Convenio Colectivo de Industrias del Pan de Girona

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/02/2018 - 31/01/2021

Duraci贸n: TRES A脩OS

Publicaci贸n:

2020/01/07 BOP GIRONA 3 CONVENIO

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: GIRONA
C贸digo: 17000235011994
Actualizacion: 2020/01/07 BOP GIRONA 3 - CONVENIO
Convenio Colectivo de Industrias del Pan de Girona de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2020/01/07. Vigencia de: 01/02/2018 a 31/01/2021. Duraci贸n Tres A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP GIRONA 3 del tipo: CONVENIO

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 3, 07-01-2021)

Cap铆tol I. Disposicions generals.

Article 1. 脌mbit funcional i territorial.

Article 2. 脌mbit temporal.

Article 3. Rescissi贸 i revisi贸.

Article 4. Vig猫ncia de la totalitat.

Article 5. Declaraci贸 antidiscriminatoria.

Article 6. Comissi贸 Parit脿ria.

Article 7. Garantia “ad personam”.

Article 8. Manipulaci贸 d’aliments.

Cap铆tol II. Retribucions.

Article 9. Salari.

Article 10. Plus conveni.

Article 11. Plus nocturn.

Article 12. Plus de refor莽.

Article 13. Gratificacions extraordin脿ries.

Article 14. Retribucions en esp猫cie.

Article 15. Antiguitat ( PAC ).

Articles 16. Hores extraordin脿ries.

Article 17. Sup貌sits de realitzaci贸 d’hores extraordin脿ries.

Article 18. Complements de prestacions a la Seguretat Social.

Article 19. Pagament del salari.

Cap铆tol III. Jornada. Vacances. Permisos i llic猫ncies.

Article 20. Jornada de treball.

Article 21. Vacances.

Article 22. Permisos i llic猫ncies.

Article 23. Festa patronal.

Cap铆tol IV. Altres conceptes.

Article 24. Roba.

Article 25. Ajuts especials.

Cap铆tol V. Nivells professionals.

Article 26. Nivells professionals.

Article 27. Sancions.

Article 28. Normes de salut laboral.

Article 29. Reconeixement m猫dic.

Article 30. Delegat de sector.

Article 31. Disposicions addicionals.

Article 32. Cotitzaci贸.

Article 33. Contractaci贸.

Article 34. Per铆ode de prova.

Article 35 Cessaments.

Article 36. Llei d’igualtat.

Article 37. Desvinculaci贸.

Article 38. Dret a la desconnexi贸 digital.

Article 39. Dret supletori.

Article 40. Jubilaci贸 obligatoria.

DISPOSICI脫 ADDICIONAL PRIMERA (Tablas)

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 3, 07-01-2021)

.

.

RESOLUCI脫 de 28 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector de les ind煤stries del pa de les comarques de Girona, per al per铆ode 01-02-2018 al 31-01-2021 (codi de conveni n煤m. 171000235011994).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball subscrit, d’una banda, pel Gremi de Flequers de les comarques de Girona, Asempa i Gremi d’Artesans del pa de la Garrotxa, i de l’altra, per UGT, el dia 30 de desembre de 2020, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text ref贸s de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d’aplicaci贸,

  Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu de treball del Conveni col路lectiu de treball del sector de les ind煤stries del pa de les comarques de Girona, per al per铆ode 01- 02-2018 al 31-01-2021 (codi de conveni n煤m. 171000235011994) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Girona.

  -2 Disposar la seva publicaci贸 en el BOP de Girona.

.

  El director dels Serveis Territorials. Joan Mart铆 i Bonmat铆.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR IND脷STRIES DEL PA DE LES COMARQUES DE GIRONA (01.02.2018 – 31.01.2021).

.

.

  Aquest conveni col路lectiu de treball 茅s subscrit d’una banda, per la part empresarial formada pel Gremi de Flequers de les Comarques Gironines, per Asempa i per Greartpa i, d’altra banda, per la part social formada per els sindicats UGT FICA de Catalunya i per CCOO.

.

.

Cap铆tol I. Disposicions generals.

.

.

Article 1. 脌mbit funcional i territorial.

.

  El present conveni afecta a totes les empreses que tinguin per activitat principal la fabricaci贸 i venda de productes de forneria i brioixeria ordin脿ria, sempre que aquesta es desenvolupi dintre de les depend猫ncies de la mateixa empresa en l’脿mbit territorial de les comarques de Girona. Afecta d’igual manera a tots els centres de treball, sucursals i punts de venda d’empreses amb domicili social de fora de les nostres comarques.

  Aix铆 com tamb茅 a la totalitat de personal, tant de fabricaci贸, comercial, administratiu i de serveis complementaris.

.

.

Article 2. 脌mbit temporal.

.

  Aquest conveni tindr脿 una vig猫ncia des del dia 01.02.2018 fins al 31.01.2021, comptats des de la citada data, excepte modificacions que vinguin imposades per la necess脿ria adaptaci贸 a la legislaci贸 que es vagi publicant i els sigui aplicable.

  En cas de no existir den煤ncia pr猫via per cap de les parts, el conveni es considera prorrogat de manera autom脿tica, aplicant-se, com augment salarial, l’IPC real, segons certificaci贸 de l’INE (Institut Nacional d’Estad铆stica).

.

.

