Convenio Colectivo de Hostelería de Lugo

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2013 - 31/12/2020

Duración: OCHO AÑOS

Publicación:

2019/10/03 BOP LUGO 228 CONVENIO

Ámbito: PROVINCIAL
Área: LUGO
Código: 27000325011982
Actualizacion: 2019/10/03 BOP LUGO 228 - CONVENIO
Convenio Colectivo de Hostelería de Lugo de ámbito Provincial. Última actualización a: 2019/10/03. Vigencia de: 01/01/2013 a 31/12/2020. Duración Ocho Años. Última publicación en BOP LUGO 228 del tipo: CONVENIO

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N.º 228 – XOVES, 3 DE OUTUBRO DE 2019)

I.- DISPOSICIÓNS XERAIS.

Artículo 1º. Ameto de aplicación.

Artículo 2º. Vixencia e duración .

Artículo 3º. Denuncia.

Artículo 4º. Vinculación á totalidade.

Artículo 5º. Garantias personais e das condicións laborais.

Artículo 6º. Publicidade.

II.- RETRIBUCIÓNS.

Artículo 7º. Salario.

Artículo 8º. Incremento salarial.

Artículo 9º. Complemento de antiguedade.

Artículo 10º. Límites ao complemento de antiguedade.

Artículo 11º. Plus de Transporte e Desgaste de Vestuario.

Artículo 12º. Gratificacións extraordinarias.

Artículo 13º. Gratificacións extraordinarias de casinos e sociedades recreativas.

Artículo 14º. – Plus de actividade de casinos e sociedades recreativas.

Artículo 15º. Traballo nocturno.

III.- TEMPO DE TRABALLO.

Artículo 16º. Xornada laboral.

Artículo 17º. Festivos.

Artículo 18º. Licencias retribuidas.

Artículo 19º. Vacacións.

IV.- ACCIÓN SOCIAL.

Artículo 20º. Plan de Xubilacións parciais.

Artículo 21º. Incapacidade temporal do traballador.

Artículo 22º. Póliza de seguros.

Artículo 23º. Liquidación por cese.

V. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 24º. Clasificación profesional.

VI. CONTRATACIÓN.

Artículo 25º. Período de prueba.

Artículo 26º. Contratación eventual.

Artículo 27º. Contrato para a Formación.

Artículo 28º. Contrato a tempo parcial.

Artículo 29º. Contrato fixos discontinuos.

Artículo 30º. Indemnización por fin de contrato.

VII. COMISIÓNS ESPECÍFICAS.

Artículo 31º- Formación Profesional.

Artículo 32º- Comisión de Seguridade e Hixiene no Traballo.

VIII. OUTRAS MATERIAS.

Artículo 33º. Roupa de Traballo.

Artículo 34º. Formación dos traballadores en materia de hixiene e seguridade alimentaria.

Artículo 35º. Servicios extraordinarios.

Artículo 36º. Subrogación empresarial.

Artículo 37º. Igualdade e non discriminación.

IX. COMISIÓN PARITARIA E AGA.

Artículo 38º. Comisión Mixta Paritaria.

Artículo 39º. AGA.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS E FINAIS.

Disposición Adicional Primeira.

Disposición Adicional Segunda.

Disposición Final Primeira.

Disposición Final Segunda.

TÁBOAS SALARIAIS 2013-2017.

TÁBOAS SALARIAIS 2018.

TÁBOAS SALARIAIS 2019.

TÁBOAS SALARIAIS 2020.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N.º 228 – XOVES, 3 DE OUTUBRO DE 2019)

.

.

  Visto o texto do “Convenio Colectivo de Hostelería da Provincia de Lugo” (Código 27000325011982), asinado o día 12 de agosto de 2019, pola representación empresarial e das centrais sindicais U.G.T. (69,44%) e C.I.G. (11,11%), como membros da comisión negociadora e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo

  ACORDO:

.

  PRIMEIRO: Ordenar a inscrición do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, así como o seu depósito.

  SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

.

  Lugo, 20 de setembro de 2019.

  A xefa territorial, Pilar Fernández López.

.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DA PROVINCIA DE LUGO.

.

.

I.- DISPOSICIÓNS XERAIS.

.

.

Artículo 1º. Ameto de aplicación.

.

  O presente convenio colectivo de traballo rexirá para toda a provincia de Lugo, regulando as relación de traballo entre as empresas e os traballadores a quenes sexa de aplicación o V Acordo Laboral de ámeto estatal do sector de hostería [BOE do 21 de maio de 2015].

  Con independencia e sen perxuizo do anterior, o presente convenio colectivo rexirá igualmente para as empresas que, sen ser titulares de establecementos de servizos de aloxamento ou servizos de comida e bebida, presten servizos en ditos establecementos coa realización de prestacións que teñan a consideración de prestacións básicas integrantes dos servizos de aloxamento ou de comida e bebida, tal é o caso de prestacións de servizos de camareiros de pisos ou recepción en establecementos de aloxamento ou servizos de cociña en establecementos de comida.

  En todo o que non esteña estipulado polo presente texto de convenio será de aplicación, subsidiariamente, o mentado Acordo Laboral e as normas contidas no Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aprueba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

.

.

Artículo 2º. Vixencia e duración .

.

  O presente convenio entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2013 e rematará a súa vixencia o 31 de decembro de 2020.

.

.

Artículo 3º. Denuncia.

.

  O presente Convenio Colectivo prorrogarase tácitamente de ano en ano mentras non se chegue a un acordo entre as partes sobre un novo convenio.

.

.

Artículo 4º. Vinculación á totalidade.

.

  As condicións pactadas no presente convenio forman un todo orgánico e indivisible e, a efectos da súa aplicación práctica, serán considerados globalmente.

