Convenio Colectivo de Industrias y Despachos de Panificación, Confiterías, Pastelerías, Reposterías y Platos Cocinados de Pontevedra

convenios colectivos

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2012 - 31/12/2013

Duración: DOS AÑOS

Publicación:

2020/08/27 BOP PONTEV.165 MOD. Y R. SA

Ámbito: PROVINCIAL
Área: PONTEVEDRA
Código: 36004185012007
Actualizacion: 2020/08/27 BOP PONTEV.165 - MOD. Y R. SA
Convenio Colectivo de Industrias y Despachos de Panificación, Confiterías, Pastelerías, Reposterías y Platos Cocinados de Pontevedra de ámbito Provincial. Última actualización a: 2020/08/27. Vigencia de: 01/01/2012 a 31/12/2013. Duración Dos Años. Última publicación en BOP PONTEV.165 del tipo: MOD. Y R. SA

Tabla de contenido

CONVENIO COLECTIVO (BOP Núm. 193 – Martes 8 de octubre de 2013)

CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

2. ÁMBITO TERRITORIAL.

3. VIXENCIA E PRORROGAS.

4. COMISIÓN PARITARIA.

CAPÍTULO II. RÉXIME DE TRABALLO.

5. ORGANIZACIÓN DO TRABALLO.

6. XORNADA DE TRABALLO.

7. DÍAS DE INACTIVIDADE OBRIGATORIA.

8. CALENDARIO LABORAL.

9. VACACIÓNS.

10. INGRESOS E CESAMENTOS.

11. LICENZAS E PERMISOS.

12. IGUALDADE NO TRABALLO.

CAPÍTULO III. CONDICIÓNS ECONÓMICAS.

13. SOLDOS E SALARIOS.

14. ANTIGÜIDADE.

15. GRATIFICACIÓNS EXTRAORDINARIAS.

16. COMPLEMENTO DE TRANSPORTE.

17. HORAS EXTRAORDINARIAS.

18. XUBILACIÓN PARCIAL.

19. SEGURO DE ACCIDENTES.

20. COMPLEMENTO POR INCAPACIDADE TEMPORAL.

21. AXUDAS DE CUSTO.

22. RÉXIME TRANSITORIO DE AXUDA ESCOLAR.

CAPÍTULO IV. DISPOSICIÓNS VARIAS.

23. ALTAS NA SEGURIDADE SOCIAL.

24. SEGURIDADE SOCIAL, SAÚDE LABORAL E ALIMENTARIA.

25. PRENDAS DE TRABALLO.

26. EXCEDENCIAS E SUSPENSIÓN DE CONTRATOS.

27. COMITÉS DE EMPRESA.

28. DEREITOS SINDICAIS.

29. GARANTÍAS AD PERSONAM.

30. PARTES ASINANTES.

31. CATEGORÍAS E ASCENSOS.

32. CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA.

33. PACTO DE NON CONCORRENCIA.

CAPÍTULO V. DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS.

PRIMEIRO.-OBSERVATORIO DE SAÚDE.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

ANEXO I.- Táboa en vigor para contratos concertados a partir do 1 de xaneiro de 2007.

ANEXO II.- Táboa salarial para contratos en vigor o 31 de decembro de 2006 e táboa de adaptación de categoríasconvenio de empresas de panificación de Pontevedra.

ANEXO III.- Táboa salarial para contratos en vigor o 31 de decembro de 2006 para convenio de pastelería reposteríae pratos preparados da provincia de Pontevedra.

ANEXO IV.- Táboa de licenzas e permisos para o conxunto dos convenios.

REVISIÓN SALARIAL (BOP Nº 58 – Xoves, 23 de marzo de 2017)

LAUDO ARBITRAL (BOP Nº 58 – Xoves, 23 de marzo de 2017)

REVISIÓN SALARIAL (BOP número 112 – martes, 13 de junio de 2017)

MODIFICACIÓN (BOP número 112 – martes, 13 de junio de 2017)

MODIFICACIÓN Y REVISIÓN SALARIAL (BOP Núm. 165 – Xoves, 27 de agosto de 2020)

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Núm. 193 – Martes 8 de octubre de 2013)

.

.

CONVENIO O ACORDO INDUSTRIAS Y DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFITERÍA, PASTELERÍA, REPOSTERÍA E PRATOS COCINADOS. Código de Convenio número 36004185012007.

.

  Visto o Acordo da Comisión Paritaria do Convenio Colectivo do Sector de Industrias e Despachos de Panificación, Confeiterias, Pastelerias, reposterías e Pratos Cociñados da provincia de Pontevedra, polo que se aproba o convenio colectivo, suscrito en representación da parte económica, por unha representación de Aproinppa – Asociación Provincial Industrial de Panificación y Pastelería de la provincia de Pontevedra, e da parte social, por representantes das centrais sindicais, CIG, CC.OO e UGT, en data 11 de xullo de 2013.

.

  Primeiro.-Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 25 de xullo de 2013.

  Segundo.-Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en perxuizo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO

.

  Primeiro.-Que o artigo 90.2 y 3 do real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, do estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.-Disposición adicional segunda do real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.-Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta xefatura territorial,

.

  ACORDA

.

  Primeiro.-Ordenar o seu rexistro e depósito no rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.-Ordenar a notificación desta resolución a Mesa negociadora do mesmo.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2012/2013. APROINPPA

.

.

CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

.

.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

.

  Este convenio colectivo regula as relacións laborais de todas as industrias e despachos de panadería, confeitería, repostería e pratos cociñados da provincia de Pontevedra.

  no non regulado nel, acolleranse ao Acordo Marco Sectorial publicado o 13 de febreiro de 1996.

.

.

2. ÁMBITO TERRITORIAL.

.

  A eficacia deste convenio atinxe a cantas empresas, sucursais e establecementos estean establecidos dentro dos límites territoriais da provincia de Pontevedra.

.

.

3. VIXENCIA E PRORROGAS.

.

  O convenio colectivo entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2012 ata o 31 de decembro de 2013, prorrogándose automaticamente ano a ano, de non mediar denuncia das partes cunha antelación de, polo menos, dous meses ao remate da súa vixencia.

  O vixente Convenio, con independencia de a sua vigencia prevista, manterá a sua aplicación ata que sexa substituido por un Convenio do mismo ámbito.

.

.

4. COMISIÓN PARITARIA.

.