Article 3. Rescissi贸 i revisi贸.

.

  La den煤ncia proposant la revisi贸 del conveni haur脿 de ser formulada i presentada per la part denunciant davant de l’altre, i portada a l’autoritat competent a fi i efecte que sigui enregistrada, amb una antelaci贸 com a m铆nim d’un mes i com a m脿xim de tres mesos abans de la data del final de la seva vig猫ncia o de qualsevol de les seves pr貌rrogues.

.

.

Article 4. Vig猫ncia de la totalitat.

.

  Les disposicions del present conveni constitueixen un conjunt org脿nic i indivisible i, doncs, en el cas que l’autoritat laboral, en el tr脿mit d’homologaci贸, no aprov茅s alguna cl脿usula, resultaria totalment nul i sense cap mena d’efecte vinculant, i aquesta situaci贸 obligaria a reconsiderar-ne totalment l’articulat.

.

.

Article 5. Declaraci贸 antidiscriminatoria.

.

  El present conveni es regir脿 per la no discriminaci贸 per ra贸 de sexe, religi贸, color, ra莽a, ideologia pol铆tica o sindical, estat civil, etc. Concretament, el principi d’igualtat entre les persones treballadores, implica que si fan una feina, a la qual s’atribueix el mateix valor, s’ha d’eliminar qualsevol dels elements i condicions laborals establerts per ra贸 de ra莽a o sexe.

.

.

Article 6. Comissi贸 Parit脿ria.

.

  Com a 貌rgan d’interpretaci贸 de les cl脿usules de conciliaci贸, arbitratge i vigil脿ncia del compliment del present conveni, es crea una Comissi贸 Parit脿ria composada, per la part patronal, per quatre membres del Gremi de Flequers de les Comarques Gironines, un d’Asempa i un de Greartpa, i per la part social, per quatre membres d’UGT i per dos membres de CCOO, podent assistir dos persones assessores per cadascuna de les representacions.

  Seran funcions de la Comissi贸 Parit脿ria:

  1. La interpretaci贸 de les normes d’aquest conveni.

  Qualsevol de les parts negociadores, aix铆 com els empresaris o les persones treballadores, poden sol路licitar per escrit a la Comissi贸 Parit脿ria, una interpretaci贸 aut猫ntica sobre les normes d’aquest conveni.

  Aix铆, ser脿 preceptiva la intervenci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria, de forma pr猫via i obligat貌ria a la via administrativa i judicial, en conflictes que sorgeixin per la interpretaci贸 o aplicaci贸 de normes derivades d’aquest conveni col路lectiu.

  2. La mediaci贸, arbitratge, conciliaci贸 i/o dict脿mens que li siguin sol路licitats en els conflictes individuals i col路lectius.

  3. Intervenir i arbitrar en el tractament i soluci贸 de totes les q眉estions i conflicte de car脿cter col路lectiu que es puguin suscitar en el seu 脿mbit d’acord amb els articles 40, 41 i 82.3 de l’ET.

  4. Conciliaci贸 i mediaci贸 en els conflictes de mobilitat geogr脿fica i modificacions substancials de condicions de feina.

  En el cas de discrep脿ncies en mat猫ria de mobilitat geogr脿fica i modificacions substancials de condicions de feina, qualsevol de les parts podr脿 sol路licitar una mediaci贸 i pronunciament d’aquest 貌rgan.

  5. El procediment de desvinculaci贸 regulat a l’article 37 d’aquest conveni col路lectiu.

  En tots els casos, una vegada es plantegi la consulta a la Comissi贸, aquesta es reunir脿 i resoldr脿 en un termini m脿xim de 30 dies naturals, a excepci贸 de l’apartat 4, que ser脿 de 7 dies. En els casos relacionats es donar脿 trasllat a la part no sol路licitant per poder presentar les al路legacions oportunes. En el sup貌sit de no fer-ho s’entendr脿 adequada la petici贸 plantejada.

  La Comissi贸 Parit脿ria adopta els seus acords per majoria simple de cadascuna de les representacions, i les seves resolucions s贸n de compliment obligatori. De cadascuna de les reunions s’aixecar脿 un acta per qui faci de secretari/a, la qual es registrar脿 davant la Conselleria competent de la Generalitat de Catalunya i es notificar脿 a les parts interessades.

  La Comissi贸 es podr脿 reunir en qualsevol dels locals de les parts que subscriuen el present acord, sent el domicili de la Comissi贸 Parit脿ria, a efectes de notificaci贸, qualsevols dels seg眉ents domicilis: c. Miquel Blay n煤m. 1, 3a planta (UGT) i el de ctra Santa Eug猫nia, n煤m. 21B, entr., 1a (Gremi de Flequers de Girona), ambd贸s de la localitat de Girona.

.

.

Article 7. Garantia “ad personam”.

.

  Es respectaran les condicions econ貌miques derivades de les antigues categories que, amb car脿cter global, excedeixin o superin les pactades en aquest conveni i que, per tant, s贸n m茅s beneficioses que aquestes darreres, mantenint-se aquestes estrictament com a garantia “ad personam”.

  La interpretaci贸 del que disposa el par脿graf anterior 茅s de compet猫ncia de la Comissi贸 Parit脿ria, sense perjudici del que sobre aquesta mat猫ria correspon als 貌rgans administratius o contenciosos.

.

.