  No caso de nulidade parcial por modificación de cualquera das súas condicións, quedará na súa totalidade sen eficacia práctica, debendo negociarse todo o seu contido.

.

.

Artículo 5º. Garantias personais e das condicións laborais.

.

  Respetaranse as condicións superiores pactadas a título individual que as empresas teñan pactado ou establecido á entrada en vigor do presente convenio e que globalmente e en cómputo anual excedan do mesmo, manténdose ditas condicións como “ad personam”.

.

.

Artículo 6º. Publicidade.

.

  As empresas afectadas por este convenio terán que expoñer nos seus centros de traballo un exemplar do presente Convenio para coñecemento de todo o persoal.

.

.

II.- RETRIBUCIÓNS.

.

.

Artículo 7º. Salario.

.

  Nas taboas salariais anexas especifícanse os salarios correspondentes a cada sección e grupo profesional durante a vixencia do presente Convenio, segundo o estabrecido no artigo seguinte.

  A partires de 1 de xaneiro de 2020 respetarase que os salarios resultantes da aplicación do presente Convenio cotizables á Seguridade Social sexan como mínimo iguais ao salario mínimo interprofesional.

.

.

Artículo 8º. Incremento salarial.

.

  Acórdase a actualización das táboas salariais do presente Convenio para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2013 ao 31 de decembro de 2017 cun incremento do 4% sobre as táboas salariais vixentes no ano 2012. Dito incremento non terá efectos retroactivos, servindo únicamente de base para aplicar o incremento pactado para o ano 2018.

  Os salarios para as distintas sección e grupos profesionais para os anos 2018, 2019 e 2020 serán os recollidos nas táboas salariais adxuntas resultado de aplicar os seguintes incrementos:

  Para o período que vai dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2018, incremento do 2% sobre as táboas salariais ás que se fai referencia no parágrafo primeiro do presente artigo. Este incremento aplicarase con efectos do 1 de xaneiro de 2018.

  Para o período que vai dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2019, incremento do 2,25% sobre as táboas salariais do ano 2018. Este incremento aplicarase con efectos do 1 de xaneiro de 2019.

  A maiores do previsto no parágrafo anterior, os salarios do ano 2019 experimentarán os incrementos que, no seu caso, resulten do previsto no parágrafo 2º do artigo 11 do presente Convenio.

  Para o período que vai dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2020, incremento do 2,5% sobre as táboas salariais do ano 2019. Este incremento aplicarase con efectos do 1 de xaneiro de 2020.

  Estabrécese, para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2018 ao 31 de decembro de 2020 unha clásula de revisión de xeito que, se a suma do IPC real de cada un destas anualidades supera a suma dos incrementos salariais porcentuais pactados no presente Convenio para as mesmas anualidades, farase unha revisión salarial no exceso de dita cifra que non terá efectos retroactivos, servindo de base para aplicar o incremento que se pacte para o ano 2021.

.

.

Artículo 9º. Complemento de antiguedade.

.

  Sobre dos salarios base garantizados que corresponden ao traballador relacionados nas táboas salariais acreditaránse e devengaránse, cos límites estabrecidos no artigo seguinte, os seguintes complementos de antiguedade:

.

  - Un 5% ao cumplir os 3 anos de servicio na empresa.

  - Un 8% ao cumplir os 6 anos de servicio na empresa.

  - Un 16% ao cumplir os 9 anos de servicio na empresa.

  - Un 25% ao cumplir os 15 anos de servicio na empresa.

  - Un 38% ao cumplir os 19 anos de servicio na empresa.

  - Un 40% ao cumplir os 20 anos de servicio na empresa.

  - Un 45% ao cumplir os 22 anos de servicio na empresa.

  - Un 50% ao cumplir os 28 anos de servicio na empresa.

.

  A data inicial para computar a antiguedade será a do ingreso na empresa. Na actividade de Casinos e Sociedades Recreativas de primeira e segunda categoria, os traballadores devengarán bienios a razón do 5% sin limitación algunha, sen perxuicio do establecido no artigo 25 do Estatuto dos Traballadores.

  Na actividade de Casinos e Sociedades recreativas de terceira e coarta categoria, continuarán devengando trienios ao 5%. O disposto nos apartados anteriores enténdese sen perxuicio dos dereitos adquiridos ou no trance de adquisición no tramo temporal correspondente.

.

.

Artículo 10º. Límites ao complemento de antiguedade.

.

  O complemento de antiguedade que se ven devengando segundo os anos de permanencia na empresa e que se recolle no artigo anterior, entenden as partes firmantes que dificulta a contratación indefinida dos traballadores.

  Por este motivo, e na búsqueda de promover e consolidar a contratación e o emprego na hostelería e de algunha forma primar ás empresas que xeneren emprego fixo fomentando a estabilidade no emprego e, polo tanto, a seguridade económica dos traballadores, acórdase estabrecer un réximen alternativo ó complemento de antiguedade previsto no Artigo 9, que será de aplicación únicamente para ós traballadores que se incorporen ás plantillas fixas das empresas a partires do 1 de xaneiro de 1995, traballadores que percibirán polo concepto de complemento de antiguedade un 3% sobre dos salarios base garantizados na táboa salarial por cada tres anos de servicio na empresa (trienios ó 3%).

.

.

Artículo 11º. Plus de Transporte e Desgaste de Vestuario.

.

  Establécese con carácter xeral, para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2013 ao 31 de decembre do 2018, para todo o persoal, sen distinción, sendos pluses mensuais, denominados de transporte e desgaste de vestuario cuios importes se especifican, para cada sección e grupo profesional, nas táboas salariais do Convenio. Os pluses de transporte e desgaste de vestuario devengaránse en todo caso en proporción á xornada efectivamente traballada, entendéndose que a cuantía estabrecida nas táboas salariais anexas é a que corresponde para o caso de prestación de servicios a xornada completa.