  1) Créase unha comisión paritaria, coas seguintes funcións:

  a) Mediación, arbitraxe e conciliación nos conflitos individuais ou colectivos que lle sexan sometidos e aqueloutras funcións que deriven da aplicación deste convenio.

  b) As de interpretación e aplicación do pactado.

  c) As de seguimento do conxunto de acordos.

  2) Os acordos aos que chegue a Comisión paritaria, en cuestións relacionadas con este convenio, consideraranse parte del e terán a mesma eficacia e obrigatoriedade. Os mencionados acordos remitiranse á autoridade laboral para o seu rexistro.

  3) A Comisión paritaria quedará composta por cinco membros da Asociación Provincial de Industriais de Panificación e Pastelería da Provincia de Pontevedra (APROINPPA) e por cinco membros da representación social. Os membros da representación social serán os tres sindicatos que correspondan en proporción ao número de representantes nas empresas nas que sexa aplicable o vixente convenio. Poderán asistir mediante asesor con voz pero sen voto.

  4) As partes acordan emitir un regulamento de funcionamento da mencionada Comisión paritaria, no prazo dun mes contado a partir do asinamento deste convenio.

  5) A comisión Paritaria adoptará os acordos necesarios no prazo da vixencia do Convenio 2012/2013 para adecuación das categorias profesionais reguladas no mesmo a previsión legal do estatuto dos Traballadores.

.

.

CAPÍTULO II. RÉXIME DE TRABALLO.

.

5. ORGANIZACIÓN DO TRABALLO.

.

  As empresas, para a organización do traballo, actuarán dentro das normas establecidas neste convenio e nas demais disposicións legais que lles sexan aplicables.

.

.

6. XORNADA DE TRABALLO.

.

  A xornada de traballo será de 40 horas semanais de traballo efectivo, tanto para a xornada continuada como para a xornada partida. en caso de efectuar xornada continua establécese un tempo de descanso de 15 minutos.

  Sen prexuízo da liberdade das empresas para traballaren en domingos e festivos, os traballadores e traballadoras desta provincia gozaran do descanso semanal no dito día.

  Porén, as empresas poderán pactar co traballador/a o seu traballo en domingos e festivos sempre que se respecten as condicións seguintes:

  a) Que o traballador/a acepte voluntariamente realizar o seu traballo en domingo ou festivo.

  b) Que o traballo nese día sexa retribuído, sen prexuízo do descanso semanal que lle corresponda en compensación, amais do salario normal, como mínimo un cento vinte por cento del, tomando como base a seguinte fórmula:

.

  Salario anual dividido pola xornada anual de 1.800 horas e multiplicado polo 120 por cento mais.

.

  Aqueles traballadores e traballadoras que sexan contratados para traballar en domingos ou festivos quedan exonerados da voluntariedade descrita no apartado anterior, se ben percibirán as compensacións económicas que se establecen neste artigo, igual ca o resto dos traballadores e traballadoras.

  en aplicación do reflectido no artigo 34.2 do estatuto dos Traballadores, e no o obstante o previsto no apartado b) anterior, estblecese una acumulación de 100 horas o ano, como máximo, para ampliar ou reducir a xornada de traballo a través dunha distribución irregular da mesma, de xeito que o final do ano o saldo de horas entre traballador/a e empresa sexa cero. Os únicos limites da acumulación serán os seguintes:

  a) respetarse un preaviso de 72 Horas.

  b) A duración da xornada semanal non poderá superar as 48 horas.

.

.

7. DÍAS DE INACTIVIDADE OBRIGATORIA.

.

  Consideraranse días de inactividade laboral obrigatoria, os seguintes:

.

  Día 25 de decembro – festividade do nacemento do noso Señor

  Día 1 de xaneiro – festividade de Ano novo.

  Día 1 de maio – Día Internacional da Clase Obreira

.

  Establécese, igualmente, como día de inactividade obrigatoria, o Día do Patrón, o cal fixarán de común acordo a empresa e os traballadores e traballadoras.

  Se por necesidades da produción fora necesario traballar calquera destes días, de común acordo entre empresa e o traballador/a, este/a último/a terá dereito a un día de vacacións a maiores.

.

.

8. CALENDARIO LABORAL.

.

  Cada ano, a empresa confeccionará o obrigatorio calendario laboral cos correspondentes horarios de traballo, consonte a normativa legal vixente en cada momento. O calendario será exposto nun lugar visible para xeral coñecemento.

  O devandito calendario terá a duración da xornada anual coas particularidades establecidas neste convenio.

.

.

.

9. VACACIÓNS.

.

  O persoal afectado por este convenio terá dereito ao gozo dun período anual de vacacións, de acordo coas seguintes condicións:

.

  - As vacacións terán unha duración de trinta e un días naturais para todo o persoal, calquera que sexa a súa categoría profesional.

  - O salario que se percibirá durante o período de vacacións calcularase a razón do salario base de convenio máis a antigüidade ou complemento persoal.

  - O período de vacacións pactarano de común acordo a empresa e o traballador/a en épocas que tradicionalmente non haxa unha especial actividade no sector, de maneira rotativa e preferentemente no verán.

  - O persoal de baixa por incapacidade temporal (IT), con independencia da orixe desta, disporá e gozará da totalidade das vacacións, sempre que a súa reincorporación ao traballo se produza dentro do mesmo ano natural.

.

.

10. INGRESOS E CESAMENTOS.

.

  Todo o persoal, agás situación máis beneficiosa para este, ingresará na empresa cos seguintes períodos de proba:

.

  Persoal técnico: 3 meses

  Persoal administrativo: 1 mes

  Persoal mercantil: 1 mes

  Persoal non cualificado: 15 días

.

  Transcorrido o período de proba sen denuncia por ningunha das partes, o traballador/a continuará na empresa baixo as condiciones establecidas neste convenio ou no contrato de traballo.

  O cesamento na empresa debe comunicalo o traballador, polo menos, con 15 días de antelación e por escrito. Sen este requisito, a empresa poderá descontarlle da liquidación o importe das retribucións diarias por cada día de atraso no aviso.

.

.

11. LICENZAS E PERMISOS.

.

  As licenzas e permisos que a empresa poderá conceder ás traballadoras e traballadores serán os que se recollen no cadro de licenzas, ausencias e facilidades concedidas aos traballadores/as, unido como anexo iv a este convenio.

.

.

12. IGUALDADE NO TRABALLO.

.

  Respectarase o principio de igualdade en todos os postos de traballo, tanto para o home como para a muller, sen ningún tipo de discriminación, e desaparecerá calquera trato de desigualdade tanto favorable como adversa que se practicara por razón de sexo.

.

.