Article 8. Manipulaci贸 d’aliments.

.

  Respecte del personal afectat pel present conveni i que llurs funcions tinguin una relaci贸 directa o indirecta amb els productes, des del comen莽ament fins a la fi del proc茅s de producci贸, la empresa t茅 l’obligaci贸 de sotmetre’s a la normativa vigent en mat猫ria de manipulaci贸 d’aliments.

.

.

.

Cap铆tol II. Retribucions.

.

.

Article 9. Salari.

.

  El salari m铆nim garantit, convingut per a cada nivell professional, 茅s el que figura a la taula de retribucions dels annexos:

  1) El salari s’abonar脿 en 12 mensualitats.

  2) Es pagaran tres gratificacions extraordin脿ries a l’any.

  3) Les tres pagues s’abonaran, respectivament, els mesos de maig (dia 16), juliol (dia 31) i desembre (dia 22).

  Per mutu acord entre l’empresa i les persones treballadores es podran prorratejar les tres pagues extres.

.

.

Article 10. Plus conveni.

.

  Desapareix el concepte plus conveni, quedant el seu import integrat al salari de cada grup professional.

.

.

Article 11. Plus nocturn.

.

  El personal d’obrador, pel fet de realitzar la seva jornada de treball en hores nocturnes, rebr脿, per jornada treballada, una compensaci贸 fixada en annexos. S’ent茅n per hores nocturnes des de les 22 hores fins a les 6 hores de la matinada.

.

.

Article 12. Plus de refor莽.

.

  En qualsevol cas, el personal que, per necessitats organitzatives de l’empresa, nom茅s tingui que avan莽ar o retardar la seva jornada fins a un m脿xim de dues hores, tindr脿 la retribuci贸 que, per hores, es fixa en els annexos, encara que aquestes estiguin compreses dintre de l’horari nocturn a que s’ha fet refer猫ncia en l’article anterior.

.

.

Article 13. Gratificacions extraordin脿ries.

.

  Les gratificacions extraordin脿ries de Sant Honorat “16 de maig”, juliol i Nadal, s’abonaran a ra贸 de trenta dies de salari del nivell professional corresponent, incloent en el seu cas l’antiguitat consolidada (ara PAC) i plus de nocturnitat per aquelles persones treballadores que facin la seva jornada laboral en hores nocturnes.

  Es respectaran les condicions m茅s beneficioses que les empreses ja concedeixen a les persones treballadores.

.

.

Article 14. Retribucions en esp猫cie.

.

  Independentment de les retribucions en met脿l路lic pactades pel present conveni, s’estableix que el personal de l’empresa t茅 dret a un quilo de pa per dia treballat, que ha de ser de les peces comuns i pes superior a 200 grams que l’empresa fabrica, i que no ser脿 en cap cas elaborat especialment amb aquesta finalitat per als treballadors. El valor d’aquestes peces de pa no es pot computar pel c脿lcul de l’import de les gratificacions extraordin脿ries, beneficis, plusos ni augments peri貌dics per anys de servei.

Per acord entre l’empresa i les persones treballadores, aquesta retribuci贸 en esp猫cie podr脿 ser substitu茂da pel seu valor i pagament en efectiu, d’acord amb el valor de l’annex del conveni. En cap cas, es podr脿 duplicar les esmentades modalitats de pagament. En el sup貌sit de suspensi贸 del contracte no es tindr脿 dret a aquesta retribuci贸.

  Si en l’actualitat es perceb茅s aquesta retribuci贸 en la seva substituci贸 en efectiu, i amb la finalitat d’evitar el malbaratament del producte, aquelles empreses amb establiments de venda directa podran retornar a la seva compensaci贸 en esp猫cie, i en la resta de sup貌sits haur脿 d’haver acord amb la persona treballadora. En cas de discrep脿ncia entre les parts es podr脿 acudir als procediments de mediaci贸, arbitratge, conciliaci贸 de l’article 6.1 d’aquest text normatiu.

.

.

Article 15. Antiguitat ( PAC ).

.

  A partir de l’1 de febrer de 1999 va queda suprimit el concepte tradicional d’antiguitat. En l’esmentada data resta consolidada la quantitat abonada per les empreses per l’anterior complement d’antiguitat.

  Per aquesta ra贸, el personal afectat no meritar脿 noves quanties ni trams de l’esmentat complement d’antiguitat, i el personal de nova entrada no percebr脿 cap quantitat per aquest concepte.

  Aquest complement o plus d’antiguitat consolidada (PAC) no ser脿 en cap cas absorbible ni compensable, s’abonar脿 tamb茅 a les pagues extres i s’incrementar脿 sempre en el mateix percentatge del salari base que es reguli en els futurs convenis col路lectius.

.

.

Articles 16. Hores extraordin脿ries.

.

  Quan per a la bona marxa de l’empresa, en el tema de producci贸, sigui necessari que el personal realitzi hores extraordin脿ries, respectant que aquestes s贸n de lliure iniciativa de l’empresa i de lliure acceptaci贸 del treballador, aquestes s’abonaran segons el que estableix la normativa legal vigent, respectant-se en tot cas les condicions m茅s favorables que estiguin pactades entre empresa i les persones treballadores.

  Seran considerades com a hores extraordin脿ries totes les que excedeixin la jornada legal.

.

.