  Con efectos do 1 de xaneiro de 2019 o denominado plus de transporte intégrase no salario base do Convenio garantíndose en todo caso que o salario base resultante de dita integración sexa a lo menos igual 900,00€ mensuais, incrementándose, no seu caso, o salario base ata alcanzar dita cuantía, tendo lugar en consecuencia o incremento que corresponda nas gratificacións extraordinarias previstas no presente Convenio.

  Pola súa banda, o denominado plus de desgaste de vetuario manténse dende o 1 de xaneiro de 2019 como plus de convenio, especificándose os seus importes, para cada sección e grupo profesional, nas táboas salariais do Convenio. Dito plus devengaráse en todo caso en proporción á xornada efectivamente traballada, entendéndose que a cuantía estabrecida nas táboas salariais anexas é a correspondente para o caso de prestación de servicios a xornada completa.

.

.

Artículo 12º. Gratificacións extraordinarias.

.

  Todo o persoal afectado polo presente Convenio percibirá as seguintes pagas ou gratificacións extraordinarias:

  Paga extraordinaria de xullo, consistente nunha mensualidade do salario base e a antigüedade correspondente a dita mensualidade. Dita paga aboarase o día 15 de xullo de cada ano e o seu devengo será, con carácter xeral, anual. Non obstante, aquelas empresas que veñan empregando o devengo semestral, poderán seguir empregando o mesmo especificando dita circunstancia na nómina relativa á paga extraordinaria. Ao formar parte o salario base das gratificacións extraordinarias, con efectos do 1 de xaneiro de 2019 a paga extraordinaria de xullo incrementaráse no importe resultante de integrar o plus de transporte no salario base do Convenio ou, no seu caso, no importe resultante de acadar un salario base mensual de, a lo menos, 900,00€.

  Paga extraordinaria de Nadal, consistente nunha mensualidade de salario base e a antigüedade correspondente a dita mensualidade. Dita paga aboarase o día 15 de decembro de cada ano e o seu devengo será, con carácter xeral, anual. Non obstante, aquelas empresas que veñan empregando o devengo semestral, poderán seguir empregando o mesmo especificando dita circunstancia na nómina relativa á paga extraordinaria. Ao formar parte o salario base das gratificacións extraordinarias, con efectos do 1 de xaneiro de 2019 a paga extraordinaria de Nadal incrementaráse no importe resultante de integrar o plus de transporte no salario base do Convenio ou, no seu caso, no importe resultante de acadar un salario base mensual de, a lo menos, 900,00€.

  Paga extraordinaria de Santa Marta -patrona da hostelería-, consistente en 7 días de salario base e a antigüedade correspondente a tal salario. Dita paga aboarase dentro da primeira quincena do mes de outubro e o seu devengo será anual, dende o 1 de outubro de cada ano ata o 30 de setembro do ano seguinte. Ao formar parte o salario base das gratificacións extraordinarias, con efectos do 1 de xaneiro de 2019 a paga extraordinaria de Santa Marta incrementaráse no importe resultante de integrar o plus de transporte no salario base do Convenio ou, no seu caso, no importe resultante de acadar un salario base mensual de, a lo menos, 900,00€, elo na parte proporcional correspondente aos 7 días da paga extraordinaria.

  O personal que ingrese e/ou cese na empresa durante o período de devengo das pagas extraordinarias terá dereito á parte proporcional correspondente a ditas gratificacións.

.

.

Artículo 13º. Gratificacións extraordinarias de casinos e sociedades recreativas.

.

  Todo o persoal que preste os seus servicios en casinos e sociedades recreativas, terá dereito o percibo, ademáis das gratificacións extraordinarias de xullo e nadal, dunha paga o dia 5 de outubro de cada ano, sin distinción de categorias nin actividades. Ditas gratificacións poderán ser compensadas e absorbidas polas empresas, en cómputo anual, con aquelas outras que, voluntariamente, viñeran abonándose aos traballadores destas empresas. Non computará o plus de transporte e vestuario. Dita paga extraordinaria incrementaráse, con efectos do 1 de xaneiro de 2019, no importe resultante de integrar o plus de transporte no salario base do Convenio ou, no seu caso, no importe resultante de acadar un salario base mesnual de, a lo menos, 900,00€.

.

.

Artículo 14º. – Plus de actividade de casinos e sociedades recreativas.

.

  Todo o persoal que preste os seus servicios en casinos e sociedades recreativas, terá dereito ao percibo dun plus de actividade na cuantía de 30 euros ao mes cotizables á Seguridade Social.

.

.

Artículo 15º. Traballo nocturno.

.

  As horas traballadas perante o periodo comprendido entre as 12 da noite e as 8 da mañán, terán unha retribución especifica incrementada nun 25% sobor do salario base.

.

.

.

III.- TEMPO DE TRABALLO.

.

.

Artículo 16º. Xornada laboral.

.

  A xornada laboral será de 40 horas semanais de traballo efectivo, cun día e medio de descanso.

  A partires do 1 de xaneiro de 2019 a xornada laboral será de 1.800 horas anuais de traballo efectivo, cun día e medio de descanso semanal.

.

.

Artículo 17º. Festivos.

.

  As festas non recuperables según a lexislación vixente, cando non se disfruten ou coincidan co descanso semanal, serán disfrutadas polo traballador noutra data. No suposto de que as festas non recuperables se disfruten de forma continuada, a empresa respetará o descanso semanal acumulando éste ao número de festas.

  A partires da publicación do presente Convenio no BOP, a prestación de servicios nas noites do 24 e 31 de decembro será compensada cun día e medio de descanso.