CAPÍTULO III. CONDICIÓNS ECONÓMICAS.

.

13. SOLDOS E SALARIOS.

.

  Sendo este convenio fusionado do conxunto do sector de panadería, pastelería e confeitería da provincia de Pontevedra, establécese no anexo I unha primeira táboa salarial para aqueles traballadores e traballadoras que causen alta en empresas do sector a partir do un de xaneiro do dous mil sete, data da fusión dos Convenios.

  establécese, igualmente, no anexo II, a táboa salarial para os traballadores e traballadoras do sector de panificación da provincia de Pontevedra que se encontren de alta con anterioridade á data do 1 de xaneiro de 2007, a cal rexerase no futuro polos mesmos incrementos acordados neste convenio.

  Igualmente, inclúese a súa correspondente táboa de adaptación.

  Tamén se establece no anexo III a táboa salarial para as traballadoras e traballadores do sector de pastelería, repostería e pratos preparados da provincia de Pontevedra que se estiveran de alta antes da data do 1 de xaneiro de 2007, a cal se rexerá no futuro polos mesmos incrementos acordados neste convenio.

  As táboas salariales quedan fixadas do seguinte xeito:

.

  - Incremento para o ano 2012: 0,6 % en taboas, dende xaneiro de 2013, que non supondrá abono de atraso algún polo ano 2012, senon unicamente o abono de atrasos dende xaneiro do presente ano.

  - Incremento para o ano 2013: 1,15 %.

  - Os soldos e salarios deste convenio fíxanse por unidade de tempo calquera que sexa a periodicidade coa que se fixera efectivo.

.

.

14. ANTIGÜIDADE.

.

  Os traballadores e traballadoras afectados por este convenio, contratados a partir da fecha do un de xaneiro do Dos Mil Sete, data de publicación do presente Convenio, e de non acollerse a Disposición Adicional,. non devengarán complemento ningún de antigüidade; percibirán por compensación desta a cantidade de 102,38 € (2012) y 103,56 € (2013) en cada mensualidade percibida e en cada categoría, calquera que sexa o seu salario e condicións.

  Para as traballadoras e traballadores con contratos vixentes ao 31 de decembro de 2006, que non soliciten a adaptación ao convenio común, respectaranse os dereitos adquiridos nos anteriores textos normativos do convenio de cada un deles, é dicir:

.

  - Traballadores/as do Convenio de Panificación: dous bienios do 5 % e catro quinquenios do 10 % da retribución base.

  - Traballadores/as do Convenio de Confeitería, Pastelería, repostería e Pratos Preparados: consistirá en cuadrienios ao 6 % sobre o salario base de convenio.

.

.

15. GRATIFICACIÓNS EXTRAORDINARIAS.

.

  Os traballadores/as afectados por este convenio percibirán tres pagas extraordinarias de salario base máis antigüidade ou complemento persoal, no caso de térena consolidada, cos seguintes prazos:

.

  - Paga de verán, percibirase antes do 30 de Xullo.

  - Paga de nadal, percibirase antes do 30 de novembro.

  - Paga do Patrón, percibirase antes do 15 de Abril.

.

  Estas pagas percibiranse en proporción á anualidade precedente do contrato e os períodos habidos de incapacidade temporal non afectarán ás contías destas.

.

.

16. COMPLEMENTO DE TRANSPORTE.

.

  O complemento por desprazamento -complemento de transporte- está incluído nos salarios base das táboas salariais anexas, desaparecendo como complemento individualizado.

.

.

17. HORAS EXTRAORDINARIAS.

.

  As horas extraordinarias pagaranse cun 75 % de recarga sobre o salario total da táboa salarial correspondente á hora ordinaria.

  A recarga por horas extraordinarias traballadas en domingos ou festivos será, en todo caso, do 150 %.

  Cabe a posibilidade de compensar as horas extraordinarias con tempos equivalentes ao descanso retribuído, incrementados nas porcentaxes correspondentes citadas, todo isto de común acordo a empresa e o traballador/a.

.

.

18. XUBILACIÓN PARCIAL.

.

  A todo o persoal que solicite a xubilación a tempo parcial e reúna os requisitos legais esixidos para isto, seralle concedida pola empresa, coa única condición de que se solicite, polo menos, con noventa días de antelación.

.

.

19. SEGURO DE ACCIDENTES.

.

  As empresas afectadas por este convenio subscribirán, con efectos do 1 de xaneiro de 2013, unha póliza de accidentes, con primas íntegras ao seu cargo, que cubran as seguintes continxencias e indemnizacións de todo o persoal:

.

  - Accidente laboral ou común con resultado de morte, invalidez permanente total, absoluta ou grande invalidez, por un capital de 21.000,00 euros.

  - As indemnizacións faránselles efectivas aos traballadores/as ou aos seus habentes causa.

.

.

20. COMPLEMENTO POR INCAPACIDADE TEMPORAL.

.

  Durante as situacións definidas pola Seguridade Social, a empresa aboará desde o primeiro día de baixa do traballador ou traballadora o 75 % do salario base máis os complementos de antigüidade ou o complemento persoal, e a partir do décimoquinto día, e ata o último día do duodecimo mes de baixa, o 100 % do dito salario base máis antigüidade ou complemento persoal. no caso de baixa por maternidade, ingreso hospitalario, accidente de traballo ou enfermidade profesional, aboarase o 100 % do salario base máis o complemento de antigüidade ou o complemento persoal desde o primeiro día e ata o duodecimo mes de baixa.

.

.

21. AXUDAS DE CUSTO.

.

  Terá dereito a axuda de custo aquel persoal que, mediante orde expresa do empresario ou persoa que o represente, se vexa forzado a realizar asuntos ou traballos de carácter profesional, por conta da empresa, con desprazamentos fóra do centro de traballo que lle imposibiliten o regreso, debendo efectuar comidas ou aloxarse nestes lugares, polo que percibirán as seguintes contías:

.

  Axuda de custo completa: 32,45 € ç

  Xantar: 14,04 €

  Cea: 10,04 €

  Aloxamento: 15,62 €

  Almorzó: 3,73 €

.

.

22. RÉXIME TRANSITORIO DE AXUDA ESCOLAR.

.

  As táboas salariais , correspondentes ao ano 2007, incorporan a axuda escolar da que dispoñían os traballadores/as de pastelería e repostería, que desaparecen como concepto individualizado; en cambio, subsisten os dereitos derivados daqueles traballadores/as que en abril de 1991 adquiriran o dereito complementario de incapacidade por fillo discapacitado, manténdoo nos mesmos termos ca no convenio Colectivo de 1990.