Article 17. Sup貌sits de realitzaci贸 d’hores extraordin脿ries.

.

  Es podran realitzar hores extraordin脿ries per atendre les seg眉ents incid猫ncies:

  - Manteniment d’instal路lacions.

  - Per铆odes punta de producci贸.

  - Canvis de torn.

  S’entenen que aquests sup貌sits s贸n a t铆tol enunciatiu, no limitatiu.

.

.

Article 18. Complements de prestacions a la Seguretat Social.

.

  a) En cas d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o d’accident no laboral de les persones treballadores, les empreses afectades pel present conveni, des del 7猫 dia de baixa i fins un m脿xim de tres mesos, s’obliguen a satisfer-los un complement diari equivalent a la difer猫ncia entre la prestaci贸 satisfeta per la Seguretat Social i el 100% de la seva base reguladora di脿ria (salari real).

  b) Aix貌 no obstant, i encara que la causa de la incapacitat temporal ho sigui la malaltia comuna o l’accident no laboral, quan aquesta exigeixi l’internament cl铆nic o hospitalari, i pr猫via, en tot cas, la seva deguda justificaci贸, el complement expressat en l’apartat anterior l’empresa l’abonar脿 durant tot el temps que duri l’internament, fins un m脿xim de sis mesos.

  c) En cas d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball o de malaltia professional, el citat complement de fins el 100% l’empresa l’haur脿 d’abonar, a la persona treballadora que es trobi en aquesta situaci贸, des del primer dia de baixa i fins un m脿xim de 12 mesos.

  d) Els casos de baixa per maternitat es regiran per la seva normativa espec铆fica.

.

.

Article 19. Pagament del salari.

.

  Els salaris es pagaran per mesos ven莽uts, tant al personal que els merita amb car脿cter mensual com al que els merita per dia o hores de feina.

  Les retribucions seran pagades a la data d’煤s o costum de l’empresa.

  Les empreses podran realitzar l’abonament de les retribucions mitjan莽ant entitats de cr猫dit, de conformitat amb all貌 establert a la legislaci贸 vigent.

  Quan s’utilitzi el xec o l’efectiu com a mitj脿 de pagament, aquest l’haur脿 de rebre el propi interessat, que firmar脿 el corresponent rebut de salari.

  L’abonament bancari, degudament acreditat, suplir脿 la firma del rebut de salari corresponent.

  Qualsevol que sigui la forma de pagament, la persona treballadora rebr脿 una c貌pia del rebut de salari, per a que conegui els diferents conceptes retributius, el que tributa per IRPF i la cotitzaci贸 a la Seguretat Social.

.

.

Cap铆tol III. Jornada. Vacances. Permisos i llic猫ncies.

.

.

Article 20. Jornada de treball.

.

  El personal afectat pel present conveni t茅 una jornada de treball de 40 hores setmanals de treball efectiu, amb un m脿xim de 1.792 hores anuals.

  Les persones treballadores, gaudiran el seu descans setmanal la nit de dissabte o b茅 la nit de diumenge, a convenir entre l’empresa i la persona treballadora, excepte pacte en contrari. Sense perjudici del que puguin convenir l’empresa i la persona treballadora, el dia descans setmanal ser脿 inamovible, excepte per empreses de menys de 10 persones treballadores a l’obrador si coincideix en festiu o vig铆lia de festiu s’haur脿 de prestar el servei. El descans compensatori en un canvi en el dia de gaudiment en el termini m脿xim dels set dies immediatament posteriors. En cas de conflicte se sotmetr脿 al dictamen de la Comissi贸 Parit脿ria.

  Les empreses concediran a les persones treballadores que realitzin jornada continuada el descans reglamentari per a que puguin fer un refrigeri sense absentar-se de l’empresa.

  L’empresa informar脿 a cada treballador i treballadora del seu calendari laboral durant el primer trimestre de cada anualitat.

  El temps de treball es comptar脿 de manera que tant al comen莽ament com al final de la jornada la persona treballadora es trobi en el seu lloc de treball amb la seva roba de feina posada.

  En cas de dificultats econ貌miques, productives u organitzaves, es preveu la possibilitat de pactar la distribuci贸 irregular de la jornada. Dita proposta quedar脿 sotmesa en tot cas a la consideraci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria, la qual emetr脿 dictamen, que ser脿 vinculant quan les empreses no tinguin representaci贸 de les persones treballadores.

.

.

Article 21. Vacances.

.

  Tot el personal afectat pel present conveni, qualsevol que sigui l’antiguitat a l’empresa, t茅 un per铆ode anual de vacances establert en trenta dies naturals, retribu茂ts a ra贸 del salari realment percebut en jornada normal de treball, conforme al nivell professional corresponent, Pac (a qui correspongui) i Plus de Nocturnitat per aquelles persones treballadores que facin la seva jornada laboral en hores nocturnes. Les festes del calendari no seran computables, compensant-se aquestes amb un dia m茅s de festa.

El per铆ode de vacances s’han de gaudir en les dates que s’acordin entre empresa i les persones treballadores, a excepci贸 que l’empresa o centre de treball tanqui, que seran aquests dies autom脿ticament.

.

.

Article 22. Permisos i llic猫ncies.

.