  Con carácter xeral o descanso compensatorio por traballo en festivos o por coincidencia dos mesmos co descanso semanal ser fará dentro do ano natural ao que correspondan ditos festivos, exceptuándose os festivos do mes de decembro cuia compensación, por razóns organizativas, poderá realizarse ata o remate do mes de xaneiro do ano seguinte.

.

.

Artículo 18º. Licencias retribuidas.

.

  As empresas concederán as licencias retribuidas que a continuación se indican, sen perxuizo das previstas no Estatuto dos Traballadores:

  a) Por casorio do traballador, 15 dias naturais; si o casorio é de pais, fillos, irmaos e cuñados, 2 días se ten lugar dentro da provincia e 4 días se é fora dela.

  b) Por alumamento da dona, 3 días si reside na mesma localidade e 5 días si reside en localidade distinta.

  c) Por accidente ou enfermedade graves, hospitalización ou intervención quirúrxica sen hospitalización que precise reposo do conxuxe, pais ou fillos, 4 días ampliables a 8 cando o enfermo resida fora da provincia, a máis de 500 km. de distancia. A partires da publicación de presente Convenio no BOP, o disfrute desta licencia, cando teña por causa a hospitalización, poderá realizarse de xeito fraccionado sempre dentro do período de hospitalización.

  d) Por pasamento de conxuxe, pais ou fillos, 5 días se ten lugar na localidade ou 7 se ocurre fora dela.

  e) Por accidente ou enfermedade graves, hospitalización ou intervención quirúrxica sen hospitalización que precise reposo domiciliario ou pasamento de parentes ata o segundo grado de consanguinidade ou afinidade non previstos nos apartados anteriores, 2 días. Cando con tal motivo o traballador necesite facer un desprazamento ó efecto o prazo será de 4 días. A partires da publicación de presente Convenio no BOP, o disfrute desta licencia, cando teña por causa a hospitalización, poderá realizarse de xeito fraccionado sempre dentro do período de hospitalización.

  f) Por accidente ou enfermedade graves, hospitalización ou intervención quirúrxica sen hospitalización que precise reposo domiciliario ou pasamento de parentes ata o tercer grado de consanguinidade ou afinidade que estean ó cargo do traballador, 2 días. Entenderáse que o familiar está ó cargo do traballador cando haxa convivencia, que se acreditará polo certificado de empadronamento ou por calquera outro medio que permita acreditar de modo inequívoco que o famliar está ó cargo do traballador. A partires da publicación de presente Convenio no BOP, o disfrute desta licencia, cando teña por causa a hospitalización, poderá realizarse de xeito fraccionado sempre dentro do período de hospitalización.

  g) O tempo necesario nos casos de asistencia a consulta do médico de cabecera da Seguridade Social sempre que coincida o horario de consulta co do traballo, debendo presentar o traballador ao empresario xustificante de ter asistido á consulta. Igualmente o tempo necesario nos casos de asitencia a consulta médica de especialista da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de consulta co do traballo, se prescriba dita consulta polo facultativo de medicina xeral, debendo presentar o traballador o volante xustificativo da referida prescripción médica.

  h) Polo tempo necesario para acompañamento de fillos menores de 6 anos a consulta do pediatra da Seguridade Social ou consulta de especilista da Seguridade Social prescrito por éste, en ambos casos coincidindo o horario de consulta co do traballo e tendo que presentar o traballador volante xustificativo de tal acompañamento. A partires da publicación do presente Convenio no BOP esta licencia, nos termos na mesma previstos, operará para acompañamento de fillos menores de 12 anos.

  i) Por traslado de domicilio, dous días.

  j) Por asuntos propios, dous días.

  A referencias feitas no presente artigo ao cónxuxe se entenderán feitas á parella de feito que conviva co traballador ou traballadora sempre que esta estea debidamente inscrita no rexistro de parellas de feito do concello correspondente.

  A partires da publicación do presente Convenio no BOP, o inicio do disfrute das licencias contempladas no Convenio non poderá coincidir co descanso semanal do traballador.

.

.

Artículo 19º. Vacacións.

.

  O periodo de vacacións anual terá unha duración de 30 dias naturais. Os traballadores menores de 18 anos e maiores de 60 terán 32 dias de vacacións naturais. A retribución correspondente ao periodo vacacional estará constituida polo salario base, antiguedade e os pluses.

  Para o caso de que, iniciado o período de disfrute das vacacións, o traballador pase a situación de Incapacidade Temporal, se recoñece o dereito ó sinalamento dun novo período de disfrute de vacacións polo tempo que restara ao iniciarse a situación de I.T. Neste caso será o empresario o que fixe o período de disfrute das vacacións restantes.

.

.

.

IV.- ACCIÓN SOCIAL.

.

.

Artículo 20º. Plan de Xubilacións parciais.

.

  De conformidade ca modificación do Convenio aprobada pola Comisión Negociadora do mesmo en data 26 de marzo de 2013, rexirá para o ámeto de aplicación do presente Convenio o seguinte Plan de Xubilacións Parciais:

.

  20.1. Ao amparo do previsto no artigo 8 do Real Decreto-Lei 5/2013, de 15 de marzo, establecese un Plan de Xubilacións Parciais para os traballadores e traballadoras incluidos no ámeto de aplicación do presente Convenio nacidos ata o 31 de decembro de 1957, cuias condicións de incorporación á xubilación parcial serán as vixentes con anterioridade á entrada en vigor da Lei 27/2011 -regulación anterior ao 1 de xaneiro de 2013- coa simultánea celebración dun contrato de relevo.