.

CAPÍTULO IV. DISPOSICIÓNS VARIAS.

.

23. ALTAS NA SEGURIDADE SOCIAL.

.

  A empresa está obrigada a lle entregar ao persoal unha copia da súa alta na Seguridade Social, para o que disporá dun prazo de una seman desde a súa incorporación ao traballo.

.

.

24. SEGURIDADE SOCIAL, SAÚDE LABORAL E ALIMENTARIA.

.

  As obrigas previstas na Lei de prevención de riscos laborais e nos seus regulamentos han concretarse en cada empresa de acordo coas esixencias establecidas nos capítulos III e IV da devandita lei sobre actuación preventiva, avaliación de riscos, plan de emerxencia, información e formación das traballadoras/es, vixilancia da saúde do persoal en relación cos riscos do seu posto de traballo.

  Para estes efectos designarase un traballador/a ou traballadores/as que se ocuparán da prevención, ou farase cargo persoalmente o empresario, ou proverase en servizo alleo ou ben a través da Mutua de Accidentes de Traballo e enfermidade Profesional.

  A empresa que conte con delegado/a de persoal, coidará de lle facilitar o cumprimento que lle corresponda das funcións do delegado de prevención.

  Co fin de cumprir a normativa vixente en materia de saúde laboral, todo o persoal da empresa terá dereito a unha revisión médica anual, que se realizará, en calquera caso, a cargo da empresa.

  Igualmente, deberanse cumprir da forma máis estrita posible aquelas disposicións legais en materia de manipulación de alimentos e boas prácticas alimentarias.

.

.

25. PRENDAS DE TRABALLO.

.

  Con carácter xeral, as empresas suxeitas ao presente convenio fornecerán o persoal ao seu servizo, obrigatoria e gratuitamente, do seguinte número de prendas de roupa ao ano ou fracción do ano, as cales poranse ao dispor da traballadora ou traballador no momento da súa contratación:

.

  - 2 chaquetas curtas

  - 2 pantalóns

  - 4 mandís

  - 2 gorros

.

  O seu uso será obrigatorio. Así mesmo, o persoal estará obrigado a conservar as prendas de traballo en bo estado.

.

.

26. EXCEDENCIAS E SUSPENSIÓN DE CONTRATOS.

.

  Canto ás excedencias e suspensións de contratos, haberá que aterse ao que establece o estatuto dos Traballadores nos artigos 45 a 48, matizando que o período mínimo de excedencia voluntaria será dun ano e só poderá ser por menos prazo en caso de causa xustificada de carácter familiar, estudos, etc.; e no que se refire á reserva do posto de traballo e cómputo da antigüidade, estenderase durante todo o período de excedencia por estas causas.

.

.

27. COMITÉS DE EMPRESA.

.

  A empresa facilitará, na medida do posible, e se dispuxer del, local para reunións e consultas dos delegados/as ou comités de empresa co persoal, amais dun taboleiro para as súas comunicacións, avisos, carteis, etc.

.

.

.

28. DEREITOS SINDICAIS.

.

  Haberá de aterse ao disposto na vixente Lei orgánica de liberdade sindical de 1985.

.

.

29. GARANTÍAS AD PERSONAM.

.

  este convenio en concreto respectará as condicións persoais que, globalmente consideradas, excedan do pactado no seu contido económico ou social, manténdose estritamente ad personam.

.

.

30. PARTES ASINANTES.

.

  este convenio asinárono as Asociacións de Industriais de Panificación da provincia de Pontevedra (Aproinpa) e a asociación de empresarios Artesáns de Pastelería da Provincia de Pontevedra, integradas hoxe en día nunha única entidade, a Asociación Provincial de Industriales de Panificación y Pastelería de la Provincia de Pontevedra (Aproinppa), ademais das centrais sindicais Comisións Obreiras (CCOO), Unión Xeral de Traballadores (UGT) e Confederación Intersindical Galega (CIG).

.

.

31. CATEGORÍAS E ASCENSOS.

.

  a) no persoal de obradoiro, os postos de oficial de primeira cubriranse, a metade por antigüidade e a outra metade por libre designación da empresa. en ambos os casos realizarase unha proba de aptitude entre o persoal da categoría inferior. Os/as aprendices, unha vez superado o período de aprendizaxe, pasarán á categoría de oficial de segunda, se houber vacante, ou de axudante en calquera outro caso, categoría na que poderá estar un prazo máximo de dous anos, momento en que pasará á categoría de oficial de segunda.

  b) no persoal administrativo pasarase á categoría de oficial, en caso de vacante, por antigüidade, logo do exame de aptitude entre os auxiliares administrativos. Os auxiliares administrativos accederán á categoría de oficial administrativo ao cabo de catro anos de actuar como auxiliar.

  c) Os contratos de aprendizaxe non poderán ter unha duración superior aos dous anos, pasando posteriormente á categoría seguinte que lle corresponda segundo a súa función dentro da empresa.

.

.

32. CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA.

.

  Os contratos de duración determinada están regulados dentro do artigo 15.b do estatuto dos Traballadores e non poderán ter unha duración maior de doce meses, dentro dun período de quince meses. Ao remataren, o traballador terá dereito a unha indemnización de doce días por ano, rateándose proporcionalmente se o tempo é inferior á duración máxima establecida.

.

.

33. PACTO DE NON CONCORRENCIA.

.

  Estimarase que existe competencia desleal na conduta do persoal da empresa cando este preste os seus servizos noutra empresa do sector dedicada á mesma actividade ou cando a desenvolva a título persoal como autónomo.

  Tal competencia desleal considerarase como falta moi grave e será sancionado segundo as normas establecidas.

.

.

.

CAPÍTULO V. DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS.

.

PRIMEIRO.-OBSERVATORIO DE SAÚDE.

.

  Acórdase crear un observatorio para a saúde co fin de acometer durante a vixencia un estudo sobre enfermidades profesionais do sector e propoñer posibles solucións en materia de saúde.

.

.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

.

  Dado que este Convenio Colectivo vén a fusionar os anteriores da provincia de Pontevedra da Industria de Panificación e o de Obradoiros e Despachos de Confeiterías, Pastelerías, reposterías e Pratos Cociñados, aos traballadores e traballadoras que prestaran servizos en ambos os sectores antes da súa publicación no Boletín Oficial, e lles foran aplicables os ditos convenios, seguiránselles aplicando as súas cláusulas en tanto sexan máis favorables cas establecidas neste convenio.

.

.

.