  Avisant a l’empresa amb la m脿xima antelaci贸 possible, el personal pot deixar d’assistir a la feina, sense perdre el salari, per algun dels motius seg眉ents, durant els dies i per铆odes de temps que s’indiquen tot seguit:

  A) Disset dies naturals en cas de matrimoni.

  B) Quatre dies naturals per malaltia greu u hospitalitzaci贸 d’esposa/esp貌s, mare, pare, pares pol铆tics, fills i germans. En el cas de que treballi m茅s d’un membre de la fam铆lia dintre la mateixa empresa i amb dret a perm铆s, es far脿 tot el possible per combinar el mateix no coincidint alhora. La persona treballadora podr脿 dividir aquest perm铆s en dos fraccions, si informa a l’empresa l’endem脿 del fet causant.

  C) Dos dies naturals per mort o enterrament d’esposa/esp貌s, mare, pare, pares pol铆tics, fills, germans, n茅ts, avis, avis pol铆tics, germans pol铆tics i fills pol铆tics. Ampliable en tres dies naturals m茅s quan hi hagi p猫rdua de jornada per despla莽ament.

  D) Tres dies naturals per naixement de fill, ampliable amb tres dies naturals m茅s en cas de perllongament d’internament del fill/a, sempre i quan l’altre progenitor no arribi als 180 dies de cotitzaci贸.

  E) Dos dies naturals per canvi de domicili.

  F) Temps indispensable per a assist猫ncia a ex脿mens prenatals i t猫cniques de preparaci贸 de part. Avisant a la empresa en el moment de tenir coneixement del fet.

  G) Temps indispensable per al compliment de deure p煤blic de car脿cter inexcusable i personal. Avisant a la empresa en el moment de tenir coneixement del fet.

  H) Les persones treballadores amb el dret de perm铆s per lact脿ncia reconegut a l’article 37.4 de l’Estatut dels treballadors podran acumular-lo en jornades senceres. En aquesta cas, haur脿 de donar un preav铆s a l’empresa de 15 dies.

  Com a dret supletori d’aquest article, ho ser脿 tot l’establert en l’Estatut dels treballadors i la normativa legal vigent.

.

.

Article 23. Festa patronal.

.

  A fi que les persones treballadores d’aquesta activitat celebrin la festa patronal de Sant Honorat, que s’escau el 16 de maig, s’estableix obligat貌riament que totes les empreses afectades pel present conveni tancaran el dimecres de la setmana en qu猫 s’escaigui l’esmentada festa, no podent 茅sser substitu茂da aquesta ni per compensacions econ貌miques ni per posteriors dies de descans.

.

.

.

Cap铆tol IV. Altres conceptes.

.

.

Article 24. Roba.

.

  Totes les ind煤stries del pa de Girona i les seves comarques, subministraran la roba i el cal莽at necessari i adequat al lloc de treball. De cada pe莽a se’n faran dos jocs complets. La renovaci贸 del anomenat material es far脿 cada 12 mesos de l’anterior entrega.

  Aquesta roba ha de ser utilitzada obligat貌riament i amb car脿cter exclusiu durant la jornada de treball.

  S’adquireix el comprom铆s que durant la vig猫ncia del present conveni les empreses assumiran, en la forma que estimi m茅s oportuna, la obligaci贸 de realitzar al seu c脿rrec el manteniment i neteja de la roba de treball, a excepci贸 del cal莽at.

.

.

Article 25. Ajuts especials.

.

  La Comissi贸 Parit脿ria estudiar脿 el sistema de quanties d’ajuda escolar i d’ajuda els fills deficients ps铆quics o f铆sics.

.

.

.

Cap铆tol V. Nivells professionals.

.

.

Article 26. Nivells professionals.

.

  Grup 0: Personal de confian莽a o lliure designaci贸 per l’empresa, es regir脿 per les normes del conveni llevat de la part econ貌mica que es pactar脿 al marge, sempre per sobre del salari del grup professional I.

  Grup I: 脡s la persona que amb els coneixements t猫cnics i pr脿ctics necessaris, coordina i controla una o diferents seccions, essent responsable davant la direcci贸 de l’empresa de la gesti贸 de la seva 脿rea, fent-se c脿rrec de totes les necessitats del moment: comandament, gesti贸 i disciplina del personal si s’escau, aix铆 com del resultat 貌ptim del producte, amb decisi贸 i autonomia.

  Grup II: 脡s la persona que amb l’experi猫ncia contrastada i amb els coneixements t猫cnics i professionals necessaris, i sota les ordres del seu superior immediat assumeix tasques de responsabilitat que requereixin autonomia i capacitat de decisi贸 amb o sense persones treballadores al seu c脿rrec.

  Grup III: 脡s la persona que compleix una funci贸 determinada amb iniciativa i responsabilitat, sota ordres del seu superior immediat i amb par脿metres espec铆fics, essent responsable del producte o tasca encomanada.

  Grup IV: 脡s la persona que a les ordres del seu superior immediat, realitza tasques que requereixin un cert grau de formaci贸 i responsabilitat.

  Grup V: 脡s la persona que a les ordres directes del seu superior immediat, realitza tasques de suport i supl猫ncies, quant el titular hagi d’absentar-se moment脿niament i sense que aix貌 pressuposi haver d’assumir les responsabilitats d’aquest de manera permanent.

  Grup VI: 脡s la persona que sota la supervisi贸 del seu superior immediat, realitza tasques de esfor莽 f铆sic majorit脿riament.

