S’adjunten a l’acta les taules aprovades (llevat d’error o omissió).

  S’autoritza i delega en la persona de la Secretària de la Comissió a la Sra. Marta Montserrat la remissió de les actes de la susdita Comissió, a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat Catalunya, als efectes escaients, així com per dur a terme els tràmits relatius a la presentació, registre, dipòsit i publicació de l’acord en el Diari Oficial de Generalitat (DOGC) O Butlletí Oficial de la Província (BOP) així com realitzar qualsevol gestió i tramitació de caire administratiu que es requereixi en el si de la Comissió.

.

  I no havent més assumptes a tractar l’acta es llegida, aprovada i signada per unanimitat dels assistents que figuren identificats a l’encapçalament de la mateixa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CORRECCIÓN DE ERRATAS. TABLA (BOP Número 99 – Dimecres, 24 de maig de 2017)

.

.

Correcció d’errades del Conveni Col·lectiu de treball del sector de la fusta i del suro de les comarques de Lleida.

.

.

Correcció d’errades a la Resolució de 27 de març de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 (codi de conveni núm. 25000165011993), publicada al BOP núm. 69 de 7 d’abril de 2017.

.

  Havent observat una errada en la publicació de l’esmentat conveni, publicat al BOP núm. 69, pàg. 8, de 7-4-2017, que consisteix en un error en els imports de la taula salarial de 2016.

  Atès que aquest Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és competent per procedir a la rectificació de la resolució d’inscripció i publicació de la taula salarial per a l’any 2016 del conveni col·lectiu del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida, de conformitat amb l’article 109 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l’article 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

  Resolc:

.

  1. Disposar la correcció d’errades de la taula salarial de 2016 de manera que es publiqui la taula correcta.

  2. Disposar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

.

  Notifiqueu aquesta resolució a la Comissió negociadora.

  Lleida 17 de maig de 2017.

  El director en funcions, Joan Santacana i Velez.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deja un comentario