ANEXO I.- Táboa en vigor para contratos concertados a partir do 1 de xaneiro de 2007.

.

.

image1 40

.

.

.

.

ANEXO II.- Táboa salarial para contratos en vigor o 31 de decembro de 2006 e táboa de adaptación de categoríasconvenio de empresas de panificación de Pontevedra.

.

.

image2 39

.

.

ANEXO III.- Táboa salarial para contratos en vigor o 31 de decembro de 2006 para convenio de pastelería reposteríae pratos preparados da provincia de Pontevedra.

image3 35

.

ANEXO IV.- Táboa de licenzas e permisos para o conxunto dos convenios.

.

.

image4 27

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP Nº 58 – Xoves, 23 de marzo de 2017)

.

.

TÁBOAS SALARIAIS ANO 2016 DO SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS.

.

.

CONVENIO O ACORDO: INDUSTRIAS Y DESPACHOS DE PANIFICACION, CONFITERIA,PASTELERIA, REPOSTERIA Y PLATOS PREPARADOS.

— Expediente: 36/01/0263/2016.

— Data: 06/03/2017.

— Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRICIÓN E PUBLICACIÓN.

— Codigo de Convenio número 36004185012007.

.

  Visto o Acordo colectivo da Comisión Paritaria polo que se establecen as táboas salariais para o ano 2016 no Sector de Industrias e Despachos de Panificación, Confeiterías, Pastelerías, Reposterías e Pratos Cociñados da provincia de Pontevedra, subscrito en representación da parte económica, por unha representación de APROINPPA- Asociación Provincial Industrial de Panificación y Pastelería de la provincia de Pontevedra, e da parte social por representantes das centrais sindicais UGT, CC.OO e CIG, en data 12 de decembro do 2016.

.

  Primeiro.- Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 22 de decembro do 2016.

  Segundo.- Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO.

.

  Primeiro.- Que o artigo 90.2 y 3 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.- Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.- Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

.

  Esta xefatura territorial, A C O R D A:

.

  Primeiro.- Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.- Ordenar a notificación desta Resolución a Mesa Negociadora do mesmo.

.

.

  ACTA DE ACORDO COLECTIVO.

.

  En Vigo, o 12 de Decembro de 2016, para dar cumprimento ó acordo alcanzado o 23 de Novembro de 2016 no procedemento de Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais e Solución de Conflictos de Traballo (AGA), no conflicto sobre salarios e atrasos na negociación do Convenio Colectivo Provincial de Pontevedra do SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS, na que se nomea mediador José María Casas de Ron e no que as partes ,que se reflecten a continuación, chegan o acordo de regularizar os salarios antes do remate do presente año 2016 cunha subida dun 1%, adxúntase as táboas salariais 2016 actualizadas e firmadas por todos os representantes das centrais sindicais e a parte patronal, que son:

  – Don Ignacio Couñago Lara en representación de UGT.

  – Doña Mercedes Carrera González en representación de CCOO.

  – Don Luciano Vilar González en representación da CIG.

  – Don Francisco Sánchez Bergantiños, Presidente de APROINPPA.

  A continuación adxúntase copia das mencionadas táboas salariais ( ANEXO I, II y III) firmadas por todas as partes e no ANEXO IV adxúntase copia da acta do Acordo Colectivo do día 23 de Novembre de 2016 .

  Asimesmo, acórdase delegar no persoal habilitado do Consello Galego de Relacións Laborais a potestade para a presentación da documentación e realización dos trámites oportunos ante a Autoridade Laboral a través da plataforma REGCON, co fin de presentar este acordo para o seu rexistro, depósito e publicación oficial, se procede.

.

.

image5 27

.

.

image6 23

.

.

.

  ACTA DE ACORDO COLECTIVO.

.

.

  En Vigo, senda as 11:00 horas do día 23 de novembro de 2016, no procedemento do Acorde interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais e Solución de Conflitos de Traballo (AGA), promovido en escrito de data 22 de novembro de 2016 e constituída a mesa de mediación par compromiso de 22 de novembro de 2016, no conflito sobre salarios e atrasos na negociación do Convenio Colectivo Provincial do SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS, na que se nomea mediador a José M° Casas de Ron, as partes que se reflicten a continuación chegan a acordo, co seguinte contido e cláusula única.

  Son partes na procedemento en representación dos empresarios a representante de Aproinppa, D. Natalia Galán Tato, e co seu letrado asesor D. Raúl Vázquez Carneiro, e a representación das centrais sindicais con cláusula de representatividade no ámbito do convenio, que son: D. Ignacio Couñago Lara en representación de UGT, Da Mercedes Carrera González en representación de CCOO e D. Luciano Villar González en representación da CIG.

  O mediador considera cumpridos todos as garantías establecidas no Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais e Solución de Conflitos de Traballo (AGA), e os de publicidade e principio de cantradición entre as partes. Ase mesmo considérase perfectamente ilustrado sobre a materia en discusión, tamén consonte á anterior acta de 2 de agosto de 2016.

.

  ÚNICA.

.

  As partes chegan á acordo de actualizar as táboas salaríais dos anos 2014, 2015 e 2016.

  Establecen que non se devengarán os atrasos correspondentes ós anos 2014 e 2015, Os traballadores/as afectados polo ámbito deste Convenio Colectivo Provincial do SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS, terán regularizados os seus salarios consonte ó anterior antes do remate do presente ano 2016.

.

  En proba de conformidade, asinan tódalas partes conxuntamente co mediador, no lugar e data anteditos.

  O Xefe Territorial, Ignacio Rial Santomé.

.

.

LAUDO ARBITRAL (BOP Nº 58 – Xoves, 23 de marzo de 2017)

.

.

LAUDO ARBITRAL DO CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS PRECOCIÑADOS.

.

.

CONVENIO O ACORDO: INDUSTRIAS Y DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFITERÍA, PASTELERÍA, REPOSTERÍA Y PLATOS PREPARADOS.

— Expediente: 36/01/0258/2016.

— Data: 06/03/2017.

— Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRICIÓN E PUBLICACIÓN.

Codigo de Convenio número 36004185012007.

.

.

  Visto o texto do laudo arbitral para dirimir as discrepancias relativas á salarios e atrasos na negociación do Convenio Colectivo Provincial do SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS PRECOCIÑADOS, que foi ditado o día 23 de novembro do 2016, e tivo entrada no rexistro telemático de convenios e acordos colectivos de traballo da xefatura territorial da consellería de Economía, Emprego e Industria en Vigo o 15 de decembro do 2016, de conformidade co disposto no art. 90, 2 e 3, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre rexistro e deposito dos convenios e acordos colectivos de traballo, artigo 24.4 do Acordo interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos de traballo (AGA), e Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta xefatura territorial, A C O R D A:

.