  20.2. De conformidade co establecido no artigo 86.1 do Estatuto dos Traballadores, que posibilita que as partes negociadoras dos convenios colectivos establezan a duración dos convenios pudendo pactarse distintos períodos de vixencia para cada materia, o Plan de Xubilacións Parciais previsto no presente artigo terá vixencia dende a súa sinatura o 26 de marzo de 2013 ata o 31 de decembro de 2018 inclusive, salve que con anterioridade teña lugar modificación legal que afecte a súa regulación ou modificación da regulación prevista no presente Convenio.

  20.3. Para acceder á xubilación parcial conforme ao presente Plan de Xubilacións Parciais, o traballador ou traballadora interesada haberá de dirixir a oportuna solicitude á dirección da empresa cunha antelación mínima de tres meses á data na que pretenda acceder á xubilación parcial.

  A empresa receptora da solicitude, logo de estudiar de boa fe a mesma coa vista posta nun acordo, tendo en conta a situación da empresa nese momento, en caso de considerar pertinente a solicitud, acordará co traballador o acceso á xubilación parcial de conformidade co presente Plan de Xubilacións Parciais.

  20.4. Con carácter xeral o acceso á xubilación parcial ao amparo do presente Plan haberá de ter lugar coa reducción máxima da xornada que permite a normativa vixente con anterioridade á entrada en vigor da Lei 27/2011 [75%] salvo que medio acordo entre empresa e traballador en orde á aplicación dun porcentaxe menor ou maior de reducción de xornada, dentro los límites permitidos por tal normativa.

  20.5. Con carácter xeral a parte da xornada que subsista para o traballador parcialmente xubilado ao amparo do presente Plan se acumulará anualmente a xornadas completas, sexa nun único prazo ou en varios prazos temporais, salvo que medio acordo entre empresa e traballlador en outro senso.

  20.6. O traballador xubilado parcialmente percibierá a parte proporiconal do salario que corresponda en función á xornada traballada, remuneración que percibierá de xeito mensual con independencia da acumulación da xornada en xornadas completas.

  20.7. O traballador xubilado parcialmente ao amparo do presente Plan está obrigado a solicitar a xubilación ordinaria ao cumplir a idade de xubilación ordinaria prevista no artigo 205.1.a) e na Disposición Transitoria Décima da Lei Xeral da Seguridade Social, data na que quedará extinguida a súa relación contractural coa empresa pasando a situación de xubilado total a todos os efectos.

.

.

Artículo 21º. Incapacidade temporal do traballador.

.

  No caso de incapacidade temporal do traballador, tanto derivada de accidente como de enfermedade, a empresa complementará o 100% do salario real (salario base e pluses) mentras dure tal situación.

.

.

Artículo 22º. Póliza de seguros.

.

  Tódalas empresas afectadas polo presente convenio suscribirán unha póliza de accidentes de traballo que, no caso pasamento do traballador ou traballadora, seu cónxuxe, ou herdeiros legais, e, no caso de invalidez permanente, o traballador ou traballadora percibirá 18.000 euros.

  A cobertura de dita póliza pasará a ser de 23.000 euros a partires do día 1 do mes seguinte a que se cumpran dous meses dende a publicación do presente Convenio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

.

.

Artículo 23º. Liquidación por cese.

.

  1. Cando o traballador cause baixe na expresa lle será aboada a liquidación de salarios que legalmente lle corresponda.

  2. Os traballadores que, tendo a antigüedade que seguidamente se expresa e idades comprendidas entre os 60 e os 65 anos, causen baixa na empresa, pola súa vontade, terán dereito ó disfrute de vacacións retribuidas nas seguintes duracións:

  - De 5 a 9 anos de antiguedade, 2 mensualidades.

  - De 10 a 14 anos de antiguedade, 3 mensualidades.

  - De 15 a 19 anos de antiguedade, 4 mensualides.

  - A partir dos vinte anos de antiguedade, 5 mensualidades.

  - Unha mensualidae máis por cada 5 anos que escedan dos 20 de referencia.

  Durante as vacacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior o traballador será retribuido co salario base máis antigüedade. De conformidade co previsto no Artigo 38 do Estatuto dos Traballadores, só no caso de imposibilidade de disfrute das vacacións sinaladas, o traballador xeraría dereito a compensación económica.

  3. O mesmo dereito a vacacións retribuidas previsto no apartado anterior terán os traballadores que, tendo as antigüedades que se expresan, pasen a situación de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez.

.

.

V. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

.

.

Artículo 24º. Clasificación profesional.

.

  De conformidado ao previsto no Capítulo II del V Acordo Laboral de ámeto estatal para o sector da hostelería, publicado no BOE do 21 de maio de 2015, establécese un sistema de clasificación profesional dos traballadores e traballadoras incluidas no ámeto de aplicación do presente Convenio baseado en grupos profesionais e áreas funcionais, estándose ao previsto no mentado Acordo estatal en canto a definición dos grupos profesionais, factores de encadramento profesional, áreas funcionais e postos de traballo.

.

.

.

VI. CONTRATACIÓN.

.

.

Artículo 25º. Período de prueba.

.

  No ámeto de aplicación do presente convenio poderá pactarse por escrito un período de prueba con sujeción ós seguintes límites de duración:

.

  * Técnico titulados: 6 meses

  * Resto dos traballadores: dous meses

.

  A partires da publicación do presente Convenio no BOP non se poderán concertar, no caso de contratos temporais ou de duración determinada, períodos de proba que superen o 70% da duración inicial do contrato.

.

.

Artículo 26º. Contratación eventual.

.

  Os contratos de duración determinada regulados no Artigo 15.1.b) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, poderán ter unha duración máxima de doce meses dentro dun período de deceoito meses.

.

.

Artículo 27º. Contrato para a Formación.

.

  O número máximo de traballadores para a formación por centro de traballo que as empresas poden contratar non poderá ser superior á seguinte escala:

.