  Grup VII: 脡s la persona que realitza tasques gen猫riques i/o rutin脿ries de producci贸, administraci贸 o venta.

  Grup VIII: 脡s la persona que essent supervisada, realitza treballs d’aprenentatge a fi i efecte d’aconseguir els coneixements necessaris propis de la professi贸.

.

.

Article 27. Sancions.

.

  Les faltes comeses pels treballadors i treballadores al servei de l’empresa es classifiquen, per ra贸 d’import脿ncia i transcend猫ncia en lleus, greus i molt greus.

  1r.- S贸n faltes lleus:

  La manca de puntualitat; les discussions amb els companys i companyes de treball; la manca de neteja personal; la no comunicaci贸 de no assist猫ncia a la feina, i qualsevol altre de naturalesa semblant. S’entendr脿 per manca de puntualitat el retard de m茅s de cinc vegades a l’entrada de la feina, o quan els retards sumin m茅s d’una hora al mes.

  2n.- S贸n faltes greus:

  Les comeses contra la disciplina del treball o contra el respecte als superiors, companys, companyes o subordinats; fitxar en nom d’un altre treballador o treballadora; sortir del treball sense llic猫ncia, dintre la jornada laboral; fingir malaltia i, en general, l’acumulaci贸 de v脿ries faltes lleus en el termini de tres mesos, aix铆 com les violacions greus de la bona fe contractual.

  3r.- S贸n faltes molt greus:

  El frau, furt o robatori, tant a l’empresa com als companys i companyes; el maltractament de paraula o de fet als superiors, superiores, companys, companyes, subordinats o subordinades; la violaci贸 de secrets d’empresa, traint, de fet o de paraula, informaci贸 que afecti tant a la part econ貌mica com a la professional o comercial; acudir a la feina en estat d’embriaguesa, negar-se a respectar les mesures de seguretat i higiene en el treball; les amenaces a subordinats o subordinades; el tracte vexatori fent burles per ra贸 de ra莽a, sexe o religi贸; ab煤s del c脿rrec fent servir la confian莽a de l’empresa per a l’assetjament sexual, i la reincid猫ncia de tres faltes greus en el termini d’un any.

  Les sancions que correspon aplicar en cada cas s贸n les seg眉ents:

  1r.- Faltes lleus: amonestaci贸 per escrit.

  2n.- Faltes greus: suspensi贸 de treball i sou de dos a quinze dies.

  3r.- Faltes molt greus: suspensi贸 de treball i sou per m茅s de quinze dies, fins a seixanta dies, o acomiadament, depenent del fet.

  La valoraci贸 de les faltes i les corresponents sancions imposades per l’empresa seran sempre revisables davant la jurisdicci贸 competent, previ informe de la Parit脿ria.

  La sanci贸 de les faltes greus i molt greus requereix comunicaci贸 escrita a la persona treballadora, fent constar la data i els motius que la justifiquen.

  No es podr脿 posar sancions que consisteixin en la reducci贸 de la durada de les vacances o qualsevol altra mesura que suposi la vulneraci贸 dels drets de descans de les persones treballadores, ni tampoc multa en els seus havers.

  Prescripci贸 de les infraccions:

  1r.- Les infraccions comeses per l’empresari prescriuran als tres anys, menys en mat猫ria de Seguretat Social.

  2n.- Respecte a les persones treballadores, les faltes lleus prescriuran als deu dies; les greus als vint dies, i les molt greus als seixanta dies, comptant des de la data en que l’empresa va tenir coneixement dels fets, i, en tot cas, als sis mesos d’haver-se com猫s la falta.

.

.

Article 28. Normes de salut laboral.

.

  Es remetr脿 a la normativa vigent en mat猫ria de salut laboral i concordant.

.

.

Article 29. Reconeixement m猫dic.

.

  Els reconeixements m猫dics seran efectuats, en el seu cas, amb concurr猫ncia de quantes obligacions i criteris s’estableixin, en mat猫ria de vigil脿ncia de la salut, Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci贸 de Riscos Laborals.

  En tots els casos el reconeixement m猫dic ser脿 l’adequat al lloc de treball de que es tracti.

  Les despeses que ocasioni tal revisi贸 aniran a c脿rrec de l’empresa.

  En el sup貌sit que, despr茅s del pertinent examen m猫dic, a la persona treballadora se li detect茅s o diagnostiqu茅s una malaltia incompatible amb la manipulaci贸 d’aliments, l’empresa podr脿 rescindir el contracte de treball per les causes objectives previstes en l’article 52 i concordants de l’Estatut dels treballadors. Igualment, si aix铆 es recoman茅s pel Servei de Prevenci贸 es podr脿 decidir per l’empresa el canvi de grup i/o funcions laborals de la persona treballadora amb la garantia del manteniment del salari i de la resta de condicionaments laborals.

.

.

Article 30. Delegat de sector.

.

  1) Es mant茅 la figura del delegat de sector com a 貌rgan de representaci贸 de les persones treballadores del sector dins l’脿mbit territorial del present conveni.

  2) Les compet猫ncies del delegat de sector, seran 煤nicament i exclusivament les seg眉ents:

  1) L’assessorament de les persones treballadores.