  Primeiro.- Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG nº 222, do 18.10.2010).

  Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.- Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

.

.

.

  ACTA DE ACORDO COLECTIVO.

.

  En Vigo, sendo as 11:00 horas do día 23 de novembro de 2016, no procedemento do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais e Solución de Conflitos de Traballo (AGA), promovido en escrito de data 22 de novembro de 2016 e constituída a mesa de mediación por compromiso de 22 de novembro de 2016, no conflito sobre salarios e atrasos na negociación do Convenio Colectivo Provincial do SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS, na que se nomea mediador a José Mª Casas de Ron, as partes que se reflicten a continuación chegan a acordo, co seguinte contido e cláusula única.

  Son partes no procedemento en representación dos empresarios a representante de Aproinppa, Dª. Natalia Galán Tato, e co seu letrado asesor D. Raúl Vázquez Carneiro, e a representación das centrais sindicais con cláusula de representatividade no ámbito do convenio, que son: D. Ignacio Couñago Lara en representación de UGT, Dª Mercedes Carrera González en representación de CCOO e D. Luciano Villar González en representación da CIG.

  O mediador considera cumpridos todos as garantías establecidas no Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais e Solución de Conflitos de Traballo (AGA), e os de publicidade e principio de contradición entre as partes. Ase mesmo considérase perfectamente ilustrado sobre a materia en discusión, tamén consonte á anterior acta de 2 de agosto de 2016.

.

  ÚNICA.

.

  As partes chegan ó acordo de actualizar as táboas salariais dos anos 2014, 2015 e 2016.

  Establecen que non se devengarán os atrasos correspondentes ós anos 2014 e 2015. Os traballadores/as afectados polo ámbito deste Convenio Colectivo Provincial do SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS, terán regularizados os seus salarios consonte ó anterior antes do remate do presente ano 2016.

.

  En proba de conformidade, asinan tódalas partes conxuntamente co mediador, no lugar e data anteditos.

  O Xefe Territorial, Ignacio Rial Santomé.

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP número 112 – martes, 13 de junio de 2017)

.

.

TÁBOAS SALARIAIS 2017 E 2018 DO SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS.

.

– Expediente: 36/01/0099/2017.

– Data: 29/05/2017.

– Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRICIÓN E PUBLICACIÓN.

– Código de Convenio número 36004185012007.

.

.

  Visto o Acordo alcanzado no procedemento de Solución Extraxudicial de Conflitos de Traballo AGA polo que se asinou a revisión salarial para o sector de INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS para os anos 2017 e 2018, subscrito en representación da parte económica, por unha representación de APROINPPA- Asociación Provincial Industrial de Panificación y Pastelería de la provincia de Pontevedra, e da parte social, por representantes das centrais sindicais, CIG, CC.OO e UGT, en data 08 de maio do 2017

.

  Primeiro.- Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 22 de maio do 2017.

  Segundo.- Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO

.

  Primeiro.- Que o artigo 90.2 y 3 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.- Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.- Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

.

  Esta xefatura territorial,

  A C O R D A:

.

  Primeiro.- Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.- Ordenar a notificación desta Resolución a Mesa Negociadora do mesmo.

.

  O Xefe Territorial, Ignacio Rial Santomé.

.

.

.

.

ACTA DE ACORDO COLECTIVO II

.

.

  En Vigo, o 8 de Mayo del 2017, para dar cumprimento ó acordo alcanzado o 8 de Marzo de 2017 no procedemento de Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais e Solución de Conflictos de Traballo (AGA), no conflicto sobre salarios e atrasos na negociación do Convenio Colectivo Provincial de Pontevedra do SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS, na que se nomea mediador José María Casas de Ron e no que as partes ,que se reflecten a continuación, chegan o acordo de regularizar os salarios 2017 e 2018 coas tablas actualizadas e firmadas por todos os representantes das centrais sindicais e a parte patronal, que son:

.

  - Don Ignacio Couñago Lara en representación de UGT.

  - Doña Mercedes Carrera González en representación de CCOO.

  - Don Luciano Vilar González en representación da CIG.

  - Don Francisco Sánchez Bergantiños, Presidente de APROINPPA.

.

  A continuación adxúntase copia das mencionadas táboas salariais ( ANEXO I, II y III) firmadas por todas as partes e no ANEXO IV adxúntase copia da acta do Acordo Colectivo do día 8 de Marzo de 2017.

  Asimesmo, acórdase delegar no persoal habilitado do Consello Galego de Relacións Laborais a potestade para a presentación da documentación e realización dos trámites oportunos ante a Autoridade Laboral a través da plataforma REGCON, co fin de presentar este acordo para o seu rexistro, depósito e publicación oficial, se procede.

.

.

.

.

image7 18

.

.

.

.

image8 17

.

.

.

.

image9 11

.

.

.

MODIFICACIÓN (BOP número 112 – martes, 13 de junio de 2017)

.

.

MODIFICACIÓN DO CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS.

.

– Expediente: 36/01/0098/2017.

– Data: 26/05/2017.

– Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRICIÓN E PUBLICACIÓN.

– Código de Convenio número 36004185012007.

.

.

  Visto o Acordo de modificación do Convenio Colectivo do Sector de Industrias e Despachos de Panificación, Confeiterias, Pastelerias, Reposterías e Pratos Cociñados da provincia de Pontevedra, polo que se acorda incluír un novo artigo 4 bis, subscrito en representación da parte económica, por unha representación de APROINPPA- Asociación Provincial Industrial de Panificación y Pastelería de la provincia de Pontevedra, e da parte social, por representantes das centrais sindicais, CIG, CC.OO e UGT, en data 08 de maio do 2017

.

  Primeiro.- Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 22 de maio do 2017.

  Segundo.- Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO

.

  Primeiro.- Que o artigo 90.2 y 3 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.- Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.- Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

.

  Esta xefatura territorial,

  A C O R D A:

.

  Primeiro.- Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.- Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

.

.

.

.

.

ACTA DE ACORDO COLECTIVO I.

.

.

  En Vigo, o 8 de Mayo del 2017, para dar cumprimento ó acordo alcanzado o 8 de Marzo de 2017 no procedemento de Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais e Solución de Conflictos de Traballo (AGA), no conflicto sobre salarios e atrasos na negociación do Convenio Colectivo Provincial de Pontevedra do SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFEITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS, na que se nomea mediador José María Casas de Ron e no que as partes e representantes das centrais sindicais e patronal ,que se reflecten a continuación,

.