  Hasta 7 traballadores: 1.

  De 8 a 15 traballadores: 2.

  De 16 a 30 traballadores: 3.

  De 31 a 50 traballadores: 4.

  De 51 a 100 traballadores: 8.

  De 101 a 250 traballadores: 10 ou o 8% da plantilla.

  De 251 a 500 traballadores: 20 ou o 6% da plantilla.

  Máis de 500 traballadores: 30 ou o 4% da plantilla.

.

  A retribución dos traballadores contratados para a formación non poderá ser inferior ao Salario Mínimo Interprofesional vixente para cada ano en proporción á xornada efectivamente traballada.

.

.

Artículo 28º. Contrato a tempo parcial.

.

  1. Nos contrados a tempo parcial de media xornada ou inferiores á media xornada, o horario de traballo será continuado, salvo que existan causas que xustifiquen a xornada partida.

  Entenderáse que existe causa xustificativa de tal xornada en todo caso canto a xornada partida sexa unha opción do traballador afectado, cando as necesidades do posto de traballo exixan a prestación de servizos a distintas horas ou cando concurran razóns técnicas, organizativas ou productivas que xustifiquen o horario.

  2. Aos efectos de facilitar que os traballadores contratados a tempo parcial vexan incrementada a súa xornada laboral, no caso de que a empresa necesite acudir a unha nova contratación para cubrir o mesmo posto de traballo que o traballador empregado a tempo parcial, éste terá dereito preferente a ver ampliada a sua xornada de traballo.

  A estes efectos, as empresas que precisen realizar unha nova contratación no marco xa indicado, comunicarán ó traballador contratado a tempo parcial a noca xornada e o horario de traballo que resultaría de exercitar o seu dereito preferente á ampliación da xornada, debendo o traballador dar resposta á empresa en orden a se exercita ou non o seu dereito preferente no prazo de 48 horas dende a comunicación da empresa.

  Nestes casos a empresa non terá que recoñecer, con relación á nova xornada ampliada e, polo tanto, aboar, a antigüedade que o traballador tivera recoñecida polo resto da xornada.

.

.

Artículo 29º. Contrato fixos discontinuos.

.

  Terán a consideración de traballadores fixos de carácter discontinuo todos aqueles que sexan contratados para levar a cabo traballos fixos na actividade da empresa caracterizados como normales ou permanentes na mesma pero de carácter discontinuo.

  Nos contratos que teñan este carácter, a empresa virá obrigada sen necesidade de novo contrato a dar ocupación efectiva ao traballador todos o anos durante o período que dure a tempada, sempre dentro dos marxes establecidos anteriormente; de non facelo así, se entenderá que o traballador foi despedido, aplicándose a lexislación vixente en materia de despido.

  O chamamento ao traballo será por riguroso orde de maior antigüedade e posto de traballo, e a salida por orde de menor antigüedade e posto de traballo. A comunicación deste chamamento farase no prazo de 7 días antes da ocupación efectiva do posto de traballo ou do inicio da tempada.

  O chamamento fora da tempada será de asistencia voluntaria para o traballador, non perdendo a condición de fixo discontinuo en caso de non asistencia. Nestes supostos o traballador virá obrigado a dar resposta ao chamamento dento das 48 horas seguintes ao mesmo, quedando a empresa libre, en caso de renuncia ou non resposta neste prazo, para a contratación doutro traballador.

  Por aplicación do disposto no artigo 16.4, parágrafo in fine, do Estatuto dos Traballadores, por así xustificalo as peculiaridades da actividade, poderán concertarse contratos fixos discontinuos baixo a modalidade de tempo parcial.

.

.

Artículo 30º. Indemnización por fin de contrato.

.

  Á finalización dos contratos de duración determinada, salvo nos casos do contrato de interinidade, do contrato de inserción e dos contratos formativos, o traballador terá dereito a recibir as seguintes indemnizaciónes segundo a data de formalización do contrato ou a cantidade que legalmente resulte exixible de ser esta superior:

  Contratos formalizados con posterioridade ao 01/01/2011: 8 días de salarios por ano de servizo.

  Contratos formalizados con posterioridade ao 01/01/2012: 9 días de salarios por ano de servizo.

  Contratos formalizados con posterioridade ao 01/01/2013: 10 días de salarios por ano de servizo.

  Contratos formalizados con posterioridade ao 01/01/2014: 11 días de salarios por ano de servizo.

  Contratos formalizados con posterioridade ao 01/01/2015: 12 días de salarios por ano de servizo.

  Non obstante o cadro anterior, a indemnización será de doce días de salario por cada ano de servicio no caso de empresas que non acaden unha tasa de empleo fixo do 80%.

.

.

.

VII. COMISIÓNS ESPECÍFICAS.

.

.

Artículo 31º- Formación Profesional.

.

  As partes asinantes acordan constituir unha Comisión Paritaria provincial sectorial de Formación Profesional, integrada por 1 representante de cada unha das centrais sindicales firmantes do Convenio e un número de representantes da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Asociación de Empresarios de Salas de Festas e Discotecas de Lugo igual ao total das centrais sindicais .

  Serán funcións desta Comisión :

  a) Requerir das Administracións autonómicas competentes o recoñecemento desta Comisión como interlocutor social sectorial, que reciba a información existente sobre programas e cursos de Formación Profesional con financiación oficial que afecten ó Sector da Hostelería, co fin de colaborar tanto nos que esten en marcha, como os que se poidan programar en adiante.

  b) Facer plans formativos necesarios para consegui.la homologación das cualificacións profesionais de traballadores técnicos, administrativos e manuais, cos seus equivalentes na Comunidade Económica Europea, con vistas á entrada en vigor do Mercado Unico.

  c) Cantas outras funcións a Comisión se atribua orientadas ó desenrolo e mellora da Formación Profesional no Sector na Provincia de Lugo.