  2) L’assessorament i la col路laboraci贸 amb els delegats de personal, en el compliment de la seves responsabilitats, sense que en cap cas aix貌 suposi substituir-lo en les seves funcions dins de les empreses respectives.

  3) La vigil脿ncia del compliment del conveni del sector, tant per part dels empresaris com dels treballadors.

  4) L’exercici de les funcions que la Llei (Estatut del treballadors) atribueix als delegats de personal, sense que aix貌 suposi el detriment d’aquestes.

  5) La mediaci贸, quan sigui requerit amb aquesta finalitat, per a la soluci贸 dels eventuals conflictes, individuals o col路lectius, que puguin sorgir en l’脿mbit de les relacions laborals afectades pel present conveni.

  3) La figura del delegat de sector tindr脿 la mateixa durada que la del conveni. En cadascuna de les properes negociacions de conveni es discutir脿 i determinar脿 la necessitat o no de la continu茂tat d’aquest c脿rrec.

  4) El delegat de sector ser脿 escollit per la Comissi贸 Parit脿ria que, en els sup貌sits previstos en l’apartat 6猫 d’aquest article, podr脿 tamb茅 revocar-lo.

  5) A efectes econ貌mics, la figura del delegat de sector acumular脿 les hores que la normativa vigent contempla per als delegats de personal, essent per tot aix貌 una persona alliberada i ostentant el grup professional de nivell III, en tant i en quant duri la vig猫ncia del present conveni.

  6) La Comissi贸 Parit脿ria ser脿 l’貌rgan encarregat del seguiment i supervisi贸 de les actuacions del delegat de sector. Aix铆 mateix, el citat 貌rgan ser脿 qui decidir脿 la continu茂tat o la substituci贸 de la persona que desenvolupi aquest c脿rrec, en cas d’extralimitaci贸 o d’incompliment de les seves obligacions, durant el per铆ode de vig猫ncia del conveni.

  7) S贸n condicions imprescindibles per a l’exist猫ncia i la continu茂tat de la figura del delegat de sector:

  1) Que aquest acumuli o pugui acumular les hores sindicals del sector que li siguin necess脿ries per a l’acompliment de les funcions pr貌pies del seu c脿rrec.

  2) Que la persona que n’ocupi el c脿rrec tingui en tot moment la confian莽a i l’aprovaci贸 de la Comissi贸 Parit脿ria.

.

.

Article 31. Disposicions addicionals.

.

  Es pot pactar individualment entre empresa i la persona treballadora la jubilaci贸 anticipada a partir dels seixanta (60) anys.

  Es revisaran els plusos de despla莽ament, adaptant-los a la realitat per increment del cost del carburant.

  Les persones treballadores podran demanar avan莽aments a l’empresa, segons el que disposa l’article 29 de l’Estatut dels treballadors.

  Els accidents ocorreguts en el trajecte des del lloc de resid猫ncia al lloc de treball seran considerats com accidents de treball.

.

.

Article 32. Cotitzaci贸.

.

  Les empreses i els treballadors i treballadores afectats per aquest conveni, estan obligats a cotitzar i figurar en els fulls de salari totes les quantitats que realment perceben per tots els conceptes salarials.

.

.

Article 33. Contractaci贸.

.

  S’estar脿 al disposat en mat猫ria vigent de contractaci贸 a excepci贸 dels seg眉ents contractes:

  1.- Contracte eventual per circumst脿ncies del mercat, acumulaci贸 de feina o exc茅s de comandes.

  La durada m脿xima d’aquests contractes ser脿 de 12 mesos, dintre d’un per铆ode de 18 mesos, comptats a partir del moment en que es produeixin les dites causes. Si es formalitzen per menys de 12 mesos, poden ser prorrogats per acord de les parts, i per una sola vegada, per貌 sense excedir la suma dels per铆odes contractats els 12 mesos i dintre del per铆ode de 18 mesos de l铆mit m脿xim.

  2.- Foment de la contractaci贸 indefinida.

  A la finalitzaci贸 dels contractes de durada determinada o temporal, inclosos els contractes formatius, i a l’objecte de fomentar la col路locaci贸 estable, es podran convertir en contractes de treball per al foment de la contractaci贸 indefinida d’acord amb la normativa vigent d’aplicaci贸.

.

.

Article 34. Per铆ode de prova.

.

  El per铆ode de prova pel nivell I, ser脿 de 6 mesos; pels nivells del II al IV, 3 mesos; i per a la resta de nivells 1 mes.

.

.

Article 35 Cessaments.

.

  1. Cessament voluntari de la persona treballadora. Quan causi baixa volunt脿ria a la empresa ha de comunicar-ho amb una antelaci贸 m铆nima de:

  - Nivells del I al III, 30 dies naturals.

  - La resta de nivells, 15 dies naturals.

  La no comunicaci贸 escrita en temps i forma comportar脿 la deducci贸 de l’import de la quitan莽a en la quantitat corresponent al salari total dels dies deixats de preavisar.

  2. Finalitzaci贸 de contractes eventuals. L’empresa comunicar脿 la no renovaci贸 de contractes amb una antelaci贸 m铆nima de:

  - Nivells del I al III, 30 dies naturals.

  - La resta de nivells, 15 dies naturals.

  La no comunicaci贸 escrita en temps i forma comportar脿 l’abonament de la quantitat corresponent al salari total dels dies deixats de preavisar. Aquesta quantitat tindr脿 car脿cter indemnitzatori.