  - Don Ignacio Couñago Lara en representación de UGT.

  - Doña Mercedes Carrera González en representación de CCOO.

  - Don Luciano Vilar González en representación da CIG.

  - Don Francisco Sánchez Bergantiños, Presidente de APROINPPA.

.

  Acordan incluir no Convenio 2012/2013 o novo artigo: art 4.bis titulado “Descolgue do Convenio” que traspón íntegramente o contido recollido do mencionado acordo do 8 de Marzo e que se redacta a continuación:

.

  ART 4 Bis. DESCOLGUE DO CONVENIO.

  1. Aquelas empresas que acrediten de xeito fehacente uns resultados negativos durante os anos 2017 e 2018 poderán non aplicar as condiciones salariais que se establecen no convenio colectivo sempre que se decida por acordo cos representantes dos traballadores con lexitimación para negociar e que dito acordo conteña unha programación progresiva para recuperar en todo caso as condicións salariais iniciais. Para isto, remitirán o Balance e Conta de Resultados de ditos anos á Comisión Paritaria, a cal examinará os datos achegados, requirindo, no seu caso, a maior información que precise, ditando seguidamente e no prazo máximo de quince días hábiles, resolución polo cal se considere ou non descolgada das condicións salariais á empresa solicitante.

  Os efectos de tal descolgue limitaranse exclusivamente ó periódo de vixencia do Convenio, debendo a empresa afectada actualizar os salarios dos traballadores na forma e porcentaxe que para dito momento estea prevista no Convenio unha vez transcurrido dito periódo. En calquera caso, a inaplicación determinará con exactitude as novas condicións de traballo na empresa. En todo caso, a entrada en vigor dun novo convenio elimina as cláusulas de descolgue, que sempre ten carácter conxuntural. E, finalmente, por exixencia legal, no se aplica o descolgue ós traballadores/as en situación de incapacidade temporal, nin nos casos de aplicación de medidas para paliar as situacións por discriminación.

  2. En caso de desacordo, establecerase que dita cláusula de descolgue se revisará pola Comisión Paritaria que se non considerase o acordo, procederá consorte ó previsto no Acordo Galego sobre Procedementos Extraxudiciais e Solución de Conflictos de Traballo. Ou, no seu caso, ó Servizo Público da Inspección de Traballo e Seguridade Social. O prazo para estes trámites, establécense no mes seguinte no que a Comisión Paritaria teña coñecemento do expediente de descolgue correspondente”.

  Asimesmo, acórdase delegar no persoal habilitado do Consello Galego de Relacións Laborais a potestade para a presentación da documentación e realización dos trámites oportunos ante a Autoridade Laboral a través da plataforma REGCON, co fin de presentar este acordo para o seu rexistro, depósito e publicación oficial, se procede.

.

  O Xefe Territorial, Ignacio Rial Santomé.

.

.

.

.

MODIFICACIÓN Y REVISIÓN SALARIAL (BOP Núm. 165 – Xoves, 27 de agosto de 2020)

.

.

CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFITERÍA, PASTELERÍA, REPOSTERÍA E PLATOS PREPARADOS.

Código de Convenio número 36004185012007.

.

.

  Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se aproba o texto da modificación do convenio colectivo para o persoal laboral das empresas do sector de INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACION, CONFITERIA, PASTELERIA, REPOSTERIA E PLATOS PREPARADOS, con domicilio na provincia de Pontevedra, subscrito en representación da parte económica, pola organización empresarial APROINPPA e da parte social polas Centrais sindicais CCOO , CIG e UGT, en data 18 de febreiro do 2020.

.

  Primeiro.- Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 2 de marzo do 2020.

  Segundo.- Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO

.

  Primeiro.- Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orde ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.- Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.- Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

.

  Esta xefatura territorial, A C O R D A:

.

  Primeiro.- Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.- Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

.

  Vigo, 17/08/2020.-O Xefe Territorial, Ignacio Rial Santomé.

.

.

.

ACTA DE CONCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN CON ACORDO DE MODIFICACIÓN PARCIAL DO CONVENIO EN VIGOR DO SECTOR DE INDUSTRIAS E DESPACHOS DE PANIFICACIÓN, CONFITERÍAS, PASTELERÍAS, REPOSTERÍAS E PRATOS COCIÑADOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2012/2013 E DA APROBACIÓN DE INCREMENTO SALARIAL PARA ANOS 2019 E 2020.

.

.

  ASISTENTES:

  Pola representación sindical:

  Polo sindicato UGT: Ignacio Couñago Lara.

  Polo sindicato CIG: Anxo Iglesias Covelo, asistido por Luciano Villar González.

  Polo sindicato CCOO: Mercedes Carrera González, asistido por José Manuel González Lima.

  Pola representación das empresas do sector:

  APROINPPA (Asociación provincial Industrial de Panificación e Pastelería) e no seu nome e representación, o seu presidente, Francisco Sánchez Bergantiños, asistido de asesor xurídico Jairo Ferreras Valladares.

.

.

  En Vigo, na sede social de APROINPPA, sendo as 17:30 horas do día 18 de febreiro de 2020, reunidos, segundo acordo previo, dunha parte, a representación empresarial, e da outra, a representación social, arriba citadas, manifestan:

.

  Con motivo da negociación iniciada en data 2 de maio de 2019 e despois de 10 reunións mantidas ó efecto, ambas partes, dan por concluidas as negociacións, que se ben iniciáronse co obxectivo de otorgar un marco convencional novo ó sector, quedaron finalmente circunscritas, deixando sen efecto calquera acordo ou principio de acordo adoptado en ditas reunións, á modificación parcial do convenio con incremento salarial para os anos 2019 e 2020 que se aproba por unanimidade documentada no seguinte ACORDO co seguinte contido e cláusulas:

.

.

  PRIMERA.- modifícanse os artigos 6,7,13 e 17 do Convenio Colectivo do Sector de Industrias e Despachos de Panificación, Confiterías, Pastelerías, Reposterías e Pratos Cociñados da Provincia de Pontevedra 2012/2013 actualmente en vigor, que quedan redactados como segue:

.

  6. Xornada de traballo.

  A xornada de traballo será de 40 horas semanais de traballo efectivo, tanto para a xornada continuada como para a xornada partida. En caso de efectuar xornada continua establécese un tempo de descanso de 15 minutos.