.

.

Artículo 32º- Comisión de Seguridade e Hixiene no Traballo.

.

  As partes signatarias acordan constituir unha Comisión Paritaria Provincial Sectorial de seguridade e Hixiene no Traballo, integrada por un representante de cada unha das Centrais Sindicais firmantes do Convenio e un número de representantes da Asociación de Empresarios de Hostelería de Lugo, igual ó total das Centrais Sindicais.

  Ambas representacións comprometense a manter reurnións periódicas, previa convocatoria de calquera das partes con 15 dias de antelación.

  As funcións básicas da Comisión de Seguridade e Hixiene terán como obxetivos prioritarios:

  1º. Promove-la observancia das disposicións legais vixentes para a prevención dos riscos profesionais no ámbito do sector.

  2º- Prestar asesoramento a os empresarios e traballadores para evitar e/ou reducir os riscos que atenten á integridade física e á saude dos traballadores.

  3º. Dar a coñecer as normas e procedimentos que en materia de Seguridade e Hixiene dicten os Organismos especializados nesta materia.

  4º. Solicitar informes sobre os resultados estadísticos dos recoñecementos médicos que se realicen aos traballadores deste sector.

  Cantas outras funcións a Comisión se atribua orientadas ó desenrolo e mellora da seguridade e hixiene no traballo, no sector, na provincia de Lugo.

.

.

VIII. OUTRAS MATERIAS.

.

.

Artículo 33º. Roupa de Traballo.

.

  As empresas facilitarán ó seu persoal dous uniformes ao ano, en aqueles supostos nos que a empresa establezca condicións determinadas en orden ao modelo ou cor das prendas a empregar durante a xornada de traballo, excluíndose polo tanto desta obligación o emprego de pantalón negro e camisa branca.

  O mencionado uniforme será de emprego obligatorio por parte do persoal durante a xornada laboral, dentro dos locais da empresa ou fora de eles, no exclusivo caso de que a saída sexa en cumplimento das súas funcións laborais.

  Os traballadores deberán empregar e conservar con dilixencia os uniformes, que recibirán en calidade de depósito e que devolverán no caso de cesar na empresa.

.

.

Artículo 34º. Formación dos traballadores en materia de hixiene e seguridade alimentaria.

.

  As empresas faránse cargo da formación obrigatoria dos traballadores ao seu cargo en materia de seguridade e hixiene alimentaria, garantindo que dita formación sexa axeitada ao posto de traballo e funcións do traballador en cada momento.

.

.

Artículo 35º. Servicios extraordinarios.

.

  Consideranse servicios extraordinarios de restauración aqueles que, polas especiais características da súa prestación, breve duración, carácter irregular e número de comensales ou clientes, tales como banquetes e cócteles de celebracións sociais, eventos, etc., non podan ser prestados polos traballadores ligados á empresa mediante contrato fixo ou de outra modalidade, facendo necesaria a contratación de traballadores axeos á empresa aos efectos de prestar tal servicio extraordinario.

  As partes asinantes deixan constancia de que os servicios extraordinarios regulados no presente artigo non teñen por obxecto a satisfación de situacións de acumulación de tarefas que poidan darse por temporada alta, períodos de maior activdade da empresa como consecuencia de período estival, festas patronais, etc. e similares.

  Os servicios aos que se fai referencia no parágrafo anterior terán unha duración mínima de 3 horas e máxima de 6 horas, equivalendo polo tanto as 6 horas a xornada completa diaria, computándose como extraordinarias as que excedan deste último límite.

  No caso de servicios extraordinarios inferiores a 3 horas, se aboarán os mesmos en base ao valor da hora extraordinaria estabrecida para os servicios extraordinarios.

  A comida será facilitada pola empresa aos traballadores que presten os servicios regulados neste artigo no caso de servicios de almorzo e cea, polo xeral nos quince minutos anteriores á prestación do servicio, entendéndose que estes quince minutos para comidas forman parte da xornada do servicio extraordinario.

  O uniforme dos traballadores afectados polo presente artigo será aportado por éstes, e consistirá en chaquetilla negra, camisa blanca, pantalón negro, calcetíns negros, zapatos negros e lazo negro, así como as herramentas básicas de traballo tal é o caso do sacacorchos.

.

  Salario/día servicio extraordinario: 45 euros.

  A partires da publicación do Convenio no BOP: 48,81 euros.

  A partires do 1 de xaneiro de 2020: 50,03 euros.

  Hora extra no servicio extraordinario: 10,50 euros.

  A partires da publicación do Convenio no BOP: 11,39 euros.

  A partires do 1 de xaneiro de 2020: 11,67 euros.

.

.

Artículo 36º. Subrogación empresarial.

.

  Ca finalidade de favorecer o principio de estabilidade no emprego nos supostos de sucesións por concesións administrativas operará en todo caso a subrogación contemplada no V Acordo Laboral de ámeto estatal do sector de hostelería (BOE do 21 de maio de 2015).

.

.

Artículo 37º. Igualdade e non discriminación.

.

  Dentro das empresas os traballadores non poderán ser discriminados por razóns étnicas, de ideoloxía, xénero, afiliación política ou sindical.

  Respectaráse o principio de igualdade de acceso a todos os postos de traballo da empresa, tanto para homes como para mulleres, sen discriminación algunha.

  As empresas virán obrigadas a respectar a igualdade de trato ou de oportunidades no ámbito laboral e, con esta finalidade, deberán adoptar medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre mulleres e homes, medidas que deberán negociar e, no seu caso, acordar cos representantes legais dos traballadores no xeito que se determine la lexislación vixente.