.

.

Article 36. Llei d’igualtat.

.

  Totes i cadascuna de les empreses afectades pel present conveni i en l’脿mbit de les mateixes, crearan una comissi贸 per la igualtat que desenvolupi les mesures adients que estableix la Llei Org脿nica 3/2007 de 22 de mar莽 i el Real Decreto Ley 6/2019 d’1 de mar莽.

  I les parts signants d’aquest conveni, es comprometen en el decurs de la durada d’aquest conveni, a negociar un protocol marc d’actuaci贸 i prevenci贸 front l’assetjament sexual i per ra贸 de sexe.

.

.

Article 37. Desvinculaci贸.

.

  Aquelles empreses que puguin estar afectades per alguna de les causes econ貌miques recollides a l’article 82.3 de l’ET. i que optin per la inaplicaci贸 de les condicions salarials o de qualsevol altra mat猫ria que preveu aquest conveni col路lectiu, hauran de seguir necess脿riament el procediment descrit a continuaci贸.

  La Direcci贸 de l’empresa haur脿 de comunicar per escrit a la representaci贸 legal dels treballadors i treballadores, o en el seu defecte, a les persones treballadores triats pel procediment establert a l’article 41.4 de l’ET., les raons i motius que justifiquin la presa de la decisi贸 de desvinculaci贸, aix铆 com, la documentaci贸 necess脿ria per valorar la situaci贸 econ貌mica de l’empresa, en un termini de 20 dies naturals a comptar des de la data de publicaci贸 del conveni col路lectiu, o de les corresponents taules salarials, i en el cas que sigui procedent, des de la constataci贸 de les causes establertes a l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors. A la Comissi贸 Parit脿ria se li remetr脿 c貌pia de la comunicaci贸 abans esmentada, i de l’acord, que en el seu cas, es pugui arribar amb les persones treballadores. En cap cas, aquesta inaplicaci贸 podr脿 superar el per铆ode de vig猫ncia del conveni, ni els dos anys de duraci贸.

  En el sup貌sit que, no hi hagi acord entre empresa i la representaci贸 dels treballadors i treballadores, es comunicar脿 aquest fet a la Comissi贸 Parit脿ria, la qual tindr脿 un m脿xim de 7 dies per resoldre. I finalment, si continu茅s el desacord, les parts es sotmetran en un termini de 15 dies al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

  Els representants dels treballadors i treballadores, estaran obligats a tractar i mantenir la major reserva de la informaci贸 rebuda i dades a les que hagin tingut acc茅s, observant i respectant el degut sigil professional.

.

.

Article 38. Dret a la desconnexi贸 digital.

.

  Que les parts signants s贸n conscients que la consolidaci贸 i generalitzaci贸 dels dispositius i eines digitals en el m贸n laboral est脿 afectant la interacci贸 entre les empreses i les persones treballadores fora dels horaris laborals. 脡s per aix貌 que, sense perjudici de la llibertat de pacte entre aquells, es reconeix el dret de desconnexi贸 digital a tots els treballadors i treballadores en el seu temps de descans i/o vacances, excepte que la comunicaci贸 sigu茅s exigida per causa de for莽a major o circumst脿ncies excepcionals.

.

.

Article 39. Dret supletori.

.

  Per tot all貌 que no es reguli en aquest conveni col路lectiu de treball, s’acudir脿 al contingut normatiu de l’Estatut dels treballadors, i la resta de disposicions vigents en cada moment.

.

.

Article 40. Jubilaci贸 obligatoria.

.

  Que, independentment del grup professional al que pertanyin, la persona treballadora podr脿 ser instada a jubilar-se de forma obligat貌ria al complir l’edat legal de jubilaci贸 fixada en la normativa de la Seguretat Social, si aquest t茅 dret a cobrar el 100% de la prestaci贸 de jubilaci贸 en la seva modalitat contributiva, i l’empresa adopti mesures efectives de rejoveniment de la plantilla (transformaci贸 a indefinits de contractes temporals, o de temps parcial a complert, contractaci贸 de desocupat/s, o qualsevol altre).

.

.

.

DISPOSICI脫 ADDICIONAL PRIMERA (Tablas)

.

  S’estableixen per la vig猫ncia del present conveni els seg眉ents increments salarials:

  1.- Respecte al per铆ode compr猫s entre l’1 de febrer de 2018 fins al 31 de gener de 2019, es mantindran les taules vigents en data 31 de gener de 2018.

  2.- En relaci贸 al per铆ode compr猫s entre l’1 de febrer de 2019 fins al 31 de gener de 2020, s’acorda un increment del 3% tots els conceptes de les taules vigents a 31 de gener de 2019.

  3.- Per al per铆ode compr猫s entre l’1 de febrer de 2020 fins al 31 de gener de 2021, s’acorda un increment del 1,5% sobre tots els conceptes de les taules vigents a 31 de gener de 2020.

  4.- En cas d’haver-hi endarreriments reportats des de l’1 de febrer de l’any 2019, s’abonaran en un termini m脿xim de noranta dies des de la publicaci贸 d’aquest conveni.

  5.- Que, en qualsevol cas, els salaris abonats als treballadors i treballadores hauran de respectar el salari m铆nim interprofessional que es disposi d’acord amb l’article 27 del Text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deja un comentario