  Sen prexuízo da liberdade das empresas para traballar en domingos e festivos, os traballadores e traballadoras desta provincia gozaran do descanso semanal no dito día.

  Porén, as empresas poderán pactar co traballador/a o seu traballo en domingos e festivos sempre que se respecten as condicións seguintes:

  a) Que o traballador/a acepte voluntariamente realizar o seu traballo en domingo ou festivo.

  b) Que o traballo nese día sexa retribuído, sen prexuízo do descanso semanal que lle corresponda en compensación, amais do salario normal, como mínimo un 120% del, acordándose que para os anos de vixencia do convenio, non se aplicará a revalorización ó concepto dos domingos e festivos, e quedando nas taboas como tal concepto, tomando como base a siguiente formula.

  Salario anual (segundo taboas e antigüidade a 31 decembro 2018) dividido pola xornada anual de 1800 horas e multiplicado polo 120% máis A cantidade que así resulte de dito cómputo, se determina en taboas adxuntas para os traballadores con complemento persoal. Para os traballadores que perciban complemento de antigüidade, dada a diversidade de cuantías dos mesmos, non se fai constar en táboa debendo calcularse conforme os parámetros da fórmula indicada.

  Aqueles traballadores e traballadoras que sexan contratados para traballar en domingos ou festivos quedan exonerados da voluntariedade descrita no apartado anterior, se ben percibirán as compensacións económicas que se establecen neste artigo, igual co resto dos traballadores e traballadoras.

  En aplicación do reflectido no artigo 34.2 do Estatuto dos Traballadores, e non obstante o previsto no apartado b) anterior, establécese a posibilidade de acumulación de 100 horas o ano, como máximo, para poder ampliar ou reducir a xornada de traballo a través dunha distribución irregular da mesma de xeito que o final do ano o saldo de horas entre traballador/a e a empresa sexa cero. Os únicos limites da acumulación serán os seguintes:

  a) Respetarse un preaviso de 5 días.

  b) A duración da xornada semanal non poderá superar as 48 horas.

.

  7. Días de inactividade obrigatoria.

  Consideraranse días de inactividade laboral obrigatoria, os seguintes:

  Día 25 de decembro festividade do Nacemento do noso Señor.

  Día 1 de xaneiro festividade de Ano Novo.

  Día 1 de maio Día Internacional da Clase Obreira.

  Establecese igualmente, como día de inactividade obrigatoria, o día Día do Patrón, día laborable no festivo, o cal fixarán de común acordó a empresa e os traballadores e traballadoras.

  Se por necesidades da producción fora necesario traballar calquera destes días, de común acordó entre empresa e o traballador/a, este/a último/a terá dereito a un día de vacacións a maiores.

.

  13. Soldos e salarios.

  Para o ano 2019 páctase un incremento salarial dun 1,2 % sobre o salario base e o complemento persoal ou antigüedade recollidos nas vixentes táboas salariais do ano 2018; Este incremento acórdase con efetos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 2019, debendo aboarse os atrasos como máximo en dous pagos mensuais a contar dende o mes seguinte á publicación do presente acordo no boletín oficial provincial.

  Para o ano 2020 páctase asímesmo un incremento salarial dun 1,25% sobre o salario base e o complemento persoal ou antigüidade recollidos nas táboas salariais do ano 2019, xa actualizado.

  Non obstante o anterior, se de aplicar ó salario das táboas do ano 2019 o IPC final do ano 2020 máis un 0,5% resultase una diferenza a favor dos traballadores en relación ó incremento xa recibido do 1,25%, estes recibirán ditos atrasos na nómina do mes de xaneiro de 2021, cunha subida máxima salarial que se pacta como tope en relación coas táboas salariais do 2019 do 1,6% Os soldos e salarios deste convenio fíxanse por unidade de tempo calquera que sexa a periodicidade coa que se fixera efectivo.

  En todo caso garantizarase o salario mínimo interprofesional de tal xeito que as cantidades salariais que por todos os conceptos perciban os traballadores no seu conxunto e en cómputo anual no poderán ser inferiores a aquél.

  As nóminas faranse efectivas do 1 o 5 do mes seguinte o seu devengo.

.

  17. Horas extraordinarias.

  As horas extraordinarias pagaránse cun 75% de recarga sobre o salario total (salario base + complemento persoal ou antigüedad) da taboa salarial correspondente á hora ordinaria.

  As horas extraordinarias traballadas en domingos ou festivos pagaránse cun 150% de recarga sobre o salario total (salario base + complemento persoal ou antigüídade) da taboa salarial correspondente á hora ordinaria. O complemento de domingo o festivo só se percibirá pola xornada ordinaria.

  Cabe a posibilidade de compensar as horas extraordinarias con tempos equivalentes ao descanso retribuido, incrementados na porcentaxe citada, todo isto de común acordo empresa e traballador/a.

.

.

  SEGUNDO.- Achéganse copias das táboas salariaias actualizadas segundo o disposto na cláusula sexta (Anexo I, II e III) asinadas por todas as partes.

.

.

  TERCERO.- Comprométense a dar traslado do presente Acordo e texto final, á Autoridade Laboral competente en cumprimento do artigo 90 do Estatuto dos Traballadores, para o seu depósito, rexistro e publicidade do mesmo no Boletín Oficial, outorgando mandato para realizar todas as xestións correspondentes a Jairo Ferreras Valladares, secretario designado de la comisión negociadora. Todas as partes comprométense, respetando o acordado, a suscribir calquer documento que sexa necesario para no seu caso, proceder á subsanación formal do presente acordo co fin de facer posible tal depósito, rexistro e publicidade.

.

  E en proba de canto antecede e de conformidade co exposto, asinan todos os presentes, membros da comisión negociadora.

  No lugar e data do encabezamento.

.

  SINATURAS.

  O secretario.

  Jairo Ferreras Valladares.

  DNI 36120027E.

  Representación empresarial.

  Francisco Sánchez Bergantiños.

  Presidente APROINPPA.

  DNI 36103029K.

  Representación social.

  Ignacio Couñago Lara.

  Sindicato UGT.

  DNI 36027699Q.

  Anxo Iglesias Covelo

  Sindicato CIG

  DNI 36143087J

  Luciano Villar González.

  Sindicato CIG.

  DNI 35277760S.

  Mercedes Carrera González

  Sindicato CCOO

  DNI 76893495X

  José Manuel González Lima.

  Representante trabajadores CCOO.

  DNI 76893495X.

.

.

.

.

.

.

image10 676w839h

.

.

image11 678w941h

.

.

.

.

image12 706w631h

.

.