  En todo caso, en materia de igualdade de trato e oportunidades e en materia de medidas e planes de igualdade, estaráse ao regulado no V Acordo Laboral de ámeto estatal para o sector de hostelería publicado no BOE de 21 de maio de 2015.

  Toda referencia que no presente Convenio se faga aos traballadores, ao persoal ou á plantilla das empresas se entenderá realizada aos traballadores e traballadoras das empresas sen distinción algunha.

.

.

.

IX. COMISIÓN PARITARIA E AGA.

.

.

Artículo 38º. Comisión Mixta Paritaria.

.

  As partes asinantes acordan crear unha Comisión Mixta Paritaria do Convenio como órgano de interpretación, conciliación, arbitraxe e vixiancia do seu cumprimento, Comisión que estará composta, por unha banda, por 3 representantes da central sindical UGT, 2 representantes da central sindical CIG e, por outra banda, co mesmo número de representantes da parte empresarial.

  Serán funcións específicas desta Comisión as seguintes:

  a) Interpretación auténtica do Convenio Colectivo.

  b) Arbitraxe dos problemas ou cuestións que lle sometan ambas partes de común acordo en asuntos derivados do Convenio.

  c) Conciliación facultativa nos problemas colectivos, con independencia das atribucións que, por normal legal, podan corresponder ós organismos competentes.

  d) Vixiar o cumprimento do pactado e estudiar a evolución das relacións entre as partes, para o cal estas poñerán no seu coñecemento cantas dúbidas, discrepancias e conflitos se produciran como consecuencia da aplicación do Convenio.

  e) Entender cantas outras cuestións tendan á maior efectividade práctica do Convenio.

  f) Realiza-las funcións otorgadas no presente Convenio relativas á cláusula de inaplicación salarial.

  Os acordos ou resolucións adoptados por unanimidade pola Comisión Paritaria do Convenio terán carácter vinculante, se ben en ningún caso tales acordos ou resolucións poderán obstruir o libre exercicio respecto das acciones e competencias administrativas e xudiciais.

  A Comisión Paritaria se reunirá en todo caso a petición de calquera das súas partes integrantes, e sempre que lles sexa remitida solicitude ao respecto por calquera interesado. As consultas ou peticións dirixidas á Comisión Mixta Paritaria se canalizarán a través de calquera das organizacións integrantes da mesma, debendo poñerse de acordo as partes sobre o lugar, data e hora de celebración da reunión necesaria para atender a consulta ou petición e levantar acta do acordo ou desacordo no prazo máximo de 15 días naturais a contar dende a data da consulta ou petición, salvo que os membros da Comisión acordasen por unanimidade a necesidade de contar cun prazo maior de resolución.

  No caso de non acadarse acordo no seo da Comisión, as partes someteranse ás distintas modalidades de resolución de conflitos establecidas no AGA (Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais para a Solución de Conflitos Colectivos de Traballo) nos termos contemplados no mesmo.

  Nos supostos de inaplicación previstos no artigo 82.3 do Estatuto dos Traballadores, a Comisión Paritaria disporá dun prazo máximo de sete días para pronunciarse a contar dende que a discrepancia lle fora prantexada e, no caso de non acadarse acordo no seo da Comisión, as partes someteranse ás modalidades de resolución de conflitos do AGA nos termos referidos no parágrafo anterior.

.

.

Artículo 39º. AGA.

.

  As partes firmantes deste Convenio consideran o Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflictos de Traballo (AGA) como o canal idóneo para a solución dos coflictos colectivos laborales.

.

.

.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS E FINAIS.

.

.

Disposición Adicional Primeira.

.

  Os atrasos por diferencias de salarios consecuencia da tardía publicación do presente Convenio haberán de aboarse no prazo de tres meses a contar dende a publicación do presente Convenio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

  Non obstante o anterior, naqueles casos nos que teña lugar a extinción do contrato de traballo por calquera causa unha vez publicado o Convenio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, o traballador terá dereito a percibir os atrasos correspondentes, se non os percibira xa, xunto coa liquidación de salarios.

.

.

Disposición Adicional Segunda.

.

  O dereito á manutención previsto nas táboas salariais enténdese sempre que o traballador preste servicios no horario de comidas.

  Con independencia e sen perxuizo do anterior, as empresas lles facilitarán aos traballadores o consumo de auga durante a xornada laboral.

.

.

Disposición Final Primeira.

.

  Entenderase por soldos anuais o resultado de multiplicar os salarios mensuais por 12 engadindo o importe das duas pagas extraordinarias e o importe da gratificación de Santa Marta. No caso de persoal que preste servizos en casinos e sociedades recreativas teráse en conta, a maiores, a paga extraordinaria específica de casinos e sociedades recreativas.

.

.

Disposición Final Segunda.

.

  Entendendo as partes asinantes que os retrasos na negociación do Convenio perxudican tanto ás empresas como aos traballadores, asúmese o compromiso de iniciar a negociación da próxima edición do Convenio no prazo máximo de seis meses a contar dende o remate da vixencia do presente Convenio.

.

.

TÁBOAS SALARIAIS 2013-2017.

.

.

image1 252

.

.

.

image2 221

.

.

image3 197

.

.

.

image4 157

.

.

.

image5 115

.

.

TÁBOAS SALARIAIS 2018.

.

.

image6 114

.

.

.

image7 100

.

.

.

image8 86

.

.

.

image9 73

.

TÁBOAS SALARIAIS 2019.

.

.

image10 74

.

image11 52

.

.

.

image12 56

.

.

.

image13 47

.

.

.

image14 43

.

TÁBOAS SALARIAIS 2020.

.

.

image15 36

.

.

image16 39

.

.

.

image17 26

.

.

image18 23

.

.

image19 18

.

.

.

.

image20 16

.